Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

1 HAZtRAN 1982 Cumhuriyet 7 Anadohı (DÜNDEN DEVAM) Ertaş Emine, Aksu Burou, Orçln Flkret, Kuyumcu Pınar, Başaran Attla, Gtln Arzu, Dal Derviş, Doğuer Beyhan, Aslan Atilla, Seslloğlu Şükriye ç., Aydemir Aynur Arzu, Deda Erguvan ö ş O.r Tuncer Zafer, Önder Murat, Çelobı Esat Y. " , Kurtuluş Mehmet, Kont Semra, GU1 Mehmet, Erdoğan Devnm Okan, Seyltoğlu tlker, Koyutürk Cem Erdlm, Matatyan Sevan, Berlşler Özlem Umut, Pınar Murat, Aydoğan Bl lal, Akyıldız Uygar, Gölge Oya, Çopur Durmtış Uğur, Gtlneş Ziynet S., Altunbaş Zafer, ömeroğlu Raife Gülşah, îpeko.1oğlu HUseyin, Emrah Gamze Sıbel, Dagıstanlı Aslıhan, Tapkan Baskın Işık, Kıtır Halil, Bahar tgal, Balıkçıoglu Fazü, Yavıız ÜmmU Rüştuoğlu RUş tü, Durguner GUlseren, Şeren Ayşe, Alıç Yeşlm, Oktayer Aylln, Yükseltürk Sedat, Alkan Taylan, Sezer Mehmet Cem, Yandımata Ahmet Burak, Kah raman Gökay. Ersoy Hüseyin Ata, Canal GUltekln, Yücel Banu, tnce Ratun özlem, Ünlü Emlne özlem, Bel Haluk, Gençer îbrahim Erkan, GöntUrkUn Bema, Şehlrlloğlu Hatlce, Demlr Zıllf, Rasgeldl Sefanur, Ertan Taner, Özbalcı Alı Sorjrun, Er doğan Kâzım Pak Feray, Ersoy Arzu, Yapıcı Yasemin, ösden Ozer, DUndar Evren, Toker Nalan, ö n e ş Salıh, Temurlenk Erden, Varoı Selma, Düz leyen Suat, Budak Aygül, Göner NlIUfer, Balkan Tolga, Yavçusar Funda, Taylan Kutlay, Uysal Havva, Göz Ayber. Cora Taner, Yaman Kadrtye S , Budakoglu Banu, Yılmaa Ferit, Tek Neslihan N., Guldilcer Nurgül, Tunçbilek Ayşe, Ertek özlem, Evren Arzu, Saruhan Cavlt, Yaşar Fatlh, Asıl turk Hakan, Kavakh Murat, Tokoğlıı Gtllru, Akpınar Koray, Kocapınar özgUr, Dllber Ertan, Gökoglu Nadir, Dttnmez Slbel, özcü Hamld Burak, Bostancı Gül Emlne, Barut Osman, Denlz Salih, De nla Salih, Ünal Cem Kaplan Yıldı/ım, Cihan SUleyman, Şiş man Mellke, Topuz MUnevver MUge, pektaş Fatma. Eker Göktan, Arslan Süheyla, Enhoş Emlne, Demlr Gülustan, özgöner Tulay, Samancı Ahmet, Bihlar Dlnçer, Sezer Ar«u, Çelık MUrüvet, Eren Selim Sald, Sönmez Gul, Kulaç Oray, Ada Mustata, özpamuk Tolga, Aslan Tekin Genç Belkıs Nılay, Kacı Murat, Cömert Can, Kulualp Armagan, özbozkurt Esra Aslı, özatamer Emra. Çahşkan Kayhan, AlbayI rak Oya Ayoan, Kahvecioğlu ÎTarkan Ali, Aydll Bir tçim, ' Kutlu Rasim, Şimşek Ebru. Ci nlk Erdinç, Elibol Hikmet PBV ri, Toredl Zehra, Şarsu Nllufer, Kara öndpr, Alhayrak Can sın, Yener Meliha, Pakttz FİI17. özçahm Ebru, ögut Dogaç, Ak çay önder, Yavur Yaman Alpartup Bnvbars, Kava Taçlsnr, Çelik Veh bl Cem, Sahindal Nazan. Ayde mlr Makbnle B , GUnduz OU1can, Ergelen Alp. Candan Nur ten Ova, Tanrıverd) Serkan Eras Damla, özttlreRen Ippk, Ergon öznur, Akay Rızn TuSrul, Akkaya Alppr Toktnş Sa Ilh, Alçı Ay?en Serîef, öznpk örtcan. KUeer Avlın. Korkut Mehmet, Kutlu Gokhan, Sonba har Rema Arzu, Eryılmaz Esra, Yangın Tarkan, Cetln Sul tan Selma, Çpşmeli MUge. Katırcl Ayla Nllgtln, Kırklarofflu Osman, özoan HUsevin Tipı îlkay, Yener Pınar özdfln Anmet, Yılmaz Murat Gazioglu Bettll, Boçtııg Ö7lem. Ulutas Arztı. Gılrkan Nacıye Avîem Karahaeioplu Emlne Ozjjll, Te kocl tsmail Erecno Bogaz A., Şahin Korav, Erkan Burak, Şenkardeş Hllnl, Akın Erkan, Frdem Serkan, Bahkçı Faruk Dgur, Karakaş Flkret, Akgat Murat Kerem, ökeşll özkan. Korell Erol, Altın Engin, Tektnel EUf, Aytaç Fethlye. Sakız Arnı, KUçükHnder Fillz, Ateş Sema, Arda Zeklye, Celebl Dılek, ökstlzoğlu Arzu. tçgOren Tuba M. Tançolpan Flkrlye S Sezgln özgil, Derlcl Yılmaü, Selçuk GönUl, Ekmekçl Gökmen, GUrbUz Aylln HUlya, Sancaktar Tülay, Yüzak Ahmet Mu rat, Kekeç Şerife Sanem, Aksoy Turgay, Fırat Nlhal Hande, Haktanır llker, Harun Şaban, Uzun Mustafa Kemal, Ya kan Ümlt Ayhan, Derln Fıgen, Yıldmm Hlcran, Çellkyay Tlmuçln, TUtunrtl Sablha, Oral Derya, Ayhan Tank, Aksoy Mahmut, Karamustafa Devrlm Berk, Şen Avsu "K. Şerefhanoğlu Dilara, Çay Fatma Seda, Keçell Aylln Sactde. Üsttlnses Mustafa S., Ertugrul Yasemin, Ardaoglu TUrkan, Koca Çağatay, Sezgln Emlne, Balahoroğ lu Hasan, Saraçlı FİRen, Aksakal MehmPt B Yavuz Fııidpn, kBattal Tezer, TUrkmen Hakan. Kurşuneu Murat, Yıldınm Gftkhan, Koıjarsoy Selçuk, Say dan Murat, Dlkbag Haknn, KU çük Sedat, Gtlrean BUlent Na mık, înan Cenker, Erau ülvlya Burcu, Ayyıldız Özlem, Koran Serdar, Çınar Atilla, Ozgür Aksel, Üçler Sıddıka, Aydm Sevlm, Erlk özge, Akan FUsun, Al Hakan, Karadenla Ismall Murat, Vardaroglu Selda, Sağır Mehmet, Camursoy Şennur, öndartt Kadir, Terkuran CUneyt, Ankan Osman K«r şat, Çetlnkaya GUlRün, Beşevler Şırin, Altın Musa, Gökgöa Burhan, yılmaz Murst, Krmif Ahmet Suat, Gürsov Fatma Sii>el, örer Hülya. Hürmen Ümit, Kırat Erkan. Erten Defter, ÜstUnel ömer. OUrkan Pelln, Doyranlıoglu Zprrln, TUrk Nalan, Mulayim Jale, GUner Na«ıhan, AlRan Ugur, Sahln Alnav. Küan Melika ABU, Altun Özd Kdejteri Kazanaıüarm Tam listcsi Hakan, Demlr Ayşe. Yılmazkapıcı MUge, Yayla Hasan Murat. Gürmarmara Ahmet Burak, Portakal MUJde Selda, Zümrüt ova Clğdem, Çatacı Deniz, Karaş JErdal M Ün Flrdevs, Er. gun Atiye, Koca Hakan, Arma ğan Hakik Haktan, Kocagll Emlne, Bllgiç Soner, Kücükmum. cu Kezlban, Gelir ömer, Toprak ŞUkrü Salih, Ordu GUlçln, özblçer Aylln, Şenyuz Alev, Kösekul Semlh, Elcl All Rıza, Gegıt Ebru, Cangüler Atilla B. Ayakta Bema, Yağmuroğlu Atüla, Kıhç Hülya, Aytemur Kenan, Temelll Demet, Belgin Çağatay M BengU H. Murat, KUçükcınar Emlne, Demlrcioğ lu Mohmet Azml, Ketend Uröz, Yılmaz Ayşe Aysin, Meydan cı GUlay, Akdemir Müge, Danacı Levent, Çizer Flrdevs Denlz, Akman Nevber Canan, Gtıl Kanı, SUslüer Hakan. Bas Fatıh Mehmet, Kulak Mustafa, Yürek Murat, Alyürek Ertürk, Akgun Selma, Taymaz ÇlğdPm Şahin Fatma, Kızılkartal HUseyln G. Tulpar Bllen, Turung Ayşegül A. Kızdıncı Harun, Günday Gök sel, Dlker Kıvılcım. Onur Murat All, Ünsalar Tolga, Altınsoy Yelda, Yayla Gülsin, Sezer Beklr, Tezer Tacettln, Aydın Ebru, Nemlioğlu Nerln, Kardes Yesim, Tekırgül özlem, öztaş GÜnselih, Volkan Fuat, Sözler Burkay, Neftçl Cengij;, Ayan Halll GUnay M. Kemal, Tonga Emine, Sezer Ebru, Kutluturk MustAfa, Alpar Aylın. Aydemir Plllz, TUptaş Nlzamettln, Şerbetçioglu Emine Nihan, Kara tas Safa, Kes Ersin Mehmet, Bilglç Nesrln, Pere Dilek Fatma, Çon Ali Cem, Tunçkolltl Burak, Şafak Murat, Marmara Hilmıye Gül, Gürel Mert, Öz yapar Ekrem, Ulubay Fatih, Em re Necdet, Erdogan Fatma Nalan, ÜnlU Ebrunlda, Kestane Eyytlp I. Temizel Arlfe Yeştm, Paçacı Can Ahmet* Yıldınm Murat, Ülken Mehmet, N. Güzel Leyla, Kılınçer Caner, BU. yükgaga Erman, Eral Sertan, KOklU Ethem A 11, Alkan Cenk, Akıl Uftur, Can pınar KamU, Ertok Cem Alp, Baydemlr Savaş, genel Etem, Teoman. Bıtişyılmaz llker, Sag das Dolunay Rabıa Yeşlm, Yalçın Aydın, Artan Petek, Mutlu Saliha, Alonu Mehmet Soner, Mellkun aade Alev, Komut Yavuz, Gult« kln Hakan, Karaka$ Ali L. Ata Murat, Kaman Nalan, Turhal Ayşe, Malkoç Mücab, Ay. dogan Sinan, Gökçe Bcdriye, öztürk Nun»ık, Durmaz Ta» ner, C«len Pınnr, Ardemlr Mu rat. Poiat songui, Cakmak Be kır, Z. Bulus Mustafa, Dogan Elma», Akdag Elıf Nur, Gören Gül, öden Korem, Güngorür Tarkan, Yılmass Hüseyın, So yM Murat Faztl, Koc Haydar, Ograş Abdullah, H. îlbars Murat, Almalı Ayton, Dalf;ıç tsrna ıl, Demırel Beklr, Anıl Engın, Dogan Deniz, Köse Mehmet, ll yan O a n . Demlr Helda Bınnur, Alp Tamer, Yıldızalp Hale. Kök Slbel, Vural Zehragtll, Azer özge, Er copçu Hale, ZileliOKİu ösigür, Uluç Sait, Karabacak Zafer, So nat Seher, Zümreler Ali Erkut, Avhan Adnan, Tenırirşpn Dilşen, CUceoğlu Suna, Turan Rem /ıye, Özenç Ayça, ErtUrk Hay. rullah, Ataman Meltem, Kırpar Flgen, GUler Çemal, Bariemci Semra, Donat Tolga, ö z tılrk Mustafa, Odakan Volkan, Açık Can, Kocakösker Karo, Kaya Elvin, Memış Hakan, özay Seçkln, Mercan Lütfi, özrr Orhan, Samancı Kamll, Do mirclli Pınar, Benll All, özdem GUrhan, Boynueftrl Ufuk, Artı? Işıl, Aydmel G Aysegül. Bırinci Mehmet, Maksutoghı Muammer, Pekep Muradiye, T J sak GUven, Erdogan Hasan Tuncer, BUyükada îpekberot, Cevlk Hacı Osman, Onat HaRan GUrhan, Damgaoı Sema, Göz Roya, Şlma, Ataç Can, Kandemlr Fatma Evsen, Şekl Çajatay, Genç Gütekin, Kalender öz lem, Behzatoğlu Batur, Akkaiat Ahmet Durkan, özcan Ergun Vural Cem, Hayat MUjde, Ece A. Sevil. Yenlce Kuntay, Ataman Ley la, önen Filiz, öztürkay Ebru, Bessoy Arzu, Yesilçiçek Pınar, Aydın GUray, Kesklnel Meriç, Koral HUlya, Tuncer Osman Tarkan, Gedikoğlu Salim, GUleç Tuğba, Yılmaz Şefik, Erken Derya, Apaydınh Köksal, Çırağ R. llker, Emrahoğlu Hafize Elif, Aygundüz Flllz. Göl pınar Cem, Kumbasar Şebnem, Ayan HUlya, Kılınc Serkan. Ay doğan Mahmut, Yalova Erdal, Duran Suat, GUldemir Hallt, Semereioglu Haldun, Karamehmet Avnl Gflkhan, Ilgın Mehmet, Ayduı Oğuz ügur, Saygan Mehmet Bakır, Bitlrgen BUlent, Sabır Hasan, Şahin Celal, Alısan Mehmet, GUndoğdu Mustafa Mert, Erçln Gonca, Kalemkaryan Mlnas DarUn, Sllış Zlşannur, Karakaya Aynur, Kaya Pelin, DUzgün Havin, Balça CU neyt, Topçu Salih, Evsine Fun da, Önoel Koray, öztürk Ali Levent. Aksoy Aslı, Guner Sel mil, Demirblş Yeşim, ÇakmaK Levent, Sözkesen Levent, özka le Çiçek, Karagöz Mustafa, Kahramansoy Songui, Vardar Anıl. Düzguncü Celal Altuğ, Kör pe Zeliha, Kandemir Ibrahını G, ökmen Arzu, Özün Selda, Çelik Arzu, Karazlnclr Taylan S., özer Erhan, Aslan Meryenı Flllz, Altınörs Adnan Altay, Köy men Ayşe Yeşlm, Yılmaz Ayten, Çetlnkaya Neslihan, Sandıkçı Mustafa F, Çeşmeliler Cenk, Bas Harun Hakan, Ak soy Temur, Aybek Muge, Öztürk özlcln, Çeylz Nllgün, Uçar Ahmet Denlz, TungUl Aylın, Kaya Serkan, KUıc. Sedat, Yerdlbl Serhat, Parmaksu &3rap, Ceren Mustafa, Orgen Tu ba, Akçll Mehtap, Ertaş Haykanuş, Saylug Hasan Salım, Kü çuk Zulıal, Toprak Zehra DUek, Kerkeser Murat Tayfun, Yanılc Nurcan, önal Serkan, Soydamal Yavuz, Altınay Ufuk, Unmç BurhaneUın.UzaltınŞaneı, Akbal Adll CUneyt, Figlaü Seaer S. S., Ahituv Urü, Serdaroğlu Süleyman, Deveci Egemen, Şenen Şebnem, Göger Cem, Bidgın Blrkan B., Kartav Zeynep. Camgözoğlu Jlnet, Can Gör, Sarao A) kut, Şakarcan Elmas Meltem, General Feyzi önil, Yelçu Mehmet Fatlh, Yıtmaa Murat, özçelik Arzu, Esen Nurettin, özln I. llke, Karatan Sinan, Kalayduı Sungur Yener, Gundüz Zeynep, Yıldı/ Kürşat, Er Işü, BlUcl Emlne, Meydanlık Mutlu, Uysal Hakan, Kılıç Rıfat, Şener Beyhan, GUven Hakkı, Çallıca Haluk Ev ren, Yılmaz Slbel, Kara Murat, özer Neslihan, Topaloğlu Nesrin, Kaluç Servet, Şahan Adll Erhan, Sertel Hatice, Înan GU ven, GumUşer Slbel, Dağlı Ikbal, Topçu Hlsan Tolga, Dlnçer TİJen, özkan Mustafa, Doğan Senem, Kaya Aylin, încel Tolga Kamil, Yıldızkaya Kamll, Top Mahlr, Mungan Alper, Yavuzcan HUlya, Clnbaz Belma, Börklüoglu Yavux, Ceyhan Ender, Başara Lale, Bingöl Blgt Olcay, Tapcal Tlmuçin, Saatcıoğlu Sezgln Bayar Tuğrul, Çınar Oevdet. Taş Makbule, Temlw>r özden, Basçınar Emel, Karabulut Raviye, Avcı Duygu, Aksoy Oj'a Terzloğlu Hablb, Kösklü Nurhan, özyurt Haluk BabUr, Balkan Hasan K., Ertan Erhan Hatlp Bahri, S a n Hale, Göknar Arzu, Altan özgür, Tunay Kaşıf Batu, Seviş Salih Erdal, Blçen Arzu, Ceylan Murat, Alaçam Esra, özbek Emina, Keslun Hasan Cem. Cik llker, Sunma Funda, Şentoprak Rem zl, llgencı Fatma, Şlmjek llker. BıçaJchan Berkan, Koea Avşenur, Erilmez iml, Çağlar Venıie, Asarkaya Zekı, özdurukan Devrim, Doğan Ayşe Nil, A7erhan Ruzin, Aktay Şevket. Dem sahh, Acar Çetm, Lehlebici Aylin, Turfan Zeynop Içoz Dilpk, Deveci Murat, Veysal Gezer, Albayrak Funda, Tatlı Nihat, Karaosrnan Murat Elem Derya. Arpaçay Feride Pınar, Yıl*rım Sadettin, Işık Levent, Asa Aysegül, Dtizlü Yalçm, BUyUk. çatalbaş Ah, Cengıe Elıf, Aydın OzgUr Maksut, Gültekin Er can, Altun Levent, 5i$man Ko ray, Boylan Yavuz, Cengız MU rüvvet, Çankaya Zahide, Atamer özlem Sibel, Ayden Alper, DemırPl Gökhan, Coşkuntürk Hadıye M. Bilgın Belma, UluIşık Dilek, Basak And. Öndey C^nk, Oral Oya, Kara Sevıl, Caner Mehmet, Uyar Füsun, Ercıyas Cemıl Fırat, Karatas özgür Sadık, Tuncer Deniz, Ertok Cem, Dingü Belma, Vilu Emel, Boru Fatma Slnem. Bulan Fatıh, Şahin All, Mavış Selmanl, Dündar Hacer, TUrkeli Cihan, Kaya özgür, Demırkuşak Okan Neclp, Plşken Si bel, TPZ Alpaslan, Kanat GUn ca, Tunç Burhan, Yontar Mustafa, Peklner GUlde Şebnem, Kar Murat, Atabek Hakan Dev rlm, DUegU En Demirel. Sete Aılı. Bebagoglu Asuman, Erk KUrsat, Biridk Levent, Yılmaz Soner, Bengtta Nu ray, öztas Ahmet Emin, özus lu Münıre Mlne, Akıncı ömer îlker, Yazıcı Saadet, Usta Ümıt Yaşar, Erol Ekrem, Pann Hakan, Çorlak Birol, Ada Ersel Okan Levent, özcan Şafak, Devirmlş Tugrul, Sadet Fatma, Gedlk Şefika, Canbay Levent, Aran Ayşe, Dugaç Evln, ö z Dilek, Ugurlu Mesut, O n giz Vedat, Üçyürek Fatma Reb nem, Çetln Çiğdem, Üstel Tan sel, Erdinçler Okan Cebeci A11, Gezer Sinan. Yıldınm Alkan Tunçbilek Çağlar, Ulküer Şule, Uçak Mustafa. GUler Naz ml Hakan, özkan Mustafa, Ak kaya Btırhanettin, Aksoy Yelda, Akbulut Yasemln, Aykan Volkan, YUksel Fatma. GUlten A11, Barış Batu A$knn, Şenyüz Murat, Eskinan Nedlm, GUlte kin Ah.ien, Aydın BlrRül, Tandoğan Burak, Ellialtı Ha san, Tosun Nihat, Yetim Salim Selim, Yılmai Serkan, Boz all Mehmet, Yıldız Canan, Gözü kara Belgin, Esencan Cenk, Kır Kubilay, Şençiçek HUseyin, Asana Reyhan, özcelik Elife, Temur Lokman Hakim, Abacı Serdar, Gerşon Zelda, Öksuz Ayten, Rodoplu Zehra, G. On gun Ercan, Koban M. Ahmet, Balcı Canan, Taademlr Beklr, GUrel Duygu, Turan Şebnem Işıl, Aşmaz Ali Fuat. Dilsiz Mut lu, Barın Rezzan, Erdem Tulun. Küçükbarak auiUmser, Tannverdi Makbule, özdemir Harun, Altıntaş Eray, Dalaysel Ezgl, Yılmaz Tamer, Başçe lik Güncafem, GUlbey Dlnçer, Sağnak Nllgün, Aybar Cengiz, öztamahkar Esin. Kahyaoglu Aytekin, Demlr Haca, Çapsr Irfan, Çevık Melek. Tezcanlı All Tolga, Çilek Zeynep, CUcel Ozgtır, Köylü Kenan, Palaoy Fadlle, özener Buket, Tozkoparan Tamer, Savaş Ab dullah O. Kavur Bade, Bayde nur Emine Reyhan, Merdmek Ahmet Sedat, İnaç Naciye Si bel, Baş Ismet, Ersen Cem, GUn düz sprpil, Çerçi Ali llker, Can bal Metin, ErtUrk Mehmet Bu rak. Ertem Hatice. Sevim llk nur, Akkaya Harun, Berkmen Yelda, Evke Demet, özgün özlen, Çıralı Faruk, Kapısız Ya lım, GUndUz Elf, Dilmaç R*" na, Erdomir Alı, Bıçer YUksel Acar Zellha, Kılıç Erkan, GUl doğ Mehmet Ali, Fıdan özkan, Ülker Ahmet, Duman Yavuz Gtılsever Abdullah, Başalar Es ra, özderin Yasemin, Yerllka ya Şencan, Polat H. Muham met, Ayata Mustafa M Ipar Canan, Dolpnmen Alper, Çetkln Emine Behiye, Demir Ke nan, Çöteli Mehmet Ozan. Mııl bay Atilla, l^keçell Bülcnt, Se vpn Kprpm, Özsen Emine, Şen türk Reyhan, Tunç Taner, Ya vuz Tansel Fahrl, Ertugrul E sın, Dogln Şule, Ersoy Neblye Aslı, Aslanhan özlem, Karakurt Ender, Keçik Murat G. Kuyu Yusuf, Çaglar Beyza Melek, BU1 bül Ramazan. Turgut Özlem, Cak Songıll, Duman Cenk, Er doğan Devrlm, Başhan Faik, Altmbaşak Hanım, GUltekin ö z gur, Ergul lsmall, Akıbat Yaşar, Rüstem Erdal Vasfl, Bayraktaroğlu Mahmut, înoe Yasemin, Delikan Hacı Seylt. Biidı Mustafa, Batur Beste, GUven HUlya, îlhan Bahri, Turmaz Leyla, Alparslan Emel, Sağlam Tuğba, Karatas Burak, Sezen Nıırsel, Trak Ender, Akım Emine, Ovacıklı Tazegül, özçetln Murat, Şahin Tarkan, TUrk Tevfik, Yıldınm Toros. Vardar Cumhur Can, özveren Alper, Tuncer Fatma MUge, Kuzu Hatice, Koçaş Levent, Hakan Yıldınm, Avcı Dilek, Kırca Ebru, Erdoğmus Seren Sıdıka, Ersoy Çağrı, Ercan Mahmud Nizam, Tuğral GUltekin Uygun GUrler, Kuçaş Mustafa Can, Denlz Savaş, Çeboğlu Cem, Adahan Okan, Demlrcan SaUh, Koçak Murat, Nuray Klhat, Koparan Murat, Paker Ranlye Ş., Şamkar Cevat, Işbuga ömer, GUven Halil, Tokalp Nihat Alper, Eliaçık Slbel, Er Murat, Akın Pınar, Kartal Meh met, Çetin Murat, Arslan Suat. Erdem Ziynet Z , Usluer Erdal, Kalaycı özcan, Şenbas Bu rak, Akdoniz Ahmet, özbaba Mutahhar, Aytekin Ersin, Irmak Fehmi Taslun, Takaz Pal met, Ergül Clhangir, Akyol Fun d^, Öndor Hüseyın, Knyrekçı Esat, Kartal Neslihan, Akay Mehmet Emln, Esslz Mustafa. Başaranoğlu Ali Serhat, Telcı Mehmet, Aydemırlıaı llker, Haneıoğlu Hakan, Ocak Nİ1Ufer. Mutl Ayşegül, Sezer Fuat, öztürk Levent, Gürsoy Oktay, Çakmak Huriye, Bilgen Hakan, Gürkan Ufuk, Toparlalc Bulent. Toker Murat, Ulusoy Pelin, Ank Ahmet, Çaşgır Armagan, Bekit Faruk, Edln SUleyman S , Orgun Ahmet, Koro Engln, Demironaran Elif, özer Nalan, Tbmekçs Taner, Mataracı Esra, Bozkurt Serap, Kosvalı NIIüfer, Ince Mehmet. KuçUk Bagnu, GUler Fikret Esra, TUtüncü Uygar, YUkselen Arzu, Kocaka va Elif Nur,, Dikenler Dllek Ya semin, Karakaya Kadır, ö/verı Hakkı Gökçe, Barış Alper, Esın Sibel, So?bır Dılek, özbahar Ali, Özel Osman Murat, GU nay Elif. Tirjaki Ertan, K?klık Burcu, Dınnı Ypşım, Agca Murat, Göksel HUseyin, Duruan Murat, Varol Volkan, Gürer M Ferhat, Kökba* Keguyı, ökten Nııman. Seyhan Tibet, Durutürk Berrin, Aytekin NU/ het, Nemlloglu Hamide I., Şah ba«oğlu Ebru, özgen Berna, Atilla Zerrln, Ate» Can, Uğur Gonca, GUler Aydan Çkmkerten llker, Yeralp Ahmet Necati, Uçan Zellha Nur, Cansu Slbel, Aslan Erhan, Çam lıtepe Ayfer, Hoşoglu Fulya, Zorgdrdü Funda, Eroftlu Ümran, Damar Cüneyt, Kulaklıog lu YMemln, Yetkiner Cahıt Da ıuç, Dlnçtosun Husniye, Ulutaş Kutay, Karamanoglu Ayşe, Gun gör Oğuz Üstun, özen Harun, Yıldırım Serap, Şanlı Ibrahlm F , Atakan Murat T«vflk, Önvural Esra, Erbörü Nesrin. Dayı Rıdvan, Erol Çiğdem, Köymen Serdar, Yıldiü Zihni, Blngöl GUlfem, Sargut Mehmet Remzi, Tezcan Ismail, Çakar Zeynep, Şimsek Lala, Şirki L. Canan, Drdlııç özden, Urasoğlu MUge, Atay Murat, Caner Hatlce, Cebeci Bllgin, Mısırlıofilu Nurdan, Ak Ibrahim, Arslan Ayça Dldem, Şanlı Ercan, Avcı Murat. özmen GUlRüm, Çelebl Hay nye, Kademlioğlu Zeynep, Akpı nar Ebru, Çalış Devrım, Torunlar Funda, Gülsen Zerrln. CîDkrnfn Hıc <n, l i f Eren Zekiye, Kırcalı Bünyamln, Tellioğlu Mustafa, Edinçlklı Ll van, Yavuz Deniz. öztUrk Nur şen. Ağnsoğlu Ttilin, Karabay Hakan, Taştan Mustafa, Katar Aysel, Ersoy BUlent, önen Levent, Colak Arzu, özguneyli Hanifl Aykut. Pmarcı Sule, Kav Banu, Batu Kemal, Yalçın Melıh, Altun Aylm, Paslı Sunay, Güleryüz Mellhn, Avhan Murat, Gavremoğlu Burak, Kaşıkçı GUlnur, Sağlam özgür, ZUrüglü Umut, Gulünay Elıf, Evliyaoğlu Npşe, özsipahı ŞUkrU, Seyfettlnoğlu Yelda, Ta bak Erkan S. Karakuz Birol Iman Mehmet Murat, Altunel Serpil, Ayyıldız Kürsad, Ergn Burcu, Kayalar GUlden, Demlr koç Tahsin, Erdil tdll, Oktav Mcltpm, Oltur Fatih Mehmet, Aker Nihal, Yılmaa Murat, Oknt Zeynep, Ediz Mustafa Oğuz, Snkaoğlu Arif Selçuk, lldüktız Esin. Idiküt Htkan, Ernslan de, Erdur Semlh, özg«ldl Şule Perım, Onur Ahmeşithat, Denizhan Mcn"'ı, Gdnül Nevn. Tektaş Kemal Ersin, Gttkkurt Splva, Aydın Sabri, El Arzu, K6seoğlu Esra, Alicalioğlu Ali, Doğru Şebnem. Çakır Antıranik, GUloan Turgay. Yaz SUleyman, Nakay Çlgdem, Üstün kaya Çaftdaş, Demirci Yaşar, Şahin Tarkan, Dud oftlu Fatma, Kurtul Abdullah. Inei Kubılay, Ofl Murat, Cpylan Mehmet M S önen Serkan, Üscl Cenk, Yavuz Oguz, GUltekln Ayfer, Akkaya Yıldnr, GUrlek GUl Teklner Mehmet G. Kıt<ş Ömer, Kayan Ertan Serük İbrahim F. Krtse Didem B. Soyu pak Işıl, Şahin Erhan, Gençel Dilek Fltnat, Yılmaz Yestm, KUçUkkaratekel Mustafa, önu çan Naciye B. Sanlı Miraç, Ben sasttn Sandra, BUrUn Orkun, Onat Zeynep Esra, Kuzu Murat, Erman Salih Murat. Hepfengenç Gttzde, Can Esma, Binmır, Gunger Murat, Kolçak Denls Dilara, Sezgin aelvinaz, Kıran Fatih Mehmet, Acar AsUde, özçetin Ibrahim B. Bahtlyar Yıldız, Karayarı Hakan Tunga, Yorgancı Emıno. Acar Oya, Anman ArslanMphmet, Varol Salim, Karagözler SUheyla, Kon K Koray. Yonıl, maz Ebru, Karaşlşekoğlu Seçll, Uslu Mehmet, Kömürru Hamlyet, Tanış Serap, Erkayıran Hatice, Erturan Ferlde YPI da, Ersöz Resmi Ş.Ş. Cüceoç. lu Zuhal, TUlüngüç Serhat, Yıl maz Emlne, Saatçl Meliha Şeyda, Kurt Sevgi, Karadenlz Gök han, GUner Erkan Ruhan. Alitıstaoğlu llhan, Eksek Banu Ceyda, Mercan Huharrem, Çelikkıran HUlya. özbay NUkpt, GUrel MUge, GOrgülU Alp. Kırık Mehmet Umut, Kaya Salih, Tıpırdamaz Tank, Bavs N. Ah met Erhan, Onat Tuba, Oyacı Mehmed U. Imamoglu Vedia, tşçioglu Erol, Kaya Serder, ö z kurt Kubilfty, Çevikel Zeynep Banu Guney Tarkan, Kıvrak Hakan, Kııruözum Ayşs. Karo Mu hammet, Erez Pınar Hacer, Özveren Aysun, Sevlm Mepal, Bucukojjlu Tufan, Erok Mesut, Sırmacı Hakan Çalık Saadet, Sefunc Meryem, Baytok C«m, Kurt Aylln, Cuğlar Alposlan, Altındal Yeşlm, Akıncı Halls Serhan, Sarac Füsun, Kılınc Ahmet, Köksal Döndü, Sara Sevda. Boyacı Adnan. ö?can Faruk, Demlrdeş Tolga Dağlarca Yalçın, Unluer Ferdağ, Babaoğlu Fatlh Tolgo, Cetln Esra, Karapınar Selln, Kılıc Yeşlm, Yaman Nebahat, Yusuf All, Olmus Eyyüp, KücOk Murat, Demlrcl Uflur, Tosyalt Mü|de, Ekmen Aykut, Teklndor Ayça, Eremen iltığın, Zenbll G0lay. Pınar Tunc, Mor Tulufl, Kavaklı Mustafa. An Oya, Öcalan Hedlye, Harmandar Tolay, Orhon, B. Banu, Yalcmkaya Ho tice, Işblllr Cem Baykır Cığdem, Cok Bırgul, Erten Ayşe, Mete Nadlde. Özorı Muğe, Pınarbaşıoğlu Slbel Akturk Uğur, Açıkgoz Mıhrıcan, Uysal Soner. Ulupınar Gülben. Batu Mert, Akpınar Irfan Medet, Yıldınm Mustafa Y , Colak Utku, Şenyoz Raslm, Serce Slbel Corez Aylll. Cam Levent, özcan Süheyla, Zafer Gamzequl, Akkurt Tamer, Yur daktıl Eser. Dedemen Ziynet Nalan. Acıyan Gulun G , Onal Müğe. Okan Tolga. Afşar Şahinde, Ayla Seda. Tazefıdan Tamer, OOnoy Muammer, Altıntas Meltem. Basıyan Abbas, DOĞRAMACI AİLEStNtN KABRtRTANI. "Doğramacı ailesi^nin kabristanı ve dua tahmini... AJlah gecinden versın» Ihsan Dogramacı Karşıyaka mezarlığında 14 kifllik beyaz mermerden bır kabrıstan vaphrdı Doğramacı ailesinin özel habrlstanında su anda uç yer dolu bu,lw\uyor. Bu uç mtzarda Abdurrahman kızı Heybet Hatun Han Dogramacı Mahmut Doğramacı (104li 19SS) vc Tahlr kızı Ayşe Doğramacı (IBP17 • 1060i. Tahsiu oğlu YOK Başftanı Prot Dr. Altı baıamahlı mtrm^r blr merdivenle çıhılan kabrtitanm önünde yln* mermerden baflıh üzerind* büyüh harfltrle .Doğramacı ailesi» yazıyor. Buradan aefenler ellerinl yukarıya haldırarah «dua»ya Oztllikle umvertıUe çevrtlenndeki hışilerin bo; mezar yerlerinı bakıp hangı yolda dua ettlkleri de agağt yuharv tahmin edılebiüyor. (1837 . 1007) yatıyor. Kapalı garaj'a yazılan ceza Iz yazarır. Bl/, ceza yazanz Blz lcab ederse «kapalı garaja bile» ce7a yazanz tstanbul Beledlyesl eklplerl son haftalarda çarsıpazar denetltnleri nl lylce arttırdılar Vatandas da «erçekten ra hat bır nefcs aldı. Gerektiğlhde ceza yazılmasına hlç blr sözümüz yok Yerlndedlr Ancıık «vur devlnce öldtir meye» razı degllİ7i Hele garajcı B lann bu durumlara dü çürülmeslne hlç ran deglllz. Olay BU: Edlrnekapı'dakl gara] lara 100'er bln llra para cezası kesllmis. Nedenl bülnmlyor. Da ha doğrusu nedenl olmaması gereklyor. ÇUnkfl bu garallar Eyüp şube MüdürlüRÜ tarafından uzun zamandan berl kapatılmış bulunuyor. Ce?a da bu süre lçlnde lslenmls suçlar lçln kesll mlş Ceza makbuzlannı a lan garajcılar slmdl ellerlne tutusturulan mak buzlara saskın saçkm bakıp «Vay namnanı* garaj, dlyorlardır, kapa ta Iken blle ne Isler çeTİrlyorsun.» "Bilmeceli,. telgraflar... azetemlstn sanat aerrlal Şefl Dogan Hıılan'a blr telgraf geldi. Postacı telgrafı getlrdlğlnde Oogan Hızlan yerlnde olmadıgı lçln «belkl acele ve önemlldlr» düşünceslyle telgraf, yardımcılan tarafından açıldı. Fakat hlç blr sey anlaşılamadı. Daha doğrusu »nlasılanlar sadece telgrafın Bodrum'dan ve Eoe Ayhan tarafından gonderlldlglydl. Gerlsl meçhuldu. Metln bolümünde aynen sunlar yazılıydı: «Gosterelel lçln huRÜn be; sıırı alındı Konerdım öncelıkn degll bunlan knllan selamlar Ece Ayhan..» Blraz sonra gelen Doğan Hızlan bu «bllmeceyi» çözdü. Açıklamasına göre Ece Ayhan çunu demek istlyordu: «Oösterl (derglsl) lçln bugttn bes sllr Ronderdhn. öncekllerl degil bunlan kullan selamlar.» Doğan Hızlan simdl bu moralle, u/un süredlr ugrastıgı. fakat blr türlü çozmeyl basaramadığı Şlar Yalçın'ın bulmacalarını bile çozeblleceginl lddla edlyor. G Aydogan Griklıan, Şengül Sa lım, G. Dunıan Emlne, Tan Mustafa, Ayan Şerıf Ugur, Ya dıgar Gens, Yiğitalp Ferlde, GU nay Damla, Başaran Ahmet Le vent, Gülmüs Kamil Orhan, Mercan Osman, Nlzamoğlu Fun da, Akıncı Merlh, Baykal Ayşe gUl, Şen Savaş, Alcçay Meltem, Maraslifill Ebru Sevda, Cantlan ŞengUl, Meün Selda, Çetın llker, Demırtaa Onur, Ay Aykut, Akbuga Arzu, Kaya Atühan, Bakırlı Serhat, KUçüker Muıat, Yıldınm Necml, Ünal Alahattm Akkuş Sümrü, Yıl maztürk încl, Saygun Kaan, Sa vaş Ekrem, Akaslan Ebru Gon ca, Göran Ömer, Üzmezoğlu Tu fan, Metln Esln Eskisagır Askın, Sayılgan Serkan, Karaman Derya, Topuz Ahmet Hüs nü, Bulca FUlya, SOnmez Muzaffer, M. Gölpınar Aylın, Bas mısulı Hüseyın, Boyacüar Er dınç, Üzsen Birol, Yaylı GUrül, Sankaya Fuat, Kavas NedlBpşoluk Şenay, GUr Orhan Mu me, Deru« GUlçin, öğünçlü Ser rat, han, Içöz Erol, Arıcı Mustafa Uçar H. Erkan, Ertugrul S , Akman K. Nalan, Çetinkaya özlem, Özyurt Cetin, Coşar Havva Zeynep, Aşkın Tankut, Çiğdem, Türkdönmez Cem SaBırkalan BUlent, Koksal Nacl, butay, Çakın Ayşe Yonca, YılAksoy Gbkhan, Kaçmaz tsa, Çamaz ömer, Okanakui Esra, ö z kır Arzu, Ihtiyar Erkan, Değlreren Murat, Erdenla Irfan Omencioğlu Hakun, Dumanlı Esnur, üyar Funda, Mutluoğlu ra, Saren Mehmet, Kocagöa Yas«.nin, Asil Mehmet, Akten .Seran, Turan Ahmet Murat, Seval, öğüten Çigdom, BezlrKerce Emin Emrah, Birlncl han HUseyin, Bilgen Ufuk, ToMakbule Müge, GUl BUlent, Yal ker Fatma Ebru, Tannverdi lagbz Mehmet. Balaman Aslı, Arzu Ö , Akgoren Fatma, BUAlmış Sedat.Başkut Duygu, özyükbaş Fatma, HamzaOK'u ödem B Kayhan, Akkın lsmall mer Sinan, Çptiner Erkan, YılOöuz, Sekman SUleyman. Cımil dınm Ayşe, Kalafat Erol. Ka11 Şule, Sökmpnoğlıı Pelin, Dedemoğlu Murat Hılmi, Çalıs renel Yapınrak, Öztirak Serap. Ayhan, Söker Aşkın, Gazer EKoçanlı Tülün, özeren Sergun, mine, Kos Emlne, Yıldıa MehArseven Erdal, Alantor Hatice, met, Yurtalan Rıza, Alfert K«Tlysal Murat Takimoğlu Hallt, nan Kamıl, Bozkurt ZUbeyde, Durmus Hatice, Dogan Hakan. Çolgeoan Muharnm, K a n K*Kajmban M. Baybora, Savmen Türkiye rehberi lman Turıng ve Otomobii Kurumu her ülke ıçin yaptıgı gıbi Turkıyo için de bir «rehber broşur» hazırladı. Harıta ve bazı bllgilerdon olusan bu belgeyi Türkiye'ye gitmey e haaırlanan vatandaalarına dagıtıyor Türkij«e rehberinde de, ülkemız oldukça genlş blr şekilde tanıtıldıktan sonra Onemli duyuru basliKi altında bırkaç da uyarı var Once «Tttrkıye'de «emer kullanma yükümlülüğü olmadıgı» belirtıhyor «rdından parantez içinde <Bu yüzden özellikle kemer takılması salık verilir» denıliyor. Ikinci blr duyuruda, Türklye'de gece otomobii kul lanma kısıtlaması olmadıgı btldtrillyor Yine paranrez içinde su uyan van «Geceleıi özellikle araba kt'lla mayın» Gerçekten ıyi bir Turkıye rehben degıl mi?. A Beytepe Yurdu ögrencileri dertli ACETTEPE Unlversltesi Beytepe Yurdu'ndakl oğrencllerden bır grup, geçtığlmlz gunlerde gazetemizl zlyaret ederek sorunlarım dlle getırdller. ikıblnden fazla oğrenclnln barındıflı bu yurtta suların akmadığını, yuzlerinl kclonya lle sıldıklerlnl bellrten 6firencıler, zorunlu ıhtlyaclarını gidermek için ocakta BU ISItıyorlar, ancak bır ay once atanan yurt müdurunun elextrlk ocoflı avına cıktığı blldlrlldı Odalardakl elektrlk ocaklarının toplandığı, ocak kullanan öğrencllerln okuldan uc gun sureyle uzaklaetırıldıkları, konunun sıcılo de ışlendığı. okuldan uzoklaştırılan kız oğrencılerln ortado kclmaları odrencllerın en basta gelen sorımları... 1 Mart'tan berl akmayan sıcak su nedenlyle öfirencllerln coğunun hostalandığı, slnuzlt oldukları da sorunlar arasında sayıldı. Vay H anasıni! Açıklandığına göre asgari ücret anavatanda net 7200 Ura, yavruvatanda (Kıbrıs) 19 800 hra imış İnsanın •Vay anasmıl» dıyeceğl geliyor. 1 (Arkası 9. Sajrtada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog