Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

r 12 HAZİRAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Berlin'de Reaganı kınayan göstericiler polisle catıstı Dıs Haberler Servlsl ABD Başkanı Reagan'ın Berlin'i ziyareü sırasında yüzlerce gösterici polisle ça tıştı. Berlin polisinin, Reagan ziyareti sırasında tüm gösterüerf yasaklamasma rağmen, meydana gelen olaylarda yüzlerce gösterici polisi taşladılar. Polis barikat lara saldıran gösteridleri, gözyaşartıcı bomba, basınç lı su ve cop kullanarak dağıttı. Gösteriler sonunda ya ralananlar ya da tutuklananlar hakkmda resmi bir açıklama yapılmadı. Gösteri leri. solcu «alternatif liste» grubunun düzenledigi açıklandı. öte yandan. Berlin'deki «Utanç Duvarmı» zlyaret eden ABD Başkanı Ronald Reagan «Komünist rejimler Szgürlükten ölum gibi korkuyorlar» dedl Utanç Duvannın gerisindeki «fikir kadar çlrkin» olduğunu söyleyen Reagan da ha sonra televizyonda yaptığı konuşmada Sovyetler Birliği'nin Batı ile silahsızlanma konferansına yol açacak yenj bir Berlin planına katılması için çağnda bulundu. Reagan'ın Utanç Duvannı ziyareti sırasında da, bin lerce kişiden oluşan bir gurup, silahlanmayı protesto eden, bir gösteri yürüyüşü yaptı. Dünya nüfusu 2000 yılinda 6.1 milyara ulasacak CENEVRE, (ANKA) Dünya nüfusunun 2000 yılinda 6,1 milyara ulaş masıniD beklendiği aÇiklandı. Bırleşmis Milletler Nü fus Etüdleri Fonu (UNF PA) tarafından Cenevre' de yaymlanan bir rapo ru basına açıklayan fon direktörü Rafael Salas, bu muazzam saymın, ge ne de dünyanm her yerinde uygulamaya konan aile planlaması çalışmalannm başarısına kanıt oluşturduğunu vurguladı Rafael Salas. 1950'li yıllann nüfus ar tışı hızmın düşurülmesinde başan sağlanmamış olsaydı. 2000 yılinda ki nüfus tahminlerinm şımdi öngörülen tahmini sayının yüzde 20 fazlasıyla 7,5 milyar olarak belirlenmiş olacağmı kaydetti; Peru'nun, Arjantin'e 10 tane "Mirage5 S,, savas uçağı verdiği bildirildi Thatcher: Kayıplarımız önemli Dış Haberler Servisi Arjantin kaynaklan salı gü nü uğradıklan ağır kayıplar yuzunden, tngilızlerın Port Stanley'e yapacaklan saldınnın ertelendiğiıu ileri surerken, tngiliz hukumeti bu iddiaları yalanlayarak saldırınuı ertelenmediğıni belırtti. tngiliz Başbakanı Margaret Thatcher ise, Ingiliz televizyonuna verdiği bir demeçte, «kaybımızın büyük olduğunu düşünüyoruz» de di ABD haber alma kaynaklan Peru'nun Arjantin'e 10 tane »Mirage5S» savaş uçağı verdiğini bıldirdi. Aske rı gözlemcılere gore, saldınlarda çok sayıda uçak kay beden Arjantinliler bu kayıp lannı telaff etmek amacıyla uçak bulabilmek için yoğun çaba harcıyorlar. Ancak salı günkü buyük hava salriınsına Peru'den alınan «Mirage» uçaklannın da katılıp katılmadığı bilinmiyor. BOMBARDIMAN ALTINDAKI PORT STANLET Port Stanley'dekJ Arjantin birlikleri !ngilizler tarafından denizden ve havadan yoğun biçimde bombalanıyor Askeri giizlemciler yeterince sıgınağa sahip olmayan Arjantin blrltkleıi nin İngiliz bombardımam karşısında ağır kayıplara uğradığını belirtiyorlar. Fotoğrafta bombar dıman altındaki Port Stanley'den bir görüntıi sergileniyor.» 1,9 MİLYAR DOLAB AP Ajansı'nın bildirdiğıne göre İngiliz hükümet yetkiü ] e r i t s a v a ş maliyetinin 1,9 mılyar doian bulduğunu tf çıkladılar. Arjantin askeri yetkililerl Falkland adalarındaki İngiliz birliklerinin Port Stanley'i almak için girişeceklen saldınnın, ağır kayıplar yüzünden birkaç hafta erteleneceğini iddia ettiler. Ar jantin kaynaklan buna Arjantin hava saldırılarmdan doğan ağır kayıplarm neden olduğunu bildirdi. îngiliz «The Times» gazetesi ise, bazı ingiliz kaynak larınm, Arjantin saldınlanndaki kayıplann boyutları yüzünden Port Stanley'e ya pılacak son saldırmın erteleneceğine inandıklarım yaz dı. Ingiltere hükümeti, söylen tileri yalanlayarak herhangi bir erteleme planı ohnadığı nı bildirdi PAPA, ARJANTÎN'DE Öte yandan Arjantin'i ilk kez ziyaret eden Papa ünva nını alan ü'ci Jean Paul dün Buenos Aires'e geldi. Yetkililer, savaş giderlerl nin büyük bölümünün batan gemilerin yol açtığı, ka yıplardan ötürü meydana geldiğinl bildirdiler. ABD'nin Sovyetler'e yaptığı dıssatım yüzde 58 arttı MOSKOVA, (ANKA1 Birleşik Amerik'nın Sovyetler Birliği'ne yaptığı dışsatım bu ülkeye karşı Polonya olayları nedeniyle uygulandığı «Ambargo»ya karşm bu yılın ocak mart dö neminde önceki yılın eş dö nemine göre, yüzde 58 gibi yuksek oranb bir artış kaydetti. 1,2 milyar dolara ulasan ABD'nin Sovyetler Birligi'ne yaptığı dışsatımın büyük bölumünü hububat oluşturuyor. TÜRK1YE GAZETEC1LER SEND1KASI İSTANBUL SUBESlNtN DÜZENLEDİGİ VEFAT ANADOIUBANraSIAS'NE MÜZİK ŞÖLENİ VE SÜNNET 12 Hozfron Cı/mortesi geeesf AÇIK HAVA TİYATROSU'NDA HOLYA SÖZER V'V (ALFABETIK SIBAYLA) SINAVIA MÜEBIIİS AUNAOVKTIR. A) Smava kaülma koşullan: 1 T.G vatandaşı ve erkek olmak, 2 îktisat, Maliye, Hukuk, îşletme dîsiplinlerindeyüksek öğrenîm lisans diploması veren üniversite, akademi, yüksek okullarla, Türkiye'de ve yabana ülkelerde eşitliği Milli Eğitim Bakanhğmca onaylanmış benzeri kurumlardan birini bitirmiş olmak, & 3 Yazılı sınav tarihinde 30 yaşmı doldurmamış olmak, **" Ar Askerliğini yapmış veya sınavtarihinde erteletmiş olmak, 5 Herhangi bir daire veya kunımla iş sözleşmesi veya yükümlülüğb altmda bulunmamak, 6 Sağlık durumu yurdun her yerinde görev almaya ve teftişin gerekli kıldığı çalışma koşullanna elverişli olmak (Bu koşul, sınavı kazanacaklardan istenecek tam teşekküüü hastane raporuyla belirlenecektir), B) Sınavlar yazılı ve sözlü olarak 2 bölümde gerçekleştirilecektir. Yazjh Sınavlar 1011 Temmuz 1982CumartesiPazar günleritstanburda yapılacaktır. Yazılı sınavda başan gösteren adaylara sözlü sınav yeri ve tarihi aynca bildirilecektir. Sınav konulan ve adaylardan istenecek Belgeler hakkında bilgi almak isteyenlerin: 1 İstanbul'da Umum Müdürlük binasındaki Teftiş Kurulu Başkanhğı'na, (Beyoğlu, İstiklal Caddesi No: 108 Kat: 4) 2 Ankara'da Yenişehir Şubemiz Müdürlüğü'ne, 3 Izmir'de İzmir Şubemiz Müdürlüğü'ne, Başvurmalan veya mektupla broşür istemeleri ve smava katılacak olanlann istenen belgelerle en geç 2 Temmuz Cuma günü çalışma saati bitimine kadar başvuru işlemlerimsonuçlandırmalan gerekir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Halet Kızıltaş'm sevgili eşi, Müjgan Kızıltaş ve Şükran Tokat'ın ağabeyleri, Ahmet ve Ayşegül Kızıltaş'm babalan, Editd Kızıltaş'ın kayınpederi, Mona Kızütaş'ın dedesi, ARİF KIZILTAŞ Federal Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir Merhıuna Tanndan rahmet dileriz. AİLESİ COSKUN SABAH NEJAT UYGUR SELÇUK ALAGÖZRANA ALAGÖZ ORKESTM BRUP DOĞUS TEŞEKKÜR Oglura Murat'm ortopedik amellyatıru başanyla yaparak blze mutluluk hediye eden. Opr. Dr. UĞUR BAYDAR ile yakın ilgtsinl hiçbir zaman esirgemeyen Opr. Dr. Reşat Kıran'a, Ass. Dr. Bilge Çakar ve Ass. Dr. Levent özlttoğlu'na, hemşire Nezabat Tekin ve Meryem Demirtaş'a, pansumancı Salih ve Rafet'e sonsuz teşekkürü bir borç bilirim. Uluer DtVİTÇtOĞLU ÎLÂN BEYOĞLU 1. ASltYE HUKUK HAKlMÜĞtNDF.N 962/50 Davacı Ruben Ruso tarafından davalılar îsak Ruso, Yuda Ruso, Fortunl Ruso, Refeka Yeşilaltm aleyhine açılan gaiplik davası sebebiyle: Îsak Ruso Nesim ve Donna'dan olma 1316 • 1314 doğumlu, Yuda Ruso, Nesim ve Donna'dan olma 1321 1310 doğumlu, Fortunl Ruso Nesim ve Donna'dan olma 13181316 doğumlu, Fereka Yeşilaltm Nesim ve Donna'dan olma 13221320 doğumlu ve adresleri Hasköy, Turşucu Mah. Tatar Sokak No. 27 Hasköy'de iken halen ikametgahlan meçhul. Uzun süreden beri gaip olduklan ve kendiîerin den haber almamadığı ve gaipliklerine karar veriünesi istenmiş olmakla gaipler hakkmda malumatı olan kimselerin tanıyan ve bilenlerin mahkememizin 892/56 sayıh dosyasma duruşmanm bırakıldığı 27.6.1982 günü saat 10.30'dan önce haber vermele ri ilan olunur. TÜRKAN ŞORAY Düzroi: ,WDET \I.TI\ll/MK BİLET SATIŞ YERLEHI ÖU SIRALAR: 400 TL. ARKA SIRALAR: M0 TL. (C) KONUK SANATÇI: Açlkhava Tlyatrosu, Kızıltoprak KENT Slnamasr, B^lkt»? YUMURCAK Smeması, Şışlı YENİ KARAMUBSEL Maflazalan, MUOO BakırkSy, RumelıCaddesı, ErenkOy Bahariye, Mafiaalan, BayrampajaGençhk Spor KulObO ve FİTAŞ Smeması. TEŞEKKÜR Genç yaşta, mutlulugun zirvesinde kaybettigimiz ANADOLU BANKASI Sanat Galerileri "GALERİ ÇERÇEVE" renk renk.boy boy değislkağaç çerçeveleriyle OLGUNLAŞMA GALERİSİ Beyoğlu istanbul Ahmet JErgun KAVSİTın ebedi istirahatı için yaptığımız törende blzlerl yalnız bırakmayan. A.O. Rektöru Saym ODAAJANS 449295 İLÂN ÜSKÜDAR 1. SULH HUKUK HAKtMLfĞlNDEN 1952/523 1 Zehra Raziye OnlügU Kandilll Küçüksu Caddesi No: 30 İstanbul 2 Fatma Günseli Oytun > > . 3 Mustafa Aykut Yağcüar . . . » 4 Yakut Yağcılar . . . > 5 Refik Cengiz Yatkaya Taılabaşı Refik Saydam Cad. HaUç Ap. 13/8 İST. 6 Erol Altun, Aşağı Ayrancı Yesil y u r t Sokak 19/3 Ankara 7 Aysel Özcan Cihangir Caddesi No: 6/4 tstanbul. 8 Ahmet Feridun Özkan rîandilli Küçüksu Caddesi No: 30 Üsküdar 9 Sermet Binsoy » > » » 10^ Febime oğ. Ahmet Ç. Hav. Ahmet Refik Sok. Omır Ap. No: 9 Kadıköy ^ ' Û Mehmet Esat oğ. Hasan Tahsin » » » » . 12 Abdullah Suryete Kandilli Küçüksu Caddesi No: 30 Üsküdar 13 Ali Muhittin 14 Şehabettin oğlu Hüseyin Avnl 15 Hatice esi Ekrem 16 Süleyman Baysan 17 Nurettin Baysan 18 Şemsettin Korkutkardes 19 Hatice Behiye Sadb6rk 20 Fatma Behiye Sertkaya 21 Fatma Zehra Orhon 22 Yıldız Erol Emekli Sandıgı Muhasebe Mali îşler Dairesi Başk. Ankara 23 Seyma Orhon Kandilli Küçüksu Caddesi No: 30 Üsküdar 24 Hadiye Kılavuz » • » » 25 Saide kızı Sema » » » > 26 Cevat Celalettin » . . » Nermin Kozikoğlu V.S. Veklll Av. Ömer Hulusi Tanımış tarafından aleyhinize açılan izaleyi Şuyu Davasmda adresiniz tesbit edilemediğinden sizleri temsil etmek üzere kayyum tayini talep edilmiş olmakla 16.7.1982 günü saat 11.35'de mahkemede hazır bulunmanız veya bir vekil göndermeniz aksi halde sizleri temsil etmek üzere kayyum tayin edileceği ilan olunur. 7.6.1982 URART SAfUT GALERİSt M N I K M C I CACOtSl 21 NtSN<T«9l İSTANBUL TELfFON « 0 9 » TCLEKS 2MKURATTH TÜRKAN AKYOL'a K.K. Loj. Bşk. Tümgeneral Saym SABRİ YİRMİBESOĞLU'na Mu. Ok. ve Eğit. Mrk. Komutanı Tümgeneral Saym SELAHATTIN GÖKKARTAL'a A.Ü. Rektörlüğü mensuplanna A.O. Rektörlüğü Yapı Işleri Dairesi mesal arkadaşlanna gerek bizzat gelerek, gerek çe lenk göndererek, telefon ve telgrafla başsağlığında bulunan tüm eş, dost ve akrabalanmıza, ve aynca Hacettepe Hastanesinde tedavi sırasında tüm özeni esirgemeyen, Prof. Dr. özdemir Gürcay'a, Prof. Dr. Neşet Aykan'a Doç. Dr. Osman Ekin özcan'a, Dr. Fahir özer'e Beyin Cerrahi Kliniği Dr., hemşire ve per8oneline, teşekkür ederiz. AtLEST ZEHRA BAYDAR SAYNURTAŞKIRAN 10 20 Haziran 1982 "Dekoratif Yapma Çiçek Sergisi" AYŞENURAKI 2 2 0 Haziran 82 Rcfim Sergin yazboyunca BEDRİRAHMİ GAURİSİNDE NarmanlıYurduTOiMl T«l:446095 7rKorulus Yüdöntımü 'Türk Resmınde Jnsan ve Portre" sereisiyle kutlanıyor Kasım 1982 AFA SİYAH BEYAZ FOTOĞRAF BASKILARINIZfÇİN Meşrutiyet Cad. 131 TepebaşıTel:45 nlariçir Kurtuluş Cad. 191/B Sinemköy 40 47 83 ATŞE PEKÖZ İle DidemTAMSE İMZA GÜNÜ ÎSMAÎL KÖSEOGLD Nişanlandılar U Haziran 1982 Carlton Oteti Teniköy Pikret KİNAVZt nişanlandılar. BEAU RtVACE ÎST. AHMET ERHAN «AlacakaranlıktakJ Olke», «Akdeniz Llriklerl», «Yaşamın Ufuk Çizgisi» adlı kitaplannı Kadıköy Gençlik Kitabevi'nde imzahyor. 12 Haziran Cumartesi Saat 1418
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog