Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI J Ü R K A B D SİLAH TİCARETİNİN flK YÜZYILI Doç. Dr. ORAL SANDER Doc. Dr. KURTHAN FİŞEK EDERÎ 80 TL ttteme Adresi: Turkocağı Cad. 39/41 ÇAĞALOĞLU İSTANBUL Cumhuriy 59. Yıl: Sayı: 20781 KuracuSn: Yuntts NADt 20 TL. 10 Hariran 1982 Perşembe «1961 Anayasası, aksaküklan ve boşluklan sriderilerek sürdürülmeli.» «Eski tartısmalan baslatmamak için başlançıç metni konulmamalı.» «Kamu kurumları ve özel okullarda ibadet yeri acma yasağı konulmali.» «Sansür edilemeyecek basın araçları arasına film, plak ve band gibi düşünce ve sanat ürünleri de almmalı.» «Yakalanan kişilerin yargıç önüne çıkarıltna süreieri yeniden düzenlenmeli.» «Cumhuriyet Senatosu kaldmlarak yasama sürecı kısaltılmah.» «Yasa çücündeki kavusturulmalı.» kararnameler işlerliğe CAĞDAŞ YAYINLARI MEKTUPLARIYLA HALİKARNAS BALIKÇISI AZRA ERHAT 2. BASI EDERİ: 150 TL. tsteme Adresi: Türhoeağı Cad, 39/41 ÇAĞALOĞLU İSTANBUL Tercih: Özgürlükçü ve çogulcu demokrasi Erbil TUSALP «Cumhurbaşkanhğı seçiminde tıkanıklıklara yer vermeyen bir seçim yöntemi getiribneli.» ANKARA Ankara Üniversitesi Siyasİl Bilimler Fakültesi'nin yeni Anayasa'ya ilişkın görüşleri belli oldu. Anayasa taslağımn genel gerekçesinde, «1961 Anayasa'sının aksaklıklan ve boşluklannın fciderilerek sürdürülmesU önerüdi. SBF görüşünde Anayasa'nın başlangıç bölümünün kaldırılması istenerek, «Anayasa'va dibace koymak Tiirk Anayasa geleneginde bnlunmayan blr yöntemdi» denildi. SPF Anavasa önerisinde ttzgürlüklenn düzenlenmesinir) belirlenmesinde bir ölçülülük kavramı gerektiği görüşü savu nuldu. SBP önerilerinde, «ölüm cezalannın kaldınlması. vakalanan va da tntuklanan klşilerin suçu kabullenmelerini veya vaptıklan sııçiamalan yar Biç 8niinde vapılmadıkça ya rta kendi seçtikleri avukaUan hazır hulunmadıkca mahkemede delil oiarak kullanmaktarı allkovan Anayasal hükitm getirilmesi» istendl. (Arkası 7. Sayfada) ISRAİLSURİYE HAVA SAVASI Israil 22, Suriye 19 ucak düsürdüğünü iddia ediyor Çok sayıdaki İsrail nçağı dün Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ndeki Suriye SAM6 füze üslerine saldırdı. İsrail Savunma Bakanı Ariel Sharon üslerin tamamen imha edildiğini ileri sürdü. Dış Haberler Servlsi îsra11 birliklerl Lübnan'ın yansıra ele geçirirken, dün İsrail ile Suriye uçaklan arasında Bekaa vadisi üzerinde meydana gelen iki büyük hava çatışması ile istila harekâtı Suriye tsrail çarpışmasına dönüştü. BBC'nin haberine göre, îsrail Savunma Bakanı Arion Sharon dün gece yaptığı açıklama da, tsrail uçaklarmın Bekaa vadisindeki SuriyeVe ait Sam 6 füze üslerini imha ettiklerini ve meydana gelen çatışmada 22 Suriye Mig'ini düşürdüklerini bildirdi. Suriye Komutanlığı ise dün Bekaa vadisi üzerindeki iki büyük hava çatışmasında 19 îsrail uçağını düşürdüklerini kendilerinin de 16 uçak kaybettiklerini ileri sürdü. Suriye Komutanlığı lsrail'in çarpışmalara 96 ucak sürdüğünü, buna karşı 60 Suriye uça ğınm çatışmalara katıldığını bil djrdi. BBC'nin Beyrut muhabiri, Js rail uçaklarının kayıp vermeden geri döndüŞtinü öne sür dü. Bu arada Kuzeye doğru iler lemelerini sürdüren îsrail bir liklerinin Beyrut'un yakınındaki Damur kasabasım ele geçir dikleri açıklandı, BBC radyosu tsrail'in Damur kasabasını ele geçirmesi ile Beyrut'un İsrail topçularının men7ili icine girdiğini bildirdi. Hlistınlıler Damur'un elegeçmediğini öne sür dü. Suriye iki helikopterlnin İsraillller tarafmdan düşürUîmesl Ûzerine 19R1 yılında" Bekaa va" disine yerden havaya atılan (Sam6) füzeleri yerleştirmişti, İsrail de öteden beri bu üsleri imha etmeyi planlıyordu. Bu arada BBC radyosu İsrail birlikleri ile Surive birlikleri(Arkası 9 Sayfada) MHP Genel Merkezinde neler bulundu? NATO DORUGUfOV Ulusu, Sehmidt'le görüştü Doruk icin olağanüstü güvenlik önlemleri var ler dün sabahtan itlbaren buraya gelmeye başladılar ve dün akşam da «Hammerschmidt VJIIasın»daki akşam vemeğindp buluştular BOVN Başbakan BUlenct Toplanti nedeniyle Bonn'da Ulusu NATO doruk toplantısıolaganüstü gtivenlik önlemleri na katılmak Uzere dün saban alındı. Yollarda. ssfaretlerin çok erken Dlr saatte, 5.50'de finlprtndp cok savırtp noH^ nnCHdde'den Prankfurt'a çeidi, oDet tutuvor. En yogun Roruma önlemlen ainnda TUrkiye Büradan da helikopterle Bonn'a bulunuvor tfctı Ülttsu SÇlPden «sonrn tterieral Alnrtan Başbakanı Scn Bîilonrt Ulosn dUn rr^dt'lP kısa blrffHrtismpv*r*Orlde'dPkı «tslam Bans tı. Toplantıva Katılaca* Udertoplannsının ardın Yalçın DOĞAN bildiriyor dan Prankfurt'a geldi. Dıştşleri Bakanı tlter Türkmen'in de bulundugu Ulusu'nun helikopteri bir parka ındırildı Bilınen ve süreklı kullanılan helikonter alanı verine Başbakan Ulusu'yu getıren nelıkopter gti venlik gerekçesivle büvükelçı liğe çok yakın bir parka Indi Park ile buvükelçilik arasında ki vollarda neredsyse adım ba şı hır polısin çörpvlendirildi&i eftzlendı Helıkopterden saban saat 7 dolavlarında inen Baş bakan Bülend Ulusu gazetecı lerin «tslam Banş Komiteshıin Cidde'deki çalışmalanna» üişkln bir sorusuna «lslam Banş Komitesinin Genel Sekreterl banşın sağlanması yolnnda )ririşimlerinl sürdürecek» karşüıgıni vermekle yetindi öğleden sonra saat 16 dolaylannda Alman TV'sini kabul eden Başbakan bir demeç verdı. Saat lR'de de Pederal Almanva Başbakanı Schmldt ile varım saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmede Almanya'da (Arkası 9 Sayfada) ABD, BM'de İsraU'i kmayan karar tasansmı veto etti 7. Sayfada ı FKÖ, Türkiye'den askeri yardım istedi 7. Sayfada tsrail'in tek bir politikası var: Sürekli saldırı 12. Sayfada CHP kimlikleri ve TÖBDER'e ait giriş belgeleri ele gecirildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) «MHP ve Ülkücü Kuruluşlar» davası kamtlan arasında yeralan bır oelgede. «bir yazarın köşesinde partimiz dava^ mız aleyhinde bir yazı çıktıgında derhal Türkiye çapmda bütün şubelerden yazıyı beğrenmediğimizi belirten mektup ve telgraflar pönderilecektir» deaildi.. MHP genel merkezinde bulundugu belirtilen ve dava dosyasının 1. klasörunde bulunan bazı belgeler. İddia ma kamında askeri savcı Albav Nuretrin Soyer, Yarbay Erkan Baseren, Yüzbaşı Nihat Demire!. Üsteçmpn Fahrettin D* mirag ve Nasuhi Kordo&lu'nun veraldıkları 8 haziran'da vaoılan duruşmada okundu Okunan belgeler arasında yeralan «basın ve propaganda ile ilgili notlar» baslıklı yazıda her ülkücü kurulusun basmla ilişkiieri için ikl görevli ataması ve bu görevlilerin ilk frr satta Yaşar Okuyan'la temasa geçmesı istendi. Şubelere, derneklere va da mensuplanna yapılan öldürme, saldırma ve yaralama olaylannın anında genel merkez basın bürosuna iletilme si istenen notlarda «Gazetelerin Ankara'dakl bürolan ve İstanbul'a gidildiğin de merkezleri bizzat ülkücü kuruluşIann genel başkan ve diğer yöneticile ri ile ziyaret edilmeli ve bu ziyaretlere çiçek v.s. götürülmelidir» denildi. Aynca hansri alanda olursa olsun faaliyet gösteren derneklerin 5'er klşilik komi telpr oluşturması ve bu komitelerin o kesim ile ilgili calışmalar vaparak so rmçlan birer raporla merke7P sene' merkeze i'etmesi istendi. Gazetelerde. partt vn da dava IP,hine yazı çıkması halinde dp avrtı (Arkası Sa. 11. Sü. 4'de) Bonn notlart "Turkdüsmaniıgı> yabancı düsmanlıgını körüklüyor obybi'iıı ABD'nin güç,,le ilgili önerisi tartısma konusu oldu Yalçın DOĞAN vazıyor BONN Bugün baş ' layacak NATO doruk toplantısında flç ayn bildiri yayınlanması bek lenlrken, iki önemll konuda NATO ülkelerl ara smdaki anlasmRzlıein sürdüğü öSrenildi Çevik kuvvet ve Dogu blokuna yardım konusunda çıkan niaşmazlıklara knrşın. uiuslararası terö rön. «lanetienmesi» ve «teröre karşı tavır alınSa. 11. Su. S'del DÜNYA BANKASI HEYETİ DÖRT YILLIK PLANLA GELİYOR ANKARA (ANKA) Yarrn rürkiye'ye gelerek mevcut istikrar programının yeni bır ekonomik yapıya dönüştürülme sinin sorunlannı özel kesim vetkilileriyle yüz yüze tartışacak olan DUnya Bankası, 1983 86 dönemi için ana hatlan hazırlanmış bir kalkınma planını da beraberinde getıriyor. Oünya Bankası'nm kalkınma plam yıllık yüzde 4lük bir büyüme hızı öngörüvor. Buna kar şın, halen yüzde 15 20 arasında oldugu tahmin edilen iss'zliSin artacagı varsavıhyor Plan 4a işsizliğin artması «şansa» bağlı bir olgu olarak değerlen diriliyor. DUnya Bankası'mn kalkınma plam aynca, ihracat miktan(Arkası 9. Sayfada) "Cevik Özal: Parlamenter sistemde ekonomik politika sürecek Ekonomi Servisi Business International dergisi tarafından düzenlenen «Türkiye Üzerine Yuvarlak Masa» toplantısında bir ko nuşma yapan Başbakan Yardımcısı Turgut özal. «Parlamenter sisteme dönüldüğü zaman bugünkii ekonomik politikalar büyük bir değisiklik olmadan takip edilecektir» dedi. Yabancı bankacı ve lş adamlannın da katıldığı basma kapalı toplantıda yaptığı konuşmada, «Enflasyonun yarar değil zarar jcetirdiğinl. artık herkesln anlamakta oldufeunu» kaydeden özal. söyle devam Pttİ" «Bfr yanlış düşünre de. bugünkü politikalarm, bngünkü rejim olmadan deettirilemeyecegJdir. Burada iki önemli noktayı izah etmeliyiz. Bugün parlamenter rejiro. yürürlükte olmadığı halde kamuoyunun bugünkü ekonomik po litikaları şekillendirmekte çok büyük rolii vardır. Ekonomik politikalar tamamen tenkide açıktır ve bugün herhaneri bir Tiirk ga(Arkası 9. Sayfad*) * Issizligin arfısı kın 4Btrincl neden. elbette «işsizllk». Bir. tşsİ7İik istatistiklerine ba1981 1981 1981 1981 1982 Blr de. Nısan 1.1 mılyon Temmuz 1.2 milyon Ebim 1,3 milyon Aralık 1.7 milyon Ocak 1,9 milyon anketlere göre, «yabancı (Arkası Sa. 11. Sü. lde) Dunya olaylarmm hızı baş döndürucu bir ivmeye ulaşmıştır. Çok vönlü bir oolitı iıa trafiğinde sıcak savaşa dönuşen siyasal getişimler birbirine övlesine dalanmışür ki. olaylar honusunda vo rum vaomak zorlaşmakta amaelan belli olan «aldırıUı rm bile nonunda nasıl bir değışihliğe yol açacağı bili Yeni ve Hızlı Olusumlar bekleniyordu. Ancak bu eytemin Iran'ın Irak •nnırında Saddam Huseym't devirmek ıçin yığınah yaptığı günlere raslaması olaya değişih bovutlar kazandırmıştır OlayInr valnız küçük devletlenn rieğil. süper aüçlerin denetim iınırlarını da zorlamaktadır Gazetemız. içinde yaşadu ğımız dünyanın hızlı değişi(Arkası Sa. 11. Sfi. 4'dei Partiler Batı'daki gibi örgütlenecek BONN, (Cumhuriyet) Baş bakan Bülend Ulusu, «siyasi partiler Baiı demokrasilertnde nasıl örfrütleniyorsa. bizde de 5yle örçütlenecek» dedi. ülusu, Pederal Alman TV'^ine verdiği demeçte, Türkiye" nin şu anda geçiş döneminde olduğunu, bu dönemde Batı ile olan llişkilerini korumaya çalıştığım belirtti. Ancak bu (Arkası SaL 11. Sü. 6'da) UİUSU : Mumcu llıcak davası GOZLEM UĞUR MUMCU El Yordamı Jle... Yargıc davadan cekildî tstanbul Haber Serdsi Ter cüman gazetesi sahibi Kemal Ilıcak'ın gazetemiz yazarı Uğur Mumcn aleyhine açtığı tazminat davasında Yargıç Necdet Dedeoğlu, davadan çekildi. Uğur Mumcu, 2326.1.1979 ve, 4.2.1979 tarihli Cumhuriyef Ga^etesindeki yazılannda Tercüman Gazetesi ve sahibinta I A1 nememehtedir. Söz gelişi /srail'in Lübnaria yönelik istila eylemi aylardan beri Londra'da 250 bin kişi Raskan Reagan'ı kmadı. 12. Sayfada Banka yonetıcüerl, bankalann Merkez Bankası'na yatırmakla yükümlü oldukları «munzam karsılıklar» ile İlgili son kararnameden sonra neler olabileceğini açıklıyorlar. Blr banka yöneticlsi şöyle konuşuyor: (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de); o .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog