Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 2 yöneitilen eleştirilerin bir «„.*,„. yönetmek hevesini andınr bir «KÎT'siz karma ekonomi» özlemini dile getirir gibidir. Bu tür eleştirilert okuyunca sanırsınız ki bu akşam KlTler kapatılsa yann sabah ekonomi düzlüğe çıkacaktır. Ekonomik sorunlara tek boyutlu yaklaşımlarla çare aramanm, kolaycı ve yüzeysel çözüm önerilerini «yalnız benim dediğim doğrudur» kesinliği içinde ileri sürmek gibi bir rahatlığı olduğu inkâr edilemez. Böyle yaklaşımlarm bir yaran da çekılen sıkıntılann tüm suçunu bir «günah keçisi»ne yükleyerek, bazı ekonomik günahkârlan «pir ü pak» kümaaıdır. Bu tür tam (teşhis) hatalan ile KÎT'leri topluma birer «bas belası» görüntüsü içinde, ekonomik boy hedefleri olarak sunmanın zararlarmm «aynı sandalın içindekilerin» tümünü etkileyeceği unutulmamalıdır. KÎT'lerin var oluşunun nedenleri. doğuşu, gelişmesi, ekonomiye katküan elbette aksayan yönlerl ile birlikte objektif olarak ortaya konduğunda. bu kuruluşlan iyileştirmenin yanı sıra büyütmek ve geliştirmek zorunluluğu da apaçık görülecektir. KlTler. o gunlerin koşullarmda sağlanabilen olanaklara karşın, kalkınmanın özel kesim eliyle gerçekleşemeyeceğinin anlaşılması üzerine, dengeli, gerçekçi ve akılcı bir politikanın çerçevesi içinde Atatürk'ün çizdiği ekonomik hedeflere ulaşmak için kurulmuştur. «Araştırmacı Plânlamacı îşletmeci» kuruluşlar bütünluğu içinde oluşturulan KlT'ler ülkemizin sanayileşme atılımlannın öncüsü ve başlıca uygulayıcısı olmuştur. Gelişigüzel suçlama yerine gerçekleri saptama yolu seçilirse, aşağıdaki birkaç örnek bile KÎT'lerin katkısım uzun söze yer bırakmadan göstermeye yeten Demir « Çelik Endüstrisi KÎTler eliyle kurulmuştur. Kömür madenciliğini KlTler gelistirmiştir. Büyük enerji santraluun kurulmasjnı ve bütünleşik bir enerji sistemini yine KÎT'ler gercekleştirmistir. Maden cevheri çıkarma aşamaaından başlayarak, yoğunlaştırma ve m^tale dönüştürme basamaklannı OLAYLAR VE ĞÖRÜŞLEFf te yandan. Ülkemizde de yine seçkin Mşilerce yönetüdiği kuşkusuz olan büyük kuruluşlar sıkmtıya düşüp Devletin destek ve yardımına sığındıgında, bu olgu hoşgö ru ile karşılanmaktadır. En az özel kesim yöneticileri kadar bilgi, yetenek ve deney sahibi olan ve geçmişte işletme ve yönetim sorunlannın yanı sıra bir yığın yapay so runla da uğraşmak durumunda bırakılan,^ KIT yöneticileri ve çalışanlar ıse yuzeysel, «bakkal hesabı» değerlendirmelerle suç lanabilmektedir. Bu tür «çiftölçütlü» de ğerlendirmelerin KIT sorununa çözüm ara yışından kaynaklanan. yapıcı bir yönü olmadığı açıktır, ••• Aşırı istihdam sorununa gellnce, KlTler için bu bir gerçektir. Özel keslmde de özellikle pazar koşullarmm satıcınm lehine olduğu bol kftrlı dönemlerde, çok ince in san gücü planlamalan yapılmamakla birlikte, belli alt kesimlerde kamu işletmelerine oranla daha az işgücü kullanıldığı görülmektedir. Acaba, bu sorunun çözumü KIT'lerde büyük bir işgucü tasfiyesine gitmek midir? «Bir yumurtayı üç kişi taşıyorsa» ikiaini iş ten çıkardığınız zaman bu iki kişi aile bireyleri ile birlikte gerçekte on kişi nasıl sürdürecektir yaşamım?... Bu iki kişi» lerin sayısı kabardıkça işletme düzeyinde bir sorun çözelim derken hangi sosyal sorunlan yaratmış oluruz?.. Herhalde doğru çözüm kaynak tahsisi sorununu yeni bir yaklaşımla ele almak ve yeni teslsler, yeni işletmeler açarak sözünü ettiğimiz iki kişiye ve tutacak yumurtası da olmayan öteki iki kişilere yeni istihdam alanlan yaratmaktır. Yeni yatınmlara gi dilmeden büyük İstihdam alanlan yaratma nın sım ise şimdiye kadar bulunmuş degildir. KITlert eleştirelim, bu kurulustan gun lük politikanm baskılanndan kurtanp, on lan daha iyi yönetilebilen, gerçek sahibi olan Türk Ulusu'nun yücelmesine, refahına, mutluluğuna daha çok katkıda bulunabilecek örgütler haline dönüştürmek için ya pıcı Sneriler ileri sürelim. Ama KIT'lerl tasfiye etmek, kapatmak, küçültmek gibi uç düşuncelerden bir yarar ummayahm.. Vo unlü Amerikalı ekonomist J.K. Galbra ith'in deyimi ile «Monetarist ekonomi kitaplarımn öğretmediği şeyler»in neler ola bileceğini düşünelim. 10 HAZİRAN 1982 KİT'ler için doğru çözüm: Kaynak tahsisi sorununu yeni bir yaklaşunla ele almak ve yeni ışletmeler açarak yeni istihdam alanlan yaratmaktır. Yeni yatınmlara gidilmeden büyük istihdam alanlan yaratmanın sırn ise, şimdiye değin bulunmamıştır. Tüm Suc KİT'lerde mi? • AtiHâ AYBAY Cumhuriyet Sahibi: Cumhuriyet MatbaacılıkveGazetecilikT.A.Ş». adına , NADİR NADİ Cenel Yayın Müdürü: MüesseseMüdürü: Yazı Ijlerf Müdürü: fe«Mnv«Yay«n „ ,. HASAN CEMAL EMİNE UŞAKLIGİL OKAYGÖNENSİN ;CU(tıhurly«t Mıtbaacılık ve Gazctecilik T.A.Ş. . Posta Kutusu: 246 IStanbul Tel: 20 97 03 (5 Hat) kapsayan özel kesime ait tek bir netimi yerine, her zaman ekonomik zorunbakır ya da alüminyum tesisl yok luluklardan doğmayan bir fiyat denetimi tur. özel kesime hammadde sagla uygulaması olmuştur. Temel mal niteliğinyan bu üretim, çeşitli zorluklara de olmayan bir KÎT ürunü, örneğin 50 lira karşın, yine kamu işletmelennce birim fiyatla satılıyor ve bunu ara malı ya da hammadde olarak kullanan bir özel gerçekleştiri lmektedir. kesim kuruluşu elde ettiği son ürünü bir ••• Peki, bunlar niçin her zaman kâr et başka KÎT'e satarak milyoalar kazamyorsa pazardakl guçlerin saptayacağı ve bu mez? Önce şunu belirtelim ki KÎT'ler bir kân dogal olarak bölüşturecek bir fiyat özel kesim firması gibi «en çok kân sağla yerine sözünü ettiğimiz 50 lirahk fiyatı mak> amacıyla kurulmuş değildir. Bunla korumanın anlamsızlıgı acıktır. Bir başka n n kâr ya da zararlarmı, makro düzeyde sıkıntı da KÎT'in yetkisini aşan karar verekonomiye katkılarını ve sağladıklan sos me sürecindeki gecikmedir. Örneğin, banyal yaran dikkate alarak degerlendinnek ka yapısmdaki bir KİT sermaye yetersizgerekir. Bir KlT'in «kendi yagıyla kavrul liği nedeniyle yasalara göre plasman yapması», yatınlabilir fonlar yaratması gerekli ma olanagını yitlrmisse, böyle bir KÎT'i olabılir. Ama toplum yaran, ekonominin sermaye artırmıı için aylarca bekletmenin bütünü bir KÎT'in zarar etmesini gerekti kaçımlmaz ve gereksiz zararlara yol aoriyorsa, bu yükün tüm vergi ödeyenlerin ması doğaldır. Kâr v« zarar sorunu, uzun vadeli ve katkısıyla karşılanması doğal sayılmahdır. Ûrneğin, yurttaşların ulaşım, beslenme, ekonominüı çeşitli kesimleri arasındaki «girdiçıktı» ilişkileri dikkate alınarak haısınma gibi gereksinmelerini karşılayan mal ve hizmetleri üreten ya da tanm kesi zırlanacak geniş bir çerçeve İçinde demine kimi koruduğumuzu belirleyen ol ğerlendirilecek olursa mikro düzeydeki çekleri iyice saptayarak girdi sağlayan bu tür aksakhklar da önlenecektir. Alela KÎT'lerin yalnız kâr amacı gtttmesi kime cele hazırlanan ve çoğu kez çelişklli varne kazandıracaktır? Önemli olan hangi sayımlara dayanan rakkamlan içeren KÎTin ne kadar kâr veya zardr etmesi Yıllık Finansman Programlan'mn bu amagerektiğinin önceden bir hedef olarak sap cı gerçekleştirmeye yetmediğini yıllann de tanmasıdır. Aksi halde değerlendirmeler neyleri göstermiştir. «keyfileşir». Omeğin, 10 milyar lira varlı•*• ğı olan bir KİT, bir milyon lira kâr etti diKIT yöneticiterine ve çalışanlanna yö ye başanlı sayılırken içinde bulunduğu ola neltilen bazı eleştiriler de çoğu kez insaf ganüstü zor koşullar nedeniyle 5 milyar ölçülerinin dışma çıkmaktadır. Batı'da, lira zarar etmesi beklenen bir KÎT bu zara örneğin ABD'de en seçkin yönetici kadro rı tki milyar liraya indirebildiği halde ba lanna sahip bulunan dev firmaların bilan sansız olarak değerlendirilebilir. Bu ko çolarmı zararla kapatmalan, hatta iflâsın nuda geçmişte karşılaşüan önemli bir sı eşlğine gelmeleri «yöneticilerin denetimi dı kıntı geniş kapsamh ve tutarlı bir flyat de şmdaki nedenlerle» açıklanabilmektedir. ö BÜROLAR. • ANKARA:Konur Sokak no. 24/4 Yeniçehir Tel: 17 58 25 17 58 66 Idare. 18 33 35 • İZMİR: • ADANA: Hailt Ziya Bulvan No: 6S/3 Tel: 25 47 0913 12 30 Atatürk Ceddesi, Türk Hava Kurumu Işhanı Kat 2/3 Tal: 14 55019 731 TAKVİM IMSAK 3J1 «ONEŞ 5.26 OÛLE 13.13 İKİNO! 17.13 10 Hazlran AKŞAM 20.40 YATSI. 22.42 (Cumhuriyet Yunanistan'a Seyrisefain vapurlanyla balık gönderen ihracatçı lar Ticaret Odasına müracaat ederek idare nin vapurlarında firigorifik tesisatı olduğu halde bakımsız bir vaziyette bulunduğundan 10 HAZİRAN 1932 BAIIK ÎHRACATI ve balıkların Pire'ye gidinceye kadar bayat ladığından şikâyet etmişlerdir. İhracatçılar bu teslsatın faal bir ha le getirilmesini istemektedirler. Ticaret O dası bu meseleyi incelemeye başlamıştır. lacak ve toplayacaktır. Cemiyet bu eserleri tet kik ettikten sonra «Son Asır Türk Şairleri» isimli bir eser bastıracaktır. OKTAY AKBAL Bir Yazar Bugün Özgür Oluyor... •BANKERLER BANKERLER" HSSE^SENETLERı HiSSE SENETLERi TAHViLLER TAHViLLER. • SAMSDN ŞUBESI: Banicalar Cad. No: 5, Tel: 19 482 • KAYSEEI ŞÜBESÎ: Cumhuriyet Mah. Vatan Cad. BUyük Aksaka Işhanı 16/2 Tel: 13 931 • KONYA ŞUBESÎ: Hükümet Meydanı Mıhçızade Han Kat 1. Bulgaristan'daki «Türk Harsiyat ve Edebiyat Cemiyeti» Istanbul'a bir mümessil göndermiştir. Bu zat son asır Türk şairlerinin eserlerini satın a TTJRK EDEBIYATI VE BULGARLAR CZZlGünün HanlanlZID FRUİT SALT Sıcaklarda damar agrısından, bulantıdan, yarım baş ağrısmdan, hazımsızlıktan masun kalmak isterseniz; tatlı müleyyin, tabil tuzsuz mushil olan şekersiz Enos «Fruit Salt» gazozlu müstahzanndan sabah ve akşam bir bardak su derununda bir kahve kaşığı miktannda ahnız. Cemiyetler deruhde eder, hususi evlere giderim. Fakir çocuklar parasız. Fi* atlar ehven. Fenni sünnetçi Ömer. Beyoğlu: 2345. BANKER KASTELÜ MENKUl MĞERIER TİCARETAS. Aylardır hapiste bulunan köşe yazan Lütfü Oflaz'dan bir mektup aldım. Arkadaşımız 10 haziranda cezasını bitirip özgürlüğe kavuşacak. Başkalan şu ya da bu yollardan, şu ya da bu yetkili kişinin özel 'feorumast* ile, en oünayaca^ ,çareler ardında koşarak cezalannı erteletirken, Lütfü Oflaz günlerini son dakikasına kadar doldurdu. Oflaz, mektubunda bakın ne diyon • t* «* n »i>ınt p,nn(ujm .;,,'[ •Temyiz edüemeyen eezalarm surnini 3 ytidan 8 oyo indlren yasadan yararlandırilsaydım hakkımdaki mahhumiyet fearon Asheri Yargıtay tarahndan bozulacaktı. Bozulacakti, çünkü benim mahhum oluşumdan çofe hısa bir süre tonra yapılan başvuru üzerine Asheri Yargıtay Daireler Kurulu «bir yozida geçen tek cümleden dolayı mahhumiyet karan verilemez. Mahhumiyet hararı verilebilmesi için yazının tumü değerlendirilmelidir şehlinde bir içtihat neşretmif ve buna dayanarak 'Politika' gazetesi ya* zan hakkındaki mahkumiyeti bozmuştu. Yazımda geçen teh cümleden ötüru mahkum edildiğime ve gerekçeli hükum de bu tek cümleye dayandınldığına göre. demek ki ben de Askeri Yar gıtay'a gidebilseydim hakkımdakt mahkumlyet feararı bozulabilecekti. Ancak ben Askeri Yargıtay'a gidemediğim için Kızücahamam Cezaevine gittim. Temyiz hakkımı kullanamadığım, savunmarm tam olarak yapamadan çarptırildığım eeza 10 haziranda bitecek. Ne var ki yoboncı basının ve hukukçulann deyimi ile 'dünya adli hatalar tarihine geçecek mahkumiyet'im üzerindeki tartışmalar bitmeyecek.» Oflaz mektubunun sonunda şöyle diyor. '10 hazU randan sonra göruşmek dileğiyle...» Bugün 10 haziran. Gazeteci Lütfü Oflaz'ın cezası bugün sona eriyor. Yann, öbür gün Kızılcahamam'dan dönecek. Aylar süren bir hapis cezasını son dakikasına kadar çekerek bitiren bir yazar. yeniden basına, okurlanna, dostlanna kavuşacak. Bir gazetecinin. bir yazann mahkumluğunun anlamı nedir diye düşününce insan garip duygulara kaptınr ken dlni... 'Fikir Suçu' diye bir 'şey' var mıdır? Bir düşünceyi belirtmek, bir görüşü dile getirmek dünyanm bütün uygar ülkelerinde, gerçek demokrasilerde en doğal haktır. Katılmadığımız, hatta şiddetle karşı çıktığımız düşüncelere. görüşlere bile kendini savunmak hakkı tanımak gerekir. Bir yazar. bir gazeteci, zaman zaman siyasal iktidarlara ters düşer. yazılanndan ahnacak bir kaç cümle ile yasalann gözunde suçlu sayilabilir. Ama zaman geçince, o 'suçlu' sayılan sözlerin ne denli doğru, ne denli hak lı eleştiriler olduğu anlaşılacaktır Fikir suçu isleyen. ya da işlediği varsayılan yazarlar, düşünürler. gazetecilerin hapse atılmakla ceza landınlmalan doğru değildir. Olsa olsa para cezasına çarptınlmakla yetinilmelidir. Bir yazar, yazdığı bir kaç satırdan ötüru birkaç ay, ya da bir kaç yıl mahkum oldu diye, o yazıda söz konusu gerçekler, doğrular, düşünceler ortadan kalkmaz. Tarih. bize bütün bunları binlerce kez kanıtlamıştır. Dün suç sayılan. suçlu görülen düşünce adamlan, bir süre sonra ne denli haklı olduklarını kanıtlamışlar. toplumlar da o kişileri yüceltmişlerdir Bugün Lütfü Oflaz hapisten çıkacak Temyiz edüemeyen cezalann sürelerini üç yıldan altı aya indiren yasadan yararlandmlsaydı bu arkadaşın r«zası Askeri Yargıtayca bozulacaktı. Bunca zamanı boş yere hapiste geçirmeyecekti. Bunu bir kaç kez yazdık, duyurduk. ama sonuç alınamadı. Bir iüsan yaşammda bir kaç ayı yitirmek az şey değildir. KiSileri hapisle cezalandırmak, o kişilerin düşüncelerini ortadan kaldırmak sayılmaz. Kimi zaman tam ters sonuçlar verir, o düşüncelerin doğru olduğu kanısı büsbütün vaygınlaşır. Arkadaşımız Lütfü Oflaz'a 'geçmiş olsun' der, Yargıtay'a baş vurmanın herkese tanınmasınm en doğal hak olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. İSTMERKEZTEL: 205320(5 HATI HtSSE SENETLERÎ Tel: 20 53 20 22 14 79 22 36 44 ARANAN MENKUİ;; KIYMETLER: • AKAT • AKSA . • BAÖFAŞ • BAŞKENT ÇÎMENTO • BATI ANADOLU ÇİMENTO • BURSA ÇtMENTO • ÇIMSA • EGE GÜBRE • GÖLTAŞ • GÜBRE PABRİKALARI • 1Ş BANKASI • KARTONSAN • KAV • KOÇ YATIRIM • KORDSA • KORUMA TARIM • ORMA • RABAK • POLYLEN • SÎFAŞ ACISIZ SÜNNET 223644 • BANKER KASTELLİ A^. Merkez: Vakvf Han Asma Kat No: 23 Sirkeci tstanbul PJC 735 Telex 23 314 KAST TB. • ANKARA ŞüBESt: AtattirK Bulvan No: 79 Kızılay Tel: 17 59 00 17 30 21 Teleks 43 248 FNS TR. 6 ANTALYA BÜROSU: Atatürk Cad. Kastel Han, No: 111 Tel: 50 49 75 51 • BÜRSA ŞUBESt: Atatürk Cad Kurtul îşhanı No: 59 Asma Kat Tel: 20 369 • 11 363 • ESKİŞEHİR ŞUBESÎ: tnönü Cad. Porsuk İşhanı Kat: 2 Köprübaşı Tel: 16 185 • tZMİR ŞUBESt: Cumhuriyet Bulvan No: 11 Meydan Apt. Kat 1. No: 13 Tel: 21 20 94 Telex 52 678 ONAY TR. D U Y U R U Yakın bir surede yayın hayatına başhyacak olan «BÎLGE YAY1NCILIK A.Ş.. olarak başlangıçta özellikle çocuk yazınına yönelik çahşmalan olan tüm yazarlarla tanışmak dileğindeyiz. «KİTAPLA OKURU BULUŞTURAN KURULUŞ» BİLGE PAZARLAMA Valikonağı Cad. 11 Nişantaşı Tel.: 48 22 04 48 22 05 (Cumhuriyet: 4164)' Istanbul Vakıflar Basmüdürlüğünden Satılık Gayrimenkul Hisse Muhammen • TMMOB kimliğimi kay bettim. Geçersizdir. Tahya TARHAN • Türkiye Vakıflar Bankası Suadiye Şubeslnin 18. 5.1982 vadeli 844452 nolu KıUçIar A.Ş.'ye ait 150.000 TL.lık çeki kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Kurtuluş SARICALI • I.D.M.M.A. Makine Ge ce 1977 1978 kimlik kartınıı kaybettim. Hükümsüzdür. Ertekin DENİZ • Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. tbrahim ÇETİNKAYA Kazası Üsküdar Mahallesl Havrettin Cavuş Sokağı Toptaşı C. Es. Ye. T a | 243 Ada 255 Parsel 20 Onsi Arsa Miktan Tamamı Yüzölçümü 10.16 M2. BedeU 203.200. Muvakkat Teminat Bed. 6.100. TL. Yukanda adresi yazılı gayrimenkul (25.6.1982cuma günü saat 14.00 da), 2490 Sayılı Kanun uyannca açık arttırma usulü Ue satılacaktır. Isteklilerin aynı gün ye saatten önce resimliikâmetgâh llmühaberi. nüfus cüzdanı ile Emlâk ve Gelirler Müdürlüğüne müracaatlan ilan olu ADRESt Rıhtım Cad. (Paket postanesi karşısı) Karaköy. nur. (Basın: 16938) Vakıflar Basmüdürlüğünden Kiralık Gayrimenkuller Kazası Mahallesl Bostancı Merdivenköy Merdlvenköy Alemdar Hobyar Mercanağa Merkezefendi Selamiali Hacıkadın Kemankeş Bostan Sütlüce Hüseyinaga Küçükyalı Selamiali Sokağı Caml Nisajı Es: Kapı No. Ya: Taj: Ada 699 751 751 Parsel 2 30 30 7 25 ,, 'l2 4 Yüzölçümü Cinsi Aylık Kira 30.000,TL. 4.000. TL. 3.500,TL. 15.000,TL. 9.000,TL. 4.000,TL. 7.000.TL. 4.000.TL. 10.000 TL. 3.000. TL. 1.750,TL. 1.000.TL. 12.000,TL. 10.000, TL. 2.000,TL.y' Muavkkat Teminat 36.000,TL. 4.800. TL. 4.200.TL. 18.000.TL. 10.800,TL. 4.800,TL. 8.400.TL. 4.800,TL. 12.000,TL. 3.600. TL. 2.100,TL. 1.200,TL. 14.400.TL. 12.000, TL. 2.400,TL. Kadıköy Kadıköy Kadıköy Eminönü Emlnönü Eminönü Zeytinburnu Üsükdar Eminönü Beyoğlu Beyoğlu Beyoğlu Beyoğlu Kartal Üsküdar Nisan Alayköskü ve Hükumet Yenipostahane Çakmakçılar Yokuşu Mevlçvlhane Cad. Selântkliler Mağazalar Rıhtım Cad. KaşkavalIrmak Bade fstiklal Cad. Yenikariye Selamet 2 16 67 10 374 417 339 2965 136 525 77 802 1870 355 121 5 28 70 6 29 1 17 1 306 İMZA GÜNÜ Bugün 15.00 18.00 arası 28 122 34 1450 M2'nin (C) İle lşaretll 1150 M2'lik kısmı Arsa 21.668 M2'nin (3) ile işaretü 120 M2'lik kıs. Arsa 21.668 M2'nin (27) ile işaretli 115 M2'Uk kıs. Arsa 25. M2 Hacı Beşlraga Sebili • Yeni Valde Handa OdaKat: 4 Birinci Kemer üstü katta Oda 24.475 M2'nin (D) İle İşaretli 92. M2'lik kısmı. Arsa 1999. M2'nin (G) ve (C) ile işaretli 1308. M2'lik kısmı Arsa 52.80 M2 Dükkân Kozlucahan 3 .kat Asansör boşlugu yanında 6 M2 Oda 35 M2'nin (A) ile işaretli kısmı Arsa 264,14 M2 Arsa Gökçek Işhanı kat: 3 Büro 52.200 M2'nin (F) ile işaretli 11.100 M2'lik kısmı Arsa 63.17. M2 Arsa Ismail UYAROGLU Yeni yapıtı Şiir Kitabı»yla YAZKO Yaym Pazan'ndal Istanbul Reklam Sitesi Cağaloğlu. Yukanda adresleri yazılı gayrimenkuller hizalârında gösterilen muhammen bedeller özerlnden 23.6.1982 çarşamba günü saat 14.00'de dosyalarındakl şartname ve müddetlerine göre artırma usulü ile kiraya verilecekttr. îsteklilerin ihaleye iştlrakleri için teminat makbuzu, ikâmetgâh veya ticaret odası belgeleriyle bellrtilen gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları şarttır. Şartlar mesai gün ve saatlerinde Karaköy'de Başmüdürlüğümüz Emlak ve Ihale Bürosunda görülebilir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta en uygun bedell tesbitte serbesttir. İhaleye girenler bu şartlan okumuş ve kabul etmlş sayılırlar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog