Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 10 HAZİRAN 1982 Karsıyaka Baskanı Özışıkçılar: Şampiyonu da, düseni de tayin eden bir sike mafiası var / / I Antalyaspor'un sürekli şike yaptığuu öne süren Karsıyaka Başkanı, «Delillerinin değerlendirilmemesi durumunda 34 yıl futbol oynamayacaklarını» belirtti. tZMtR. (a.a.) Karşıyaka Kulübü Başkanı Erol özışıkçılar, Antalyaspor'un sürekli şıke yaparak şampiyonluğa ulaşmaya çalıştığını beltrtti. «EHtnizde de liller mevcut, maç bantlan var, şike delillerinin de£er lendirilmemesl halinde. kar sıyaka futbol şubesinl 3 ve ya 4 yıl süreyle kapatarak federasyonu protesto edeceğiz.» dedi. Karsıyaka Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve Şube Başkanlan ile birlikte dün T.S.Y.D. tzmir Şubesi Loka linde bir basın toplantısı dü /enleyen Başkan Erol özışık çılar, Türkiye'de hangi takı mın düşeceğini hangi takı mın şampiyon olacağını tayin eden bir şike mafia suıın oldugunu soyledi. Erol Özışıkçılar, Federasyonun ve bazı hakemlerin Antalyaspor ile birlikte hare ket ettiklerini iddia ederek, şunlan soyledi: « Karsıyaka ile Antalyaspor'un İzmir'de oynadığı maçta hakemin neler yap tıgmı herkes gördü. Aynı komedl, Antalyaspor Kütahyaspor maçında sürdü. Hakem bu maçta An talyaspor lehine bir penal tı yarattıktan başka, 7 da kikalık intikayı oynatmadı. Antalyaspor sahasında futbolcular seylrcilerin için den geçmekte, rakip takım oyuncuları daha sahaya çık madan tehdit edilmeye baş lanmaktadır. Antalyaspor ile Yeşİlova' nm yine İzmir'de oynadıkla n ve tl 1) berabere kaldıkları maçı 20 bin kişinin retttgi ve skandalı gördügü gibi, T.S.Y.D. tzmir Şubesi'nce çekilen maç filminde de Yeşilova'lı Yıldmm'ın sankl bir forvet oyuncusu gibi ka fa ile kendi kalesine gol at tıgı açıkça görülmektedir. Arjantin de futbol kuacaı savası gölgeledi • Ispanya 82 finallerlnde açılış maçı oynayacak Belçikaiılar, veya bilinen adlanyla, «Kırmızı Şeytanlar» formlannın zirvesinde bulunuyorlar. Kupa öncesi hazırlık maçlann da Ordu ülusal Takımını 30, Hollanda Sampiyonu AJas'ı da 42 yenen Belçl. ka Ulusal Takımı'nuı, pam günü tspanya'daH kamp yertne gelmesl bekle nivor. İSPANYOL «ABC» GAZETESÎNE GÖRE DÜNYA KUPA SININ BAŞLAMASI İLE DÜNYADAKİ TÜM ÖTEKÎ SO RUNLAR BİR KENARA İTİLECEK. İSPANYA'DA STAD İŞÇİLERİ SENDİKASIYLA FEDERASYON ARASINDA SIKI PAZARLIKLAR YAPÎLIYOR. ANLAŞMA OLMAZSA İŞÇİLERİN 28 29 HAZİRANDA GREVE GİDECEĞ1 BİLDİRİLİYOR. MADRİD (BA. ANKA) Dünya Kupası'nın başlamasına 3 gün kala Federal Alman ya, Cezayir ve Şilı'nin maçlannı oynayacakları Ovideo'nun Carlos Tartieri stadının altında modern bır nezarethane ku ruldu. Organizasyon komitesi yetkilüerinden edinilen bilgilere göre maçlarda olay çıkartmaya teşebbüs edecek kişiler buraya konulacak ve maç bitlminden uzun bir süre sonra da serbest bırakılacak. Bu kişiler suçlannın ağır olması ha linds derhal mahkemeye sevk edilecekler. Komite yetkilileri, söz konusu nezarethanelerin yapımının toplam 40 bin dolaro mol oldugunu soylediler. Bu arada îspanyol «ABC» gazetesi, Dünya Kupası'nm başlamasrndan sonra dünyada tüm öteki sorunlann bir kena ra itileceğini ileri sürdü. «ABC» gazetesıne göre tüm dün ya, Falkland savaşı ve Ortadoğudaki karışıkhklarla Ugiliyken dünya kupasınm başlaması üe dikkatler Jutbola oavrilecek. Söz konusu gazetede yer alan yorumda özetla şöyle deni liyor: «Unutulmamalıdır ki, futbol bir afyon değildir. lnsanlan heyecanlandmr ve neşelendlrir, ancak kimsenin gerçek sorununa bir çözüm bulmaz. Tek tesellimlz, kupanın kardeş lik dnyguiarmı peldştlrebflecek ohnasıdır. Eğer insanuk, düşmanüğın sahalarda unutnlduğunun farkına vanrsa o za> man bir çok sorun kendiliğinden çözülebilir.» i ARJANTÎN'DE EN BÜIÜK SORUN: MARADONA OYNAYACAK MI? öte yandan Arjantin ajansta' nrun bildirdiğine göre son 3 aydır sürekli manşetlerde yer alan Palkland haberleri, yerinl yavaş yavaş futbol haberlerine bırakmaya başladı. Hemen hemen her gazete Ar Jantin takımının Alicante'dekl çalışmalarma geniş yer ayırırken, sakat olan Maradona'nın Belçika maçında oynayıp oyna mayacağı hakkmda, Port Stanley savaşının ne şekilde sonuç lanacağı kadar derin bir endlşe içinde yorumlar yapıyor. Arjantin'de savaş ve futbol, öteki tüm olaylan tam anlamıila ikinci plana iterken, «de llceslne» futbol tutkunu olan Arjantin halkının her gün kiUselerde bir yanda askerler 1çin, öte yanda da futbolcular için dua ettiği bildiriliyor. GREV OLACAK MI? Dünya'Kupası sırasında, Ispanya'daki stadlarda çalışan iş çilerin grev yapmaması için sendika ile futbol federasyonu arasında sürekli görüşmeler ya pıldıgı ögrenildi. Federasyon ile sendika arasında bir anlaşmaya vanlamadığı takdirde 2829 haziran tarihlerınde stad işçilerinin greve gidebilece§i bildiriliyor. 30 MtLYONA 1 MÎLYAE Bu arada Dünya Kupası mao lanmn Ispanya'mn başkenti Madrid'e en az 1 milyar Türk lirası gelir sağlayacağı, bunun yanısıra kent giderlerinin ise 30 milyon Türk lirasını bulacağı bildirildi. Madrid belediyesı yetkililerinden edinilen bilgilere göre 30 milyon Türk lirasını bulan giderlerin büyük bölümüntt futbol maçlarından sonra kent te yapılacak genel temızlik oluşturuyor. 9 Besîktasta bayraklar toplanmaya baslandı ^ , !^j , , ,• ı • ı | ıı» » "15 yıl sonra sevinecektik kursağımızda kaldı,, Biracı Celal Soydan. Beşiktaş'm şampiyon olması halinde îtalya'da olduğu gibi tilkemizde de Siyah Beyaz modasını getireceklerini söylüyor. Hilmi TÜRKAY Beşlktaş camiasında 15 gun öncesin de baslayan büyük şenlikler eglenceler. bağırış ve çağınşlar bir anda suskunluğa dönüştü. Siyah Beyazh takımda başkanından yönetirisine, futbolcusundaa malzemecisine kadar hlç kim senin aftzını bıçak açmıyor. Oysa yüzlerce tarftar geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçı öncesinde Beşiktas'ın kar sılasmavı kazanarak şampiyon olacağına inanmıs son lig maçı olan Eskişehir karşı^ma da prestıi icin çıkarii düşüncesi ile gece gundüz «Şampiyon... Şamoivon... Siyah Beyaz En Büyüfe Beşiktaş* diye bağırıp çağırmaya baslamışlardı. Fakat Trabzonspor beraberllğınden sonra herkes mateme bflründü. Günlerden 8 haziran, Beşiktas'tayız. Yanımda arkadaşımla beraber yavaş vavas pazan dolasıyoruz. Bir ar», arkadaşım bana herhalde yanlış geldik. çok sessiz bir ver burası diyor. Biraz daha vurüdükten sonra asilı blriki bayrak görüyoruz. Bir manav dükkanırıa glıiyor gazeted olduğumuzu söylüyoruz ve aohbete başlıyoruz fakat hiçbir sorumu ZA doğru durüst vamt bile veremiyor. Yalnızca eliyle Işaret ederek dışanda bayraklan gösteriyor. Ne o hayrola di yoruz. mGörmuyor musunuz herkes astığı bayrağı yava? yavaş toplamaya başladı. 15 yıldır ilk kez bir sevinci yaşayalım dedik o da kursağımızda kaldı. Ama vine de ümitlivdi Se.ssiz. Eskişehir spor maçmın en azından beraberlihte bi teceği ınancını yasıyordu • Hayırhsı olsun diyerekten yanından aynldık. Yolumuz üzerindekl bir birahaneye girdik. Biranenin sahibi Beşiktaşlı futbolcu olan Celal Soydan'm yanındayız; «Maçt TV'den izledim. Miüç'in hatası çofe büyuktü. Maçın büyük bir bölümü Adem Mehmet Ekşi paslaşması ile geçti. Bunu oyunun heyecanım gidermek için ml vaptı bilemiyorum. Oyuncuların mertçe oynamaları gerekirdi Işimız şimdi çok zor. Eskişehir düşme hattında oUın bir takım Karşılasmanın bembere biteceğini tahmin etmiyorum, her iki taraftan biri kazanacak mutlaka Inşallah o da biz oluruz. O zaman da İtalya'da olduğu gibi ülkemize Siyah Beyaz modasını getiririz.» Şimdi binlerce taraftar Eskişehir volculugunun hazırlıklannı yapıyor. Herkes pazar gününü büyük bir heyecanla bekleraeve koyuldu Sevinen de üzülen de o gün belli olacak. • Mundia) 82 Düzenleme Komitesi Baskanı Saporta, maçlarda bilet soru nu çıkmayacağını. bilet dü zenlemesinin Ispanya Fu^ bol Federasyonu tarafından yapılacağını açıkladı. Saporta aynca, tspanya ile Honduras arasındaki karşılaşmayı Kral Jtıan Carlos *un da izleyecegini duyurdu. • Brezüya antrenörü Te le Santana güçlQ güçsüz ber takımdan çeklndikleıt ni, Ikinci tura kesin olarak kalacaklannı açıkladı. Tele Santana Sevil kentlndc ikllmin Brezflra'dald ile çok büyük benzerlik gösterdiğini bunun kendileri için bir avantaj olduğunu soyledi. • Madrid'de yeni televizyon kulpsi, görkemlı bir acılışla hizmete başladı. «Torrespana» adı veri' len kule sayesinde bütün dünya Mundial • 82 karşılasmalarını doğrudan izleyebilecek. • Pern Ulusal Takımı İlk tur maçlannı oynayacağı. La Corunada kentlne geidi. Peru'nun antrenörü Elba de Padau «Tim», yap tlğı açıklamada hütün rakiplerinin tehlikeü olduğu. nu, tspanya • 82'nin buİi ne kadar oynanan finalierin en lyisi olacağma inandıgını soyledi. EskişehirBeşiktaş maçını TV verecek Spor Servisl 1981 82 tutbol sezonunda 1. TUrkiye Ligt Şampiyonluğu dUğümünü çözecek olan Eskişehir Besiktaş futbol maçı televizyondan naklen yayınlanacak. TJBA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TRT her iki kulilp vöneticileri ile maçın yayınlanması konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre, haftanm maçı 13 haziran pazar günü saat 15,55' den itibaren televizyondan nak len vayınlanacak. Fenerbahçe, ünlü basketbolcuları transfer etmeye çalışıyor Spor Servisl Merkez Danışma Kurulu'nun geçtiğimiz hafta amatör sporcuların transferini serbest bırakması üzerine Fenerbahçe kulübü basketbol ta kımını güçlendirmek amacıyla transfer çaüşmalanna başladı. Tanju Zarbun ve Eyüp Karadayı başkanlığındaki Fenerbahçe Basketbol Şubesi, Teknik Komlteye Altan Dinçer ve Güner Yalçıner'i seçti. Buna göre Yal çıner.k Dinçer ve basketbol takımı teknik direktörü önder Seden takımın bu yıl yapacağı transferlert saptayacak. Kulüp çevrelerinden edinilen bilgilere gö re Fenerbahçe, bu yıl Efe, Melih, Necati (Eczacıbaşı), Mehmet, Serdar, Aytek, ö miirden (Efes Pilsen), Celal (Karsıyaka), Behçet (Şe kerspor), Mustafa (Muhafızgücü), Sabri (t.B.Yenişehir), Fevzi ve Lütfü'yü (DSİ) transfer etmek için harekete geçtl. FAVORİ BREZtLSA Dunya Kupası82'nin favorisi ola rak gösterllen Brezüya Ulusal takımı F.Almanya'yı deplas manda 21 yendiği karşılaşmadan sonra... Brezüya kupaya en yakın ekip 7Altıncı grubun kesin tavonsi Brezüya. S. BirUgi ise, iklnci takım göriinümünda. U koçya uzak bir ihtimal olmakla birUkte sürpriz yapabilir. Ye ni Zelanda'ran ise, grupta hiç bir şansı yok. ye adlandınlan Zico yapıyor. Takımdakı diğer yıldızlar; gen dörtlüde Junıor, orta sahada Cerezo ve Ueri tiçlüde Isidoro. Brezüya bugttae kadar Dün ya Kupası finallerinin tamamına katılmış tek tilke. 1958, 1962 ve 1970'de birinciliği, 1950' de ikinciliği, 1938 ve 1978'de Uçüncülügü ve 1974'te dördüncülüp var. ğı Yeni Zellanda, Dünya Kupa sı'na ilk kez katılan takımlardan. Trabzonspor lcazanır, kaybeder ama anlasmalı mac yapmaz» Spor Servisi Trabzonspor Kulübü Başkanı Mustafa Günaydın dün bir basın toplantısı düzenlıyerek, «futbolumuzda çirkinlikler sürüvor» dedl. Bır Istanbul gazetesınde Beşiktaş genel kaptanının «anlaştı nız mı?» şeklinde çıkan demeci üzerine basına yazılı bir açıklama yapan Trabzonspor Kulübü Başkanı Mııstafa Günaydın. «Bcn hiç bir Adanaspor vöneticisi ile görüşmedim. Ancak, görüşenleri belgelerle Ispattayacağım» dedi. Gunaydın yaptığı yazılı açıklaraada Beşiktaş genel kaptanı Mekki Başalc'a bu agır ithamını 24 saat ıçmde ıspatlaması gerektığini soyledi. Mustafa Gunaydın bu konuda sunlan soyledi: •«B^n, Adanaspor'a gerekirse ü sol atarız derken. takımıma güvpnerek sövletlim. Riz Trab aonspor olarak üc Vil üst ü"îte $<ımpi^on olduvsak serefimiz vn ııamusnmnzla olrtuk. Hiç bir Trab7onswr vönetipisi bövle bir riıkinlire düşmez. Trabzonspor, hangi maç olursa olsun çıkar, oj"nar, kazanır. kay beder ama anlasmalı maç vapmaz. Bfzl bu aeır itham altmda bırakanları ispata davet ediyonun.» S. BİRLİĞİ S. Birliği'ni 12. Dünya Kupa. sı finallerine antrenör Konstantin Beskow hazırladı. Ulusal renkleri kırmızı Ust, beyaa şort ve beyaz tozluk. Nüfusu 266 milyon olan S. Birliği'nde lisanslı futbolcu sayısı 4 milyon 400 bm, kulüp sayısı ise, 51300. S. Blrliği takımında kaptanlık pazubantım 72 kez müli olmuş ve Sovyetler Birliği'nin büyük kozu Blochin taşıyor. Takımdaki diğer yıldızlar defansta Demjanenko. orta sahada Buriak. Bugune dek 1958. 1962, 1966 ve 1970 olmak üzere dört kez Dünya Kupası finallerine katılan S. Birliği'nin en büyük başansı 1966'da Ingiltere'de k»zandığı dördüncülük. m İSKOÇYA îskoçya'yı finallere 59 yaşnv daki antrenör Jock Stein hazırladı. Ulusal renkleri lacıvert üst, beyaz şort ve kırmızı tozluk olan tskoçya'mn nüfusu 5 milyon, lisanslı futbolcu sayısı 130 bin, kulüp sayısı ise. 5479. Takımdaki kaptanlık pazuban tım 83 kez milli olan Kenny Dalglish taşıyor. Bugüne fcadar 1954, 1958. 1974 ve 1978 Dünya Kupası finallerine katılan tskoçya'mn ilk turdan öteve gittiği görülmedi. Adanaspor'da Trabzon yenişmezliğine 1 milyon 50 bin, yengisine ise 2 tnilyon 100 bin lira prim verilecek. ın (Adanaspor maçmda gereken yapılacaktır) şeklindeki, ne manaya geldiği anlaşılmayan beyanatlan tekrarlamamasını diliyoruz» şeklinde konuştu. Bu arada, Adanasporlu futbolculara, Trabzon yenişmezliği için 1 milyon 50 bin, yengi için ise 3 milyon 100 bin lira prim verileceği açıklandı. BREZİLYA Dünya Kupası 82'nin favorilerinden olan Brezilya Ulusal Takımını finallere antrenör Tele Santana hazırladı. Ulusal renkleri sarı üst, mavi şort ve beyaz tozluk. Nüfusu 119 milyon olan Brezilya'da lisansh futbolcu sayısı 551358, kulüp sayısı ise, 12877. Takımm kaptanhgını 68 kez milli olan ve «Beyaı Pele» di m YENt ZELLANDA Yeni Zellanda'mn antrenöril John Adshead. Beyaz üst, beyaz şort ve beyaz tozluk ulusal renkleri. NUfusu 3 milyon olan Yeni Zellanda'da lisansh futbolcu sayısı 50 bin, kulüp sayısı ise, 312. 1 Kaptanlık pazubantım 96 ke ? milli olan B. Turner'in taşıdı 4 KAT" VEYA "HAYIR" Kupalardap^P PROTESTONUN BÖYLESİ.. 1958'de bir onceki Kupa nm tklncisl Macaristan ile dişli Galler, aynı gruba dahil edilmişlerdı. Galler Macaristan maçı, çeyrek finalisti belirleyecekti. Daha önce 27 bin bileti satılan maçı, fakat yalnız 2837 klşi izledl. Bu il glnç olaym nedent sonra dan anlaşıldı Maçtan bir ı?ün önce, 1956 Kanlı îhtiial olaylarmda suçlu görü len Macaristan Başbakanı tmre Nagy'm idam edildi gi haberi gelmlştl îsveç'e ve barışsever Isveçliler, ha reketl protesto etmek ama cıyla. biletleri ceplerinde olduSu halde maça gitme mekle, tutumlarmı yansıttılar. Maçı kazanan Galler (10> ceyrek finale yilk selirken. Macaristan da elend) goz yaşlan arasmda. TABANCALI HAKEM 1970'de Meksika'da düzen lenen Dünya Kupası flnallerinde görev verilen îsrail 11 ünlü hakem Klein, ölUmle tehdit edilerek, «Seni sa ha ortasında geberteceğlz» şeklinde bir rnektup almış tı. tsrail'li hakPmı bir telas aldı mektup üzerine ve ken dlni savunabilmek için, gü venlik makamlanna başvurup silah taşımak iznl iste di. Pakat bu izln verllmedi kendislne. Klein, Meksi ka'ya hareketinden önce yi ne bir tabanca edindi kendine. Fakat bu, asiına çok benzeyen oyuncak bir taban ca idi. Bu konuda görüsünü soran yakınlarına tsra1111 hakem, «Bana güven veriyor» şeklinde yanıt ver dL O Bu arado olum kalım mocına cıkacok Eskışehırspor, Bozü yuk'de kompa gırdi. Kamp mao gününe kadar surecek. Taraftarın ve futbolcunun alarm ha line gectıği Eskışehir'de pazar günkü macta Ender, Erdım va ismail takımdakı verlermi a lacaklar Irıli ufaklı bır çok kuruluşun vengı prımı tespit ettığı karşıiasmaya, şehırde büyük bir llgı, büyıik bır neyecan var. Olma van tek şev ıse sevınc. Her kes derın bir düşünce ve sessizlik icınde. Bu mac bitene kadar da böyle sürecek. Eskişehir' de olmayan tek sey sevinç Galatasaraylı B. Metin, 198182 futbol dönerrünin en popüler futbolculaılndan biri kuşkusuz. B. Metm, bu popülantesmı bıraz sahada oynadığı futbola, biraz da Galatasaray'm eski îngiliz teknik direktörü Brian Birch'e borçlu Ama, aynı Buyük Metın, kendısine bu popülenteyi Hazandıran kulübü Galatasaray ile son günlerde belirgın bir anlaşmazhk içinde. Bu anlaşmazlığın temelini ıse B. Metin'in transferde büyük paralar istemesi oluşturuyor. Galatasaray Yonetim Kurulu'ndan, adımn açık lanmasını istemeyen bır üye, B. Metin ile kulübün arasmda bambaşka bir «olay» oldufunu söylüyor. Bakın bu üve ne diyor. «B. Metin. herkesin de blldiği gibi bir gecekondn semtinin çocuğıı. Bu futbolcanun bir de manken sevgilisi var. Bu manken kız da Mettn'i sürekli aşağılıyor. vp ona bir gtcekondu çocuğu olduftunu hiç unuttıırmuyor. Anladığım kadarıyia B. Metin de bu ezikiikten kurtulmak için kıza «ben sana transfer ayında bir kat alacağun» diye söz veriyor. Biz katı hiç değilse Metin'in üzerine yapmak istlyoruz. Kat kızm fistüne olursa Metin'l bırakır, çocuğun paralan heba olur.» Evet, işte BUyük Metin ile Galatasaray kulübünün arasındaki «büyük» sorun bu kadar. Bunun düşündürucü yanları olsa gerek. Nctal? 3eride bıraktığımız 11. Dünya Kupası'nm dökümanmı yapıp yansıtmayı. ilginç bulduk. 1930 Montevideo (Uruguayl'dan tutun, 1978 Arjantin'de dahil düzenlenen 11 Dünya Kupasını rakamlarla yansıtmak, kolay olniddı 1930'da Montevideo'da düzenlenen ilk Dünya Kupası, yolun uzaklığı nedeniyle fazla ilgi frörmemi'ş ve Kupa'da 4"u Avrupa'dan ancak 13 uikenin olu sal takımlar' mücad°|p Pt^ıöri için elemelere gprek liır/ulrnamıstı *•• 11 Kupa'da oynanan 1371 maçta (elemeler ve finaller dıhiı), toplam 4498 gol atıldı Bu gollerden 3448'i elemelerde (1063 maç). W50'm ıse Unallerde (308) maç) oldu. 11 Kupanın finallerindeki 308 maçı. 11 mılvon 909 bin 3fl5 oarah sevirci i~ledi 11 ülhede Bu ülkelprden 6'sı Avi Inailtere. Afrnanva. 5'i ıse merikn'dan Uruguav. BrpTil\n, Şıü, Mctesika. Arjantin. •*•*• PTT Spor Kulübü Başkanlığına Bölge Müdürü Kutlu seçildl Spor Servisi PTT Spor Kulübü Yönetim Kurulu Baş kanlığma, Bölge Başmüdürü Kadir Kutlu, oybirUğiyle seçü di. Genel Kurul'ca yönetim kuru luna seçilen diğer isimler îse şöyle: Vedat önal, Sabahattin fonyalı, Ziya Çıkış, Necati Ardeşen, Orhan tsfendiyaroğlu, Rafet Tecimen, Ersin Korkutoğ lu ve H. Cahit Öktül. Yönetim kurulu üyeleri, çalışmalannda, «amatörlük ruhunu tüm PTT İçinde yayacaklarufl» bellrttiler. Amatör 2. Lig (E) Grubu iyice kızıstı Serdar GÜRER fstanbul 2. Araotör Dgde hafta sonu 14 karşılaşma ertelendiğinden (A) ve (C) gruplarındo ıkişer mao yapıldı. (D) grubunda K. Ayasofyc şampiyon olurken, (E) grubunda da kume dusmeme savaşımı İyice kızıştı. Haftanm boşarılıları şöyle. (A) Grubu Not: A grubunda pazar günu ık! mac Y&pıldı (B) Grubu Haftanm Takımlan: T.O.E ve Tersanesı Haftanm Futbolcusu: Paşa (i. Tersancsi) Haftanm Karmasi: Kemaı (T.O.E) Enver (İ. Tersanesi), İsmail (Çayırdaşı) Blrol (i. Tersanesi), Tomer (Pendik) Turgay (T.O.E) Hikmet (Çayırbaşı), Coşkun (1. Tersanesi) Volkan (T.O.E), Altan (Aksaray), Paşa (I.Tersanesi). (C) Grubu Not: Bu grupta tkl mao yapıldı, Gol Kralhğı: 8 Gol: Süleyman, Ve!l (Bozkurt). 7 Gol: Ulvt (Alarko) beyköy), Tekm (S Sırkecl). Aydm iAdaior. (D) Grubu Yakup(Adalar Ali (S. Sirkecı), Husevm Haftanm takımı: K. Ayasofya. (Kanarya) Haftanm futbolcusu: Erol (K. Ayasofya). Haftanm Karması: Yılmaz (K. Ayasofya> (C) Grubu Ömer (Sılıvrl), Orhon (Hürriyet), Kadri BeHaftanm Tatnmlan: Fişekspor ve YıUJirım yoğluspor), Metin (Silivri) Aslan (K. Aya genç sofya), Hikmet (Hürriyet). Kadri (Beyoğlu Haftanm Futbolcusu:: Ralf (Yıldırmgenç) spor) Murat (K. Aayasofya), Clhan (HürriHaftanm Karması: Hüseym (Defderdor) yet), Erol (K. Ayasofya). Tayfun (Hilol) Orhan (Yıldınmgencj (E) Grubu Bayram (Defderdar), Abdülkadır (Fışekspoı, Haftonın Takımlan: Selamsız ve Beykoz Ralf (Yılaırımgeno). Myas (Flşekspor; Haftanm Futbolcusu: Kemal ((Selamsız) Kaan (Hılal). yoğluspor), Metin (Silivri) Aslan Haftanm Karması: Zekai Beykoz) Şenol (Altmok). Selman (Beykoz), Hakan (Selamsız), Erdoğan (Kanlıca) M. All (Selam sız), Ömer (Altınok), Abdülkerlm (Beykoz) Abdullah (Selamstz), Sinan (Çınarspor), Kemal (Selamsız). (F) Grubu Haftonın Takımlan: S. Sirkecl vs Adalar Haftanm Futbolcusu: Ali (S. Sirkecı) Haftanm Karması:: Metin (S. Sirkeci) Yalçın (Kanarya), Muslum (Adalar), Adll (S. Sirkecl Mehmet (Selimiye) Erdoğan (Ali <£ «Adanaspor adma leke sürdürmeyiz» Öte yandan, dün Adana'da bir basın toplantısı, düzenleyen Adanaspor Başkan Vekili Nafi Yürekli, «Sayın Gunaydın' ( Ruhsan SEKMEN ; Profilo Spor Kulübü'nce •' düzenlenen ve Bulgaristan', ın Elprom takımınm da ka• tüdığı Bayanlar Voleybol Turnuvası'nda Elprom. Profilo'yu 30 yendi. Günün diğer maçmda ise Eczacıbaşı, Eskişehir DSÎ Bentspor'u, aytu sonnçla • nmmml hasardl. * n Bulgar Elprom takımı Profilo'yıı 30 yendı Finallerİn ve aynı zamanda Kupanın îlk golünü bir Amerikah, Mc Ghee attı. 1930"un 13 temmuz günu Montevideo'da ABD'n'n Belçika yı 3 0 yendiği karşılaşmada 1000 golü, kaydetmek onuru ıse Hollarıdalı ünlü Rensenbrink'in. Hollandali yıldız futbolcu bu golü. 1978'in 11 ha7iran eürü Mendoza'daki Hollanda tskoç va maçında penattıdan kaydetti ••* Spor dünyasında «Futbol împaratorluğu» ve «Siyah tncilerin Takımı» diye tanınan Brezilya. Dünya Kupalarının tüm finallerinde temsil edilen ve aynı zamanda en başarüı ülr ke. 11 Kupadan dördünde (1930, 1934, 1954 ve 1966) dereceye giremeyen Brezilya. üç kez Dünya Sampiyonu (1958, 1962. 1970), bir kez ikinci (1950) iki kez uçüncü (1938 ve 1978) ve bir kez de dördüncü (1974) olarak alkıslandı bu dev turnuvalarda. Tuzla 5 Zeyrek 1 Spor Servisl Amatör liglere dün 6 er teleme maçıyla devam edildi. Vefa Stadı'nda oynanması gereken Kartaltepe Piyalepaşa maçı ikinci kez ertetendi. Günün en farklı sonucunu Gençler Iigi'nde Zeyrek'i 51 ye nen Tuzla aldı. Diğer sonuçlar şöyle: Doğangüneş P.T.T.: 21, A. 3. LÎG : Söğütlüçeşme Altmtepsi: 31, Tunaspor Kartaltepe: 40, Ferahspor Tozkoparan : 31, Yamanspor Harmantepe: 12.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog