Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ sabı bile yapmadan bir yaianm yapıyor, rantabl olmayan bir kuruluş bile kâr ediyordu. Bunu kim ödüyordu? Haîk odüyordu. Çünkü halkın paralan % 120'ye yaklaşan enflasyonla birlikte sürekli değer kaybediyordu. Buna karşılık gümrük duvarlarıyla da korunan sanayii, bir malı istediği fiyata satabiliyordu... Bugüne gelince... Bugünkü uygulama da halkın parasmm değerini bütünüyle koruyamıyor. Uygulanan % 50 52'lik faiz, enflasyon oranınm üzerinde değil. Faiz oranlannı 1 2 puan yükseltmiş olmakla, halkın parasını bir ölçüde de olsa korumuş oluyoruz. Ayrıca zaten bu faiz oranları bir çok banka tarafından gizlice uygulanmaktaydı. Biz gizli uygulamayı açığa çıkarmış olduk.» 10 HAZİRAN 1982 EKONOMİDE GÜNÜNAMASI GÜNÜN TMO'nun buğday ihraç tekeli kaldmldı FAIZ OLAYI ı DEMİRER: «Biz faizleri yükseltmiş değiliz. Bugüne kadar gizlice yapılanı, açığa çıkardık, hepsi o kadar.» • Hisarbank Genel Mudürü Ahmet Demirer: «Mevduata verilen faiz oranlannm yükselmekte olduğu görüşüne kesinlikle katılmıyorum. Bız el altından gizlice sürmekte olan bir uygulamayı açığa çıkardık. Yani bir çok bankanm yapıp da söylemediğini, soyleme cesaretini gösterdik. Uyguladığımız faiz centilmenlik anlaşması smırlannm 34 puan üzerindedir. Yani net değil, brut % 5560'tır. (Tabii mevduatm büyüklüğüne göre.) Faizlerin sanayi üzerindeki etkisine gelince... Bu konu devletin uyguladıgı politikayı ilgilendirir.» İSC/N/N EVRENSNDEN Şükran&TENCİ En Düsük Sözlesme Henüz lmzalanmadığı için son şekli tam bilinemiyorsa da, Tekel sözleşmesinin ana ilkeleri belirlendi. 60 70 bin işçiyi kapsıyan bu büyük sözlesme, YHK'nın, Hükümet temsilcilerinin önerdiği rakamlar doğrultusunda, YHK'nın ilke kararlarının çok altında ücret artışları öngörüyor. Brüt 2000 liranın altına inmeme koşulu ile %10'un altında kalan bir ücret artışı dağılımı öngörülüyor. Böylece bu işyerlerinde %10 artı 3000 lira olan avans ödemeslnin neden yapılamadığı ortaya çıkıyor. Bugüne kadar görülmemiş derecede düşük ücret artışlı sözleşmenin gerekçesi, bu işyerlerinde 12 Eylül öncesi sözleşmeleri ile işçi ücretlerinin yüksek düzeylere çıkmış olması şeklinde açıklanıyor. YHK. bu büyük sözleşmeden 10 gün kadar önce de, bir başka büyük sözleşmeyi bağıtlamışu. Bu kez de Ucret ortalaması en düşük olan lşkolu, tekstil işkolu gundemde idi. 80 bin kadar Tekstil ve Teksif Sendikası üyesi işçlleri kapsıyan bu sözlesme aynı yıl için avans tutarının çok az üstünde %15 artı 3000 llralık bir artışı öngörüyor. Ayrıca da Teksif Sendikası'nm sözleşmesi tek tip sözlesme kabul edilerek, diğer sendikaların sözleşmelerinde yer alan gelişmlş, kazanılmış haklar geri alınıyor. Ücretlerin en düşük olduğu işkolu için YHK'nın ongördüğü ücret artışı. 1982 yılı için belirlenen %25 civarındaki İlke kararı ile oldukça uyumlu görünüyor. Ancak 1982 yılı için %25 civarı ücret artışı ilke kararı olarak belirlenirken, Planlama kaynaklı önerinin gerekçesinde, aynı yıl için %25 civarı enflasyon da öngörülmüş, «enflasyon artışı ile uyutnlu bir iicret artışı» benimsenmişti. Daha sonra Sayın Başbakan Ulusu, Türkİş yöneticilerinin ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada ve bir çok Bakan, konuya ilişkin açıklamalarında, enflasyon artışı ile uyumlu bir ücret artışı öngörüldüğünü belirtmişlerdi. Oysa 1982'nln ilk beş ayındaki fiyat hareketleri, resmi istatistikler, Planlamacıların daha önce %25'lerde tutulabileceğini savundukları yıllık enflasyonun en az % 43 45 olacağmı sergilemektedir. Sözün kısası, YHK'nm sözleşmelerde yapacağı düzenlemelerle, ücretlerinin kısmen düzeleceği savunulan düşük ücretli işçiler de, yüksek ücretli işçller de, yeni sözlegmelerl ile gerçek satın alma güçlerinden çok gey yitiriyorlar. Ücret artış oranla*ı enflasyonun ne kadar altında kalmışsa, gerçek ücretlerinden o kadar çok şey kaybediyorlar, yaşam düzeyleri daha fazla bozuluyor, daha çok yoksullaşıyorlar.. Tekel işçileri, Türkiye'nin en büyük sendikası Tek Gıdatş'in en büyük işçi grubunu oluşturuyorlar. Tek Gıdaîş'in Genel Başkanı îbrahim Denizcier, Tekel sözleşmesi YHK'unda görüşülürken, Türkîş'ln eski Geuel Başkanı olarak, Türkiye'yi Uluslararası Çahşma Örgütü, İLO'da savunmak için yurt dışmda bulunuyordu. Türklş'in üyeliğini askıya alan uluslararası Hür Dünya Konfederasyonu ÎCFTU, işçi haklarının kısıtlandığı gerekçesi ile Türkiye'yi ÎLO'ya şikâyet etmiştl. Şimdi ÎLO'da bu gündem tartışılıyor. 17 yıldır uygulanan özgür sendikal düzene rağmen, blraz da işkolunun kalifiye lşçiye gereksinme duymamasının, işçi akımımn fazla olmasınuı sonucu, ücret ortalaması asgarl ücretten pek yukarıya çıkamıyan tekstil işkolunda İse taraf sendika Teksif. YHK'nın bağıtladığı sözlesme ile, bu işkolundaki işçiler de gerçek ücretlerlndan HJOIC fazla şey kaybettiler. Bu sözleşmenin bağıtlandığı tarihlerde ise, Tekstf'in Getıel Başkanı Şevket Yılmaz, Türklş Genel Başkanhğma seçildi. îlginç bir raslantı, Genel Kurul'da İbrahim Denizcier ile Şevket Yılmaz arasında arabuluculuk yapan, bu yolla hem ittifakı, hem de bir adaymın Yürütme Kurulu'na girmesini sağlıyan Maden Federasyonu Başkanı Kemal özer, YHK'nın üyesi. Türkîş'in yeni yönetim ittifakı içinde, diger YHK üyesi Mustafa Başoğlu da var. îttifakm bir diğer üyesi aynı zamanda Bakan Saym Sadık Şide. Türklş yönetimine sahip olmâk, YHK üyeliği. en büyük sendikaların işbirliği, kazanıknış hakları korumaya yaramıyor. Türklş yöneticileri, YHK üyelerl, «THK'nın kararlarını onaylamıyoruz, imzalamıyoruz. Ne yapabilirlz?» diyorlar. Özgür sendikal düzene bir an önce geçilmesini diliyorlar. öncekl gün Türklş Başkanının nezaket ziyaretinde, Sayın Evren de «Çoğu gitti azı kaldı» diye müjdelemiş.. 'ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Buğday ihracını JTMO yetkisine veren ticaret ihracat rejimi karannda Teğişiklik yapıldı. Ticaret Bakanlığı'nca dün Resmi Ga zete'de yayınlanan sirkülere göre önceden ihracat rejimi karannda *lisansa bağlı malların istesinde» yer alan buğday, arpa, yulaf, mısır, çavdann ihracının ve ihraç amacıyla satışlannm TMO tarafından yapılmasına ilişkin karar kaldınldı. Böylece Türkiye'de buğday ihraç etme tekeli TMO'nun elinden almdı. Yeni sirkülere 'göre lisansa bağlı olmak koşulu ile isteyen buğday ihraç edebilecek. O DURDAĞ: «Kredi talebi sürdükçe, bankalar yeni kaynaklar aramak zorunda kalacaklar.» Kasko ve irafik sigortasınm birlestirilmesi isfendi Ekonoml Servisl Istanbul Teknlk Ünlversltesi ve Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği'nce istanbulda düzenlenen «Trafik Kazaları 2'nci Ulusal Sempozyumıuna katılan ve «Tra fik Kazalarında Sigorta» ko.nusunda bir konuşma yapan PAtlantik Sigorta A. Ş. Genel Müdürü Emin Atasagun Tür kiye'de, motoslklet ve traktör haric, kayıtlr toplam 1.150.000 araç ioinde sadece % 19'unun kasko sigortalı ol duğuna değlnerek trafik sigortası ile kasko sigortası nın «Araç Sigortası» adı altında birleştiriierek tek bır sigorta haline getirilmesini ^ KARAÇAM: «Parasal sorunlanna geçici çözümler arayan bazı küçük bankalar, faizleri yükseltiyor.» • Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Dr. Mete Durdağ: «Mevduat munzam karşıhklanyla ilgili karar, öngörüldüğü biçimde uygulanabilirse, toplam mevduat, para arzı ve kredi imkanı daralacaktır. Ancak kredi talebinde bir azalma söz konusu değildir. Bu durumda Merkez Bankası'na yatırmak zorunda olduklan para miktarı büyüyen bankalar, kredi taleplerine yanıt verebilm&k için yeni kaynaklar aramak zorunda kalacaklardır. îşte bu nedenle faizler yükselebilir. Bankalarla ilgili kararda pek ön plana çıkmayan bir nokta da tercihli krediler konusudur. Bankalar faiz arttınmmdan sonra ya kredi faizini de arttıracaklardır, yahut da daha az munzam karşılık yatırma zorunlulugu olan ihracat gibi tercihli kredi alanlarma yönelecek lerdir. önerdl. ^DCMZKURLARM Dövlz Alış DÖVİZİN CİNSİ 1 ABD Doları 1 Avusturalya Dolan ,1 Avusturya Şilinl İ1 Batı Alman Markı 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu I Fransız Frang\ II Hollanda Florınl 1 Isveo Kronu ',1 İsyiçre Frangı 1(100 İtalyan Lireti \100 Japon Yerrt |1 Kanada Doları |1 Kuveyt Dinarı li Norvec Kronı İ1 Sterlin '.1 S. Arabistan Rıyali 154.50 160.90 9.10 64.05 3.39 18.87 24.56 57.85 25.91 75.22 11.61 62.21 122.39 537.29 25.20 274.35 45.05 Dövlz Sotış 157.59 164.12 9.28 65.33 3.46 19.25 25.05 59.01 26.43 76.72 11.84 63.45 124.84 548.04 25.70 279.84 45.95 Efoktif Alış 154.50 152.86 9.10 64.01 3.22 18.87 24.56 57.85 25.91 75.22 11.03 59.10 116.27 510.43 23.94 274.35 42.80 Efoktlf Satış 159.14 165.73 9.37 65.97 3.49 19 44 25.30 59.t>9 26.69 77.4» 11.96 64.08 126.06 553.41 25.96 282.^ 46.40 • Pamukbanh Genel Müdür Yarduncılanndan Burhan Karaçam: «Biz, faizleri yükseltmeyeceğiz. Faizleri yukseltme yoluna gidenler, parasal sorunlanna geçici çözümler arayan bazı kucuk bankalardır. Aslında bankalarla ilgili son kararlar, bankaları faiz yükseltmekten caydıncı bir rol oynayacaktır. Ancak denetimin nasıl yapüacağı konusunda açıklık yok. Bankaların ne kadar faiz verdiği nasıl denetlenecek? Daha önce de aynı oranlarda yüksek faizler gizli olarak veriliyordu. Şimdi açıkça yapıhyor. Son kararla iş çevreleri için paranın maliyeti yükselmekle birlikte, düşük faizli, tercihli krediler ve teşvikler aracılıgıyla sanayii, işleri çevirebilmek için gerekli paranın maliyetini düçürebiliyordu. Ancak, paranın artık çok pahalı oldugu söylene BODUR: «Bankalar arasındaki yanş, bankerler faciasına benzer sonuçlan beraberinde getirirse, bir çok banka müşkül duruma düşer.» • İSO Meclis Başham İbrahim Bodur: «Yüksek faiz politikasmm külfetini vatandaş çekecek, faturasmı aa yatırımcı ve üretici odeyecektir. Görüldüğü gibi toplam mevduatın 1.5 trilyonu aşmasına rağmen, kredi darlığı ve pahalılığı sürmektedir. Banka faizlerinin serbest bırakılması, bankalararası rekabetin artınlması anlamma gelmektedir. Bankalar arasındaki yanş, bankerler faciasına benzer sonuçlan beraberinde getirirse, bir çok banka müşkül duruma düşer ve bu olumsuz gelişmelerin üretime ve halka kötü neticelerle yansıyacagından kimsenin kuşkusu olmasm.» KOZANOĞLU: Sanayid ve bankalar tarafın # dan yıllarca sömürülmüş olan halkunızın parası yüksek faizler aracıhğıyla bir ölçüde korunmuş oluyor. • Kozanoğlu Çavuşoğlu grubu sahiplerinden Ahmet Kozanoğlu :«Biz Hisarbank olarak, Maliye Bakanlığı'nın iznine aykırı bir davranışta bulunmuş degiliz. Maliye Bakanlıgı 1 haziran 1982 tarih ve 717.711 sayılı bir kararname yayınladı. Bu kararnameye gore daha fazla munzam karşılık yatıran, daha fazla faiz verecekti. Faizler çok daha önceden Maliye Bakanlığı tarafından İMF'nin isteği doğ rultusunda, ya da, bir başka deyimle IMF'ye karşı serbest bırakılmış, ancak bizim kulağımıza da faizlerin belirli bir oranın üzerine çıkmaması fısıldanmıştı. Biz buna centilmen lik anlaşması çerçevesinde uyduk. Halkımız bugüne kadar sanayici ve bankalar tarafından ortaklaşa sömürülmüştü. O dönemde % 50'lerle % 20'ler arasmda degişen enflasyona karşı paranm bankalara maliyeti % 3 % 4 kadardı. Halktan sıfıra yakm faizle toplanan para, sanayiciye % 18 % 19 faizle veriliyordu. Sanayici, hiç bir fîzibilite he KUŞÇULU: «Menkul kıymetler bofsası, iş aleminin ihtiyacı olan parayı sağlayacak biçimde canlandınhnahdır.» Oföfö^<AITIM •**:• OÜMÜÎ? 9 hazlran Cumhuriyet :Reşat I24 Ayar 22 Ayar Bilezık Gümüş 11.60011.650 12.00012.500 8 haziranla f ark Fark yok Fark yok 1.750 1.755 1.575 1.675 39,00 40,00 5 Lira arttı Fark yok Fark yok • Istanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu başhanı Nuh Kuşçulu: «Bankalarla ilgili son kararlann aslında 1 temmuz 1880'de alınması gerekirdı. Geç kalınarak alınmış bu kararlar, hâla da yetersızdir. Faiz anarşisinin önlenebil mesi için ticari ve resmi mevduata da faiz verilmesi ve hisse senetlerinin ve tahvillerin mevduat sertifikası gibi cazip hale getirilmesi gerekmektedir. Menkul kıymetler borsasmın bir an önce canlandınlması için hisse senedinin aleyhine olan faiz gelirlerinin stopajdan sonra beyana tabi olmaması sağlanmalı ve hisse senedi ve tahvil satışlannı canlandıncı engeller kaldmlmalıdır. Bu olduğu takdirde iş aleminin ihtiyacı olan para bankalar yerine mentoul kıy metler borsasmdan temin edilecek şekılde bir alternatif ortaya çıkacaktır. Resmi ticari mevduata faiz uygulaması sonucunda ise lüzumsuz ticari blokaı yaparak gelir temin etmek arzusu bankalarca kullanıhnayacaktır. Bunun sonu'cunda da mecburi blokajlann yüzde 35'inin Merkez Bankası'na gitmesi önlenecektir.» TURIZM OEMAMNS449295 BODRUM met cluru iurizm "özel plaj, geniş bahçe, optimist, wind siirf, çevre turları" (Gümbet) 9 gece 10 gün kY.Pansiyon 12 500TL •»tntra INTRA GENÇLİK BÖLÜMÜ HlZMETLERİ * ISTC Uluslararası öğrenci kimlik kartlan * FIYTO GençUk indirim kattları * YURTDIŞDMDA İngiüzcc Fransızca Almanca İtpanyolca İtalyanca Arapça LİSAN KURSLARI * Fransa'da bir scne «ire ile iinivcnitede Iiun böliimü. öğrenciliği olanağı TJÇAKLA İNANILMAZ OLANAKLARLA SOVYETLER BİRLİĞİ * Tam panayon tüm gcziler dahil * Moskova Leningrat Kiev 65.000 TL 262 S Moskova Taşkent Scmerkand • Buhara 58.000 401 S VE 3 AYR1 PROGRAM DAHA * KEŞFEDİLMEK OZERE BEKLİYOR BAŞTANBAŞA ÇİN * TAYLAND BURMA HONGKONG TURLARI * AYRICA HER CUMA BODRUM YAT TATİL MERKEZİ Yanm Panayon 9500 TL. * HER HAFTA KIBRIS ve ALANYA TURLARI tlttujtan Saaar NEFİS BİR PLAJDA DENİZE turizmo./. GİRMEKİSTERSENİZ ÎŞTE Beyoğlu 43 76 50 43 79 96 (İstiklal Cad. 365) Kadıköy 38 39 03 3 7 3 2 77(Altıyol Onur Han 407) Harbiye 41 12 84 Cumhuriyet Cad 243 AIl3S)DtlfOTEL tampans.12.900TL TEOMAN ÜNER yönetiminde *Şehir merkezine yakın •Değişik mimarisi *Teras Restaurant •Güneîleme terası •RoofBar. *ÇiftAan$örU *Ali Usta'nın özenli yemekleri •Denir gören BanyoDuşVVC'li 108oda FlatUnmua öut Otobö»* kuamiar + İWib««Mx+ ı v«Vbı9İİT dahildir larbarosBulvarı 35/4 Başiktas1 ST. rel: 61 10 7461 82 26 Tlx: 26105 ] MARMARİS ÜDYA HOTEL lOgUn9 geceTP.22450 T L sştjua tatilecıkanıar sizecokyakındır. Setur'un hazırladığı tatil programları farklıdır. Setur'la tatile çıkanlarla kolay anlaşır, iyi vakıt geçirirsiniz. t araym, ızı istanbul Merkez Cumhuriyet Cad. No 107 Harbıve Tel 48S0 85 48 77 15 Telex.22 718 STR Ankara Bolge Yenışehir Kumrular Solc 6/B Tel 25 46 76 1804 77 Telex:43 236 STRA TR ALANYA BANANA MOTEL TP14350YP12350U YUzme havuztu ve Orkestralı KIBRIS Domt: Salamls: Otnlz Kızı: Farlbotla: 38.000 36.500 32.500 23.000 24.750 23.500 21.300 20.900 YURT ICI Peşinatsız 6 Ay Taksit *BODRUM* Bitez ANKARA MOTEL ttzol plajı, ocakbajı mtyhanast, mlnl golf, masa tenlsl. çocuk bahcesl, denlz Içl barı ve her gece seçkln sanatcrlardan olutan mUzlk programıyU ŞARKÖYMÖTEL ERKAN 8 «ün7geceTPİ3.950TL 3 gün2 g c TP. 6 . 9 5 0 T L ee MARE MONTE OTOBUSLE AVRUPA* SofyaZasrepVenedlkNUMonaco CannejBarcelonaLyonParltLondraMOnlh Dövlz dahil 107.000 TL'den İtibaren Halaskârgazi Cad. No: 111/2 Harbiye Istanbul Tel: 47 81 74 İNMS1W YKZTURU\RINI SUN/IR MARMARİS ALANYA PANOROM^ OTEL Kooo rL BODRUM KORTAN OTELÜDYAi9000Tt AVSAYARAR MOTEL 8 gün 7 g c TP.13.450TL ee 3gUn2geceTP. 6.450TL* TAM PANSİYON 12.400.TL. •»ALANYA* BÜYÜKOTEL SUN MOTEL GEMI ILE AVRUPA* Napoll Marsllya Barcelona Majorka adaları Palermo Pire Atlna Jzmir bolge AtatiırkCad. 294/A. Alsancak(J Kordon) Tel. 21 55 95 21 55 96 Telex 52 183 MIZM TR TALYA OTELt Tel 5600 Tdex:56111 TATA. TR Antalya Buro: SEYAHAT VETURIZIM LTDSTI OTOBÜSLE EKONOMİK AVRUPA GEZİSI Sofya Zagreb Venedik Cenevre Paris Londra Miihih Zagreb Niş NcTop, NeTef.Nelp Pık Set ıle unutulmaz bır hafu lonu 5 Haziran'da 200 ki$ılık motorla Boğaz'da yemekli, muzıkli, Mchtap Tura 1 ki,ihfT5rydjh.l 1950 TL. 13 Hazıran'da yandüı ve milzikli Abuıt Turu 1 kişı htr «ey dahü 1750 TL. TurianmK hcr hafta dcğijik bb ySrtye dcvam etmektedir. MlllatCad. Karagill l ı Merkazl No. 20Z KJt. 2OdaN0. lgVFındıkzadclatanbul 25 19 M PİKNİK TURLARI 47.850.TL. 'am panslyon 7500 TL.den îtlbarı * MARMARİS* LİDYA MOTEL ve TATİL KÖYÜ MARTI MOTEL ACENTAMIZDAN YURTİÇİ YURTDIŞI UÇAK BİLETİ MUŞTERİLERİMİZİ UCRETSİZ HAVA ALANINA GÖTURUYORUZ. Ziya Cokalp Cad. 29/1 Kmlay Ankara Tel: 18 10 44 18 02 59 17 00 66 Cumhuriyet Cad. 277/4 Harbiye İstanhul Tel: 46 67 42 46 07 19 Döviz+TL109.500 TL. 9 Temmuz 27 Temmuz 6 Ağustos 24 Ağustos 27 AğustosUEyluI 9 gece logün her cuma harckrt pasar dftnü» RüJHSdîTMT GEMI İLE AVRUPA GEZlSt Napoli Marsilya Barcelona Palma Palermo Pire (Atîna) smtm HER SALI HERHAFTA ıw FETH.İYE OTELLİKyAiesooJ FİATLARIMI/A. • Tesislcrdc 7 gere / 8 gıın * özel otobuslnrle gıdı; / donuş • Sabah, oğlen \ e alşam ycmcklerî J • Yoldakİ kalıvaltı ve ı kramlar r* * RehbCTbkhızmrtIerimi7<İahıIdİr OTELİ16500 ıı bogazid luriznı 'TE 6 PİKNİK H a z i r a n 3B317D 37 ZSS YEDİGÖLLER 56 2 gün TAMP. 6200TX rızm fcYURTİÇİ Olımpos MotelKEMER MARMARIS T««H Koyiı KuşturiK.ADASl Şah MotelBOURUM Buyuk Motel ALANYA Hotel AkdenizK.ADASI Otellarliı regefvasyon lmk«nı 6 ay laksıt kKIBRIS FERİBOTLA UÇAKLA 7 Goco IG.ct DOME 30 900 37 900 SALAMİSBAV 28 700 3 5 700 MARE MONTE 24 600 34.600 ROCKS •31 300 24.300 32 300 DORANA 25 300> 3130CT MIMOZA 24 300 PARK 29.700 DENIZ KI2t 23 6 tlcakla her Pır harekat. Tam Pansiyon: 47.85,0 TL'den itibaren 27 Eylül 1 0 Ekim (Kurban.Bayramı) B Ş A B Ş AKDEÎNIZ AT N AA MARMARİS .BODHUM.FETHİYE KÖYCEÖtZ .KAŞ. ÖLÜDENİZ Alanva ISkombine rlarla GEMI İLE EGE AKDENİZ SAHİLLERİ VE KIBRIS GEZÎSİ tstanbul Izmir Bodrum Taşucu Magosa Taşucu • Fethiye Kuşadası İzmir Istanbul Tam Pansiyon : 30.075 TL'den itibaren 21 Temmuz 1 Ağustos (Şcker Bayramı) BOSTURTURİZM SEYAHAT LTD. ŞTİ Altıyol Onur Işhanı Kat. 5 Daıre 506 Kat. 6 Dîire 6/4 CUUHURIYFT CAO » I î 6 MARB'YE I5TAN61 L TEL 46 67 63 81 41 30 77 ORGANIZÂSYON 388930 373726 KEMER. ANTALYA . PAMUKKALE 10.K) Haziran 7gün 1 9 5 0 0 T L KONFORLÜ OTBLLKRDE Y P LİDYA , SEKETUR, OLİMPOS • KUŞADASI TATİL KÖYtı 26 Huıran 3 jVmmaz TP DİDİM TURIZM 19500 26500 Baharıye Cad 43 Kadıkov 37 44 60 UÇAKLA KIBRIS GEZİLERİ (7 gece / 8 gün) • KARADENİ? GEZİLERİ SOHK 21 fcm 26 Ağ. 16E>WVP •MARMARİS TATİL KÖYU 4 11H«ı»anTP 19.900 TL. tERKAL MOTEL Burhaniye Ören 12IİOHaı 15 500TLI017Tem. Marmaris SıİltanSarav Motd 12900 12900 Denizkızı: 32.500 TL. Marc Monte : 35.000 TL. Dome: 40.500 TL. SalamU:S9.000TL. HAFTALIK ALANYA VE BODRUM GEZİLERİ Büyük Otel (Alanya): 11.250 TL. Sun Motel (Alanya): i 1.950 TL. Bitez Motel (Bodram): 13.900 TL. Tam Panayon / Her Cuma 20.00'de hareket Cumhuriyet Cad. 277/4 Tel: 46 0719 46 67 82 Harbiye/ İST. 14.600 o ı . ^ T ™ 11SM1TL.2129AİIM. FE.RSEMBE günleri bk sizlerkğ/iz 449295 i 9 1382 • ZagrebvenedıkNICBCannes BarsclonaSansebastianParls Londra AmsterdamMünlhZjgrflbNls (24 gün yjrım pansiyon 80 000 TL. 4^0 t 6 ay tavsıt) veORTAAVRUPA |OTOBUSLE EKONOMİK RINGGEZİSİ F (J.g«Zİ:iaı7"82W2.geil:1.8."02)(3.9ezl22.8."82: N'svenefllk CenevreParfs^LondraMUnlh " ZagrepNls (20 çün yatak kahvallı 60 OOO TL. 400 g 6 Ay taksit) Yurt ıçl, Yurt dıjı urizm bankast çakierirM»! «cantamtzda kulianabıtirs(rtlz.*Lutfen broçür isteytnİZ,* TUNAUHÎLMt CAD. 113/7 KAVAKUPERE Tel: 27 80 86
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog