Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

1 Cumhuriyet 6 EKONOMİ 12 HAZİRAN 1982 EKDNOMİDE Dıs ticaret açığı I milyar doları buldu r 10 bin kişiye iş yaratacak Dünya Bankası kredisi hâlâ kullanılamıyor Özal'ın müdahalesine rağmen, Teşvik ve Uygulama Dairesi proje kıstaslannı değiştirmedi. Kenan MORTAN İZMİR Dünya Bankası' nın küçük sanayinin desteklenmesi için Türkiye'ye açtığı 4 Ü milyon dolarlık «istihdam yoğun sanayi projeleri» kredisi Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'ın nisan ayı başındaki müdahalesine karşın halen kul lanılmıyor. Kredinin kullanılmaması nedeniyle Dünya Bankası tarafından iptali söz konusu olurken, Alman Kreditanstalt Kurumu'nun bu doğrultudaki benzer bir kredisi aynı ne denle alınamıyor. 15 aydır kullanüamayan ve bunun sonucu bir yılan lıikâyesine dönen 40 milyon dolarlık kredinin kısa öyküsü şöyle: • Dünya Bankası krediyi özeı olarak küçük sanayinin desteklenmesi için açtı. Ancak, Teşvik ve Uygulama Daıresi kredi kaynaği kim olursa olsun asgari bir ekonomik kapasite koşulu arıyor. 9 Teşvik ve uygulama Dalre si Türkiye'de teşvik kapsamında buluııan her kuruluşun her yıl ürettiğinin ylizde 25'ini ihraç etmesini istiyor. Ancak, bu miktarm en az 250 bin dolar olması gerekiyor. Adı üstünde küçük sanayi olan, küçük kuruluşların böylesi bir koşulu yerine getirmesi olanağı yok. Bu iki koşulun «rijid» tutulması yüzünden 10 bin kişiye iş kapısı yaratacak ve en az 15ü küçük sanayi kuruluşunu canlandırıcak olan bir kredi dev reye sokulamıyor. Kısa öyküsünü aktardığımız bu olay, Başbakan Yardımcısı Turgut özal'a îstanbul'da anlatılınca, Sayın Özal'dan, «Olmaz böyle bir şey» tepkisi geldi. Gerekli talinıatlar verildi. Ancak olayın aktanldığı nisan ayından bu yana yaklaşık 60 gün geçmesine karşılık henüz bîr sonuç almmış değil. Dünya Bankası adına Türkıye'deki kredilerl dağıtan Sınai Yatınm ve Kredi Bankası bu kez kredinin donmaması için orta ölçekli kuruluşlan kredilendirmeye başladı. Bunun dışında kı^di talebinde bulunan yaklaşık 300 kuruluşun kredi istemi «askıya» alındı. Bunun yanında benzer doğrultuda bir kredi verme durumunda olan Federal Alman Kreditanstalt' ın olası bir kredisinin istenilmesinden vazgeçildi. Gelişmeler konusunda banka Genel Mü dürü Dr. Orhan Altan, «Küçük sanayinin zornnluluğu ve buııun büyük saııayiyi beslediği açık bir gerçek. Ancak uygulamalar yüzünden elimlz kolumuz bağlı oturuyoruz» dedi. Teşvik Uygulama Dairesi'nin temel savı, «Türkiye'de etkin çalışmayacak kuruluşlann clesteklenmesinin anlamsız olduğu» noktasından kaynaklanıyor. Ancak olayın acı yanı sorunun bu kez halen Türkiye' de bulunan Dünya Bankası he yeti tarafından görüşme masasma getirilmesi. Banka, kendi açtığı kredinin kullanılması için Türk karar alma organlarını ikna etmeye çalışacak. öte yandan Amerikan «Economic lmpact» dergisinin son sayısmda küçük sanayinin yeni bir platformda desteklenmesi gerektiği konusunda ilgi çekici bir yazı yayınlandı. Batılı gelişmiş ekonomilerde küçük sanayinin anlamı yeni kavranmışken, her dönemden fazla is tihdam kapasitesi yaratması gereken, Türkiye'de böylesi bir krsdmin ne oiacağı gerçekten herkesin merak konusu durumuna dönüştü. X\O, ba^arsh ihracatçıları ödüllendirdi ANKARA, (ANKA) Bu yıl Ocak Nisan dönemi itibariyle ihracat 1,7 milyar dolar, ithalat ise 2,7 milyar dolar düzeyine ulaştı. Böylece dış ticaret açığı 1 milyar dolara ulaştı. Edinilen bilgiye göre, b u yıl nisan aymda 402,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, ithalat 759,5 milyon dolar oldu. Nisan aymdaki jhracatm geçen yılın eş aymdaki 316 milyon dolarlık ihracata göre yüzde 27,3 oranmda artış kaydederken, bir önceki aym 447,3 milyon dolarlık ihracatma göre yüzde 10 oranmda düşük düzeyde kaldı. Nisan ayı ithalatı ise 1981 nisanmdaki 652,5 milyon dolarlık ithalatı yüzde 16,5 oranmda. Mart 1082'deki 684,8 milyon dolarlık ithalatı da yüzde 11 oranmda aştı. OCAK NİSAN 1982 1981 Degişim % İHRACAT 1.705.662 1.337.482 27,,5 • Tarım 736.788 724.973 1,6 • Madencilik 51.451 62.154 17,2 • Sanayi 917.422 550.355 66,7 İTHALAT 2.719.849 2.956 683 8,0 Makliyeciler, ihracatta en büyük atılımı gercekleştiren kesim Ekonomi Servisi tstanbul Ticaret Odası tarafından 1981 yılı başarılı ihracatçıları ve yabancı ithalatçıların ödüllendirilmesi töreni, dün İTO meo lis salonunda yapıldı. Törende madalyaların çoğunIuğunu, geçen yılki ihracat seferberliğine koşut olarak büyük bir atılım yapan nakliyeciler aldılar. Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, ve İstanbul Valisi Nevzat Ayaz'm da hazır bulunduğu törende bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Kemal Can türk, «Eskiden tlöviz darboğazını geçmek için petrol bulnıayı hayal ederdik, bugün lhracatıraızın gelişmesi sonucu bu lıayali bir tarafa bıraktık, artık kimse petrol bulmayı hayal etmlyor» dedi. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Kuşçulu ise, uzun vadeli ihracat politikaları çizilmesl ve ihracat sorununun çözümlenmesi gereküğlni belirtti. Kuşçulu uygulanan ihracat po litikalarmda uzun vadeli planlar yapılmadığını, bunun ihracat açısından önemli sorunlar yarattığını belirttiği konuşmasında, «Vergi iadesi oranlannda zaman zaman yapılan an! düşüşler gerçekleştirilmlş bağlantılann iptallne, ihracatçılarımızın ve Ulkemizin prestlj kaybına neden olmakta, kazanılmış pazarlar böylece Wr anda kaybedllmektedir» dedi. ihracatta beklenen hedefin üstüne çıkmak için hükümetin rasyonel ve kalıcı tedbirler alması gerektiğine de deginen Kuşçulu, ihracat kredilerl uygulamasınm süreklilik göstermesi, ihracat sigorta sisteminin uygulanması, dayanıkh tüketim mallan ihracatçıları için imalatçı kredisi uygulanması, serbest liman ve bölgeler oluşturuiması, ihr^catcılara uzun vadeli vize sağlanması için Dışişleri Bakanhğı'nın çalışma yap ması ve belgesiz ihracatm cazip hale getirilmesinin rasyonel bir ihracat politikası İçin çözümlenmesi gereken sorunlar ol dugunu belirtti. Bu yıl İTO değerlendlrmelerlne göre 176 firma ödüle layık görüldü. Bu firmalann 1981 yılı genel ihracat tutan 1 milyar 223 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genelde 5 milyondan ve 23 mal grubunda da 1,5 milyon dolardan az olmamak Uzere ih racat gercekleştiren 84 firma altm madalya alırken diğerleri 19'u gümüş, 19'u bronz ve 54 ü'de takdirname ile ödüllendirildiler. ödüllendirilen şirketler içinde nakliyeciler 8'1 kara, 6'sı deniz, l'i hava olmak üzere 15 şirketle çoğunluğu aldılar. Dayanıklı tüketim mallan ve gıda mallan ihracatmdan ancak birer şirket altm madalya aldı. En fazla ihracat gerçekleştiren ilk 20 şirket: THY 244.8 ENKA 85.0 Otomarsan 614i AKPA ,: 30.7 CamPaz A.Ş. rUl'.j; •18.8 23.5 Kam Dış Tic. 21.1 Paşabahçe 18.8 $ark Halıları Lassa 17.8 17.8 Sönmez Denizcilik 17.1 Transtürk Ulusoy 14.5 13.3 Ernak Nakliyat 13.2 Batı Pazarlama 12.5 Ulusoy Otomotiv 12.3 Batılılar Giyim 12.2 Koçtuğ Denizcilik 12.0 Mehmet Gürel 12.0 Tüfekçioğlu U. Nakl. Şark Expres ıu Is Kazaları Semineri sona erdi Türkiye üzerine yuvarlak masa toplantısı sona erdi İSTANBUL (a.a.) İstanbul Sheraton Oteli'nde 30 yabancı bankacı ve çok sayıda işadamının ka tıldığı Türkiye üzerine yuvarlak masa toplantısı sona erdl. Yapılan son oturumda, özellikle Türkl ye'deki özel sektör girişimcilerl ile yabancı kuruluşlar arasmda işbirliğl olanakları sağlayan zeminln son yıllarda büyük ölçüde lyileştiğl vurgulandı. Yabancı banka temsilclleri konugmalarında, Türkiye'deki ortanun düzelmesinden sonra gerek ikili ve gerek çok uluslu llişkilerde önemli bir gelişme sağlandığım kaydettiler. Başbakan Yardımcısı Turgut özal, Maliye Bakanı Kaya Erdem, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Turgut ile Ticaret Bakanı Ke mal Cantürk'ün de katıldıkları toplantıda, Tür kiye'nin uluslararası para ve kredi piyasalanndaki konumu da ele almdı. Türkİs tesrssilcisi: Sanayi teroru önlensin İZMİR (a.a.) Milli Pro düktivite Merkezi'nce İzmir de düzenlenen ve 3 günden beri devam eden «İs Kazaları ve Önlenmesi» semine ri sona erdi. Seminer'in son oturumun da konuşan Türkîş temsil cisi Emre Kocaoğlu Türkiye'de günde 4 işçinin ölüp, 7 işçinin sakat kaldığını söyledi ve «1 yılda 1200 işçi ölür, 2.500 işçi de sakathğa uğrarsa bu acı gerçege verilecek bir tek isim vardır. O da: Sanayi Terö rüdiir» dedi. «îş kazaları ve meslek hastalıklammn SSK'ye verdiği yıllık zararın 10 milyar olduğunu ülke ekonomisinin geneline verdiği zararın ise 4060 milyar arasmda değiştiğini vurgulayan Türkİş temsilcisi Kocaoğlu şöyle dedi: «Işsizliğin son aşamaya vardığı ülkemizde bu parayla deri sektöründe 30 binden fazla insana iş bulunabilir di. Eğer Çalısma Bakanlığı ve işverenler, sorumlulukları uyarınca, yasalardaki önlemleri alsalardı bu zarar ülkede tasarruf edilmls olacaktı.» Sanayi teröründen Çalışma Bakanlığı ile işveren leri sorumlu tuttuklarını belirten Türkİş temsilcisi Bakanlığın yeterli denetim yapmadığını, işverenlerin ise iş yasasınm 73. maddesini ihlal ettiklerinl iddia etti. FAIZ OLAYI TÜREL: «Güçsüzleri ayıklamak ve aykm üretici birimleri tasfiye etmek için bunalunı yoğunlaştırmak, bir çözüm olarak benimsenebilir.» • Dr. Oktar Türel (ODTÜ Ekonomi Bölümü bgretim üyesi) Para otoriteleri daraltıcı politikaları bugüne ka dar tanık olmadığımız bir katılıkta uygulamaya yöneldik leri takdirde ekonomik bunalım üretici kesim de dahil olmak üzere bütün kesimlerde yoğunlaşacak, bunalımı ertelemek için genişletici politikalara yönelindiği takdirde ise yeniden hiperenflasyon sürecine girilecektir. Bu bıçak sırtı dengesine niye gelindi? Sorun temelde ekono miyi bugün yönlendlrenlerin tanımladığı biçimiyle «yapı sal değişim>in yanl Türkiye'yi emekyoğun, düşük ücret li üretim dallanna yöneltme çabasının 19801981 yılların da gerçekleşmemesinden kaynaklanıyor. Böyle bir «yapısal degi§im»i gerçekleştirmek İçin manevra alanı ve zamam daralıyorsa, güçsüzleri ayıklamak ve oluşturmak is tenen «Ucretfaizddviz kuru» ilişkilerine uymayan üreti ci birimleri tasfiye etmek için bunalımı yoğunlaştırmak. bir çözüm olarak benimsenebilir. İzlenen politikada böy le bir anlayışın bellrtileri olduğunu sanmıyoTumr"• ~ bugünkü finans sorunlarına ek bir finans sorunu karşılayacak marjı kalmadı. Ya durum bizim bilim adamlarımızın dediği gibi, «krediye talep olmazsa, kredi faizleri diişer,» biçiminde değil. ALTAN: «Amaç enflasyonu frenlemek. Ama bu amaca ulaşmak için salt para mekanizmalarını harekete geçirmek yetmez. Vergi kayıplan da önlenmeli.» • Smal Yatırım ve Kredi Bankası Genel MttdurU Or han Altan Amaç emisyonu daraltmak, enflasyonu önlemektir. Her yıl olduğu gibi önümüzdeki günlerde büyük bir işçl girişi bekleniyor. Işçilerimizin getireceklerl döviz se dolaylı olarak fiyatlan yükseltecek. Merkez Bankası emisyon hacmini % 25'e varan bir ölçüde kısmak İstiyor. Ancak bugün ytizde 40 dolaylarmda seyreden enflasyon. yalnızca para mekanizmalarıyla frenlenemez. Maliye me kanizmalarının da aynı anda harekete geçirilmesl gereklr. Bugün bankerlik kesiminde önemli çapta bir rantiyeler grubu vardır ve böylelikle büyük vergi kaybına yol açılmaktadır. Vergl kayıplannın da önlenmesi gerekir. Özel sektör de et komhinası kuracak ANKARA (ANKA) Milli Güvenllk Konseyi, belediyelerta dışında özel sektörün de et kombinaları kurmpsını öngören yasa tasarısını görüşerek kabul etti. Buna göre, özel teşebbüs belediyelerinin denetiminde sağlık koşullarına uygun nitelikte hayvan kesimi, et ve et mamulleri üretimi yapabilecek; kombinaları Ticaret Bakanlığı'nın izni ile kurabilecekler. Milli Güvenlik Konseyi aynca sivil hava meydanlarmda limanlar ve sınır kapılarındaki görev ve hizmetlerin yürütülmesinde yeni düzenlemeler yapan tasarıyı da kabul ettl. HADIMLI: «Bir banka, aldığından fazlasını veriyorsa batmaya mahkumdur. Ancak bankaların iflasma çöz yumulmayacaktır.» • Genborsa Genel Müdürü Altan Hadımlı Blz başlangıçtan beri faiz yarışının dışmda kalmış olan bir kuruluşuz. Aldığımızdan fazlasını vermedik. Bankaların yüksek faizle topladıkları paraları nasıl plase edeceklerl önemli bir sorun. Bu parayı % 120 ile satmaları gerekiyor. Bu parayı satın alanın da % 150 kâr etmesl gerekiyor. Türkiye'de bugün % 150 kâr eden sanayi kuruluşu var mı? Munzam karşılıklar konusunda Merkez Bankası'nın bundan böyle bankalara karşı esnek davranacağını sanmıyorum. Bir banka, aldığından fazlasını veriyorsa, batmaya mahkumdur. Ancak kanımca bankaların if lasma göz yumulmayacaktır. mŞirtetlerden Haberterm Eczacıbaşı'nm B. Almanya?y», ? • ««, *« • * ., Seramik sıhhi tesisat ihracı Ekonomi Servisi Eczacıbaşı Seramik Fabrikalan'nm Batı Almanya'ya her ay 50 bin dolarlık VİTRA seramik sıhhi tesisatı îhraç etmek üzere bağlantı yaptığı bildirildi. 6 Haziran 1982'de başlayan bu sağlantı ile 1450 parcalık ilk parti ürün gönderilmiş bulunuyor. 1970 yılından beri 16 Asya ve Afrika ülkesi ile Avrupa'da Yunanistan ve Norveç'e ihraç edilen VtTRA ürünlerinin, ürün kalitesi üzerinde titizlikle duran AET üyesi B. Almanya pazarma girmeyi başarması önemli bir gelişme olaorak nitelendi. KURUÇ: «Ekonomi, daraltıcı politikaların sımrlannı zorluyor, banka sistemi kendisine verilen görevin ağırlığını taşıyamıyor.» •Doçeot Dr. Bllsay Kuruç «SBF Basm Yayın Yüksek Okulu ögretim üyesi) Mevduat artışı yavaşlıyor. Toplam banka mevduatı, 1982 yılı sonunda 2 trllyon TL.' yi ancak geçebilir. Bu, özel kesimin finansmanı için yeterll bir kaynak sayümaz. Böyle oluşu da doğaldır. Çün kü, son ikl yıldır ekonomide tasarruflar gerçekte artmıyor, azalıyor.. Tasarruf birikintilerinin sınırlarına vanldığma göre, banka sisteminin 1981'deki gibi istisnai büyüklükte bir kaynaği çekemeylşi normaldir. Anlaşıldığına göre, IMF'nın etkisinden veya IMF vari düşünmekten ötürü, emisyonun yüzde 4O'ı aşan artışlan da yavaşlatılmak isteniyor. Bu, mevduatın emisyon yolundan beslen me olanağını da azaltacaktır. Kredi talebi ise, istenilenin aksine artmıştır. Ancak, 1980, 81 ve 82, ekonomide borçluluğun ve ödeme güçlüklerinin de arttığı yıllar olmuştur. Bu yıllarda, bazı işletmeleri «iflas» ettirerek ekonomiyl «disiplin» altına almak kabil olmamıştır. özetle, ekonomi daraltıcı politikaların smırlarmı zorlamakta ve banka sistemi kendisine verilen görevin ağırlığını taşıyamamaktadır. Sunta Tahta Sanayii sennayesini artmyor Ehonomi Servisi Sunta Tahta Sanayi T.A.Ş.'nin sermayesini yüzde 50 oranında artıracağı bildirildi. Konuya ilişkin Olağanüstü Ge nel Kurul toplantısı 22 haziran 1982 tarihinde yapılacak. Toplantı gündeminde kâr ortakhğı belgesi ve tahvil ihracının şirket İdare Meclislne bırakılması gibi konulann da yer alacağı be lirtildi. DGSA^ •1GSYOGE' resim bölümlerine HAZIRLAMA % ERTAN: «Yurttaşların tasarruf gücü yanlış hesaplandı. Yüzde 50 faiz oramyla ceplerin parayla dolup taşacağı, sonra da faizlerin düşeceği hesaplandı.» • Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Şinasl Ertan: «Bazı bankaların faizleri yükseltmesl, «Malumu ilandır.» Faizler konusundaki yanılgı yurttaşların tasarruf gücünün yanlış hesaplanmasından kaynaklanmaktadır. Yüzde 50 faiz oranı ile ceplerim parayla dolup taşacağı, daha sonra da faiz oranlarmın kendi kendine düşeceğlne inanılıyordu. Halbuki, korkunç bir kredi talebiyle birlikte kredi faizlerinin yüzde 7080'lere çıkacağı ve fasit bir daire oluşacağı ısrarla söylenmişti. Ancak söylenenler dlkkate alınmadı. Dünyanm her yerinde paranm arz ve talebini, emisyon, enflasyon, resesyon, bankaların ilişkilerini ise, Merkez Bankalan düzenlemektedir. Ben bu konularda Merkez Bankamızın görevini başarılı yaptığı kanısmda değllim. Daha olumsuz gelişmelerle karşılaşılmadan gerekli köklü çözümlere süratle yönelinmelidir.» ATÖLYESİ i kayıtlarmo başlandı •\ Ziibeyde Batdatlı Ue 1. Emre Erlşen Evlenmlşlerdir Ankara, Gençllk Parkı Evlendirme Dairesi 11 Haziran 1982 . Profilo ihracat tekne sergisi açıldı Ekonomi Servisi Profile Holding bünyeşindeki, Proteksan A.Ş. tarafından •Proteksan İhracat Tekne Sergisi*, Sütlüce'deki Profflo ter eanesinde dün açıldı. İsviçre ve İtalya ya balıkçı teknesi ve yat ihraç eden Proteksan'ın bu sergiyi düzenlemekteki amacmm diğer Avrupa ülkelerine de tekne ihraç etmek oldugu belirtildi. TAKSİMSÂHATEVİ 44 25 26 Türkiye'nsn en hüyuk fankeri bugiin denize indiriliyor tstanbul Haber Servisi Türkiye'de üretilen en büyük tanker olan 14.800 DWT'lük «M/T Ditaş» bu gün Gebze Dil tskelesi'nde törenle denize indiriliyor. Başbakan adına Ener ji ve Tabll Kaynaklar Ba kanı Pahlr İlkel tarafından denize Indirilecek olan «M/T Dita?», Deniz Kuvvetlerlni Güçlendirme Vakfı ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca kurulan «Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği» adına Sedef Geml Endüstrisi A.Ş. tersanelerinde lnşa edildi. 142 met re uzunluğunda 23 metre genişliğinde ve 10 metre yüksekliğinde olan «M/T Ditaş» 1 milyar liraya mal oldu "Reporter" VÖN: Michd Angelo AntonUnm J»ck Nicholıon Maria Schnadcr BAYRAKTAR: «Sonımluluk duyan bazı büyük bankalann, bu faiz yanşına dur diyeceklerine inanıyorum.» • Eczacıbaşı Yatırım Holding Genel MüdUrtt Sezgin Bayraktar: Sorumluluk duyan bazı büyük bankaların, bu faiz yarışma dur diyeceklerine inanıyorum. Aksi takdirde yarın sanaylci bankaya borcunu geri ödeyemeyince, banka tasarruf sahibine ne cevap verecek? Sanayicl bana ödeyemiyor, ben de sana ödeyemiyorum mu diyecek? Sanayiinin durumu giderek zorlaşıyor. Sanayici 11le de para kazanmak İçin değll, cari aktlflerl finanse et mek, işlni çevirmek için kredi alıyor. Sanaylci İçin pazar daraldı, talep kısıldı, stoklar arttı. Talebi kamçılamak İçin vadeli satışlar uygulanmaya başlandı. Sanayiclntn P.taslSalıÇarf.Parf.Curnı 14.0017.0020.00 C.tesl • Pazar 12.00 15.00 18.00 • 21.00 41 DİKMEN: «1 temmuz kararlan, Türkiye ekonomisinde büyük dengesizliklerin kaynaği oldu.» • tktisadi Arastırmalar Vakfı Başkanı Prof. Orhan Dikmen: «Serbest faiz sloganıyla sadece vadeli tasarruf mevduatı ve kredi faizlerini serbest bırakan, diğer faiz hadlerini tesbit eden 1 temmuz kararlan, Türkiye ekonomisinde büyük dengesizliklerin kaynaği olmuştur. Toplam tasarruflara ek artış yaratmayan, ancak, çarpık fon kaynaklarma yol açan falzciliği teşvik eden ve özellikle sanayi alanmdakl girişim ve yatırımları caydırıcı nitelikte olan bu kararlar mutlaka değiştirilmelidir.» İSTANBUL 2. İFLAS MEMURLUĞUNDAN KONKORDATO MÜZAKERESİ İLANI Dosya no: 1981/38 Müflis İMSAN MANDIR tarafından alacaklılarıno faizsiz ve teminatsız olmak üzere ve konkordctonun tasdikinden 1 sene sonra başlamak ve 2 sene İçinde alacaklıların %100 ü ödenmek kaydı İle konkordato tekllf edilmiştir. 3.6.1982 günü saat: 11 de memurluğumuzda yapı lacak konkordato müzakeresinde alacaklıların hazr bulunmalar hususu Ilan olunur. 10.5.1982 B:6400 m DCVIZ KURLARI m& Dövlz AN? DÖVİZİN CİNSİ .1 ABD Doları 153.75 1 Avusturalya Doları 159.98 1 Avu8turya Şillni 9.14 1 B. Alman Markı 64.45 1 Belçika Frangı 3.41 1 Danlmarka Kronu 18.87 1 Fransız Frangı 24.58 .1 Hollanda Florini 58.25 1 İsveç Kronu 25.9b 1 İsviçre Frangı 75.35 100 İtalyan Llrefi 11.60 100 Japon Yeni 62.30 1 Kanada Doları 122.19 1 Kuveyt Dinarı 534.59 1 Nörvec Kronu 25.17 1 Sterlin 272.45 1 S. Arcbistan Rlyall 44.83 DSvlz Satış 156.83 163.18 9.32 65.74 3.48 19.25 25.07 59.42 26.50 76.86 11.83 63.5Î 124.63 545.28 25.67 277.90 45.73 Efektlf Alış 153.75 151.98 9.14 64.45 Efektif Satış 158.36 164.78 9.41 66.38 İLAN (BAKIRKÖY 2. SUCH HUKUK HAKİMÜĞİNDEN) Dosya no: 1982/49 Mahkememlzin 30.4.1982 tarih ve 1982/443 sayılı kararı İle Istanbul Çataloo Mimarslnan cilt: 049/04, sahife: 12 ve hane: 158 de nüfusa kayıtlı Rıfat ve Elife'den olma 13.2.1939 doğ. EROL ÜMİT ŞAHİN'ln hacir altına alınarak kendisine aynı hanede nüfusa kayıtlı ablası Zeynep Şahin vası olarak tayin edi mlştlr. iş bu karara Itiraz: olanların kanunl süresi icin de mahkememlz dosyasına müracatları aKSl takdir de kararın kesinleş mış 6ayılacağı hususu Ilanen tebliğ olunur. B: 6428 Batı, ekonomik durgunluğa yeni bir gerekce buldu: Yaşlı nüfusun artması Tıp çevreleri ortalama yaşam süresini «ızatabilmek için yoğun çaba htırcayadursunlar, uzmanlar yaşlı nüfusun ülke ekonomisi için bir yük olduğu görüşünde birleşiyorlar. Ekonomi Servisi Tıp çev göre, toplumlann yaşlı sayüareleri, ortalama ölüm yaşını bilmesi için 65'in üstündeki yaş yükseltmek için çalışadursun grubunun toplam nüfusun yüzlar, yaşlılığın ekonomik geliş de 7'sini geçmesi gerekiyor. Bu meyi olumsuz yönde etkiledıği smırın hemen hemen ttim saöne sürülüyor. nayi ülkelerüıde aşıldığım kay deden Japon profesör bu ora ı Az Gelişmiş Ülkeler'de çofc ran Avrupa'da yüzde 13, K. A düşük olan ortalama yaşam merika'da yüzde 10,6 ve SSCB süresinin uzatılması konusunda de yüzde 10 olduğunu belirti yoğun çalışmalann yapılcLgı gü yor. Başka bir araştırmada da nümüzde, sanaylleşmis ülkeleT 1975'de dünyada 350 milyon inyaşlüarın toplam nüfus içinde sanın 60 yaşın üstündeyken bu ki oranının yüksekligi nedeniy sayının 2025 yılında 1 milyaı le ekonomik büyümelerinin kı120 milyona ulaşması bekleni sıtlandığından yakınıyorlar. Japon Profesör Naohiro Oga yor. sının beraberinde getireoek bu gelişmenin ekonomik gelişmeyı üretim ve verimliliğin duşmesi ne yolaçarak engelleyeceği belir tiliyor. Ayrıca, emeklilik, yaşlılık ödeneklerinin ve sağlık ve sosyal harcamalarının artmasına yolaçarak bütçeye yük oiacağı da öne sürülüyor. Japon profesöre göre, Japonya'nm 2010 yılında milli gelirinin yüzde 14'ünün bu tür harcamalara gideceğine dikkati çekiyor. Yaşhlıgm ekonomide yarata cağı bu olumsuzluğun çeşitli önlemlerle biraz olsun giderileceği de belirtiliyor. Bu önlem ier arasmda teknolojik geliş meden geri kalmamalan için uzmanlık alanlarmda mükem melleşmelerine olanak sağlan ması, çalışma yeteneğini kaybetmemişlerin daha geç emeksözkonusu ediliyor. öte yandan, ekonomide genç eksikliğini gidermek için robot kullanımınm ve otomatikleşmenin geliştirilmesi gerektiği söyleniyor. 40 yıJ içinde bazı Ulkelerde yaşlılık (1) nasıl gelişecek 1980 2020 D. Almanya îsveç İngiltere Fransa İtalya Hollanda Ispanya 16,3 18,3 16,2 20,7 14,9 17,7 13,7 17,4 19,8 133 11,5 18,7 10,9 15,6 ABD 10,7 14,2 Polonya 10.0 15,1 SSCB 10,0 13,0 Avustralya 9,3 14,1 8,9 Kanada 14,2 Japonya 8,9 21,0 (1) 65 yaşm üstündekilerln top 3.24 18.87 24.58 58.25 25.98 75.35 11.02 59.19 116.08 507.86 3.51 19.44 25.32 60.0u 26.76 77.61 11.95 64.17 125.86 550.63 SARIYER SULH HUKUK HAKİMÜĞİNDEN 982.429 23.91 272.45 42.59 25.93 ll.Haziran 1982 CUMHURİYET REŞAT KULPSU2 24 AYAR 11.60011.625 12.10012.5Ofl 1.7501.75J 22 AYAR BİLEZÎK 15751675 10 Ha/.iranla fark 25 lira arttı Fark yok 5 lira arttı Fark yok m 280.62 46.11 Sarıyer Mirgün mahallesi Şirin sokak 43 pafta 143 ada, 12 parsel sayıiı gayrimenkulün hlsedarı olduğu blllnen Permonya Agop yan'o yapılan tebligat ve zabıta tahklkotına rağmen adresinde bulu"aTiadığından acılacak clan davada kendısinl temsil et mek uzere İstanbul borosu avukatlarından Hale Kıratlıgil'ln kayyım tayln ealldl ği Iran olunur. B:6392
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog