Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

YÜKSEK MtZ! Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20784 Kurucusu: Yunus NADİ 20 TL. 13 Haziran 1982 Pazar EN YÜKSEK W\l\ TÜRK la dogru mu? Ege sorununa öncelik verilecek Yalçm DOĞAN bildiriyor BONN NATO Doruk Toplantısında Başbakan Bfllend Ulusu'nun yaptığı konuşmaya karşılık veren ve Ege'de varolan tıavanın değişmesinden memnunluk duyacağını belirten Yunan Başbakanı Papandreu'nun tavrı ilişkilerde olum lu gelişme beklentisine yol açtı. Bonn'dald gözlemcilere göre. «NATO Dornğmıdakl en olumlu olav belkl de TiirkYunan ilişkilerinde beklenen ge. Uşmelere» yönelik. Sağlanan bilgilere göre Almanya dahil olmak üzere. üç kavnaktan değerlendirildigi zaman, eğer Yunanistan Başkam Papandren son anda yine herhangi bir blçimde tavır değlşikliğl tçine girmezse, önümüzdeki günlerde «Belli somut girişimler beklenebtlir». Bu girişimlerin dtizeyl 78 nltelikleri büyük bir olasılıkla Yunanistan tarafınâan belirlenecek Anoak. yetkililerin bugünden vurgulavabtldikleri nokt.a. her iki ülke arasındakl sorunlann cözümünde «Öncelik Ege kontısuna tanınacak. Kıhns daha sonra ele alınacak.» NATO toplantısından sonra toplantının dağılması sırasında Türk ve Yunan Dışişleıi Bakanlan ayaktistU bir araya çeldiler. Yunan Dışi$leri Baka nının titer Tiirkmetı'e «Bu 1ş çaliba artık tamam» dedigi bil diriliyor Türkmen'in «Nasıl tamam?» sorusuna karşılık da, Yunanlı Bakanın «tşler artık yakında voluna girer» biçiminde bir ifade kullandıgı belirtiliyor. Bonn'da buJunan NATO Olfteleri Dışişlerı Bakanlan önceki gün çeşitl* uçaklarla New York'a eittiler. New York'ta vapılacak silahsızlanma toplantısına knt'itnak üzere Ponn' (Arkası 9. Sayfada) Lockheed olayında yeni boyut FKÖ ateskese uyacağını açıkladı Nezih Dural icin • 5 yıl hapis istemiyle dava acıldı ANKARA (Cumhurlyet Bürosa) Lockheed Uçak Yapım Şirketi Türkiye Temsilclsi Altay Şirketi'nin sahlbl Nezib Dural hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca «Devlet memurlarına intisap Id diasıyla menfaat tetnin etmek» savıyla dava açıldı. Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Dural hak kında 15 yıla kadar hapis cezası istenlyor. Savcılık bir başka ka rarında Nezih Dural'ın P 104S uçaklannm alımında genel yargıya bağlı sivll kişilerln «İntisap Iddiasıyla» aracı lık ettiğine ilişkin kanıt bulunmadığından kovuşturmaya yer olma dığı kararı verdl. tddianamade F 104S uçaklannın alımında (Arkası Sa. 11. Sü. İsrail, bütün gün bombaladığı Beyrut'ta gece ateskes ilan etti Bir İsrail yetkilisi ateşkesin sadece Beyrut bölgesini kapsadığını, Güney Lübnan'daki Filistinlilere ateşkes uygulanmayacağını bildirdi. Dış Haberler Servtsi Lübnan'da Suriye ateskese uyarken, İsrail kuvvetleri dün gun boyunca Beyrut ve çevresindeki Pılistin mevzılerini bombaladılar. îsraıl bombardımanın ar dından gece 22.00'de Beyrut bol gesinde FKÖ'ye ateşkes önerdı. FKÖ de ateşkesi kabul etti. israil Dışişleri Bakanlığı, Is rail birliklerine ateşkesten yarım saat önce emir verildiğinı bildirdi. Bir İsrail yetkilisi ateş kesin sadece Beyrut bolgesini kapsadığını, tsrail'in işgali al. tmdaki Güney Lübnan/da Filistinlilere karşı ateşkes ilan etmediklermi bildirdi. Aynı yetki. 11 FKÖ'nün ateşkesi ihlal etmesi halinde karşılık verileceğını sözlerine ekledl. Bazı kaynaklar, tsrail'in ABD, BM ve Suudi Arabistan'ın baskısı sonucu ateşkes ilan ettiğini öne sürdüler. FKÖ lideri Yaser Arafat, yat) tığı kısa açıklamada Filistinli gerillalarla Lübnanlıların ates kese uymalarmı istedi. tsraı] önceki gun de Suriye 'ye ateşkes önermişti. îsrail Beyrut bölgesinde ateşkes ilan edilinceye kadar Lübnan'ın başkenti ve çevredeki Filistin mevzilerini yogun bıçimde bombardıman etti. FKÖ, işgalin 7. gunünde sadece Bey rut'ta 200 sivilin öldüğünü bildirdi. Lübnan Devlet Başkan» Elias Sarkis'in ikâmetgâhına ıki roket ısabet etti. Yapıda bu yük hasar olduğu bildiriliyor. Lübnan'ın sesi radyosu Bey rut havaalamndakı tesislerle bir uçağın alevler içinde yandığını lıaber verdi. A'Tupa turunu tamamlayarak ABD'ye donen Dış ışleri Bakanı Alexander Haig, Birleşık Amerika'mn ağırlığına rağmen, Ronald Beagan yönetıminin İsrail'i Lübnan'da derhal ateşkes yapmaya zorlaması için hiçbir yol bulunmadığını söyledi. tsrail'in önceki sabah ateşkes ilanından önce Beyrut'a düzenledigi hava saldırısında I66.kışınin öldüğü, 444 kışınm de yaralandığı Lübnan yetkılilerince acıklandı LUbnan Kızılhaç'ınm açıklama sına göre Sayda'da ise 1000 sivıl öldü, 3 bin kişi de yaralandı. Kızılhaç tahmini olarak 20 bin kişinin Sayda kentinden ve yöreden kaçarak Bekaa vadisine gittiklerini bildirdi. Beyrut Devlet Radyosu. İsrail uçaklannın sabah erkea saatlerde başkent uzerinde seyrettiklerini ve kentin Güneyine aydınlatma fiseği attıklannı, İsrail askerlerinin de Filistinli gerillalara karşı saldınlanm sürdürdüklerinl haber verdi. İsraıl'ın Lübnan'ı lşgal etmesi üzerinden 6 gün geçtürten sonra önceki gün tek vanlı olarak ateskes ilan etmiş ancak Filistinli gerillalara karşı saldjnyı sürdüreceginl bildirmişti BUindiği gibi tsrail. LUbnan'j işgal pvlemini PiHstinli (Arkası 9. Sayfada) Bir görüsmenin perde arkası Haig, Papandreu yu cok sıkıstırdı Yalçm DOĞAN yazıyor BONN Yunanlstan Başbakanı Papandreu yine kız gın anlanndan blrini yaşıyordu. Belgrad'a yaptıgı resmt ziyareti tamamlamış Atlna'ya dönüyordu. Uçakta öfkeliy di. Bonn'da, NATO doruğunda. «tttifak ortaklarından hesap soracağı»ni Yunanlı meslektaşlarımiza söylüyor ve ekliyordu: «NATO, Yunanistan'ın sınırlannı tanıyor mu. evet (Arkası 7. Sayfada) Saldırıda ölen 5 Türk'ün cenazesi Nusaybin'e getirildi Haber Merkezi îsrail uçajdarınm perşembe günü sabaha karşı SuriyeLübnan sınırındaki Cussiye kapısında sivil halktan oluşan bır konvoya ates açmaları sonucu ölen Türkler'den 5'inın cenazesi dün yurda geti rildi ve yakmlanna teslım edildi, Nusaybin sımr kapısında teslim alman cenazele rın Ziya Hakan, Sehmuz Olcay, Sabri Akın, Mehmet Turgay ve Hüseyin Yaman'a ait olduklan belirlendi. Bu arada Lübnan'da çaJışan Türkler beraberinde yaralanan Türk işçiler olduğu halde yurda dönmeye başla dılar. Nusaybin kaymakamı Ayhan Koç, son iki günde savaş bolgesinden 200'e yakm pasaportlu Turk vatanda şmın yurda döjndüğünü bildirdi, yurda dönüş yapmak isteyen 250 kadannm pasaportlannın incelendiği bildirildi. Yarah işçilerden Sıtkı Bzer, Muhittin Ezer, Fuat Solmaz. Ferhan Bal ve Beh çet Arsus'un verdikleri bilgilere göre Beyrut ve civarmda bulunan 20 bin kadar Türk işçisi, îsrail'in Lübnan'ı işgal etmesi üzerine Türkiye'ye dönmeye karar verdiler ve bir konvoyla Su riye'ye gitmek üzere yola çıktılar. Perşembe sabaha karşı Cussiye sınır kapısına (Arkası Sa. 11, Sü. l'de) Tahrik edici beyanlardan kacmılmalı ANKARA (ANKA) Başbakan BUlend Dlusu ve eşl Ue beraberindeki danışmanlan dün Ankara'ya döndüler. Esenbo ğa havaalanmda btr açtklama yapan Ulusu, Yunanistan lle bir diyalogtffl gerçekleşmesi içın karşılıklı tahrik edici beyanlardan kaçınılması gerektiğini belirtti' Ulusu. bu arada, (Arkası 9. Sayfadaj UİUSU: MNİZHASILAVRUPAGÜZCÜOLDU? Yabancıya gitmedi Organizasyon çok iyiydi. Salon'da Nihavent Longa eşliğinde roclc dans gösterisî, Çaykövski'den bir müziğin ardından arabeske geçmek gibi yenilikier yapıldı ama bu organizasyonun mükemmele yakm oluşunu pek etkilemedi. Yalçın PEKŞEN 1982 Avrupa güzellik yanşmasmda Türk güzeli Naz lı Deniz Kuruoğlu'nun birinciliği. ülkemize üçüncü Avrupa güzelini kazandırırken. Turizm Bakanı Ilhan Evliyaoğlu'nun yarışma için gönderdiği mesaja uygun bir biçimde yabancılara «do ğal ve tarihi gflzellfklerimizi izlemek ve insazılarımızı ta nımak olanağım» verdi. Bun dan böyle yabancılar herhalde şöyle düşünecekler: «Doğa, tarih ve güneş ülke sinde bir yarışma yapılırsa birinciliği mutlaka Türk kazanır..» 1982 Avrupa Güzellik Yanşması, organizasyon açısmdan mükemmele yakm bir şekilde başladı ve ftyle sürdü. Gerçi salonda Nihavent Longa 'râu'zfği esüglnd» «rock dansı» göstertleri v« Çaykovski müziğinin ardın dan arabesk'e geçme gibi ye nılikler (!) yapıldı ama. bun lar organizasyonun güzelligl ni fazla etkilemedi Kısacası program son de rece «Avrupaî». fakat sonuç bazılanna göre biraz «alatur ka» oldu. Favori güzetter de receye bile giremezken Türk güzeli Nazlı Deniz Kuruoglu birinci. Isveç güzeli Annelie Stoberg ikinci. Ispanya güzeli Christina Pere? Cotrell üçüncü oldu 15 sründen beri herkesin tek favorisi gö rülen Finlandiya güreli Tar İa Hakakoski ise «fotolenl ve (Arkası S a . l l . Sü. 3'de) Israil, göcmenlere yardımı engelliyor £ Türkiye, Lübnan'a tıbbi malzeme ve yiyecek götürecek olan İran uçaklanna irin verdi. gı açıklamaya göre. îsrail Ba rış Gucü'nün mültecilere yi vecek yardımı vapmak ve yaralıları tedavi etmek gıbı ısteklerinı kabul etmiyor. Yardımlan engelledıklen yo lundaki iddıalan kabul eden İsrail yetkilileri. ordunun. mültecilere gereken (Arkası 9. Sayfada) Dış Haberter Servisi Fi listinlilere karşı giriştiği sal dırıları sürduren tsrail ordusunun, Güney Lübnan da Dulunan mültecilere yardım yapümasını da engelledığı bildiriliyor Guney Lübnan'da bulunan BM Barış Gücu'nün söz cusu Timur Goksel'in vaptı Papandreu: Yeni bir asama baslamıstır Stelyo BERBERAKİS ATtNA Yunanistan Başba kanı Andreas Papandreu Bonn dönüşünde siyasi yazarlara verdiği basın tnplantısında, «Böl(Arkası 9. Sayfada) Almanyada «Turkdüsmaîüıgı> CMVEN Yarısmanın arkası Deniz sonucu haketti mi? • OENtZ'IN KRALİÇELİG1 GENEL BtR ONAY GÖRDÜ. FtN GÜZELİ BAŞTANBERt FAVORİ GİBI DAVRANMASININ CEZASINI ÇEKTİ. "Döviz istedik, insanlar gitti..,, 7aden VVürtemberg Eyalet 1çişleri Bakanı Dr. Herzog'la göruşmemızin devamı şöyle: Saym Bakan Turklerle î«ilı «tıkra»ları ışittmiz mi?.. Evet böyle fıkraların olduğunu biliyorum. Ama şunu da belirteyimı Böyle fıkralar, çesjtli Alman topluıuk lan arasında da vardır. Doğu Prizya'lı lar üzerine, Bavyeralılar üzerin e de, çok kötü fıkralar vardır. Ama buna rağmen kamuoyu önünde bunlann karşısına cıkmak gerekir. Yasaklanamaz bu fıkralar ama, kmanmaiıdır. Ben de bıınlan kınamak için hlçıılr fırsatı kaçırmıyorum Bu konuyu t^bll ciddiye almak gerekir. Ama oldusfrundan fazla da abartıp, a^ın dprecede de dranatize etmemek çerekfr. Bunlar Almanya'da yabanci düşmanlığının artısınm Işaretl olarak arörünuvor. AnketJerin snnueu da bflv» Atilla DORSAY Ğvet, lşte böyle.. Ulusça bir 'moral destek* daha kazandık. Bir kızımız daha Avrupa giızeli tacıru giydi. 50lerden ben 3. kez ve sonuncusundan 11 yıl sonra.. Bu tür yanşmalarda birinciliğe hasretizdir de bir türlU sonuçlara inanamaz. kuşkulariçinde kalırız, işin 1 çinde "hinoğlu binlik' aranz (Arkası Sa. 11. Sü. l'de) « BİIIyorum.. Işte benlm eyalet hü kfimetimln aldıgı önlemlerin nedeni de bu. Blzim yabancılar konusunda daha kararlı hareket etmemiz bu vüz den.. Yabancı düşmanlığının artmas.nı önlemenin bu şekilde mümkün olacagı nı düşünmemizden... Yani sizin aldığınız önlemlerle? M Evet Acaba bunlann yabancı düşmanhgım teşvik etmek gibi bir rolü yok mu?.. Böyle önlemler alınırken ge rekçe olarak da pek çok şey söyleniyor.. Halk yabancılan, haklannda önlem alınması gereken klmseler olarak görüyor. Bu. düsmanlık demesek de dnyargıları artırmaz mı?.. Sanıyonım ki. durum bunun tam ter«ldlr. Yabancı düsmanlıgıvla ancak, yabancı sayısını belirli bir sınınn flstfine çıkarmamak yoluyla mücadelp edülr. Yoksa halkta bu voldaki bassa KIRIKKALE'DE 33 TABANCA BULUNDU 1KI GÜZEL 1982 Avrupa Güzellik Yarıştnasmda ilk 3 dereceyi alan güzeller Türk güzeli Deniz Nazlı Kuruoğlu, ikinci olan Isveç güzeli Annelie Stoserg ve üçüncü olan İspanya güzeli Christina Perez Cotrele oldu. Deniz Nazlı Kuruoğlu kraliçe tacını giydikten sonra mutlu bir gülümsemeyle seyircileri selamlarken görülüyor. (Fotoğraf: THA) ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosu) «MHP ve Ülkücü Knruluşlar» davasına dün 1 numaralı klasörde bulunan Kırıkkale sanıklanna ilişkin arama, yakalama ve yüzleştirme tutanaklarının okunmasıyla devam edildi. Okunan belgelerde Kınkkale'de toplam 33 tabanca ile çok sayıda patlayıcı madde bulunduğu anlaşıldı. Ankara Sıkıyöneöm Komutanlığı (1) Numaralı Askerl Mahkemesinde 10 haziranda ya pılan duruşmada 1 numaralı klasördeki belgeler okundu. Kınkkale sanıklanyla ilgili duruşmada okunan tutanaklarda ele geçirildiği belirtilen silah ve benzeri maddeler şöyle sıralamyor: (Arkası 9. Sayfada) B Evren'in kızı evlendi ANKARA (a.a.) Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in kızı Miray, TÜBÎTAK Yapı Işleri Dairesi Mühendislerinden Maksut Gök su ile evlendi. Devlet Başkanı Orgeneral Evren'in kızı Miray'ın evlenmesi dolajasıyla bu akşam Çankaya Köşkünde bir kokteyl verildi. Liderimiz: Aldıkactı... Anayasa Komisyonu Başkanı muhterem ve muhteşem Profesör Orhan Aldıkaçtı'nın Danışma Meclisi'nde kurmaya çalıştığı «Atatürkçti Liberaller Grubu» kamuoyunda tepki ile karşılandı. «Liberal» olmalarına bir diyeceğimiz yok; istedikleri kadar liberal olsunlar. ama Atatürk'ün liberal olduğunu nereden çıkarıyorlar ki, liberalin başma tutup, Atatürk'ün admı yerleştiriyorlar? Atatürk, liberal ekonomi yandaşı olmadığını FAİZ TEHLİKE DÜNE W* Yarın Ingütere Port Stanley'e
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog