Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÖLTÜRYAŞAM Çiçekçilik teknlğinden söz ederken KUBARÎ, yani «dikine bir vazoda çlçeği bağlayıcı çatallı ince bir dal önceden yerieştirilir» demiştik. Kubarl'yl yerleştirdikten sonra vazoda çiçekleri dik tutacak yine in ce bir dal seçllir ve bu dal kubarinin çatal uçlan ve vazo arasma çaprazlama konulur ve kenara doğru eğriltilir, çatal uçlan arkaya bakacak şekilde münasip bir yere konur ve aranjman yapılırken vazonun yeri ve durumu katiyen değiştirilmez. Japon çiçekçilik sanatı, daima kendisl vazonun arka tarafında duruyormuç glbi bir hls verir yanl aranjman arkasmda duran kişinin sağmda veya solunda kalmıs önemli değlldlr, önemli olan şudur, yeter ki blrbirlerine ters orantılı olsunlar. Kubari'nin çatallan size uzak olmalı fakat dal size bakmalıdır. Kubarl dal uçlan kısa kesilmiş lse vazonun lçine sokulduğunda istediğimiz gibi dallan yukarı doğru tam ortada tutar. Bir kubariyi meydana getirmek ve vazoya veya herhangl bir kab'a uygulamak ve orantıh olarak münaslp şekilde dallan birbirine ters dUşürebllmek ashnda önemll bir konudur. Ucundan eğriltisine kadar iyi yetişmiş çeşitll dallardan birini diyelim ki çok hafif egriltill kabındaki su seviyesinden 70 80 santim uzunlukta ve vazonun dibine rahatça değe 12 HAZİRAN 1982 dmlan ve düzenlemede ortada bulunan dalı seçelim, burada dikkat edilecek husus şudur: Seçliecek olan dal model ve ölçülerimizin başka bir deylmle UZAY dalı boyunun üçte iklsi bo yunda olsun ve onun da uzay dalınm yanma yerleştirdikten sonra en kısa durumda bulunması gereken dal yani YERYÜZÜ dalını seçelim. ki bu da uzay dalının üçte bıri boyunda olacaktır. onu da dikkatlice diğer ikl dal ile aynı aralık mesafeslnde yerleştirelim. Şimdi UZAY, ÎNSAN VE YERYÜZÜ. bu üç dalı kabından çıkarıp kaldıralım ve sol elimize alalım. uzay olan en uzunu diğerlerinden daha önde olmak üzere üç köşeli bir şekilde elimizde şekUlendireUm ve birbirleriyle ahenkli olmalarına dikkat edelim. Bundan sonra yeryüzü dalı nı kubari'nin çatalına yerleştirelim, daha sonra da U zay ve insan dallanm yeryüzü dalının ön kısmına çatalda bir üç köşe oluşturacak şekilde yerleştirelim ve yerleştirdiğimiz bu üç daldan yeryüzü dalmm catahn tam ortasma hafifçe öne eğik olarak durup durmadıftma özellikle dikkat edelim. Sağ elimizle dikine olan vazomuzda dallan tutacak şekilde yerleştirelim, öyle ki dallar vazonun dibine temas edecek kadar yeterlt uzunlukta olduğundan aranjmanm düzenlenmesinde onun yekpare olarak durmasını sağlar. televizyon 17.00 HABERLER 17.05 ÇOCUKLAR İÇÎN Sosyal kurumlar bölümüyle başlayan programda Ankara Çocuk îslahevi tanıtılıyor. Çocuk Mahkemelerl hak kmda kısa bir bilgi veriliyor. Oyun olarak Göksun üçesi Taşoluk köyünde filme ahnan «Zezze» oyunu var. Ayrıca, TRT Ankara hazırhk korosundan üç çocuk çarkısi: «Tovjon Kaç», *Kulak» ve «Bobocığım» dınlenebiliyor. Sunan Meral Erbil. Yapım Yönetimj Mustafa Karakaya. insan ve çiçek sungyr ucuzsâtar bric • şiar yalçın D 10 4 49 AŞİL'İN TOPUGU 17.35 18.00 18.25 18.40 ŞEKER K3Z YAŞADIĞIMIZ DÜNYA AİLE GÜNLÜĞÜ KERVAN Program Şarkışla ve Sivrialan'da Aşık Veysel'în anısına duzenlenen Kültür ve Sanat Festivalinden görüntü lerle başlıyor. 114. kuruluş yüdönümünde kuüanan Kızılay'ı tanıtan bölümle suren programda konut sorununu çözmek için çıkanlan Toplu Konut Kanuau ile ilgili açıklamalar var. 19.10 19.55 20.30 20.55 1 21.10 21.50 22.50 İstanbuTda yapılan Avrupa idan görüntüler WALTON AİLESt SÖZ GENÇLERÎN HABERLER HAVA DURTJMU OLAYLARIN İÇÎNDEN AVRUPAGÜZEÜ güzellik yanşmasın Üclü düzenleme bilecek durumda olan en üstte bulunacak olan «UZAY»ı seçelim, dalm kök kısmmı keselim, öyle kl da lın kendi uzunluğu ve vazo orantılı olsun, ve bir tarafı kesilmiş olan dal vazodan suyu içine çekebllsin, güzel bir aranjman için 25 santim yükseklığinde dikey bir vazo uygun olur demiştik, 25 santim uzunluktaki bu vazoya konan dal yuka rı kaldırılmah ve dallar mümkün olduğu kadar bir birlerine yakın durumda bulunmahdır. En uzun durumda bulunacak olan UZAY dalmdan sonra tNSAN olarak adlan Şansh bir gunünüzde üç sanzatuya oynuyordunuz ve Batı sizin için tehlikeli olabilecek pik açıhşı yenne kor çıkmayı tercih etmişti. İster yukardaki gibi, ister başka türlü olsun, hiç bir dagıUma batan obnayau bu koutratı nasıl oynamamz gerekir? Cevap s Bu el bir rober briç parüsinde oynandığında Güney keyifli keyifli saatine baktı ve bir rober daha yapmaya vakit bulunduğuna karar verdi. Fazla yapmayı falan düşünmeden ilk eli kör valesiyle aldı ve hemen karo empası yaptı. Batı ruayla aldı ve pik döndu. Yerden onlu, Doğudan vale ve Güneyden as. Karolar parta) f33) çıkmaymca Güneyin keyfi kaçtv. Bir karo, bir kör ve üç pik vererek battı ve rober bitince eve gitmeye karar verdi... Oysa, kontratı yapmak aslmda ne kadar basittit Plkler Güney İçin «Aşil'in topuğu» idi. Ancak oradan yararlanabilir ve öldürulebilirdi. Onun için bunâ karşı tedbir almalı ve karodan üç löve sağlamadıkça ell Batıya vermemeli idi. Bunun için de ilk eli aldıktan sonra trefl ile ele geçmesi ve yere doğru karo oynaması gerekirdi. Batı ruayla alırsa uç karo, dört trefl, bir kör ve bir pikle dokuz el sayar. Karo valesi el yapar veya Doğu ruayla aıırsa, el tehlikesiz tarafa geçmiş olur (Doğu pik dönerek Aşil'i topuğundan yaralayamaz) ve Güney pik kontrolünü kaybetmeden bir kör daha sağlayabilir [eğer Doğu pik oynarsa Güney on el yapar). Eger kor ruası Doguda olmuş olsaydı, durum yine değişmezdi: Dogu ilk eli alsın veya almasm Guney aynı şekilde oynayarak en az dokuz el yapardı. Bu hafta hem bir değişiklik olsun diye. hem baş ka konulara da değinmek istediğimizden. okuyuculanmıza tngilizlerin puzzle» dedıkleri bir mını prob lem sunuyoruz: 32 TVDESİNEMA «BÜYÜK GÖSTERt» Filmle ilgili aynntılı bilgi beşinci sayfadadır, 00.10 HABERLER 00.15 KAPANIŞ s radyo TRTI lulugu, 10.30 Türküler geçtdi, 10.50 Yorumcularımız, 11.20 Hafif müzik, 11.40 Solistler geçidi, 12.00 Hafiî müzik, 12.15 Türküler, 12.30 İkı solistten şarkılar, 13.00 Haberler, 13.15 Ha£ıf müzık, 13.30 Türkülerimizin dünü, bugünü, 14.00 Sanat dergısı, 14.20 Iki solistten şarkılar, 14.50 Türkçe sözM hafil mü zık, 15.05 Ezgi kervanı, 15.30 Güldürenler, düşündürenler, 15.50 Şarkılar, 16.05 Saz eser leri, 16.20 Arkası yann, 16.40 Türküler, 17.00 Klâsik koro, 17.30 Erkekler topluluğu, 18.00 Her plağın bir öyküsü var, 18.45 Şarkılar, 19.00 01.00 TETI ile ortak yayın. 05.00 Açıüş, 05.05 Ezgi Jcervam, 05.30 Şarkılar ve oyun havaları, 06.02 Bblgesel yaym, 06.30 Koye haberler, 06.40 Gunaydın, 07.30 Haberler, 07.40 Bölgesel yayın, 09.00 Kısa haberler, 09.05 Çocuk saati, 10.00 Kısa haberler, 10.02 Arkası yarın, 10.22 Hafta sonu (1), 11.55 Radyo tiyatrosu, 12.55 Reklamlar, 13.00 Haberler, 13.15 Saz eser leri, 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar, 15.00 Kısa haberler, 15.05 Şarkılar. 15.20 Saz eserleri, 15.30 TürkUlet, 15.15 Sılâhlı Kuvvetler saati, 16.00 Kısa haberler, 16.05 Çocuklar şarkı söylUyor, 1605 Hft>^ JEif müzlk, 16.30 Fasıl, 17.00 Dilek kutusu (KM.), 18.05 So , lisüerden birer sarkı, 1&3» Bölgesel yayın, 19.0001.00 TRTII üe ortak yayın, 19.00 Haberler, 19.30 îtalya'dan müzik, 20.00 Altın bllezik, 20.20 Şarkılar, 20.40 Türkçe sdzlü hafif mUzik, 21.00 Kısa haberler, 21.05 Mahalli sanatçılanmız, 21.30 Iki solist ten şarkılar, 22.05 Gecenln sesi, 23.00 Haberler, 23.15 Cu martesiden pazara (2), 00.55 Günün haberlerinden özetler, 01.00 Kapanıs. 01.05 05.00 Gece yarısı. ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Veysel öngören şi ir kitabını yayınladı: «Bem telebe» Remtelebe, Siverek' te yaşayıp ölmüş, kurtuluşta Urfa'da dövüşmüş bir adamdır. Öngören daha önce «Re me ve Sale», «Vay Gözüm» adlı iki şiir kitabı daha ya ymlamıştı. «Remtelebe», ABS yayınlarından çıktı. "Her sair siiri elestirerek sair olur../ • . • « • • ' Ankara'da yeni kurulan ABS Yajnnevinin ilk şiir ki tabı oluyor. öngören Cumhuriyet'in sorularını şöyle yanıtladı. «Şair şiir eleştirmenliğini ttstlenmeli midir / Uat lenebilir ml?» Her §alr, şiirl eleştire rek şair olur. Lakin amaç, şair bu eleştirisini dile getirmeli mi biçimindeyse, çok clddî bir şeye dokunuluyor. Eleştirmen kavramı bir yana ama, bir şairin kendi şiir deneylerinl başkalarma aktarmaması ülke şliri için bir kayıp meselesidir. rımlar da itlbaridlr. tletlşim gereğidir. Aslolan hayat tarzlarıdır. «GünümÜT şlirinln / şairinin sorumluluğu konusunda neler söylenebilir?» Tek sorumluluk, ülke insanlarını, onun yaşamı içinde, başka deylmle sosyal pratiği içinde anlatmayı üstlenmek zorudur. Veysel Öngören'in üçüncü siir kitabı yayımlandı «70 sonrasmı da 80 ön cesi ve sonrası dlye ayırmak olanaklı mıdır?» Hayır. Daha önceki ay 50 BİR MİNİ PROBLEM TRTIII07.00 Açüış, 07.02 GUne başlarken, 08.00 Sabah konserı, 09.00 Türkçe haberler, 09.03 Cumartest sabahı, 10.00 Ülkeler seslerüyor, 10.45 Ankala radyosu çoksesli korosu, 11.00 Stüdyo FM, 12.30 Tango dünyası, 13.00 Oda müzigi, 14.00 MUzik bahçesinden, 15.00 Cumartesl diskoteğı, 16.00 Her plağın bir öyküsü var, 16.45 Saz eserleri, 17.00 Haberler, 17.12 Aktüalite programı, 1750 Çay saati, 18.00 Gençler için, 19.00 Haberler, 19.12 Aktüalite programı, 19.20 Çağdaş Türk sanat müziği, 20.00 Dündan bu günden, 21.00 Günümüzde caz, 22.00 Haberler, 22.12 Aktüalite programı, 22.20 Gece nin getirdikleri, 23.00 Dünya radyolarından, Müzik FestivaUerlnden, 24.00 Gece ve müzik, 01.00 Program ve kapanıs. TRTII 07.00 Açüış, 07.02 Sollstlerden seçmeler, 07.30 Haberler, 07.40 TUrküler ve oyun havalan, 08.00 Sabah ıçin müzik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Yeni sesler, 09.45 ÇeşitU müzik, 10.00 Erkekler top 1 2 3 4 5 • 6 7 8 9 bulmacâ 1 2 3 4 5678 9 J I• • I flI 11I •n I• II 11 n n I IU SOLDAN SAĞA. 1 Preveze savaşına katılan ve daha sonra Cezayir beylerbe yl olan unlü Türk denizcisi. 2 . Odun tasunakta ya da balık av lamada kullanılan büyük kayık. 3 Salât... Afrika'da bir nehir. 4 Mangamn simgesi... Soguk. 5 Alantopu. 6 Boyun eğme veya egdlrme... Bir kürk hayva nı... Bir yüzey ölçüsü birimi 7 Duman lekesi... Alman parasının simgesi... Büyük Sahra nın kumluk bölgesi. 8 Fransa' nın güneyinde turistik bir şehir... Galyumun simgesi. 9 El emeğine gerekslnme olmadan işi tek nik araçlarla yapma YUKARDAN AŞAĞTYA. 1 Avrupa'nın en küçük devletlerinden biri. 2 Meydan... Hamus. 3 Arap alfabesinde bir harfin adı... Tulyumun simgesi.., Kobaltın simgesi. 4 Tesbihlenn baş tarafma geçirilen uzuoca parça... Nefes. 5 • Hoşlanma, zevk... Isim. 6 Radonjun, şimgesı... Teyök Flkr^f in ünlü bir manzumesi... Notada duraklama zamanı. 7 Portekiz Cumhurbaşkanı. 8 Iridyu mun simgesi... Serserilerin. külhanbeylerın kullandığı söz ya da deyim. 9 Mütecaviz. s<y .*•; « 6 5 4 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1İ 2 3 4 5 6 A MA h S A L. A N £ .6 A V s A •A e. L O JL Ü L A i T • i N I A A iT) A BA A N z ]Ü A V A P e N ,A M 6 A 78 9 4» A o Koz karo. Güney elden oynayarak (yani elden başlayarak) her savunmaya kan,ı YEDI EL yapar tyani dışarıya sadece bir el venr) NaMİV Ankara Briç kulübü tarafından her yıl duzenlenen ındividuel (ferdî) turnuva sonuçlanmış, herkesin sırayla birbiriyle ortak olduğu ve 35 kişinin kattldığı turnuvada ilk üç dereceyi aşağıdaki oyuncular almışlardır: 1. NECDET ARTYÜZ 232.78 puan 2. SUMRU ONART 230 78 puan 3. Dr. TURGAY SESYILMAZ 226.33 puan. Her yıl New York'ta Cavendish Club tarafından duzenlenen turnuva dönen paralar bakımından kuşkusuz dünyanın en önemli karşılaşmasıdır. Kırk çift 3.000 dolarhk bir katılma payı ödemeye çagnhrlar ve ondan sonra açık arttırma ile satılırlar. Turnuvayı kazananlara çok büyük ödüller verilir. Bu yıl birinciliği Hamilton ve Jim Cayne admdaki Amerikahlar kazanmıştır. Fransızlar ise Paul Chemla Robert Repleinger çifti ile ikinci olmuşlar ve Fransa'ya 30.000 dolar dövizle dönmüşlerdir. O* 2 B A A \c • A i a IA PZ TÜRK BRİCİNDEN HABERLER A] rjA! ıR £ DÜNYA BRİCİNDEN HABERLER İ*' 'i RENKLER KONUŞUR KOKULAR . COŞAR CIÇEKLERLE... CICEKLER SİZİ TANIMLAR ULASTIĞl YERLEROE SEVGİLERLE... Bir kaç hafta once yayınladığımız 1. Rudden'in problemi Fransa'nın ünlü Pigara gazetesinde de okurlar arasında bir yarışma konusu yapılmı^ ve 51 dogru cevap ahnmıştır. Pigoro'nun briç sütununu yöneten ünlü Fransız briççisi ve yazan Jose Le Dentu böylece Fransa'nın înglltere'yi yenmiş olmasıyla övunmektedir... Hatırlanacağı gibi, bu problem ilk kez tngilizce «Bridge Magazine>de yayınlandığmda okuyuculardan sadece 46 doğru cevap gelmişti. Oysa, Cumhuriyet okurlarmdan tam 143 kişi problemi eksizsiz olarak çözmüştü. Üstelik, Figa ro'ya gelen doğru cevaplann biri de bir fürke aitü! İ. RUDDEN'İN PROBLEMİNDE FRANSAYI DA YENDİKî «Başka her şey bittikten sonra spor, aşk ve yükselme hırsı briç bir teselli ve bir eğlence olarak kalır.» Somerset Maughanı «Briç (daha doğrusu o zamanın brici olan vrtıist) oynamıyor musun, delikanh? O halde kendine çok can sıkıcı bir ihtıyarhk hazırhyorsun.» Talleyrand. DÜZELTME: 48 numaralı problemin geçen hafta çıkan cevobı ile ilgili olarak bizi uyaran ofeurlanmıza teşekkür ederiz. Squeez'e ihtiyaç halması için tabii ki Batının. elinde sadece bir trefl ve altı kör ya da karo olması gerekirdi. Yoksa ikinci kozn uyunca tek piki olduğu hemen anla§ılırdı. VE BRİÇ ÜZERİNE İKİ GÜZEL ÖZDEYİS ' / • SANATEVİ EN İYt FİLMLFRİ TOPU! GOSTtRİSl 9 wszıran JO Hazır^n 11 Hazıran l?Hazıran 13 Hazııao AB Guzeı ı»anotu Macafiâ' Oeiı Kan KanOj«a« vıiam oıajrieıo» Lıl' Maneen Seıanık Caa ' b Teı. ı J 9R 05 • t» 65 89 Beçenılcn l'urk Filmlcn Diztd Telefon :75 94 6475 0785 Teleks : 22 627 iST.GTR Teleks .23289SıkTR. Telgraf :Hobby istanbul MektupPK374. istanbul TOPRAKLAR USTUMDP ııu Buvuk odulıi 3 0 • 15 50 O Î H I Goster 14 Hazıran Ci'kınıar 15 Hazıran 16 Hazıran l'Hazıran 28 Hazıran 20 Hazıraı» duiıa 19 Hazııan ölumo Beioerkaı» S.13.1918.3 021.00 f=n Aaam Gui Hasan oıume vpıcu I 3 «Mzıran Paza» S^at 18 OO'Oe •ı vı BI s v u o ı ra s
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog