Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

ÇAÖDAŞ YAYINLABI Perde Aralığindan NADİR NADİ 3. BASI EDERt: 150 TL. hteme Adresi: Türhocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20783 Kurucnsu: Yunus NADÎ bib'e Lübnan'daki ateşkesl kabul edebilmeieri 1ç1n îsrall'in bu ülkede ki askprierlnt çpkmpstnin sart oldugıınu sövledi. Daha sonra Beyrut radyosu yap tıgı yayında Sunypnin ateş kesi ka bul pttigtni. duvurdu. Ancak ateşkesin FKÖ'ye ilişktn yanı tam açıklık kazanamadı AP ajansi tsrall Savunma Bakanı Ariel Sharon'un «Ateskps kararımız. FKÖ'yü kapsamaz» dediğini duvurdu FKÖ fArkosı 9 Savfodo L MAZIRLAMAOA DERSANESİ IV*: r Tlf 20 TL. 12 Haziran 1982 Cumartesi Mj KUKN IW)IMlMI KAYIUAKIMI2 DCVAM tTMEKTtOIR J7 79 JJ J7 JJ 06 KADIKOY Begin hükümeti dün öğleyin ateşkes ilan etti Özal: Faiz yarışına hükümet karışamaz i Israil, istediği noktada durdu Suriye atcs kesi kabul etti. FKÖ ise olumsuz tavır takındı. İsrail Savunma Bakanı Sharon «ateşkes FKÖ'nü kapsamaz» dedi. Ateskese rağmen fsrail ile FKÖ arasında çarpısmalar siiıdü. İs Genelkıırmay Baskan vardımcısı carpısmalarda öldü. Sam Beyrut karayolunda 11 Türk'ün öldüğü, 27'sinin yaralandığı bildirildi. Tiirkiye İsrail'i olav nedeniyie protesto etti. Dış Haberler Servisl lşgalct îsrall kuvvetlerlnln Lübnan'a karşı giristlkJeri istila harefcetinin 6 gtinünde tsrall hükümeti silahli kuvvetlprine ateş kes Ptnıi verdl. tsrall hükftmet sözctisü Dan Merldor. dün sabah tsrall kablnesinin oiafanflsttt toplanttsmdan sonra yaptığt açtkiamada Lübnan'daki tsrail blrllklertne dün ögleden 1t1baren ateşkes emri verildigini bildirdl. Suriyp DpvİPt Baskani Haft7 El Esad, ABD özel temstlcisi Phllip Ha "Vatandaş yüksek faizin rîskini düstinmeli,, ANKARA (a.a.) Devlet Ba karn, Başbakan Yardımcısı Tur gut Özal, bazı bankalann, yük ssk faız uygulama eğılımlerı konusunda. «Akıllı olan. Iresa bını ivi bilen, bu kadar aşiı faiz nvıTilamasına gidip de. kendisini sıkıntıya sokmaz» de cu. «Vatandaşların yüksek fai7 uygulamalarma dikkat etnıelp rî srerpkti&ini» bildlrdi «Vatandaşların viiksek faİ7 konusunda bir banker tecrübesine sahip oldııklarını» kaydet ti «Vatandaş, fazla kazanacağım derken, riski de düşünmelidir» diye konuştu. «Banka Genel Miidür ve fist düzev vöneticilerinin 18 haziran cuma günfi tstanbul'da top lanacaklaruıı» hatırlatan özal, (a.a.) muhabirinin sorusunu co vaplandınrken, şunlan söyledi: «Toplansmlar bakalım, ayın 18'nde ne karar ahyorlar görelim. Bankalann faiz yanşına hükümet olarak biz kanşmaytz. Karışmayız derken şu: Bİz sadece bankalar kendi aralann(Arkası Sa. 11. Sü. 6 d a ) Ortak senaryo oşumuza gltmeyebillr, ama Lübnan'da bir haftadır sergilenen ABD îsrail ortak yapımı kanlı senaryonun başarılı olduğunu kabul etmek zorundayız. Beltrrmeye gerek vok ki. «başarıl"> dpyimini kuilsnırkpn tsrall ile ABD acısindan dptnek istiyonız BHlefttmizi ta7eleyerpk. şu tabloya bir göz atahrrv tsrall blrllkleri 5 haziranda Lübnan'a saldırıyorlar. saldırımn büyük çapta bir istlla hareketi olduğu kisa sdrp sonra anlasilıyor Dünya ayafta kallnyor. tsrail'i kmayan kinayana. ABD'de Ise ses yok. AP ajansı 7 haziranda geçtiSi bir haberde, Amerikan hükümetinin Lübnan'daki çarptşma .Ergun BALCI Ekonomide Faiz Olayı 6. Sayfada H ları «üzüntiiyle knrsıladığmı». ancak tsrail'i kınamaktan kaçmdığını bildtriyor. AP'nin yorumuna eöre Amerikan hükümeti. tsrall saldırısına «FiHstiniflerln Oiiney T.iibnan'dan actıkları too atpşfnin yol actıfrını bplirtereb» dolaylı blçimdp tsrail'l destpkledifitnl eöstenvor 8 haziranda ise ABD. Güvenlik Konsevindp tsrall'in kınanmasını öngören bir karar tasansını veto edivor. ABD'nin vpto etttftt karar tasarısınrîa. tsrall'in I,übnan'dan askerlerinl çekmesi yolunda Güvenlik Konseyi'nin daha önce almıs olduftu karara uymayısı kınanıyordu. Bu arada îsrail hiriikleri Beyrut (Arkası 7. Sayfa'd») MEYAK kesintileri yüzde 60 zamlı ve 4 taksifte ödenecek HANGt ZAFER Ikl îsrail askeri, Lübnan'da yeni Işgal ettikleri topraklarda, acılan bir tiirlü dinmeyen Insanlara veni acılar yaratmanın adını zafer sanıyorlar... Ellerinde FKÖ lideri Ara fat'ın ters çevrilmiş resrai anlamstz askeri «zafer»lerini yine anlamsızca kutluyorlar.. Bu «Zafer»in kendi çocuklanna ve düşman olarak gördükleri fnsanlann çocuklarına daha ne acılar vaşatacağıtıın farkında değiller... (Foto&raf: ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Genel ıdare hlzmetlert slnıfı dışındaki kariyer sınıflarda bulunan memurların ek göstergeleri, kadro derecesinden tamamen ayrılarak aylık alman dereceye bağianıyor. MEYAK keseneklerinin yüzde 60 fazlasıyla dört eşıt taksitte ödenmesi öngöriilüyor. Yasaına organı üyelerı, aevlet memurlan ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplan Ue emeklileri, îlaç bedellerinin yüzde 20'sini kendileri karşılayaoaklar. «657 sayılı üevtet Memurlan Yasası. 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri t ç Hizmet Yasası, 5434 sayılı T.C. Emeklt Sandı. fı Yasası ve 2595 sayılı yasada değlşlkllk yapılması hakkında yasa tasansı» Danışma Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 657 sayüı Devlet Memurlan Yasasının 2595 sayılı yasa ile ANKABA, (a.a.) Yeni yeniden düzenlenen ek göstergelere ilişkin 43. maddesmın Anayasa'nın en geç 14 ka(b) bendlnde vapılan değışik sım pazar gunü halkoyuna lik ile kazanılmış haic aylıkla sunulacağı öğrenildi. Halk n kadro derecelerinin üzermde oylamasuıa 21 yaşını dololan bir kısım memurların ve durmuş yaklaşık 23 mijyon emeklilerin ek göstergelerden yurttaş kaülacaktır, yararlanmalan sağlanarak ek Anadolu Ajansı muhabigöstergelerı yükseltiliyor. rinin yetkililerden aldığı bil Kadrolan genel idare taizmetleri sınıfına daiıil olanlar gıye göre, Anayasa Komisıçın kadro yasasına ekli cetvel yonu'nun çalışmalannı talerde görev ünvanlanmn karşı mamlamasmdan sonra, Dasındaki mkamlann. bu smıfa nışma Meclisi Genel Kuru(Arkası 7. Sayfada) (Arkası 9. Sayfada), Ulusu: Atina teklif verme durumunda Basbakan, Iran'ın Barıs Komitesine mesajını acıkladı: Irak'a girmeyeceğiz Yalçjn DOGAN bildiriyor 80NN Başbakan Biilend Ulusu. NATO doru^ımdan sonra toplantılara llişkln btr degerlendirmp vapmak ti^erp dün Bonn'da btr basın tonianfısı dü7pnledi Türk Yunan ilişkilerl ve NATO dorugu konusunda yöneltllen btr soruya Ulusu. «Simdi Yunanistan (eklif eetirme riurumundadır» karşıheıtıi verdi. tran Irak savaşına yönellk bir soru Ü7erine de Başbakan. «tran'ın Irak'a srirmeyereSrlne dalr tslam Barış Komitesine bir mektnp gönderdi&ini» acıkladı. Başbakan Ulusu. NATO doruğunda yaptığı konuşma yı anlatırken, Türkiye'nin lç sorunlarına da degindieini belirterpk. şöyle dedi: «Miitteriklerimize filkemizdeki durıım ve demokrasiye geçiş takvimi hakkinda bilgl verditn, blzim bu hnsusta kararlı olduğumuzu. Batı Avrupa'dan gelecek ya pıcı olmayan tenkitlere ihtiyacımız bnlunmadıSını, bunların bizim üzerimizde bir etki lcra edemeyece&ini söyledîm.» Başbakan. Pederal Alman ya Başbakanı Schmidt ile de yaptığı konuşma hakkında bilgi verdikten sonra NATO doruk toplantısmın «olumlu» geçtiğini belirttt. Daha sonra. gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Ulusu. TürkYunan ilişkilerl konusunda bundan sonra herhangi bir gelişme olup olmayacagına yönelik bir sjruya aynen şu karşılığı verdl: «Bundan sonraki gelişmeler, artık Yunanistan'ın tutumuna bağlıdır. tki ülke arasında bilindigi gibi sürtnüş olan diyalog, daha son ra Yunanistan tarafından kesildi. Tiirkiye hep Yuna(Arkası Sa. 11. Sü. 7'del Anayasa referandumu en gec 14 kasımda usmaîıiıgı» Papandreu Ege icin morotoryum önerdi • ÎTCJNAN BAŞBAKANI, MOROTOBYÜMUN TAH RİKLERİNDEN KAÇINMAK ANLAMINA GELDİĞİNİ BELtRTTt ATtNA (Cumhuriyet) Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu, Ege konusunda morotoryum önerdi. Bonn gezisine katılan Yunanlı gazetecilere düzenlediği basın toplantısmda TürkYunan tlişkileri. Rea gan ile yaptığı görüşme ve Ortadoğu'daki son gelişmeler üzerinde bilgi veren Papandreu Eee'deki morotor(Arkosı 9 Sayfada) yabancılan savunuyor oisyfann ardmdaki Sınırsız Saldırganlık Kilise, 6Almanya'da yabancılara karşı egillmleri en kesln dille kınayıp bun iarı gerlletmeye çalışan kurumlardan biri de Kilise... Hem Katolik. hem Protestan kiliseleri... Hıristiyan DemoKratların yabancılar konusundakl katı tutumlarını eleştlrenler de onlar sık sık: (Arkası 9. Sayfada) NATO ici demokrasi ve Luns'un esprileri... Yalçın DOĞAN yazıyor BONN ttalyanlar bJr ttöşede kulis yaparken, bir başka köşede Yunan Oışişlen Ba> kanı meslekdaşlarıyla sohbet sırasmda bıyıklannı buruyor. NATO Genel Sekreten Luns, Bonn'u ziyaret etmiş olan Devlet Başkanlannm resimlerlnl seyrediyor. Otelin dışmda ise, özel olarak eğitilmiş «Koruma köpekleri.nin havlamalan polis arabalannın slren seslerine kanşıyor. Kısaca «NATo Festlvall»... Festivall renklendlren olaylarm başında, bizzat NATO Ge« nel Sekreteri Luns geliyor. îki günde ilri basın toplantısı düzenleven Lnns, yine hpr zaman(Arkası Sa. lh Sü. l'del Merkezde ele gecenler: 3 tabanca 5 dinamit CS0ZLEN UĞUR MUMCU ANKARA (Cumhnrîyet Bürosu) MHP ve ülkücü kuruluşlar duruşmasında okunan bir başka arama tutanağmda ise 12 Eylül 1980 tarihinde MHP Genel Merkezi'nde yapılan tlk arama tutanafeı da yer aldı. Tutanakta şöyle deniliyor: «12 Eylül 1980 günü verilen emirle Hakim Ön Y^b. Okan Yalçınkaya v e Dr. Hakkı îbrahım Av(Arkası 7. Sayfada) trkçılık insantığın başına bela bir hastahktır Bu has talığın. kimı zaman bir top lumu ya da soyu ttapsavan ateşli bir hummaya dönuştüğu yakm tarihte izlenmekteriir Nitekım Natı Atmanvaaırfin Yahudilere dnnük ırkçüık akımları iovkırım eylemi niteliği almı$, dünyanın tümünü kapsayan ve 40 milyona yaklaşık insanm ölOmüne volaçan $ava$ onul maz varalar bırakmıştı Bu kanlı serüvende Yahudüerin başına gelenlerin ıcıklı öy küleri sayısız romann öyküye. incelemeve yol açmış ve tüm dünyanm acıma duygulan beslenmişti. Ve vazıfe ki Ikincl Dünva Savaşinın mazlumlan şimdi zalim kimliğiyle knrşımıza çıkıvorlar ve bütün insanlığı tehlikeye atabilecek giri••• (Arkaea 9. Sayfada) Yasak Yayın... Nazh Kuruoglu Avrupa Güzeli tstanbul Haber Servisf 1982 Avrupa Güzellik Yanşması dün gece Atatürk Kültür Sarayı'nda yapıldı ve Türk güzeli Nazh Deniz Kuruoğlu Avrupa Güzeli seçildi. Ikinciliği İsveç'li Annelıe St» berg, üçüncülüğli îspanyol Cristina Perer, dördüncülüğü Gallı Caroline WiUiams, kazandılar. Pın güzelinln dereceye dahi gırememesi büvük bir şaş kınhlr yarattı. Ancak, Fin güzeline hem Avrupa zerafet güzeli, hem de fotojeni güzeli ödülleri verilereic bu hava bır ölçüde daeıtıldı. Basm ve yayın hayatımızın onemll konularından birl, «yasaklamnış yayın» olgusudur. Mahkemelerce toplatılmalarına karar verilen yayınlâr «yasaklanmış yayın» kapsamı içinde bulunur ve bu olgu çeşitli sorunlara yolaçar. örneğin, hakkında toplatma kararı bulunan bir kitabın bulundurulınası yasak mıdır? Hayır. değildir! (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) KUKUOGLU Avrupa Güzell..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog