Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

12 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 7 Universiteye girme şansı yüzde 50'den fazla oSacak ANKARA (ANKA) ÖSYM Başkanı Altan Günalp, ÖYS'ye katılacak adayların tercihlerini yaparken «haya le ve endişeye kapılmamalannı» istedl. Günalp, adaylan n tercih bildirim formlarmda, yalmzca gerçek Isteklerine yer vermeleri gerektiğini kaydederek, «Tercih yapacak adaylara yardımcı nlacak kim.se yine ken dlleridlr. BL insanın ne kadar istediğini ancak kendlsi biHr» dedl. ö n kayıtla almacak öğrencilerin kurumlara dağılımının henüz keslnleşmedi ğini belirten Günalp şunlan sdyledi: «ön kayıtla öğrenci alımında, her kurum kendisi belli bir taban puan ilan edecek. Ben şu kadar puanın üzerinde ögrenciyî ön kayıtla alacağım diyecek. ögrenciler gidip önkayıt yaptıracaklaı. Bu ön kayıt yaptıran, diyelim blr yer 100 öğrenci alacaksa, önkayıt yaptıran 500 kişiden en ytik sek puana sahip 100 öğrenci kayıt hakkı kazanacak.» Adaylann bu sınavda her hangi bir jüksek öğrenim kurumuna glrme şansınm yüzde 50'den fazla olduğunu belirten Günalp, üniversite ve akademilerin tümünde ve yüksek öğretim kurum lannın oldukça önemli blr kısmında lise, meslek lisesi ayırımı ile lise dal aynmının da kaldırıldığmı hatırlattı, lise blrincilerlne t a m nan kontenjanlara llişkin olarak şu bllgiyi verdl: «Lise blrlncllerlnin hepsl ni alabilecek kadar kontenjan ayrılmıştır. tlk sınavı kazanamayan lise blrlncllerl sınavı kazanan birincilerden artan kontenjanlara kendl aralarından sıralanarak ayrı blr programla yerleştirileceklerdlr.» MHP belgeleri ıBnşlarofı 1. Sayfcda) tekin ve Br Recep Kahraman ve refakatte Kom. Yzb. Serdar Akyazar, l'inci Şube'de görevli Kom. Muavini Recep Yumuşak, polls memuru Hüseyln Şahin olduğu halde MHP Bahçelievler'de bulunan Genel Merkezinde müştereken arama yapıldı. 7'nci Cadde 45 numarah binanın MHP Genel Merkezi olarak kullanıldığı, binanın iki katlı olduğu, kapıdan glrişte l'incl katta önce bahçeye girllip sonra binanın l'inci katma girildiği, l'inci katta girişte bir hol ve bu hole açılan 5 odanın bulunduğu, üst katın blr hol ve 6 odadan ibaret olduğu aynca blrincl kattan bahçe içerisinde kömürlük şekllnde küçük blr deponun bulunduğu, bina İçerisinde 3 adet çelik dolap İle iki adet kasanın mevcut olduğu anlaşıldı. Kom. Yzb. Serdar Akyazar ile yapılan koordinede, anılan Yzb.'nm komutasmdaki görev timinin binada 03.00 saatinden ltibaren aramaya başlayıp, savcılann olaya el koymasma dek saat 09.00'a kadar aralıksız aramalannı sürdürdükleri ve bu aramalar sırasında birisi sıva halinde 5 adet dinamit lokumu ve patlayıcı madde buldukları, bunların saniyelik fitillerinin üzerinde takılı olup, patlamaya hazır blr durumda bulunduğu ve anılan patlayıcı maddelerin bir tutanakla bomba uzmanına teslim edildiği aynca aramalar sırasında 3 adet tabancanın da bulunduğu. anlaşıldı. Yzb. Serdar Akyazar'm beyanı sonucu bulunan tabancalara el sürmedlğl anlaşıldı ve olay yerinde bulunan polls ekibinln yardımıyla telsizle tabancalar üzerindekl parmak lzlerini tesbit için parmak izi uzmanı istendl. Yamlan incelemede tabancalardan birlsinin 9 mm.lik 0/37739 numarah Browning 14'lük ve tahta kabzalı, bir diğer tabancamn 6,35 mm.lik çapında 369676 numarah üzerinden Manserwerke AG Otelndorgan yazılı sedef kabzalı, kabzasmın uç kısmı kınk üzerinde şarjörü kıhfı ve mermileri bulunan bir tabanca olduğu, 3'üncü tabancamn Amerikan yapısı 38 kalibrellk agaç kabzalı, toplu Smith Vesson marka tabanca olduğu. tesbit edildi. Yapılan incelemede blr kutu içprlsinde 6 adet 6.35'lik şariör içerisinde 6 adet 7.65 mm. 94 adet uzun 9 mm.lik 8 adet kör tapalı birisi normal 5 adet Smith Vesson mermileri bulundu. Tabancalann şarjörlerlnde yapılan incelemelerde 6,35'lik sedef kabzalı tabanca şarjörti İle 6 adet 6.35 mm. lik mermi. 14'lük Browning tabancamn şarjörttnde 10 adet 9 mm'lik uzun mermi. Smith Vesson tabancamn topunda 5 adet Smith Vesson mermisi olduğu tesbit edilip tabancalann kabzalarmda parmak izi tesbitine gidileceğinden ağızlarında mermi olup olmadıkları hususunun tesbiti bu iz tetkikinden sonraya bırakıldı. Piyasadan polis marifeti ile temin edilerek getlrilen Çilingir Resul Yiğitbas marifeti ile önce MHP Genel Merkezl blnasında bulunan kasalarm açılma işlemlne başlanıldı. Bu arada telefonla istenilen fotoğrafçı Astsubay Çvş. Ali Arık'm geldişi görülerek gerekll yerlerin fotoğrafınm çeklmine başlanıldı. Bu arada 2 numarah kasanın altta bulunan kapağmın Çilingir Resul Yiğitbaş tarafmdan açıldığmın bildirilmesl tizerine kasanın yanma gelindi. önce fotoğrafçı tarafmdan fotoğrafı çekilen alt bölümde 11 kutu fotoğraf ve filmler, yine zarf içerisinde üzerleri yazılı fotoğraf filmleri ve afişler, bol miktarda reslm olduğu tesbit edilip bunlar da ayrı bir torbaya konulup üzeri yazıldı ve bu tutanak blrlikte lmza altma alındı.> Keriman Halis'in dünü stanbul'da yapılan ve dün sona eren Avrupa Güzellik Yarışması okuyucularımıza Cumhu rıyet gazetesinin başlattığı ilk güzellik yarış malarım ve ozellikle dünya güzell seçilen Ke rirr^n Halis'i anımsatmış olmalı ki, bizden Keriman Hau.^'le ilgili haberler vermemiz isteniyor. Arşivi karıştırdık ve gazetemizin 1 ağustos 1932 tarıhlı sayısmda işlenen haberi bulduk. Haberin ana başlığı şöyle: «Türkiye güzeli Keriman Halis H. dünya kraüçe si intihap edildi.» Daha altlarda şu bilgiler yer alıyor: «Bütün dünya telsizlerl ve gazeteleri Keriman Halis Hanımın rnüstesna muvaffakiyetini ilan ediyorlar.» «Keriman Halis boyasız yüzfl, masum güzellifti, kibar bali emsalsiz endamı ile sark ve garp güzelliklerini meczetmiştir.» 2 ağustos tarihli gazetemizde de aynı konu sürüyor. Bu kez manşette Atatürk'ün sözleri vardı. «Gazi Hazretieri Başmnharrlrimize dedi ki: Türk milleti bu güzel çocugu şüpbesiz samimiyetle tebrik eder.» Keriman Halis'in Türkiye'yi ve dünya'yı yerlnden oynatan güzelliği, sararmış gazete yaprakları arasında korunuyordu. Ya bugünü.. Artık büyük an ne olduğunu bildiğimiz Kraliçe ne yazıkki hâlâ süren güzelliğlne karşm, bir zamanlar rahatlıkla poz verdiği fotoğraf makinelerinden artık kaçıyordu. Bu yüzden sütunlarımıza dünya güzelinin sadece «dünü» nü gösteren fotoğrafım alabildik. ORTAK SENARYO (Başlarofı i. Sayfada) kapılanna dayamyor ve 10 haziranda Başkan Reagan Lübnan'da ateşkes istiyor. Reagan'ın bu isteftinin üzerinden 24 saat geçmeden Israil ateşkes İlan ettiğini açıklıyor. Ve «barış melegi» Başkan Reagan son anda yaptığı müdahale ile Ortadoğu'yu, belki de dünyayı büyük bir felaketten kurtanyor. Bazı gazeteier de heyecanlı blçım de, «Reagan. t' ail'e çekil git dedl» dlye başlık atiyor. Şimdi kişlnin aklına şövle blr soru gelmez ml? «Ah, henim kardesim». pardon. «Ah, Sayın Başkan Reagan, 24 saat te Lübnan'da ateşkesl saglayabllecek kadar etkili ve eüçlü idinlz de, neden bu çağrıyı ilk gün yapmadmız da. altı gün bekledinlz? Bu arada ülkede 10 bine yakın Insan öldü, ya da yaralandı.» Çünkö sorunun ABD'nin ve îsrall'in çıkarlanna uygun biçimde çözülmesi için altı gün beklemek gerekiyordu da ondan. Nedir bu çıkarlar? Altı gün lçinde Fllistin'liler kahramfmca dlrenmelerlne rağmen, üstün îsrail askerl gücü karşısında agır darbe yemekten kurtulamadılar. ö nemll mevzilerinin büyük bölümü İsrall'ln eline geçtl. Savasta avnı derecede önemli diğer blr gelişme de, Suriye'nin çofc agır h' rifirbe yemesidir. Uçak kaybının çok büyük oldugu anlaşılan Suriye'nin (îsrail'e göre 70 Mlg dü'jUrüidü 1 Bekaa vadisindekl SAM6 fttze üsleri de imha oldu Bövlece ABD ile tsrail. bir taşla Ikl kuş vurmuş oldular. Gerillplar a&ır darbe yerken. Sovyetlerin dostu. Surlye'nin de SAM6 fü?eleri ve uçaklnn tmha old!Tı < Be^ z S a n v aeısmıian. + ran Trnk sav;ı .ı da îran'ı destPkleven Suriye böylece p°'ıp<:i ı»opt<*i bir hfberde, f"î'«'if'«Vf Snriyc füzplerl *ln tarafmdan genelllkle nlumlıı karşılandı» diyordn. Aslında, tutucu Arap ülkelerintn kâbusu tran'ı destekleyen Sunye'nin cezalandırılması, herhalde icten içe bir dlzi körfez ülkesl llderlerinl de memnun etmiştir. Ama, Reagan'ın Israil'e «ateşkes» buyruğu biraz sert değil mlydl? öyleydi. Anlaşıldığına göre, «yaramaz çocuk» herzamankl şımarıklığı ile yine ilerl gltmiş ve Işi Beyrut'a saldınya kadar dayandırmıştı. Böyle bir gelişme lse, ortalığı lyice karıştırır ve ABD'nin çıkarlanna ters düşerdi. Reagan, Begin'e «tkimizin de istediği oldu. tşi tadında bırak» dedi ve «yaramaz çocuk» da aklını başına top ladı. Aslında Lübnan saldınsı, Menahem Begln'e içeride de yaradı. tsrall Başbakanı Güney Lübnan"a egemen olmasmın yanı sıra, içeride de Sina'yı Mısır'a verdiğinden ötürü kendisini eleştiren sertlik yanlısı rauhaliflerinl susturmuş oldu. Bu noktada şöyle blr soru akla gelebllir: tsraü'in Lübnan'a saldınsı ABDnm çıkarlarına ters değil mi? Arap ülkeleri arasmda Amerikan aleyhtarlıgı yine güçlenecek. Re'agan'ın Araplan «komünizm tehlikesine» karşı bir leştirme planı darbe yiyecek Tutucu Arap ülkeleri ABD'den uzaklaşacak. Bu noktada, tsrail saldırısının za manlamasma dikkat etmek gerekiyor. îsrail saldınsı, tran ordulannın Irak smmna dayandıklan ve Körfez ülkelerinin panik lçinde bulundukları bir sırada gerçekleştirilmistir. Körfez ülkpîeri içln gilnumüzde tran'dan gelecek tehlike, îsrail'den gelecek tehlikeden daha somut ve büyüktür. tsrall, ABD'nin müttefiki tutucu Arap ülkelerine saldırmaya hlç blr zaman cesaret edemez, ama başına buyruk tran'ın ne yapacağı belll olmaz. Bölgedeki muhafazakâr Arap tilkelerinin ABD'nin korumasma en faz la gereksinme duyduklan ve Iran ola yından ötürü Arap dünyasının bütün bütüne bölünmüş bulnnduğu bir sırada gerçekleşmiştir îsrail saldırısı. Arap tilkelerlnin îsrail'e açıkça yesil ışık yakan ABD'ye. sert tepki göstermpmplpri bu balnmdan anlamlıdır. Evet. ABDîsrail ortak yapımı oyun kısa vadede basanya ulaşmış gö rünüyor. Ama tarih, kitlelerin inancmın ve gücünün. korsanların oyununu eninde sonunda bozduğuna ilişbin sayısız örneklerle doludur. Keriman HALİS Baba Hakkı Kartai'ı . gözyaşlarıyla kuifodı m p i y ontaâun» ÖLSEM DE YEMEM O «Bir Run be$ yasındaKı bınjcuh eKmJ öotü ve mea : (f MEYAK kesintileri (Baştarafı 1. Sayfada) dahil olup da kadrolarına tahsislı ek göstergesi bulunmayanlardan 3. derecc kadrolarda olanlara 100, 2. derece kadrolar da olanlara 20ü ve 1. derece kadrolarda olanlara 200, kadroları teknık hızmetler sınıfuıa dahil olup, en az 4 yıl 6ürell yüksek öğrenım gorecek yütsek mühendis, mühendıs, yıiksek mımar, şehir plancısı, bölge plancısj, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizıkcı, n'zıkçi, matematlkçi ve kımyager ünva nını almış olanlardan 8 ve 7. derecelenn kademelerinden ayUk alanlara 100, 6^'den aylik alanlara 150, 4 ve 3. derecelerden aylık alanlara 200, 2. dereceden aylık alanlara 300, 1. dereceden aylık alanlara 400, kadrolan sağlık hızmetleri sırufına daiııl olup, uzman tabip, tabıp, diş tabıbi, eczacı ve veteriner hekım ünvanını almış olanlarla, tababet uzmanlık tüzUğüne göre tıbbın ana dallanndan birinde uzman olan kım ya mühendisi, kımyager, kimya Usansiyeri ve blyologlardan 8 ve 7. derecelerin kademelerinden aylık alanlara 100, 6 ve 5' den aylık alanlara 150, 4'den aylık alanlara 200, 3'den aylık alanlara 300, 2'den ayUlt alanlara 400, l'den aylık alanlara 500, kadroları eğitım hızmetleri sınıfma dahil bulunanlardan 4'den aylık alanlara 100, 3'den aylık alanlara 200. 2'den aylık alanlara 300 ve l'den aylık alanlara 400, kadrolan avukatlık hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan 8 ve 7'den aylık alanlara 100, 6 ve 5'den aylık alanlara 150, 4 ve 3'den aylık alanlara 200, 2'den aylık alanlara 300 ve l'den aylık alanlara 400, kadrolan din hizmetleri sınıfına dahil buluaanlardan 3'den aylık alanlara 50, 2' den aylık alanlara 100 ve l'den aylık alanlara 200, kadrolan emniyet hizmetleri sınıfına dahil olup, Emniyet Müdürü rütbesini ihraz etmiş bulunanlarcian 4'den aylık alanlara 100, 3'den aylık alanlara 200, 2'den aylık alanlara 300, l'den ayUk alanlara 400, Ankara. îstanbul ve îamir Emniyet MUdürlerine 500, Emniyet Genel Müdürüne 600, kadrolan MUlki İdare Amirligi hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan 9 ve 8' den aylık alanlara 150, 7 ve 6'dan aylık alanlara 200, S ve 4'den aylık alanlara 300, 3 ve 2' den aylık alanlara 400, l'den aylık alanlara 500, müsteşar ve valilerin ışgal ettikleri derece ve kademe gösterge rakamına 600, kadrolan MİT hız metlerl sınıfına dahil olanlara Başbakan tarafmdan saptanacak rakamlar, en az Uç yıl silreli yüksek öğrenim veren takülte veya yüksek okullan bıtirerek mesleğe özel yanşma sınavıyla giren ve özel bir yeterlık sınavı sonunda atanan Bakanhk, Müsteşarlık, Diyanet îşlerl Başkanhğı ve bagımsız Genel MUdUrlUk Müfettislerl. Basbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu uzmanlan, Malıye Bakanlığı hesap uzmanlan ile bankalar yemlnll murakıpları, Çlaışma Bakanhğı tş ve İş Güvenliği Müfettislerl ve Bakanlıklann Merkez Teşkilatına dahll Genel Müdürluklerin kontrolörlerinden 8 ve 7. derecelerin kademelerinden aylık alanlara 100, 6 ve 5'den avlık alanlara 150, 4 ve 3'den aylık alanlara 200, 2'den aylık alanlara 300, l'den aylık alanlara 400 rakamı eklemek süretiyle ek göstergelerin hesaplanması tasanda öngörülüyor. İLAÇ BEDELLERt Yasa tasansında, devlet memurlan, yasama organı Uyeleri ile yasama organı üyeleri dıçmdan atanan Bakanlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile emeklilerinin ayakta tedavileri halinde kullanılacak ilâç bedelinin yüzde 2(>'sini kendilertnin karşüayacaklan hükmü yer alıyor. Ancak, ayakta tedavileri sırasında kullanılması lüzum gösterilen ilaçlardan hayati önemi haiz olduklan ilgill bakanlıkça belirlenecek olanlann bedellerinln tamamı kurumlannca karşılanacak. «TRT personeline, hlzmetln biitünlflğfl ve lfa edllen görevln özelliğl de dlkkate alınarak, 1 1 Kllilerin almakta olduğu »ylı^ın (ek gösterge dahil) yüzde fiO'ından az olmamak ve en yüksek devlet memuru ayuğinı geçmemek üzere kurum yönetlm kurulu'nun önerlsi üzerine Bakanlar Kunılu'nca saptanan oran veya miktard» taıminat ödeneceği» hükmü de tasanda öngörülüyor. MEYAK KESENEKtERf Yasa tasansı İle Merkez Bankasında açılmı$ bulunan özel hesabın Hazineye devredilecegi, özel hesapta toplanmış olup da bu yasanın yUrürlüge girdiSi tarih itibariyle iadesine hak kazamlmamış memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerinln yüzde 60 fazlasıyla aralık 1982, mayıs 1983, aralık 1983 ve mayıs 1984 aylannda dört eşit taksitte ödenecegi hükmü getirildi, 1 mart 1982'den sonra ödenen faizler dahil, yapılan ödemeler ve islemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olacak. GAZETENtN KONUYLA. İLGÎLÎ KÜPÜRÜ Besiktas sampiyon oldu bile H erkes sanıyor ki Beşiktaş'ın şampiyon olması yarm Eskişehir'de Eskişehirspor'la yapacağı maça bağh. Taraftarlar blr sürü hesaplar yapıyorlar. Beşlktaş galip gelirse sampiyon olur. Berabere kalırsa sampiyon olur ama o zaman Trabzonspor'un oynayacağı maç da önemli. Trabzonspor da 5 gol atarak galip gelırse, Beşiktaş yine lkinci olabilir. Falan filan. Oysa bunların hepsl boş. Beşiktaş sampiyon oldu bile. Hem de Trabzonspor'la yaptığı mactan önce. Elimlzde Îstanbul Onbeşinci Noterliğinin 8 h a ziran 1982 tarihli damga smı taşıyan bir gazete eki var. Bu eke göre Beşiktaş çoktan sampiyon oldu. Hatta «Baba Hakkı, Kartai'ı gözyaşları ile kutladı ve "Beşiktaş'ın şampiyonluğunu gördUm ya artık ölsem de gam yemem" bile dedi.» Bütün bunlar ellmlzdeki gazete ekinde yazılanlar. Biz okuduklarımızın yalancısıyız. Şaka bir yana işin aslı su: Blr îstanbul gazetesi, înönü Stadında yapılan Beşiktaş Trabzonspor maçınm hemen ertesi günü gazete ile blrlikte dağıtılması plan lanan bir ek hazırladı. Ancak maç berabere bitip, şamplyonluk ortada kalınca bu ek dağıtılamadı. Fakat ber nasılsa Anadolu'nun bazı bölgelerinde gazete ile birlikte satıldı ve iş ortaya çıktı. Şimdi eğer Beşiktaş yarın yapacağı maetan sonra sampiyon olursa ek dağıtılacak, aksi hal de 300 bin adet basılan bölüm elde kalacak. PÂPÂNDREU EGE IC9N (Baştaratı ı. Sayfada) yum konusunda §unla,n soyledi: «Morutoryum karşı tarafın görüşlerlni kabullenmek değildir, morotoryumdan so runlara çözüm anlamı değil, ancak karşılıklı tahrikkâr açıklamalar ve ihlallere son verme anlamını çıkartmak gerekir.» Yunanistan Başbakanı, NATO bildirislnde yer alan «Türkiye ile runanistan'ın dostluk ve iyi komşuluk» niyetlerinl ifade eden sözleri yorumlarken de, «bu ortak bildirinin icerdikleri gerçekten bir karşılık göriirse, bunun ülkemiz için ne kadar önem taşıdığını anlayacaksıuız, ancak bu gerçegi gözlerimle görmedik çe inanamayacafım» dedi. Papandreu sözlerlni şöyle sürdürdü: «Türkiye'nin morotoryutnu nasıl değerlendireceğini bekleyeceğiz. Ülkemiz İçln bunun büyük bir adım olup ounayacafını emin olmadan yorun) yapmamam daha lyl olur, bunu uysrulama aşamasında «riireceSriz.» Papandreu Atina'ya dönerken uçakta gazetecilerle yaptıgı soyleşide ise, «Türkiye ile Yunanistan arasmda morotoryum» bulunduğu yolundaki haberlerin doğru olduğunu bildirdi. Papandreu sözlerini, «Bu sorunla yıllarca karşılaştığımız için Yunan halkına TUr kiye'nin morotoryumu koruyacagına dair Rüvence veremem, çünkü Yunanistan hiçbir zaman TUrk kara ve hava ulusal bölgelerinl ihmal etmemiştir ve bunu yap maya niyetimlz yoktur. Ulusal bölgelerimizi TUrkiye ih lâl etmiştir» diyerek sürdür dü.. Öte yandan Ulusu İle Papandreu'nun konuşmaları Yunan basınında olumlu yo rumlara yol açtı. Bazı Yunan gazeteleri dün şu başlıkları kullandılar: Ethnoslktidar (sol eğilimll): «Ege'de barıs». Mesimvrini (muhalif): «Türk Yunan yaklaşımı başladı.> Eleftherotypia (lktidar): «Türk Yunan ilişkilerinde ani gelişmeler.» MLSPB'li Semsi (Baştarcrfı 12. Sayfada) di. Sorgusu yapılan sanıklar suçlamalan reddederek Emnıyette verdikleri itadelerin baskı ve işkence ile alındığını öne sürdüler. MSP DAVASI Kapatılan MSP davassna 1 Numarah Askeri Mahkemede devam edlldl. Duruşma savcının esas hakkmdaki mütalâası için ileri bir tarihe ertelendi. « POLtS YARGILANMATA BAŞLADI • 6 Emniyet görevlistıün Ajşesira Bilgin adlı sanığa gözaltmda bulunduğu sırada «kötü muamelede bulunduklan» savıyla yargılanmalanna başlandı. 2 Numarah Askeri Mahkemesi'nden yapılan duruşmada id dianame okundu. Idcüanamede TKPML «Partizan» adlı yasadışı örgüt üyesi olduğu gerek çesiyle gdzaltına alınan Ayşesim Fatma Bllgin'in, «Ankara Emniyet Müdürlüğü 2. Şube'de KÖrevH bulunan poli» memurları tarafmdan falaksya çekilmek, elektriğe maruz bırakıloıak ve aç ve sumız tutularak, kenılisine taakaret edilmek süretiyle suçunu söyletmek içtn gayri in sanı ve haysiyet tarıoı muame leye tabi tutulduğu» iddla edıldi. Sanıklar Başkomiser Sellm îjahin, komiser muavini Mehmet Yılmaz, polis raemuru Zekeriya Akbaş, başkomiser Gafer Şahin, komiser Mehmet Şencan ve kısım amlrl ömcr Tüzen'm TCK'nin 243/1. maddesi uyannca 5 yıla kadar bapis cezalanna mahkum edilme leri istendi. Sorgulan yapılan bazı sanıklar iddianamede belirtilen iddiaları kabul etmediler. MAHKÜM OLDU ÎSTANBÜL Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numarah Askeri Mahkemesı, yasadışı Dev Sol üyesi olmak, sılah ve mermi bulundurmaktan yargılanan Ahmet öıtürk'ü 10 yıl 8 ay'ı ağır 17 yıl 4 ay hapis cezasına Herkes " CDD'nın toplu bilet uygulaması diye bir hizmetı vardır. Bu hizmetten yararlanmak isteyen okul veya gruplar bir veya birkaç vagonun tüm biletlerıni satın alarak bu vagonları bir anlamda kiralamış olurlar. Geçenlerde bu uygulamanın ılgınç bir örneği yaşandı. T Hatta Türk sporunu yönetenlerden Beden Terbiyesi Genel Müdürü Yücel Seçkiner ile Futbol Federasyonu Başkanı Yılmaz Tokatlı da ver diği demeçlerle Beşlktaş m şampiyonluğunu kut luyordu. 1 LÂ N ÜSKÜDAR 1. SULH HUKUK HAKtMLİÖİNDEN 1982/583 1) 2) 3) 4) Hatice Yılmaz, Yapraklı Çmar Sok. No. 17 Üsküdar Hacer Yılmaz » » » » • Semra Yılmaz • . . . • Yıldıray Yılmaz • . . . Akbay'ın cenazesi salı günü getiriliyor Haber Merkezi Lizbon'da hafta içinde bir Ermenl terörist tarafından şehit edilen Liz bon Büyükelçiliği tdare Ataşesi Erkut Akbay'ın cenazesi salı günü yurda getirilecek. Akbay çarşamba günü Ankara'da Devlet töreni ile toprağa verilecek. Bu arada aym saldında ağır yaralanan eşi Nadide Akbay'ın sağlık durumun da herhangi bir değişiklik olmadığı ve koma halinin devam ettiâl bUdlıüdl. M Nedim Sipahi Vokili Av. Nad Çomoğlu tarafından aleyhim'ze açılan îzaleyi Şuyu davasmda adresiniz tesbit edilemediğinden sizleri temsil etmek üzere kayyum tayini talep edilmiş olmakla 14.7.1982 günü saat: 9.15'de mahkemede hazır oulun manız veya blr vekil göndermeniz aksi halde sizleri temsil etmek üzere kayyum tayin edi'ecegı tlân olunur. 7.6.1082 IBasın: 0385) Oğrencileriyle bir pıknik tertipleyen Kadıköy Ortaojcuîu ile bir lisan dersanesi TCDD'ye başvurarak bu Jiizmetten yararlanmak istediler. Gidiş oldukça neşeüy dı, ama dönüşte olanlar oldu. Sapanca'dan kiraladık lan 2 vagona dolan dersane oğrencileri Kırkpınar Is tasyonuna geldiklerinde kalabahk bir grupla karşılaş tılar. Bu grup Kadıköy Ortaokulu ögrencileri idi ve 8 vagonun kendilerine ait olduğunu söyleyerek bunlann boşaltılmasını îstediler. Trende 7 vagop vardı ve bu 7 vagonun 6'sı ortaokul öğrencilerine 2'si ise dersane öğrencilerine aitti. Öte yandan trenin normal yolculan da vardı. Tartışma büyüdü ve tren Kırkpmar ve Izmit istasyonlannda uzun bir süre beklemek zorunda kaldı. Okul yöneticileri işgal edilen vagonlannın güven lik güçleriyls boşaltacaklannı söylediler. Neyse olay tatlıya bağlandı ve toplam 8 vagon dolusu öğrenci ve diğer yolcular 7 vagona tıkıştılar ve tren Haydarpaşa garma yaklaşık bir buçuk saatlik bir rötarla varabildi. Şimdi hem 6 vagonu kiralayan Kadıköy Ortaokulu öğ rencileri, hem 2 vagonu kiralayan dersane oğrencileri ve hem de yolculann hepsi kendilerine göre haklı olduklanna göre bu olayda baksız olan kimdi?... Hem güzel Hem akıllı Avrupa güzellik yarışması için tstanbul'a gelen güzeller rakıya bayılmış, dansözlerle göbek atmış, Türk erkeklerinı çok beğenmişler. Galiba bunlar sadece güzel degil bayağı da akıllı. Üç günde kalbimize giden tüm yollan öğrenmişler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog