Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 1 HAZtRAN 1982 EKDNOMİDE Ihracat, ev hanımlarının korkulu rüyası haline geldi GÜNÜNAfNASI Istanbul'da 4 kisilik ailenin mutfak Emlak vergisi taksid'min ödenmesi için son gün masrafı mayısta 9 0 0 lira arttı Meıal TAMER bakllyat çeşltlerlnin flyatları değlşmedl. Llklt yağın dısında, yag flyatlan da ay nı kaldı. Llklt yağ. kllo başına 5 lira fiyat aldı. Sıcak yaz günlerinln blr V U I HlmDOĞAN Değisimin Eksik Boyutu... Çevrenlze blr baksanıza, klm mutlu, kim değll, neden?.. Klm eskl lşinde, klm değll. neden?.. Kim inandığmı yapıyor, kim yapmıyor, neden?., Kim tajıdığı değer yargılarını savunmayı sürdürüyor, kim taşıdığı deger yargılarınm terslne yol alıyor, neden?.. Bu örneklerl çogaltmak olası. TUmünü de şu ya da bu blçlmde eleştlrmek olası. Ama, eleştlrmek ne getirlr?.. Sorulara yaklaşım eger «öznel» lse. yanıtlan da, «öznel» olacagından, lnsan yanılabllir. Oysa. «örnel» de olsa, bellrll gözlemlerln alt alta toplanmasından ortaya kiml gerçekler çıkablllyor: Toplum degişiyor. Tepkl göstermese de, değlşlyor... 1980'lerde nüfusun tam yüzde 82'sl kırlarda yasıyor. 1980'lerde kırlarda yasayan nüfus yüzde 45'e düsüyor. înanılmaz bir kentleşme... Bunun getlrdlftl blnlerce sorun... Ama. blnlerce degislm... Sorun, gellşmenin terstne bir nltellk tasımasmdan kaynaklanıyor. Dünyanm her yerlnde sanaylleşme kentleşmeyl beraberlnde getlrirken. Türklye'de kentleşme sanayllesmeyl rorluyor. Kentleşme sanaylleşmeyl zorlarken. uygulanan lktlsat polltlkası tanmın gellşmesini zorluyor. Böylelikle çok temel sorunların yumaftına blr dtlfttim daha atılıyor. Fl1 1 1 durumla. varılmak istenen nokta, lkllem yaratıyor. însanlarımız acıkça «nanavllesmek Istekierlnl» vurgularken. lktlsat poiltikasıyla bu terslne yönlendlrlliyor ve «tarım» tizerinde duruluyor. Uygulanan lktlsat politikasınm temel yanlışlanndan blri. bu noktada açıklık kazanıyor. Derlndekl bu uyumsuzluk, su yflTiüne bambag^ ka biçlmlerde yansıyor. Vc bu yansımalar süregelen deglşlkllklerln sankl «gcrcek boyutlan» lmis gibl değerlendirlleblliyor. Blrlnin en yakını «Içerde» lken, öteki bir eğlonce yerlnde dansedlyor. lşadamı Jakarta'ya gidlyor. Abu Dabl'ye mtiteahhitler akıyor. Şimdlye dek sadece «öffrenmek ve öflretmrtc» düşüncesinde olan ögretlm Uyelerl, ünlversiteden aynlarak «danışmanlık büroları» kurmayı dusünüyor. YÖK onların yaşamlannı bu yönde deglştlriyor. Almanya'nın ve Avrupa'nm kapıları artık işçilerlmlze kapanırken. Işadamları kendl alanlarında bu kapılan zorluyorlar. Eskiden yurt dışına lşçl plderken. simdi lşadamı gidlyor. Üniversltelprin bahçelerlnde agaçlarm tizerlne «kalp haretleri» yeniden çizillyor. Unutıılan sevgililer yaftmur altmda otobüs dtıraklarında buluşuyor. Polls öftrenclier tlnlversitelp.rdpn hlc de gerl kalmayacak blçimde, sürekll okuyor. Kazanılan başanlar boşluk yaratıyor. Yitlrilenler çok çabulc dolduruluyor. Çevrenlze baktığmızda, tek tek gözlemler. toplumdakl defeişlmin birer göstergesl. Gözlemler lrdelendlglnde. ortaya önemll bir gerçek cıkıyor? Türklye. sorunları kendi içlnde çözmek durumundadır. Dışardan önerilen ya da dışarınm baskm lle gundeme sokulmak Istenen çözümler. «Turkiye'yeyabancı» çözümlerdlr. TUrkiye kendi karar verecek. kendl çözecektir. Konu ne olursa olsun. «dı(ardan medet ummak» yanlıştır. Nasıl kl. artık AN manya'ya gidemeyen lşçl kendl yurdunda is bulmak zorundaysa. ona iş yaratılmak zorunluluğu varaa, blrbtrlnden çok farklı konularm çözümü da ylne yurt lçlndedlr. . Ama. lşte gözlenen degislkllklerln temel eknlkHftl bu noktada beliriyor: Toplumda «siyaıullık» ekslktlr. Slyasal katılma ve slyasal örgütlenme ekslktlr. 12 Eylül öncesinln deneylerl. politikayı «sadece partl çekişmesl, sadece demagojl, nadece slyasal tıkanıkhk» olarak kötü örneklarle hatırlatmakta olablllr. Ama, dünyanın herhangl blr yerln1 de ve herhangl bir zamanında toplumdakl degişimln yönlendirllmesl hep «slyasallıktan» gpçmtstir. Toplumdakl deglşlmln ««(irilnmeyen niclisU. slyasal olçlidur». Şu anda «görünmeyen ölçüdür», çünkil ellnizde ölçecek aracınız yoktur. «nöriinmeyen ölçii» Anayasa'nın halk oyun» sunulmasıyla birlikte. belll bir aradan sonra. açıga çıkacak. «Siyasallık» da. böylelikle başlamış olacak. Anayasa'yı hazırlamak uzun sflrpı aldı. Ama. referandum sonrasmda «siyasal örgütlenme» ortamını hazırlamak herhald^ bu kadar uzun sürmeyecek... ANKARA. (ANKA) Emlak vergisiyle veraset ve lntikal vergisinin birinci taksidinln bu akşama kadar ödenmesi gereklyor. Bu arada, götüru usulde vergilendlrllenlerle •ermaye sirketlerl. Tica rat, sanat ve serbest mes lok erbablan da vergl lev halannı bu akşam mesat bitimine kadar vergl dal relerlne onaylattırarak iş yerlerine ve taşıtlanna asacaklar, Firmalann yurt disına göiürecekleri isçilere öneelik 'ANKARA, '(Cumhuriyet Bürosu) Turk firmalanmn yurt dısma göturecekleri işçilere bazı koşullarda öncellk tanmacak. Bakanlıklararası Destekleme ve Geliştirme Kurulu Başkanlığı'nın dünkü Resml Gazete'de yaym lanan tebligine göro, Turk firmalarının yurtdışına götürecekleri işçiler, îş ve îşçi Bulma Kurumu'ndan sağlanacak. Ancak, •üstlenilen işin özelliğt ve suresi içlnde tamamlanmasındaki zorluklar* gibi nedenlerle firmalarca saglanıp kuruma bildirilen işçilerin işlemlori de kayıt ve •ıra esası gflzetiLmeksizin îş ve İşçi Bulma Kurumu'nca yapılacak. P&vlzin Cinsl 1 ABD Dolan 1 Avustralya Dolan İ Avusturya Şilinl İ Batı Alman Markı İ Belçika Fran#ı İ Danimarka Kronu İ Fransız Frangı l Hollanda Florlnl 1 Isveç Kronu 1 Isvlçre Frangı ÎOO Italyan Liretl İ00 Japon Yenl 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dinan 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S. Arablstan Riyali Döviz Alış 151.20 158.93 9.17 64.75 3.41 18.94 24.77 58.33 25.82 75.75 11.64 62.09 121.72 527.01 25.04 270.65 44.09 Döviz Efektif Satış Ahş 154.22 151.20 162.11 150.98 9.17 9.17 66.05 64.75 3.24 3.48 1B.94 19.32 24.77 25.27 59.50 58.33 26,34 25.82 75.75 77.27 11.87 11.08 63.33 58,99 124.15 116.63 537.55 500.68 23.79 25.54 276.08 270.65 44.97 41.89 Efektif Satış 155.74 163 70 9.45 66.69 3.51 19.51 25.51 60.08 26.59 28.02 11.99 63.95 125.37 542.82 25.79 278.77 45 51 & % % • OÜMÜŞ r\V\\ L A r f l &:•:•»: 28 Mayısla Farh 50 Lira yükseldi Fark yok 15 Lira arttı 10 Ura düştü Fark yok Cumhuriyet Beşat 24 Ayar 22 Ayar Bilezlk Gümüş 31 Mayıs 1982 11.550 11.600 12.300 12.600 1.740 1.745 1.580 1.680 40.00 41.00 îstanbul'da 4 klşlllk btr allenln aylık mutf^k masrafı mayıs ayı süresioce 900 lira artarak 25 bln 345 llraya ulaştı. Gıda maddelerl flyatlarında son blr ay İçlnde gözlenen % 3.7'llk arıış, özellikle Ortadogu ülkelerinln rağbet ettlğl ve son aylarda dışsatımı glderek artan ylyecek maddelerlnln flyat almalarından kaynaklandı. Ay İçlnde et, eskl beyaz peynlr, kuru f asulye, yesll zeytln ve bal flyat alırken, patatesln flyatı ayın 20 slne dek sürekli ytikseldlkten sonra son günlerde düşmeye başladı. Sebze ve yumurta ftyatlarında lse ge,çen ay mevslmsel nedenlerle düşüşler gözlendl. Sofralanmızın mallyetlnl artıran dışsatım. ev hanımlarının korkulu rüyası hallne gellrken, son blr ay İçlnde gözlenen % 3.7'lik artısla 1982'nln ilk 5 ayında tstanbul'da ylyecek maddelerl % 17.5 pahalılaşmış oldu. Bu eğlllm yılın gerlde kalan 7 ayında da sürerse, tstanbulluların mutfak masrafı son blr yıl İçlnde % 4243 oranında artmış olacak. Mayıs ayında en bellrgln ftyat artışı et, beyaz peynlr ve kuru fasulyede görüldtl demlştlk. özellikle sıgır etl ay başından hemen sonra mezbaha çıkışı olarak kllo başına 3040 Ura flyat aldı. Ay ortalanna doftru kuzu etlnln kllosunda da artış gözlendl. Beyaz peynlrde lse lklll eelllm görüldü. Blzlm llstemlzde yer alan yağlı beyaz peynlr, ay İçlnde ortalama 3040 lira flyat ahrken, plyasaya yenl çıkan taze beyaz peynlrln kllosunda 50 llraya varan düşüşler gözlendl. Bu mevslmde plyasaya çıkan taze kaşerln kllosunda da 100 llraya varan düsüsier oldu. Buna karşılık kuru fasulyenln her lkl clnsl de ortalama 30 lira flyat aldı. Dlğer Istanbul'da 4 kişilik ailenin aylık mutfak gideri MALIN CtNSt MtKTARI (aylık) Beyajs Peynir Zeytin Vumurta Şeker Çay Ekmek Pirinç Makarna Un Patate» Stit Yoğurt Et Bakllyat Sebze Meyva Soğan Margarin Ayçiçek Tagl Zeytlnyağı Tereyag» TUpgaz T O P LA M 4 1.5 KİİO KİİO TUTARI TtTARl (TL) (TL) 1 Mayı» 1 HMİran 1400 450 990 54ft 400 1200 640 200 225 360 1060 3100 7500 630 2100 2550 240 350 330 250 320 730 24445 1530 450 900 540 90 6 800 60 .") 8 15 15 15 4,5 4 2 Aadet Kllo Gr»m Adet KİİO KİİO Kilo Kilo Kilo Kilo Kllo Kilo Kilo Kllo Kilo Kllo Kilo Kllo Adet 30 30 6 3 3 1 0,5 1 KİİO 400 1200 640 200 225 400 1050 2100 8100 720 1950 2700 270 350 330 380 320 730 25343 tUrlü sürekllilk kazanamamasına karşılık, turfanda sebze ve meyva fiyatlan ma yısta hatırı sayılır ölçüde düştu. Ancak meyvada bu fiyatlar ylne de yentleblllr düzeyde değillerdl. Ay sona ererken. kış aylannm geleneksel meyvası portakal 100130 Ura arasında satılırken, yeşll erlğln kllosu 150 Ura, klrazın 150200 Ura, malta erlğl ve çileğin de aynı dolaylardaydı. Buna karşılık kabağın kllosu 40 50 liraya, hıyarın tanesi 10 15 llraya, bezelye 6080 11raya, patlıcan 150 llraya düstü. Nlsan ayındakl flyat alısını mayısta da sürdttren patates ay ortalanna kadar devamlı flyat alarak kllosu 100 llraya kadar satıldıktan sonra ayın son günlerlnde kllosu 50 llradan da bulunabllir oldu. Ay lçinde yumurtanın ade dlnde 1 liralık düşüs gözlenlrken, yesll zeytln flyatlan ortalama 5060 Ura, balın kilosu da 100 Ura kadar arttı. "Kollektif h Hukuku,, semineri Esener: Anayasa'da sosyal devlet ilkeleri korunmalı tstanbul Haber ServM îstanbul'da bashyan «Kollektlf İ9 Hukukunun Temelleri» konulu seminerln a c ? konusmasını yapan Çalıçma Bakanı Prof. Turhan Esener, sendikal haklar lle rejlml«r arasında sıkı bir llişkl bulunduğunu söy ledi. Özellikle Anayasa'nın sosyaı devlet ilkeleri uzerinde dururak bu ilkelerin korunması gerektlgini savundu. Devletln orneğln herk^se İş bulamasa bilo, Anayasa'run bu ilkesinln, herkese is bulunması doğrultusunda çalışmalar yapma yükum lUlUftunU getirdigini söyledi. TUrkiye ve dünyadaki lşulzlik sorununun boyutlanndan örnekier verdl. DUnyadakl g İlk sorunu ile bağıntıh olarak yurt dışmda çalışan lşçilerlmizln sorunlarının daha buyük boyutlar kazandığını anlatan Prof. Esener, göçmen i?çiler konusunda ilglli uluslarsrası kuruluslann ve İLO'nun yeterli sözleşmesinin olmadığından yakındı. İ^çllermaztiı maftduriyetlerinin, bağlayıcı ye terli uluslararası sözleşmeler olmadığı için daha da arttıgı nı belirttl. Istanbul Teknlk Üniversitesl RoktörU Prof. Kemal Kafalı, tanınmıs Alman i? hukukçularının katılırnı ile karşılastırma lı Almanya ve TUrk modell Urerlnde dUcenlenen seminerln yasalarda deftlslklUüerln yapılmasının söz konuau olduğu blr dönemde anlam kazandığını vurguladı. GUglü sendikacılığın, özerkllftln, grev hakkuıın ve lokavtın öneml Uzerinde durdu. Almanya'd» sendika oıgürlU ğUnii anlaten Prof. Wo«r»ng Blomeyer, bunun 100 yılı a»kın bir gelismenin UrUnU olduğunu söyledi. TUrk ve Alman İs hukuku slstemlerinln birbi rlnden temelde çok farklı oldu gunu vurguladı. Seminer Uç gUn Istanbul'da Btlrdükten sonra Ankara'da tek rarlanacak. BEYKOZ İCRA MEMURLüftü MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI '< M;.;, ( 982/126 Tel. Blr borçtan dolayı haclzll ve aşağıda clns. miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır. Blrlnci artırmâ'10.6.1982'ptlnü saat 12.30 13.00'de Ortaçegme, Çlfte Çınarlar No: 80 Beykoz'da yapılacak ve o KünU kıymetlerinin % 75'ine isteklf bn'imndıSı takdlrde 11.6.1982 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak en çok flyat verene satılacr*ı ve satıg şartnamfnin Icra dosyasmdan görüLileceği masrafı verlldlfti takdlrde gartnamenln blr örnpftlnin Isteyene Rönderlleblleceğl, fazla bllgl almak lsteyenlertn yukarıda yazılı dosya numarasıyla Icra memurluğuna başvurmalan llan olunur. Muhammen kıymeti Adedl Clnsl Mahiyetl ve Lİra Kr? onemll nltellklerl 500.000.00 1 Roverlujt marka 978 model torna tezgâhı. (Basm: 5785)' ÇERKE2KÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTESEBBİS TESEKKÜL BAŞKANÜĞINDAN Sanayl ve Teknolojl Bakanlıgının kredl d«dtegl lle kurulmakta olan Çerkezköy OrRanize Sanayi Bölgeslnln 12 adet yeraltı suyu derin sondaj kuyusu lnsaatı lsi 1982 yılı DSt bfrim fiyatlanna göre ihaleye çıkanlmiftır. 1 Ihftle 28.6.1982 gUnü sast 14.00'de «sajıdaki adreste yapılacaktır. 2 İşin 1. keşif bedeli 52.500.000. TL olup, geçlol teminatı 1.575.000. TL.'dır. 3 Ihale dos^ası îstanbul Mecidiyeköy BUyukdere caddesi Garaj sokak No: 9/4'deki Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Tpşekkül Başkanlıjından bedeli mukabilinde temin edilebilir. A) Eksiltmeye girebilmek için lsteklilerm îstanbul Mecidiyeköy BUyukdere caddesi Garaj sokak No: 9/4'deki Müteşebbis Teşekkul adresina müracaat etmeleri, B) İhnleya glrebllmek için lsteklllerden su şartlar aranır, a) Kanunl lkamstpftlumn bulunması, b) 2. madde'deki geçici teminatın verllmesl, c) Sanayl ve Teknolojl Bakanhgından teşekkul «fdecek yeterllk belgesl komisyonunca yapılacaR değerlendirmeye göre mahalllnde MUteşebbls TP?skkiildpn alaoakları iştirak belgesinln ibraz edilmesi, C) Yeterlik belgesi için, a) Yapı araçları hüdiTİsi (Envnnter, fatura veya demlrbas defterl lle tevslkl) b) Teknik pprsonel beyannamasl ve taahhüdU, c) Sermaye ve kredl durumunu gösterir mall dunıtn ve banka referansı beyannamesl, d) Eksiltme şartnamesinin 3/E maddesine uygun İs bitirmo belgesl, e) TicarRt veya Sannyı Odası vesikası (1982 yılı vlzeli) f) «Yer Görme» ve «îhale Dosyası Incelendi» belgesini, D") îsteklilerin gerçek kişi veya tüzel kişl olmasını ihtlva ed«n helgplerle birlikte engeç 1R.6.19R2 RUnü sant 17.00've kadar vukarıdaki adrpse teslim etmel«rl Rprekir. fözel ve Tesdl edllmemis ortaklıklar kabuı edllmez.t 4 Yeterlik belResl 23 6.1982 günUnden itlbaren 3. A. tnaddesinde bellrtilen adres'ten verilecektlr. 5 MUracaat sahipiarinin eksiltme sartnameslnde verllen izahata görp hazirlayaraklan tekllf mektuplannı Ihale saatinden bfr snat. pvvnllne kadar makbuz mukabillndo 3A. maddesindfl belirtilen Ihale knmisvonuna vermi< olması şarttır. 6 MUteşehbis Tfişnkkdl 2490 sayılı îhale Kanuntına bağlı olmayıp, yeterlik beleesl verio vermemekte ve ihalevi vaoıp vaDmamakta serbesttlr. 7 Poatadakl vakl Kecikmeler ve telsrafla yapılan mUracantlar kabul p.dilmez. Keyfijet ilfln olunur. ((Basm: 16266) 3880 GAYRİMENKUL , SATIŞ İLANI T.C. Beyoğlu 2. tcra Memurluğu Dosya Noı 10S2/1 Bir borctan dolayı haclzll olup satılmasına karar veriien, Beyoğlu Pürtelaş Hasan Mahallesl, Mebusan Yokuşu Caddeslnln devamındakl eskl Tavuk Uçmozı sokaflı olan Akyol Sokağında 16 kapı numaralı 124 pafta 29 ada, 35 parsel sayılı 205.15 M2. mesahalı arsdda 7 katlı betonarme bina olarak Inşa edllmis bulunan Taşkın Apartmonrnm Birlncl normal katında ve kat mülklyetl lesis edllmiş olan 34/205 arsa paylı 4 nolu dolrenln tomomı acık artırma surellyle satılacaktır. İMAR DURUMU: îstanbul Beledlyesl imar Müdürlü> 50nün 30.3.1982 gön 7607/973 sayılı imar durum beU geainde; uzerinde parsel bünyesindo otopork yapılamaz notu olan. kroklslnde taraıı alanda bltişik nlzamda 17.00 M. blna derlnllfll olan 18.50 m. yükseklignide Inşaat yapmaya müsalt İmar dıırumu olduğu anlaşılmıstır. HALİ HAZIR DURUMU: Taşkın opartmanı 2 bodrum bir zeTiln 4 normal kotlı olmak uzere 7 katlı betönarme blnodır. 2. bodrum da kopıoı dairesl, kalorlfer kazan dairesl, Birlncl bodrum, zemln vs normal katlarda birer dalre rrevcutlur. Binaya Akyol eokaktan mermer basomaklı merdivenle çıkılmaktadır. Glrls holü mermer koplıdır Bınada katlar arosı demlr korkuluklu, ahşap küpeştell mermer basamaklı merdlven mevcuttur. Blna genellikle bakımlı ve birlncl sınıf Işclllk ve malzeme lle Inşa edllmlstlr. Satılacok 4 nolu dalre B!r girlş holö. salon, 3 yatak odası, mutfak, banyo ve WC lle bir balkondan Iborettlr. Glrl$ holürün satiında deniz manzaralı 40 M2. alanlı salon mevcuttur. Salonun îemlnl cllalı ohşap parke koo» lamalı, duvorlan lse sıvo Dstü Ç.B S. badana kaplıdır. Tavanlar sıva üstü beyaz kirec bndanalıdır. Odaların 7eminl yine cilalı ahşap parke kaplı, duvarlar CB.S. badana kopl'dır. Hol'un zemlnl ahşap parke renflinde ve ebatında fayans kaplıdır. Mutfakta blr tarafta evvell difler torcıfian evyesiz te7qah mavcuttur. Tezgahın üzeri ve duvcr renkll cinl fayons kaplıcır. Yağlı boya koplı ohşap dolap movcuttur, Mutfak va WC zemlnl 10X10 cm. ebatında karo mozaik kaplamalıriır. WC duvarlar vorım boy son rsnk faycns kanlı, kiozet mevcuttur. Banyo zemlnl clnl fayons koplı duvorlar tavano korlor beyaz renk ve cicek desenll fayans kaplamolıdır Bevaz rçr\U Römme krn'«toyaklı lavobo ve klozet rfîvcuttur. Salonı>n önünrie 2emlnl cml fayons kaplı ve beton Ostü demir korkuluklu 2X? 5 rn. «badında balkon movcuitur Dolr«>d« kalorlfer. elektrlk. temlz su, pls su vs hovopozı tesisatı mpvcut olup ^ifllamdır. Salondak! rad/otfirler nh?ap lombrl lle kapotılmıştır KIYMETİ: 8 250 000. TL. kıymet takdlr edllmlstlr. MOzayodeve Içtirak edecekierln muhammen kıymetln %10 rlshetlntia naktl temlnat okeesi veya mllll blr ban« kanın teminot mektubunu Ibrar etmelnrl lcap eder. TeHallye, damao resml. Tapıı harc ve masrafları alıcıya clttlr. llk acık crtırması 67.1982 salı qünü saat 13 30'dan V.OO'o kador Bevofilu l?. lcro Dolrpsinde vapılacaktır. Artırma sartnamssi herkesln flörebi!m«sl lcln 25.6.1982 tarlhlnrifln İtlbaren do'redekl 6?el korfonunda acık bulundıırulacoktır. Tallpll'erden eortname talep edilrtlfllnrie 50 TL oosto pu'u karşılıöında admslerine örnefll nöndcriiecektir. İlk acık orhrmnria tekllf edilen bedel kıyrretin %75'lnl bulmcdığı tokrllrde encok artıranın toahhürlü bakı kalrrak Ozerö ortırma onaün uzatılarak 16.7.1982 cuma gunO saot 13.30'don 14 00'e korfar yine Beyoğlu 2. Icra Dalreslnrte yapılooak Iklncl ock arfırmcrla encok ortırana Ihale olunosaktır ipotek sahlbl alocoklılarla dlöer flglllTerln ve Irtlfak hakkı sahiDİarlnln faiz ve mcsrnfa dalr olan Idrllalarını rtavanaflı belqelerle 15 oön lclnc îcra dalrealne blldlrmelerl lcap eder. Aksi halde haklcrı tnpu slclllyle sabir olmadıkcâ safış bec'ePnln paylaştırılmasından harlc kalırlar. Oaha fa/lo bllgl edinmek fsteyenlerln memurluflumuzun 1982/1 e8a« snyılı c"osyasıpa mürocatlan, alıcılorm 8atı$ mahalünde ve eaatlnde hazır bulunmalan llan clunur. (Basm: 5866) 3804 Şartnamasi, bedelslz olarak aşttğıdakl adreslerden alınabilir. 1 KARABÜK'te Demir ve Çelik Fabrlkalan Müesseseçi Tedarik ve îkmâl Mfidürlü&ümüz. 2 ÎSTANBUL'da: Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat: 4 5'deki Mümessilliğimiz. 3 ANKARA'da: Küçükesat. Büklüm Sokak No. 22'dekl Cenel Müdürlüfrömüz. ISTEKLİ'lerin şartnampmiz esaslanna göre hazırlayacaklan kapalı toklif moktuDİannı. geçloi teminatlanyla birlikte en KOC 16 Haziran 1982 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Karabök'teki Müessesemiz Haberlesme ve Arşiv Müdürlügünde bulundurmalan ilan olunur. fRasın: 15898* 3887 2 KALEM KONVEYÖR BANDI SATINAÜNACAKTIR Sabahattin Kudrei ZAMANLAR Şiirler. Ederi : 100 lira Karacan Yayınları T.C. TAŞKIZAK TERSANESİ DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜ6Ü HASKÖY ÎSTANBUL ONAY NO: 163 Genel Müdürlügümuzce aşagıda belirtilen malz^meler ilk ihaleslnde taahhüdünü yerine getlrmeyen Firma namına ilgill fdari ve Teknik Şartnatreslne göre, KAPALI ZARF USULÜ lle satın alınaraktır MALZEMENIN CINSI MIKTARf MUHTHIF VALF M KALEM 1. Mabemenin tamammın tahmini bödeli 3.098 500. TL. (Oçmilyon Doksan . sekizbln beşyüz lira) tamammın geçici temlnatı Ise 106.706. TL. (Yüzalfıbın yediyüzbeş) lıradır. 2. TeHifler îdari Şartnamede bellrtlldlSi gibi verl. l^Vt J Teklifler. malzemenin tamamına verllcbilecegi gibi her kalem için de ayn ayn verilebfllr. 4. Satınalınacak (IB) kalem malzemeye ait Idari ve Ttknlk Sartnnmeler. Safınnlma Komisyonu Başkanhftı Ofisl'nden 1,000 TL fBin Hral Dz. Kuvvetlerinl Güçlendirme Vnkfı'na yardım malcbuzu knrşılıftmda temin edillr. 5. Posf« lle Şartnamo tröndorilmfiz ve bu husustakl mürocaatlar revaplandınlmaz. \ Conpî Mndurlüftümüz 2490 savılı kanuna tabl degildlr 7. Genel Müdörlüftümüzce hfirhflngl bir tekllfin «eçllmesl ve Ü7erlnde muamnleve geçllmesl. Genel MüdOrlük ile satıci arasında baftlantı garanfisl yflklemez. 8 Ihaleyo Igtirak etmek isteyen firtnalar. sfecid temlnat olarakî Memleket pnrası. Devlet T ç îstikraz Tshvill veva \'ari«sİ7 Bnnka Teminnt Mfiktubunu Dfiner Sermnvp Mtıhaseho MOdüriılftft ve7nesine yatırarak nloenklan makbıi7u. tekllf zarflflnnın . haricinde koyacaklan diger evraklarla birlikte ayn bir rarftn Içlne koyarak. Döner Sermaye Sfttınnlma Ofisl'ne VavTt ettlrip verpreklerdfr. 9 Tekllflfir. engeç 7 Haziran 1982 Pazartesi gunu saat ıo.oo'a kadar verilecek v 8 aynı saatte Satınalaıa Komisyonu Baakanhgınca aalacaktır. (Basın: 15970) DUYURU İSTANRUL SU VE KANALİZASYON İDARFSİ GENEL MOnüRI l W l N 0 E N Metropolitsn hfanbul Beledlyesl'nln S u ve Kftnallrasyon Hlzrrftlerini yflrfltmekte olan Ganftl M0rtürlügümÜ7ün Yönetiel. Teknik. Idari ve tsci n*"*' «onfi'irîin p^iffrrlnH tlo lltrili nlarak Cfll'S^nlmak. •ftitfm (htfvaclsnnın teshfH. eftlMm tesisiprinln kurulmam. R&iHm nrnfrramlannın hazırlanması. efiritid kadrrtlnnn tttpit v» eaglanmasi vs.. hİ7Tnpt1er1ntn yörtitfllmenlnd» yfinetimo rardımr? oirrmk v» tflm m«alslnf bu Işi tahsis ettnek U7flr« «îjflfîidaVİ çnrtbelirtfİBn vflmflnn hnir blr «ftiHm urmanı iftzo'nmk l«Hhdnm PdÜPrnkttr » Ben«er blr knmu Inınıhıuunun «WMTn tnplanlfinmssi. Irunılnin«!i ve vftnpt1lmp<<1nr1fl veva Wr flntvflrs'tft Tnirulnsunun bpn7er iitrm^rtBrin8* « P »»7 10 vıl süre 11e vfinetfri kademede eörev al2 TOrkca v« TnerlH7ro 11<=nntnnna okuma vaztnp vrt knrutgniprfa tam vaktf olmnTi. s ÜnlversJto vera muadlll vukseK okul mezunu olması. 4 ' AdkerHTt Rt7metlnf vnnmis olmanı 5 • no »agıı* aşmav g olmflsı. Orr«t v e â?Aer sartlar firoIIIMers arBr» tesrpl* Caîıçma effresf Wk1m 10R' f.arlfifnflnn b««1amak vıl olııo. Vuknrrfakf ««rt «nhir» Hîf1in*r1n « Wr11Vt« 2 Tımrrm turthul Su tw »flfîu Per«nn«l Dalm Pransır ÇrTmıaın No 379 BFYOrtT.U 7 «dresîne dHek'ce He mürs^aflf «tmrtm1» *rm olun"r [(Basınr 15433)' M 3495 ICfŞLERl BAKANUĞINDAN Sözleşmeli Personel Alınacaktır tçişlerl Bakanlığı Nııfus ve Vatandaşlık .'çlerl Ganel Müdürlü^ü MERNİS Daire Başkanlıgınd* çaliştırılmak üzere Bilgisayar dalında lisans, doktora. mastır ya da lhtlsas yapmış Fakülte ve Yüksek Okul mezunlanndan. sözlcsmeli olarak 2 adet Slstem Cözümleyici. 1 adnt BiİKİsavar Programctsı. 2 adet Yardımcı Programcı, 3 adet Elektro Mekanik Tfiknisven lle Yüksek Okul mezunu 1 adet dilbillr Sekreter • Daktilo alınacaktır. Adaylann lyl derecede fngilizce bilmolfirt çarttır. Sınavlar konulara göre 21.6.1S82 tarihlnde yazılı ve sözlü ola ak yapılacaktır. îsteklilerin özgeçmislerl ile nitellklerlnl gösterir belgeler ve 1 adet fbtograflanyla bir'ikte 18.6.1982 günü 5aat 16.00'ya kadar Nufus ve Vatandaşıık tşleri Genel Müdürlü&ü Küçükesat Cad. No. 45'e müracaatlan duyurulur. (Basım İ6256) * S8M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog