Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 12 HAZtRAN 1982 Dünya Kupası finalleri yarın görkemli bir törenle başlayacak Kuveyt Dünya Kupası maçlannda canlı bir deveyi uğur olarak kullanacak. Seçkiner ve Tokatlı iddiaları yalanladı Spor Servlsl Beden Terbiyesl Genel MüdürU Yücel Seçkiner îzmir'de, Futbol Federasyonu Başkanı Yümaz Tokatlı Istanbul'da düzenledikleri basın toplantılannda, Trabzonspor kulübü Başkanı Mustafa Günaydın'ın iddialarını yanıtlark«n, «Beşlktaş'm şampiyonluğu ile Ugill biziın adımıza dfizenlenen beyanatlar, bizim dışımızda hazırlanmıştır. Blz böyle bir beyanatta bulunmadık» dediler Trabzonspor Başkanı: Ispanya, futbol hastalarının hücumu ile panayıra döndü Spor Servisl îspanya 82 tehlikeliler İngüizler. 12 btn Dünya Kupası'mn başlamasına tarattarla gelen Ingüız Ulusaı bir gün kala İspanya'ya akın Takımı'nın futbolculan kadar Bkın turist gelmeye başladı. olay çıkarmaya meyilli tarafYarm yapılacak olan açılış tö tarları da güvenlik güçleri tarenınin çok görkemli geçmerafından dikkatle izleniyor. si bekleniyor. En büyük sözü gerçekleştıIspanya'da konuşulan tek ko renler ise, Brezilyaiılar. Ne nu var, Dünya Kupası. Ve pa ülkelerindekı enflasyon oranı zar gtinü yaklaştıkça heyecan nın alabildiğine artışı ve ne gıderek artıyor doruk noktade yiyecek maddelerınin dorusına yaklaşıyor. Takımlannı ga tırraanan fiyatlan Brezilvadesteklemek üzere İspanya'ya uian bugünlerde ıigılendırıyor. gelen bmlerce taraftardan en Onlan tek ilgılendiren olay, İs panya'dakl Dünya Kupası. Tabii ki, tüm Brezılyalıların en buyük dıleğı de,«Siyah înciler»ın dbrdüncü kez şampiyon olması. Bu büyük mücadele içm Îspanya'ya giden 3000 Brezilyalı taraftara ek olarak daha 10 bın Brezılyalı futbol se ver, yollara düştü. îşin en il ginç yanı îspanya yolunu tu tan 10 bın teraftann 3000'inırı Kadın oluşu ve bunlar arasmda karnaval kraliçelerinin de bulunması. Bu arada DUnya Kupası'mn Orgaıuzasyon Komitesi Başkanı Saporta ile îspanya Futbol Federasyonu Başkanı Porta'nın kavga etmelerı ve bu kavgadan sonra gorevinden ayrılmak isteyen Saporta'nm tutumu, bir anda şok etkisı yarattı. Ne var kl, tspanya 3aşbakanı olaya müdahale ederek, işl tatlıya bağladı. Anımsanacağı gibl Futbol Federasyonu Porta, 11 yıl süreyle îspanya Uİusal Takımını çalıştıran Kubala'yı da kovmuştu. BREZtLYADA ŞAMPİYONLUK PRİMÎ: 20 MİLYON LÎRA 1958, 1962 ve 1970 DUnya Kupalann Şampiyonu Brezilya, îspanya'daki kupanın da ı numaralı favorisi. 1978'de Arjantin'deki kupada üçüncU olan takımdan en azından ikl gömlek UstUn olan Zico, Junior, Socrates, Cerezo, Paulu îsidorolu Brezilya şampiyonluğu dördüncü kez kazanırsa, San yeşılli takımın yıldızlan paraya boğulacak. Çünkü, Brezilya Spor Konfederasyonu şampiyonluk primini 20 milyon lira olarak saptanmış bulunuyor. Çeşitli firmalar ve büyük kuru luşlardan alınacak armağanlar ise. bunun çabası tabii. a KUVEYT, AÇILIŞA DEVE GETJRECEK Kuveyt futbol takımmın, Dunya Kupası için oynayacağı her maça canlı bir deve getırmeyi planladığı 6ğrenildi. Kuveyt takımmın amblemi, futbol şortu giymiş bir deveden oluşmakta. Kuveyt takımmın canlı deve sinin Madrid'e bugün geleceği ve Barcelona'ya götürulerek açılış törenine katı lacağı bildirildi. SEÇKİNER: «Böyle bir beyanat ne benim tarafımdan, ne de Futbol Federasyonu Başkanı tarafından verilmiştir » Beden Terbıyesi Genel Müdürü Yücel Seçkiner dttn TSYD îzmir şube lokalindö düzenlediği basm toplanusında Mustafa Günaydın'm bazı gazetelerdeki beyanatlarına değinerek «Ne ben ne de Futbol Federasyonu Baş kanı böyle bir beyanat vermedik» dedi. Seçkiner kendisini istifaya davet eden Günaydın'm bu konudaki sözlerine karşılık da «Ben onun onayıyla Genel Müdür olmadım. Ben devletin temsllcisiyim» dedı. Seçkiner, iddia konusu haberın gazetecılık teknıği gereği onceden hazırlanmış bir ilaveden meydana geldi ğini suçlamaların sahibi Mustafa Günaydın hakkında tahkikat açılması için emir verdigini de sözlerine ekledi. Cumhuriyet'te yayınlanan belgeyi Evren Pasa'ya göndereceğim, Spor Servisl Trabzonspor Kulübü Başkanı Mustafa Günaydın, Cumhuriyet'te yayınlanan belgeli açıklamasmdan son ra söz sırasının Beşiktaş'ta olduğunu, ancak kendilerinden herhangi bir yamt gelmediğini belirterek «Durumun kamuoyun ca bilinmesinden sonra Cumhuriyet'te yayınlanan belgelerin bir fotokopisini de Saym Devlet Başkanımız Kenan Evren'e ve Gençlik ve Spor Bakanımız Vecdi özgül'e göndereceğim. İlgili ve yetkililer Türkiye liglerinde nasıl oyunlar oynandv ğmı artık öğrenmiştir. Türklyede şike yapıhp yapumadığı artık tartışılmamaktadır. Fakat hiç bir şekilde şikeyi önleyicl önlemler alınmadı. Ve ylne çok ilginçtir ki Türkiye şampiyonu daha belli olmadan futbolumuzu ve sporumuzu yöneten kişüer tebrikler yağdırmaya başladı, TUrk sporu ve Türk futboıu bugünkü ortamda bir arpa boyu bile gldemezjı KuparanYıMulan:; Harika Bucur,,un sevdiği üç şey: "Top, ailesi ve vatanı,, Armando Diega Maradona... Ispanya'da «tlk Dünya Kupası Sınavıonı verecek olan «Arjantin'in Futbol Sembolü» ve müyonların sevgilisl... Henüz 22 yaşma basmamış olmasma karşın tam üç kez Güney Amerika'da ve ikl kez de Dünya'da «Yüın Futbolcusu» onuruna lâyik görülmesi, Onun büyüklüğü ko nusunda bir fikir verebülr bizlere. Daha Argentinos Juniors'da oynarken hayranlarırun genç futbol ustasına taktıklan isim «Ma »ico Sihirbazndir. Ger~ çekten futbol tarihlnln pek a/ UnlüsUnde görütmüç üs tün teknlk. yumuşak oyun stlll. sürat ve çabukluk, us ta ayaklar, büyüleyici çalımlara sahlptir Maradona. Arjantin'in dört yıl önce kendi ülkesinde kazandıgı şampiyonluk ünvanını bu (Arkası 9. Sayfada) TOKATLI: «Mustafa Günaydın teşkilatı suçlayan ifadeleri dolayısı ile Ceza Kurulu'na sevkedilecektir » Spor Servisl Beşlktaş'm şampiyonluğu kesinleş meden, «Beşlktaş'm sampiyonluğunu kutlarun» şekün de demeç verdiği iddiası ıle Trabzonspor kulübü Başka nı Mustafa Günaydın tarafından suçlanan Futbol Fede rasyonu Başkanı Yılmaz Tokatlı, dün îstanbul'da konuyla ilgüı olarak düzenlediği basm toplantısında «Bu sözler benim bilglm dışında hazırlanmıştır. Ben kün seye bir şey söylemedim» dedi. Tüm iddialann değerlendirıldiğinı ve değerlendirileceğini söyleyen Tokath, ayrıca Günaydm'm teşkilatı suçlayıcı ifadeleri dolayısı ile Ceza Kuruluna sevkedile ceğini belirterek, şöyle devam etti: «Bu olay gösternıiştir kl, kulüplerin başına gelecek değerli kişileıin eğitilmeleri ve seminerden geçtikten son ra yönetlci vizesi almalan gerekmektedir. Bu konu proğ ramunız lçindedir. Kısa zamanda çözüme bağlayacağız» TRABZON'DAN NOTLAR TARAFTARLAR KIZG1N AMA İNANÇLI Levent DONDURAN yazıyor TRABZON Trobzonspor kulübü Başkanı Mustafa Gunaydm'm dunkü sayımızda yer alan belgelere dayalı açıklama sı Trabzonspor taraftarları ara sında büyük tepki doğdu. Taraftarlar «Federasyon Başkanı kişisel olarak Beşiktas yanlısı olabilir. Hepimizin ister istemez sempati duyduğu bir takim var. Ancak bu mevktdekt bir kişi nasıl bu tür demeç ve rir» fikrinde birleşiyorlar. Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri ömer Gürsoy da olaya çok şaşırdıklarmı belirte rek «Olayın etkısinden hala kurtulamadık. Eğer saym Tokatlı ile Seçkiner bu demeçleri gerçekten vermışlerse kendileri ni kınıyorum» dedı. Trabzon'da hemen bır köşe de öbek öbek insanlar, birbir lerini telefonla arayıp bırkaç dakika olsun buluşan dostlar hep aym konuyu konuşuyorlar. «Federasyon başkanı ve BTGIV1 nasıl olur da böyle bir demeç verirler» Fahrettin Kazbey ısun li bir taraftann konuya ılışkın sözleri şöyle: «Biz nasıl Trabzon taraftarıy sak Yılmaz Tokatlı da Beşiktas taraftarı olabilir ama Federas yon başkanı olarak bu tür söz ler söylemesi bizı hem üzüyor hem de kuşkuya düşürüyor. De mek ki bizim bilmsdiğimiz karanlık işler dönüyor. Aslmda bu sözleri söylerken bıle ben uzülüyurum» KÜTAHYA'DAN NOTLAR Mutluluklar, mutsuzluklar üzerine kurulur MehmetTEZKAN yazıyor tulsunlar» diyorlar. Ama, «Yine de pazar gunu tribünde yerimizi alacağız» şekltnde konuşmak ^ «^ k^ndilerıni alamıyorlar. Beşiktas, Eskişehir'e 50 km. uzaklıktaki nı ca'da kaüyor. Otobüsle Eskışehir'den bu yöra ye giderken, bazı yolcular yıne aym konuyu aç tı ve «Kim düşecek» tartışması, otobüsün konu şulan en onemlı konusu oldu. Yaşlı bir adam, ağaçlık bir bolgeden geçerkeh, ağaçlann dibinde etele oturmuş bir çifti göstererek, «Bahar gel<U, Işte Insanların en büyük uğraşı» dedi. Beşiktas kampında ise maç atmosferi veya heyecan diye bir şey yok. Dolaşıyorlar, eğleni yorlar, zaman zaman da lig üzerine tahminler yapıyorlar. Kısaca, bu hafta bir takımın mutluluğu, öteki takımın mutsuzluğu olacak ve genel kural değlşmeyecek: «Mutluluklar, mutsuzluklar üaerlne kurulur.» KARDEŞt İLE Barcelona Kııluhü Ile 1,5 milyara anlaşarak futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştiren Arjantin'in as oyuncusu. dfinün yoksul çocuğu, Armando Maradona kucağnv da kızkardeşl daudis ile... ILICA (Kütahya) Dünya Kupası arefesinde Avrupa'dan gelen haberler hayli ilgmç; öyle ki, ne Falkland savaşı, ne NATO zirvesi,, ne de îsrail'in Lübnan'a saldırısı, Avrupaular'ı futbol dan uzaklaştırabilmiştir. Avrupa'da durum böyleyken, Türkiye'de Kupa'ya ilgi hayU az. Gerçi gazeteler her gün Madrid'e getırilecek deve» tam sayfa Ktıpa habe'rlert yayınlıyorlar ama hal nin Kuveyt'ten değil, Fas' ~kı Hgllendiren başka Bir olay var: «Kim düşetan ahnacağı, bunun nede ' efk, kim ^alytkı» tPçya, «Kim şampiyon ola cak». Otobüste* yolda, meyhanede herkes bu ko nınin, hayvanın çok fazla nuyu konuşmakta, yol gitmek zorunda bırakılEskışehirliler, «Trabzon şampiyon olacak» maması Kuveyt takımına diyorlar. &m& yoğunsal kitlenln son maça aldır eşlik edecek devenin daha dığı yok. Koca kentte blriki bayrak asılı. Garda önce Anthony Quinn'in oykonuştuğumuz Eskişehirliler, «Takunı bu duru nadığı bir filmde de kullama blz getirmedik. Kendileri geldikleri gibl kur nıldığı ve bu yüzden kalabalıklara ahşık olduğu bildirildi. Bakanlık, haftanın kritik maçlarına üst düzeyde yetkililer gönderiyor ANKARA (THA) Ligin son haftasında yapılacak Turkıye lıglerı kritik maçlara, Fut bol Federasyonun görevlendirdiği gözlemciler dışmda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üst düzeydo yetkilller gondenlecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, kritik maçlara gondereceğı üst düzeydeki yetkililer şun lar: Eskişehırspor Beşiktas: Beden Terbıyesi Genel Mudü. rü Yücel Seçkiner. Trabzonspor Adanaspor: Beden Ter bıyesi Genel Müdür Yardıracısı Tolga Yağızatlı, Goztepe Gaziantepspor: Beden Terbiyesi Genel Müdür Yardımcısı Mazhar Vardar, Tirespor Karşıyaka: Eltopu Federasyonu Başkanı Şeref Tunca, Ballkesirspor Antalyaspor: Futbol Federasyonu Başkanı Yılmaz Tokatlı, Malatyaspor Kayserispor: Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Koordinasyon Daire Başkanı Yakup Şimsek, Ispartaspor Mersin îd. Yur du: Merkez Ceza Kurulu Asbas kanı Erdoğan Onur, Sarıyer Beykoz: Futbol Federasyonu üyesi Fikret Güç, Beylerbeyi Düzcespor: Futbol Federasyonu Uyesı Hüsnü Çakıt. Fareyi fıçıya kim attı? 193O'da Montevideo'da dü zenlenen ilk Dünya Kupası nın organızasyonunun Uruguay gıbi kuçuk bir Güney Amerika ülkesine verilmesı, Avrupa'nın ıleri gitmiş ülkelerinde hoşnutsuzluk yaratmış ve kupada ancak dort ülkeyle, Yugoslavya, Romanya. Fransa ve Belçi(Arkası 9. Sayfada) Yapı ve Kredi Bankası «1982 Dünya Kupası rehberi» yayınladı İSTANBÜL, (»A.) Yapı ve Kredi Bankası tarafından «1982 Dünya Kupası Rehberi» yayınlandı. Behbere göre, 52 DUnya Kupası maçının 40 tanesi TRT tarafından yayınlanabilecek ve oyunlar TRT'ye toplam 80 milyon liraya malolacak. Rehberde ayrıca, DUnya Kupasının nasıl doğduğu, tarıhçesi ve 1982 DUnya Kupasına katılacak olan takımların finale nasıl geldikleri, takımların ve Ulkelerin özelliklerl hakkmda bilgiler yeralmakta. Spor Servisi Türkiye 1. Futbol Ligi'nde gunun tek maçı tstanbul'da Fenerbahçe ıle Kocaelispor arasında oy nanacak. Inonu Stadı'n dakı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Turkıye Ikincı Futbol ligıne ise yapılacak uç karşılaşma ile devam edılecek. Günun maçlannda Eskışehır Demirspor îzmırspor, Yeşılova Ödemış, Altmordu Bandmnaspor karşı karşıya gelecekler. Maç lar saat 16.00'da başlayacak. FenerbahçeKocaeli karsılasıyor • • 193 MAÇTA HİÇ YENİLMEDİLER Kurulduğu 1966 yılından bu yana yaptığı 193 karşılaşmadan 109'unu kazanan, 84'unde ise yenişemeyen Şirintepe takunı, fe dere olabilmek için uğraş veriyor. Bu arada, Şirintepe Spor Okuluna ücretsiz olarak almacak öğrencilerin, 15 haziran tarihine değin, kulüp lokaline başvurmaları istendı {Serdar GÜRER) SPOR DUNYASINOAN • Galatasaray, Sakaryasporlu futbolcnlardan Şenol, Tuna, Yıtsuf ve B. Tıırgay İle prensip te anlaştı. • Bolusporlu Minas Bursaspor ile anlaştı. Bu transferden 14 milyon lira Boluspor*un, 3,5 milyon lira iso Minas'ın eline geçti. • Oalatasaray'ın Yugoslavya'dau transfer ettiğl basketbol antreuörü tsmet Kurteşi, SanKırmızılılar'ın genç ve yıldız takımlan lle basketbol okulunu çahştıracak. • Uİusal genç futbol takmu entrenörlüğüne Teoman Yaman lar getirildi. • Mahmut Kefeli yüzme yanşmalan bugün saat 10.00'da Galatasaray havuzunda başlayacak. • Karakucak gençler bölge bırmciliğı bugün saat 12.00'de Sarıyer Mersinli Ahmet Teslslerı'nde başlayacak. • Kulüplerarası puanlı atletlzm blrincilikleri, bugün ve ya nn tüm bölgelerde yapılacak. • Bursaspor Asbaşkanı Arif Tannverdi, «Fenerbahçeliler Se dat 3'U alacağız diye kendi ken dilerine gelingüveyi olmasmlar. Bu oyuncumuzu klmseye kaptırmayacağız» dedl. • Bir kaza sonucu beytn trav ması geçlren Sakaryasporlu Mustafa ile ceşttll kınklar alan takun arkadaşı Necat'ın, Sakar ya Devlet Hastanesi'nde yoğon bakımda olduklan blldlrildi. • 1982 DUnya Kupası için bastınlan hatoa paralar, pazar KISfiKISfi rUUJC. Hakemlerin günahı « Bence futbolcular çok kalleşçe oynuyorlar, Futbol sert bir oyundur ama futbolcular bilerek, lsteyerek ve rakibine tekme atmak. sakatlamak için giriyor. Bu bir profesyonel futbolcuya yakışmaz.» «... Talat Tokat o kadar başanlı idi ki 90 dakika boyunca her iki takım oyuncularma san Kart gösterme lüzumu dahi hissetmedi.» 1 Yukardaki ikl alıntıdan ilki Cumhuriyet te yayınlandı. Abdülkadlr, Avrupa'daki temsilcilerimizden Ahmet Keloğlu ile Türk futbolu konusunda konuşuyordu. îkincisl, Beşiktas Trabzon maçının ardından Güneş'te yaymlandı. Eski FÎFA kokartb hakem hocası, Merkez Hakem Komitesi üyesi Ertuğrul Dilek imzası İle.. Bu ikl cümleyi seçerek bilerek altalta getirdlk. Getirdik kl Türk futbolunda yıllardan bert lşlenen surlann, ve bu tlp dnayetlerin günahının kime ait oJduğunu ve bu günahın nerden kaynaklandığını herkes bilsin, öğrensin.. Demek san kart göstermeden maç idare etmek başan imiş öyle mi?.. Peki Hakem başanlı.. Ona alkış.. Ya belkl de bir daha futbol oynamamak üzere sakatlanan futbolculann kefaretini kim ödeyeUzağa gltmeğe gerek yok.. Trabzon, Beşiktas, Galatasaray ve Fenerbahçe'de sakat olanlardan eksiksiz ve kusursuz bir milli takım çıkar.. Geçenlerde Alp Yalman ile konuşuyorduk. Galatasaraylı dört oyuncunun futbol hayatından doktorlar umut kesmişler.. Eger bunun adı cinayet değilse nedir?. Keloğlu haklı» Haince, kalleşçe, sakatlamak yok (Arkası 9. Sayfada) önce buzdolabından biranızı çıkaracaksmız, sonra açacağı alacaksmız, bir tabağa biraz kuruyemiş koyacaksmız, sonracığıma salona geçip televizyonun ayarını düzeltecek ve de koltuğunuzun yerini kontrol edecek, pufunuzu çekeceksiniz, efendime söyleyeyim, şöyle bir gömülüp, ayaklarınızı uzatmışken naklen yayın başladığmda, biranızdan bir yudum çekip, yaşamanm tadmı damağmızda ve bütün hücrelerinizde lıissedeceksiniz... Afiyet olsun!.. YSERCfiKSINIZ? Spor Servisl Türkiye 1. liğde üç kritik maçın hakemleri belli oldu. Eskışehır Beştktaş macını Talat Tokat, Trabzonspor Adana maçını Ib rahım Acar ve Goztepe Gazıantep mocını da Erkan Goksei yonetecek. Haftanın 3 kritik maçının hakemleri açıklandı AT YARIŞLARI 1. KOŞU: F: Gürçeşme. p : Ayta. 2. KOŞU: F: Puma P Be dir. 3. KOŞU: F: Altayh. P: Anka. 4. KOŞU: F: Delikanlım. P: Akarçay. 5. KOŞU: F: Moon AngeL P: Sun Star. 6. KOŞU: F: Tatarhan. P: Benll. 7. KOŞU: F: öncü. P: Tob ruk, Tulyad. YÜKSEL ERÜÇ cefc?.. ALTILI GANYAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog