Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜRYAŞAM 10 HAZtRAN 1982 televizyon 19.50 ÎNANÇ DÜNYASI Kur'anı Kerim ve Türkçe açıklamasmdan sonra, îlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. î. Agah Çubukçu ile İslam Dininde Umut konusunda bir sohbet var, "At,, en çok ilgi toplayan filmlerden biri... 20.10 20.30 20.55 21.10 UYKUDAN ÖNCE HABERLER HAVA DURUMl MİNİK KONSER Cannes Senliği'nin filmleri •BBBHFaruk GÜVENÇ Paris Sinematek'inde gösteriliyor Yeni doğan cocuğa Mehmet BASUTÇU bildiriyor PARİS Cannes'da «Yönetmenlerin On Beş Günü» Cquinzaine des realisateurs) bölümünde sunulan filmler şımdi de Paris sinematek salonlarında izlenebıliyor. Cannes Senliği'nin yoğun programı ve uluslararası boyutun getirdiği çalkantıh ortamın karşı konulmaz akıntısı içmdc bir filmden di ğerine sürüklenen, güçlü bir yapıtın büyüsünden kur tulamadan bir yenismin etkılı soluğuyla karşılaşan sı nema yazarlarının en buyuk sorunu, görmek istedık leri filmlerın tunfcınu ızleye cek zaman bulamamaları. •Yönetmenlerin On Beş Gü nü> bolumunde sunulan yapıtlann genç yönetmenleri arasında geleceğin ünlü ısımlerıni bulma, ortaya çıkarma olasılığınm yuksek olması. bu üzuntuyü bır kat daha artırıyor. Bu sene, olumlu bir girişim sonucu, «quinzaine» filmlerinin Parıs sinematek salonlarında yeniden gösterilmesi hem Cannes'a gidemeyen, hem de Cannes'da zaman bulamayan başkentlilerı sevındirdı. konserler Mavi Tuna valsi üzerine konser parçalan Meral Güneyman piyanoda seslendirecek. yürekten merhaba! 21.15 YEDİ KOCALI HÜRMÜZn (Renkli) Hürmüz daha öncekl bölümde eğlence için evljlikler yapmış ve seçüklerl klşilori entrlkalarla evliliğe götiırmuştu. Şimdi gerçekten aşık olduğu bir doktor vardır ve onu elde etmenin yollarını aramaktadır. Oynayanlar: Ayten Gökçer, Cihan Ünal, Adile Nas.it, llyas Salman, Ayşen Gruda, Metin Yazari: Sadık Şendül. Yapım[Yönetim: Okan Uysaler. 22.05 TÜRK SANAT MÜZİĞİ Tuğrul Mumcu şu eserleri sunuyor: •Gönül aşkınla 'gözyaşı döhmekten usandı artıfe», «Ksfei dostlar eski dostlar», «garfeımı senin için yazdığımı bilseydin», «flüyo gibi her hatıra her yaşantı bana*.. LE MANOF OKUYUCUNUN DIKKATİNİ «AT»IN ÜZERİNE ÇEKİYOB «Yönetmenlerin On Beş Günü» bolumunde sunulan toplam yirmi film arasında. Türk sinemasının başka bir urunu, AU özgentürk'un yö nettığı «At», en çok ilgi goren filmlerden bırı oldu. Pa ns sınemateğındeki gosterileri haberleyen «Le Monde» gazetesının sınema eleştırmeni Louis Marcorelles oku yucusunun dikkatini «At» filmi üzerine çekerken. diğer basin organlannda «quinzaine» filmlerini tanıtan yazılarm, «At»ı genellıkle ilginç ve özgün bir film olarak değerlendirdikleri görülüyor. Fihnde gerçeklerin göze çarpmayan, gizll kalan, derin anlamlar taşıyan yanlan belirginleştiriliyor. Ali özgentürk, iklnd uzun filmi olan «At»ta, «Hazal»da gördüğümüz, kendine özgü sinema dilinln ve anlayışınin yeni bir örneğini geliştirmiş. Yönetmen toplum gerçeklerini yine sa natçı gözüyle biçimlendirerek yansıtıyor. Ancak hemen belirtelim kl bıi biçimlendirme yalnız estetik bir kaygıdan doğmuyor ve ger çekleri çarpıtmayıp, tersine, gerçeklerin göze çarpmayan, gizli kalan, derin anlamlar taşıyan yanlarmı belirginleştiren bir biçimlen dirme söz konusu. Zor yaşam koşullan karşısuıda içi ne sığınılan dü 8 dünyasıyla, insana kendine'çimdik attı"racak kadar 'düşsel' boyutla ,^ri olan gerçekler içiçe işleniyor Olaylann toplumsal, kişilerin ruhbilimsel yanlan m inceleme kaygısı ağır ba san bir sanatçı bakışmın kültürel lnceliğiyle, somut gerçeklerin çarpıcılığı arasında denge kurmak bir cambazlık işi. Bazı sahneler, Genco Erkal'ın çok başarılı oyununa karşm inandıncılığmı yitirebiliyor. «Yol» ve «At» filmleri sinemamızın gizll gücünü ha berliyor. «At» filminin diğer bir özelliği de, son yıllarda Avru pa sinemalannda başanlı olan yapıtlarımızm hemen tümünde işlenen köy gerçeği teması dışına çıkarak, bü yük kent yaşamma eğilmesi. Anadolu'dan îstanbul'a, çocuğuna okuma olanaklan sağlamak için para kazan ma amacıyla gelen yoksul bir babanm öyküsü olan «At», kırsal bölgelerden büyük kentlere akan iş gücünün getirdiği önemli ve çok yönlü sorunları slnemaya getiriyor. Cannes şenliğinde altın palmiye ödulunu paylaşan «Yol» filminin kazandığı ba şan yanmda Türk sinemasının ikinci bir örneği olarak beğenilen «At», dışanya açı larak dünya sinemasıyla boy ölçüşen sinemamızm da gizil gücünü haberliyordu. Paris'te Challlot ve Beaubourg sinematek salonlannda 20 hazirana dek sürecek oian «quinzaine» fiknleri arasında sivrilen yapıtlar ıçmde, Macar yönetmen Pe ter Gothar'ın gerçekleştirdi gi 1960'h yıllarda Macar gençliğinin sorunlannı işleyen «Askıya Alınnuş Zaman» ve Quebeck'U Jean Pi erre Lefebvre'in ;yönettiği, anakız ilişkilerinl anlatan «Vahşi Çiçekler» sayılabilir. Ancak geriye kalan filmler\n büyük bir bölümü de genç yönetmenlerin seslerini duyuran, Filipin'ler, Yeni Zellanda, Sri Lanka, Venezü ella gibi ülkelerin sinemala nnı tamtan ilginç yapıtlardan oluşuyor. «Yönetmenlerin On Beş Günü» bölümü sorumlulan gelecek yıl yeni şenlik saraymın açılmasıyla olanakları genişleyecek olan Cannes şenliği etkinlikleri içinde kendilerine daha geniş bir yer verihnesinl istiyorlar. Pierre Henri Deleau ve arkadaşlannm bu yolda gereken çabayı göstereceklennden kuşku yok. Sinematek gösterileri gırışimlerinm ilk meyvası olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, gelecek yıl, «quin%aine» filmleri arasında da bir ödüllendirmeye gidilmesi öneriliyor, 22.25 HABERPROGRAM 23.00 HABERLER 23.05 KAPANIŞ radyo TRTI 05.00 Açüış, 05.05 Ezgi Ker vanı, 05.30 Şarkılar, 06.00 Kl sa Haberler, 06.02 Bolgesel Yayın, 06.30 Koye Haberler, 06.40 Günaydın, O7.3o Haber ler, 07.40 Gunun Içınden (1), 10.00 Kısa Haberler, 10.02 Arkası Yarın, 10.22 Bolgesel Yayın, 11.00 Kısa Haberler, 11.05 Ttlrküler, 11.20 Müzik, 11.40 Şarkılar, 12.00 Kısa Haberler, 12.10 öğle Üzerl (2), 13.00 Haberler, 13.15 MU aik, 13.30 Bolgesel Yayın, 14.45 öğleden Sonra (3), 16. 00 Kısa Haberler, 16,06 Türkuler, 16.25 Müzlk, 16.40 Şar kılar, 17.00 Olayların ÎÇitıden, 17.30 Dia ve Ahlâk, 18. 00 Kısa Haberler, 18.05 Çocuk Bahçesi, 18.20 Haftanın Çocuk Şarkısı, 18.23 Bolgasel Yayın, 19.00 01.00 TRT II ile Ortak Yayın, 19.00 Ha berler, 19.30 Şarkılar, 20.00 Köyümtiz Köylümüz, 20.20 Türküler, 20.40 Müzik, 21.00 Kısa Haberler, 21.02 Radyo Tlyatrosu, 22.00 Kısa Haber ler, 22.05 Gece Konseri, 23. 00 Haberler, 23.15 Geceıun îçinden, 01.00 Program ve Kapanış, 01.05 05.00 Gece zlk, 09.00 Şarkılar, 09.15 Sağ llğimız, 09.30 Sabah Konsen, 10.00 Şarkılar, 10.20 Turküler, 10.40 Denizin Sesi, 11. 00 Şarkılar, 11.30 Türküler, 11.45 Muzık, 12.00 Şarkılar, 12.30 Türküler, 13.00 Haber ler, 13.15 Saz Eserleri, 13.30 Melodiler Geçldı, 14.00 Teknik Üniversite Korosu, 14.30 Yabancı Dıl Öğrenelim, 15. 15 Türküler, 15.30 Müzik, 16.00 Gönül Sesimlz, 16.20 Arkası Yann, 16.40 Türküler Geçldl, 17.00 Olayların 1çinden, 17.30 Küçük Konser, 18.00 Şarkılar, 18.30 Hikâyelerimız, 19.00 01.00 TRT I ile Ortak Yayın, merika Birleşik Devletlerinde caz ve hafif müzik, ellili yıllarda bir duraklama dönemıne girmiştir. Trompetçi Dizzy Gillespie ve alto saksofoncu Charlie Parker'in kırklı yıllarda başını çektiğı eski «Bob» stiünin modası geçmişü, Stan Kenton'un ya da Stan Getz'in öncülüğünü yaptıgı CoolCaz da eskisi gibi ilgi derlemiyordu. Ellili yıllann başında, ücari merkezler. Cannoball Adderley, Thelonius Monk gibi sanatçılarla yeni bir Bob stilini canlandırmak istedilerse de. pek tutmadı bu akım. Ve öldu sanüan eski Swing üslubu birdenbıre gündeme geldi. Gene Puerling'm başmı çektigi, duzenlemelerini yaptıgı üçü erkek, dört şarkıcmm 1953'de kurdugu "The Hilo's' (daha sonra «The Singers Unlimited») ad'ı a capella vokal topluluğu birdenbire bütün ilgiyi üstüne topladı. tnsan sesl artık çalgılann yerini ahnıştı sanki. Avrupa'nm Swingl Singers (daha sonra DoubleSixts) lopluluğunun eski ustalann eserlerlni swing temposu ile veren plaklan bütün dünyada kapışıldı. Yıllarca sonra bu türden bir koroyu Ankara'da da selâmlamaktan mutluluk duyuyorum. A Dışişleri Bakanlığı tarafından Almanca, Ingilizce ve Fransızca yayımlanan kitaplar» TRTIII 07.00 Açılış, 07.02 Güno Başlarken, 08.00 Sabah Konseri, 09.00 Türkçe Haberler, 09.03 Küçük Konser, 09.30 Foreigner Topluluğu, 10.00 Müzik, 11.00 öğleye Doğru, 12.00 Haberler, 12.12 Dlskoteğimizden, 13.00 Konser SaaU, 14.30 Klaslk Türk Müziği Korosu, 15.00 Müzikli Dakikalar, 16.00 Günün Kon seri, 17.00 Haberler, 17.12 Sızler Içın, 18.00 Plaklar Donüyor, ^.00, Haberler, 19.12 Bir Konser, 20.45 Müzlk, 21. 00 Müzik, 22.00 Haberler, 22.12 Geoenin Getirdikleri, 23.00 Opera Saati, 2400 Müzik, 01.00 Program ve Kapanış. Atatürk'ün sözleri cesitli • * yahancı dillere cevrildi Sanat Servisi Atatürk' ya'da yaşamakta olan Dok un 100. doğum yıldönümunu tor Belma Emircan, Ingiliz kutlama etkınliklen çerçeve ce çeviriyi ise, Yılmaz Öz sınde Dışişleri Bakanlığı A yaptı. taturk'un çeşitli konularda KAHİRE'DE SERGİ ki seçme sözlerini içeren In AÇILDI.. güizce, Fransızca ve Alman Öte yandan Atatürk Yılı ca dıllerinde kitap yaymla kapsammda Kahire Büyük dı. Eserın Fransızcası ve elçıliğimizce Kahire'de, Ata Türkçesi Dışişleri Bakanlı turk fotoğrafları, Ozan Sağ ğı'ndan Akil Aksan tara dıç, Suna Sözer. Mehpare fından yapıldı. Ingiüzce, Akbaş ve Canan Baysal'ın Franstzca ve Almancay^, ya eserleri ile gümüş ve bakır pılan çevirisi Dışişleri, Türk lanmızdan öluşan bir* sergl çesj, Kultür.Bakaabği.,tara , ÖuzeYıledi. Mısır Arap Cum huriyeti Kültür Bakanlığı fından bastırıldı. Almanca çeviriyi Alman Müsteşan Muhammed Mustafa ve Kahire Büyükelçimiz Berduk Olgaçay tarafından açılan sergide Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri, Kültür ve Enformasyon Ba kanlıklan yetkilileri hazır bulundu. Mısır Televizyonu da haber programında sözkonusu sergiye yer verdi. Bu nun yanı sıra Haldun Taner. «Atatürk'ün Kültür Po litikası» konulu bir konferans verdi. Ozan Sağdıç bir slide gösterisl 29 mayıs cumartesi gecesi TürkAmerikan Derneği salonunda ikinci konserini veren Ankara Çağdaş Oda Korosu'nu Romanyalı sanatçı Bujor Hoinic yönetiyor. Bay Hoinic bu toplulugun her'şeyi; çalıştırıcısı, yönlendiricisi, bestecisi, aranlörü. Piyano, kontrabas ve davul eşliğinde söyleyen on şarkıcıdan (üç soprano, iki alto, iki tenor, iki bariton, bir bas) kısa zamanda inanılmayacak bir sonuç almış. Opera korosunda bağırmaya alışmış kişilere mezzavoce, yumuşak söyletmek, ritm duygusu aşılamak. tenorlara, sopranolara bu uslubun gerektırdıği kaia tonlannı öğretmek, bir başka deyışle şaxkıcılardan calgısal bır renk ve virtüozlte eide etmek kolay ış midır? Ayrıca ben Alto Sara Kuştan'ın kadıfe renklerını, caza olan yatkınlığını. Soprano Gökçen Gultek'ın buğulu sesını, soprano Hıcran Gedik'in pınl pırıl falsetlerini, Bas Atilla Kuştan'ın ustaca söyleyişini. sempatik davranışlarmı çok sevdim. Zaten topluluk sahneye pek yakışıyor, soyleyişiyle oldugu kadar görünüşüyle de etkiliyor dinleyicileri. Zamanla daha rahatlıyacaklanndan, teknik yönden daha da gelişeceklerinden eminlm. Tabii geçen geceki başarıda Bujor Hoinic'in guzel bestelerinin ve ustaca yapılmış düzenlemelerinin de büyük payı oldugunu söylemeliyim Tek kelıme ile, bu kon^er, tadına doyum olmaz bir müzik şolemydi bizler için Ben Ankara Çağdaş Oda Korosunun kısa zamanda butun müzik meraklılannm sevgihsi halıne geleceğmden vc memleketimizde çoksesli müziğin sevılmesine buyuk katkısı olatağından kuşku duymuyorum. Yeni doğan çocuğa yürekten bir merhaba!. Yarısı, * % TRTII 07.00 Açılıç, 07.02 fSollstter den Seçmeler, 07.30 Haberler, 07.40 Türküler, 08.00 Mü bulmacö 1 2 3 4 5Z 6 7 8 9 M M P 1 2 3 4 5 6 78 9 ımmtmmım U • rflUtiNH'ın SOLDAN SAĞA: 1 Basınçölçer. 2 Bir kıta. 3 Ok kuburu.... Örgü örmekte kullanılan uzun çubuk. 4 Kriptonun sımgesı... Genellikle içine çekırdeksız küru Uzüm konularak yapılan bir cıns tatlı çörek... Bir nota. 5 Bir halk oyunu. 6 Fide yetiştırmek ıçın ayrıltnış toprak bolumü... Danslı ve resmî kıyafetli gece toplantısı. 7 îtalya'da bir şehır... Kendisine özgu bir parıltısı olan, genellikle elektrı|ı ve ısıyı ıyi ileten, oksljenle birleşerek bazal asıtler veren basit cısım. 8 Ateş... Çabuk. 9 Eskımoların besin olarak yararlandıkları bir denız yosu ların anşap bölümlerıne türlü bıçımler yapmak için çakılan ıri başlı sarı çivı. 7 Daha çok kötü adam rollennde oynayan fakat geçenlerde bir televizyon dizisinde komiser rolünde izlediğtmiz bir slnema oyuncumuz... Seyrek. 8 Aruz vezninde kısa okunması gereken bir hecenin uzun okunması. 9 Çok yıllık otsu bir bitki. "Poet,, Dergisi "Osman Türkay Özel Sayısı,, yayımladı Sanat Servisi Kıtalararası Şiir Derneği (World Poetry Soclety Intercontinental) tarafmdân 23 yıldan beri yayınlanmakta olan uluslararası aylık şilr dergisi POET, mayıs 1982 sayısınm tümünü Kıbrıslı Türk ozanı Osman Türkay'ın şiirlerine ayırdı. Alt mış dört sayfa tutannda olan dergl, Osman Tttrkay dan kısa, orta ve uzun boy da 24 şilr yayınladı ve kapağmda da ozanın bir resmini bastı. Dünyanın altı kıtasında kl şiirseverler tarafmdan okunmakta olan POET der gisi «Türkay'm Şiiri» olarak adlandırdığı özel sayısmda ozan üstüne çeşltll dergilerde yayınlanan yazılardan örnekler verdi ve Osman Türkay'ı «İlk gerçek uzay çagı ozanu olarak tanıttı. Türkçe oldugu gibi tngillzce de siirler yazmakta olan Osman Türkay'm bu özel sayıda yayınlanan tüm silrlerl ilkln Türkçe olarak yazılmış ve Türkiye'de «Varlık», «Türk Dili», «Yeditepe», «Yelken», «Denge» ve «Sesimiz» dergilerinde ve ozanın Yeditepe Yayınları arasında çıkan kltapla rında yer aldı ve daha son ra Ingilizce'ye çevrildl. Osman Türkay'm bu başarısı uluslararası sanat çevrelerlnde de yankılar uyandırdı. Şlmdiye dek bir düzineye yakın uluslararası şilr ödülü kazanan Oş* man Türkay'a World Op'en Universlty 1980 yılında Onursal Edeblyat Doktoru lisansı sundu ve 1981 yazın da Callfornia'da toplanan Dünya Ozanları Kongresin de Dünya Kültür ve Sanat lar Akademisl en büyük onur aşaması olan «Uluslararası Ozanlar Snltanı International Poet Laureate» payesini vermiştir. Şiirleri yurt içinde olduğundan daba fazla jıurt dışmda yayınlanan Osman Türkay 1927 yılında Kıbns'ta, Ozanköy'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kıb ns'ta yaptıktan sonra 1953 ..ve 1958 yılları arasında Londra'da gazetecilik ve felsefe okudu. nu. iUKARDifri AŞAĞIYA: 1 Bir spor dalı. 2 Omürler... Yere dıkilen işaret çubuğu. 3 Kabul etmeme, geri çevırme... Yazı. 4 Kalıç... Bır nota. 5 Gırıt adasında Minos uygarlığından sonra gelışen bir uygarlık... Yasaklama. 6 llâve... Eskiden süs diye oda 8 0 9 s 2 » A 9, 1 î T i V 2 v U i 3 ş. R A N A E N ; ü 4 j . M RA 55 A A A K R î F 6X I 7 T 1j ^ S A 1 2 3 4 5 6 78 9 1 A. N JÛ I; • • c ••• • C H N| •• Ayhan Baran Maskara ve Rezan'da uç resıtal verdi A M A N e 1 T> E r. Ayhan Baran ile bir dakika Sanat Servisi Mayısın sonunda İstanbul Maden Fakültesinde icra edilen Haydn'ın «Yaratılış Oratoryosu»nda dikkatleri tekrar üstüne çeken Bas Ayhan Baran, bu konserden once davetli olarak Sovyetler Birliğı'ne gıttı, Leningrad, Moskova ve Rezan'da üç resital verdi. Son derece başanlı olan bu konserlerde Baran, önce antik aryalar söylemiş, sonra Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin ve llhan Baran'ın eserlerini sundu ve programını Çaykovski'nin şarkıları İle bitirdl. Kendisinden Turk bestecilennin bu konserlerde nasü karşılandığını ogrenmek istedik. Çok beğenildi. Hatta her üç resitalde de dmleyiciler bu parçalan tekrarlamamı istedi, bu yönde alkışlarıyla beni zorladılar. Bıliyorsunuz Sovyetler Birlıgı'nde muziksever bir halk vardır. Her uç kentte de dınleyicılet konserden sonra, ellerinde çıçek, çıkış kapısı onunde toplanmıştı. Lenıngrad'da dinleyıcılerden bın havalarda bir afiş sallıyordu. Biraz dikkatli bakınca afişte kendı adıını gördüm. On iki yıl önce Kirov Operasında Sihırli FluUte söylemiştım. Meğer o temsillerin afışiymış. Moskova da da konserden sonra Sovyetlerin tanmmış bası Ivan Petrov çıktı sahneye, beni öven bir konuşma yaptı ve bır rozet takta yakama. O konsere Bolşoy Tiyatrosu'ndan pekçok sanatçı gelmişti; geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Senfonı Orkestrası'na Çaykovski'nin beşincı senfonisini çaldıran Viadirair Kozukar da vardı dinleyicilerin arasında. Ayrıca televizyon ve radyo için çekimler yapıldı. .Sovyetler Birüği'ne ilk gidişiniz miydi bu?* Hayır. Dört defa operalarda oynamak uzere gittim. Bir defa da çeşitli kentlerde resitaller vermıştım. Bu altıncı gidışim oluyor. Sanat Gâlerikri \ CXM7İJ/4NS.449295 TAKSIM SANAT EVİ 44 25 26 GALERİ ÇERÇEVE n renk renk.boy boy değişikağaç çerçeveleriyle OLGUNLAŞMA GALERİSİ Beyoğlu tıtanbul URART SANAT GALERİSt AKX IPEKÇ1 CADOESI 21 N6ANTASI SIANBUL rajETOK O 0 3 » TEUKS » « f U H A T T B ZEHRA BAYDAR SAYNURTAŞKIRAN 10 • 20 Haziran 1982 "Dekoratif Yapma Çiçek Sergiti" AYŞENURAKI Resim Sergiıi 2 2 0 Haziran 82 yazboyunca BEDRIRAHMİ GALERİSİNDE Nanmınlı YurduTOnvl Tal:446095 "Reporter" YÖN: Mlchd Anjelo Antonianni JaekNichoUoB MarUSehaddcr P.t«ıtSal ıÇarş vParf .Cu tnı 14.0017.0030.00 C.tul • Pıur 12U5O 15.00.18.00 21.00 rarfmsaftmakistoyentoriçirı Kuttulus Cad. 191/B Smemkoy 40 47 83 7.'Kurıılu$ Yıldonumu 'Türk Resmınde lnsan ve Portre" sergisiyle kutlanıyor Kasıın 1982 AFA SİYAHBEYAZ FOTOĞRAF BASKILARINIZİÇİN Meşrutiyet Cad. 131 TepebaşıTel:45 AÜHF öğrencl klmlığiml kaybettim. HUkUmsUzdür. Çlgdem KIUNÇ • Edeblyat Fakültesi öğrencl karneml kaybettim, gegersizdlr. Dery» ÇEKINMEZER 10 TON KÜLÇE KURŞUNDAN 2 KALEM KURŞUN LEVHA ÇEKTİRİLECEKTİR Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adrorlerden alınabilir. 1 KARABÜK'te: Demlr ve Çelik Fabrikalan Müessesesi Tedarik ve Kkmâl Mudurlüğumuz. 2 ISTANBUL'da: Sirkeci, Yalıköşku Cad. Yalıköşkü Han Kat: 45'deki Mümessilliğinüz. 3 ANKARA'da: Küçukesat, Büklüm Sokak No 22'deöi Genel Müdürlüğümüz. İSTEKLİ'lerin şartnamemız esaslarına gore hazırlayacaklan kapalı teklif mektuplanru, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 18 haziran 1982 çarşamba gunu saat 14.00'e kadar Karabuk'teki Muessesemız Haberleşme ve Arşiv Müdürlügü'nde buLundunnaları ilân olnnur. (Basin: 181M) 4162 < VEFAT Emekli Yargıtay Başkanı merhum Halil Ozyoruk ye eçı merhume Sadriye Özyöruk'ün oğlu, Fatma Özyorük'un eşi, Emekli Mahalli Idareler Kontrol Kurulu Müdüru SANATEVİ Y U I N EN İVİ FİLMLF.Rİ TOPLUGOSTERİSI 8 Kaatraıt a n Gazeı ı stanoui 9 Haziran Macaria» 10 Hazıran Oelı K»n 11 Haziran Kan Oauaa %2 Haziran vuan. oidıiısfiie» ! 3 Haziran y n Maneen 14 Hazıran Cırkıme» de 6eve« 15 Haziran Plı Aaam 16 Hazıran Gui Hasan l»Haz"iran oiume Kosania» 18 HazJran Volco 19«a?lrao Olumo Sekıcrken 20 Maztran uuUa Mergcm.la.1315.ış.18,30.3! Q Seıanık Caa ?6 Teı. I » 98 05 • 11 55 85 Kegcnılen I >ırk Filmtcri Dizid SEDAT ÖZYÖRÜK 8 6 1982 salı günü vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 10.6.1982 perşembe günü Aksaray Valide Camıi'nde kılınacak oğle namazmı inuteakıp Edirnekapı Mezarhğı'ndaki aile kabris 'amna defnedilecektir. . . AlLESt V» < ^ BEREKETLİ TOPRAKLAR USTUMDP d da ıJOUerılen KODV31 İ2 30 [ i 30 • 19 00 ozeı G o j t " I 3 w«ıran PaiA, saaı 18 QO"öe ı VI sı P vıjRT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog