Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÖLTOR YAŞAM 1 HAZİRAN 1982 televizyon 19.50 SAĞLIK Programda, tıpta kullanılan radyoaküf izotoplar anlatılacak. Kuçükçekmece Nükleer Araıjtınna Merkezi'nde tıpla ilgili çahgmalar ve izotoplann hazırlanışı görüntüleniyor. Programda aynca, Operatör Dr. Rauf Ekınekçi «Guatr» hastalıgı lle llglll bilgi verecek, l||^ Caz9 artık Amerikalı siyah sanatçıların tekelinde değil Istanbul Filarmonl Derneği'nin 1930 mayıs tarihleri arasında düzenlediğl ve birbirinden iyi solistlerle toplulukların yer aldığı festfvalde Doğu ve Batı Avrupa cazından örnekler sunuldu, luslararası 1. tanbul Caz Festivali'nin ardından bu olayın olab'lrJiglnce nesnel biçimde degerlendirmesinl yapmak sanınm hem sayıian azımsanmayacak cazseverler, hem de festivali düzenleyenler açısından yararlı olablilr. İzleyiciye karsı duyulan haksız kusku Salahaddin KCJÇÜK ANATSAL cabaların tularlı bir sanat görüşüne dayunması gerekir. Yapıları aeğışık ögelerln blrarada bulunması sanalta tutarsızlık yaratır. Günümüzde dünya tı» yatrosu her ülkede kendlne özgu anlatım ve sergi'enıe blcimlerl arayış içinde. Batılılaşma süreclnde tlyatromuz bolının bu orayiflarını kendl seylrllk geleneğlne, toplumumuza özgü değerlere hlc eğllmeden, blr senteze gltme zorunluğu duymadcn olduju glbl kopya edeoelmlşllr. Bertolt Brecht'ın fplk tlyatrosu botının bu arayışlarındon blrlne örnektlr. Oyso sor. yıllarda coğunluklo oyun yönetmenlerlmlz nerede ıse tüm oyunları bu onlotım açısından sergilemeyi moda edlnmi$ glbldlrler. TiyotroJo alışılmışın dışında atılımlorın Izleylciyl etkilerr,Bsl duğaldır unutrr.amak gerekir kl bu ( j l b | yenlllkler, sanatsal riensmeler, oroyışlardır. Ancak sanatın öz yapısının getlrllen bu yenlllkler l;lnde zarar görmemesl gerekmsz ml? Tiyatrmun bir öz yapısı vordır. Ona dokunduk mu klslllfllnl sakotlanz. her sanat iirününde sanatsal bir tutorlılık vardır. TN yatroda <t yenl blr orayışla serollenmek letenen her oyunda özelllkle rullanılacak ögelerln tutarlı olmosınfl, cellşmemeelne. sanatsal nnntığa uygun düşmesine bakmalı. Şöyle dlyebllırlr: Blr oyun Izllyoruz. Yozarın dill yapmacıklı, oyuncuda Ise doğal, candan Hr konuşma; cok kez doflayı yansılayan, bezden. boyadan dıkorlor. Etten kemikten oyuncuların klml doflal kıml yupmacıl davronışlor lolnde, doâanin ışığını yansılamaya yeltenen ana beceremeyen ışıklar. Değistlrllmlş boyolı yüzler, boyaların rltından anlamlı olmayo uöraşıyorlar. Böy> bir oyun tutorsız bir oyundur. Gercekçl ögelerle gercek dışı ögeler blrbirlne karışmış, Sanatsal mantıksızlıfla düsülmüs. Oysa yorumcu serglledlfli oyunda ya oercekcl yo da gercek Jısı ögelerl benlmsemekle tutorlı olablllrdl. Gercek dısı ögelerU sergllenen oyunda oyuncu yapmacık konusacak: Dekor blr buks olacak zamanın ğerçeğln dısında olacok. Oyuncular kuklalc gibl tanınmamocosına kılık defllştlrecek. önceden w p tanmısblr <8aymaea»lığa göre davranış ve hareketler stıllz* edilecfc. Sahne ve oyuncular salt gercekdışı blr ışıkla aydınlanacs. Y'rumcu gercekçl her sergilemeyi yeğliyorsa bu kez tom tersi tıtün ögeler gercekci olocak. Oysa son yıllarda ülkemi?de ejk tlyatro furyası esmekte, tlyatronun özü gözden uzoklasmccta. Tlyatro. oyuncu izleylci ikilemi arasında gecen conlı blrolaydır. Slnemo değildir. Oyunun her oynanışı dünyonın güneten kopmosı glbl bir kezlik oiaydır. Gerci yazarın önceden aptadığı yazılı bir konu ya da yaşantı vardır. Ama bu tek bşına tlyatro değlldir. Yorarın yapıtının her oynonışındo oyunu lle Izleylcl arasında yaşananın tümüdür kanımca tiyatro. fcr oynanış blr öncekl aeuiidir. Blz kişilerln yaşanpn her anı tbldlr. Biz gene blzlz hergün yer lcerlz, yotar kalkarız. Ne vor i, her yiyiş içiş, yctıp kolkış oynı değlldir, yaşanan başka tşkc arlardır. Aynı oyunun her oynanışı da böyledlr. 'lyctronun özündeki bu gercek, Brecht Tiyatrosunda sanatt yenllik atılımları heyecanı icmde gözden kacmış gibi: Her oyutinun Brecht anlayışı ile müzlklendlrılmesi. yer yer korolu moologlara baş vurulması tiyairoya kaıkıda bulunmaktan cok onu özünden blrşeyier koparmaktır. Hele oyuncu lle Izlayioı araındo kurulmuş canlı bir yapısollığı. oyunun dışındaki blr onll'cının kesip acıklayıcı anlatımlar yapması tlyotronun özüneıldugu gibi izleyicinin anlayışına karşı haksız bır kuşku du» yulJfiu anlamına gelmez mi? Nedense genellikle bazı değer ve yenlliklerl yeterlnce tonıfak, Izlemekle yetinmiyoruz. İceriklerıni cokca irdelemeden bıNrırcasına üstlerine varıyoruz. m 20.10 20.30 20.55 21.10 UYKUDAN ÖNCE HABERLER HAVA DURUMU HALK EZGİLERİ S 21.20 Nlhat Kaya. Mahlr Ün ve Kazun Alkor •KoÇOğîu» ve *Nahtar» güreş havalannı seslendlrecak. DENİZ OKULLARI Programda Deniz Kuvvetlert Korautanlığına bağh Deniz Okullan tanıtılıyor. 21.45 JANDARMA ARMONÎ MIZIKASI Fahrettln UysalgH'in yönettigi topluluk. •Retralt* A'tuniS', •Aguero*. »Börulu Marş». 'Ampavito Roca» ve •Happy» adlı parçaları çalacak. 22.10 AŞK GEMİSİ »Arabuluculuk» adlı bölümde boşanan anne babasını banstırmak lsteyen Jlmmy, Doktor'un arkadaaı Sherry ve ablası Carol ve başka bir kan koca Harvey İİ8 Sarah yolcu olarok gemlye binenler arasındalar. 23.00 23.05 HABERLER KAPANIŞ radyo TRTI 07.00 Afiilış, 07.02 GUne baslnrken, 08.00 Sabah konserl, 09.00 Türkçe haberler, 09.03 Çeşltll sololar, 09.30 Stevle Nicks söylüyor, 10.00 Caz müzigl. 10.30 Haflf batı müaiğtnden seçmeler, 11.00 ÖJleye doğru, 12.00 Haberler. 12.12 Olskoteğlmlzden, 13.00 Konsar saati, 14.30 Türkülerl mlzln dünü, bugünU, 15.00 Müzikli daklkalar, 16.00 GUnlln konserl, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler lçtn. 18.00 Genolerle beraber, 19.00 Haberler, 19.12 Oda müzifti, 20.00 Haflf müzik. 20.30 Caz dunyasından, 21.00 Solodan orkestraya, 22.00 Haberler, 33.12 Gecenln getirdiklerl, 63.00 Ses ustaları, 24.00 GeC« ve mUzik, 01.00 Kapanış. Arkası yarın. 16.40 Şarkılar, 17.00 Olaylann lçlnden, 17.30 Vurttan sesler, 18.00 Çagdas TUrk sanat mllzigi, 18.30 Hu kuk ve sorunlarımıii, 19.0001.00 TRTI lle ortak yayın Polonya'nm Stanlslaw Sojka Topluluğu Festlvalln konuk eJclplerlnden blrivdl.. nellik yolunun amatörlukten geçtiginı gördük. Belçikalı Milkshake Banana Caz Topluluğu'nun pırıl pırıl genç elemanlan üst iiizeye ulaşmış caz yorumlannı o denli içten blr sevlnç ve coş ku duygusuyla salondtikilere yansıttılar kl, dlnleyenler arasında en az btrkaçının belki saksofon, ya da bongo davulu çalmaya heveslenmesl olağandır. Evet. sanınm bu festival gizli kaimış amatörlük heveslorini canlandırmaya yaradı biraz. Ne yazık ki salon hiç bir konserde tıka basa dolmadı, hatta neredey se bomboş kaldığı günler bi le oldu. Bu konserlen aaıl izlemesi gereken genç bğren cilerin alım güçlerlnln çok iistlorinde olan bilet 'lyatla rı ilerki yıllarda ögrenri İndirimiyle mutlaka düsürülmelidir. Festival süresi kısaltılmalı. topluluklar ille de iki saatlik programlarla din leyici kargısında zorlanma malı, tek konserl birknç top lulukla renklendirmp yol'ma gldllmell. Halkla lllşkiler ko nusuna gelince... Festival ön cesl tanıtım vo duyujlardan vazgeçtik. konserlerin gerçeklestlği Dünya, Fitas sinemalannın kapısında fes Uvalle ilgili tek bir y*/ı veya afiş bulunamaz mıydı? gar All Stars Caz Topluluğu da belirli düzeyın çoktan üs tüne çıkmif topluluklardı. Bulgar Basçı Stoykov, Çek Gitarcı Andrst VB Piyanist Bestecl Vijlicky'i dinleme fır satını bulmuş olmak bile sevindiricl idi bizler İçin Batı Avupa'dan festivale az topluluk gelmtştl. Italya'dan Romano Mussollnl, Hol landa'dan Theo Loevendie Caz Dörtlüsü, Belçika'dan Milkshake Banana Topluluğu ve Fransa'dan Citarist Jean Pierre Jumez Caz Topluluğu. Theo Lavenclıe, Avrupa avangarde caz çevrelerlnce çok tanınan, özgün dili v e besteciliğiyle dikkati çeken bir caz kişiligi idi. Milkshake Banana Tonlulugu gençllgl. sevimliliğl ve ustalıgıyla gönülleri çelen bir topluluk olarak fostıvale renk kattı. Festlvalin Bu arada, TBT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası üyelerinin ve yöneticileri Süheyl Deniz ci'jfl kutlamak lsterim. Çok kısa blr süre önca kurulan bu okestra festivalin oldukça yüksek tutulmuş standardının altına düşmedi. Hem orkestrayı, hem de Erol Pekcan Topluluğu elemanlannı gösterdiklerl yüreklilikten ötürü kutlanm. TRTIII 05.00 Açıhş. 05.05 Ezgl kervanı, 05.30 Şarkılar ve oyun havaları, 06.00 Kısa haberler, 06.02 Bölgesel yayın, 07.30 Haberler, 07.40 GUnUn içinden, 10.00 Kısa haberler, 10.02 Arkası yann, 10.23 Bölgesel yayın, 11.05 TUrkUler geçldl, 11.25 Haflf muzik, 11.45 Şarkılar. 12.10 ö ğ le Uzerl, 12.55 Reklamlar, EadyoTV programları, 13.00 Haberler, 13.15 Saz eserlerl, 13.30 Bölgesel yayın, 14.45 Oğleden sonra, lfi.05 Şarkılar, 16.25 Haflf müzik, 16.40 Türküler ve oyun havaları, 17.00 Olaylann lçlnden, 17.30 erkekler faslı, 18.05 Çocuk bahçesi, 18.20 Haftanın çocuk sarkıları, 18.23 Bölgesel yayın, 19.0001.00 TETII ile ortak yayın, 19.00 Haberler, 19.30 Beraber ve «olo şarkılar, 20.00 Köyümttz köylümuz, 20.20 Sollstler geçidl, 20.40 TUrkçe sözlü hafil raü zik, 31.05 Solistlor geçldi, 21.35 Dinleyici lstekleri, 22.no Kısa haberler, 22.05 KUçük konser, 22.25 Şarkılar. 22.45 TUrkUler, 23.00 Haberler, 23.15 Gecenln lçlnden, 00.55 GUnun haberlerlnden özetler, 01.00 Kapanıs. 01.0505.00 Gece yarısı. U Vc sevimli, usta renkli soüstler... topluluklar... Festival, caz sanatınm artık Amerikalı siyah sanatçıların tekelinde olmadığıru kanıtlama açısından ayarıcı idi. Doğu Avrupa ülkeleri caz konusunda almış yürümüşler. Belgrad Radyo Televizyon Ca^ Orksatrası Big Band türünün zlrvesinde. Macaristan'dan Aladar Pege, hiç ummadığımız çağ daşlıkta. İleri hatta avandgarde caz anlayışmı kabul ottiren bu topluluğa adını veren Aladar.Pege, herhalde bugün dünyada benlm diyen İki üç kontrbas virtöözünden biri. Stanislaw Sojka Caz Topluluğu özelllkle So| ka'nm kendisi benlm mflzlk anlayışıma ters düşen aşın öykünme merakından dolayı pek iyl not alamadı. Ama bu demek degll kl, Sofka ve ona eşlik edenler sıradan müzisyenler. Hayır, örelllkle Plyanist Karolak büyuleyici diye niteleyebi)eceı5:)m tuşosi ve kolaylığı ile nz bulunur plyanlstlerdendt. Çek Plyano Gitar fkilisl ve Bul Bilet fiyatları ileriki yıllarda öğrenci indirimiyle düşürülmeli Bir ülkede müziğin. yaşayan müzik olabilmesi için her türden amatör yetişmesi gereği artık bllinen gerçeklerden biridir. Amatör müzisyen sadece müziksever olmakla kalmaz, kendl de müzik üretimine kntılır. iyl kötü bir çalgı çalmaya özenir. Yakm zamanlara ka dar agız armonikası, ukor deon. mandolin, baglama, gi tar çalan gençlerimi'? bu amatörce ugraşiu'inı orra yaşta da devam ettlrdller ml acaba? Yoksa onlar d?. televizyon ve kaset gençllgl glbl edilgen katılımsız, uyuşuk birer dinleyici m! oldular? Uluslararaaı 1. fstanbul Caz Festivali'nde profeayc TRTII 07.00 Açılış, 07.03 SollsUerd t n seçmeler, 07.30 Haberler, 07.40 Türküler ve oyun havaları, 08.00 Sabah lçin mU »lk, 09.00 Şarklar, 09.15 Folk lorumuzdan motifler, 09.30 Sabah konserl, 10.00 Şarkılar, 10.20 Türküler. 10.40 E•*Snumi dcrgisi, 11.00 Şarkl "»ir, 11.30 TUrküler, 11.45 Ha\t müzik, 12.00 Kadınlar top Ilugu. 12.30 Kücük koro, 13.00 Haberler, 13.15 Haflf müzik, 13.30 TUrkUler geçldl, 14.00 tkl sollstten şarkılar, 14.30 Yabanoı dil ögre. nellm, 15.30 Barok mUzik, 16X10 TUrkülorlyle Ege, bulmaca 1 I I I I 2 3 4 5 6= 7 8 9 Bir "poyraz^ ressami: SOLDAN SAGA: 1 Kuaay Ko re'nin Uderi. 2 Mel'un... Beş bUyük Amerlkan gölünden blrl. 3 Rütbesia asker... Üzerine yapı yapıl mak uzere aynlmış yer. 4 Tahta sedir, kerevet... Alman halk sarkısı. 5 Nlyobyumun simgosl... Su. 6 Gemlnln rüzgâr alan yanı... Eskl Mısır'da bir tanrı. 7 «İdrâk1... bu kUçük akla gerekmez / Zîra bu terâzu o kadar sıkletl çekmez...» «Zll... ve gül, ftu bahçede raksın bütün h ı « / Şevk aksamında Endülüs Uç def'a kırmızi);. 8 Umuml... Bahçe ve açık ağıl etrafındaki çlt. 9 Doğu müziginde bir makam. kalb agrılanm durdu" dlyorflum» diye baıjlayan şiirinin adı... Bromun simgesi... Koku. 7 Avrupayı Asyadan ayıran dağlar... Esklden toprak Urllnlerinden alınan bır vergl. 8 Nlkelin simgesi... îşaret... İsveç'in kuzeybatısmda bir Kiş sporları ve turizm merkezl. 9 Kolye. Özer Kabas Sezer TANSUĞ 123456789 ••• • • ••• •••• • •• ••• • 1 JL l «GOnlSanıtlv I Gakriıl Scramik Scrgiil I YUKABIDAN AŞAGIYA: 1 Hırsızlık hastası. 2 ödunç alma... Blr lskambil oyunu. 3 Bir nota... Kanun. 4 Dogma... Yunan alfabeslnde blr harf. 5 Avru1 pada blr ırmak. 6 Yahya Kemal in «Gunlerce na gördüm ne de blr * kimseye sordum / "Yârab! Hele 4 X u R 5 u p. A A 1 | 1 1 2 3 12 3 4 5 6 78 9 a k ^/ 0 StA 1 ••1 4 1 6 E 7 v• • 1 8 i R e X t± A (? A T A A A H I • 1• • A F M A. A 9 M % F T i Sanat Galerileri OQ4 AJANS 449295 7. Kunıluş YıldönümO 'Türk Resminde lnsan ve Portre" sergisiyle kutlanıyor Kasım 1982 7er Kabas'ın Maçka Sanat Galerlsl'ndekl serglsl (4 mayıs 30 mayıs 1982) Bogaz'm Karadenlz'e yakm blr kıyısından gözienmis ve çetln yasam ve uğras koşullannm ietenlikle farkına vanlmış blr poyraz epigidir. Boğaziçi'nin egzotlk resim masallarına geçmiş pitoreskl bu resimlerde yer almıyor. Sanınm çok ender bir yaklaşım olarak özer Kabas, yeryüzünün yalnız eşsiz bir pltoresk değll, aynı zamanda haşln blr poyraz semtl olan Boğazı, yalm gür dalgaları ve yazgısıyla boguşan epik bir lklim yöresl olarak tuvale demirlemlştir. özer Kabas'ın resml, teknik uygulamasındakl mahiyetle de dlkkat çeklcl blr değer taşımaktadır. llk. bakısta ustalık satmıyor, ama olgunun gercek yanı anlaşıldıkça. akademik nitelikte blr ustalığm anasını sattığı görülüyor. İnsan. deniz ve kıyı illşküerlnl lçeren resimsel blr tema çeşitlemesl. yazgıya meydan okuyan blr içerlğin ancak bu denli gösterlş sevmez blr üslup güveniyle karşunıza Cikması anlamına da geliyor. Bu reslmler yakınmıyor, dilenmlyor, duygu ve fikir sömürüsü yapmıyorlar. özer Kabag yaşadıftı yöreyl çerçeveye sarıp poyraza kafa tutuyor. özer Kabas'm serglsl, blr bakıma 1940'lann ünlü Liman konulu serglsinl çağrıştırıyorsa da, o türden blr yaklaşım lçinde olmadığı hemen anlaşılabillyor. Bu yanıyla özer Kabaş Türk resminln deniz temalanna olan geleneksel ilglslnde yenl blr aşamanın temsllclsl adına hak kazanıyor. Herhangi blr toplumsal edeblyata elverlsll glbl görOnen bir resml. o türlü blr eğilime kapalı tutabilmekte de özer Kabaş başarıh oluyor. 0 Kara Karayef, balelerlyle ünlüydU. KARA KARAYEF ÖLDÜ Sanat Servlsl Azerbey cnlı bestecl Kara Abulfasftlu Karayef, dolaşım yet nezllğlnden Moskova'da öld. 5 şubat 1918'de Baku' d dogan sanatçi müzik öğ rnimini aynı kentte yaptktan sonra Moskova Konsrvatuannda Şostakovlç 11 kompozisyona çalısmıstı. •zellikle balelerlyle ün yap mış olan Karayefin müzlğt genlş ölçüde Azerbeycaa folklorundan eslnlendl. Sanatçının üç senfonlsl. birlsi yaylıçalgılar lçln İki orkestra sülti, lkl balesl, meslekdaçı Hacıbeyof la bir llkte yazdığı «Vatan» adlı blr operası ve senfonlk slir leri vardı. Istanbul Liselerarası tiyatro şenliği sürüyor Sanat Servisl Toplum billncinln, kültür birlkimlnin oluşumuna katkıda bulunan tiyatro kunımunun gençler tararından benimsenmeslnl, yasatılmasını amaçlayan Istanbul Liselerarası Tiyatro Şenliği lkl yıllık blr aradan sonra yine aynı coşkuyla sürüyor. Mllll Eğltlm Bakanlığı Vakfı îstanbul îl Şubesi ile Istanbul Mllll Bğitim MUdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Şenliğe resmi ve özel yirmi lise katılıyor. Oyunların değerlendlrilmeslni yapacak olan Jüride Hayatl Asılyazıcı, Seçkin Cılızoğlu, Faik Ertener, Yagar llksavas, Çetin Ipekkaya, Erol Keskin, Zeynep Oral, Tahlr özçelik, Haluk Şevket. Dlkmen Gürün Uçarer yer alıyor. Bugüne kadar Hasköy, Atatürk. Bayrampaşa, Kandll11, Darüşşafaka. Salnt Joseph, Suadiye ve Vehbi Koç Vakfı Liseleri oyunlannı sundular. Okullar ve oyunları Ise sunlar: Mehmet Beyazıt Lisesl «Sıradan Bir Olay», Mecldiyeköy Lisesl «Clmri», özel Yıldız Lisesl «Chariie'nin Teyzesi», Bahçellevler Lisesl «Yaralı Güvercln», Tuzla Lisesi «Kanlı Nigâr», Ümraniye Lisesl «Sevgl Çiçeklerl», Üsküdar Amerlkan Kız Lisesl «Klreçli Bahçe», Çavuşoğiu Lisesl «Scapln'in Dolapları», Galatasaray Lisesi «Sersem Kocanın Kurnaz Karısı», Izzet Ünver Lisesl «Parkta Blr tmparator», Notre Dame De'Slon Fransız Kız ve Saint Benolt Pransız Erkek Liseleri ortak «Kel Şarkıcı». EYÜP tCRA MEMURLUĞUNDAN MENKUL SATIŞ İLANI 19S1/2UB T. Hacizli olup satısına karar verilen 200.000.00 TL değerinde 1 adet 31 DL 038 plakalı Ford marka 1975 model minübüsün birinci satışı 15.6.1982 günü saat 0.30 ilâ 8.45 arası Eyüp Yeniyol Bulvar Garaiı'nda yapıl acaktır. O gün degerlnln % 75'ine talip çıkmadıgı takdlrde 16.6.1982 günü aynı yer ve saatlerde iklnd satışı yapüacak, en çok flyat verene Ihale olunacaktır. îhale karar pulu ve dellaliye musterlye aittlr. Vergi borcu 21.795.00 TL. satıs bedelinden alınacaktır. Tallplilerin yukanda yazılı gün ve saatlerde mahallinde hazır bulunacak satış memuruna müracaat ları ilân olunur. 20.5.1982. (Basm: 5686) 3891 Kurtuluş Cad. 191 /B Sinemkfty 40 47 83 URART SANAT GALERİSİ M M I K K C I CACOtSI 21 NtWflAS ISTANBUL •jazfon MOI» ruiKs mmuMrn. AYŞENURAKI 220Haziran82 Reıim Sırgiri MÜŞERREFERGEN 429Haziran82 AFA REKLAMFÖ1DGRAFIARI CEKİMLERİNİZ İCİN KtRALIK EV ARAMYOB • Şarköy SSK Sitesinde kiralık dalre aranıyor. Tel: 10.0017.00 arası 20 97 03 ten 27 sinemalar tıyatrolar (1971'denBUYANA) ODA AJANS ANKARASAHAT TAKSİMSANATEVİ 44 25 26 mnRimmis'TE ı m m ı ırnn ppnsJvon+ciolj nonOş OCRHUR DHHiısmaf raoon 111 HAZİRAN CUMA AK$AMI GİDİf nNAZİRAN CUMARTISİ AKfAMI DONfe 1li HAZİRAN CUMA AKfAMI CİOİ$ M HAZİRAN CUMARTESİ AKfAMI DÖNÜJ 3 U HAZİRAN CUMA AKŞAMI CİOİS 3 T1MMUZ CUMARTESİ AKfAMI DÖNÜf BAfVURU:AKAYCAD.NO:7 BAKANUKUR/ANK TEL.I7944O 1 7 7 3 » TURizm VE snnnr FESTWPÜ veTÜRKÜLERlMlZ 5 hazlran cumartesl saat 21.00de $AN TÎYATROSU nda BHETLER SATIŞA SUNULMUŞTUR 25 kisillk s u ve orkejtra ejliğlnde C.tell, SJİt, Çjrj, Perj. 20J0 Ğımt JO.3g Cumarltii Pdiir 15.00 1S.0O Y«»n: OKTAY ARAY1CI Y«!w<«i:RUTKAYAZlZ Müzik: TIMURSELÇUK Çevre: ORHAN TAYLAN "Rtportct" YÖN: Mlchel Aı«elo Aatonlanıri Jack Nlcholion Mariı Schneidcr 14.0017.0020.09 C.t«ıl Ptztr 12.0015.0018.002İ.00 Imntor tjyatrosunda BA^URUAKAY TAD.NO 7 BAKAMUKLAR/ANK TELI7944O 17737* 9HnZİRPnl7HPZİRPni382 TRm pnnsiYon SPDECE 59OOTL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog