Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 10 HAZİRAN 1982 Abdullah Baştürk: DISK'in istanbul Haber Servisi 14 nlsandan bu yono sorgusu yapılan DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, DISK'in oşa ma aşama ıhtılale yönelık calışmoror yoptığı ıddjasıru ıceren soruyu yanıtlarken, zamanın sıyası ıktıdarının, ekonomık, sosyal. sıyasl alanoaki bu nalımlara çozüm arayan ve ısveren kuruluşları ıle bırlıkte düzenlediği toplantılara katıldıklarını anlattı. anarsiye bulastığı iddiaları yersizdir «Ülkenin bunalımlarına çozumde katkıda bulunmaya ça lışan b!r kuruluşun yöneticlerinın devleti yıkmaya yonelık faaliyetlerde bulunduğu ıddıo edilebiliyor. Iddia mokomjnın kıyas. telkin ve zorlamalara da yalı olarak bır tek delile sahip olmayon yerslz iddialarını red dedıyorum» dedı Başlıırk DISK'in Iktidarları sureklı anar şı ve terore karşı uvardığım hn tırlatarok «DİSK yonetlcilerinin bugun anarşl ve teröre şu ve ozetle şoyle dedı «İki santimetre eninde, dort ya bu sekllde buloştıkları jddı asıyla yargılanmalarının hazin beş santimetre boyunda kutüphaneds bulunduğu ıddic edl olduğunu» soyledı len Lenin'e a;t heykelin maso Boştjrk DİSK Kütuphanesın da kullanıian bir büst Iddıası, ae sadece Morksıst Lenınıst ıcerıklı kıtaplar bulunduğu ıddia makamının konuyu nasıl abartarak sunmaya calıştığııddıasını reddederek kutupha nede pıyasada bulunan her tur nın bir kanıtıdır. 500 bin kişi lik bir orgutun başkanı olarak kıtabın olduğunu belırttı Ou ruşmada DİSK'te bulunduğu id DİSK'in binasının butün odadıası ile delıl olarak gosterılen larında nelerin bulunduğunu I enın bustune ılışkın olarak ıse. bilmem olancksızdır. Arama sırasında kütuphonede bulundu ğu iddia edilen bu bııstü daho önce gormuş değilim, D sk'e nasıl getirildiâi hckkında da bil gi sah bi değilim.» DİSK Genel Başkanı Abduı lah Boşturk'un dun yapılcn sor gusunun 16 gununde durunma ycrgıcı, DİSK merkezinde yapı lan arama sırasında bulunduğj belirtilen bust ve kitaplara ı'iş kın sorular yoneltti Aromo sırasında Marksızm Lenınızm ıle Mgılı pek cok kıtap bulun da ıstıfasından sonra pöreve duğu, Marksıst Lenınıst lıatanan Fethi Işın Başkanlı teraturun tamamlanmasının agında yapılan ılk Yonetım maç edınıldığı ve DISK'in 'de Kuruiu toplantısmda daha oloiık gelışmesınde arac olarak once kuruluşun Tıcarı Işler kullanıldığı eğıtımlerae coğalt; Genel Miıdur Yardımcılığı larak ışçılere dağıtıldığı ıddiogorevinı de yurütmıiş olan sma karşı dıyeceğını sorau Ticaret Müşavıri Oktay Sön Baştürk DİSK'in kütüphcmes'nmez'in her türlü temsil ve de her turlu kıtabtn buluncluim?a yetkilen kaldınlmıştı ğunu. ancak ıddia edı dığı gıbl So7konusu Yonetım Kurulu DİSK eğıtımlerinde SDSksran uvarınca Genel Mu yalıst ülke propagandası dur Fethi Işın tarafından yapan film ve siny'ltjrın (Arkası q Savfada) (Arkası q Savfada» İngilizlerin ABD Başkanma hazırladığı çayriresmi tören Vatandaslar numaralanıyor Hyde Park'ta 250 bin kişi Reagarfı lanetledi Ahmet TAN bildirivor LONDRA Başkan Re agan"ın gelışı Prenses Dı ana'nın bebeği ıle nvnı gunlere raslayacak d've bekleniyordu Ancak ebe lenn hesabı doçru çıkma dı Kralıyet bebeği gelışı ni önurmi7dpkı ava erte lemis erorunuyor ABD Raşkanı'nın «res mi karşılama» törenı kıtaba programa uygun gerçekleşti Ancak kovboydan başkan gorup merak giderrnek ısteyen ler dışında Ronald Reagan'a hazırlanan «gayri resmi törenler» beklendi ğinden daha da değişık (Arkası 9 Sayfada) 120 bin kişiye numara verilecek l!k olarak Çankaya da yasayan Deniz Nakliyat'taki sorusturma genisletildi Oenetleme Kurulu da iddialara elkoydu Selim YALÇINER D B Denız Nakhyatı TAŞ nın çeşıüi uygulamaları U laştırma Bakanhgı Müfettış lerınce mcelenırken, sadece Devlet Ba^kanhğı'ndan verı len talımatla gorev yapan Devlet Denetleme Kurulu nun da kurulusla ılgılı ıddıa lara el koyduğu ve soruştur mava başladığı bildırildı D B Denız Naklıvatı TAŞ'nın yenı atanan Genel Mudur Fethi Işin Başkanlığında ya pılan ılk Yonetım Kurulu toplantlsında her turlu fem srl ve ıni7a yetkılerı ahnan ve yurda çağrılan Ticaret MuşavTi Oktay Sn'imez'ın halen ABD Acentası Thule Shıp fırmasının ortagı olan damadının vanında bulun duğru behrtıldı D B Denız Nakhyatı TAŞ nın eskı Genel Mudurtı Rı/a Akol'un Haziran 198? başın MAJESTELERI ILE BAŞKAN Kraliçe Elizabeth, ABD Başkanı Reagan'ı VVindsor Satosunda ağırlayıp bahçede yürüyüş yaparken. solcu Londra Beiediye Başkanı Londra'yı nükleer silahlardan arınmış böl ge ilan ediyordu. Trafik Kazaları Sempozyumu: Cetiner: Kamyon ve otobüsler takogr&f eihazı buhıııdııracak i £ İçişleri Bakanı yeni trafik yasasıyla halkın fah ri trafik müfettisliği yaparak görevlilere yardımcı olacağmı söyledi tstanbu) Haber Servisi tstanbul'da dü^enlenen «Tra fik Ka'/aları 2. Sempo7yıımusnda konıısan tcişleri Ba kanı Selahattin Cetiner. yp nı trafik yasa tasansının yasalaşmasıyla halkın fahri trafik müfettişliği yaparak trafık eorevİTİerjne var dımcı olacağmı sövledi tTÜ ile ^Urkıye Trafik Kazalannı önleme Dernefti'nce düzenlenen «Trafik Kazaları 2. Sempozvumıı» dün tTÜ Tasfcışla binasında bisiadı îci"5leri Bakanı Cetiner, vaptıgı konusmnda yenı trafik vpsasindnki du7enlpmelere ili<=k1n bilei venrkpn sunları söv'erti «Yeni kanun tasarısmda kamvon, çekiri ve orobtisler de takoeraf bulundıırnlması ve knllanılmasi zornnltıltı £ıı sretirilmistir Rn rihaz ararın ilk hareketînden Itibaren kacmeı kîlometrede yani nerede ne kadar hi7 yaptıÇmi kavdedecpk. hnnci Jci!oır>ptrp)prdP np kadnr siirp ilp dıırdn^tınu VP «siir'iciinim ne kadir sürevle rfirpksivon kullandıSını hildirecpktir. Taksi otomohîiİPrinde tnksimetre hHİıındıırnlma«îi da venl ta*arıda merburi ttıtn!mu«itur Taksimetreler zamanında iınal pf1i1<Tgi tfikdirrtp AnUara'da 30 knsımd.in itibaren taksiı > mptrp ııvs;ıı! *rn' sınn çpcileCPÎ'tir » EVREN'İN MESAJI Devlet Başkanı Kenan Ev ren «Trafik kazaları her geçen gün bir felaket halini almaktadır» dedi sempozyu ma bır başarı mesan gon deren Evren trafik ve tra fık ka7a!arının çozum bekleven sorunların başmda ver aldı&ım belırtti Devlet Baskan' «Yönetim olarak bı, alanda prprekli her türlü yasal diizpnlpme yapı' maktadir vp yapılmaya de vam pdilecektir» dedı Israil'in tek politikası var: Sürekli saldın • Israil 10 yıldan beri Filistinlilere karsı saldın üstüne saldın düzenliyor Dış Haberler Servisi ABD'nın Ortadogu'dakı u zantısı ve yaramaz çocugu Israil yıllardır bolgede IPror estınyor ABD'nın kanatları altında ve sııah yaı dımı ıle yıllardır Fılıstınlı lerın yaşadığı bolgelere saM'n üstüne saldında bu lun*n Israil'in son 10 yıldj kı başlıca saldınlan ŞOVIP behrlendi1518 Eylül 1972. Tk) gın suren saldında 60 Fılistın li oldürvildü 150 ev vıkıldı. 10 nisan 1973 Lubnan'a çıkan komandalar kiraladıklan taksılerle Beyrut'a Kittı ve üç Filistın hder'nı oldurdu. ikı silah fabnka larını ve Filıstin asken raer ke7İenni havava uçurdu Is rail sRldırıda 50 Filıstin RP rillasını oldürdufeunu one sördu 25 Mayıs 1975: Lubnan sı mnnda karşılıklı top ateşıyle baslayan çattşma iet Iprin müdahalesiyle sona erdi Ikî Israil ve vedi Lüb nan askeri öldürüldü ISRAİL TANKI Son salauıda tsraıl tanklan Lubnan sınırlarını aşarak Fıhstinhlerın yaşadığı ootgeıeri top ateşıne 5 Agnstos 1975: İsrail ko tuttu Filistınlılerin tanklan ıse Ultra modern Israil tanklanna karşı yetersız kaldı .. mandoları Sur kentinın ku revindeki Filistin mültpri ti Fılıstınlıler kar^ılık o du, 150'den fazla kışı de suren ışgalde 400 gerılla ney Lubnan ı ışgal ettı kampınn snldırdı 23 Filis larak Israıllilerın bulundu yaralandı 16 temmuz 1981ı Aylar 200 Lubnanlı sıvil, 18 de Is Mnlı öldürtildu ğu bır otobusu yaktılar. 34 suren sınır gergmlıftınden MartHaziran 1978ı tsrail raıl asken oldu 2 aralık 1975 Israil İet Israılli öldü Lubnan 20 bın sonra, Israil uçakları Bey Litanı Operasyonu adnn 9 Nisan 1980t Fılıstınlı len LıTbrtan'm kuzev ve Israil askerinin sınırı geçrut'u bombaladı, 300 kişi verdığı harekâtı gerçekleşlerın uç Israil askerını ölgünevind^ki gerılla Oslerini bombaladı 100 kisi filtirerek. Lübnan'ı işgal ettiğinı one sürdü 91 gün durmesı uzenne Tsrail Gıı öldü ANKAKA (lumhuııjet Hürosu) Vatanda"=ların ni'm^ralandmlarak «l'lusal Kimlik Nu marası» venımesı konusunda çah^m'ların surduğu. pılot bol ge ser.len Ankara'nın Çankaya ılçesında oncu uvgtılamanın ya pıiacağı oğrenıldı Konuyla ılgılı olarak îçışleri Bakanlığının yakraşık 1 vıMıt çalışmalarını surdurdüğu .ıu maralandırma ışlemi ıle nutus ve Vatandaşlık Genel Mısriurlu günün ghrevlendınldığ) bellrlendı Pilot öolge secılen Ankara nın Çankava ı <•• ııde «ö uygulama» vnp 'ına.sı ıçin Çan kaya Kavmr " ınlıgma emır eel dığı ös >=ar.t vırlı Gelen emır de, Çankava ılçesme kayıtlı vs tandap^nn nufus kütuklermde i"7i'den bu yana ne gıbı değışıklıkler olduğu, boşanma rı.lpnme ve nakil gibi benzen deŞişıkliklerin gözden geçirite rek tamamlanması ve kütıikleı de eksik olan serhlerin doldu rulması isteniyor Bu oalışmalann tamamlanmasından sonrs ıse yaklaşık 120 bın vatandaşm kütük kavıdı bulundugu Çankaya üçesmde numaralan dırma çalı^ması baslayacak Türkiye'de yaşayan her v» tandaşı numaralandırma i^ie minin bilgısayar aracılığı il« yapılacağı, bu konuda bir ABE firması ile anlaşmanın yapıld: ğı, aıüaşmaya göre makinala rın 1 temmuz 1982'de gümrü gft teslim edilmesı gerektıg belirlendi. Madenier tasarısı Kamu ve özel sektörü savunan görüsler 55 berabere Bütce m fasarısı en gec ekim basında DAA'ye sunulacak / • PTT Teftıs Kurulu kontrolorlenne gündelık vetılmesıne ılıs kın tasan kabul edılci'ı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosul «Butçe tasarısınm Danışma Meclı&uıe sunulması» ile «PTT Teftış Kurulu Kont rolorlerıne gundehk verılmesme» ılışkm ıki yasa CMorısı Danısma Meclısı Genel Kurulunda ka bul edıldı Necmettm Narlıo^lu ve 12 arkadaşının» «mu hasebeı umumıve yasasmda» deşısiklhk ongoren yasa dısf onerısı bakanıklardan heı birınm kendı butçe teklıflennı ha/ırlayarak haziran ayı sonuna kadar Mahye Bakanlığma gon dereceklerı Bakanlıgın da gıder butçesı ıle devlet butcesının ha /ırlavacagı hukmu getırildı Yasa onerısınde • butçe tasansının Bakanlar Kurulunca incelenıp o onaylandıktan sonra en geç ekım aymm bmncı gunun TBBMM'ne sunulacagı» 1 ukmü de ver aldı. Kavaklı hakkındaki ölüm cezası DAA'de kabul edildi 13 dernek yöneticisinin, 1977'de yayınladıkları bır budirıden yargılanmasına başlandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ednan Kavaklı hakkındaki olum cezasının Jerıne getırıl mesıne ılışkm yasa tasaribi Danışma Meclısı'nın Geneı Kı rulu'nun dunka bırleşımınds goruşmesız kaoul edıldı. Tuncay Abbas'ın ırzına gev tıkten sonra, bu suçun delılle rını gızlemek amacıyla adı ge çenı olduren 1957 dogumlu Eü nan Kavaklı, yargılandığı To kat Ağır Ceza Mahkemesı'ndt 1977 yılmda olum cezasına çarp tırılmış, bu cezası Yargıtay 1 Ceza Daıresı taralmdan 1978 de onanaıak kesınleşmıştı. K * < vaklı'mın olum oezasına ılı* kın tasan, daha sonra Mılıi Guverüık Konseyı'nde göruşıı lecek YARGITAY BOZDU • Asken Yargıtay 4 Daıresı Ankara Sıkıyonetım Komutan lığı 1 Nolu Asken Mahkemesi' nın ıkı sanık hakkmcta verdığı AFIŞ TAHRIBATI Ulkemiz olçulerine gore dev boyutiu aflşin 9 yıllık mahkumıyet kararım «belirlh noktaları yırtılıyor Bu tahribat İstanbul'un Avrupa ya bozdu. Sanık tsmail Murat ile kasındo daha fazla.. (Fotoğraf: Ender tRKEX Ali Yıldız hakkında orduya aıt sılah projelenni, planlarını or gütlere verdikleri gerekçesiy le 9 yıl hapıs cezası venlmiş ti. Askeri Yargıtay, sanıklar hakkındaki kararı bozarak tah lıyelerine karar verdı 1» UERNEK YÖNETİCİSI YARGILANMAYA BAŞLANDl Istanbuı Haber Servisi Bugünlerde sokakları süsleyen b • • 13 dernek yöneticisinın afış İstanbul'un Avrupa yakasıncia, Anadolu yakasına oranla aa 1977 yılmda yayınladıkları or tak bıldiri ıle Dernekler Yasaha cok «cinsel oçlık» çekildığmı ortaya cıkardı Herşay bır modaevlnın hazırlattığı ve ulkemiz olçulerine go sı'na muhalefet ettikleri gerek çesiyle yargılanmalanna dun re «dev boyutiu» sayılabılecek afişlerın duvarlora asılması ıle başladı. Herbırı 2x2.8C m boyutlarmda olan afişler ulkemlzde bu Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesı'nde başlandı. Savcı ıddı» boyuttakı ofişlerin ılk uygulaması idl ve üzerınde genc bir mon namesinde, sanıklann 6 aydaıı ken modaevmin hazırlad.ğı tişcrt ve rri'ni etekle gorünüyordu. 1 yıla değin hapislerini istedı. Uygulamayı başlatan rektam o|ansının yönetlcısi Atıllo Aksoy Duruşmada sanıklar Halit ÇeÖztürk, Nevzat Eren, Tanjıt ikad ve Mehmet Ali Yılmaz'ın umlık saptamalan yapıldı ATAOL BEHRAMOĞLU ISTANBUL Uyuşmazlık Vtahkemosı'nden gelen davj dosyası Sıkıyonetım 1 Nolu As lcerı Mahkemesi 'nde karar < ı bağlandı Mahkeme kararrndn vazaı Ataol Behramoğlu 1 yıl kapatılan TBP'nin Bakırko;, Gençlık Kolları Başkanı Bahri Erol 1 yıl, kapatılan Istanbuı Tutuklu ve Mahkumlar Daya mşma Derneğı eskı Başkanı enrklı topcu Kıdemlı Alba\ Mehmet Irkış lo ay hapse mah kum edıldıler. Sanıklara bu ce Halkın Kurtuluşu adlı ga zetenin 10 ocak 1977 tarihli 39. sayısmda yayınlanan vazıların da hükıimetın manevı sahsiye tını ve devletın pmn'f' V"' vetlennı tahkır ve tezvif etnekten VPI inı KAÇAKÇILIK UAVAM1 • Toplu kaçakçUık yaptıkla ıı savıyla yargılanan Örfi Çetinkaya ve 8 arkadaşınm yar şılanmalanna 2 Nolu Asken Mahkeme'de devam edildi tbrahim Telemen adlı kaçakçmın ıhbar mektubunun da kanıt olarak dosyada buhınduSiı davada, beklenen bazı yazılara yanıt geldığı goruldu Alman va'da bulunan sanık Bekir Güi taş'ın savurma avukatı müve^ kılımn adresını mahkfmpye bıl dirdı. (Arkası 9. Sayfada) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bazı tnadenlerin iş leülmesınj duzenleyen yasa ta sansını göruşen çeçıcı komıs yonda kamu ile özel sektör a ğırlıSma önem veren görüşleı arasmdakı çekişme 55 ben bere kaldı Geçıcı komısyonun öncek gün vapfıgı toplantıda tasan nın «kapsam» baslıkh ıkmc maddesmm gorüşulmesine de vam edıldı «Bor, kömür, asfaltit, fnsfal demir madenlert ile nüklerr t ner.ji hammaddelerinin işletll mesini düzenleyen yasa tasan sı»'nın ikincı maddesı «Bot fosfat, asfaltit. taş kömürü radvum, uranvum ve tnryun madenleri, linylt kömürü v demir cevheri sahalannm det İet kuruluşlannca aranaoagı v işletileceği» hükmünü ıçsnyot Geçici komısvon, bu madde de yer alan madenleri tpk tpl ele alarak görüşüyor. öncek günkü komısyon toplantısındj ilk olarak bor madeni ele ahı dı. Komısyon üyesı Aydemi Aşkın ve arkadaşları «bor ma rlenlnin, kamu ve özel kesimiı kııracaklan hir şirket tarafın dan i<?tetilmesi»ne ilışkm bi önpree vprd'İPr Komısyondı vapılin nylamada finprgp içiı 5 «kabul» ovuna karşıhk ! «red» ovu cıkınoa bır sontM alınamadı Konu, komisvonıu 15 haziran SRÎI eünü toplantıda venıden ele 137 kişi 2 saat silahla catıstı Elci davasında tanıklar dinlendi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bayındırlık eskı Bakan laıından «terafettin Elçi'mn Yü ce Dıvan'da yargılanmasına tanıkların dmlenilmesı ile devam edıldı Yüce Dıvanda dün yapılan duruşmada, tanık Sabri Özalp, Şerafettin Elçi'ye aıt olan Mit hatpaşa'daki daırenın alınma sma aracılık yaptığım, 3 mıl yon 250 bın lıraya daireyı El çı'ye aldıklarını söyledi. Tanık olarak dınlenen Mıthatpaşa'da kı daırenın eski sahibı Sabri Seven, emlak komisyoncusu Mehmet Vaşar özbay'm müş teri bulduğunu, Şerafettin El çi'den parayı peşiq olarak aldı 1 ğın tfade etti. Daha sonra dir lenen tanık Ünal Gürakan is, Mercedes arabayı Adnan Mirl vat'a 925 bin llraya sattıklannı, ancak arabanın gerçekte klm içm satın alındıgnu bilmf dığini ileri stirdü. Duruşmada daha sonra, BüIpnt Gözpiir. Mehmet Yaşar ÖB bay, Filiz Kılıçer vp Abram CB nevi tanık olarak dinlendiler Haig, bassağlığı mesajı gönderdi Haber Merkrai ABD Dış işlen Bakaıu Haıg, Türkıye'nm Lızbon BuyUkelçilığı idari ate şesı Erkut Akbay'ın Ermeni te röristlerce şehit edilmesı ve eşının âğır yaralanması nedenıyle Devlet Bakaın ve Dışişlen Bakan Vekili İlhan öztrak'a trir bassağlığı mesajı göndererefc, olayı lanetledi ve terörızmin her tUrtine karşı tüm ülkelerin işbirliği çabalarım artırmalannı ıstedi. Ermeni Patriği Kalustyan da, öztrak'a bir mesaj göndererek cinayeti kmadı. Bu arada, şehit olan Erkut Akbay'ın olay sırasında yaralanan eşl Nadlde Akbay'ın sağ ERZURUM, (THA) H;nf ıicesıne bağlı Cuvendık koyüı de 137 kışı ıkı saat suren sl 'ahlı bır catısmoya aınştı Su meselesı yuzunclen İKiyı ayrılcn koy halkı munakaşada sonra sılaha sarıldı ve bırbıı lerıne karşılıklı aıeş actılar, ikı soatten fa7İa suren sılah catışma, Hınıs tan gıden gı venlık kuvetlennın mudahalesı le sona erdı Olaydan sonro yı kalanan SadretUn Buyuksu Muhsin özdenur, Selim Özde mlr Mirhasart Özmen, Aziz IşıV Binoll Polat. Sürmenell fped Abdülbaki Işık, Mehmet Salil Özben, Ali Polat, Ekrem Bu yiiksu ve Nurettln Güner ile F < sih Işık adındaki şahıslar mal kemece tutuklandılar. Cinsel bunalımlarımızı bir afis ortaya koydu mmm Deniz Kurdu tatbikatı Gölcük'te başlıyor GÖLCtÎK (Cumhuriyet) Deniz Kuvvetleri Donanma Kc mutanhğı tarafından düzenle nen «Denizkurdu2» tatbikat bugün başlıyor. Donanmaya mensup muhnp denizaltı ve diğer yardımcı ge milerin de katüacağı tatbikat haziran sonuna kadar sütecek Marmara ve Karadeniz'de yap lacak tatbikat sırasında gemi ler Karadeniz kıyısında bul« nan sahil kentleri de zivarei
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog