Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

12 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 9 (Baştarafı 1. Sayfada) < Slzin adınız Hıristiyan ama, Hıristiyanlıkla ilginiz yok.. Baksanıza Hıristlyan piskoposları rahlple^ ri ne diyor? diye açmaza sokuyorlar. Gerçekten de bu konuda kilise adına yükselen seslerin büyük bölümü, yabancılara antlpati besleyenlere lnsanlık ilkelerini hatırlatıyor: Alman piskoposlar toplantısı sezcüsü Dr. Helmut Hermann Wlttler'ln gazetelere gönderdiği okuyucu mektubundaki gibi: «Yabancı hemşehriierimiz, Almanların raklbi değildlr. Bizim, bize yardım etmelerl için çağırdığımız insanlardır. ünları şimdi ekonomik durgunluk zamanındayız diye geri gönderemeyiz.. 1950'H yıllarda Federal Almanya Ikl seçenek karşısmdaydı: Ya ekonomik gelişmesini yavaşlatstcaktı, ya, da yabancı işçi çağıracaktı. Hfikiimet ikinci yolu seçtl. Ve bu yolu, şunu bilerek seçti: Artık Almanya'da Hıristiyan Almanlarla Müsiüman Türkler günlük hayatlarında bir arada yaşayacaklardır. Şimdi yıllardan beri bnrada buInnan ve çalışan bir babanın, ailesini de yanına getlrme hakkı elbette olacaktrr. Çünkii bu ttlkede kendimiz için geçerli saydığımız insan haklaları, btitün öteki insanlar için de geçerlidir.» Gazetelerde yayınlanan bunlar glbi, kilise sorumlulan mektuplarından hoşlanmayanlar da var. Onlardan bazılan da karşı mektuplar gönderiyorlar. Şu satırlar da, blr başka kilise sorumlusunun yabancılar için «hemşehrllerlmiz» deyip onlann hak larmı savunmasına kızan Mttnih'li Neumaier adında birlnln mektubundan: «.. Yabancılar içln 'hemşehrilerimiz* deniliyor. Böyle bir şey olamaz.. Bu sayın din adamları, bir Müsltimana, ya da bir Budiste 'dindaşımız' diyorlar mı? Biz de onlara 'hemşehrl' diyemeyiz. Ve onlann 'ailelerfn birleştlrilmesi' sloganı altmda soylarım soplarım buraya getirmelerini kabul edemeyiz. (Sayın dln adamları), blr gün kiliseleri cami haline çevrilirse buna ne derler? tşte çocukları okul çağında olan Alman aileleri şimdi bu dnruma dttşmüştür. Nonnal bir Alman vatandaşınm, çocuklanna karşı sorumluluğu açısından, 'milli miras'ını yabancılarla paylaşması nasıl istenebllir?..» Almanyada «Taıt dusmahlıgı» Ö/MEN Alman eazfit,eıerlııiu dergllennln okuyucu mektubu köşelerinl sık sık, bazısı Münihli, Neumaier'mkl gibl yabancılara aileleriyle birlikte yaşama ve çocuğunu okula gönderme hakkını bile tanımak istemeyen, bazısı Münsterll Mispelkamp'mki gibi yabancıları «hemşehriierimiz» deyiminin ötesinde «kardeşlerimlz» diye niteleyen okuyucu mektuplan dolduruyor. Killseler gibl, Alman Sendikalar Birllğl, Kızılhaç, eğitim merkezleri. spor kuruluşları, öteki pek çok ciddl dernek ve kuruluş ise bu tartışmaların arasında, tutumlarmı belll etmişler: Hepsl açıkseçik, «yabancı düşmanlığuna karşı blr politlka içindeler.. Oaha önce bellrttiğimiz glbi, Federal Mecliste temsll edilen siyasal partilerde de, bunlara ek olarak bazı eyalet parlamentolarına giren, gelişme halindeki «yeşiller», «alternatlfler» gruplarmda da genel tutum, yabancı düşmanlığma karşı blr tutum. Yalnız partiler yelpazeslnde sağa doğru bakıldıkça, bu «karşı tu tum»un netliğini oldukça kaybettigl görünüyor. özelllkle Hıristiyan Demokratlar, Hıristiyan killselerinin ya bancılann haklannı savunmadakl kararlılığına rağmen bir ölçüde seçmenlerinl de fazla gözetmenln sonucu olarak bu konuda çok açık olamıyorlar. Bunlardan bazılanyla yaptığımız görüşmelerde aldığımız demeçleri, bu yazı serisinden önce Almanya'dan göndererek yayınlamıştık. îçlerlnde Yabancı Konular Komisyo nunun Hıristiyan Demokrat üyesi Dr. Hans Stercken gibl. partisinln yabancı düşmanlığına karşı mücadelede geri kaldığı lddialannı şiddetle reddeden ve özellikle Türklere karşı dostluk duygularını vurgulayan lar da vardı; Berlin Içişleri Senatörü (Bakanı) Lummer glbi, yabancılara ve özelllkle Türklere pek lyi gözle bakmadığmı açıkça belll edenler de... gı ıçuı yuzde 60'ın üzerine çıkamıyor. Or. Herzog, yaşı 50'ye yakın, hu kuk doktoru bir politikacı.. Bize verdigi demecin ozeti şöyle: «SORU: Sayın Bakan, siz Almanya'da öteki eyaletler arasında, yabancı sayısının artmasına karşı, en sert önlemleri alan eyaletln 1çişleri Bakanısınız.. Bunu yaparken gerekçenlz neydi? YANIT: Gerçekten öyle oldu. Bizim aldığımız önlemler, yabancı sayı sının ölçüsüz derecede artmasına karşı aldığımız örüemler bUyük tepkilere neden oldu... Durum şu: Bizim eyaletimizde 9 milyon kişi yaşıyor. Ya bancı sayısı ise 930 bin clvarında.. Bu, bizim öteki eyaletlere karşı ekono mik durumumumuzun daha lyi olmasuun, daha çok işçiye ihtiyacımız olmasımn sonucuydu. Şimdi ise, görevimiz şu: Burada ki yabancılann topluma mttmkün olduğu kadar uyum sağlaması, entegre edilmesi.. Buradakilerden kim seyi, kendl arzusu olmaksızm ülkesi ne göndermek istemiyoruz. Ancak bunun için belirli ölçüde bir entegrasyon da gerekll.. Alman iaştırma değil. Ama topluma uyum.. Bunun sağlanması içln de, yabancı sayısının artık daha fazla art maması gerekli.. Yüzde 10'u aşan blr oran, bizim artık ancak kaldırabileceğimiz bir oran... Bunun tistüne çıkamayız. Bu sınırlama önlemlerlnde lşslzliğin rolü ne ölçüde? Yoksa Almanya'da bugünkü işsizlik durumu olmasaydı da, ayru önlemlere gerek olur muydu? İşsizlik ya da, iş alanlannm darlaşması elbette bir belirli rol oynamıştır. Ama samyorum ki, böyle blr jey olmasaydı da, böyle önlemler gerekliydi. Biz Almanya'nın çok uluslu bir devlet olmasını isteyemeyiz. Biz, başka miUetlerin mensnpla rına karşı bütttn dostluk duyguları tnızı muhafaza etmekle birlikte «Almanya» olarak kaünak isteriz. Ama bazı ülkelerde daha faz la yabancı oranı var. Buna rağmen oralarda yabancılann durumu bura daki kadar endlşe konusu olmuyor. Bu kadar sert önlemler alınmıyor. Burada yabancılara karşı tedirginlıgln daha büyük olmasımn nedenl neî O ülkelerin çogunda değlşik uygulamalar var. İSVtÇBE'de rotas yon ilkesi var. Yani yabancılann ora da devamiı olarak kalması esas değil. Bazı ülkelerin koloni dönemlerl olmuş.. örneğin Hollandahlann başın dan Endonezyahlar sorunu geçmiş. Almanya'nın böyle bir geçmişi, alışkanlığı yok.. Almanya'ya yabancı İşçl gelmesi zaten 1973'te sınırlanmıştı. Yal nız burada olanların, aileleri gelebiliyordu. Siz bunlara da sınırlar koydu nuz.. Şimdi 16 yaşından büyük çocuklannı getirmlyor aileler, değil Evet.. Bu kadarla kalacak mı? Yok sa daha küçük yaştakı çocuklar konusunda da.. Bizim tarafımızdan ortaya atılmamış olmakla beraber, bundes rat'ta (Eyaletler Meclisl) oluşan bazı düşünceler var. Bu yaş sınınnın 6 yaşa indirllmesi isteniyor. Ama hertıalde bir geçiş dönemi kolayugı sag lanmak suretiyle.. Altı yaş sınırını savunanların mantıkh bir gerekçesi var: Biliyortız ki, burada zamamnda okula başlayanlann, Alman eğitim slstemine uyunılan bakımından önemli bir prob lem çıkmıyor. Tabii yaoancı oranının yıiksek olduğu, 50'yl 6O'ı buldu ğu sımflarda, organizasyon açısından bir problem var. Ama küçük yaş larda uyum sağlanması kolay oluyor. 121314 yaşlarında gelenlerin ise, bir meslek öğrenmeleri bile güç. Bu bakundan çocuklann mümkiin ol duğu kadar küçük yaşta geımelerinde fayda görülüyor. Siz başka blr açıdan da eleştl rillyorsunuz.. Deniliyor kl Baden Würtemberg Eyaletlnde yabancı çocuklann okula gitme oranı, öteki eya letlerden daha düşük. Bunun nedeni, işte 1112 yaşlarında gelenler. Onlar okula gitmiyorlar. öteki eyaletlerde de öyle ama. Yanl sizin tarafınızdan okula gitmelerini caydıracak bir önlem yok. Hayır. Tersine.. Bizim hukuk sistemimize göre biz, okul çagında okula gitmeyen çocukları, bu arada tabii 1314 yaşındakileri de, bildiğlmiz, gördüğümüz takdirde polis marifetiyle okula göndermek zorundayız. Ama bu, ne Almanlar, ne de yabancılar içln bir uygulama haline gel tniş değil. Ashnda bizim çıkarımız, çocuklann okuması.. Çünkü sanıyoruz ki, büyük kısmı bnrada kalacak.. Biz böyle mesleği olmayanlardan, kalifiye olmayanlardan oluşan bir yabancılar sınıfı ortaya çıkmasını, he te iyi işlerde sadece Almanlann, kötü işlerde sadece yabancılann çahşır olması gibi bir adetsizliği istemiyoruz. O zaman biraz da okula gltmenin zorunlu olduğunu gösteren ön lemler gerekmez mi? Binlerce böyle durunuı nasıl yetişilebilinir? Bu iş polis işi ama, bizim polisimizin bu kadar çok kişiye müdahale edebilecek hali yok? ml? Turkiyeden | f | Q A • Kızılay'ın kuruluşnnun 114. yüdBnümü törenlerle kutlandL. • Bakanlığı ile ilgili incelemslerde bulunmak üzere Istanbul'a gelen ve yetkililerle bir toplantı yapan Gümrük ve Tekel Bakanı Ali Bozer bira Uretirninin geçen yıllara göre artıs göster diğini söyledi. • Ulastırma Bakanlığı Müsteşarlığına Hasan Yumak sözlesmeli olarak atandı • 11. Milli Eğitim Şürası sona erdl, Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, Şüra'da alman kararların degerlendirileceğini söyledi. • Dışişleri Bakanlığı sözctisü Nazml Akıman «bazı ülkelerin Tiirkiye'yi insan hakları komitesine şikayet etmeleri sadece bir beyandan ibaret» dedl • Marmara Denizinde seyreden «Nur Yolu» adlı surat moto runda patlama oldu, denize düşen Eauf Dinçkök 11© kaptan Ünal özdinç hafif yaralandılar ayakta tedavl edilen Rauf Dlnçköklin Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı AU Dlnçkök'ün oğlu olduğu öğronildi. • Deniz Yollannın Sinop, Samsun ve Giresun üzerinden Trab zon seferine 24 hazlran'da başlamyor. tETT otobüs ve troleybüsl* rinln seferleri İse bugün başlatıhyor. K|SA KISA ÇOCUKLARIN YAŞLARI Kız arkadası Sasunyan'ı suclayıcı . tanıklık yapt? (Baştarafı 1. Sayfada) şimlerin peşinde hoşuyorlar. Bu çok boyutlu olayın bir yanı ırkçılığın, şu ya da bu ulusa, ya da halka özgü olmadığını vurguluyor, geçmişte ırkçılık kurbant olanların, hökeni Tevrat'a daya nan dinsel bağnazhk ve ırk çılık üzerine kurulu politikalar peşinde koşabileceğini gösteriyor. Yaşadığımız günlerde İsra il'in akü almaz ve sınır tanımaz saldırganlığınm ve zulr münün hiçbir tanımlamaya artık sığmadığını saptıyoruz. Ortadoğu'da Yahudi sal dırganlığının iki tehlıkeli bo yutunun gün geçtikçe geliştiğini izliyoruz. Dün düş gi bi görünen bazı tasarımların gerçehleşmesine tanık oluyoruz. tsrail bir yandan süper güçleri çatışmaya götüreceh ve tüm insanhğın başına bela sarabileceh tehlikeli tırmanışını sürdürürken, öte yandan Türkiye'nin ulusal çıkarlarını tehdit edebilecek alanları kapsayan bir istila eylemine girişmiştir. Bu gelişimi Türkiye edilgin bir tutumla izleyemez. Daha etkin ve kararlı bir politikayı gündeme getirmek zorundayız. tsrail saldırısıyla orantıh bir tepkiyi ivedilikle göstermelidir. Eğer dünya kamuoyunda etkin çevreler gereken tepkiyi göstererek yeterli lemleri ve eylemleri hemen gündeme getirmezlerşe, iş işten geçmiş olacah, daha kapsamh ve büyük çatısmalann yeni tabanı Ortadoğuya yayılacaktır. Yineliyoruz kl, tsrati'in çağdısı saldırganlığına dur diyenlerin başında Türkiye'nin bulunması devletimizin tarihsel konumu gereğidir ve insanlık ödevidir. Bu konuda,ki edildiriliğin faturası gelecekte ağır biçimde ödenebilir. Dış Haberler Servlsl Türkiye'nln Los Angeles Başkonsolosu şehit Kemal Ankan'ın evine 1980 yılında bomba atmaktan sanık Ermeni Sasunyan'ın yargılanmasma dün yeniden başlandı. Los Angeles Eyalet Mahkeme si'ndeki davada jüri üyelerinin seçilmesinden sonra başlayan duruşmada, şehit Kemal Ankan'm eşi Nuran Arıkan tanık olarak dinlendi. Yoğun koruma Önlemleri altmda mahkemeye alınan bayaa Arıkan ifade verdikten sonra salondan ayrıldı. Duruşmada daha sonra bomba uzmanlan ve öteki tanıklar dinlendi. Ermeni terdrist Sasunyan'ın kız arkadası da tanık olarak. verdiği ifadede sanığın kendisine olay gününden birkaç gün sonra, «Işıkları yakmasalardı ikinci bombayı da içerl atmış olacaktun» şeklinde konuştuğu nu söyledi. Ermeni Sasunyan'ın geçen şu bat ayında başlayan yargılaması, Türkiye'nin Boston Fahri Baş Konsolosu Orhan Gündüz'ün 5 mayıs'ta şehit edilme sinin jüri üyelerini etkileyebileceği gerekçesiyle yargıç tarafından durdurulmuştu. Sanık Sasunyan'ın kardeşinin Los An geles Başkonsolosu Kemal Ankan'ı şehit etmek sucundan yar gılanmasma da gelecek ay başlanacak. SİYASAL PARTÎLER «SADECE İŞSİZIİK DEĞİL» «HAYIR, ÜSTELİK KARDEŞİMİZDİRLER» Tabii bu glbi mektuplara, ya da bu yoldakl yazılara karşı da okuyucu mektuplan var: Münster'den Mispelkamp adlı birlnln mektubu glbi: «.. Ben blr Katolik olarak, kiliselerin 'yabancı kardeşlerlmlz'in haklarını savunmasını büyük takdirle karşılıyorum.. Bazılan bu. ttlkede yaşayanlann '(Almanlann) haklarından söz ediyor. Peki ötekllerln, yabancılann hak ları?.. Vatanlarmdan koparılmış olan ve burada da kendilerlni evlerinde hissedemeyen bu insanlara, sadece sömürttlecek eşya muamelesî mi yapılacak ve bununla kaiınmayıp politikacıların bataları da onlann sırtına mı yüklenecektir.. Eger polltikacılar, (bu kadar yabancıyı buraya getirmefe suretiyle) hata Işlemişierse, bunun da soramluluğunu devlet yüklenmelidir. Yani biz, taepimiz yüklenmeliyiz.» Bugün blr başka Hıristiyan Demokrat'm, Stuttgart'm merkezi olduğu Baden Württemberg Eyaleti îçişlerl Bakanı Dr. Herzog'un bize verdiği demecl yayınlayacağız. Baden Württemberg, yabancı lşçllerin, bu arada Türklertn en yoğun olduğu eyaletlerden biri.. Almanya'dakl yüzde 7'yi biraz aşan yabancı oranına karşı burada bu oran, yüzde 10'dan fazla.. Ve Baden Württemberg, yabancı sayısmm artmasmı önleme yolunda en sert önlemlerl alan eyalet.. Örneğln Almanya'dayken Türklye'den evlenen blr Türk'ün eşini yanma getlrmek İçln «bekleme süresi», öteki eyaletlerde blr yıl.. Baden Württemberg'de üç yıl.. Yabancı çocuklann okula devam etme oranı öteki eyaletlerde çok daha fazla.. Baden Württemberg'de lddlaya göre. gerekll teşvik olmadı STÜTTGARTTAN BÎR HIRİSTİYAN EVLENMEDE BEKLEME Almanya'dayken kendl ülkesinden evlenen yabancı İşçiye eşinl getirtmek İçin bir «bekleme» süresi ko nuluyor.. Sizde bu süre, öteki eyalet lerden de fazla.. Evet, 3 yıl.. Biz evlenmelerin gerçek evlenme olduğundan emın olmak istiyoruz. Buraya göç etmek için blr formalite olan evllliklerl Iste miyoruz. Bu çok sert önlem değil mi? Bunu insan haklarıyla bağdaştırmak mümkUn mü? Evet mümktin. Bizim temel hukuknmuz açısından bir güçlıik yok. Ama bunun sert blr karar oldu ğunu ben de kabul ediyorum. Ancak çok özel durumlar ortaya çıktığmda bu kurala istisnalar koymak mümkün...» Ânayasa (Baştarafı 1. Sayfada) lu'nda görüşülecek olan Anayasa Milli Güvenlik Kon seyi'ne sunulacaktır. Yeni Anayasa'nm Milli Güvenlik Konseyi'nce kabulünden sonra, Anayasa met ninin halkoyuna sunulabilmesi için a y n bir kanun Çi karılacaktır, Bu arada, yeni Anayasa'nın halkoyuna sunuknasıyla ilgili olarak, secmen kütüklerinin yazım işlemleri konusunda Yüksek Seçim Kurulu'nda çahşmalara baş landı. Yetkililer, esM seçmen kü tüklerinin Anayasa'mn halk oylamasma sunulmasmda kullanılmasının mümkün ol madığını, yeni kütüklerin yazım işlemleri için de, ayn bir kanuna ihtiyaç olduğunu kaydettiler. AİLE OKUL YARIN: «DÜŞMANLIK»LA MÜCADELE... •*• Israil istediği noktada durdu (Baştarafı 1. Sayfada) nün de ateşkese karşı olumsuz tavır lçlnde olduğu gözlendi. FKÖ, dün yap tığı açıklamada îsrail'in Lübnan'a sal dırısı üzerine Güvenlik Konseylnce benimsenen karar tasarısılarına bağlı kalacağını bildirdi. 6 ve 7 haziranda kabul edilen 508 ve 509 sayılı karar tasarılarında, Lübnan'da tüm askeri laalıyetlerin sona erdirilmesi ve İsrail'in bu ülkeden çekilmesi isteniyor. «FKÖ»nün BM'deki gözlemci yardımcısı Hasan Abdül Rahman, bu acıklamanın, îsraıl ile Suriye tarafmdan llan edilen ateşkese, «FKÖ'nün de katıldığı anlamım taşımadığını» bildirdi. Rahman, Israil, Lübnan'daki askeri güçlerini çeKmedikçe çarpışmalara son verilemeyeceğini kaydetti. AP ajansı, FKÖ liderlerinin, Suriye'nın kendılerine danışmadan hemen ateşıcesi kabul etmesinden «düş kırıkhgına uğradıklarını» bildiriyor. Bu arada ateşicese rağmen, FKÖ ile îsrah arasında şiddetli çarpışmaların sürdügü blldirildi. İsrail ise işgal altındalci Güney Lübnan'a tüm girış çıkışları yasakladı. ÖLDÜ ı.MdN Komutaniığı dün sabah vantıgı rtC'klamada tsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Veıiutıel Adam'nj çarpısmalarda vurularak oldügünü bildirdi. General Yekutıel Adam, Israil devletlnin tarihinde savaşta vurularak ölen en yüksek rütbell subay. General Adam, 1980 yılına kadar General RaphaeJ Eytan'ın Yardımcılığını Ustlenmlştl. Blr yıldan beri yurt dışında bulunan ve geçen pazar günü tsrail'e gerl dönen General Adam. hemen Lübnan cephesine gitti ve perşembe günü öldü. General Adam'ın, tsrail ordusunun başarılı subaylarından olan, Albay Hayım Sela İle beraber öldüğü bildirlldi. 18 SURtYE MtG't DÜŞTÜ tsrail Komutanlıgı ateşkes llanından önce yaptığı açıklamada dün sabah meydana gelen hava çarpışmalarında 18 Suriye Mlg'lnln daha düşürüldüğünü bildirdi. Böylece tsrail lddlalanna göre, üç gün ictnde düsürüien toplam Suriye uçaklarının sayısı 63'U buldu. Bu rakam .Arjantin'in Falkland savaşında blrbuçuk aydan beri yitirdiğl uçak sayısına eşit. öte yandan Lübnan'da 6 gündür süren kanlı çarpısmalarda tsrall'in beklediğinden de sert ve 1natçı bir Filistin direnmesi İle karSilastıgı anlaşılıyor. AP ajansı, dün sabah ateşkes Uamndan önce verdiği haberde Filistin kuvvetlerinin tsrail tanklarını Beyrut kapılannda durdurduklannı bildirdi. FKÖ Komutanlığı da tsrail tanklarının yoğun hava desteği altında glriştlklerl saldırıların püskürtüldüğünü tsrail uçaklarının Filistin mevzilerlni sürekli bombaladıftinı bildirdi IRAK, GEÇİT İZNt VERECEK öte yandan Irak, Lübnan'a gltmek isteyen gönüllü Iran güçlerine Irak topraklarmdan geçiş izni vermeye hazır olduğunu bildirdi. Körfez Haber Ajansı'nın bildlrdiğine göre, bir Irak yetkilisi, ilan ettikleri ateşkesi tran da, kabul ettiği takdir de, Irak'ın konuyla ilgili düzenlemeleri görüşmeye başlayabileceğinl belirtti. 11 TÜRK ÖLDÜ 27'St YARALANDI Beyrut Sam yolunda öncekl gün bombalanan konvoyda 11 Türk ün oldüğü, 27'sinin de yaralandığı açıklandı. Dışişleri Bakanlığmın açıklamasına göre, Lübnan'daki savaş dolayısıyla Du ülkeyi terketmek üzere Lübnan Suriye sınınndaki Jus siye sınır kapısında Suriyeye gitmek İçin beklerken tsrail uçaklarının bombardımanı sonucu ölen Türklerin klmllklerinln bellrlenmesine ça lışılıyor. PROTESTO EDtLDt Bu arada 11 Türk'ün ölmesi 27'sinin yaralanması üzerine, îsrail'in Ankara'daki Maslahatgüzar'ı Dışişleri Bakanlığma çağrılarak, olay pro testo edlldi ve ölen ve yaralanan yurttaşlarunız içln maddl ve manevl tazminat lsteme hakkunızın sakb tutulduğu belirtlldi. (Baştarafı Sporda) Kupa'da koruyup koruyamayacağı belki tartışılabillr ama, Maradona'nın t s panya'daki «Devler Turnuvası» ve «BUyük Futbol Şö leni»ne en fazla renk kata cak yıldızlardan bin olaca ğına asla kuşku yoktur. 1979'da Japonya'da düzenlenen ve Arjantin'in zaferiyle sonuçlanan tklncl Dünya Ümitler Kupasmda yıldızı görkemli blr şekilde parlayan Maradona Uç yıl gibi kısa sürede futbolun doruğuna erişmiştir. Sekiz çocuklu yoksuı bir işçlnin oğlu olarak dunyaya gelmiştir, boyu küçük fakat futbolu çok büyük genç yıl dız. Bundan öturü de, spor dünyasmda adı «Hârika Bü cürse çıkmıştır Onun. Efsa nevî dunya boks şampiyon larından Jack Dempsey'in «Aç boksör iyi boksordür» sözünün, futboi için de geçerii olduğunun en belirgin gıni oiuşturur Maradona. Oysa günumuzde dunyanın önde gelen kulüplerinin blr türlü paylaşamadık ları Arjantinll Hârika Futbolcu, geçenlerde 1,5 milyar (Dünya Transfer Rekoru) gibi astronomik bir Ucret alarak, Ispanya'mn Milyar derler Kulübü Barcelona'ya altı yıllığına bağlanmıs tı. «TOP, AİLEM VE VATANIM... İŞTE, EN SEVDİKLERİM» Futbol sabaları dışında müzlk ve pahalı arabalara tutkusu vardır. Onun ve allesinde tam 4 Mercedes araba var. Pele İle kendlsinl kıyaslayanlara «Pele Pele'dlr, ben ise Maradona» ya nıtını veren Maradona en sevdlğl şeyler sorulduğunda «Top, allem ve Vatanım» şeklinde konuşuyor. En büyük lki arzusu Arjantin'in yine şampiyonluğu kazanması ve kendisinin Kupa'dan sonra çocukluk aşta, nlsanlısıyla evlenmesi, Ken MARADONA Telemen'in Kupa sandığı (Baştarafı Sporda) ka'yla temsll edilmışti. Pon te Verde vapuruyla uzak Uruguay'a iki haftalık bir yolculuktan sonra varan Fransız ulusal takımı kafılesi, beraberindo dunyaca ünlu Bordeaux şaraplanndan birkaç fıçı goturmeyi de ihmal etmemişti. Yolculuğun 6onlarma doğru şer rap fıçısmin ağzı bılinmeyen bir nedenle tıkandı ve fıçı açıhnca bunu yapanm ölü bir fare olduğu hayretle gorüldü. Fıçıya fareyı kım atmıştı? Aynı vapurla yolculuk yapan Fransa'nm ezeli rakıbı Belçıka takımından başka, Romanya ekibinın futbolcuları da kuşkula rı en fazla üzerinde toplamıştı. Ancak tüm araştırma lara rağmen bu öğrenileme mişti. (Baştarafı 12. Sayfada) mış olan ifadesinde, Ibrahim Telemen, vakıalara dayandırmak suretlle bazmorfin ve sllah kaçakçılığı yaptığım llerl sürdüğü isimleri açıklamıştır. Bu arada Kemal Ilıcak'm da Mehmet Zeki ismindeki kaçakcı ile bazmorfin kaçakçılığı yap tığı iddiasında bulunnıuştur. Uğur Munıcu, titiz lncelemcleri sonucunda bu belgeyi elde etmiş ve Cumhuriyet'te aynen yaymlamıştır. Kemal Ilıcak'm ismini bu belgeden çıkanp yayınlama yoluna gidebilmesi tabiatiyle mümkün olamazdı ve Uğur Mumcu'dan böyle bir hareket de beklenemezdi.» dislne halef olarak da, öz kardeşlerlnl gösterereic bu konuda şöyle konuşuyor: «Göreceksiniz, 34 yıl içinde onlar, benim pabucumu dama atacak...» Hakemlerin (Baştarafı Sporda) etmek için vuruyorlar. Vurdukları adam sanayı sedye ile terkediyor. Ama hakem kardeşimiz başansıua gölge duşmesin diye kart cıkannıyor. Futbol erkek oyunu. Serttir» Ama amacı futt>ol olan sertliktir bu. Avrupalı hakem Turk hakeminın yarısı sı kadar bile faul düduğü çalmaz. Ama en kuçük kasıt gördü mu sanyı da kırmızı yı da çıkartır. Bizimkısi 20 saniyede bir düduk çalarak futbolun zevkinin içıne etmeyi oyunu kontrol etmek sanır, ama en kalleş tekmeye kart çıkarmaya üşjenir. Türkiye'de futboiou son yıllarda çok az yetişiyor. Pek çoğu daha yeuşmeden sakatlamp sahalan terkediyor. Yetişen de verimini ortaya koyamıyor, sezonun ya rısını sahada değil doktorda geçiriyor. 1981 82 sezomı bitiyor, araından bir sakatlar ordusu bırakarak. 1982 83 sezonunun da ona benzememesi için bu yaz hakemlerimizin eğitilmesi gerek.. Kasıtlı hareket© kart gostermemenin başan değil yüzkarası bir suç olduğu konusuoda eğitilmeleri.. Bu ülkede iyi top oynayan futbolcunun spor hakkını korumak hakemlerin görevidlr. Bu görev yerlne getirilmedigi takdirde, tötü fut bolu eleştirme hakkı kimse nln olmayacaktır. Yeni sezonda, sertlikle kas ti birbirinden ayırmayı öğrenmiş hakemlerin yönetiminde maç izlemek istiyoruz. Genç yaşında futbol ha yatı sönmüş yüdızlara ağıt yakmak değiL, Karayalçın (Baştarafı 12, Sayfada) lık fakulte kurullan büyuk fakulteleri ışleyemez hale geürmişti. Hükümetlerın takip ettıği yanlış kadro siyaseti üniversıteleri adeta iki gruba ayırmıştı. Soru Bu noktada bir yasa çıkarılması gerekli rniydl?Yanıt^'Biraz evvel belirttiğim ,ve" normal saymadığım du rumlan ve problemleri çözmels ıçın kanuni müdahaleye ihtiyaç vardı. Ben şahsen yüksek öğretime bütünleşmenin aukjncaJı olduğu kanaatindeyim. Yapılması gereken, 1973 yılında çıkartılan kanundaki boş luklan ve eksiklikleri tamamlamak, sakıncall olan hükümlerı düzeltmekti. Geçen yıl kabul edilen yüksek öğretim kanunu ile yüksek öğretim kurumlannm ünıversitelerde bütünleşmesi ilkesi getirllmlştlr. Planlama ve koordinasyon orga nı olarak yüksek ögretim kurulu kuruldu, fakat bununla da kalınmadı. YÖK'e biltün ünıversiteleri etkileyebilecek idari yetkiler de verildi. Böylece özerkllk düzeninden tamamen aynlan, hiyerarşiye dayanan yeni bir düzen getirilmis oldujı Yüksek Seçim Kurulu yet kilileri, «Şu anda yurttaşlanmızm büyük bir bölümü tatil veya başka nedenlerle yerleşme merkezlerinden ay nlmışlardır. Bu nedenie, bu aylar içhıde yapılacak bü yazım sağlıklı olmaz. Bu bakımdan, seçmen kütükleri yazımım Yüksek Se çim Kurulu olarak, eylül Telemen'ın ıfadesi için dava ayı içhıde gerçekleştirecek cı vekilinin önce böyle bir ifa ve üzerimize düşen görevi denin olmadığını söyledığıne de yerine getireceğiz» dediler^ işaret eden Apaydın, mahkemenin ifade aslının getirtilmesine dair kararından sonra dosyanın bulunamadığı şeklinde bir cevap gelmesi Üzerine Adalet Ba(Baştarafı 12. Sayfada) kanına müracaat ettiklerini ve Bakanın ilgisi ile dosyanın bul lide Edip Adıvar Lisesi, 341100 duruhnuş olduğunu açıkladı 1732 3411002461 Çamlıca Kız ve «böyle önemli bir dosyanın Lisesi, 3411002462 3411003531, arşive kaldırılmayıp cezaevi de Erenköy Kız Lisesi. posuna atılması Adalet namına Kartal'dan: 3412000002 341 hüzün verici blr manzaradır» dedl. Apaydın daha sonra, «Bu 2000152 Erenköy Kız Lisesi, durumda Ibrahim Telemen'in 3412000153 3412001375, SarıIfadesi aslının posta ile getir yer'den 3413000001 3413000006 tilmesini de mahzurlu görüyo Fenerbahçe Lisesi, Sarıyer'den ruz. Gerekli gflvenlik tedbirle 3413000007 3413000511, Silivri almarak doğrudan doğruya ri'den: 341400002 34J4000014 hairfmliğinize getirtilmesine ka 4000023 3414000034, ŞİIeden: rar verilmesini talep ediyoruz» Fındıklı Lisesi, Sllivriden: 341 3415000029 3415000043, ŞişU' dedl. 4 ilin Mahkeme, gazetemlz avukatının talebinl kabul ederek, «Telemen'in belge ve ifadeleri ile ilgili vesikalarm asıllarımn malı kememizce tetkikine lüzum ha sü olduğundan, muhafaza altında mahkememize asıllaruıın gönderilmesine ve gereken muhafaza tedbirleri ile mahkememize gönderilmesinin istenmesl. ne» karar vererek duruşmayı başka bir güne erteledi. KONGRE İLANI • Silivrikapı Çelfkspor Gençlik Kulübü'nün yıllık kon gresi 24.6.1982 tarihinde saat 20.30'da kulüp lokalinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 1.7.1982 tarihinde aynı yerde yapüacaktır. YÖNETİM KURULU den: 3416000001 3416000827, Nişantaşı Kız Lisesi, Şişli'den 3416000828 3416001490 ŞişU Lisesi, Şişli'den 346001491 3416002295, Üsküdar'dan 341700 0003 3417000012, Zeytlnburnu'ndan 3419000038 3419000 123, Kırklareli'nden: 3901000004 zade Ortaokulu. 3907000017 Çapa Ortaokulu, Üsküdar'dan 3417000014 341 7000513 Kemal Atatürk Ortaokulu, ÜskUdar'dan 3417000514 3417001591, Yalova'dan: 341 8000003 3418000006 Mehmet Kemal Lisesi, Yalova'dan: 341 8000008 3418000162, Zeytinburnu'ndan 3419000001 341 900035, Kırklareli: 390700021 3908000031, Kocaeli 4101000001 4105000098, Sakarya'dan: 540 1000001 540700000 Kadıköy Kız Lisesi ve Sakarya'dan: 5407000009, Tekirdağ'dan: 590 1000001 5908000024 Fındık
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog