Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

1 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 9 Anadofu üseJeri te Özel Kolejleri Kazananlannihm Iistesi (Bastarafı 7. Sayfada) Ayaal Cenk, Aksu Bener, Mefflt Yıldırım M. Celikbas Ata. Nozlı Ümmü Gülsün. Erşen llkoy Slnten. Yazıcı Murat, Kayacan Murat, Güven Asuman, Karakullukçu Zlya ilker. Yaâon Taner. Kahrıman Solmaz, Sudon Heves, Çelikten Tamer, Zengln Aysun. Senarcıoğlu Bahar, Kaplan Mehtap. özclllnglr Esra. öztürk Tayylp, KUcüksOslo Şahln, Sezer Slbei. Nayır Reflko Duygu, Kadak Nael. Soygazl Burak, Vatansever All. Bayar Eda, Kopoa HaIQk, Hasbay Arzu. Tan Semra, Ertuflrul Zlya. Aydemlr Gülseren. Aktay Handon, Aydın Hafiz». GOrkan Tamor, Ceyhan Serkan, Çırok Ahmet, Erduran Muzaffer Son, Blnlcl GOnnur, Duzlu Pınor önder. Arıkan Ebru. Körofllu Lütfl, Yalcınkaya Serkan, Saylam Yücel, Kaşarcı özge, Yük8el Havva, Kocher Barbaros, Öztepe Ellf Işın, Gödek Ömer, Akcakır Gülç'n, Güven Ertan, Homurlu Tuğba, Duruel Hatlce, Atalay Metln, özkul Fuat, Solmaz Sultan, Büyükaltay Ramazan. Durmaz Tolcy, Dölen Barış, Uyan Halıl İbrahlm, Varlık Lütflyo, Kücükbayram Zübeyde G. Şlmşekalp Cüneyt i.. Cakır Caytay, Abalı Ayşegül, Durmazer Doğan. l u ron Veslle Ebru. özttş Flll». Yasar Ofushan, önal Tolga, Sttmer Ferhun, Şe ner HUlya, Dal Kayhan,, özyazgan Dilek. Harpcı Hakan, Kekeo Nilüfer G. O., tklzlerll Besül, Altınsoy Sadık, Güney Bilge Kayhan, Zengin önder. Binblr Okan, UluHoy Elif, lle riok Ibrahim, Köksaı Alev, Ka raçuha Mehmet, Demlrlcan Elif TUmay, Eroğlu Ebru, Bilgln Emrullah, Ergun Melek, ögüt Mustafa, Gündüz öğün, Selçuk oğlu ö . Murat, Kamer Kemal Erdinç, Yılmaz Akın, Gul Alparslan. Muftüoğlu Alp, GUmüs Seher, Çakaı Patma, Akyel özlem, Demirer Abdurrahman, Durmaz Ertugrul. Akçora Sunl, Ostiner Dumrul, Çetin Patma, Ertugrul Gökhan, Aksu Hasan, Koçyigit Mlne, Şan Ernine, Halıcı Ayşe, Tunca Hakan ömer, Karadag Haluk, Clre Ayşen, YUcekuş Basak, Ates Derya. Blhçeol Belgin, Erzaim Özgen, Nurl. Meral Emlr Murat. Çuvalcı Serka/ı, Yağcı Hakan. ETire Selda, Besler Meltem, Altıntas ibrahlm, Torlak Şükrü, Kazan All, Dalgın Slmav, Ülger Ellf. Yılmaz Ayhan Hamdl, EğUim Sema, Aksoy M. Volkan, Karabofla Hüseyln, özer Atllla, Aktaş Murat, Göroğlu Ayşe Yasemln. Çetin Recep, Cıftci Ayşe. Yavuz Beklr. Ulubak Yasemin. Yücel Mete, Kücük Evrım öztürkcü Neçe, Cakır Aysun, Koc Elvan Murat, Bahtlyar Gülnaz, Özyalcm Hüseyln A., Aytan Mustafa C , öcer Emre Noyan. hattln B.. lnanır Seokln, Çakır Ipek, Duru Mehmet özgür, Er özgen Serap, Kasap Ayse A., Mahmutçuojlu Ecehan, Ermetin Orhan, Aydoftdu Murat, Mutlucan Nursan, Genç Göksel. Gür Dilek, Ağnklı A11 Bıza. Calışanlar... Sorukn... Sorunlan AYLIĞIM NASIL BAĞLANACAK? 1980/3573 B$a$ Sattltnasma karar verîlen Kartal Yakacık kflyü Hacıkahya mevkiinde 122 pafta, 808 ada ve 13 par•elde kayıtlı 108.00 M2. miktarlı ev vasıflı gayrimenkul açık arttırma lle satılacaktır. Gayrimenkulün evsafi: Gayrimenkul Yakacık kö yünde çalkantı mevkiinda lapunun 122 pafta. 908 ada. 13 parselde 108.00 M2. miktarlı lçlnde lkl kath •vi bulundugu, bu yere Yakacık'ın köy içl moydanından kuzeye çıkmakta olan Velidayı Sokagı 21 no lu evln yan kagir yan ahsap blr durumda oldugu, remln katı harap blr durumda 3 oda 1 antre 1 hela •a tuvalet olup oda zemlnlerlnln karo beton halen boş durumda oldugu, blrlnci kata beton basamaklı merdlvenle çıkıldıktan. bu katta lki oda zemlnlerl ahsap, arka kısımda l küçuk mutfak, önünde 1 teraaı oldugu kapının glris kısmında 1 tuvaletl oldugu, bu katın tavanlan ahşap binada şehlr suyu ve elektrlgi olduğu. meakun saha lçlnde, aynca arka kibimda 1 bahçesi ve 1 de lçlnde suyu bulunan su Kuyusu olduğu blna eakl yapı olup takriben 6 0 6 0 sene evvel insa edildigl tesbit edilmlstir. tmar Durumu: Ist. Belediye tmar Müdürluftü'nun 20.11.081 tarih ve 3406 sayılı lmar durumu yazısında Kartal Yakacık 122 pafta. 908 ada, 13 parsel aayıh yer 1 Eylül 1879 tasdlk tarlhll 1/1000 ölçekll Yakacık lmar planında aynk nlzam inşaat sahasmda kalmakta olup. parselln küçüklügü nedenl lle koms.u parsellerle blrleşmeden herhangl blr ln«aata müsalt bulunmadıgı blldlrilmlştir. Kıymeti: Yukanda evsafi bellrtllen arsa ve Ozerlndekl evl lle blrlikte günün alım satım raylçleıine gfire hallhazır durumu lle tamamının kıymeti 1.000.000 (Blr mllyon) llra kıymetinde oldugu tesbit edllmistlr. 8ATIŞ ŞARTLARh 1 Satıs 6.7.1982 günü saat 14.00'den 14.30'a kaflar Kartal 1. lcra Dairesi'nda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetln % 75'nl ve rüçhanh alacakhlar varsa alac&klan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek sartı lls lhale olunur. Böyle blr bedolle alıcı çıkmazia en çok artıranın taahhüdü bakl kalmak sartiyle 16.7.1982 «ünü Kartal 1. lcra Dairesi'nde saat 14 00 14.30'da ikincl artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağını ve satıs masraflarını geçmesl sartlyle en çok artırana ihale olunur. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edllen kıymetln % 10'u nlsbetinde pey akçesl veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış pejln para lledlr, alıcı lstediglnde 20 günü geçmemek üzere mehll verilebiUr. Dellâliye resmt ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya alttlr. Birikmis vergiler satıs bedeUnden Adenlr. 3 tpotek sahibl alacaklılarla diğer llgililerin f"+) bu gayrimenkul üzerindekl haklarını hususiyle faiz ve masrafa dalr olan Iddlalarını dayanagı belgeler ile onbeş gün tçinde dairemize bildlrmeled lazımdır; aksl takdirde hakları tapu stctli lle sablt olmadıkça naylasmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satıg bedell hemen veya verllen muhlet Jclnde ödenmezse tcra ve tflâs Kanunu'nun 133. mad de«l gereginee thale feshedilir. tkl ihale arasmdakl farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefüleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendiletinden tahsll edilecektlr. 5 Şartname. ilftn tarihinden ltlbaren herke•In gflrebllmeal içln dairede açık olup masraf) verildigi takdirde isteyen alıcıya bir örnegi gönderilebilir. 6 Satısa Istirak edenlerin şartnameyi görmüj ve münderecatım kabul etmiş aayılacaklan, baskaca bllgl almak lstlyenlerin 880/3573 sayılı doaya numarasiyle memurluğumuza başvunnaları llan olunur. Üo. tf. K. J281 (+) llglliler t&blrine trtifah hakhı sahipleH d« dahildir. (Basın: 6805) 3885 GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI Kartal 1. lcra Memurluğundan İSTANBUL VAKIFLAR BAŞMÜDÜRLÜCÜNDEN 1 91.000.000. Lira keşlf bedelll tstanbul Vakıf Guraba Hastahanesi 2. RADYOTERAPİ İKMAL İNÇAATI lşl kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkanlmmtır. Geçlcl temlnatı 2.750.000. Uradır. Ihaleal 21.81982 pazartesi günü saat 15.00'te tstanbul Vakıflar Başmüdürlüftünde yapılacaktır. 2 Dosyası mesal saatl dahilinde Ankara Vakıflar Genel Müdürlü&ünde ve tstanbul Vak.flar Basmüdürlü^önde KÖrülebilir. 3 tstekllleıin 11.8.1982 ouma günü mesal saatl sonuna kadar. ekRİItme şnrtna.mealnin 8. maddenlnde bellrtllen (en az keçif bedeli miktannda ve lhale gu nü ItibarlyİB süresi dolmamış fB) grubu Bayındırhk Bakantıjn Müteahhltilk karneal. ekslltme şartnameslndekl numunelpre ve gartlara gflre hazirlanmış Yapı Araclan Blldirisl Teknik Personel Blidirial. l'aahhüt Beyannflmesi Malt Durum Blldlrlal. Bitlrilmiş tşler ve Taahhüdü altında vaptınlan Islere a!t Tanıtma Belgesl ve tstanbul Vakıflar Basmüdürlöfrün den alınacak Yer Gflrdü Belgesi gibl belgelerle) Ankara Vakıflar Gnnel MüdOrlüjSrü'ne müracaat ederek tŞTtRAK RFTCFSt flimalan Kerekmektedlr. * Telsrrafla müracaatlar ve postada vaki geolkmeler kabul edllmez. 8 Taliplertn. iştirak belgesl. limlt dahill geÇld teminat mektubu veya makbuzlan. 1982 yuı Tlcaret Odası veeikası lle blrlikte dosyadakl saıtlara v» usulüne arAre hazırlayacaklan ve (yapılan tekllf flyatlarla (ndlrlm miktannın hesabını gösterlr dosvaaında mevout fimefte Köre tanzlm edllmlş) cet vellerl de içine kovacaklan teklif mektuplannı lhale Komlsvonu Baskanlıftı'na ihale saatinden bir saat evvel rnaVbu? mukflbfllnde vermfileri lâzımdır. 8 tdaremİ7 3400 sayılı kanuna tabi olmayıp. Ihaleyi vapıp yapmamakta veya dilediğine yapmak ta serbesttlr. (Basın: 11240) 3882 Boladı Gonca, GUney Aysun, Eroglu Ekrem, Akın Hay rlye Esra, Kırbaa Recap, GUTANTT SSK Yasasmm 63. madmüs Gökhan, Polat Sadettln, desl gayet açıktır. Sigortadan emekll Aslan Nazlfe, Engln Isıl, AnYümazSİPAL aylığı alanların yeniden çalışmalan ducan Asım Ersel, Kukaracı t. rumunda bu aylıkları keslllr. Yeniuen Umut, Kınay Bans, Şakacı Fl emekll olmak için başvurduklarında gen, Aydın Nejat, Relsoğlu Ka lse bağlanacak aylık, «yeniden yaşlıbk cer, Perçln Saml Emre, Talc aylıgı hesaplanır ve bu aylık önceden pak Turgut, Turker Cafer, Tl bağlanan ya^lılık aylığından çoksa, herltoğlu Nalm, Esen Tamer, Cerkeş Murgül, BüyOknsık saplanan yenl aybk üzrrinden ödeme Şapkalıoglu Murat. AkgUden SORU: 197519761977 ve 1979 Utkun, Balsoy özgür, Saba As Faruk, lsçlmenler Mlraç Be Erdlı Alp Oguz, Pidan Ha. yapılır.» Bu durumda slze 2422 sayılı yıllarında hep tavandan prlm ödeyesan Turan, Duyrnaa Semra, On saf, Alper Esra. Kandır Edlz llz, Taner Yusuf. BUyükterzl Yasa uyannca 1. derece 9. kademe Uzerek 1980 yılı ağustos ayında emekll olDenlz, Güneş Uğur, Sovran Mu GUlnur, önalmıs All. Öztürk duz öykü, îşbilir Okan, Uluka rlnden aylık bağlanması gereklr. Çalıs dunı. Ancak eklm 1980'de emeklllltlya Çağdaş, Pidan Veyal, Avsar rat. Polat Tamer, Gökalp Yo Can, Aköz Şenay, Canberk Sa mamıs olsa idiniz bu Intibakınız yapnml iptal ederek yenlden çaliîmaya bas Canan, Gultekln F;dıl Bülenş, semln, Sürücü Ahmet, Aydın bahat Esra, Acar SUleyman, raıs olacaktı. Çalışmamz bu kazanılmıg ladım. O tarlhten bu yana da gene taKoç önder, Yıldız Alev, GUlpu Derya, Bodur Atllla, Şen Şanol, Karausta Ebru, Korkmaz Erhakkı ortadan kaldırmaz. vandan prlm ödüyorum. Hazlran 1982 nar Sefa, Bayraktaroğlu YasaSan Attlla, Demirkan İlker I., kan, Dlkbas Devrim, Ünsal min, önder GU1, Pmarlı îskenTolga, Gençoğlu Serhat, AtaOzan Emrah J., Tekln Dlloray der, Demirclçesmesl Oğuz, UGüler Tugoy, Ulucan Mesut. oglu Kutsl Taner, GUner Hanlusoy tsmail Hamdi, Demir Bintez Ersln. Başer Gülşah, de. GUngör Hasan. DUzcü ösMurat, Tas Şener. Şahin Haylem, Çataltepe Fatma Ebru, Kocadoğan Hüseyln H., Hüs Çıtak Levent, Kazanç NUUfer. dar, Zengln AyşegUl, Koyunsemen Mehmet Ferıt, Kolnbaş Tetlk Dldem, Duman Ellf. Ö ve r Şenay, Burcu Arııu, Debre B < (Boştorofı 1. Sayfada) 11 Llle, Alpaslan MUsllm, DoSeyhan, Eraslan Lamta. Akyol lem, Gençosmanoğlu öser, öz(Bastarafı l. sayfada) •taahhut toplantınnm» ey güzellenn hepsl •simdillk ftancı Ercan, Abi Hilmt, Duru Denlz. ÖzdıJ Demet. Güzeller karakas tncl, Yıldınm îrfan, dlpiomatik çevrelere göre. lül ayına kalması kesinleskendilerini favorl görüyorDurul, Aksoyoglu öalem, Bilir ilker, özcan Ümlt. Güven Öz Kaptan Saniye, Erdojan Tageçen yıl OECD Ekonomlk tl. lardı ama blr de onları mayoEda, Göksen Dilek, Canıtez Ru lem. Yıldız All, Kılıc Aslıhan, ner, Yardımında herhangi bir •Taahhflt Toplantısı» fiye lu görmck gerekiyordu.» sen. Uzer Berna, Özkan Emözdemlr Flgen, öten Şevkl, aksaklık olmadı. Ne var ki. ölkelerin bir araya gelerek rah, Kaya Zeynep. Uysal Erol, Mayolu gösteri ise îstan> Con Lütflye. Akgün Fuat Serdemokrasiye dönüş takviEraslan Talin, Uzun Nezaket, verilecek yardım miktarlan Turkel Tuba, Kestek Hanbul'dakl soğuk hava yüzünminin açıklanmasına v© bu Ozümur Arzu. Nilgün Battal, dar, özcan Yıldırım, Soylu Se dan, Uzun Enver, AkgUl Menı t.ek tek nçıklsdıklan blr den günesin çıkmasma kaı lln, özatay Dldem, Testerecl rih, GUnay Ertan, Tathsoy Ercan Çlgla, Sinağ Murat, Oaçıklama dogrultusunda yol toplanb. 1979 yılında Törki dar ertelendi. Gazetecilerin nar Behiye Ebru, Soybas Meh Resat, Kalkan Zorlu, Arıca Mu Hatloe, Çolak tlhan. Ergün alınmasına ragmen. 1082 yıye bu yöntemle 080 milyon de büyük ilgi gösterdigi bu. met, Kıykım B. Bülent, Hakzaffer A., Budak Zeynep, Cul Hale, Bolal Mustafa K., Ilter h ekonomlk yardımı. ylne dolar. 1080 yılında 1 milyar gösteriye yazlık giysilerle liRUr Oursy, Taskın Naamiye, han Murat. Arslan Zerrln, Ak Aysegul, Hayat Emlna. Gursu Ankara'daki yabancı dip180 mllyon dolar. 1981 yılm gelen güzeller uzun süre Ugural îsmaU Emre. Solukçu denlz Incllay, Oral Gökhan, Mutlu, öztürk Ismall. Diredur lomatlara göre •siyasal ko da da 938 milyon dolar kregüneşin çıkmasını bekledik Mehmet yan Natall, Ünur Mustafa, Çe Mermut Selda. şullarla bafrlantılı olarak di aldı. Verilen krediler ülke ten sonra «hastalanma teh J lik Raslh Kıvanç, Mertoglu ele alındı. Bu arada özeller tarafından tek tek «taah likesini göze alanıadıklan Fatma, önder îlker, Dolgun Ertuno Volkan, Çatal Seha, Yıldınm Rafet, ösken Şebhüt toplantıaıntla» acıklaniçin» soyunmaktun vazgeçti Eınine ÜlkU, înal Mustafa, Baş ükle Iskandinav ülkelerinin Yocal Gökhan, Akman Aynem. Şen Nurdan, Afyon Dam kurt Ayltn, Kaya Ugur, Kıvan Türklve ile llgill olarak ««n dı. Uvsrulanan yfinteme *fller. Daha sonra elblselerinin han, Çakman Ayse Slbel, Isık la, özer Burbin Oldaç Ahmet san Haklart Komisyonunare, ülkelerin açıkTadıklan dık Yasemln, Erçevi Hafize üzerine geçirdikleri, ülkeleBahar, Keoeciler Hayrullah, Murat. Kılar Hnkkı Cem, Tubasvurma eftilimleri ve Av yardım rakamlan dahjt son Emel, Karacanoğlu Murat, öz Çelebl Ayten, Olcayh Murat, fan öademlr, Mete Yavuz, Kurt rinin ismini taçıyan çerllr runa'nın çeşitll yerlerindoki bek RUstem, özdemlr Murat, ra Türkly» ile İİKİll ölke aAkyol Turan, Ercengin Ulviye, Mehmet Ali, Akçalı Aylln, Çara lerle poz verdiler. •Türkiye üzerine tartısmaKanun Nilhan, Akın Halil Kay Günes îlki, Çagkan ulal, GUn rasmda iklll blr anlasmalıbel Cemll, Barlas B. Buket, han, Koyuncu Mahmut, Ogün lar» veriİBcek ekonomik yar deşlloğlu Abdurrahman, öz Tekinel Aktan, Karakurt Mah ya» dönüşüyor. FAVORtLER men Nilgül, Yalçınkaya Son met, Sflzen Recep Volkan, Dl Yalçın, özsoy, Çetin Kaan, Adımın •polltik nitellglne» atasever, Melek. Yurdakul RaYardımm eylüle kalmaglll, Üvez Cenk, Üstüntas YU ler Altug, Ertan GUlenay, Enç Magazin basmımTzin' tı&" ğırlılf kazandırdı. na, Eryurt Filia, Şahln Derya Rinın dışında llk kez bir bas cel, Emregöl Mehmet All, Şemanlanna göre henüz 5 ta Murat, Turunç Aykut, Ay Alper, Z., Erls Ece, Gelhasan Berna, 10701900 ve 1O81 yıllannker Ayse, Kale Uftur Çetin, Edizdoğan Erdem, Şenol HUka jeelişme daha gftyienfnesi eksik olan Avrupa guda olduftu Rİbi bu yıl da Metya Muhterem Mte Diki seyin, Gösterisli Pınar, OUr Karadut Fatma, Altınel Kerlm, yor. Bu da yardırnm «yönto zellerl arasında Lüksemburg Sönmez Mehmet, Uluyol EmlOECD çerçevesinde Türkicl Göksel, Blrdal Hasan Mıımiylo» tlglll, OECD'ye üye güzelinln bacakları» Fin gü kan Serhat, Akpınar Meh ne, Akalın Medlha Nuray, rat, Bezircioglu Esra, GUngör ye'nln ylne ekonomlk ynronaltı ülke var. Son üç vilzeltaln .yüzü» Belçika gümet, Sarvarı Suzıdil. özsoy İl Boztepe Seyhan, Ertan Tekln, Canan, Terzi Murat, îndelen dım almflm vfinflnde srlrida verilen yarrîımlar hftmen ker Siileyman, Akkus Neval, zeiinın ise «orta bölgelerl» Cenk, Bal JSoner, özen Derya, Akbaş Nilgün, Aydın Salim, Kınlmaa Esma, Kolacan Muşimlerde bulunuldu. Çeşitli tüm üye ülkelerin katkısıvfavori. Bu arada gazetecile rat. Ugur Ümlt Recep, AydeYıldınm Mellke, özkan Ser. KörOsmeler sonucunda mart Odabaş Mahinur Ebru, Esen de Emre. la nerceklestl. Bu yıl yarrln seçecegi «sempatl gflzeli» han, Arslan Ommü GUlsüm, avinda Paris'te, geçen yıllar gün BetUl, Erol Fatin RüstU, dım verecfiklfiri kpsinlesen nm lse epey toplu. esmer oAtes Nese, Akırsan Ahmet, Karadeniz Oguz, Ugurlu Erda oTduğu «ribl. bir tonlantı Clkeler arasında Amerika. lan, göğüslerl de «ortaboy Çağınr öztan, Özcan Levent, han, Şencan Seçkln. ŞengUnay Muskars Vasfi Murat, Ağan vapıldı. «Ekonomiyt değer Almanya. Japonya, TnRİlteblr füzeyl» andıran Malta Şahln Berkay, Aslan Engin Ozkan, Alp HUseyin, Gulen îbrahim, Kaynak Devrim, Tun lendlrme topiantmolarak" re ve İtalya var. 'Amerika Derya, Isık Semra. Blldlk Se Ahmet. Akova Gülsüm, Say cel Oğuzhan F., Meşeci Aydın, güzeli olacağı sanılıyor. anılan bu geieneksel göriîg geçen yıl 300 mllyon dolar da, Setill Betül, Ak Yasar, kın Oğuz, Inan Hanüe Ba Karakaya Nevruz Melda Akça me sonramnda. Parls'ta bu Yılmazer Mustafa T. Şahin ekonomik yardım verirken. Gazetecller tarafından se lı Haldun, Bulut Serhat, Çanu, Soykut Mustafa, Kayrak lunan Başbakan Yardıma bu yıl rakamı 350 mflyon do Emre, özöe Alper, Erkan Eb Gencay, Nacak Adnan, Oktay çilecek olan sempati güzeli kan J. Münevver, Tuzcuoğlu sı T>ır«rut özal. dönuşönde ru, GUner Murat, Arslan Mit lara yökselttl. Almanva inin Malta güzeli olacaftı sa Gülperi, lnalöı Dldem. Kürk GUlnur, Karakoc Hakan, Avhat, bir açıklama yaparak «yarsar Ahmet, Darlan Esen, Yurt se. «teçen yıl 480 milvon nılıyor ama aslında başka lü llknur. dım toplantısı bu v i haziı sever Okan Murat, HallskUmark vermisken, ba vil 400 olnsılıklar da var. Çünkü ran ayında gerçeklesecekOük Seçkln, Adas Subutay, milyon mark'a indirmnvi tüm güzeller, yakasında or j Kara Pmar, Oftuz Ihsan Etçl Ayşegul. Soförtakımcı "' 1 Pektas Bsra, Çelik Tolga, Koç tir.» blçimindn konustu. Andüsrtnüyor. Yfintemle ilpi ganizasyon komitesinin daBillur, Sarıkaya Selim, Akar Cenk, Ercan Rıza Volkan, Do dag Kadir M.H., Ottrbey Fer eak, mart'tan Jrt»nümfl7e dek li ilk noVta. «Bflvflk Wr nla gıttıftı rozetlerden bulurtan Ümit, Kocabryık Yusuf, Bab» gan Fehmi, YUksel Bülent, A rln, Yılmaz HUrrem K., Esen ortaya çıkan Rellsmeler. yar sıiıkla OECD'ye üye ülkcİPkisilere büyük •sempatj* kıncu Mustaga, Şahin Mustalı GUlşen, Veinstein Dorls, Ak Emlne Ebru, Saat Murat, B o dım toplantısmın hfizlran a rin tümünün yardıma kattl Dildar, Büyükatlı şit Mustafa A. Kırsallıoba Ha fa, Alemli gösteriyorlar. Bu rozetlerzer All, Turan Gamze, Turan yına yetl^emeyeceglni sen?l Osman, KUmbetll Nazım, Se kan, Kırkan Devrim, Erimez mayacaklan» yflnünde nfrir den kimin ne olduftu anla> Mahir Namık, Kaftan Meltem, ledi. Gecen ay OECD'ye M. Koray, PUlz Kftmlle, Kar vlnç özgür, Polat Gökdemlr, Bulun Meryem, TUtUnclloğlu lık kaaAnıvor. Zaten. Ttirkl çılamıyor. Aralannda jürt Duran llhaml, KasapbaşoSlu gın Fehmi G. Ekinci Volkan bağh olarak calışmaİBrını y» de belli fllkelerdBn v«ruyelerinin de bulunması olai Neslihan, özhan îlkln, DağlıGuzlde Ebru, özbiçerler özRauf, Galatalı Fatma Berin, sürdüran «Tflrktvfi've Tardım istetinde bulunmayasılıgına karsın, güzaller kl oglu Hakan, ÜlkU Mustafa Ço ben Jule, öreksoy Oksan, Durözsoy Yusuf Zlya. Algüneş dım Konsorslyumu» genel cak. Böylellkle TOrklye ds ml görseler son derece an1 lakoglu Fatih, Ugur Makbule, bezer Handan, Olgun tsmail, Nüzhet, Candan Zeynep Şule fiRkretert Alman nsılli GeGazcı Mehmet Asif, GUzel A«polltlk tepkttılnt» hfımer lamlı gülücükler fırlatıyor gahln llkay, Konar Akın ErAkçaboy Erkan Yavuz, Acar bert Ankara'va sreldi ve blr yolla dlle (tetlrmis olarak. talay, Şanlı Meral, Adalı Aylar. kan. Akkar All îhsan, Gürgencl özgür, Tarcan Yakup, Dede dın, Kösoğlu Aydın. Hamzaoğ dlzi gSröşmfilerde bulundu. Yöntom» HisVin Ikinri nok Gamze, Aydın Esln, Bakkal Meral, Batır Tayfun. Şlmçek Bugün ve yann tstanbul* lu Zehra Canan, Aksoy Leyla, Gebert Pnn<ı'« döndıWan t». eylüî avındft Türkive' Mehmet Emre, Dalga Nurcan, Zeki, Alpay Ebrufrtlnden, Bun turlstik ve tarlhl yerleDinçel Ertan, Cirlt Erdinç, sonra OECD'ye öye ölkeler nin vardım Ergun Serhan, Göynük Pehmi, ren Yüksel Funda, Zaim Ha rinl gezecek olan güzeller Kahraman Zeynep, Aktas Mello tek tek Rfirüştü. özetloOlVeler dısındnki Balcıoğlu Selahattin. Kunduluk. Gözlen Neemiye, San Çİ8 perşembe günü İzmir'e haro tem.Ergün Hasan özcan, Oknen «elismeler «îonucunda racı Goksen, Bilgln Seval, Badem, CanBa Aykut. GUmüsova •blr cafrnda b«Hınularn»i» ket edecekler. İstanbul'a yay Ece, Salkaya All Murat, yardımlann açıklanacağı tı Fatih, Sökmen Mahmut Ser Zeynep. Altıncı Nihal. G U 1 Er Hotrultnırunda. Bıırm dftndüktfin sonra da yans,Doğanay Ümit öner. han, Karşılı Fevzi. MalgBş Oden Sibel, Asut tpek. Kalkan ha7i fllkeier «tanliTifit manm yapılacagı 11 hazlAdnan, Kunt AyşegUl, Kavuş kan, Erdoğdu Ercem, KUçüklantıoına» knfılmn«alnr büe. ran'a kadar jrünlerlnl prova tu Nagehan, Koç İbrahlm M. ersan Şaziye Banu, Bllglç Ba kendllerine •belli Wr zaman. Sahlblnden satılık 073 Köker Alper Babur. Tuna Etnnmacak v« o süre iciide model temiz lıf, Mekki Nurten, Tenıl Tur fillrnlor «ju kndnr vardım gut, Capraz Hllal, Akçay Severtvonır» blçlmlnde «onvim, Memiç Erol, Yenen Ayradan açiklamada bulunabl (Bastorafı 12. 8ayfada) nur, Mendes Asuman. Göyen 350.000 TL. lecekler. Banu, Altınkol Elif. katıldı. Genel îdare KuruTelefon: 79 73 79 lu üyesl oldu. 1958'de ahmaH vmti\ne nan «gtlçblrllgl» kararı üzeKaratos Taner, Irten Ebru, AHMET USTA Ronomik iliskilflrle bn«rlantı rine CHP'ye geçti. CHP1Beyazova Yusuf. Koramuslofa» İ4 ODALIKİRALIK DAİRE ARANIYOI lı ccvrelere Köro. «Btı yıT oğlu Yekta A.. Erçln Mebnıe' nin 14'üncü Kurultaymda. OFCD vardım milrtnn »e Partl Mccüsi üyesl oldu. tstanbol'un Etiler. Levent ve C Şenoy Mehmet Murat., Eten MENKUL SATIŞ İLANI Cn yıllara srSre daha «78el Beklr Tolga, Canpolot BoGayrettepe semtlerinde aile İÇİD 4 odah. 27 Mayıs 1960'dan Bonra olacak. Eylül ayında ketfnro, Özcan jzzethan, özdemlr İSTANBUL 8. İCRA kaloriferli, Idralık daire anuuyor. oluçturulan Kurucu MecHk kazanacak miktnnn 700 Murat Ş.. Ağacayak Hale. SanMEMURLUĞU'NDAN milvon dolar rfolavinda ct*r lis'e giren Emln Paksüt. lı Kuvoy, Akı Pelln. AlemdaroğTelefon: (Mesai günleri 9.0018.00» çeklesmesi beklenlvor 1flfl3 1961 secimlerinden baglaya lu Fatma, Özdemlrkan Nihal, Dosya No: 1981/13777 490769 yılmda yenldon OECD var rak lki dönem CHP'den AnYüksel Hakan. Güler Aylln. AyMahcuz olup satılması milletveklll seçlldl. dirnınm m«tllm«M voTıma s H kara gör Hasan, Seslgüzel Osman na karar verllen 110. dillp «ridilmeveceM i««. he 1969'da Güven Partlsl'nden 000. Lira degerlndeki nür tBrtmmalı srrtrflTi'\vor. milletveklll Beçlldl. Feyzi68 38 85 nolu telefon intioglu hareketinde, Turhan fa hakkının blrind satışı tMF HRYETİ BUGÜN Feyzioglu'nun yanında yer 17/6/1982 günü saat 16. GELtYOR aldı. CHP'den ayrılarak, Gü 30 16.45 arası Istanbul Türkiye lle Uluslararası ven Partisi kurucuları araAdliye Sarayı 8. îcra Me Para Fonu (tMKl arasında sına katıldı. (1966). îlk Bamurluğu'nda yapılacakimzalanan üç yıllık nnlaş kanlığı, 1961de oluşturulau tır. O gün verilen bedel ma Rere^rince, tMF heyeti muhammen değerin % CHPAP ortaklığında Babu^ün yeniden Ankara'ya 75'ini bulmadığı takdiryındırhk Bakanhğıdır. (20 gellyor Yaklaşık ikl hnfta de ikinci satışı 18/6/1982 kasım 1961 1 hazlran kadar sürecek görüşmelergunıi aynı yer ve saatte 1962). de tMFnin 1981 yılmın tıiyapılacak ve en çok artı 1973 seçimlerlyle, Parlamönu avrıntılı bir biçlmde rana ihale edilecektir. 1mcnto'dan ayrıldı. Çalıjgözden Keçirmosi. 1982 vıhale damga pulu ve Bekanlıgı ile tanındı. Serbest lına illskin llk alti aylık rlediye Rusumu alıcıya Almankonomlk vprilere gfi7. atma avukatlık yaptı. ait olup. taşrada buluca. Fransızca ve az tngilizsı ve bu yılın sonuna dek nanlar 50 lira posta pulu İ7İeneeek ekonomik politl ce bilir. Seçim siütemi lle ve adreslerinl gönderdlk kftda temel ekonomlk bft llgtll çalışmalan arasında lerinde şartnamenln bir «Düz Ayna Slsteml»ni oryüklükler konusunda ftneörneği adreslertae posta taya attı. Benimsenmedi. rilerde bulunması beklenllanacaktır. Isteklllerin 12 Mart'ta yapılan Anayor mezkur gun ve saatte yasa değlşlkliklerl sırasınraahallinde memurumu• Nüfus cüzdanımı kaybet da. Komisyonda üye olarak za müracaatları llan oçaüstı. tim. Hükümsüzdür. lunur. 21/5/1882. Mehmet Ali KAYHAN 0 412018 no.'lu rhHyetiml (Basın: 5088) 3800 kaybettim, HUkUmsUzdUr. (Baştarafı 1. Sayfada) Hsyrettin Sarılhrahlınoftlu lorm acıklanış blclml nedenlyle görevsizllk Idrilası konusunda lse davonın bu osamasında karar verılmeslne gerek oima28 ODULLU dığı bellrtlldl. GERÇEK BİR BAŞYAPIT Genel ıstek üzerıne son Tanıkların Cumhurlyef Sas2400 YILLIK OYUN bir hıfta daha ARISTOPHANES snvcısı tnrofından saptonicak uzatılmıştır. şeküHe qruplor hallnde dinl'snMÜZİKLİ KOMEDİ .p 1S 00 hvl< melerlne vs sanık Nurcan CehO21 00 rell'nln aö?etım altınria bu'un* Yoneten: Yucıl ERTEN BEGENİLEN TÜRK FlLMLERID1Z1Sİ rturulrltıflıı sıimlerln sorulmasıORHAN KEMAL'inıniMna nygıyl* no knrar verlldl. . Saitşîanmizda. u IEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE Durusma 8 hazlran salı o * KültürYayırdan Sğrelmen ve öğrencikre Yinctoı. Erdcn Knl SON 3 OYUN nO sat 9 30'a ertelendi. Şsrayl Ampı nhnlnl JntnM %25 indirlm yapılır. fettln Elcl ve arkadasları bu Camt 1UI dava nedenlvle rlnhn flnce gAz altında bulunuyorlardı. de yeniden emekliUglml isteyeceftlm. Yenlden çalısmasaydım 1. derece 9. kadcmeye lntlbakun yapılacaktı. Yeni hUkümlere gttre 7400 gtinU tamamlamış olduğum halde yaptıftım hesaplamada yenl ınaaşım çok düjük çıkmaktadır. Bn durumda fi3. madde uyannca eskl aybgim baglanacaktır. Kusku duyduğum eskl ayhgım 1. derece 9. kademeden ml olacaktır? Bu konudaki açıklamamzı hekliyorum. Flkret ÇAÛLAYAN Hereke OECD Türkiye'ye Güzeller SÜRECEK MURAT 124 Emin Paksiıt ETİLER, LEVENT, GAYRETTEPE'de Sabahattin Kııdret Aksal İmzaGunu adlı kitabını 2 Hazîran 1982 günü eaat 14.0019.00 arasmda Beşiktaş Satış Mağazamızda imzalayacaktır. t§ Bankası Kültür Yayınlan Satış Mağazası Dolmabahçe Caddesi No: 29, Tel: 60 7188 Türkiye îş Bankası A.Ş. Be§ikta§ Şubesi yauı, Beşiktaş Istanbul Anayasa GUGUK KUSU u u IŞ BANKASI TDRKIYE T3İ BARIŞ J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog