Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

1 HAZİRAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Kolombiya baskanlık 8ccîmlerinj Irak, İran'ın 2 petrol rafinerisini bombaladı • Bağdat, Arap ülkelerinden Iran'la iliskilerini kes meîerini istedi Dıs Haberler Servlsl Irak, nca. Iran'ın uzun menzılll topHava Kuvvetlerl'ne bağlı savaş larla ülkenın güneydekl Basra uçoklarının öncekl gün Iran'ın Hmanında bulırnan slvll bolgekuzeylndekl ve güneylndekl Ikl lerl bombaladığını blldlrdl. petrol rafinerisini bombaladıkisroll Savunma Bakanı Arıel lorını Iddıa etti. Sharon'un. ülkeslnın iran'a as Bağdat'tan yapılan acıklamo keri malzeme yardımı yaptığına do saldırınm Iran'ın Irak'takı ıllşkln acıklomasından sonra slvll merkezlere düzenledlğl sol Irak, tüm Arap ülkelerinden dırılara blr yanıt nitelığinde olİran lle llişkllerlnl kesmesim duğu bellrtıldl Açıklamada |et ıstedl. Irak Dışlşlerl Bakanlığı ucaklorının korfezdeki Harg sözcüsü Humeynl Slyonlst adosı |le kuzeybatı kentl Teb ıttlfakına karşı cıkmak icin riz'dekl petrol raflnerllerlnl bom Arap ülkelerlne Bağdat'ı desbaladığı öne sürüdü. Irak ay teklemelerı cağrısmdo bulundu. Sâzcu, Israil'ln İran'a as kerl yardımda bulunmasının, barışı v6 geleceğl tehllkeye attığını ve Tahran lle dostluk ılışkllerl bulunan Arap ülkelerı ıcln de blr uyarı olduğunu one surdü İran Genelkurmay Başkanlığınca yayınlanan blldlrıda ae İran ve Irak kuvvetlerlnın ön cekl gün 'kl ülkenin ortak smırının blr bolumunu oluşturan Sattıilarap bolgesınde karşılıklı top ateşlnl sürdürdüklerl kay dedlldi. Bildlrlde, Şattülarap su volunun doğu kıyısında Iran'ın savaş oncesl petrol arıtına rrer kezi durumunda olan Abadan kenti uzerınde cıkon hava co tışmasında bır Irak (etıntn du şürulduğü belırtıldı Urdun. 21 ayJır suren İran Irak savaşından dolayı BM Gu venlık Konseyı'nın acllen top lanmasını Istedl. Urdön'un BM temsllcisl Hazım Nuseybeh bu konudakl mektubunu Konsey donem Başkanı Cm Buyukeicı8İ Llng Cing'e llettı Savaş sırasında Irak'a askerı yardım yapan ve gönüllu asker gonde ren Urdun, bu kararını Iran'ın Hurremşehr'ı yenıden e.e geclr mesınden sonra aldı. Korfe? ülkelerl işblrlığl Kon seyı Bakanlar toplontısı once kı gun Rıyod'da başladı S Arabıstan basın a|ansı SPA toplantıya katılan Dışışlerl Bokanları'nın 15 Mayıs'fa yıne Rlyad'da yaptıkları toplantı sırasında ele aldıkları İran trak savaşı üzerlnde blr kez daha duracaklarını duyurdu Toplantıya S. Arablstan'ın yanısıro Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE ve Umman katılıyor. Mısır Dışlşlerl Bakan yardımcısı Butros Galı, ulkesınln Körfez savaşında Irak'a asker yollayarak yardım etmeyl duşunmedığını bıldırdi. Israıl'de bulunan Gall gazetecllere verdığl blr demeçte, «Mısır'lı askerleri sınırlarımızın dışına çıkartmaya nlyetimlz yok. Irak'ın yardım çağrısınt reddetmlyoruz. Ancak Mısır anlaşmazlığa barıscı cözüm bulunmasını arzu etmektedir ve bu anloşmazlığa katkımız mudahale değll barış getlrmek şekllnde olacaktır» dedi. muhafazakaı parti adayı kazandı Oış Haberler Servtsi Kolomblya'da pazar günü yapılan Baçkanhk seçlmlerlnl Muhafazakâr Parti ada yı BeUsario Betankur kazandı. 59 yaşında bir avukat olan Betankur, 33 yıldan sonra seçllen Ilk Muhafazakâr Başkan oldu. tktldardaki Liberal Partl'nln adayı eskl Oevlet Başkanı Alfonso Lopez'e karşı b(lyük blr üstünlük sağlayan Betankur oylann yüzde 47 slnl aldı. Muhafazakâr Parti adayı seçlmlerden önce solcu gerlllalar lçln genel af uygulamaya çalışacağını açıklamıştı. Bellsario. radyoda yaptıftı blr konuşmada yapacafiı Ilk lşln, orduya gerllla faallyetlerlnden kuşkulanılan Blvlllerl tutuklama. yargılama ve hapse atma yetkisi veren güvenllk yasasmı kal dırmak olduftunu açıkladı. Kolombiya'da Uluslararası af örgütü ve Insan Haklan Komlsyonu. uzun blr süredlr orduyu, sivlllere işkence yapmakla suçluyordu. Seçlm günü, gerlllalann boykotuna rağmen sakln geçtl. Olağantistü güvenllk önlemlerlnln alındığı seçim bölgelerlnde, blr gUn önce küçük saldınlar düzenlenmlştl. Betankur gerlllalara genel af uygulamaktan bahsederken, Lopez bu konuya dokunmadı. El Salvador'da gerillalara karsı imha harekatı basladı • Humeyni: ABD Ortadoğu petrolü pesin de TAHKAN (IUI.) iran dlni llderi îmım Humeynl, Birleşik imerika'nın kendl çıkaıı l;in petrolle rl peşlnde olöığuna Illşkln olarak Ortadoğu ülkelerlnl uyards. Humeynl, Tahran'da yaptığı açıklamada. «Bir leşik Amerlka'un bölgede dostlan bnlınuyor. Bn dostlar kendi çkariarı da dabil olmak AED'ye herşcy! sunuyorlar. Bn cıkarlar, Birleşik Amerlka Icln hayati önen tasıyan bu Ulkelerin zenrln maden kaynaklarıdr» dedi. Tahran'ın kuayindekl konutunda kendilnl zlya ret eden petrol Içllerine yaptıgı açıklamao Humeyni, ABD'nln, yoksul halkının hakkını ABD'ye verecek dostlan bulunduftunu kaydettl. ABD Dışlşlerl Bakanı Alexander Halg geçen persembe günü raptığı açıklamada, Iran'ın Körfez savaşında elde ettlğl başandan duyduğu kaygıyı dlle getlrmiş ve bu dUşmanhğın devamının bölgedekl çıkarlarını ve dostlarını tehllkeye düşürdüğünü lfade etmlştl. öte yandan. Iran'ın yü rütme işlerlyle görevli Devlet Bakanı Behzat Ne bavi Agır Sanayl Bakan lığına atandı. Tahran radyosu Nebavl'nln yerlne Gülam Rıza Ağazade'nln getlrlldlglnl bildlrdi. İran Dışlşlerl Bakanı Ali Ekber Velayetl, Ispanya'yı zlyaretl sırasında Madrld'de yayınlanan «ElPals» gazeteslne verdlftl demeçte, Irak lle savaşın sona erdirllmesl yolundaki iran koşullarının de&lşmedlglnl söyledı. Velayeti savaşın sona erdirllmesl lçln, Irak askerlerlnln iran topraklanndan uzak durmaları, Irak'ın Iran'da yol açtığı savaş hasarlarına kar şılık tazmlnat ödemesl ve Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyln'in tran'a karşı glrlştlğl saldırgan eylemlerinın göröşülmesi lçln blr uluslararası mah kemenln oluşturulması yolunda üç koşul öne sürdüklerlnl duyurdu. İran Dışlşlerl Bakanı Ali Ekber Velayeti ,ayrı ca ABD kaynaklannca da desteklenen ve Tel Avlv'ln kendllerlne askerl mal zeme sattığı yolundaki îsrall lddlalarını bir kez daha reddettl Velayetl, yaptıgı basm toplantısında bu yöndekl habprlerl kasıtlı olarak nl teledi Velayetl «îsrall ve ABD'nln ortaya kasıtlı olarak attıklan bu iddla tran tslam devrimlne gülge düşurtne amacı tasunaktadır» dedi. görüşmeleri 29 Haziranda başlayacak Dıs Ilaberler Servlsl ABD ile Sovyetler Birliği arasmdakl «Stratejlk Silahlann Azaltüma8i» (START) görusmelerine 29 haziranda, Cenevre'de başlana cağı açıklandı. Beyaz Saray yetkllllerlnln dun yaptığı açıklamada, ikl ulkenln da görüşmelere çok önem verdlği belirtildi. Beyaz Saray yetkllilerinln görüşmelerın başlama tarıhinl açıkladığı saatlerde, Sovyetler Bırltfei resmi haber ajansı TASS'da kısa bir açıklamayla tarihl bildlrdi. Gorüsmelerde ABD heyetine emekli generai Edward Rony, Sovyet heyetine ise Dışişlerl görevlilerinden Victor Karpov'un başkanlılc edeceği bildirlldi. Federal Alman ve Ingiliz htl kllmet yetkılileri, açıklamanın b?men ardından yayınladıklan bildirilerde, silahların azaltılması göruşmelerinin 29 haziranda başlayacağını duymaktan mutlu olduklannı belirttiler. «START» Dıj Haberler Servtat YA Salvador'da, hükümet askerlerinin Honduras «nı rı yakınlarındakl gerilla. mavzılerıne karşı imha ha rekatına giriştikleri bildlrıldl. ABD'de 14 aylık eğltimden geçen askerlerin giriştıklen Ilk harekat olan imha harekatı, gerillaların yoğun olduğu dağ etek lerinde surdUrülUyor. T»pedon tırnağa Amerikan malzemesi taşıyan askerlerin, yine Amerikan yapımı helikopterlerle taşmdıklan bıldirıldl. Gerıllalann yeraltı radyosu Farabundo Martl, El Salvador askerlennin giriştikleri harekata, Honduras blrllkle rlnin de katıldjğını kaydet tl. VValesa «normale dönmesi» halinde serbest bırakılacak VARŞOVA (»*.) POlonya'da askeri yetklUler, Dayanışma Sendlkası llderi Lech Walesa'yı en kısa zamanda salıvermek lotedikleri ancak bunun Ulke koşuiları ve Walesa'run kendi tutumuna bağlı olduğunu söylediler. Bir hükümet yetkUlal, Walesa'nın bu ay basında götürUldüğtt Güney Doğu'dakı Sovyet sınırına yakın Bieszcady dağlık bölgesln den alınarak Varşova'ya ge tirilmesinln duşUnulduğUnü kaydettl. öte yandan Dayanışma Sendikası'nın yeraltı radyosu yaymlarmda genel grev planlanndan bahsetüğl bildlrildl. FRANSIZ KARÎKATÜRÖ MOBİLYADA BİR İMZADIR KELEBEK MOBİL1ADA FARKLILIÖIN İMZASIDIR Jffi. Kelebelimzahmobîfya J üretimiıde farfclıdn* Kelebek Mobilya Düzce'de 15.000 m kapiı alan üzerine kurulu, en son teknolojik gelişmelerin uygulandığtiev bir fabrikadauzmaıl kişiler tarafından milımetrik ölçüler ve çağaş çizgilerle tiretilir. 2 Hapishanelerde ne okumır? Törk ceza ve înfaz kurumlarmda eğitim ve Öğretim (Emre Kongar) fransa'nın iki ünlü hapishanesindd yapılan röporta[: En çok okunan yazarlar Törk Edebîyatında Hapishane (Konur Ertop'un incelemesi) Kelebek imzab rnobüya sabş lcoîaybldanyîa farkTıdır Kelebek'in her ünitesi Türkiye'nin her yerinde aynı, ölçülü, tek fiyata en trygun koşullarla satılır. Gerek vadeli satış olanaklanyla gcrekse yapısal özelliklerinden dolayı yalnızca ihtiyaç duyulan elemanların satuı alınabilmesine imkan vermesiyle ölçülü mobilyadır Kelebek. 35. Cannes Film Şenliği ödöl kazanan filmler üstüne Kelebek imzalı mobilya üretim kapasitesiyle farklıdır Yılda 50.000 takım üretmekte olan KelebekMobiIya, dcvturistikve sosyal tcsislerin ihtiyaçlanna uygun modellffi de çok kısa sürelcr içerisinde teslim edcbilecek yüksek üretim kıpasitesine sahiptir. Kelebek imzalı mobilya satış sonrası hizmetleriyle farklıdır Kelebek Mobilya satıcılan, hem mobilyacı hem dekoratördür. Kelebek satıcılan sattıklaıt mobîîyayi en seri biçimde eve ya da büroya getirip montajını yapan, uzman kişilerdir. 1 HAZİRAN SAYISI BUGÜN ÇIKTI Kelebek imzaîı mobilya malzemeayle farklıdır Kelebek Mobilya'nm her ünitesindc her akssuannda mobilya üretîmînde yararlanılan en kaliteli, üstün nitelikli tnalzeneler kullanılır. Kelebek imzab mobilya kullamşlılığrvla farklıdır Milimetrik ölçüleriyle Kelebek Mobilya elemanlan aynı takımı yüzlerce değişik şekilde yerleştirme, zaman zaman yer vc şekıl değiştirme, gerektikçc yeni elemanlar ekleyebilme olanağı sağlar. Kelebek imzalı mobilya hassas kalite kontrolüyle farldbdn* Kelebek Mobilya'nın her ünitesi hassas, titiz DÜ1 kalite kontrolünden sonra Kelebek imzası atılarak sevkedilir Türliye'nin dört bir yanına. Kelebek imzalı mobilya ambalajh taşınmasıyla farklıdır Ambalajlı mobilyadır Kelebek MobiIjB. Kelebck'in her ünitesi gerek fabrikadan bayilere gereksc bayilerdcn evlere ya da bürolara yer tutmayan, kolay, sağlam, naylon ve karton kutula ambalajlanyla sevkedilir. Mobüpda "ölçü" demektir Kelebek. "Ölçülü mobilya" demektir. Her zevkcher eve, her bütçeye uyan ölçüler demektir. Ölçülerinize uygunluk demektir. Seçme, yerleştirme, yer değiştirme ve gercktikçe yeni elemanlar ekleyebilme özgürlüğü demektir. 11 KALEM MUHTELİF HAVALI EL ALETİ, ŞALOME, MENGENE VE DALDIRMA PROMETRESİ SATINAÜNACAKTIR Şartnamesl, bedelsiz olarak aşağıdakl adraslarden alınabilir. 1 KARABÜK'te Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi Tedarik ve tkmâl Müdürlü|wnüz. 2 ISTANBUL'da Sirkecl, Yahköşkü Cad. Yalıkösku Han Kab 45'deki Mumessılli^mlz. 3 ANKARA'da: Küçükesat. Buklüm Sokak No 22'deki Genel Müdürlü&ümüz ISTEKLÎ'lerin şartnamemlz esaslarına göre hazırlayacaklan kapalı teklif mektuplannı, geçid teminatlanyla birlikte en geç, 23 Haziran 1982 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Karabuk'tekl Müeosesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdurlüğu'nde bulundunnalan ilan olunur. (Baaın.15601) 38S0 Kelebek Mobilya "imzaîı mobilya" "KeTebefc Mo1)iTya ve trontfnTalc Sanayf A.Ş." Temmnr I981Vfe "Ent» RoHng Yrtmm A^." topfnTnfmm kablmqtır. J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog