Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

4 ÇAĞDAŞ YAYINLARI RESNEL! NİYAZİ BEYİN ANILARI Elimizde çok az sayıda bulunan bu yapıtm ederi 150 TL'dir. tsteme Adresi: Türkocağı Caü. 39/41 CAĞALÖĞLU İSTANBUL Cumhuriy 69. Yu; Sayı: 20782 Knrucusn: înnos NADİ 20 TL. 11 Haziran 1982 Cuma baladı. Filistin kaynakları Beyrut havaalanına indlrme yapmak isteyen tsraü paraşütçü birliklerinln püs kürtüldügünü belirtti. tsrail savaş uçakları ile gemileri nln FKÖ karargahlarma yönelttiklerl saldırıda Arafat'ın evi hasar gördü. tsrail ve Suriye uçakları Bey rut'un doensonda çarpıştılar. İsrail Askeri sözcülüğünce dün öğleden sonra yapı lan bir açıklamada, sadece dünkü çarpışmalar sırasında İsrail uçaklarının 20 Su riye uçağım düşürdüğü ve Suriye hava kuvvetlerine bağh 2 helikopterin tahribedildiği ileri sürüldü. tsrail sözcüsü, İsrail uçaklarınm Suriye tarafmdan Bekaa vadisine önceki gece yerleşilen yeni SAM 6 füzelerini imha ettiklerini bildirdi. Dünkü büyük hava çarpışmasına her iki taraftan toplam 150 uçağın katıl dığı belirtildi. İsrail uçakları Beyrut'a attıkları Arapça bildiri ÇAĞDAŞ YAYINLARI Ailenin Çilesi Bosanma H.V. VEltDEDEOĞLU Her aydının okuması gereken yâpıt EDERÎ: 200 TL. isteme Adresi: Türkocağı Cad. 30/41 CAĞALÖĞLU •. İSTANBUL Kime Ders ? Bir ülkenin, ya da bir bölgenin iki devletçe ortaklaşa yönetilmesine condominium (birlikte egcmenlik) deniyor. Tarihte örneklerine blr hayli rastladığımız bu yönetim slstemi zainanla az eöniliir olnıuş, Birinci Diinya Savaşından sonra ise bütUn biitün ortadan kaikmiştır. Birbirini yenemeyen iki kavgacımn ortadaki ava bakarak «gel şunn birlikte yiyelim» demeleri aribî bir şey. Ama ne de olsa cnndominitım açık bir anlasmaya dayanır. Taraflar bir takım kurallara uymak zorundadırlar. Bunu önceden kabul etmişler, egemenliğini paylastıkları iilkeyi nasıl yöneteceklerini aralarmda kararlaütırmışlardır. Son yazılarmdan blrinde Profesör Duvcrper condominium (kondotninyom okunur) kavramına yepyeni blr boyut kazandırmaya davranmış. Ona göre artık bir bölge, hatta bir Anakara stfz konusu dejErildir. Bupiin btitlin dünya iki süper devletin condomînium'u durumundadır. Amprika Bfrleslk Devletlpri ile Sovyet Rusya arasında gerçi yazılı bîr anlnsma yoktur. Ama sanki varmış jribi sönerler birhîrinf kollamakta. hugünkü yeryiirAi konıımnnun fazla bo/nlmamasına bîrlikte dikkat etmektedirler. Bu kararsız. her an altüst olabilir korkusıınn veren dünya dengesi kuşkusuz çağimızın en biiyfık drarmnı ?özler «nıine sermektpdir. Latin Amerrka'da, Ortadogn'da. E^e'de şrertftn havaya bakıniz. Bir yanlış adım. bir ters karar tüm diinyayı yeniden a'pvler Içine atmaya. şu densrpsiz dpnşreyl yok ptmpye yetmiyecek midir? ' * Sayın Onversrer'nfn aharlarak. hatta alaya alarak ortaya atttgı condomitiium sîstpmi. daha insanrıl, daha piverisli ve prntik knsıillar altmda hana hiç de o!amaz, yanı'amaz çibi göriinmüyor. SJimdi size Ttirk Ynnan flişkiierine değgin çok yakın tarihimîzden bir olayı anlataca£ım. 19,'50'H yjlîarda Atina BüviikPÎPimiz olan rahmetli romal Büsnti Tarav'dan dinledim: Kıbrıs sorununun heniiz biiyfik boyutlara ulasmadî&ı o sıralarda bir sriin Vıınan Basbakanı Panapos bizim Btiyükelçiyi makamına çagırır. Türkiye Cumhuriypti Basbakanı. yanmda Dışişleri Bakanı ile birlikte Londra'da bulunmaktadır. Papagos Cemal Htisntt Taray'a konuyu şöyle açar: «Durumu görüyorsunuz. Aramızdaki sorunların. daba da derinleşmesini bekletneden rîostça çözmenin yollarını birlikte aramamız her iki ttlkeye yararlı olacakttr. Kıbrıs için de, Ege adaları için de anlasma tabanı hulunabilir. ftrneftin kıyılarınıza çok yakın adaları size bırakabiliriz, hatta Kıbrıs'ta vanlacak bir uyuşmaya karşılık 12 Adalar'da bir Turk Tunan condominlnm'u kurabiliriz. Başka formflller de araştırılabilir. Başbakanınız Londra döniişü buraya ugrar da bu sornniar ttzerinde görüsmeye başlarsak olumlu sonuclara yol açılabilpcejtine biz Inanıyoruz.» Cemal Hüsnü Taray elçilik grörevini derhal yerine getirîr. Londra'ya telefon ederek durumu kısaca anlattıktan sonra Papaços'un çagrısını Menderes'e iletir. Menderes çağnyı kabul eder, Londra'dan dftnerken bir gflnlttğUne Atina'ya ofrayacal'inı bfl srail, tüm Ortadogu yu ateşe atıyor BeyrutSam yolunda bombalanan konvoyda 14 Türk öldü Dış Haberler Servisi Lübnan'daki işgal hareketini geçen hafta sonundan beri tüm şiddetiyle sürtlüren israU kuvvetleri .dün başkent Beyrut'un fcapılarına gelip dayandı ve uluslararası havaalanını bomlerde. başkentin «kısa bir süre» İçinde ele geçirileceglni. bu nedenle Suriye kuv vetlerinin kentl «hemen» terketmelerini lstedller. Ancak bölgeden gelen haberlere göre Suriye birlikle ri bu bildirilere aldın s etme diler. Bildirilerin atılmasından ve kentî boşaltmak için hiçbir faaliyetin görülmeme sinden sonra FKÖ merkezin den yayınlanan bir bildiride «ev, ev kapı, kapı çarpışacağız» dendi. (Arkası 9. Sayfada) Iran ateskesi kabul etmiyor Irak tek yanlı ateskes ilan etti • • IRAKDEVRİMKOMUTAKONSEYİNİN ATEŞKEŞ İLANINA KARAR VERDİĞİ TOPLANTIYA. DEVLET BAŞKANI SAD DAM HÜSEYİN KATILMADI. Reagan Begin'den derhal ateskes • . istedi WASHİNGTON (AJanslar) Israil'in Lübnan'ı işgali Arap ve Sosyalist uikelerin yanısıra Batı Avrupa tarafmdan kınanırken İsrail radyosu dün ve: diği haberde Başkan Beagan'ın Menahem Begin'e göndercliği mesajda Lubnan'da derhal «ateş keş» ilan edilmesini iste diğini bildirdi. Dün akşam ise NATO 6. Doruk görüşmelerine katılmak Ü zere Bonn'da bulunan ABD Baş kanı Roland Eeagan'dan Isra il Başbakanı Menahem Begin'e ikinci bir mesaj gönderildl. Beagan, ikinci mesajda Israilin Lubnan'da ki birliklerini ge ri çekmesini istedi. BREJNEVDEN MESAJ AP'nin haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Alexander Haig Bonn'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Beagah'ın Leönid, Brejnev'den bir mesaj aldığım, Sovyet liderinin bu me sa.jında «içten bir ifade ile» Or tadoğu'daki durumdan kaygılan dığını bildirdiğini, Reagan'ın da Sovyet liderine bir mesaj gön dererek Brejnev'ia kaygısını paylaştığını ifade ettiğini, söy ledi. Haig, bu karşılıklı mesaj lardan sonra, Reagan.ın Begln den ateş kes ilan edilmesini is tediğini belirtü. öte yandan, daha önce yapı lan açıklamaların aksine, Birle şik Amerika Dışişleri Bakanı Alexander Haig'in şu sıraiarda (Arkası 9. Sayfada) • BAGDAT (AP 3.3.) Irak, Iran'a sunduğu banş planında tran'da işgaı altında tuttuğu tüm topraklardan çekilmeyi ve he men ateş kes yapümasını önerdi. Ancak Irak'm önerisi îran tarafından reddedildi. Irak, bunun üzerine dün gece yaptığı ikinci bir açıklamada, İran Irak sınır bölgesindeki ateş hattında tek taraflı ateşkes ilan ettiğini bildirdi. Irak Devrim Komuta Konseyi ile Baas Partisi yöneticilerinin ateş kes ilanına karar verdikleri toplantıya Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in katılmayışı ise siyasaı gözlemcilerce «llginç» karşılandı ve Saddam Hüseyin'in iktidarının sallantıda olduğu yolundaki spekülasyonlarm yapılmasına yol açtı. İran resmi haber ajansı İENA, Irak'ın ateş kes önerisinin reddedildiğini açıkladığı bildiride şöyle dedi: «Irak, banş önerisi için geç kaldı. Bağdat'taki Siyonist Baas'cı yöneticiler eğer ger çekten banş isteselerdi, bu öneriyi İsrail Lübnan'a saldırmadan ön ce yaparlardı.» SADDAM HÜSEYİN KATILMADI Irak Devrim Komuta Konseyi üst düzeydeki yetkilileri, kuv vet komutanlan ve Dışişleri Bakanımn katılması ile yapılan top lantmm ardından dün sabah Irak'ın işgal ettigi tüm îran toprak larından iki hafta içinde çekilmeye karar verdigi açıklantiı. Ülkedeki tüm radyo ve televizyon programlan kesilerek ka muoyuna alınan bu karar duyuruldu ve Irak Devlet Başkam Sad dam Hüseyin'in bu toplantıya katılmadığı bildirildi. Bilindiği gibi İran savaşı sona erdirmek için topraklarının ge ri verilmeSi şartınm yanısıra Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in devrilmesi veya istifa etmesini de istiyoi. Türkes'in evînde neler bulıpıdu? • KARA HARP OKULU YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRENCİLERİ İLE İLGİLİ YAZI. 550 BİN LİRA NAKİT PARA. 3 ADET TABANCA, 2 ADET KIRMA AV TÜFEĞİ. • LÜBNAN'IN YARISIN1 ALDILAR 5 gün içinde Lübnan'ın yansını alan işgalci İsrail birlikleri dün Beyrnt'a fcadar geldi. Beyrut'n ve civanndak) FKÖ merkezlerini hem denizden hem de havadan bombardımana tııtan Israil, önceki gün Suriye kuvvetleriyle karşı karşıya kaldığı BeyrutŞam karayolundakl kuvvetlerini de takviye ediyor. Filistinli gcrillalar, başkentin gUneyindeki Sayda kentlyle, Damur kasabasmdaki direnişinl sürdürüyor. NAID DORUGUNDA TürkYunan yakınlasması Sonuç bildirisinde Ortadogu sorununa değinilmedi Yalçın DOĞAN bUdiriyor BONN NATO Doruk Toplantısı bir akşam yemeği ve bir günlük birleşim sonunda dün sona erdi. NATO toplantılarmda ilk kez üç ayn bildiri yayınlandı. Bildirilerden birinde NATO bölgesi dışındaki savunma» kavramı yeniden yer alırken, Ortadogu savaşı'na ilişkin herhangi bir düşünceye yer verilmedi. Yunanistan ise, 1979 yılında orta menzilli füzeler konusunda NATO'nun almış olduğu bir kararın bildiriye yeniden konulmasına çekince ile karşı çıktı. NATO'nun dün sabahtan akşama dek süren Doruk Toplantısın da hemen hemen tüm liderlerin birer konuşma yaptığı öğrenildi: Sağlanan bilgilere göre, bu arada Başbakan Bülend Ulusu da, NATO liderlerine seslendi. NATO savunması ve Doğu Batı ilişkileri üzerine görüşlerini açıklayan Ulusu, Ispanya'nm NATO'ya katılmasınm önemini vurguladı. Silahsızlanma görüşmelerini Tür kiye'nin desteklediğini dile getiren Başbakan, «Lfibnan'ın toprak bütünlüğü ve bağımsızhğının sağlanmasını gerektiğini» belirtti. Sadece ittifakm dışa karşı dayanışması gerektiğini savunan Ulusu «Dayanışmanın asıl ittifak içindeki llişldlerâe geçerli olması zorun (Arkası 9. Sayfada) Norvec, Insan Hakları Komisyonu'na 14 haziranda basvuruyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosü) MHP ve (Ilkücü kuruluşlar davasının görüldüğü Askeri Mahkemede açıklanan Türkeş'iri evindeki aramayla ilglli tutanakta. 550 bin lira naklt para. 3 adet tabanca, 2 adet kırtna av tUfeği ve ceşittt numaralanmış çok sayıda rapor bulundugu belirtildi. Feshedilen MHP'nin eski Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'ln evinde yapılan arama ile ilgili tutanakta aynen şunlar yazılı: «Aramaya evin girişine göre sağ tarafta bulunan küçük odadan başlandı. Yapılan arama sonunda yatak odası olarak kullanılan odada sandalye üzerinde sarı bir kadın çantası içinde 500'er liralık 2 paket hallnde toplam 100.000 lira (yüz bin lira). yatağın başında bulunan çekmecelerden biner liralık 4 paket halinde toplam 400.000 lira (dört yüz bin) ayrıca 500'er liralık pa(Arkası Sa, 11, Şu. l'de) ülya ÜÇER bildiriyor 300 bin kisi barıs icin • * gösteri yaptı OSLO / ANKARA, (ANKA) Türkiye'nin Avrupa Insan Hakları Komisyona'na şikâyet edilip edilmeyeceği konusunda uzun süıoden beri kendi aralarmda toplantılar yapan 5 Iskandinav ve Batı Avrupa ülkesinden Norveç'in. şikâyet dilekçesini 14 haziranda vereceği bildiriliyor. Bu durumda, Insan Hakları Komisyonu'nun şikâyeti Türkiye'ye iletmesinden sonraki üç hafta içinde Türkiye'nin bir yanıt vermesi, açılacak soruşturmayı «kabuU ya da «red» etmesi gerekiyor. ANKA muhabirinin ediudiği bilgiye göre, bu konuda Türkiye'de gelişen eğilim. soruşturmanın ne «kabulü». ne de «reddi» yolunda. Buna karşın. Türkiye. (Arkası 7. Sayfa'da) Sanıklar belgeleri kabul etmediler ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MHP ve ülkücü kuruluşlar davasma dün dava dosyasmda bulunan 1 no'lu klasördeki yazılı belgelerin ohrunmasıyla devam edildi. Savunma avukatları batı belgelerin geçersiz ölduğunu iddia ettiler. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı ı. Numaralı Askeri Mahkemesi'nce dün yapılan duruşmaya başta kapatıian MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş ve 5 yönetici ile 162 tutuklu sanık ve bazı tütuksuz sanıklar hazır bulundular. Duruşmaya gelen dinleyici sayısinm. sahvermeler konusunda ka(Arkası Sa. 11. Sü. 6'da) BONN Bonn*un Ren ırma. ğının sağında kalan Beul sem ti sabahm erken saatlerinden itibaren F\3deral Almanya'nuı dört bir tarafmdan gelen «banşçı»larla doldu. 40 özel tren 2 bini aşkın otobusle geien bu göstericilere civardan yayalar, otomobilleriyle jahut da yakmdaki kentlerden Bonn'a düzenlenen bisiklet kervamyla ge lenler de katıldı. Bu arada kimliği açıklanmayan bir göste (Arkası V. Sayfadaı Marmaris Festivali'nden... Bonn'dan notlar: Kim Novak'ın filminden esinlenen bir piknik... Işık KANSÜ MABMAŞİS Marmaris Kültürve Sanat Festivalinde, genellikle geceleri yapılan konserlere giriş 800 lira. Gerçi adı Turizm ve Sanat Festivali ama sanatın yalnızca müzik türü işleniyor sürekli. 800 llraya sazlı sözlü bir festival. Mü zik sanatçıları da genellik le gazinolarda çalışan pro (Arkası Sa. 11, Sü. 3de) Aıravasalan NATO Sam Amca ve sirtaki Yalçın DOĞAN yazıyor 8ONN Adı Axel Springer. Mesleği gazetecilik. Yok conım. bizler gibi değil. Şöyle toplam tirajı yakloşık 10 milyonu bulan bırkac gazetenin sahibl olarak «bizim meslekdaş». Almanya'da günlük yayınlanan cDie Welt» ve «Do s Bild» gibi gazetelerln sahibi. Bu «mütevazi meslekdaşımızmı dün sahip olduğu gazetelerinde İngilizce ve Almanca olmak üzere bir yazısı yayınlandı. Kendl Imzasıyla yayın (Arkası 7. Sayfada) Bugün 8. sayfada Tanıyanlar düsman değil 5NFAS anketinm genel sonucunda oranlar şöyle: Alman vatandaşlan arasında: Yabancı düşmanlığı eğilimi taşıyanlan Yüzde 49. Tu' tumları tam belli olmayanlan Yüzde 22. Yabancı dostluğu eğilimi taşıyanlar. Yüzde 2a Adalet Bakanma. Istanbul l'inci Asliye Hukuk Yargıeı Saym Necdet Dedeoğlu, Tercüman Gazetesi sahibt Kemal üıcak'ın aleyhim^ açtığı tazminat davasında şu açıklamayı yaparak davadan çekildiğinl bildirmlştir: (Arkası 9. Sayfada) NADtR NADİ (Arkası 9. Sayfada) I Yalmz bu sonucun ek sonuçları van Biri şu: Yabancı düşmanlığının ası) yoğun olduğu gruplar yaşlı gruplar, Gençlerde bu eğilim büyük ölçüde azalıyor. Nitekim genel sonuçtaki yüzde •49luk «düşmanlık eğ|limi; 65 yaşını geçenlerde : yüzde 63 5064 yaşları arasında : • 54 (Arkası Sa. n , Sfl. 6'da) ARJANTİN ÜÇAKLARININ BOMBALADIĞI INGİLtZ ÇIKARMA GEMİSİ İNFİLAK ETTİ. ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR HABERİ 3. SAYFADA •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog