Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

1 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 5 derco Altın Orfe'ye Türkiye'den Atilla Atasoy katılıyor SOFYA (ANKA) Uluslararası Altın Orfe Muzık Yarı^ma&ı FestıvaU 3 (i haııran günlen arasında Bulft.ırisfan' ın Karadenız Sa\fıve Sıtesı. «Slincev Briag»ta yapılacak Fpstıvalın programına Bulgar hafıf mu/ığı ve s>es sanatçıları ile Avrupa. Asya ve Amerıka'dan yaklaşık M O tumsıla katılacak Sefı samıtçıları arasında tngıltere den Polstphens. ttalya'dan Pino Mengareilı Kuba'dan Mıhel Caves Mucumlan'dan Roıo Stoltes Çekoslovuk ya'dan Mihaıl Davıd, Turkıveden Atilla Atasov. Yunnnıstan dan Takis Kambas, Polonva'dan Alisıya Myapvska, Hollaudıı dan Dona Lınton Bulgarıstan'dan Mar fearıta Hranova ve Neh Rangelova yer alıyor. Başkent'te bir diplomat ressam: Engin Türker 'Sanatçı, yeni biçim araştırmaları yapmalı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosa) Geride bıraktıgı mız sczon Dışlşlprl Bakanlıgı mensubu ressamlarımız açısındarı verimll bır donem oldu 1»; olarak se7on başında Di'jlşleri Bakan lığı Çok Taraflı Ekonomlk îliçkiler Genel Müdılrtl tsmet Birsel Turkuvaz Galerisinde çalışmalarıni serglledl. Sezon kapanırkpn bu kez de blr başka diplomat Engln TürkPr reslm ve hey kel çaiışmaları lle Ankaralı sanatseverlerin karsıstna çıktı Sergl glrlşlndekl gazete kesiklerlnde Engin Türker'i çocukluğunda îsmet Inönü ıle gosteren blr fotoğ raf var. İzlenimlerinl anla tan imza defterinde fsmet İnönü, «Enfrin Tttrker'ln ser glsinl gezdlk, Iftlhar ettlk. Riıyük sanatkârımızın miij de.slni aldık», dlye yazmış. Türker de bu olayı şoyle an latıyor: «tlk sergiml 1953 martında 8 yaşında actım, Dll, Tarfh Cografya Fakülteslnin kflçük camlı galerlslnde. Îsmet İnönü sergim)n açılışına onnr vermis tl. KUçUktUm, ama bu onu run blllncindeydlm ve gururluydıım.» Engin Türker'in serglslnln açılışında aralannda Arnavutluk, Belçlka ve Sov yetler Birligl Büyükelçilikle rinden temsilcilerin de bu acıına&ız ve savaşçı blr ew renln temel değerlerl glderek tukenen blr ortamın b)linçsi7ce hazırlanmakta olduğunun kuşkusu lle blrlikte, barış ve lnsan sevgtal nna fikrl butıin yapıtlarım da saplantı: nükleer Infilak desenlerl, dlü gfiverclnler, eski evler, kuskulu çocnklar. kılçıklı balıklar, iskeiet atlar, çeşitll slmgeler blçimlnde hep bu Rözlem v» <hı>gulardan kaynaklanıyor.» Pekl. gelecektekl çabgmalarında heykel ve reslm arasında blr seçim yapma KI gerektiglnl düşünüyor mu sanatçı1'.. Yanıtı şoyle: «Heykeldekl üç boyutlu bt çinısel ılstünlük lle reslmde ki rrnk ve desen karma^lgından vazgeçcbllmek olanaksız. Fler ikl dalda da çalışmalarımı sürdüreceglm. Resimde canlı ve avdınhk renklerin verdlfti ro^kudan veya pişmlî topragnı durağan hareketsİE hareketlnden ve tutulabllen boyutlarından vaıçeçebllnıek giiç..» Engin Türker, halen Dıj işleri Bakanlığı Doğu Avru pa Dairesi'nde Şube Müdürü olarak görev yapıyor Türker, gorevlnin kendisl ne verdiğl olanaklann sanat çalışmalarına olumlu katkıları olduğuna \nanıyor Bu dinamik lçerisinde düşünsel ve görsel yeni yeni boyutlar algıladığını düşünüyor «Belkl de plastfk sanat çalışmalarıma kaçınılmaz olarak az zaman bı rakan gorevimi blr bakıma mazur eö.stermeye çahşıyorum.ı» aözellikle plastik sanatlar dalında sanatçının ereği ne olnıalı'.'..» sorusuna ya nıt araıken de Türker, sun ları soylüyor: «Sanatçı dogalca ve özgürce yeni biçim ve renk araştınnaları yapmakla sorumludur. Ancak, in san lar arasında çok etkin btr iletl çim aracı olduğuna Inandıgım plastik sanatlarda, dl ğer tüm görsel sanat dallannda olduftu gibl. lnsan sorunlarının çözlimü çahalarına da katkıda bulunma ları geregine inanıyorum..» BARIŞ b.ngin Türker: «Suvsi'j huberlerl lukenaıeyen dun.vauıuda barış kavraınını önenısememek olanaksız. Ilele diplomasl mesleglnde olunca..» lundugu çok sayıda kordip lomatik mensubu, Dışişleri gorevlileri. sanatçılar ve geniş blr sanatsever topluluğundan oluşan kalabalık blr davetli grubu katıldı. Ressam Eşref Üren de konuklar arasındaydı ve TUr ker'ln reslmleri ile Ugili gö rüşlerlnl açıklarken, «Türk resmlne musallat olan ka ranlık renklerden Engin'ln çalışmaları arınmış. Ru yönden övgüye değer. Coskulu ve doyumsuz. Ancak Urünlerinin saglıklı gellşe bilmesi içln daha seçicl ve kararlı çahşması gere kir.» şekllnde konuştu Vakko Sanat Galerlsl'nde ki sergl. Engin Türker'in bugüne kadar açtığı onıınrtı kişisel sergisi oluyor. Bunlar arasında ABD'de Boston'da ve KTFD'de açtı ğı sergller de var Sonuncusunda 30 heykel ve 31 yağlıboya resmi sergileniyor. Bu çalışmaların hemen hemen tümünde ortak olan temalar barış, lnsan ve ço cuklar EnRin Türker. bu temalar üzerlndeki gozlem lerlnt şöyle açıyor: «Kontılarım barı$ ve In san sevglsl üzerlnde dolanıp duruyor. Giderek sllah lanan, yakınımızdan uzafcıtmzdan gelen savaş haberlert tükenmeyen dünyamızda, harış kavramını nnemsememek olanaksır. Ile le diplomasl tnesleginde olunra.. Çocuklara sevgisiz. Ferdi Merter Moliere'in «Scapln'ln Dolapları» oyununda.. Cliff Barnesin sesi Ferdi Merter: «Daha yıllarca yabancı dizilerle başbasa kalacagız» Türkân SFZGİN Türk sinemasına yıllarca emek veren sanatçı Renan Fosforoğlu'nun etkisiyle ml. yoksa kendi eğilimi nedeniyle mi, bilemlyoruz oğlu Ferdi de. küçük yaşta slnemaya ılgi duyar. Daha sonra da tiyatroda karar kılar. Ve 1962 yılında Devlet Konservatuarı'nı bltirlp, Devlet Tlyatrosu'na glrer. Şımdl emekll olan Ferdi Merter. tiyatroda bulunduğu yıllarda, blrçok oyunda görev alması yaninda birçok oyunun da yönetmeniietni yapar. Ferdi Merter'in Yeşllçam'da uzun süren blr sinema deneylml olmuş. Oyuneulııktan vonetmen yardımcılıgına. hatta yönetmenllğe dek. Düblaja da orada başlamış. TRT'de seslendirme başladığı sıralarda Ferdi Merter, çıraklık donemlnl çoktan tamamlamış blr dubla] sanatçısıdır. O yıllarda hemen herkesln büyük blr merakla lzledigi «Uzay Yoltı» görev aldığı llk televlzyon dlzlsl olur. TRT Kurumunda yaptıgım llk seslendirme «IJzay Folu» dlzlslndekl Doktor Mc Coy'du. Son dİ7İ lse. «Dall&s» takl CHffBamesrolüoMu. Bugüne değln seslendirdlklerimin lçlnde dlzl olarak, «Rnsenbergler ftlmpmoli»yi unutamıyonım O dlzlvl cok beeenmiştlm. Rol olarak da. belkl şaşıracaksın ama, Cliff Barnes, en begendiğim rol. Blrçok oyun ve fllm yönetmlş. senaryolar yazmış Ferdi Merter'ln. genel anlamda yabancı dizller üstüne düsündüklerl şöyle: Yıllardır yabancı kültür ve yaşam, slnemalarda beynlmlze lşlenmeye calışıldı. Şlmdi de bıı tavir, tüm teknlk ve ekonor? 'i< koşullar degerlendiriierek evfmlzin Icine degln girdi «Yerllsl yapılsin, yahancistna gcreksinim duymayahm» deniyor Nasıl yapıtır onlarla dhe dls çekişpcek blr dlzl? Ekonomlk kosuilar sınırlı. Televlzyonda sanatçının defteriendirtlmesl bile daklkayla yapılıvor Yapıt seçlmlne gellnce .. O denll dokunulma7İıftı olan knnular kl bunlar. işi nereslnden ele alaea&ını şaşırıyor Insan Acı ama. gerçek* Beftensek de begenmesek de. daha yıllarca, yabancı di?ilerle haşbaşa kalaraftız «Acaba seslendirme yapan aanatçıya duşen görevler neler?» Okuma yazması bu denll düştik blr toplumda. dlnletmek adma seslendlrmenin görevl elbette büyük. En azından lzleylclnln lyl blr Türkce duymasını aaglamak.. Seslendirme sanatçısının ötekl gorevlerinı saymıyorum. Seslendlrme sanatçılıgıntn. oyunculııklarını ptklleylp etkllemediginl sordugumuz blrçok sanatçı. btr etkllenmeden söz etmlşlerdl. Bu konuda Ferdi Merter'ın dUsüncelerl söyle Seslendirme sanatçılıgı olayı. tlyatro sanatçılıgı olayından çok baska boyutlardadır Seslendlrme sanatçıhgmın aktörlüğe ne olumlu, ne de olumsuz blr etklsi olduğu kanısında degillm Sahnedp konuştueumuz zaman. seylrd «falanın sesi», «filanın sesl» dlvormuş da, o da oyunumuzu etklllyormuş. Laf. O zaman tiyatronun dışında, fllm blle yapmamahyız. Boyle blr çagrışım, sahnedekl leydlnin, bulaçıklan deterjanla yıkamasını anımsatablllr bize. Bana gore önemli olan, lzleyiclnın tiyatroyu, tiyatrotelevızyon olarak izlemesını saglamaktır. «Televizyondaki vavınlar lı/erinp genel bir defrerlendirme yapar mısın?» Sanatsal ve toplumsal bilinrin oluşmasında, yaratıcı gücün gelışmesinde, bunlar Için gerekll olan dttşünce eğitlmlnde televizyon, kendine has özellikleriyle, başlıbaçına blr araçtır. Şu anda «Yaşasın Sanat» lle «Türldye Üzeclne Oyuniar» adlı yapıtları alkışlıyorum. Baska? Başkasını siz soyleyln. Seyirei sizsiniz. Türkiye, Uluslar Tiyatrosu na seçildi SOFYA (ANKA) Bulgaristan 22 hazıran 6 temmuz tarihlert arasında, «Ulualar Tlyatrosu» Festıvalı adı altında dram, müzik, kukla, bale. f'olklor ve tıyatro gosterılerının sergılenecegı bır şolene ov sahıplığı yapacak. Şımdiye dek 30'dan fazla ulkenın katılacagmı bıldırdıgı «Uluslar Tlyat rosu»nda sunulacak tem Biller, çağdaş tıyatro sanatının seçkın kuramcılanndan bıri olan Prof. Dr. Va&il Stefanov başkanlığında çalışmaları yurutpn •Secfcilpr Kuru lu»nca behrlendı. Sovyetler Bırligl, Dogu Almanya, Danimarka, Norveç, Yunanıstan. Fransa. Kuba. Avusturya, Isvlçre, Polonya, Ingiltere. Yugoslavya, Mek sıka. Ispanya, Kıbrıs. Hollanda ve Hindistan'dan çeşltli tiyatro kunıluşlarının katılacağı fe3tıvalda Turkiye de yer alıyor Uluslar Tiyatrosu'nun açılışı, <lvan Vazov Halk Tiyatrosu» salonun da sunulacak folklor gos terilerıyle başlayacak. Antalya Senligi 19 ekim arasında yapılacak ANTALYA, (Cumhurlyet) Geleneksel Antalyo Şenlığl bu yıl 19 Ekim 1982 tarlhleri arasında gercekleşlırılecek Bundan boyle tarlhte değlşlkhk yapılmayacağı, onumuzdekı yıllarda /aplml bıtlrllecek Akdenız Fuarının da Şenlık bitlminde 10 Eklm'de başlatılacağı boylece İzmır Fuarı'nın bltımır.den 10 gun sonra Akdeniz Bölgesınde Antalya Şenlıği ıle başlayıp Akdenlz Fuarı lle devam edecek bır ay surelı bır hareket sağlanacağı acıklandı Akdenız Fuarı lle ılgıli calışmaiar aa 1984 yılında bel.rJilmesl ongorıılerek sürdurulüyor. Bu yılkı Antalya Şen''ği lle llgılı hazırlık çalışmaları da suruyor. Ulusal Altın Portakal Fllm varışması kuralları bellriendl ve duyurulara başlondı Sadece renkll u?un metraj fılmlerın katılablleceğl Ulusal Altın Portakal Fllm yarışması içln en son başvuru tarıhl 7 Eylul 1982 olarak saptandı Başvurusu kabul edılen filmler ıse 11 Eylul 1982 tarlhlne kadar elden Antalya Boledlyeslne tesllm edllecek Şenhk Yurütme Kurıılu'nca Fllmlerle Ilgilı ön değerlendlrme 15 Eylül 1982 tarlhlnde başvuran fılm sayısı cok olduğu takdırde 17 18 19 Eylül 1982 tarlhlerinde de ön eleme yapılacak Yarışmaya kahlmaya hak kazanan filmler 1 . 9 Ekim 1982 tarıhlerl arasında jürlye ve halka gosterılecek, yarışma 9 Ekim 1982 tarihınde duzenlenecek odul torenı lle sona erecek Ulusal Altın Portakal Fılm Yarışması iurlsinln de bu yıl fılm yonetmertlerl, senaryo yaznrları, sınema eleştlrmenlert sinema ve tıyatro oyuicuları, fotoğraf sanatcıları, kameramanlar. fıim muziğl yapımcıları vo sinema dalında gorevll oğretım u/elerı arasından Yurutme Kurulunca yapılacak secimle oluştı/rulacağı, lurıde. Kültur ve Turızm Bakanlığı lle Antalya'dan Ikışer tomsllcının bulımacağı, boylece |urlde sinema dunyasının ağırlıkta olmasına cclısılacağı bellrtlldı. Öte yandan şenllğln bu yıl daha hareketll geçmesl lcrn yoğun calışmalar yapılıyor. müzlk ve tlyatro gosterllerlne ağırlık verllmesi düşunülen senllkte çeşltli eergılerın ve kucuk çapta blr Ihtlsas fuarının yer almasmın da Dlanlondığı açıklandı. Ayrıca yurt dışından yabancı folklor eklbı de çağrıldı bu konudOKİ temasların devam ettlği bellrtlldl. Bir müzeden Rembrandt'ın tabloları calındı DETROIT. (a.a.) 17.'nci yuzyılda yaptık lan tablolar Amerika'da kı Detroıt Sanat Enstitusu Müzesi'nden çalındı. Yetklliler toplam degerlerı 300 000 dolar olan eserlerin müzenin al tmda bulunan kilitll odadan nasıl çıkartıldıgının araştırıldığını söyledıler. Çalınan tablolar arasında Rembrandt'ın 200. 000 dolar degerindeki, «Aglayan Kadın» ve 60. 000 dolar degerindeki, •Gülen Çocuk, Albert Cuyp'un 25 000 dolar de ğerındekl Manzara», Lu cas Franchoys'un 20 000 dolar degerindeki «Salnt Michael» adlı tablolan ve Frans Hals'un blr tablosu bulunmaktadır. ( ÜyELER K0N6CEMIZ / DEVAM / EDiyoe / • <^< tftn LJ K \rkmmJi Hürriuet \7s7ı sanat olayı Türkiye'de Sinema Scyircisinin Gelişimi TV'deki A.B.D Dizüeri vc "Dallas" • Sibernetik vc Arabesk Sanatı ADALETAÖAOĞLU OKTAYAKBAL HULKİAKTUNÇ İNCİARAL ECEAYHAN MEHMETBASUTÇÜ KORŞAT BAŞAR ENlS BATUR MErJMETBAYHAN MURATBELOE Birayın en seçkin ürünlerini sunan dergi Deneme ve Sanat Röportajı ödülleri veriyoruz Cannes Şenliği'nin filmleri ve sonuçları... ODTÜ AmatörTiyatrolarŞenliği.... Uluslararası 1. Istanbul Caz Festivali... Ayın Dosyası:Okumanın llk Basamağı:"Hafif" Romanlar. ERHAN BENER TARIK BUÖRA NECATİCUMALI KAZLIERAY HAYDAREROÜLEN KONUR ERTOP BURÇAK EVREN NECATİOONOOR VEDATOONYOL SELİMİLERİ FAHİR \Z TARIK DURSUNK. ERHAN KARAESMEN SAMİKARAÖREN BİLGEKARASU MEHMEDKEMAL EMRE KONOAR AYLAKUTLU FİLIZALİLASLO MUAZZEZ MENEMENClOÖLU A.(ILGAZ) MUHTEREMOÖLU MURATHAN MUNOAN RAUFMUTLUAY FETH! NACİ SEYYİT NEZİR ÇETİN ÖNER EMİNÖZDEMİR FATİH ÖZOÜVEN OKTAYRİFAT MEHMETSEYDA DİNÇERSEZGİN GÖNÜLSUVEREN CEMALSÜREYA SEZER TANSUĞ EROLTOY SELMATÜKEL TOMRİSUYAR İZZETYASAR HİLMİYAVUZ AYŞEGÜLYÜKSEl çilr, öykü, deneme, Inceîeme, söyle»!, günce, eleştlrf, Vîlâp lanıtma yazılanyla; Tan Oral çizgilariyle; Emin Çetin Glrgin, Mine Gözen, Gülsün Karamustafa, Sadık Karamustafa, Flllz Baaaran özayten, Kadri özayten, Şule Sönmez desenlerlyia; Cenglz Cıva fotoğrallarıyla HAZİRAN SAYISI ÇIKTI GÖSTERİ'cfe
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog