Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

<wumnurıyeı 59. Yıl; Sayı: 20785 Kurucusu: Yunus NADt 20 TL. 14 Haziran 1982 Pazartesi YÜKSEK MİZ! EN Beyrut yine havadankargdan bombalanıyor Israil ateskesi bozdu I Bir haftanın bilancosu: 10 bin ölü, 2 bin Filistinli tutsak Dış Haberler Servlsi ts raıl Asken Komutanlığı dun sabah yayınladığı bir bildiride Beyrut'un güneyın de Filistinlılerle tsrail asker leri arasındaki çatışmalann yenirien başlaması üzenne areşkesin bozulduğunu açık ladi tsrail ile Suriye arasın daki ateşkesin ise sürdügü belirtiliyor. FKÖ tarafmdan yaptlan bir açıklamada da îsrail'in bir hafta önce baş Ifittığı Lübnan'ı işgal harekâtinda 10 bin kişinin öldüftü duvuruldu. tsrail'in de 2 bin Filıstfnli'vi tutsak aldı gı kaydedildi. Lübnan'a geçen oazar srfl nü karadan. havadan ve de FAİZ \ARISISCA Oynak mevduatı kaptırmo telosı bankalan faiz yansma itiyor A Büyük bir bankanın Genel Müdür Yardımcısı: «Şu günlerde 300 ya da 500 milyona giderse gitsin demek pek kolay değil.» @ Tüm bankacılar. bu faizlerle mevduat toplamanm kârh bir iş olmaktan cıktıçını ancak nakit giris çıkıs dengesini tutturmak için bankalarm mevduat toplamaya devam etmek zorunda olduklannı söylüyorlar. Osman* ULAGAY KRAL HALÎD 69 yaşında ölen Suudi Arabistan Kralı Halid 1975 yılında tahta geçmisti... ııizden başlattığı saldırıyla, ülkeyi ve Beyrut'u harabeye çevlren Israil blrlikleri. öncekt gece ilan edilen ateşkese karşm dün sabah ateşkesj bozarak Beyrut'un günevindeki Halde kasabası nı top atesine tuttu Filistin li gerillalarla. tsrail askerlen arasındaki çatışmalar veniden başladı Halde kasa basının topa tutulmasınm ardından tsrail savas uçakIan da Bevrut'a yeniden sal dırdılar Dünkü saldın sonucu 50 sivilin öldügü, 200 kisinin de varalandi«i bildi riMi Sayda kentinde bulunan AP muhabirinin verdiği ha ması konusunda her Iki taraf da birbirlerini suçladı. FKÖ'nün Güvenlik Şefi Sa bere göre, îsrail bu kentte bulunan Filistin mülteci kamplarmı ağir top ateşi ne tuttu. Gerillalarla tsrail iskerleri arasmda yoğun çatışmalann olduğunu bildiren muhabir, kentin büyük bir kısmınm da yerle bir olduğunu söyledi Güney Lübnan Belediye Baskanı Hardav'da AP muhabirine, Say da'da yaklaşık 1000 kişinin öldüğünü bildirdi Önceki gece TSt 23.00 sulannda başlayan areskes'in ancak yanm gün kadar sür mesi ve dün sabah bozul îngîlizler, Falkland'da yuklenîyor Port Stanley cevresinde yoğun carpısma sürüyor 4500 kişilik Ingiliz birliği Port Stanley çevresindeki mevzileri ve başkente hakim iki tepeyi ele geçirdi. Dış Haberler Servlsl Palk land adaları başkenti Port Stan ley yakınlanndaki yoğun çarpışmalann sürdüğü bildirilirIten, İngiliz blrliklerinin Arjantin'in dış savunma hatlan n yardığı ve başkente hakim İki tepeyi ele geçirdiğl açıklan dı. Arjantln askeıi komutanlığı* mevzilendikleri tepelerden saldınya geçen «üstün silahlarla donanıfflş» 4500 kişilik îngilisü kuvvetinln Port Stanley çevresindski ön mevzileri yararak djş savunma hatlarmm 3 kilometre kadar içerisine girdiklerini bildirdi Komutanlıkça yayınlanan bildiride, îngiliz kuvvetlerinin başkente hakim olan iki tepenin yamsıra Port Stanley'in 14 kilometre yakınındaki Harriet dağım ve tkl Kızkardeş Geçidl'ni ele geçirdikleri de belirtildi. Arjantin askeri yetkilileri, îngiliz birliklerinin Port Staniey'e kara, deniî ve hsvadan dikteri yoğun bombarctıraanı sürdürdüklerini de kaydetti. Arjantin Genelkurmay Bakan lığı Port Stanley'i bombalayan îngiliz Harrier'lerinin birfnin düşürüldüğünü, bir diğerinin ise yaralandığını açıkladı. tngiltere Savunma Bakanı John Nott, dün yaptığî açıklamada, son çatışmalarda 400 Ar jantin askerinin esir alındığım 9 tngiliz askerinin ise öldüğümi söyledi. Arjantin ise. ölen îngiliz asker sayısımn 500 kadar olduğunu öne sürüyor. îngiltere Savunma Bakanlığı yayınladığı bir bildiride, Arjantin askeri yetkililerinin biı îngiliz fırkateynlnin batınldı(Artrası Sa. 9, S0. 4'de) lah Halef, tsrail'in ateskesi bozarak «FKÖ» liderlerini kıstınp temizlemek istediğini. ya da Nurenberg mahkemelerinde olduğu gıbi yargılamayı planladığını be lirtti. El Fetih örgütünce yayıntanan bir bildiride de bir haftadır süren çarpışmalar sırasmda 50 tsrailli askerin tutsak ahndığı kaydedildi tsrai] askeri kaynakları cuma günkü çatışmalarda 16 Israil askerinin öldüğiınü 176'sının yaralandıftını bildir di Resmi açıklamalara göre, işgal başlangıcından bu ya na tsrail kayıpları 107 ölu, 840 yarahya ulaşmış durum da. Bu arada Beyrut'a yapılanl,5 saatlik îsrail hava sal dırısından sonra yıkıntı kaldırma çalışmalan sürmektedir. Çıkan yangınları söndürmeye çalışan yetkililer ka(Arkası 3a. 9, Sü. 8'de) t Papandreu: Türk tehdîtlerini Batılılara anlatmak zaman aldı Stelyo BERBEFAKİS bildiriyor ATtNA Yunanistan Başbakanı ve Ulusaı Savun ma Bakanı Andreas Papandreu dün «Agamemnon 82. tatbikatını izledikten sonra yaptığı konuşmada «Batılılann, ülkemize yönelik Türk tehditlerini anlamalan için çok zaman ve uğraşı gerekmiştir.» dedi. Papandreu, Bonn'daki Türk Yunan ortak bildirisine değinerek şunlan söyledi: «Atlantik Paktı zirve toplantısından iyj sonuçlar ala rak döndüm. Batı dünyası (Arkası 9. Sayfado) Suudi Kralı Halid öldü §} Bir kalp krizi sonucu dün sabah ölen Kral Halid'in yerine en küçük kardesi 59 yaşındaki Veliaht Prens Fahd ataııdı.Dış Haberler Servisl Suudi Arabistan Kralı HaMd dun sabah Taif'de geçirdiği bir kalp krizı sonucu öldü. Veliaht Prens Fahd da yeni Suudi Arabistan Kralı oldu Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Saray'm, Veliaht Prens, Kraliyet aılesi ve Suudi halkı adma, KraJ Halid'in ölümünu derin bir î ç Halid, ölümünden 7 saat sonra dün öğleden sonra (Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) ABD nin Ankara Büyükelgsi: üyük bir bankanm genel müdür yardımcısı an!atıyor: «Adamm beşyüz milyonu, evet yanlış dııy madınız yarım mllyarı var. bunu iic aylık yatınyor ve iiç ayda bir gelip karşıma oturuyor. 'Eee. müdür bey. faizler ne oldu bakalım*. diye sonıyor. Zaten adama en yüksek Ilmiti uysulamısız, kendisini ikna etmpye calışıyorum, 'efendim size uyfrulamış oldueumuz oranm üstüne çıkmamıza imkân vok'. diyorum. 'Peki. siz bilirsiniz' deyip kalkıp gldiyor. tki giin sonra bir haska biiyük bankanın hesap ciizdanıyla geliyor. 'bakm* diyor, 'falanca bankadan yüzde kaç aldım.' Durumn incpliyorum, biTitn bankadaki beşyiiz mîlyondan vadesi dolan ikiyüz milyonu adam çekmis, grerçekten de srötüriin birkac puan fasla faiz veren öhür biiyük bankaya vatirmıs. Bir «seyler yapmazsak geri kalan iiçyiiz milyonu da kaçıraoagız. Mecburen biz de bir iki pnan fazla faiz vermeye raxı oluyoruz. Bankalann mevdııatın her knrusıına ÖTrptn verdigi şu grünlerde üçyiiz, ya da besyüz milyona gîderse gitsin demek, pek de kolay degil bir bankaci için.» 500 milyonluk «buyiikçe tasarrufunıı» bankaya ya da bankere götürüp faiz pazarhgma girlşecek «tasarruf sahibi» sayısı her halde çok fazla degtl. Bu rakamın birkaç altına inildiginde ise. durum değişiyor Bankalann ve bankerlik kuruluşlarımn yetkilileri on, ylrmi, elli hattâ yüz milyonla gelip de faiz pazarhğına oturanlarm sayısının. birkaç yüz bin llrayı bir arada görmeye alışmamış sıradan vatandaşlann tahmin edphîlpreginin <*nk fls B (Arkası So. 9, Sü. 1'Ce) Türkiye'ye yardım konusunda yasal taahhüt altmda değîliz ANKARA, <ANKA) ABD'nin Ankara Büyükelçısi Robert Strauz Hupe «Yıllardır yardım yaptık diye, Türkiye'ye yardım konusunda bir yasal taahhüt akına girdiğimiz zannedilmfmelidir» dedi. Avrupa ül kelerinin Türkiye'ye yardım konusundaki politikalarını değiştlreceklerine 1nandığını beltrten Hupe. Törkiye ile ABD arasinda Ortadogu politikası bakımından bir farklılık olduğu nu zannetmedlğinl söyledi. StrauzHupe «Sorumluluk duyguları çok çok yüksek ve yetenekli liderlere sahip siniz. verdikleri sözleri yeri ne eetireceklerdir» dedi. ANKA muhabirinin soru larını yamtlayan ABD Büyükeiçisi. TürkAmerikan ilişkilerinde ciddi anlamda bir sorun olmadığını. Avrupa ülkelerintn Türkiye'ye yardım konusunda izledlklerl polltikaları değiştlreceklerine inandığmı söyledi. Hupe, «Bu konuda yar dımcı olmaya çalışıyoruz. Onlara Türkiye'nln son iki yılda karştlaştığı sorunlan anlattık. Eylül 1980'den önce ve sonra olanların kronoloiisini vermeye çalıştık. Bunları, Avrupalı miittefiklerimiz TUrkiye ile ilgili daha açık ve dengell bir görüse sahip olmalan (Arkosı Sa. 9, Sü 3'de) Danısma Meclisi'nde geçen hafta ISATO Doruğu'nun özeti: Reagan show Yalçın DOĞAN vazıyor BONN Lıderler Cıcekler... Yemekler... Konuşmalar. Nutuklar... Gosterı yürüyuşlerı... Ve daha bınlerce kücük ayrıntı. Bonn'dakı «NATO Festivalfcıi» anlarabılır lyı amn NATO ocsındon Bonn. NATO üyesı ülkelere ve ıttıfakın ken drS'ne ne getırdı?... NATO'dc neredeydık, nereye gpldik"? Sovle genel bir kuşbakışı Bonn'u «Avrupa'da Reagon'ın Show'u (aösterlsi)» dıye özetlevebılir. Cunkü, Avrupa'da son yıllardo hlcblr Amerikan Baş(Arkası Sa. 9, Sü. 7'de) Aldıkactı: Uc ay işimiz kaldı "I ITNPHT A R Beşiktaşlı taraftarlar olaylı Eskişehir maçının tatil edllmesinden sonra İstanbul'da şampiyonluk goslerilerine başladı. ANKARA «Anayasa için destek oluşturuyoruz», « Fu destek bir sivasi partinln ntivesi olabilir». « Bu davranışlar ceohecilik anlavı$mın bort Iayışıdır». Danışma Meclisi ile kamu oyu iletişimi tüm hafta yuk8 nda sıralanan sfizlerle olustn Danışma Meclisi'nde hazlraı ayımn başmda ortaya çıkan RP lişmeler haftanın sonlanna do<* ru baz' '•pmaslardan «snnra bi' (Arkası Sa. 9, Sü. 4'dpı Hakem yaralanınca maç tatil edildi ama... Besiktaslılar şampiyonluğu kutluyor Spor Servisl Beşıktaş şampiyon mu? Bu henüz resmen onaylanmış değıl. Eskişehırde dun yapılan karşılaşma. bıtime 12 dakıka kala, yan hakemın tribunlerden atılan «Yabancı bir cısimle» yaralanıp tatil edılmesi üzerıneki o sırada BeşiKtaş 21 galip durumdaydı şampiyon resmen belırlenemedı. Karar; Futbpl Federasyonu verecek İstanbul'un çeşitli kesimlerınde dün Beşıktaşın şcmpiyonluğu ertelenmesine karşın, sıyahbeyazlı taraftarlar yollora döküierek kutlamalara başladılar Özelllkle Beşiktaş semtinde uün bınlerce siyahbeyaz bayraklarla donatılmış araç korna calarak. ıcındekıier «Şampiyon Beşıktaş» slogonları atarak gosterılerde bulundular Apartıman lar yıne Beşıktaş bayraklotıyia donatıldı. 15 yıldır şampıyonlu ğa hasret Beşıktaşlılar, geo saatlere kadar caddelerde. sokak aralarında henüz «Onaylanmamış» şampiyonluğu kutlamaya başladılar Marmaris Festivali'nden DÜNYA KUPASI VE DİĞER SPOP HABERLERİMİZ 11 VE 12.SAYFALARDA ebylamı Madalvonun • * > Iki Yüzü Ortadoğu'da bir kanlı ovıın daha sahneve kondu. On ceden bilinen, boyuVan tasarlanmış ve amacı belli bir evlemle Israil, Lübnan'tn bv lırli bölümünü önre tarad\ sonra işpal etti. Bu bölpe deki FKÖ (Pilistin Kurtu !,u$ Orgütüt ağır kavıolaro uğradı Şimdi ovıın savas alanından oolitika sahnesine aktarılacaktır. Uzman Batıh gözlemcilere bahılırso. İsratl bir taşla iki değil daha çok kuş vurmuştur II Güney Lübnanda bir bir tampon bölge kurmuş FKÖ'nün bu alandaki et kinliğini sümistir. 2) FKÖ ne uzun süreli bir darbe vurmuştur. 3) Suriye'nin al r/töı varalar büyüktür, 4) Suriye • Iran vakınlaşmaoından tedirgin körfet monarsilerini için için sevındirmiştir. 5) İsrail'in çevre••* (Arkosı Sa. 9. Sü. 6'da) Nazan Şoray orkestraya kızdı Işık KANSU bildirivor MARMARfS Marmaris l Turizm ve Kultür Sanat Festivaline katılan Nazan Şoray, festivalden aynlan ilk sanatçılardan biri oldu. Şoray'm tatili aslında bît (Arkosı Sa. 9. Sü. ,1'de) 12 Eylül'den sonra MHP Kırıkkale binasında bir şey bırakılmadı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MHP ve Ülkücü Kuruluş lar Davosı'nın 10 Haziranda ya pılan duruşmasında okunan bir yuzleştlrme tutanağında. sanıklarırj MHP Kırıkkale llce (Arkası Sa. 9, Sü. 1de) Iki sanık aynı davadan yargılandiğı icin utanc duyduklarını söylediler • * ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) «MHP ve Ülkücü Kuruluşlar» Davası sanıklarından ve münfesih MHP Genel Idare Kurulu uyesı Mehmet Irmak, sanık Muhittln Yüksel'l «blrlik(Arkası Sa. 9, Sü. 6'da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog