Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 12 HAZİRAN 1982 MLSPB'li Semsi Ozkan'ın gizli celse ifadesi okundu Ölüm cezası istemiyle yargüanan sanık duruşmalara katılmamayı istedi. Ankara'da 6 Emniyet görevlisinin gözaltında bulunan bir sanığa işkence yaptıkları savıjla yargüanmalarına başlandı. tstanbul Haber Servisi Samklarından 107'sırun ıdamı ıste nen 2S1 sanıklı yasa dışı MLSPB örgut davasına devarn edıldı. Duruşmada davanın saruklanndan Şemsi Ozkan'ın gızlı oturuında yargılandığı dos jadakı ifadeleri okunmaya baş landı. Istanbul Sıkıyönetım 3 Nolu Asken Mahkemesi'nın Metrıs'deki duruşma salonunda devam edilen orgüt davası duıuş masında, Şernşı Ozkan'ın 22 mart 1982 tarıhlı dilekçesı okun clu. Ölum cezası istemiyle yaıgılanan sanıgın duruşmadan va ıeste tutulmasını istedığını bıldirdiği goruldü. Mahkeme savcınm da bu yönde goruş bılrtırmesı üzerine verdığı karartla. sanığın yokluğunda yargılama yapılmasını kararlaştırdı. Bu araaa duruşmayı izlıyemıyecek şekılde rahatsız oldukJarmı ılerı suren sanıklardan AtUla Akgönül. Şilkrü Yalçınkaja, Feridun Kahramaıı, Haxan Avcı. Türabi Kaçar, Ali Taş kuı, Jsmail Ağırgöl, Tayfun Jpek, Fahrettin Karagöi, Ba>>am Altuıoğ)u. Mahnıul Oziürk ve Is>met Durmaz'm cturuşma salonundan çıkarılmalaıı kararlaştırıldı. Sanıklaıdan Ibralıim Yirik bcız alaıak, «bu davada sanık olan bir çok kişi uzıın süredeıı beri açlık grevindo bulunmaktadır. Bu nedenle okunması na karar vcrilen samk ^enısı O7kan'ın ifadelerinin içinde bııluıiflnğumıız dıirnm nedeniyle, açhk grevine giden sanıklar tsırafından anlaşılması mümküıı nlmadığı gibi bu iiadelerin elımiare geçmesi de olanakmzdır» tlıverek ıladelerin bu otmumda okuıımamaMiu ıstedı. Mahkeme, «Sanıkların kendi ifadeleriyle girdikieri açlık grevinin bir erteleme sebebi olarak kabul edilemiyeceğini» belirte rek ıstemı reddettı Sanık Şemsı Ozkan'ın ıfade lerı okunmaya başlandı. Sanık 3 eylül 1981'de Asken Savcüık 'ta vermış olduğu ıfadesını ka bul ettiğıni belırttığı mahkeme önündekı ıfadesmde. yasadışı orgutün hedefıne ulaşması ama cıyla militanı olarak toplam 11 eyiemo katıldıguu ıtıral ettı. Kendısmın katümadığını belırttıği ancak arkadaşları tarafından gerçekleştırüdığını öne suı duğu eylemlen anlattı. Ozkan'ın eylemlen anlatırken olay yerlennın basıt çızımlennı de yaptığı goruldü. Sanık ıfadesınde MLSPB'nın sıyasal, ide olojik, ekonomık ve sosyal gö rüşleri ıle kuruluş, ışleyış ve çalışma bıçimını de anlattı. Şemsi özkan'm ıfadelerinde ısımlen geçenlerin saptanarak duruşmaya çağrümaları kararlaştırüarak duruşma ileri bir tarihe ertelendı HNKARA TKP DAVASI ANKARA 2 Numaralı AsKerı Mahkemede görülen TKP Uavasmda sorgulara devam edil (Arkası 9. Sayfada) Ovalı'nın idamı ile ilgili kanun yayınlandı ANKAKA, (a^.) Şababettin Ovalı hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınlanarak yürürlü ğe gırdi. 1956 dogumlu olan Şaha bettm Ovalı, 1977 yılında, kardeşi Recep Ovab'yı olduren Mehmet Usln'nun kaymbiraderı Naci Şahin'i öldürdüğünden dolayı, Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi'nce ölüm cezasma mahkum edılmıştı Sahabettın Ovalı hakkın dakı Bahkesiı Ağır Ceza Mahkemesı'nin ölüm cezası k?rarı, Yarşıtay 1. Ceza Dairesı'nce 1978 vilmda tasdık edilmlştı Kanun uyannca, Sahabettin Ovalı tıakkındaki öîüm cezasının bu sabaha karşı infaz edilrr.esı bekleniyor mmmmmmıtmmmmmmmmmmmmmmm. Karayalcın: Üniversitelere hiyerarsiye dayanan yeni bir düzen getirildi YÖK'ü protesto etmek için öğretiıiı iiyeliğinden ayrılan Prof. Karayalcın: «Üniversitede hiç hastahk yok denemez, ama yanlış tedavi yapılmaktadır» dedi. , ünıversıteler kanununa hazırlik olmak üzere yabancı ülkelerde ki durum raporlarla tespıt e dilmış, değişik düzeyde ayrıntılı komisyon çalışmaları ya pılmıştır. Ord. Profesör Sıddık Sami Onar'ın etkili olduğu bu çalışmalar 1946 yıluıda sonuç lanmış ve böylece 4936 sayılı kanunla Türkiye'de üniversite hayatraıızda ikinci dönem baçlamıştır Soru Üniversiteler yasa sında 1960 yılında yapılan de çişiklikleri nasıl deeerlendirı vorsunuz? Yanıt: 4936 sayılı Umversıt* ler tanununda ust duzeyde planlama ve denetleme oıBuuları yoktu. 1960 yümaa ı^iaAa kanunoa da bu cıddı bo^ıuklar doldurulmaoı. Ayrıca uıuver sıtelenn ve fakuitelerin kurulmasında, kadro kanunl<ıruıın Uazırlanmasında hukumfcüenn uyguladıkları sıyaset ulkeııın ıuuyaçlaıına cevap vereceK nıa hıyet ve vasılta de,iUüı l^ıe bir taraltan jeıeıs>ız oır aiu.ör bite sıyas.etı ve unı\ert.:te ııundalu çok ouenılı cııger Lar«utan iyb7 jıllaruıda oa^langıgta ogıeucı olay ları olaıau goiUkeıı, iaîiat ^aınanla sıyas>ı uıaıuyette oıaugu dnlaşılan oıuylaı, um\ersııeiBrl mızüe gereü ogıetım balîımuıclan, geıek ogıetun sevıyesı oa kmııncian buyuk proolenuerın ortaya çıkmasına nedeu ollüdl Anayasasıniii getırdıgı hava ıçınde unıversıtelerumiîüe yugunluk «tni\ersiteye gııeaıez» slogaıılarmın dltuıda kalarak olayUrın yonlerae gelışmeaiııe de neatn olmuştur. fakat bu kouuda asıl sebep kaııaatımce Koaiısjoı» hukumetlermın guçsu^luguaıır Soru Yasada 1971 yılıuda yapılan değişiklikler neler getirdi? Yanıt: Anayasanm uıuversıtelerle ılgüı 120. nıaddesı 1971 yılmda değıştırıldı ve 1750 bayılı unıveısıteler kanunu 1973 yıluıda çıkarıldı. Böylece unıver sıle hayatımızda Uçuncu douem başladı. Yeni kanunli planlama ve kooıdınasyon organı olarak yuksek oğretım kuıulu ıhdas edıldı, ayrıca üniversite denelleme kurulu kuruldu. Böylece üniversiteler hayatmda ıki önemli boşluk dolduruluyordu. Fakat maalesef anayasa mahkemesi 1975 yılında verdiğı bu kararla YOK'u çaUşamaz bir hale getirdı. Bence bu karar. anayasa malıkemesınin, Türk Hukuk ve Yaksek öretim hayatmı çok oluınsuz yönde etkileyen kârarlan arasuıda yer alır. Soru Üniversitelerde pl»n lıınıa ve denetleme organı gerekli midir? Yanıt: 1973 yılında Üniversite Denetleme Kurulu ve YÖK ıhlas edıldı. Fakat Üniversite De ıetleme kurulundan bu denetle me organından da beklenen, ıs enen sonuç almamadı. Soru Geçen yıl çıkartılan uiksek öğretim kanunundan »nceki duruma bir RÖZ atmakta varar var sanırını. 1980 Sl yılında üniversitelerinuz ne darumdaydı? Yanıt: Herşeyden once üniversite hayatımıza plansızhls hakundı. Bolgelerın de baskısıyla TBMM yeni ünıversıtelerin kurulmasma aıt kanunlan arka arkaya kabul ettı. Ikincı önemh konu denettm sizltktt Üniversite Denetleme Kurulu beklenenı vermemişti. Üniversiteler kanununda ongorülen iç denetim mekanızması da çeşitli sebeplerle ıstenilen şekilde yürumüyordu Kalaba (Arkası 9 Saytada) Nasıl bif Üniversite ? 1ANKAKA, (Cumhuriyet Biıro su) Ankara Unıveısıtesı Hu kuk Fakültesı Tıcaret Uuku KU u^retım uyelıgıııuen VUK ııedeotyıe ıstua ecjen l*rof Vaşar Karayaiçuı, «tnıversıieaf hiç uastalık, probiem yoktur denemez ama yanlış teşhis kon rauç.tur; dolayısıyla yaııiış tedavi yapılmaktadır» dedı. Prof Karayalcın, «Unhersitelere 6zerlik duzeuınden tamamen ayrılau, luyerarsiye Uayaııan >enı bir düzen getirildi.» şeklınde konuştu. Prof. dr. Ya^ar Karayalcın ogreum uyelığınden ıstıfasından sonra Cumhuriyet muhabırmın sorularını yanıtladı. Prof Karayalçın'a yoneıttığımiz sorular ve yanıtlan şdylp hiralanıyor Soru YOK nedeniyle oğretım üyeliğinden istila ettiginizde 38 yıldır üniveısitede oldugıınuzu bctırtnıistınız ( ıııversite .vaşamınızın baglangıç yıllarmda üniversitelerin yasal dıizenlemeleri nasıklı? Cumhu riyet döneminde üniversite sitennmizin gelişme çizırisi n' yöndedir? Yanıt: 1944 vüında Aııkarü Hukuk Pakültesınden mezuı olduğumda üniversite kanunu hazırlik safhasındaydı. Cumhu riyet donemınde ünıversıtelerıiı hayatı dbrt safhadan geçmıştır. Birinci dönem Istanbul üniversitesınde 1933 vılmda yapılfin relormla baslar ve 194h vıhna kadar devam eder Bu donemde tstanbul üniversite sınde başlayan reform, sonra dan çıkan ozel kanunlarla yeni üniversite ve fakuitelerin açıl ması şeklınde gelişmıştır, fakat bu dönemcte ünıversıteler hak kında genel bir kanun mevcut değıldi. Hasan Alı Yücel Mılli Egı tım bakanı iken, 4936 sayılı ilk llıcak Cumhuriyet davası Telemen'în belgeleri muhafaza altında mohkemeye getîrilecek Istanbul Haber S»ervisı Tercuman tiazetesı sdhıbı Kemal llıcak'uı gazetemız sahıbı Nadir Nadı, vazanmız Uguı Mumcu ve eskı Genel Yayın Mudurumur Oktav Kurtuüke aleyhıne agtığı 35 mılyon lıra lık tazmınat davasma dün Zey unburnu 1. Asiıye Hukuk Mah kemesı'nde devam edıldı Man keme, kaçakrı Mehmet Zeki ıle Kemal llıcak'ın bazmorfin ko nusundakı ılışkılerını açıklayun kaçakçı tbrahim Telemen'ın ıfadesı a^'lhıpnm «mııharaz» tedbirleri ile mahkemeye con derilmesine» kataı verdı. Gazetemız avukatı Burhan Apaydın dünkü duru?mada, Te lemen'ın ıfadesinın bulundnSu kaçakçılık dosyasınuı arşıve kal dırılmayıp cezaevı deposuna atılıp bulunamaması ıle ılgılı ularak goruşlerını anlattı ve ko nuyla ılşılı bir dılekçe verdı 'Vpavdm dılekçesmde şoyle de dr «Uğuı Munıcu'nun Cumhurıvet'te yayınladığı sabıkalı kaçakçı tbrahim Telemen'in tzmir Sıkıvönetım Askeri Savcılığı'nca teshit olunan ifadesinde. haz morlin ve silah kaçakçılığımn (rüşvet şebekesi) savesinde vapıldığı anlaşılmaktadır. Askeri Savcı lîstün Gihısan'ın aldığı ve Askeri Hakim Uogan Acır'ın imzasi ile ve mnhkpme mıihrü ile onavlan(Arkası 9. Sayfada) Töb Der dava dosyası Askeri Yargıtay'da ANK\KA. (Cumhuriyet Bürosu) TOBDER'ın kapatılması ve 58 TOBDER'lı hakkında Ankara Sıkıyonetım KomutanUgı (3) Numarah Askeri Mahkemesınm verdığı karara ılışkm dosya Asken Yargıtay'a aondPrildi TÖB DER davasında 11 aralık 19Rl'de karar verılmıştı. Bazı sanıklar, 9 yılla 1 yıl arasında değışen çeşitli hapis cezalauna çarptırılmışlardı. KAR1YALÇIN: A.Ü. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukukn üyeliğinden YÖK nedeniyle istifa ettl. «DİSK hiç bir zaman sınıf iktidarını amaclamadı» DİSKdavası dürmeleri içitı sendlkal haklar tammıştır. Sendlkal baklann suıırlanmak istenmesi halinde işçî sınıfıniD bu haklarını korunıa kararlılığını biz işçi sınıfının devrimci özü olarak niteiendirmpkteviz.» seklinde kunuştu Yargıç, lölb tıazırana Ilışkın DtSK'ın ortak açıklamasını okudu, kabul edip etmedığıni sordu. Bastürk dogru oldugunu belirttikten sonra «Bu işçi sınıfımn Anayasa ve Anayasal düzenl korumaktaki kararlılıeınm bir Ifadesidir.» dedı. Yargıç daha sonra «Tamamen yasama organına ait bir görev bahane edilerek siyasi iktidara (Arkası 11. Sayfada) Arjantin havacılarınm cesareti tüm gözlemcileri sasırttı Bastürk: Faşizme ihtar eylemi cinayetlere karsıydı tstanbul Haber Servisi lattı «Hükümle sons eren bir Sorgusunun 17. gununde OISK eylemin bugün burada bir kez yarKiianınası hukukl» Genel Başkanı Abdullah Baş daha turk «20 mart Faşizme Ihtar» bağdaşmaz.» şeklınde konuşıu. eylemını ülkede sosyalızmı kur Duruşma Yargıcı Çetin Güraak. ve yandaşlaıını yasadışı vener, Başttırk'un dün devam eyiemlere sevketmek içın yap eden sorgusunda 1516 hazıran madıklannı söyledı ve «Eyle olaylarına ılışkın sorularını mimjzle vahşice işlenen siyasi sürdürdü. 1516 haaran 197M cinayetleri ve zorla faşist diı Türkıye ışçı sınıtı mücadelezeni eetirmeyi amaçlayan du sınde kbşe taşı yapan nitelıkşflnceyî ve eylemleri kmadık. len ve bunları belirleyert dev Bunu protesto ettik. Bunun dı rımcı özü sordu. Bastürk, Ana şmda yorumlar ne insanlıkla yasada ongörülen sendıkal hak ne adaletle bağdaşmaz» dedı. lar ve bunlara sahip çıkmada Başturk, kararın hukuki soışçl smıtının gösterdığı kararlı nuçlarına katlanılmak üzere lığın anlatıldığını bıldirdi. YarYurutme Kurulu taranndan şıç «Neyi ispatlamıstır?. dedı alınıp açıklandığını ve bu eyPaştürk «Anayasami7 işçilere lemlerıne üışkin olarak yargı vasalar çerçevesinde ekonomik. lanıp hükrne vanldıgını hatırdemokratik mücadelevl sür Arjantin ordusunun aslari: PİLOTLAR ıaru Arjantın'ü pilotlar boş zamanlarında da eskı Ingılız savaş fılmlermı sey rederek vakıt geçinyorlar. Bu pilotleırın gösterdıklerı başarı ıse, tum asken gözlemcileri şaşırttı. Bir Ingiliz askeri yetkılısi «Ar jantin pilotlarının delicesine cesaretle saldırıları doğrusu beni hayrete düşürdü..» diyor. Ancak Arjantin'll pilotlann bu cesaretlerinin be delini ağır biçimde ödediklerini de belirtmek gerek. Ingilizlerin ultra modern uçaksavar füzelen Arjantin hava kuvvetlen ne a&ır kayıplar verdırdi. Arjantinli pilotlar. Latin Amerikanin en sıkı eğitimden geçen havacılan nı oluşturuyor. Dört yıl havacılık okuluna giden bu pilotlara ders verenler arasuıda, Amerıkah, Fransız ve lsraıl'lı hocalar da var Asken gozlemcıler. Arlantın'ın elındekı gelişmiş uçak sayısınin çok az olduğunu ve Arıantın hava saldınlarının en elvenşsiz teknık koşullar altında yapıldığını belırterek bu du rumda Arjantın'li pılotla rın yeteneklerınin bütün butüne ağırlık kazandığını belırtıyorlar. Falkland savaşı ba^ladıgında Arjan tm'ın elınde sadece 167 savaş uçagı vardı. Uçak kayıpları arttıkça Arjantın kımı hava saldırıların da pervanelı «Pucaras» uçakları ve ufak «Aermac chi» eğitim uçakları kullanmak zorunda kaldı Bu uç.aklann çoğunluğun da fuze yerine bomba bu lunduğundan pilotların hedefın tam üzennde uç ması gerekıyor; Yakıt so runu yüzünden Arjantin uçakları, Ingiliz donanma sının üzerınde ancak bir kaç dakıka kalabilıyorlar. Bu durumda Arjantın'ü pi lotlar, vuracaklan Ingi liz gemisini bulmak ama cıyla 7aman kaybetmemeV Gelişmiş uçak sıkıntısı çeken Arjantinli pilotlar İngiliz donanmasına kimi zaman pervaneli «Pucaras» ve ufak eğitim uçakları ile saldınyorlar. Radarlardan kurtulabilmek için denizden 5 metre yükseklikte uçuyorlar Dış Haberler Servisi Falkland savaşında Arjantın pılotları becen ve cesaretlerı il e dikkatleri üze rinde topladılar. Ingiltere Savunma Bakanı Jolın Nott bile «Arjantinli pilotlarm yiğitçe savaştıkla rını kabul etmeliyiz.. dıyerek gerçeği ifade edıyordu. Arjantin uçakları Ingılız donanmasımn en modern iki destroyerinın yanı sıra en az üç fırkateynı ve bir nakliye gemisıni batırarak Ingiltere'ye hiç beklemediği ölçüde kayıp verdirdiler. «Newsweek> dergisi Arjantin'li pilotlar için «Ar jantin ordusunun aslari» deyiminı kullanıyor Der giye göre Arjantin pilotlarınm esmlendigi hava kahramanlan, Ikinci Dun ya savaşı sırasmda yarar lılık gösteren Ingiliz pilot Deniz Nakliyat'ta soruşturma başladı Devlet Başkanlıgı'ndan verilen talimatla görev yapan devlet denetleme kurulu ekibi, Deniz Nakliyatı T.A.Ş 'de taşımalar, kiralar. acentahklar. alımlar, ihaleler ve atamaları ayrıntılı biçimde ele alarak inceliyor. Selim YALÇINER Denetleme Kurulu'na kuru Devlet Başkanlıgı'ndan gorev alan Devlet Denetleme Kurulu'nun soruşturma ekıbı D. B Denız Nakliyatı T A.Ş. ndekı ıncelemelerine başladı. Devlet Denetleme Kurulu ekıbimn, konunun uzmanlanndan oluştugu ve Denız Nakhyat'ın geç mış tüm uygulamalarının aynntılı bıçımde soruşturu lacagı bıldınldı. Denetleme de oncelıkle taşımalar, kıralamalar. acentahklar, alımlar. ihaleler ve atamaların ele alınacagı oğrenildı. D B. Denız Nakliyatı T.A.Ş. Yonetım Kurulu'nun 4 hazıran 198a günlü toplantısında her türlü temsıl yetkileri ile lmza yetkisi kaldırılan Tlcaret Müşavıri Oktay Sönmez'in çağrıya karşın henüz Türkiye'ye donmediği ve allesinın de kendislyle birlikte Amerikada bulundugu belirtildi. D. B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Genel Müdürü Rıza Akol'un haziran 1982 başında Istifasından ve Genel Müdürlüğe Fethi Işın'ın atanmasından sonra Ulaştırma Bakanlığı müfettlşlerlnln kuruluşla llgili ln celemeler yapmakta olduklan lfade edilmlş, bu arada Deniz Nakllyat'la llglll bazı konuların da Devlet Denetleme Kurulu'nca ele alındığı öğrenilmiştL Sadece Devlet Başkanlığı'ndan verilen talimatla gorev yapan ve en üst deluş uygulamaları ile tlglli olarak sunulan raporun cıddı bulunmasından sonra, D. B. Denız Nakliyatı T.A.Ş 'nde soruşturma yapı lacagı Devlet Denetleme Kurulu'ndan kuruluşa bildırllmışti. Bu kararı takiben Deniz Nakliyat'ta kilit gorev yapanların Izinleri kaldırıldı ve soruşturma sU reslnce bu görevlilerın yerlerinde bulunmaları yönetım taratından kendilerlne duyuruldu. Ulaştırma Bakanlığı. Baş bakanlık ve Devlet Başkan lıgı düzeylerine yansıtılan raporlarda Deniz Nakliyatı tle llgili çeşitli iddialarda bulunuldu ve kuruluşun ça lışmalarmın denetlemeye muhtaç olduğu kaydedildl. Edinilen bilgiye göre raporlarda özellikle taşımalarda Deniz Nakliyatı'mn tıarşılaştıgı zararlar ve uedenleri, geml kiralamalarda ve kiraya geml vermelerdeki fiyat durumu, kamu taşımalarının yürütülmesindeki aksaklıklar, acenta larla Deniz Nakliyatı Uişkilerindeki gellşmeler, çeşitli ihaleler ve bazı atamalar belirtildi. D. B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.'ndeki soruşturmayı yürütecek olan Devlet Denetleme Kurulu mensuplarının konuların uzmanlarından oluşması ve çalışmalarının kuruluşun uzunca bir faaliyet döneminl kapsayacak olması nedeniyle Deniz Nakliyatı'mn tam bir teftlş ortamına gırdigi ilade edildl. Kuruluşun, satınalmalardaki yeterlik raporlarını veren birımlerinde yapılacak soruşturma ve saptamaların ihaleler ve mübayaa konularmda mevcut karışıkhklara aydınlık getireceği öne sürüldü. İçın daha once fotoğrafl&r dan Ingılız gemıiermın tum ayrıntılanru bellıyor ve donanmanın u^erıne geldıklerınde saldıracakla rı gemıyı hemen saptıvor lar. Ingıhz radarlarındar kurtulmak içm denız yu zeyınden 5 metre yüksek lıkte uçuyorlar. Bir Arıan tın'lı pılot şoyle dıyor • kadar alçaktan ııçuyo O ruz ki, uçağın camı deni7 suyu ile kaplanıyor..» Bazı Arjantın pılotlannın gosterdiklerı cesaret ıse, dış basına da yansımış Örneğin, 38 yaşmdaki pı lot üsteğmen •Guillermo Crippa, San Carlos körfe zinde Ingiliz donanması na ilk saldıran havacı ıdı Guillermo Crippa, tngiliz lere saldırdıktan sonra Ar iantin'dekı üssune radyo ile şu mesajı geçti: «Itagilizlere sekiz füze attım. He men yenilerini hazırlayın da, dönüp onları alayım ve yeniden saldırayım. Adamlan iyi kıstırdık..» «Newsweek» dergısıne göre. 23 yaşındaki teğmen pilot Daniel Jukie ice. per vaneli uçagı ile tek başı (Arkası 9 Savfadol Anadolu Liseleri 2. basamak sınavi 17 haziranda yapıhyof 4 İlin öğrencilerinin İstanbul'da sınava girecekleri yerler belli oldu tstanbul Haber Servisi Anadolu Liseleri ve özel Türk ya nancı okulların ilk basamak B« navlarmı kazanarak ikinci basamak smavlarına girmeye hak kazanan oğrensılerin sınava girecsklerı okullar belirlendl. MEB'dan edinilen bilgiye göre 17 hazıranda yapılacak 2. basamak Sınav Merkezleri ve aday larm kod numaraları şöyle: Edirne'den 2201000001 2208 000116, Adalar 3401000001 34020Ü0668 Beşıktaş Kız Usesi,. Bakırkoy'den 3402000670 3402000663 BeŞiktaş Kız J j sesı, Bakırkoy'den 34000670 3402001737 Kabataş Erkek Lisa sı, Bakırkoy'den 3402001739 3402002714 Istanbul Kız ü s e sı, Bakırkoy'den 3402002715 3402005188 Çemberlitaş Kız I J . sesi. Beşiktaş üçesinden katıianlar: 3403000001 3403000121 Çemberlıtaş Kız Lisesi, 3403000 1222 3403000848 Vefa Lisesi, 3403000849 3403001227 Clbalı Kız Lisesi, 3403001230 340 3001774 Şehremıni Lisesi. Beykosfdaıu 3404000004 3405000670 Çatalca'dan: 3406000007 3406000011 Şehreminı Lisesi, Çatalca'dan 3406000012 340 6000146, Emmönü'nden 340700 0001 3407000274, Eyüp'ten 340 8000007 3408000500, Fatih'den 3409000002 3409000842 Pertevniyal Lisesi, Patih'den 3409000843 3409001884 Üsktidar Lisesi, Fatih'den 340900 1886 3409001950, Gaziosmanpaşa'dan 3410000001 3410000 266 Cumhuriyet Lisesi. Kadıköy Uçesinden katjlanlar: 3411000001 3411000453, Cumhuriyet Lisesi, 3411000454 3411001185, Üsküdar Kız Lisesi, 341100118R 3411001731 Ha J Şevket \ılmaz: Anayasada işçi haklarından geri dönülmemeli ANKARA (Cumhuriyet Büro su) Türk İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, Ankara'da çalış malarına başlayan Tanm • İş Sendıkası'nın 9. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada yeni Anayasa hazırlanırken özellikle kazanılmış işçi hakla nndan geriye gidılmemesini is tedi. TUrk • îş'in uluslararası dü zeydeki Hür Sendikacılık top luluğunun ayrıimaz bir üyesı ve parçası kalacağım üa natıı latan Yılmaz, tarım ışçilerımij Is Yasası ve Sosyal Güvenhk kapsamına alınması yolundakı çalışmaları da tıtızlikle izledık lerinı belırterek şunları söyledı «Eylül İ S öncesinin deriı. OÜ acılara yol açan sarsıntısını g < rilerde bırakan Türk ulusu bir süredir Atatürk ilkeleıinin vt devrimlerinin yol eöstericiligı ile, demokrasiyi veniden ve en sağlıklı biçimde kurmak ça Dasındadır. Hedef, özgürlükçu ve çoğulcu demokrasiyi kurmak yanında, sürekli kılıcı ra dikal önlemleri de alabilmek tir. (Jlusca bu sonucu beklr ınekteyiz. Türk U Genel Kurulu'nda tla değii}dlğim glbi, demokrası ve özgiîr sendikacılık, ancak î kisi bir arada olduğu zaman anlam taşır. Demokrasimizin veniden kurulduğu şu aşamada, bu gerçeğin unutulmaması >arttır. Çalışma hayatının te rael taşı olan işçilerınıizın sonınlarını akılcı bir biçimde çö«ememiçı toplumlar, demokrasinin geleceğine güveııle bakamazlar. Bunun sayısız örnekleri vardır.» Tarım İş Genel Başkanı Zeynel Irmak da konuşmasında, «YHKnın KÖzetimi altında, işçiişveren müzakerelerinin açılmasuıı talep ediyoruz» dedi. Atatürk hakkında yeni bir bilimsel arastırma baslatıldı ANKARA, (tBA) Genelkurmay Başkanlığı'nın koordinatdrlüğünde Atatürk hakkında yeni bir bilimsel arastırma başlatıldı. Genelkurmay Başkanlığı'nca başlatılan ve bugüne kadar ya pılmış araştırmalardan ayn ola rak yürütülen çalışmaya çeşit 11 üniversite ve kurumlardan 1» bilim adamı katılıyor. Genelkurmay Baskanlığı Ge nel Sekreterligi'nden verilen bu glye göre Devlet Başkanı Ke nan Evren, bilimsel bir eser meydana getirmek nedeniyle çalışmalara katılan bilim adam ları ve öğretim üyelerini bugün saat 11.30'da kabul ederek ken. dıleri ile bir süre görüştü vt çalışmalar hakkında bılgı aldı. Atatürk'le llgili bilimsel araş tırmaya katılanlar şunlar. Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar, Prot. Dr. Ismet Giritli, Prof. Dr. Ayferi Göze, Prof. Dr. Yüksel Ülken, Prof. Dr. Turan Oğnzkan, Prof. Dr. Suat Sinanoğlu, Prof. Dr. Şerafettin Turan, Prof. Dr. tsmet Ördemir, Doç. Dr. Seçil Akgün, Prof. Dr Osman Okyar, Prof. Dr. Feridun Ergüı, Prof. Dr. Ctkan Ko catürk, Doç. Dr. Gallp Karagözoğlu, Sosyolog Antropolog Gürbüz Tüfekçi, emekli tümgeneral Muzaffer Erendii. emek U albay Clbat Akçakayaboğlu. netlemo orgaru olan Devlet (Arkası 9. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog