Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

10 HAZÎRAN 1982 Cumhuriyet 9 Özal: Parlamenter (Baştarafı 1. Sayfada) zeteslni açarsanız, bttküme timizin ekonomik politikasının herbangi bir yönü hakkındakl fikirlerin açıkça yayınlandıgmı görttrsünttzj» Yapılan tenkldleri yapıcı ve yıkıcı olarak Ikiye ayıran özal, «Biz aynı zamanda yıkıcı tenkidleri de teşvik ediyoruz. Çünkü bu, milietimize bunlarm neyi savundngunu tekrardan gösterme fırsatını bize ver mektedbr. Şu hakikati gururla iddla edebilirim. Bazı GUney Amerika ülkeleri ve ya bazı Uzakdoğu ülkeleri gribi, ekonomik politikamızın nıuhallflerlnl zorla susturmuyoruz. Onlar» geçmlşlmizln daimi blr hatırlatıcısı olarak göruyor ve mll letimize, savundukları eko nomik politikaların uygulanması halînde ne olacağını anlatmamız için bize yeniden fırsat verdiklerl Içln teşekkür ediyoruz» şek Ilnde konuştu. «Gelecekteki iktidarlara lhracat İçin lyl ayarlanmış blr ekonoml lokotnotlfi tes lim ettnekteyiz» diyen ö zal, daha sonra yabancı ser maye konusuna değlnerek, Türklye'nln bu alanda dün yanm en liberal kanunlarmdan blrine sahlp olduğu nu hatırlattı ve şöyle devam ettl: «örneğin kendi ülkenizdeki fabrikamz rekabet şansını yitlrtnişse bu fabri ka Türklye'ye transfer edllerek tekrar rekabet edebllir hale getirileblllr. Türklye'de ekonomik olarak imal edilemeyen yedek parça ve hammaddeler sıfır gttmrlik le ithal edilerek dünya piyasalan için en ncuz fiyat ta Imalat yapılabilir. Bu şekilde bütttn ttlke sathı. ihracata dönük imalat için pratik olarak bir serbest 1malat bölgesi olmaktadır.» Deniz (Baştarafı 12. Sayfada) yayınlanan emir şöyleydi: «Genel Müdürlük Emri, No: 37/82, 4 haziran 1982. (Oktay Sönmez hk.) Genel Müdürlük Ticaret Müşaviri Kaptan Oktay Sön mez'e evvelce verilmiş bulu nan imza yetkisiyle her türlü temsil yetkileri Yönetim Kurulumuzun bu konuda al dığı bir kararla kaldınlmış tır. Bilgi alınmasını ve gere ğini rica edertm.» UYGÜLAMALAB Kuruluşun Ticari Işler Ge nel Müdür Yardımcıhğına atanmasına ilişkin kararna me Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren tarafından durdurulan Oktay Sönmez' le ilgili lşlemlerin yanısıra, D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. nin bazı uygulamalanrm da Ulaştırma Bakanlıgı müfettışlerince incelenmekte oldu ğu belirtildi. Kunıluş uygu lamalarının aynca dogrudan Devlet Baskanlığı tarafıngörevlendirilen Devlet De netleme Kurulu'nca da ele alındığı öğrenildi. HYDE PARKTA (Baştarafı 12. Sayfada) Ingiltere'nin dört yanmda «nükleer silahlara hayır» gösterileri yapılıyor. Bu gös terilerde lanetlenen eleştirilen İse elbette kuru kuru nükleer silahlar değil. Bu silahlann düğmesine basacak olan parmaklar ve parmaklann sahibi. Parmak sa hiplerinden en dirayetli ola nm İngiltere semalan .altın da olması gösterilere katılan lann sayısma binler onbin ler katıyor. önceki gü n Hyde Park'da yapılan protesto gösterisine en az ikiyüz elli bin kişi ka tıldı. Gerçi Başkan Reagan henüz ufukta belirmemiş Manş'm öte yakasında bulunuyordu Ama göstericilerin sesleıi Alp'leri asacak güçte idi Burada çevresine bir iki bin kişi toplayabilen bir siyasal parti liderlnin toplantısı başanh sayılıyor. Böylesine büyük kalabalığm hikmetini İse Başkan Reagan'ı n seçkin Kşiliğinde aramak gerek. Sağcısı, solcusu ıhmlısı ile Avrupa'da nükleer savaşı tehlike olarak görenlerin gözünde Başkan Reagan nükleer tehlikenin simgesi. öyle ki Hyde Park'dakl nük leer silahlanmayı lanetleme toplantısında elleri haçlı, Hazreti Isa'dan «hadisler> taşıyan din adamlan ile Markslst Leninist örgütlerin, partilerin üyeleri yanhlan aynı sırada yürüyorlardı. Kraliçe'nin evlendiği ünlü Westmlnster Kilisesi'nde silahsızlanma için ayin yapılırken Londra'nın öteki semtlertade konser salonlannda pop konserleri veriliyordu. Adını duyunca tum muha fazakarlann tüyleri diken diken olan Londra'nm 34 ya şındakl solcu Belediye Başkanı Mr. Ken livingstone, Belediye Sarayı'nm tepesine Birleşmiş MilleÜer bayrağı çekmiş, Londra'yı «nük leer silahlardan annmış bölge» ilan ediyordu. Günün bir başka olayı da New York'da başlayan Birleşmiş Milletler silahsızlanma özel oturumu için Amerika'da bulunan Nükleer Silah sızlanma örgütü Genel Sekre teri Mr. Bruce Kent'in ses yükselticiye ve hoparlöre bağlanan telefonla New York'dan Hyde Park'daki ikiyüzelli bin kişiye seslenmesi idi. Amerika'dan Japonya'dan îzlanda'dan Isveç'ten gelen konuşmacılar Avrupa' nın silah deposu olmaktan çıkanlması için ülke halklarınm iki süper güce karşı başlattıkları silahsız savaşı kazanacaklannı söylüyorlardı. lngüiz îşçi Partisi içindeM sol kanadın lldeıi Mr. Tony Benn ise Falkland Savaşı'nın hiç beklenmedik bir an da ansızm patlak vermesi gibi bir nükleer savaşın da böyle ansızın başlayabileceğine dikkat çekti. Mr. Benn Falkland Savaşı sona erdiginde savs^ı çıkaran iki ülkenin liderlerinin savaşın zararlarım kapatmak için Arjantin'deki, Ingiltere'deki çalışan sınıflarin üzerine yüklenecegini söylüyor, «Gelecekte daha geniş, bir silahlanma bütçesini karşılamamız istenecek bizden... Ülkemlzdekl. dünyadakl silahlanma yanşmı durdurmak için herkes birleşmelidir.» diye konuştu. Oysaki, Başkan Reagan Ingilizlerden «sıcak kabul» görmek için Latin Amerika politikasım sil baştan etmeyi bile göze aldı. Üstelik Londra'ya ayak basmadan bir kaç gün önce îngiltere'ye tam yüz adet «SldeWinder> füzesi satmışü. îngillzlerle aralarmda, dil aynlığı, din ayrılıgı yoktu. Ama Başkan olarak ne pa paza yaranabilmişti ne de anarşiste. Ashnda işin doğrusu, aktör olarak da kendisi öyle pek sevilmemişti. Yoksa ne işi vardı yetmişinden sonra darbuka çalmaya kalkmaya. DISK davası (Baştarafı 12. Sayfada) gösterllmediğıni, Marks.st Leninist kitapların gösterllmediğini, TKP yayınlarının ve TKP'nin Sesl'ne ılışkın bantların kullanılmadığını anlattı. «DİSK yönetlcllerlnin zira TKP konusundaki tavırları nettlr. Bu bantların DİSK'e nasıl getirildiğini bilemlyorum. Ancak DİSK eğltimlerinde işçile re DİSK'ln yayınlarından başka bir şay verilmemiştlr. Bu husus, DİSK 7. Genel Kuru! roporunda da acıklanmıştır. DİSK eğitimlerine katılan işcîle re sadece DİSK'e ait dergi, broşür ve afişler verllmiştlr. Bu Iddiayı reddediyorum. Aynca, üç günlük semlnerlerde slyasl görüş ve anlayışları değişik Işcilere Marksist Leninist doğrultuda eğitim ve rlldiğl Iddiası ciddi bir iddla o lamaz. Çünkü eğitlme katılan Işçller böylesi bir eğitimi ka bul etmezler.» dedı. Yargıc, işci sınıfı biliminin Marksist olduğu Iddiası üzerin de durdu. Baştürk, işci sınıfı bl liminden ne anladıklarını açık ladığını, o doğrultuda yapılan eğitimin Marksist Leninizm olduğunun söylenemeyeceğinl bildirdi. Yargıc, daha sonra, DİSK'te bulunduğu bildirilen Lenin'e alt heykelcıliği göstere rek dlyeceğlnl sordu. Baştürk, görevü tarafından eline verlle rek tanıyıp tanımadığı da soru lan heykelcikle ilgili Iddlaname de yer alan İddla ve geniş M l ö mün blr abortma olduğu özerln de durdu. Söz konusu heykelcl ği daha önce görmedlğinl, ne reden geldlğlnl bllemeyeceğıni, DİSK'te yapılan arama sırasın da kütüphanede bulunduğu bıldirilerek kendisine gösterildiğlni, orada da aynı ifadeyt verdl ğinl açıkladı. Türkiyeden KISAKISA Sllahu Kuvvetler Orta öğretim OkuUan Sınıf Geçme ve Sınav Yfinetmellği yeniden düzenlendi. Galata Köprüsü yakınlarında bir kadın cesedi bulundu. 5060 yaşlanndaki kadının kimligi beiırlenemedi. Marmara'da 07.13'te haflf şiddette deprem oldu. Depremln mer kez üssünün KandlUi Rasathanesrne 80 kllometre nzaklıkta Tekirdağ açıkları olduğu bUdirUdi. Bandırma îstanbul arasında ek feribot seferlerine l ı hazıran cuma günU başlanacak. Sağbk ve Sosyal Yardım Bakanı Prof. Kaya Kıucturgay, tüberküloı basilinin bulunuşunun 100. yüı nedenlyle düzenlenen sempozyomda yaptığı konuşmada «son yıllarda göriilen sosyoekonomik etmenler veremi busrün bir sağbk sorunu olarak tekrar karşınuza getirmiştir» dedl. Prof. Kutal: Sağlıklı toplu iş ilîşkisi demokrasinin en sağlam dayanağıdır ı t s t a n b n l Haber Servlsl Türk Harpîş Sendikası'nın eğıtun semıneri dün sona erdi. îstanbul Ünlversitesı Iktisat Fakültesi öğretim üyelerlnden Prof. Dr. Metin. Kutal, seminarin son gününde yaptığı konuşmada, sağlıklı bir toplu iş llişkısinin siyasal demokrasinin en sağlam dayanağını oluştura cağını bildirdi. F. Aîmanya işadamEarıyla şoförlere bir yıllık vize uygulamasını başlattı A K R (Cumhuriyet BOrosu) N A A Federal Alman hUkümetl, Türk iş adamlarıyla, TIR ve otobüs şoförlerinin Almanya'ya girişlerinde geçerli olacak bir yıllık vlze uygulamasını başlattı. Türk işadamlarıyla, TIR ve otobüs şoförlerine verilen vize, daha önce üç ay için geçerli oluyordu. (Baştarafı 1, Sayfada) nın yıllık ortalama artışının yüzde ll'e ulaşması eerektiğıni, ihracat fiyatlanndakl yükselmenin de vüzde 5,5 ile yüzde 3,5 arasmda olmasmı öngö(Bcştaro'ı 1, Sayfada) rüyor M lşçl sorunlan, ekonomik yar îthalattaki yıllık artışın, büdım glbi konulann tizerlnde yüme hızı doğrultusunda yüzdurulduğu bildiriliyor. de 4 dolayında tutulmasını heBu arada sağlanan bügüere defleyen plan, 1983 • 1986 döne göre Vunanistan Başbakanı minin toplam dış borc ana pa Papandreu, ABD Başkanı Be»ra ödemelerinin 1,5 milyar do gan ile görüşme yapmak tstelar, faiz Ödemelerinin ise, 2 ginde bulundu. Ancak, ABD tamilyar dolar olacagını varsayırafından kendisine olumlu bir yor. yamt verilmedi. Amerikan kay naklanna göre Papandreu*ya Türkiye ile ilgill olarak çarandevu verilmeyişi NATO dolışraalan Prof. Kemal Derviş ruk toplantısında Reagan'ın ve heyete haziran ayının son «hlçblr liderle ikili görusme haftasında katılacak Sherman yapmak isteğinde olmadığına» Roblnson'un yUrUttUgU belirtibağlandı. Uyor. DUnya Bankası'nın hazırladıABD Başkanı Reagan da dün ğı kalkınma plamyla Ugili ola ylne çok sıkı güvenlik önlemrak Türk hükümetine gönderileri altında Bonn'a geldi. öglen mektuba göre, hesaplamaleden sonra da Alman parlalar dört ana varsayıma dayamentosunda bir konuşma yapnıyor. Bu varsayımlar şöyle ö. sıralanıyor: Bir gün sUreeek NATO doCari lşlemler dengesl açığıruk toplantısı bu sabah başlanın 1982 yılmda 1,8 milyar do yacak ve akşam sona erecek. lar olması, Proje kredileri ve Toplantı sonunda yayınlanacak yabancı sermaye yatınmlarının ortak bildiri ise üzerinde gttnyıllık ortalama artışının yüz lerdir çalışılmasına rağmen ha de 10'u bulması, îhracat miklâ son biçimini alamadı. Kotanmn çoğalmasj, îthalatın ar nuyla ilgili teknisyenlerin dün tışının büyüme hızıyla doğrusabaha dek ortak bildiri üzedan bagli kalması. rinde çalistıklan hilıiirilivnr Dünya UEusu (Baştarafı 12. Sayfada) DİTARBAKIR Yasadışı bö lücü PKK davasınm dünkü duruşmasmda Diyarbakir Grubu sanıklarmın sorgulan yapıldı. Sanık Selahattln Efe, sorgusunda, «Öldürülmesi için emir aldığun Tekoşln ör.çütüne mensup Bğretmen Sallh E> ren'i, arkasmdan gözttmfi kapa yarak tabancs ile ateş ederek öldürdtim» dedi. Sanık. PKK davasında suçsuz sanık lann bulunduğunu da söyledi. Kavaklı Sürecek (Baştarafı 1. Sayfada) nin Şam Beyrut karayolu üzerinde de çatışmaya başladıklarını haber verdl. Suriye İsrail'in ilerlemesi kar şısında Lübnan'a çok sayıda tank ve zırhlı araç sokarak bun lan Beyrut'a bakan ve Filistin denetimi altmdaki tepelere yığdı. Israil birliklerinin Beyrut'un 4 kilometre güneyindeki Kalde de yoğun bir direnişle karşılaştığı belirtiliyor. a.a.'nın haberine göre Lübnanlı Sii Amal ör gütü öncü kuvvetleri îsrail zırh lı birliklerini Kalde'de durdurarak Naameh ve Damur yönüne çekilmeye zorladı. Çarpışmalar sırasında İsrail tanklanndan ikisinin tahrip edildiği bildirildi. Lübnan radyosu, Lübnan'ın İki banliyosunun tsrail gemileri tarafından bombalandığını bildirdi. Suriye Komutanhğınca yayın lanan bildiride îsrail ilerlemesinin durdurulduğu bildirildi, Suriye ile îsrail'in karşı karşıya gelmesi üzerine Suriye ihtiyatları silah altına çagırdı. Lübnan'da durumun yeni bir boyut kazanması üzerine Sovyet dlplomatları Lübnan'dan ayrılıyor, 15 dolayında Sovyet dillomatının aileleriyle birlikte îskendsrun yönüne giden bir gemiye binerek Lübnan'dan aynldıklan haber veriliyor. ABD Dışişleri Bakanı Alexan der Haig Suriye ile îsrail arasında savaş çıkacağına dair be lirtiler bulunduğunu bildirdi. Bonn'da bulunan Haig «Suriye nin katılması savaşın seyrini de ğiştirir» dedi. Haig, Ortadoğu temsilcisi Philipp Habib'i Orta doğu'ya gönderdi. Şam ve Tel Aviv'e giden Habib'in mekik dip lomasisini sürdüreceği bildirilıyor. Suriye, iki helikopterinin Is İSRAİLSURİYE railliler tarafından düşürülmesinden sonra, 1981 yıhnda Be. kaa vadisine verden havaya att lan (SAM6) füzeleri yerleştirmişti. Lübnan radyosu, Lübnan'ın iki banliyosunun îsrail gemilerı tarafından bombalandığını bildirdi. İsrail askeri radyosu ise, PKÖ lideri Yaser Arafat dahil, bütün FUİstinli liderlerln, Beyrutta mahsur kaldıklarmı ve dışan çıkış imkânlannm bulunmadığmı öne sürdü. Lübnan'daki Hıristiyan çevrelere dayandırdığı haberinde radyo, Beyrut havaalanımn ka palı ve Lübnan hava sahasınm İsrail uçaklannın kontrolünde olduğunu, Beyrut limanı ile Lübnan karasulannın ise, îsrail deniz kuvvetlerinin denetimi altında bulunduğunu İddla ederek, Araf&t ve öteki FU Ustinli Uderlerin Lübnan'dan aynlmalarına olanak kalmadığını belirtti. Beyrut'a yönelen îsrail birlilc lerinin havaalanına birkaç kilometreye kadar yaklaştıkları belirtiliyor. îsrail Savda kentini de °)e geçirmek ıçın, alev alev yanan Sur kentindeki birliklerini ge ri çekarek, takviye amacıyla kuzeye sürmeye başladı. BBC radyosu, geçen nafta so nu başlayan îsrail'in LUbnan*ı işgal harekâtının sUrdUğünU ve îsrail'in bugüne dek Lübnan'ın yarısım ele geçirdiğinl duyurdu. Pilistin gerillalannı günev Lübnan'dan sürmek iste yen îsrail birlikleri Lübnan fcı vısı boyunca kuzeye doğru çik mava <ievwn edivnrlar. 8 BİN ÖLÜ VAR FKÖ istihbarat sorumlusu Ebu Zaim, Îsrail'in Lübnan'a karşı giriştiği saldınlarda 8 bin dolayında ölü yaralı ya da kayıp bulunduğunu bildirdi. \ başarı kazanmak istiyorsak Kendi kendimize yeterli olmayı özendirerek. tasamıf yapmanın önemini anlatmalıyız Tasarrufların değerlendirilmesini, iş dünyasında değerlendirilmesini sağlayarak; İş dünyamızın büyümesine, gelişmesine olanaklar hazırlamalıyız. Üretkenliğimizi arttırmalı ve ürettiklerimizi satmalıyız. Banker Kasîellî, iş dünyamızın büyümesine, gelişmesine ve yeni olanaklar elde etmesine menkul değerler alımı, satımı ile yardımcı oluyor. Satın aldığınc menkul değerleri dilediğiniz an satabilirsiniz. Banker Kastelli 6ANK£R KASTELLİ MENKUL DEĞERLER TİCARET A Ş nın NOMİNAL SERMAYESİ TAMAMt ÖOENMÎ$ OLUP 509 000 000 TL'dtr GENEl MÜÛÜRLÜK Hamidiye Cad. Kastel İş Merkezi Kat: 3 TEL.: 20 99 00/01 28 02 59 BAHÇEKAPt*. Vakıf Han. Asma Kat No: 21 TEL.:2053 20 (5 Hat) 2 2 1 4 7 9 22 33 98 ELMADAĞ Cumhuriyet Cad, Erk Apt. No: 14 Kat: 2 TEL.: 41 62 50 41 62 51 41 62 5241 62 53 KAD1KÖY Altıyol Efes fşhanı Kat: 1 TEL.: 38 18 28 38 0693 38 07 58 38 41 73 BAKIRKÖY Ebüzziya Cad. Kastel Han No: 9 TEL.: 71 26 44 72 97 94 72 88 88 72 88 60 ŞİŞLİ Büyükdere Cad. No: 4 Kat: 1 (Şişli Cami Karşısı) TEL 4643 12463943464271 ANKARA Atatürk Bulvarı, No:79TEL: 175900173021 /Z/Vf/*Cumhuriyet Mey.Meydan Apt.No: 11 Kat:1 Daire:3TEL.:21 209421 95 90/91/92 MERSİN Ataturk Cad. No: 14/L TEL.: 16 458 BVRSA Atatürk Cad. Kurtul işhanı No 59 Asma Kat TEL : 20 369 11 336 SAMSUN Kâzımpaşa Cad. No: 5 Kar 1 TEL.: 19 482 20 893 20 894 KONYA Hükümet Meydanı Mıhçızade işhanı Kat: 2 TEL." 11957 KAYSF.RİCumhuriyet Mah. Vatan Cad. Büyükaksakal İşhanı No16 Kar ^TEL.: 13 931 ESKİŞEHİR Köprubaşı Meydanı. Inönü Cad Porsuk İşhanı Kar 2 No: 201202 TEL : 16 185 ANTALYA Ataturk Cad Raşıt Berberoğlu işhanı Kat: 1 No: 67 TEL.: 50 49 75 51 FRANKFVRT KAİSER Str. 60 6000 Frankfurt/M. Deutschland TEL: (0611) 233243 233244 253326 TELEKS: 4189679 Kast D. Menkul Dejüerler Hcaret A.S.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog