Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

10 HAZİRAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Çad'ın güneyinde yoğun çarpısmalar devam ediyor PARİS (33.) Isyancılann başkent NTDjemena'yı ele geçlrmelerinden sonra, Çad'ın güneyinde yoğun çatışmalann devam ettiği bildirildi. Fransız yetkililerin bildirdiğine göre, çatışmalar daha çok Hıristıyan ve Arumist Afrıkalüann yaşadığı ve ülkenin diğer kesunlerine göre daha zengin olan Güney Çad' da yoğunlaştı. Başkan yardımcısı Yarbay Abdülkadir Wadai Kaouge'ye sadık kuvvetlerin, " Devlet Başkanı Goukouni | , Ouddei'ye bağlı kuvvetlerle ISVeÇ çarpıştıklan bildiriliyor. Devlet Başkanı Goukouni' karasularmda nin, isyancılar pazartesi günü başkente girdikleri sırada kom iki esrarengiz Vi ülke Kamerun'a kaçtığı ha denizaltı ber verildi. Eski Savunma Ba kanı Hissene Habre'ye bağlı daha görüldü isj'ancıların başkenti denetimSTOKHOLM (a*.) ts leri altında tuttuklan ve ülkeveç donanması, öncekı nin kuzeyinin üçte ikisinl ele gün îsveç kara sularında geçirdikleri öğrenildi. Güney görülen ıki esrarengız debölgesindeki çatışmalann tse, nizaltının bblgeden ayrüHabre'nin Çad'ın tümüne egemış olabileceğini bildırdl. men olmast için mi yoksa Ka Denizaltılardan biri Balmouge'nin güney bölgesinde tüc Denizinde, diğerl de kendi egemenliğinl kurması iğeri de Stokholm açıklaçin mi yapıldığı kesinlik kazan rında tespıt edildl. tsveç madı. donanmasına mensup hell Fransıa yetkililer, kuzeydeki kopterler her iki denizaltı Arap kabileler ile ayn bir dev yı da, derin su bombalan let güneydeki Hristiyan Afrika atarak etkisiz hale getirlılar lle de bir başka devlet meye çalıştılar. kurmak üzere girişımler yapılacağından endise duyuyorlar. Arjantin ucakları Ingiliz donanmasına yine saldırdı • Arjantin: Ingiliz fırkateynini batırdık Ingiltere: Savaş gemimiz ağır yaralandı Arjantin'in battığını ileri sürdüğü, tngiltere'nin ise «ağır yaralandığııfi» kabul ettiği «Plymouth» fırkateyni 2800 tonluk. Arjantin hava saldınsında iki Ingiliz çıkarma gemisi de isabet aldı. 4 Arjantin uçağı düşürüldü. LONDRA/Buenos Aires (a.a.AP) Falkland adasmda, Arjantin ıle Ingiltere arasmdaki savaş, önceki ge ce sabaha karşı Arjantin uçaklarının Ingiliz fılosuna karşı düzenledikleri bir saldırı ile yoğunlaştı.' Arjantin genelkurmayı ta rafından yayınlanan bildiride Arjantin uçaklannın bir Ingiliz fırkateynini batırdık ları üç savaş gemisini de ağır yaraladıkları belirtildi. Ingiltere savunma bakan lığı ise dün sabah yaptığı açıklamada Arjantin saldınsını doğruladı ve «Plymouth» adlı fırkateynin ağır ya ralandığını, «Sir Trisram» ve «Sir Yalahad» adlı çıkarma gemilerinin de isabet al dıklarmı bildırdi Savunma Bakanhğı «Plymouth» fırka teyninde saldırı sırasında ya ralanan beş gemicmin teda vi için başka bir gemiye nak ledıldiklerini belirtti. Ingilte re Savunma Bakanhğı söz cüsü Ian McDonald, çarpış mada dört Arjantin «Mirage» uçağınm düşürüldüğünü, en az İki Arjantin uçagının da yaralandığını bildirdi. Falkland savaşına ilişkin diğer bir gelişmede ise, In giliz birliklennin önceki ge ce Port Stanley yakınlannda ki iki stratejik mevkiyl ele geçirdikleri bildirildi. Bu arada Falkland adasmda 9 bin Ingiliz askerinin bulun duğu belirtiliyor. PLYMOUTH FIRKATEYNİ Arjantın'in battıgını İleri sürdüğu Ingiltere'nin ise «ağır yaralandığını» bildirdiğı Plymouth fırkateyni 2800 ton luk, gemide 235 mürettebat bulunuyor. Kıyıya malzeme boşaltırken isabet alan çıkar ma gemileri «Sir Trisram» ve «Sir Galahad» ise 5750'şer tonluk. Arjantin uçaklan slmdiye kadar Falkland açıklannda beş Ingiliz gemisi batırdılar. Son saldın bölgede kö tü hava koşullarının hakim olduğu bir sırada yapıldı. «Tip 12» fırkateynlerinden olan «Plymouth», 1961 yılmda Ingiliz Deniz Kuvvetlerine katıldı. Plymouth, Arjantin'in Falkland adalanna 2 mayıs'ta çıkması üzerine Güney Atlantik'e gönderilen ilk gemiler arasmda. tngiltere Savunma BakanIığı sözcüsü, gemilerin nerede saldınya uğradıklannı açıklamadı, ancak Ingiliz kuvvetlerinin Port Stanley' in 25 km. Güney Batısmda iki yerleşmenin kontrolünü aldıklannı bildirdi. Arjantin askeri bildirlsinde Arjantin uçaklannm bir îngiliz fırkateynini batırdıkları ve üç savaş gemisini ya raladıklan ya da tahrip ettik leri kaydedildi. Bildiride, fır kateyn ve üç çıkarma geml sinin Port Stanley'in 25 km. Güney Batısındaki «Pleasant Bay» bölgesine asker ve malzeme çıkartmakta olduklan belirtildi. «İngiliz fırkateyninin doğrudan İsabet kaydederek patladığı ve hemen batmaya başladığı» bildirildi. Iki çıkarma gemisinin ise isabet aldıktan sonra yanma ya başladığı ve gemilerde patlamalar olduğu, daha son ra gemilerin karaya oturduğu ve boşaltıldığı öne sürül dü. Arjantin açıklamasma göre, üçüncü çıkarma gemi si de yanmaya başladı ve •eylem dışı» bırakıldı. Çıkar ma gemilerinin boşalttığı as kerlere de ateş açıldığı ve bunlann arasında da ağır kayıplar olduğu ileri dü. Öte yandan 327 metre ua zunluğunda dev bir tankerüf Falkland takımadalanmn do ğusunda uçaklarca bombardC man edildiği bildirildi. ABD Kıyı Koruma Muhs fızlıgı, «Hercules» adındaki Liberya bayrağı taşıyan tan< kerin, saldıran uçaklarm hangi ülkeye ait olduğuntf tesbit edemediğini haber ver di. Kıyı koruma muhafıa Craig Jud, tankerln bombs landığı haberinin kendileri* ne salı günü TSİ 19.00 da \ı^ laştığını ve saldıran uçaklaf n n 4 motorlu olarak tanıtıh, dığını da söyledi. Tankerdaf can kaybı olup olmadığı halc kmda henüz bir bilgi almat madığını söyleyen Jud, HeR cules'ün en yakın limana sı ğınmak istediğini bildirdi. UCUZ VE GÜZEL DİNLENME OLAMAĞI ZİRAATCILAR MARMARİS DİNLENME TESİSLERİ ÜÇ ÖĞÜN YEMEK+YATAK(TAM PANSJYON)SADECC 900 TL 1. dönem 12 hazlran27 hazıran 1982 2. dönem 30 hazlran14 temmuzi982 3. dönem 17 temmuz31 temmuz 1982 4. dönem 3 agustos17 agustos1982 5. dönem 19 aaustos2 evlül 1982 NOT:»)1.DÖNEM % 2 0 İNDİRİMUDİR h)TURİZM BANKASITATİLÇEKL£RİGEÇERUDİR l&JVURU AKAY CAO NO 7 BAKAMUKUUt/ANK TEL I7944O I 7 7 3 M 15 Hazirana kadar % 20 indirimli fiyatlar (yatakkahvaltı) TEK KİŞİ: 1110.TL İKİ KİŞİ: 1745.TL Hertürlü sosyal hizmetlerde emrinizdeyiz Bu rrKirkc. tecrübediı; aüvencJir. MTE 25 yıllık tecrubesiyfe, yurdumuzun metal ve ahşap işleyen kesici takımlar üretimînde, en köklü ve en güçlü kuruluşudur. MTE en modern ve ileri teknolojiyi uygular. Ulusal ve uluslararası sanayi kuruluşlarının standart takım ihtiyaçlan ile birlikte hassas ve özel takım gereksinmelerine de cevap verir. jstanbui Tel: 61 31 67 Tel: 343 BurhaniyeÖrert Rezervasyon için: Iş Bankası Burhaniye Şubesi Hesap No: 666 T.C. SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM BAKANÜĞI TAKSİM HASTANESİ DÖNER SERMAYE SORUMLU SAYMANLIĞI 1 Taksün Hastanesi Insan Asansörü işi 7.7.1982 çarşamba günü saat 14.00'de Taksim Hastanesi Baştabiblik odasmda müteşekkil komisyonca kapalı zarf usulüyle eksiltmesi yapılacaktır. 2 Işin keşif bedeli: 3.523 460 % TL. liradır. 3 Bu Işe ait eksiltme şartnamesi ve BakanIar Kurulu Karanyla Bayındırlık Işleri Genel Şartcamesine eklenen Ek maddesindeki çalışma şartlan lle diğer evraklar her iş günü saat 9 00 ile 16 00 ara8i Taksim Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığında görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilecek isteklilerin: a 105.704 %TL liralık geçici teminatmı. b 1982 yılına ait Ticaret Odası veya SanayJ Odası belgesini. c Müracaat dilekjpeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan). * Teknik personel bildirisl. Yapı araçlan bildirisi, « Taahhüt bildirisi. ^> Sermaye ve kredl lmkânlarını bildiren maH durum bildirisi. Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (Aynı çap ve karakterde ig bitirme belgesi) Keşif bedeli kadar işin eksiltmeye girebileceklerini eösterir roüteahhitlik karnesinin aslı ibraz suretivle Yapı Işleri 1. Bölge Mödürlüğunden alacaklan Yeterlilik belgesini teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymalan gerekir. 5 isteklilerin teklif mektuplannı 7.71982 çarşamba günü saat 12 00'ye kadar Taksim Hastanesi Döner Sermaye Saymanlıgına vereceklerdir. 6 Saymanhgımız 2490 Sayılı Kanuna tabi olmadıgından ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 7 Bu işe ait tellaliye. resmi vergi ve harçlar lle Han giderlerinin de Müteahhite ait olduğu RÖZÖnünde bulundurulacaktır. Telgrafla müracaat ve postada gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilan olunur. CBasm: 16353) 4161 Tecrübedir MTE'de üretimin heraşamasında kalite kontrol vardır. % 100 kalite. kontrolu, temel ilkedir. Üretim gücü ve üretim teknikleri, teknolojik gelişmenin en son özelliklerini taşır. Uluslararası norm vestandartlarla, ulusal standartlara uygun olarak üretilen mamuller, üstün niteiikleri ile MTE markasını; kalite markasını alır. Kalitedir Gelişmedir v MTE'de daima modern teknolo] uygulanarak üretimde.yurtiçi / talep karşılanarak.ihracat olanakları da yaratan boyutlara ulaşılmıştır. MTE'de amaç sürekli gelişmedir. MTE'de ulaşılan üretim gücü ve düzeyi ulusal teknoloji oluşturulmasını ve birikimini sağlamıştır. Ve MTE'de bugün, uluslararası alanda teknoloji transferi sağlayabilecek aşamaya varılmıştır. Metal ve ahşap malzemeyi ta!aşli> imalat ile şekillendirmede MTE kesici takımlan, güvenle kullanılmaktadır. MTE'de hizmet, satışla sona ermez. Araştırma ve geliştirme çalışmaları desteği ile, geniş teknik servis ve danışmanlar yurdun her yerinde hizmet verir. •MTE markası, kesici takımda verimli, güvenli, hassas ve kalitefl uretimle, garanti demektir. GOvendir Wta^ makina takım endüstrisi a.ş, Kemeraltı Cad. 28/2 Hektaş Han Karaköyistanbul Tel.:435165 TUrkiye Acentası: ÇELİK MAKİNA TİCARET A$* Tünel Cad. No: 18 Transtürk Han Kara1<öyİstanbul Tel.: 49 5110 Ankara Bölge MUmessilliği: Yeni Sanayi Çarşısı Demir Cad. No: 73 Tel.:110982115267 izmir Bölge Mümessilliği: GaziBulvarı, 110/A Tel.: 132704 Adana Bölge Mümessllliğb Atatürk Bulvarı BurduroğluApt. K.5 Tel.:1288021432 Samsun Bölge Mümessllllgfc BankalarCad.No:44 Tel.: 11197 Bursa Bölge Mümessilliği: Fevzi Çakmak Cad. No: 51 Beysel Apt. K. 1 Tel.: 14986 MTE bir Sabahattin Kudret Aksal ZAMANLAR Şiirler. Ederi: 100 lira Karacan Yavınlan TRANSTORKHOLDTNG kuruluşudur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog