Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

10 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 7 FKÖ Türkiye'den askeri yardım istedi • Türkiye Lübnan'a tıbbı yardım gönderiyor • Özal, Türkiye'nin Ortado ğu'da barışı sağlayabilecek tek ülhe, olduğunu söyledi ANKARA (ANKA) Pl llstin Kurtuluş örgütü (FKÖ) Türkiye temsllcisl Ebu Fıraz, Türkiye'den Fillstin'in resmen askeri mal zeme ve maddl yardım iste ğinde bulunduğunu belirte rek, «Biz dostlarımızdan ge rektiğinde yardım talep ederiz, atna bu yardım asker isteme biçiminde degil, malzeme ve maddi yardım seklinde olur» dedi. 13 Arap ülkesi tenosllclst dün Ankara'da FKÖ Türkl ye Temsilciliğinde biraraya gelerek, îsrail'in saldın ve işgal hareketi karşısın da Filistin'lilerin yanında olduklarını belirttiler. öte yandrm, Türkiye'nin Lübnan'a Kızılay aracıhğıy la tıbbı yardım gönderece ği bildirildi. Dışişleri Bakanhgı sözcüsü Nazmi Akıman, FKÖ Ankara Temsilcisinin talebi üzerine Lübnan'a doktor ve ilaç gönderileceğinl doğruladı. FKÖ'nün Ankara temsilcisi Abu Firaz, Türkiye'nin Lübnan'a tıbbı yardım gün derme karan üzerine bir açıklama yaparak «MiIH Güvenlik Konseyinin yardım gönderilmesi yolundaki kararmı Filistin halkı ve Türk halkı arasuıdak! kardeşliğin somut blr firneği olarak alkışhyorum» dedi. Başbakan Yardlmcısı Tur gut özal, «Türkiye'nin Ortadoğuda barışı sağlayabile cek ve devam ettirebilecek tek Ülke olduğunu söyledi. Özal, tstanbul'da Sheraton Otelinde ulusJararası lşaadamları toplantısında yap tığı konuşmada, Avrupa ül kelerinin bu gerçeği yeterince anlayamadığmı öne sürdü. özal «çogunlukla dış kuvvetlerin desteklediğ) anarşiyi bile Avrupalı dost larımızm anlayabildikleri kanaatinde değilim» dedi. (Bastarafı 1. Sayfada) SBF önerisinde Cumhurbaşkam'nın tek başına yapabileceği ışlerin Anayasa'da belirlenmesi görüsü benimsenirken, gensoru açma yetkisinin yalnızca sıyasi parti guruplarına verilmesi, siyasi partilerin A nayasa Mahkemesi'ne basvurma haklarının kaldırılması aa ısteniyor. Cumhuriyet Senatosu'nun kaı dırılarak, «Yasama sürccinin kı saltılması» önerisinın de geurıldlgı metüıde, «Meclis dışında bakan seçilmemesi, Cumhurbaşkanı'nın seçimlnde ortaya çıkan tıkanıkJıklara yer vermeyen bir seçim yonteminJn Retlrllmesl Jle toplantı yeter sayısının, üye tam sayısının üçte blrine indirilmesi» gibi öneriler de yer alıyor. SBF'nin yenı Anayasaya ilışkin 16 sayfa tutarrndaki genel gcrekçe bölümünde, «Başlargıç ve genel esaslar. temel bak ve ödevler, yasama, yürütme, yargı ve geçici huküoıler»le ügili konulardaki öneriler yer alıyor. Anayasa önerisinde, «Turldye İçin geçerlj olan tercüün öz. gürlükçü ve çoğulcu demokratik sistem» olduğu beürtüerek aynen şöyle deniliyor: « Bugünün Türkiye'si için yenl blr Anayasa düzenlemesi tasarlanırken, kendlsiyle tutarlı kalınması gereken siyasal rejtm tercihl bellidlr ve bu terclh özgtirlflkçfl ve çoğulcu detnokrasi tercihidlr. Aynntılı metnin hazırlanmasında temel olarak sluıan sistem tercihl )se, yine o çerçeveıle beUrtlldiğl gibi, «Cumhurbaşkanı'nın doğrudan doğruya halk tarafından sesılmesını ıgermeyen blr parlamenter sistem»dlr. Bu ayriDtılı çalışma bakunın dan bir noktamn hemen belirtilmesi gerekir: Ortaya çıkao sonuç, çalışmaya katılanlar açısından teker teker ifleal «ayılabilecek olan çözümleri blraraya getirmlş sayılamaz. Çalışma grubunun üyelerl kiijnsel terciblerlnin ötesine Beçip ur. tak çözümler üzerinde uzlasmayı tercih etmiştlr. «muhdlefet şerhı» yazmak glbi £ r yo. H la Kİtmemişlerdir. Fakat, kuşkusuz, asıl uzlaşma, kafalardaki ideal çözümlerle Türkiye'nin gerçekleri, IçJnde yasanan ortamın özellikleri ve ülkedeki siyasal gelişme düzeyinin koşulları arasındakl uzlaşmadır. Uaşka bir deyimJe, «alışmaya katılanlar «ideal» bir Anayasa düzeni ortaya koymak yerine «gerçekçı» ve bugünün koşui)an Içinde. «gerçekleştirilebilecek» bir sistem ortaya koymak yolunu seçmişlerdir. Bulunan ç<izümlerv çerçeklerin olabildiğlnct bilimsel ve yansız bir bi. çimdp edzlemlenmesine dayanan, ama, herşeyden önce Türk toplumunun yaşammdaki çok önemli ve temel bir başka gercege ters diişmeyen çözümlerdlr.» «Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği işlemler belirlenmeli.» «Vatandaşa güler yüzle yaklaşan ve demokratik yöntemlerle çalışan bir yönetim mekanizmasının temel ilkeleri oluşturulmalı.» Erbil TUSALP kukumuz bakımmdan bir yeııilik olarak, özgürlüklerln dti zenlenmesindeki belirsizlikleri gidermek ve yasa koyucuya dü zeniemeler konusunda daba ge niş bir serbestlik sağlamak amacıyla hakların sınırlandınlmasında ölçülük kavramı getirilmektedir. Buna göre, sımrlamanın Anayasa'da «belirtilen amaçlarm ve özgürlükçü demokratik düzen gereklerl nln haklı küdığı ölçüde» yapılması ve aynı zamanda da «her bak ve özgürlüğün kendine öz gü niteliğine uygnn» olması ge rekecektir. Böylece bir hak ya da üzgürlüğün yasayla smırlandırıimasmda ölçüyü saptamak bakımmdan birlikte kullanılması gereken üç ölçüt bir den getirilmiş olmaktadır: • Anayasa'da belirtilen sımr lama amaçlanmn haklı kılma 81, ABD, kmayan karar tasansmî veto etti cie • Ozgürlükçü denıokratik dü zen gereklerlnin haklı kılman, • Her hak ve özgürlüğün kendine özgü niteliğine uygunluk, Sisteme Uişldn bu değişiklik dışında, bellrli hak ve ozgürluk lerle ilgill olarak, madde gerekçelerinde ayrıca belirtilen nedenlerle birtaknn değişiklik ler daha önerilmektedlr. Bun lann önemli sayılabilecek olan ları şöyle sıranabilir: • ölttm cezasının kaldınlma sı, • Kamu kurumlannda ve 6zel okullarda ibadet yeri açma yasağının konması, • Sansür edllemeyecek basın araçları arasına, film plak ve band gibi düşünce ve sanat ürünlerinin de alınması, • Gecikmede sakınca bulunan hallerde yetkiü merci emriyle kapatılabllecek dernekler konusundaki kapatma karanmn en geç bir ay içinde yargıç tarafından onaylaııması ması. zorunluluğunun getirilmesi, • Ulusiararası anlaşmala• Kişi güvenliği bakımından, yakalanan kişilerin yargıç önii nn TBMM'nce uygun bulunne çıkanlma sUrelerinin yeni masım kolaylaştıracak «zımni den düzenlenmesi ile yakmlara kabul» yönteminin benimsenhaber verme zorunluluğunun mesi. savcıUklarca yerine getirile• Gensoru açma yetkisinin cek bir görev aoıklığma kavus yalnızca siyasal parti gruplanturulması, na verilmesi. • «Doğal yargı yolu» ilkesi• Gensoru Uaerine veya genin yeniden benimsenmesi, rek göreve başlarken ve gerek • Yakalanan ya da tutuklase görev sırasında güven istemi nan kişilerin suçu kabullenme Üzerine yapılaoak güven oylalerinl veya yaptıklan suclaına ları, yargıç önünde yapılmlt malannda raimzca olumsuz oy dıkça ya da kendi seçtikleri a * 0 Göreve başlarken güven vukatlan hazır bulunmadıkça, mahkemede deUl olarak kul oylamasmda, güven isteminin ancak üye tam sayısmın salt lanılmaktan alıkoyan Anayasa çoğunluğiı ile reddedilebilmesi. ilkesinin getirilmesi», • Meclis soruşturması önerYASAMA EKKI gesinin en az 50 milletvekilinin SBP'nin yeni Anyasa'da yaimzası ile verilebilmesl ve yüsama konusundaki önerileri ise ce divana sevk kararının şöyle sıralanıyor: TBMM*ye tlye tam sayısının «Yürütme, rahat ve çabuk ça salt çoğunluğu ile almabilmebsabilen, kolay yasa çıkarabi si. len ve hükümetle bağlanm sür dürebllen bir parlameatoya, da ha doğrusu parlamento içinde sağlam bir çoğunluğa dayandığı ölçüde güçlü olabîlmiştir. Za ten, bu nokta, parlamenter sis temln gereği sayıldığı glbl, aynı zamanda ortak çalışma grubunun başlangıçtan beri parlamenter sistemi Türkiye için en elverişll sistem olarak benlmseylş nedenlerinden biri de olmuştur. Tabii, rahat çalışabüen blr parlamento çoğunluğu oluştur mak, her ülkenin kendine özgü ön koşullarma ve ÖzelUkle seçim sistemine Uişkin yönlerl olan, dolayısıyla bir ölçüde Ana yasa düzenlemelerinin dısına taşan bir konudur. Etkln işleyebllen bir devlet mekanizması yaratmak ve yürütmeyi de güçlendirmek amacıyla, yasama konusunda, aynntüı nedenleri madde gerekçelerinde belirtilen }U değişiklikler önerilmektedir: a) Cumhuriyet Senatosu'nun kaldınlarak yasama süreclnln kısaltılması. b) TBMM baskanuun seçlminde ortaya çıkan tıkamklıklara yer vermeyen bir seçim yön teminin getirilmesi, e) Siyasal parti gruplannın meclis faaliyetine güçleri oranında katılması ilkesinin «Ikti dar ve muhalefet işlevlerinl sağlama» ölcütUne bağlanması ç) Toplantı yeter sayısımn üye tam sayısmın üçte birine indirilmesi, d) ıVIeclis dışmdan bakan seçilmemesi, e) Meclisc 103 a maddeslndeki koşullarla Başbakan seçme hakkının verUmesİ.» YÜRÜTME ERKİ Yürütme konusundaki öneriler ise şöyle sıralanıyor; «• Yasa gücünde kararnamelerin işlerliğe kavuşturul • Cumhurbaşkam seçiminde ortaya çıkan tıkanıklıklara yer vermeyen bir seçim yönteminin getirilmesi. • Cumhurbaşkamna 103 a maddesindeki koşullarla doğrudan doğruya ve bir seçim dö neml İçinde hükumetin en az iki kez dUşürülmesi Üzerine Başbakamn istemi ile TBMM seçimlerini yenileme yetkisinin verilmesi. 0 Cumhurbaşkanımn tek ba şına yapabileceği işlemlerin belirlenmesi. • Bunlar dışında «yürütme» nin, «idare»ye ilişkin hükümleri yeniden ele alınırken, vatandaşa güler yüzle yaklaşan ve demokratik yöntemlerle çalışan bir yönetim mekanizmasının temel İlkeleri oluşturulmaya 9 çahşılmalıdır.» YARGI FETİŞİZMÎ 1961 Anayasasımn temel özellikleri arasında yargı organına ötekl devlet organlarından daha fazla güvenmesi olduğu belirtilen SBF önerisinde konuya Uişkin göruşler şöyle dile getirildi: «1961 Anayasasının temel özel liklerinden biri, yargı organına bütiin öbür devlet organlarından daha fazla güvenmesi ve nerdeyse blr çeşlt «yargı fetişizmi» yoluyla özgürlüklerin ko runması sorununa çözüm getirmeğe çalışmasıydı. Bu yaklaşun, özelUkle Anayasa ilkesine aykırı davranışlarda bulunan iktidar dönemlerinde yargı de netimlnin yasamayı vb dolayı sıyla yürütmeyi zayıflatıcı bir etken olarak görülmesi sonucu nu doğurmuştur. Ancak, daha önce de belirtiidiği gibi yasa maya yeni bir işlerlik kazandıran ve bu temel üzerinde yürütmenin güçlenmesini sağlayan bir sistemde, özelUkle hak larm ve özgürlüklerin korunmasına yönelik yargı denetiml bakımmdan tnahkemelerin bağımsızlığı, yargıçların ve savcılann sağlam güvencelere kavuşturuunası ve etkili bir adalet mekanizmasının kurulması gibi sorunlar büyük önem kazanmaktadır. Aynca, Türkiye'nin Anayasa tarihl içinde henüz çok kısa bir geçmişi olan Anayasa Mahkemesi'nin de geçmiştekl deneyimier ışığında yeni blr işlerli ğe kavuşturulması ve özeUlkle yasamayia yürütmenln etklnlifihî"btiyük olçudesinırtama' dan çalışarak Anavasaya uygunluğu denetleyebilmesi İçin yenl birtaknn düzenlemelerin yapüması da kaçmılmazlaşmıştır.» YARGIÇ VE SAVCILARA GÜVENCE Aynntılı nedenleri madde ge rekçelerinde oelutilmlş olan yargıya ilişkin değişiklik önarilerı şöyle sıralanıyor: «Yargıç güvencesinin savcılnra da genlşletilmesi, • Sıkıyönetimin kaldmlması halinde Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri'nin görev ve yetkllerinin sona ermesi, • Askeri Mahksme üyelerin de yargıç niteliğinin aranması, savaş halinde üye çogunluğunun yargıç niteliğine sahip olmamasmın yeterli görülmesi, • Devlet güvenllğini Ugllendiren suçlara bakmakla gö revlı uzmanlık mahkemelerlnin yargı bagımsızlığı ve doğal yargıç ilkeierine uygun ola rak kurulabilmesi, • Anayasa Mahkemesine üye seçiminde ortaya çıkan tıkaruk lıklan giderici çözümler, • Anayasa Mahkemesi'ne uz man bilim adamlanmn ve yar gıçlann aday olmasını teşvik edecek çözümler, • Anayasa Mahkemesl'nln Anayasa değişikliklerini ancak 155. maddede öngörülen bıçim koşulları açısından denet leyebilmesi, • Siyasal partilerin ve siyasal parti gruplarının Anayasa Mahkemesi'ne dava açma haklarınm kaldınlması ve en az 30 milletvekilliğine ıptal davası açma yetkisinin verilmesi, • Bicim denetlmlnin yalnız ca iptal davalarında yapılabilmesi, • Somut norm denetimmde daraltıcı yorumlan önleyecek bir (ormUlün benimsenmesi. • İptal davası sonucu orta ya çıkacak hukuk boşluklarının giderilmesi amacına yöne Uk önlemler.» OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLER SBF'nin Anayasa taslağında yer alan geçici hükümlere ilişkin genel dilekçede ise şöyle deniliyor: «Yenl Anayasa düzenlemele ri çoğu zaman olağanüstü dönemlerde yapılır. Olağanüstü dönemler ise, olağanüstü uygulamaiann olduğu dönemler dir ve bunlardan yeni Anayasa düzenlemeleriyle öngörülen dönemlere geçiş, belirli bir süre içinde gerekli mevzuat değişikUklerlnin yapılmasım, birtakım kural dışı formUUerin bu lunmasını, uzlaşmalarm sağlan masuu ve bazen, Uk bakışta, öngörünen yenl düzenln ilkelerine bile ters düşen çözümlere gidUmeslni gerektirebillr. örneğin 1961 Anayasası, kendi bünyesine aldığı geçici hükümlerle, o dönemde çıkanlmış yasalar hakkında «Anayasaya aykınlık» iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'nde dava açılmasını engeUemiş, fakat bunlann da, öbür yasalar gibi, normal yasa ma yollan izlenerek değiştirilebileceğini belirtmekten de ceri kabnanustıj» EGO'nun acıklı güldürusü ketimler hesaplanacak. aboneler ise öngörülen bankalara ıaturalarının karşılığını getirecekler. Daha sonra. peşin ödenen ortalama hesaplar. kesin hesaptan düşülecektir. Sistem teorlk olarak iyl düşünülmüş, Billndlği gibi Ankara ancak çok becerikli (!) Belediyest EGO Genel uygulayıcılar elinde aMüdürlügü 1981 yılı son cıkh blr güldürüye dölarında elektrik havanüfjmüştü. gazı ücretlerinl daha hız h bir biçimde tahsll ede Vatandaş dar bütcesibilmek amacıyla yeni nin tam orta yerine ka bir sistem uygulamasına ra saplı bir hançer gibi geçti. saplanan elektrik havagazı faturalarınm ilk taksidinl 500 lira daha Yenl sisteme göre, her fazla gecikme cezası ver abone İçin. geçmlş yıllar memek için bulup buluş örnek alınarak olası tüon günlerde. Ankara Belediyesi. elektrlk tüketicilerinden, elektrlk tüketicilerl ise Ankara Belediyesinden hoşlanmıyorlar. Gazeteler ağlama duvarma döndü. S turup ödedi. Ama bankalar topladıkları paraları her nedense EGO'ya geç ulaştırdılar. Bankaları, bu sıkı para politikasmda Ankara Belediyesi gibi bir kaynak bul dukları için kutlamak gerekiyor. 500 binin üzerinde abonesi olan EGO'nun bir ayda toplaması gereken miktarm birkaç milyarı aşması gerekiyor. Bankalarm parayı geç göndermesi yalnız EGO'nun sorunu değil. EGO kayıtlarında bu pa raların ödenmedlği görününce kimi vatandaşın elektrik ve havagazı kesilmeye başîandı. Banka ödentilerini kapan tüketiciler soluğu EGO'da aldılar. DM Baskanlık Diyanı, üyelerie görüsmesini sürduruyor 1H81 AMAYASAS1 N V üUKK KV (AJanslar) 1961 Anayasası'nın yaklaşık Îsrail'in Lüünan'a karşı gırışikıyuz yıllak bir çızgi üzerinde tiği lstila hareketıne karşı tepbelırli bır aşamayı temsil ettikiler yoğunlaşırken, ABD, Bır ği belirtilerek şöyle denildi: leşmiş Milletler Güvenlik Kon «Ayrıca, düşüniilen yeni Aseyi'nde îsrail'in kınanmasını nayasa düzenlemesi sisteme öngören bir karar tasarısını çok büyük ve temel bir değiveto etti. şıklik getirmedlğine BÜre, lüul Birlesık Amerıka. BM UüAnayasası'nın aksaklıkları ve venllk Konseyı'nde Israu'm boşlukları gideriierek sürdürül Lübnan'da ateşkes yapılmamesl, Anayasa bukukunda sık sı ve ou utkeUbK] asKerleıun rastlanılan bir bastalığın, olur gerı çemnesı yoıundakı Konsey olmaz vesilelerle Anayasa dekararlarına uymamasını lcına ğiştirlp dikkatleri daha temel yan karar tasarısını veto etsorunlardan uzaklastırarak bir tı. İspanya tarafmdan hazırlaAnayasa'lar enflasyonu yaratnan karar tasarısı 14'e karşı ma bastalığınm önlenmesi ba1 veto oyuyla reddedıldl. kımuıdan da benimsenen bir Bu tasarı, Îsrail'in Lubnan a tutum olmuştur.» hava saldınlannı başlatmasındah sonra bu ülkeyı ışgallyle BAŞLANGIÇ BÖLÜMÜ sonuçlanan olaylardan bu yaÜALÜUULMAU na Konsey taralından reödedıVenı Anayasa'da oaslangıç len ılk tasanvı oluşıuruyor bölümünün kaldınlması öneriTHA'nın haberine göre, ABD lirken, şu görüşler dile getirüDışişleri Bakanı Alexander Hadi: ig, «İsrail, Lühnan'daki harekâ«Maddelorden oluşan bütiin tını öz savunma amacıyla dülüğun unune bir «başlangıg» zenlediğinl somut biçimde kaya da eski deyimiyle bir «dinıtladığı takdirde bu ttlkeye bace» koymak Türk Anayasa çarpısmalarda ABD silahları geleneğinde bulunmayan bir kullandığı gerekçesiyle her han yöntemdi. fincak, 1961 Anayagi blr yaptınm uygulamayacasa'sı yapılırken, 27 Mayıs huğız» dedi. reketinin meşruluğunu bejjrt. ınek ve «millı devlet» kavramı Halg, ivondra'da düzenledığı dolayısıyla çıkan milliyetçilik basın toplantısında şimdıki tartısmasına Atatürkçü bir ahalde yapılması gereken en çıklık getirmek gibi nedenierönemli ışın ateş • kes ilan etle bu yola «idilmlşti. Aynı başmek olduğunu söyledi. langıç paraeraflarının yine ayHaig sözlerini şöyle sürdürnı nedenlerle yenlden çesttli dU: «ABU simdiki balde İsratartışmalara yolaçtığı, çözdüU'e askerl malzeme sevkiyatığiinden daha çok sornn yaratnı durdurmadı.» tıjb Anayasa IHahkemesi'nin elsrail saldırısına karşı tepkı eleştlrilecek bir takıro kararler ıse. sürüyor. lan icfn kavpak blr zemin o• Yugoslav nükümeti, tsra luştnrduftu ve özelUkle topluil'in GUney Ltibnan'ı . tsgalıni mun bir keslmlni Anayasa'yla kınayarak bu saldırıyı, «bağdıglanmıs duruma soktugu da lantısı? ve banssever bir ülblr gerçektlr. Bu bakımdan kenin egemenliği ve toprak bii«direnme hakkmm kullamlmatünliiğünü zalimce ihlal» olasııından yine gözederek aynı rak niteledi. tartısmalan yeniden başlatma • Bomanya. Bulganstan, Ma istidadı gösterecek bir başlancaristan ve Çekoslavakya da Kiç metninin bu defaki Anayaİsrail saldmsım, sert biçimde sa düzenlemesine konnıası sakınadılar. kmcah sayılmıştır.» • Ürdün hükümetinln, Pllistin Kurtuluş ÖrgütU'ne TEMEL HAKLAR VE (PKÖ) LUbnan'da Israil'e kar ÖZGÜRLÜKLER şı savasmak için Ürdün'de gö1961 Anayasa'smm temel haknüllü toplamasma izin verdlg) lar ve ödevler sisteminde bübildirildi. ytik degişiklikler önerilmedigi Göst«rı, Ulusiararası Huzur belirtilen metinde konuya ilişve Barıs Yunan Komıtesi, Yukin «u çfirtislerp ver verildi: nan Ögrenciler Birlifci. sol ve «Bir kere, sınırlamanın ancak vasayla yapılabileceğinc # 43 Uyeli Islam Konferansı ve vasanın bir hak vasanın her örgütü (tCOl genel sekreterı hak ve özgUrlfik bakımından öze dokunamıyacagma IHşkin Habib Sat.ti. yayınladıgı bildtrıilkeler aynen kalmaktadır. de, «Islaro Dayamşması» ku Anayasa komisyonunun görevine devam etmesi gözden geçirilmeli,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Meclisi Baskanlık Divanı önceki e;ün başlattığı «üyelerie guruplar balinde görUşme top lantıları» dün de sürdü. Dünkü görüşmelerde bazı üyeler, «Anayasa Komisyonunun son c ;rünUmüyle gö revine devam edip etmemesinin gözden geçirilmesinl ve bu konu üzerinde düşünülmesini» istedikleri öğrenildl. Toplantılarda Anayasa Komisyonu Başkam ile söz cüsünün Komisyona gelen görüş ve önerileri dikkate alıp bunlann üzerinde çalışacakları yerde çeşitli toplantılarda bazı gazeteler ara cılığı İle kendi görüşlerini telkin etmeye çalıştıkları belirtildl. Bu arada bazı üye lerce Anayasa Komisyonunun çaiışmalarımn «güven verici» bulunnıadığı dile getirildi. Anayasanm daha önce açıklanan 'takvime yetişmesi İçin çalışmalann hızlandınlması gerektiğinl belirte rek bu takvimln yetlşmesinde bazı güçlüklerln ortaya çıkabileceği Ifade edildi. Danışma Mecllsi'nin 10 temmuz 1 ağustos tarihle ri arasında tatil yapması görüşünün ağırlık kazandığı bildirildi. Danışma Meclisi'nde ortaya çıkan gruplaşma olaym, bazı üyeler tarafından sert bir şekilde eleştirilirken, çok az sayıda üyenin bunun Anayasaya destek sağlaması olduğunu savunduğu öğrenildi. Danışma Meclisi'nin Genel Kurulu'nun dünkü birleşiml nedenlyle Baskanlık Divanı son grup üyeleriyle bu sabah toplanacak. Baskanlık Divanı, Danısma Meclisi üyelerl ile yaptığı toplantılarda üyelerin çoğunluğunun daha önceden herhangi blr müdahale de bulunmadıkları nedenl ile Baskanlık Divanına sert eleştiriler yönelttikleri belirtildi. Bu arada bazı üyelerin DM Başkam Sadi Irmak'm tutum ve davranışlanndan dolayı görevlnden ayrılması gerektiğini lma et tikleri bildirildi. Anayasa Komisyonu Başkam Orhan Aldıkaçtı da tutumu şiddetle eleştirenler arasındaydı. Aldıkaçtı'nın seks dergilerlne kadar demeç vermeslnden duyulan Uzüntü de toplantıda dile ge tirildi. DM Başkam vekillerinin de gruplaşma olayından fazlasıyla rahatsız oldukları öğrenildi. Baskanlık Divanı, bu sabah son grup Üyelerie yapacağı toplantıdan sonra kendi arasında bir değerlendirme toplantısı düzenleyeceği öğrenildi. Ote yandan, Danışma Mec lisi Başkam Sadi Irmak, •Meclis'in baş göreVi Anaya sa'yı yapmaktır» dedi. Irmak a.a.'ya Meclis'te grup laşmaların soz konusu olmadığmı, herkesin kendine göre bir dünya görüşü bulunduğunu, bunun bir grup laşma olarak değerlendirme nin mümkün olamayacağını «öyledi. Anavasa komisvonunun çok ciddi çalıştığmı ve büyük mesafeler aldıgı nı belirten Irmak sunları ek ledi: «Memleketin geçirdiğibun ca tecrübeden sonra uzun ömürlü, memleket ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir Anayasa'yı hazırlamayı ana vazife saymaktayız». Klmi vatandaş da zamamnda ödeme yaptığı halde EGO kayıtlanna demlşll 30 yaşlarında sıhhi tesisatçı bir genç, göre ödeme yapmamış şimdiye dek hiç görtilmemiş biçimde kendigözüktüğü için ceza yesi He evlenebilecek bayan arıyor... mek zorunda kaldı. Ikin Fahri Uysal adındaki 1.65 m. boyundjıki ci parti faturalarm çogenç, boyu uzunluğunda bir kâğıda gelin adaylan gunda, kesin hesaplariçin 165 soru hazırladı. da, 500 TL. ceza ödenUysal, ailesinl istemeye gönderdlğl, kendisine eş mesl İçin de dlrektlf var olabilecek adaylardan bu sorulann tümüyle yanıtdı. Yeni slstemle vatanlanmasmı istlyor... daş EGO'ya gelmekten Sıhhi tesisatçı Uysal'm eş olarak seçeceğl adaykurtulacaktı, elektrik lara yönelik soru listesinde ise oldukça llginç örhavagazı ticretlerini yanekler yer alıyor. tırdığmı kanıtlamak iFahri Uysal. bu sorulardan örnekler verirken çln daha çok gelmeye gelin adayının evlenmeden önce. «tam tesekküllü başladı. Bunlar da yeth3«îtpn»r'0n havsjt ranoru alması» gerektiğini açık medl, bazı EGO yetkililadı. Uysal'm 165sorudan oluşan listesindeki önem leri, banka makbuzlannı, ödendl kaşesl taklit li olan sorulardan bazıları şöyle: geçerll • Dişlerinizde eksik ya da çürük var mı? Çün edilebllir dlye, saymamaya başladılar. kü d'şçilik hlzmetleri çok pahalı.. • Bugüne dek hiç erkek arkadaşınız oldu mu? Ve sonuçta dertlenen Türkiye Cumhuriyeti va • Altmcı hissiniz kuvvetli mi? tandaşı oldu. Anne ve babanıza fazla düşkün müsünüz? Eğer evlenirsek özel levklerlme karısır miŞlmdl biz EGO kursınız? maylanna Ankara halkı öğrenim dereceniz? adına şu soruları soruyo Tek blr annem var, bu muhterem kadmla ruz: Nlye bankalar bu bir pvde oturman kabul eder mlslniz? paralan geç lntlkal et• Modaya düşktin müsünüz? tirmektedirler? Neden • önemli blr hastahk geçirdlniz mi?...» denetlenmezler, kuralUysal, evlenebileceği kızın bu 8orulan yanıtla . lara «ymayan bankalajv masından öte 22 .yaşmda. kumral yada beyaz tenll kesilmez? '• • * olmasını ve kendinden iki bilezlkten fazla istenmeEger banka kayıttan mesinl zorunlu görüyor... Bugüne dek ödemiş'te annesinin eltnde soru listesiyle birçok evin kapısım geçerli degllse, vatançaldığı halde olumlu yanıt alamadığmı belirten Fahdaş EGO'ya gelecekse ri Uysal, «Ancak umudunıu yitlrmedim, sağlıklı bir bankanm lslevl ne olevlilik yapmak için nıutlaka bu sorulara doğra cevap maktadır? Bankayı araverecek bir eş bulabileceğim» dedi. cı olarak kullanmanın amacı, lşleml kolaylaştırmak değilse nedir? Bankalar milyonlarca parayı alıp kullanır, EGO buna nasıl göz yueçen hafta Istanbul'da YUksekkaldınmdan geçenler mar ve hiç bir suçu yok asık yüzlü "birtakırn insanlara' rasgeldiler. ken vatandaşı cezalanInenler çıkanlara 'gitmeyin kapalı' gibisınden söz dınr? Fatura başına 250 ler söylüyorlar, ancak çıkanlar yine de son bir TL. sı tahsll eder? Ve umutla yollarına devam ediyorlardı... Ancak onlar da aym tabloyla karşılaştüar. Bütün Genel neden vatandaş, zamanında ödedlği faturalar evler kapalıydı, pencerelerde, kapılarda perdeler asıhydı. Sert ve umarsız kapıcılar ise geleni «hadi boşaltm bu İçin ceza ödemek veya rayı iki gün kadın yok» diyerek gerl çeviriyorlardı. cezayı haketmedlğinl ka Sonradan öğrenildi ki bir büyük Patronun kansı mtlamak İçin EGO'nun ölmüştü ve kadmlar patronun cenazeslne katılmaya gibyüksek apartmanında tiklerinden o günlerde çalışmamıslardı sürünür durur? Belli ki ölen önemli biriydi... Smavh evlilik O "Önemli bm,,nin ölümü G TARAFSIZ H^RAL!X SiYASi 6AZETE YORUMSÜZ rulmasmı istedi. Bunlann ötesinde, Anayww bu A N K A R A , (a.a.) Milli Piyon 326660, 424560, 773251, 968632, go'nun dünku 1982 çekilişi An 096683. 339790, 530403, 789875, kara'da yapıldı. İkramiye kaza 977764, 190168, 345957, 586386, nan büet numaralan şöyle: 848369, 985760. 492029, 15. milyon lira, 200 bin lira kazanan numara150805, 10. milyon lira, lar. 866847, 8. milyon lira, 007049, 309913, 439101. 773529, 171410, 6. milyon lira, 890953, 040303, 320459, 464676, 723807, 4.jnilyon lira, 774951, 908246, 073,509, 327208, 2 milyön lira kazanan numa 479604, 775211, 915809, 105949, ralarT 343073, 565735, 779113, 941025, 481472, 603099, 151662, 373692, 628626, 806152, 1 milyon lira kazanan numara 951464, 164745, 378851, 628944, lar. 814557, 973470, 212952, 378420, 043686, 233064, 296045, 437920, 638555, 843127, 575155, 279436, 815372, 423819, 707077, £55360, 996291, 500 bin lira kazanan numara 100 bin lira kazanan numaralar. lar. 126822, 374582, 430018, 553075, 009589, 110504, 369199, 576486, 790192, 203285, 382105, 442830, 760595, 020621, 115361, 374033, 603634, 898090, 607164, 771826, 041323. 133367, 400 bin Ura kazanan numara 392611, 608190, 790170, 044900, lar. 166160, 413737, 619078. 879029, 064199, 257956, 379933, 609812, 049218, 166769, 446765. 633689, 674378, 157309, 327697, 381261, 882963, 073653, 199627, 458367, 611663, 709008, 202882, 328821, 633852, 905826, 075817, 252667, 49709S, 626893, 714963, 213380, 467,157, 642375, 967290, 083711, 348805, 589477, 647526, 849776, 266856, 495085, 6932218, 976548, 300 bin lira kazanan numara 090316, 303813, 510224, 708536, lar. 978612, 107854, 322781, 511579, 002557, 223606, 347239, 642060, 709852, 997519, 876529, 002877, 243048. 380185, 50 bin lira kazanan numara737278, 922891, 004570, 303693, lar. A7RM5 S717"Î7 411206. 757025. 9384B7 03303(1 MİLLİ PÎYANGO DÜN ÇEKIIDİ 708300, 854396, 080979, 333126, 493837, 573977, 720603. 894723, 149337, 377987, 500283, 589841, 735675, 930955, 183191, 378486, 503393, 611953, 743563, 935778, 192478, 379117, 504522. 630905, 759063, 977831, 203324, 381162, 514396, 635301, 759877, 978088, 253380, 396192, 514538, 639097, 776076, 983723, 284742. 439963, 550836, 652244, 799001. 985734, 325757, 463205, 560544. 698561, 824922, 987743, 331656, 470879, 568467, 704750, £ 39235. 987860, 20 bin lira kazanan numaralar. 00515, l?720, 26351, 45215, 66429, 82525, 03313, 17325, 27914, 46201, 72407, 87087, 06305, 22770, 38886, 48352, 76943, 89512, 06893, 32821, 33785, 50568, 79215, 96583, 09774, 25989, 44538, 62097, 79985, 99994, 10 bin lira kazan numaralar. 0059, 2212, 378S, 4980, 6452, 7583, 1029, 2417, 3800, 5889, 6738, 7786, 1170, 3537, 4663, 6043, 6746, 7974, 1926, 3538, 4687, 6297, 7343, 8751, 2045, 3691, 4789, 6309, 7382, 8912, 4 bin lira kazonan numaralar 179, 455, 515, 635, 883. 2 bin lira kazanan numaralar. 26, 65, 74, 95, 400 lira kazanan numara. n ~i.1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog