Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makale



Katalog


«
»

1 HAZtRAN 1982 Cumhuriyet 11 Haber Merkezl tstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi'nde görülmekte olan 163 sanıklı Dev . Yol davasında 7 sanıgın daha tahliyelerine karar verildl, tahliye edilenler, Eraoy Karabag, Murtaza Yılmaz, Mu. bln Karagöz, Ersoy Bllgin, Arif Bllen, Ibrahim GU1, Flkrl Davutoglu. DUnktl duruşmada 10 sanıgın sorgusu yapıldı. sanıklar suçlamaları reddettiler. 1 ANKARA Feshedilen MHP nin Genel Başkanı Alpaslan TUrkeş'in Askerl Savcı Albay Nurettin Soyer aleyhine «MHP ve filkücil kuruluşlar davası Bu bakimdan blr taraftan Iddlanameslndp kltaplanndan hiltçe •rellrlerlnl artırmaya yöyapılan alıntılarda tahrirat» bu (Bastarafı 1. Sayfada) lığı yüzünden NATO savunma npllk trdbirler alınırken, hlr lundugu gerekçesiyle Ankara 3. ratta herkes er veya geç Port gücünde ozalma olduğunu sö/ tarartan da devlet harcamalaAsliye Ceza Mahkemesi'nde 1 Stanley'bı alınacağına Inanıledl. Luns şöyle devam etmlşnnın. bütcp Hfeulamamnın Hnmilyon liralık tazminat davasm yor» demişti. Muhabırlerin Falk Körülpn hetlcflprr tılasscnk < " • • tır: «Yine de dünya capında da görevstelik kararı verildi. v p land Adaları'ndan gönderdlkkilde vbnlendlrllmesl kamu blr bunalım »öz konusu deçll• MHP ve Ülkücü Kuruluşlerl iroberler inglliz askerl scnharcamalarında her kadrmede dlr ve anlasmazlık »ona erdirllar davasınm Beyrinl defiştlrsuründen oeciyor. pkonomlvr uvıılması mnlînUü leblllr.» Bllındığı gibı Falkland diği savıyla yargılanan Hicabi sa&lanmalidır.* YENİ TAKVİYELER dunışmasına desavoşı yüzünden İnglltere NA Koçyiğit'in Uydu aracılığıyla haberleşme vam edildi. Kpnan Evren. konıışmasının TO savunmasında görev almış slsteml ve helıkopter plstl bulu daha snnraki bölitmünde. sıvaprta ek savunma yagemllerlnln blr kısmını Güney ai otoritenin çabalarına karşın non 9.400 tonluk «Rangatlra» pan Koçyiğit, «blrtakım vaadAtlantlk'e göndermiştir. kamu harcamalarınm ekonolerle söylediklerlm Inkâr ettiyük gemisi, yenl askerl birlikKIRKPATRİCKLE HAİO mik etkinliklerınin yeterli diırtlmeye çalışılmıştır» dedl sag lerle blrllkte bu sabat DevonBİRBİRİNİ SUÇLADI zeyde sağlanamadıgını belirtti. keslm Ilzerine oynanan oyunlaporfdan yola cıkarak Falkland n açıkladığını, şlmdl de sol Uze Evren bu durumun program ABD Dışlşlerl Bakanı AlexanAdalorına yoneldi. hedeflerinin gerlsinde kaluımarine ovnanan ovunlan açıklader Halg glle ABD'nln Birleşİngiliz hukumetl. Falkland sına yoln^tı^tıı blldlrerek söymak istediŞlni öne süren Koomlş Mllletler Dalml Temsllcısl Adalorma yenl askerj blrlikler le devam etti: vlffit. "fjehlmp olan belge ve Büyükelci Jeone Kırkpatrıck, yollamak ornacıyla bu germye tanıklnr nrtava çıkanlmayıp «tstf» hıı knnııda Sayı^ta»'». öncekl gün 45 dakika suren ki8a blr süre önce el koymuştu. hunırda dinlenmedl^i halde a> kontrnl. denetl»nıp ve vol efistelefon görüşmelerinde, blrbırİ6panya'nın Kuzey Atlantik leyhime herşev kat~kat araşterme ve dolavisıyİB devİPtln lerini, sert blr dllle, Birleçık Ittlfakına (NATO) üye oluşuntırılmıetır» dedi. Savunma avu varlıjhm VP mMını knrumak Amerlkanın. Lattn Amerıka ı!e katlarmın tahliye talebinl reddan blr gün sonra verdlği deVP kollamak hakımmdan önrm olan 'llişkllerlnl bozmakla suc deden mahkemp, karsr lçln dumeçte Başbakan Leopoıdo II ve büyük ıtfrpv>r dü?mpk ladılar. rusmavı ilerl blr tarihe erteledl. Colvo Sotelo, İspanya'nın Falk # TKP davasma sanıkların Newsweek derglslnln bildlrdi land Adaları anlaşmazlığında edildi. 2 ğlne göre, Ikl yönetlcl arasın sorgulanyla dnvam İnglltere'nln müttefıkl olmadıNumaralı Mahkemede sorgusu dakl çeklşme uzun blr süreden flmı söyledl. (Bastarafı 1. Sayfada) yapılan Tacetfln ördlnç, «Dal bu yana devam edlyor. Sotelo: «Isponya demokrasf1919'da Polonya. m22'de Almmı denllen vprdc 33 rlin kalriim» nln aavunulması konusunda ya, maS'de ttalya. inîn'da tsdedl, sanıklarrinn Hüsevln Koç, tnglltere'nln mutteflkldlr, Anpanya'da kuruJan Çocuk MahIsmsll Sabah Aktaş da EmntlîPnıniori £t*n 'r"v* v;llnrirı eak Falkland Adaları bunalıyet ve Savnlık ifndPİPrinl ka(Bastarafı 1. Sayfada) yayRinlaîarak, Kanada. Avustumında knlnllkle İnglltere'nln biıi ptmetlllpr cuk Mahkemelerinda, bunun dı raiya, Y. Zelanda. SSrn. Ve• Prot. Dr. Nusret Ftsek hak yanın yer almamaktadır» ciedi. şlnda kalan suçlara ilişkln danprüella, Birmanya. Mır.ir. Fas, k'nda Mr.K Genel RekrpterllÖte yandan Funchal'da (Mavalar ilçe ve raerkez ilçe ÇoSeylan, Jîlndistan, Pakistan. ginin i«teml Uzerine Askeri Sav delra) blr basın toplantısı dü cuk Mahkemelerinde görüleJaponya, Malezya başta olmak cılik *jjiT|M^"'T «kom0nf7.ni cek. Ancak, olağanüstü haller, zenleyen NATO Genel Sekreuzere dunyanın hemen her 01propa«ranRw»J yapmak suçunteri Joseph Luns Ittifak üye sıkıyönetim ve suvaş nali İle keslnde kurulusunu tamamludan aoılnn davada Rörevslzllk askerl mahkemelerin görevlerilerlnin ingiltere'yi «kuvvetle dı. kararı verildi. ne giren suçlarla, Cumhuriyet desteklemeye devam ettlklerlTUrklyeMe konu ile ilRili oaleyhine işlenen suçlara ilişkın nl», ancak Falkland anlaşmazlaralc Çocuk Islah Evlerıne ait hükümler sakh tutuluyor. Uk düzenleme 1868'de Mithat. Yasada, küçüklere uygulanaPasa tarafından Rerçeklestirilcak önlemler şöyle belirlendi: di. 1895 yılında açılan «Darftla(Bastarafı 1. 8ayfada) «Vellye, vasiye veya balap gii ceıe NlzamnameaUndP ktiçUk zetmeyt üzerine alan akrabayönelttl. Buraya 20 ytl lerin korumnasına ilişkln nüdan blrine tesliın, bakıp göxet önce geldlklerlni söylektlmlere rastlanır. 1909 tarihll meyi üzerine alan güvenllir blr yen köylü blr vatandas. «Senerl ve Meıannal Şu Esatı» alie yaıuıut yerleıjtlrme, bu Evren'in «20 yıl «ncesl haifirmrfairi yasada* çocuklann maksatla kurulffiuy çocuk batle slmdtkl fark nedlr?» soserserilUc ve dilenclllkten kokım ve yetlştlrme yurtlanna nmmalanna ilişkln hUkUmler rusıına, «Çolt şey oldn paxp,ya. b p ı e r l ınstnl veya «zei • buhttimaktadir. • ' sam. 20 yıl önce burast 20 kurumlara yerlcştlrme, genel Cumhuriyet dönemlnden lt.lhaneydl. Şlmdl gellşlyor. ca ve katma bfitçeli dalrelrr, raa Haber Merkezl HÜkUmet baren çocuklara ait bazı yasal halll idareler, bankalar, KtT' lışarak..» dedl. Blr baçka ldam mahkumu Ikl hukUmludUBenlemeler yapıldı. Bunlarler ve bunların ortaklıklan tavurttas da «Kfendlm. Ctımnun dosyalannı Danışma M«odan 1827 tarihli 1117 sayılı yarafından kurulmuş fahrikn, hnrlyet kuruldtı. Tahil mtllisl'nden gerl alırken, Aakeri sa ila kUçUklerln zararlı yanıiiesspge veya ılraat Işletmele letln »flztt açıidı. Onun \ç\n Yargıtay da lki ölum cezası ymlardan korunması, 1930'da rf veya benzeri te?Bkküllerlc mlllet calıştt. «u eeldl. arahukumülsünün yeniden yargıİse 1593 sayılı yasa İle geleişyerlne veya meslek nahlbi «Jlprlmlr defrprlendlrlldl lanması hakkındakl istemlerl cek neslln çocuklarmın daha blr usta vanına yerleftlrmc, 9>mdl §nla clraat yapıyoyerlnde bularak yargılanmala«aglıklı yctiştirilmesini sağlaresml veya öıel Wr hastaneyn rının ylnelenmeslnl kararlaştırruz. Nadası kaldırdık, her mak yönunden bellrli hükümveya tedavl evlne yahut eğliidı. lar getlrildl. Medenl Kanun. ytl nkitn yapıyoruz» dlye mi güç çocuklara mahsus kuTek tanıgın lfadeslne dayaraBorçlar ve î ş Kanunu ile Cerumlara yerleştirme.» konustu. larak ölüm cezasına mahkum 7« Yasasında çocuklara illşMn Piili lşlediği zaman 11 yaşını Sohbet Rirasınria ayran edllen Ahmet Erhan hakkındaözeı düzenlemelere gidildi. Bu bitinnemiş olunlar hakkında lçen. nahlyenln sulama kaki ceza Danışma Meclisl Adakonuda en aynntılı dUzenleme kovuşturma yapılamayacağı, ce let Komlsyonu'nda benımsennalianm eezen V3 yıkık bö6973 sayılı Korunmaya Muhza verilemeyeceği hükmünUn dıkten sonra, tanıftın yalan betaç Çocuklar Yasası İle gerçek Iflmlerinln blr an onpp t.ayer nldıgi yasa uyarınca, fiili yanda bulunduğuna ilişkin bir leştlrildl. Bu yasa ile Çocuk mirinl Isteven Evren. fCtırtislediftl zaman U yaşını bitirmektup yazdıgı saptanmış ve Esirgeme Kurumu Çocuk Babofcazı hnralınn neçtifrlnde miş olup da 15 yaşını doldurdosya yeniden mcelenmek Uze kım Yurtlan ile Yerleştirme mamış küçUkler hakkında mah plknik yapan Ankaraliların re Askeri Yargıtay'a alınmıştı. Yurtlan oluşturuldu. kemece yukarıdaki «nlemlerden »evRİ srnsterlslyl*» karçıılasAskeri Yargıtay yaptıgı inceleblrl uvfv'ılnnftbilecpk. TtfRKÎYE'nE ÇOCUK tı. Bu arada AH BUydkbame sonucu Ahmet Erhan hakMAHKEMELERI KüçUklere ait duruşmalarm kırci adlı yaslı blr jrurttnîî, kındaki davanın yeniden görülÇocuklara ilişkın mahkememutlaka gizll yapılması öngOmeslnl kararlaştırarak dogyayı Evren'in boynnna sarılarak, lerde genel d« Uç t.Ur uygulama rülen yaiaya göre, bir aile yakaran veren Istanbui 1 Numa «Bu mllletf splamete çıkarbulunmaktadır. Bunlardan blnına veya paralı özel bir kuralı Sıkıyönetim Mahkemeslne dın. Allah »en' başımı/dnn ruma yerleştirilen küçüğün gigönderdl. ö t e yandan Gölçük ekalk etmesln. Spn bıı tnilderleri devletçe Ödenecek. HakDonanma Mahkemesfnce ölum letl kurtardın. SBPH cok telarında ceza verilenler htikmtin cezasuıa çarptırılan Akyazı da?ekkür pdprlm» dPdl. infazına ba?landığı tarlhte 15 vast sanıklarından ölllm ceza(Bastarafı 1, Sayfodo) yaşını doldurmamıslarsa, bu sı Danışma Meclısi'nde benimRvren, daha sonra K5 hazırlandığını bıldırdı. cezaları çocuk ıslahevi veya sonmiş olan Erdoftan Yazgan'karavoltı tl/prinrİPkl Bttl<ra çocuk cezaevlerlnde çekecekler. 18 oy içerisınde Idarl düzenın da yargılanmaBinın yenilenTraftk tst.asyonunu gp?cit. KUçük tutuklular küçüklere lemenin bütünüyle yapılmasının mesi Askeri Yargıtay'ca benimKwılcahampm'da da HPVBI mahsus tevkifevlerlne konulasendi. Sanıgın akli melekelemümkün olmadığını bellrten gösterllerlyle karşılandı. cak, bulunmnyan yerlerde bürinin yerinde olmadıgı lddiaaıyözal uzun bir dönem ıçinde Kaplıealan dp.nptlpvpn Bvyüklere ait tevkifevlerinin ayrı la yeniden yargılama istenmişidarede düzenlemelerin kararkesimlerinde bulundurulacakren. Sn&uksıı MHH Parkmda ti. nameler yerlne yasalarla yapıter. hlr (ro7İnnda blr snre dinö t e yandan htikUmet, Cafer lobileceflinl kaydettl. Aksıı Altuntaş İle Halil Uygunlendl Ankara Eğitim PakUltesi'nde Yetkl yasa tasarısı ile Getilrk'ün idam dosyalannı DaAnkara'ya dönerkpn vol 19R01981 döneminde 24 kişi uznel ve katma bütcell idarelernısma Meclisi'nden eeri aldı. man olarak eğltildi. Bunlardan Ö7er1nd« Akrtnfean kövdnde le Taşra Teskilatının düzenlene Bu arada Sebahattln Ovalı İS'I hukukçu, S'i sosyal hizmet dıırdıınılan l'vron'e blr vurt hokkındnki ölüm cezası ise Da ceğini, DSİ'yi duzenlerken Top tızmanı, 4'U de psikolog. «Suçtas. Türklvfi rıtn npd»>n eprl nışma Meclisi priindemlne girdi. rak Su'ya bakma gibl ahenklıı çocuklann efcltimi ve çokRİdıftmı. nedfln kpnrii ucaDanışma Meclisi Adalet Koli bir düzenleme yapılacaöını cuk niahkemelerl sertifika prog ftını. KPmİRİni yapamadıftımosyonu'nun tasarısı önumUzifade eden Özal, sözlerlni şöyramı» lki yıl kadar sürdtl. Bu deki gunlerde Genel Kurulda nı sordu Rvrpn. bu soru Il7e programda, «Özel etitim, erle sürdürdü: ele alınacak. rine kfiyKI yıirt.tastan. matgenllk pstkolojlai, rehberllk, «Devlett» yeniden düzenleme baanm TOrkiyp.'yp np zapslkometrt. çocuk suçlulugu, Ihtlyacı vardır. Bu konuda herrrtfin «Irdljtlnl sftvlemeslnt cocuk mahkemeleri ve yardıtn ke« Ittifak hallndedlr. Düzenn orıtanlan, suçlu çocuklann IstPdl KflvH) yurttasın hıı leme Ihtlyacı aslmda sürekll egltfmi» yer aldı. snrnvtı rpvapRi!'. bırnkrnnsı IBastaraft 1. «ayfada) blr Ihtlyaçtır. Gellşen ekonoml tizertne Fvron. mathaanın da, kıdem taztnlnatmın yılv« sosyal durum karşısında kaTOrkivp've lcadmdan vıllar lık tavanı 40 bln lira olarak dtrne kademe bu Ihtlyaç /enlsonra jrtrrtlfrini hpllrterpk ve bugün belirlcnen 75 bln dtn karşımıza çıkacaktır. Genel (Baştaratı 1. Sayfada) sunlnrı sövİPdl: liralık tavana blle varamakurulda tasarıya karsı itirazları «Onlar sadece, kendllcrine ve yacaktır. tıjçl llcretlerlnln «Onlar ce.Mtli hlllm dallaşöyle toplamak mümkündür: baıılarına da fayda saglayacak YHK tarafından enflasyon rında kltanlar banarlarken, olan kıdem tazmlnatı tevanını Yetkl kanunu 28 şubat ka oranına fföre bellrlendİBİ de bir daha hnlk» illm Irfan yükseltracyc çalışmaktalar» derarnamasinln blr kılıfıdır denll düşünülecek olursa, kıdem fifrrptmemls»/. «tadPoe dln Ptl di. dl. Böyl» blr düşüncemlı yoktazmlnatı tavanı hllktlmetln tlml yapılmış Tflrk millfiözal, Anadolu Ajansı muhatur. 28 şubat karornameslndskl Istedlfîl dll/pyden yukarı çıbtrinln, «Türk • tç yönetldletinin rPkaRi «lctllrrtıp/. vedüzenkm» eıasları blr kanuna kamayacaktır.» rlnln aHgarl ttcretin artınlmaM ter kl o wkayı kafada bıraptedilecektlr. Iklncl olarak ve asgari ticretle kıdem tazmirilrmnviiım kfirlpştlrmpyekanun gücündekl kararname natı arosındaki bağın koparıl• Blr başka seçeneğl İlellm.» y* gsrsk yok denlldl. Hukümet mayncağı yolundaki gSrü^leri» rl sürenler ise, hükümetln calışmaları Meclls önüne getl ile ilgili sorularını şöyle yakıdem tazmlnatına blr tanıüadı: rlr, yasalar şekllnd* yürütür. van bellrledikten sonra bel(Baştarafı 1. Sayfada) «Bu konuyu gttndeme getiren Ücüncü nokta KİT'larls II1 1 endekslere göre. belll sülerin amaçları, çalışanların du zır olacağız» dedi. gilidlr. KİT özel saktör tar relerde bu tavanın yükselrumlan değil, kıdem taznünaYılmaz. Anadolu Aiansı mutifmasma gldllmlftir. Bunun ttleceğinden KÖZ edlyorlar. tıdır». habirinin konuya Uifkin soruYasa İle bellrlenen tavanın Başbakan Yardımcısı özal, sunu cevaplandırırken. uzmanflyat artışlarına. toptan e s Türk • tş yöneticllerinln «kenlann asRarl Ucret konusunda ya endekslerine göre artıdl Ifadeleriyle Uç mllyona yak aalışmalar yaptıgını söyledi. nlması örnek olarak gösteistanbul Haber Sarvlsl la^tıguu ileri siirdüklerl, IşaizAsgarl Ucret konusunda Kon leri düşünmediklerlnl» öne sür rillyor. Türkiye'den İlk kez canlı kefederasyon bünyesinde çalışma dü. çi dışsatımı yapıldı. THY karlanft surdurülduğtlnü anlatan Ayrıca. kıdem tazminatıŞevket Yılmaz, TUrk t ş dıBnsbaknn Yardımci6i Ozal, go ucaflı ile Birleşik Arap Enın blr yıllık tavanının 75 şmdakl gorUşlerln alınmnsın»Ttirk • t? yHnetldlerl g»rii*)emlrllklerlne gönderllen 650 bln Ilra olması yolunda blr dan sonra, Asgarl Ücret Tesblt Hnde mrar ederlerne durum baş keciden 51 bln dolar soğdtlzenleme yapılabllecegl gö Komisyonunun toplantısma hane olacaktır?» sortısunu, «Sayın lanacağı bildlrildl. rilsUnU savunanlar. tersl blr zır hale geleceklerlnl anlattı. Başhakanıınızın, benlm, hüküİlgililer, bunun İlk partl oluygulamada, kazanılmıs blr metin gttrtifU ortadadır. FaıloYılmaz bu konuda ilk topduğunu, dış satımın süreceğlhakkm gerl alınmış olacaca açıklama yapmaya geıek lantıyı yarın basın mensuplani bildırdiler. yok» dlye cevaplandırdL ğını söylüyorlar. rıyla japacağını bildlrdi. • Türkiye Sigorta ve Reasürans Şlrketlpri Birlijtl tarafındmn düzenleııen Avrupa Slgortalar Komltesl Yangın Çalışma Gru bunun yıllık kongresi yarın Sheraton Otell'nde başlayacak. • Istanbul'un ilk Beledlye Başkanı ve Nasrettin Hoca'nın torunu Hızır Çelebi dlin ölüm yıldönUmünde anıldı. • Denizcllik Bankası Şehlr Hatlan Isletmest'nln Boğaı hattanda Jeton uygulamasına bugiin başlanıyor. • Galatasaray'daki Ingiltere Başkonsoloslugunun bahçesine glron hırsular bahçede bulunan 150 yıllık mazisl olan gUmuşlen yapümış Aziz George Ikonası ile bir şamdan ve blr tabak çaldılar. • tstanbul Izmlr arasında sefer yapan vapurların yenl üoretlert bugün yttrttrlUğe glrlyor, en yüksek ttcret 4660, lira en düşük 600 lira oldu. Feribotlarda bu 3730 İle 1800 Ilra arannda defişlyor. • Pror. Tahlr Taner Vakfı «hukuty eser yazma yanşması» düzenledi. Her Uç yılda bir duzenlenen yarışmanın bu yılki konusu «Dolandırıcılık suçları» olarak belirlendi. • Bir polls memurunun 4,5 aylık cocuğu Affan Seçldn'l kaçıran Nlmet Güler dün yapılan Uk sorgusundan sonra tutuklandı. GUInaz Dlnçsoy Ise serbest bırakıldı. • Kadıköy'de bir anne ile baba, gece sokağa çıkmak isteyen taları Semra Pırafı bıçakla yaraladıktan sonra boğarak öldürmeye kalkıştılar. Dev Yol davasında 7 sanık tahliye edhdi • Türkeş'in Savcı Soyer aleyhine açtığı tazmınat davasında görevsizlih karan verildi. EVREN: SAYISTAY (Bastaratı 1. Sayfada) Sayıştayın kuruluşunun îaj ncı yılını kutlama töreninde dUn konuşan Devlet Başkanı Kenan Evren «Sayıştayın. H» Eİnenln çıkarını koruyarak dev lete saiılpllk edrn trmel OIUMII kuruluşlardan blrtsl olduguna» dlkkaft cekerek sunları sövledl: «Blllndljh vrchile kamu maItyesinln temellnl teşkll eden vergileme aınırh blr Imkandır. Bu lmkanın zorlanabllecek tahammUI noktaı«ı hUkUmetlene çok dlkkatll olarak Uyln edllmelldlr. Bngün lçln vergllenir İle mllll Kellrden alınan kamu payının etkln ve adlt btr hlçtmde ve veter düzevde toplandıftim kesln olarak tfade ptmrk nasil mUmktin dpjHlie. bu payın kina zamanda tttm drvlet maıraflannı karşılayacak »ekllde artobnecefclıd de boklpmek Kerçekel btr rorüjün Ifadeal olamaz. Udlr. Ru konuda bilhassa belirtmek îstfrim Id; bu önemli vp hiiyiik gorev. Sayıjtav EörevllIprincp ılpvlet çarkının sür'atlc riiinınpsin) önlcyicl hlr hiirokratik enıreller nerini tpşkil etmrmrlidir. Uevlet vetki ve ff> revlprlnln her hlri. hlr p«ra aarfını s;prpktirdlğl clhetlp. Savı^tay özplllklp dpvlrt faallvrt. lerlne. Ptkln'pstlrlcl ve hırlandıncı blr dlnanizm cetlrmelidlr. Avrıca madem kl Savıstay blr ne\1 hesap mahkemesldlr. <) halde blr adl! mahkemp hey'etl erihi Savistav'in da. hükümlprlndp nıevzuatın katı mnırları tlısınd», olavlann olıışfmasıııi Pt!d'p\'pp rtlfer hpnerl faktör. Ipri de dlkkatf tııtmanı rereklr kanısındavım.» 1 Törendp nçi ; kotıuşniBî'ini yanan Sayıştay Başkanı Cshlt Rren de Sayıstay'ın hukuk dev letlnfn var(?ecllme« dayannkinrından blri olduğunu belirterek denetlenecek birlm sayısınm denetçf başına Uo kat artış Rfistprmoslndpn dolavı elekfropik bilçf l'İp'H sistemlne geçildiftini bildirdl. r.rrn, dn'ıa snnrn AnaynKal dltzenin parcs*<ı olan kslkınma nlanırın rienetimlndp ho<:luklıır oldııSunn dikknti çpkerek »nvlp dpvnm ptti«Son hlr îki vılın olumlıı çaha ve BnlemleTİne raSmen tirmanıs rSnteren tan uy(rulam»lan yoluyla SayıırtaT denetlmlnden kacınm» eHHm'erl drvam etmpktp olup. bu tür yorln<ımalann Annvniuıl clzfrldr dldlnllne edllmenl rorun'ulnfn Kİt^pplllflnl kortıırmktadır. Kamu çldprlp'lnln denetlml konusunda «»Slnnan olumlıı rellsmelerp karsın. kamu f e . llrlerlnln drnftlmlnln. Anaya«anın oncördiiül dttzpvdp *rr. •öylemek Denktas, Ankara'ya cağrı haberini doğruladı LEFKOŞE. (Cumhuriyet KTFD Başkanı Denktoş, dün basın yayın mensuplonyla yaptığı goruifmede. «Kıbrıs Tuık Federe Meclisi ile hukumet uye lennin tumunun Türkıye'ye cağ rıldığını» doğruladı «Başbokan Ulustı'nun, KTFD Bakan ve mılletvekıllerıne yonelttığl cağrı, Turkiye'de, eskı Cumhurbaşkanı Sunay'ın ce naze töreninde, KTFDYıı lemsıl eden Federe Meclıs Başkanı Nelat Konuk aracılığı/ia, resmen de ıletildi. Daha once gruplar haıinde gerçekleştırılmesı duşunulen Ankara zıyaretının. «Bakan ve milletvekillerınln tümüyle gor. cekleştlrllmeslnin daha yararlı bulunduğunu> bellrten Denktaş, blr soru üzerine, «cagırının, kulak cekilmesi, Kıbrıs sorununda venı gellşmelero ulaşılması ve başkanlık sisleml kurulması söylentllerlyle ı'gısı bulunrnadığını, Türkiye üzerine oynanan ve oynanmak Istanen oyunlor uzerıne genel bllgı ve rilmeslnl amacladığını» soyledı. TÜRK DEVLETİ İLAN EDİLİYOR Rumca gazeteler, manşatlerlne aldıkları «Ankara cağrısı» na İlişkln haberlerimlzle llglll olarak, «Türklerln, gelecek ha zlran ayı sonuylo temmuz ayı başlarında. önemli blr şey ha zırladıklarını, bunların, Maraş ın açılmasıyla Kıbrıs Türk Dev letmln ılân edılmesl olablleceğinl yazıyorlar. GÖZLEM (Bastarafı 1. Sayfada) blllmsel yayın yapmış, bunlar blrer, blrer saptanmış.. tşte size bir nesnel ölçü.. Klm bllim yapıyor, kim sırtüstü yatıyor, bu «büimscl envanter» İle Iylce anlaşılacak . Bu konuda en çok merakımızı çeken konu. büyük holdlnglerde ve banltalarda damşman ve Yönetlm Kurulu üyesi olarak çalışan profesörlerin son üc yılda yaptıkları «bllimsel yayınlar»!.. Gelln bugün ODTÜ öğretlm üyelerinden Doç. Dr. Erdogan Tekln'ln sorununa eğllellm: Doç. Dr. Erdogan Tekln, ODTÜ'nün metalurjl mühendisliği dalında uzamanlaşmış blr öğretlm üyesidir. Dr. Tekln, 1981 yılının nlsan ayında Türkçe ve yabancı dlllerde yayınlanmış 26 yayını ile blrlikte profesö>lük bagvurusunu yapmıştır. Baavuru sonucu gerekll sınavlar yapılmış ve Tekln'ln «oy blrllgl» İle profesörlfiçe yükseltllmesl kararlaştırılmıştı. Ancak. Fakülte Profesörler Kurulu, Docent Tekin'in profesör olması İle İlgili işlemi oylamış; oylama sonucunda Tekin'in profesörlüge yükseltllmesi uygun bulunmamıştır. Niçin uygun bulunmamıştır? Bunu anlamaya olanak yoktur. Yoktur. çünkü. nlçin uygun KörülmPdtRİnl bellrten hlçblr gerekçe sözkonusu deftUdlr. MUhendlsUk FakilHesrntn çoKunluktakl öfiretim üyelerl. öyle lstedlklerl lçln, hlçb'r perekçe gösterllmeksizln Doçent Tekln'ln profesörH!*u reddedümlştir. Bu öftretim (lyelerlnln. sınavları başarı İle geçen Doçent Tekin't «billmsel» açıdan dcnetlemeleri olan3ksi7dır. ÇünkU. Fakülte Kurulunu oluşturan öğretlm üyelerl. Doçent Tekin'in dalı ile İlgili degildirler. ODTÜ MUhendlsllk Fakültesi, 1516 ayrı mtthendislik dalınm bölümlerlnden oluşmaktadır. Aslında «blcbnsel» olması gereken oylama «kı»IseU ve «slyasal» nedenlere dayanmakta ve böylece billmsel çalısmalar, siyasal ve klslsel nedenlerle engellenmektedlr. Tikln'in sorunu burada da bltmemlştir. Doç. Tekln Danıştay'a dava açarak. MUhendlsllk Fakültesi Profesörler Kurulu karannm lptallnl istemlsttr. Danıştay. bu kararı lptal etmlgtlr. Profesörler Kurulu. bu kez. lklnct blr oylama yapmıg: Bu kez ylne Tekin'in lşleml reddedllmlştlr. Pekl gerekçe? Gerekçeye gerek yoktur. Böyle İRtemişler. boyle olmustur. Çok ısrar edillrse. gerekçe bulunacaktır. Yenl ytirürlüfte glren YÖK yasasmı. geçmlse etkill olarak uygulama yolları denenecektlr. «Kasın ttzerlnde. «rözün vardır» denllecektlr. Çünkü ls açıkca «lnatla^ma»ya dönüşmüştür. Şlmdl şunu yapmak gereklr: Profesörlük lsleml gizll oyla reddedilen Doçent Tekin İle bu oylamaya katılan öftretlm üyelerlnin bllimsel çalışmalarını karşılaştırmak.. Bu karşılaştırma. herhajde, çok llginç ipucları verlr. Bu yüzden TÜBITAK ın yaptığı şu «blllmsel envanten»in blran önce açıklanmasında çok büyük yarar görmektcyiz. Port Stanley düsmek NE NEDIR? Çocuk Kızılcahamam'da Ahmet Erhan'ın yeniden yargılanması kararlastırıldı • ÖZAL: YETKİ Kıdem Hükümetin Öneri Uçakla canlı keçi dışsatımı yapıldı LOS ANGELES (a.s.) Los Angeles havaalanında öncekl gtln bir yolcu terminaline konulan blr bomba polls tarafın dan etklslz hale getirildl, daha sonra da, olayın faili olaralc Uç ermeni terörist tutuklandı. Los Angeles'da görevli FBt ajanlanndan Edpir Bent, dört aydan bu yana bu Ermeni t«röristlerden kuşkulandıklannt ve havaalanma bomba yerleştirlldlginı. bu teröristleri izleyerek saptadıklannı belirtti. Best, tutuklanan bu Ermeni terörlstlertn 1980 yılından bu TAS GRUP1ARI .; i , yana yabancı dlplomatlara ve Bugtln yUrttriOga giren 3253 ticarl lşletmelere karşı girislsayılı yasa ile bumı dagiştlren len bombalı saldırı olaylannın yasalara göre, mahkemede yar da faill olduklarının samldıftıKilanacak çocuk yaşı 11 • 15 m belirtti. Ancak bu saldınlaolarak öngörulmektadir. 15'den n n hanpileri olduğu hakkında btlyiik olanlar İse normal mah bir açıklama yapmadı. kemelerde yargılanacaktır. Bu Best, PBt ajanlannm, bomba konuda DUnya'da çesitli uygunın havnalamnda yerleştirildilamalar bulunmaktadır. ğinl saptadıktan hemen sonra Buna pöre: tngilterp'de Çobomba uzmanlannı olay yerlcuk Mahkemelerl 1417 yaa a ne çattırdıklanm ve bombanın rasına bakmakta, 8 Uo 14 ya» 15 dakika içinde etkisiz hale ge arasının genelde cezai yUkUm tirildiğini bildirdi.ı.Tutuklanan lülüğU bulunmamakla beraber. Ermeni teröristlprin 30 ynşınsuçu bllerek işlemesl halinde daki Hiraç Kozlblkyan. 21 yasorumlu tutulmaktadır. şındaki kansı Stranıı^ VP 28 ABD'de, eyaletlere göre dpyaşmdaki Varant Bprkpv Ştrlnftlştlfinden çocuk yaş sının 16 yan olduklan açıklandı. önüile 21 arasında degismektedir. müzdekl gün yargılanmalanna Genelde ise lR'dlr. •başlanacak olan terörlstterin, 20 yıla kadar hapis cezasına Fransa'da 1318, ttalya'da çarptarılmalan bekleniyor. 1418 yaş arasmdakilerin davasına Çocuk Mahkemelerinde bakılmaktadır. Belçika'da Çocuk Mahkemelerl 16 yaşını bitirmeyen çocuklann davalarına bakmaktadır. Macaristan' (Bastarafı 1. Sayfada) da lse yaş sının 148 arasınbir kargaşanın sürdüğunü de dadır. sözlerlne ekledl. Genel Kurul'do, Yunanlston'ın 3 önerisi reddedildl. Bunlar arosında Türkıye'nln Kıbrıs'konuyla llglsi yoktur. Son nok daki askerj üstünlük sağladığı gerekçesiyle kınanması da butada kamu kurumu nlteliglndekı lunuyordu. Daha sonra İspanmeslek kuruluşlarının da düzen ya'nın NATO'ya üye olması oyleme kapsamına alınmasıdır. bırlıflı ile kabul edildi. Tasarıda bu yoktu. Komlayonda eklendl blz da benlmsedlk.» Ote yandan, Mlllı Savunma Çıkarılacak kararnomelerm Bakanı Haluk Bayülken'ln dün sayısını slmdiden söylemenin bazı gazetelerde, «önemli omümkün olmadığını anlalan lan Yunaniıtan'ın karasularıÖzal, daha sonra sunları soynı 12 mlle çıkarması değll, buledi: nu tatblkata koymasıdır» şek«Düzenleme kolay blr iş de Imde yer alan sözlerl yolanlandı. ğildlr. Hükümet bunu takdir e diyor. Hükümete puan da geMllli Savunma Bakanlığı bu tlrmeyecektlr. Blr yenlllk hakonuda dün blr açıklama yaptı reketl yaptığmız zaman, mem ve Bayulken'in a|ans muhabirı nun etmediğlnlz klmseler olanın Papandreu'nun son beyancaktır. Ama blr düzenlemeye larıyla ilgili sorusu üzerine gerek vardır. Hükümet de bu sunları soylediği bellrtıldi. na tallptlr.» «Kanımızca dlkkat edllecek Tasarınin tumü üzerlnde soz husus, herhangl bir konu İle alan Nurl Özgöker, «Danışma ilgili olan tarafların, kendl goMecllsl'nde günlerlmlz sayılırüşlerl do<Şrultusunda beyanotdır, gerlye dojru saymaya başta bulunurken gerglnllklere selamıştır» dedl. özgöker sözlerl bebiyet verilmemesidir. nı şöyle sürdürdü. «Hükümetin Türkıye'nln Ege'dekl karosuicraatını Izlemek bile imkanımız ları ve hava sahası hakkındakl yoktur, bu tasarının aceleye slyasetl, hlçblr yanlış anlamagetlrilmesl son derece sakınca ya meydan bırakmayacak şekll lıdır, yoksa ikinci blr bankerde en yetklll ağızlardan İfade llk olayı İle karşılaşabllirz. Hü ve llan edllmlştlr. kümet reform yapmaya mecbur Sayın Başbakanımızın cok oldu{)u hakkmda inandırıcı blr yakın blr tarlhtekl teferruoth gerekce getirinceye kadar ta bavcnı hatııiardadır. sarı askıya ahnmalıdır.» Dlğer taraftan, önemli olan, Mehmet Pamak ve Enis blraz önce bellrttlğlm, glbi. be Muratofllu hukumote yetkı ve yanlarda lüzumsuz gergkılikler rılmeslnln yerlnde olduğunu yaratılmasından kaçınılmasıaır. bellrtlrken, Abdulbakl Cebeci Bu Itibarla Dışlşlerl Bakaniığıİse hükümete yetkı devrınm mızın, bu konulardo yapmış sakıncalı olduğuna işaret et olduğu son açıklamaya ilave ti, Cebeci merkezden yönetledecek blr husus yoktur.» mln yerlnde yönetlme kaydıöte yondan Atlna'dakl dıpiorılmosına karşı olduğunu bıl matlk cevreler, Papandreu'dlrdi. Tasarının tümü üzerlnnun Türklye'nln karasularım 6 de 26 üye söz aldı. özal 4 kez mllln üstune cıkarma kararı konuşma yaparak tasarıyı soalacağmı önceden blldlöinl *• vundu. ne sürüyorlar. Oynı cevreler Pa pandreu'nun Belgrad dönüşü Ta8arının tümü üzerindeki verdlği demecte Yunanlstan ko göruşmelerin tamamlanmasınrasularını 12 mlle uzatabilece dan sonra oya sunularak mad ğinl ommsatmasını buna bağdelerlr» gecilmesi kabul edıllıyorlar. dl. rl normal mahkemelerln çocuk lara ait lşlemlerinde ilgili mad delerı uygulaması blçimlndedlr kl Turkiye'de şimdiye kadar uygulanmakUı olan ve TMlnya* da hemen hiç blr Ulkanin artık basvurmadıgı yöntemdir. tkinclsl varolan mahkemelere yetkl vermek suretiyle. çocuklara ait yasalann uyınılanmasıdır. Bugilnden baelamak Uzere TUrklye'de 8 yıl boyunca uygulama bu sekllde yapılacaktır. ÜçUnctl gurup iae, bağunma Çocuk Mahkemelerl oluşturmaktır. Bunlar sadece çocuklarla ilgili lslemlerl yUrütür. DUnya'da uygulanan slstem bu olup, 198ft yılından ltibaren TUrklye de bu uygulamaya baş layacaktır. Los Angeles havaalanında 3 Ermeni terörist yakalandı OTOBÜSTÜPGAZ (Baatarafı 1. sayfada) da, Kazanpınar köyü clvarında gece saat 02.00 sıralarmda Afyon'dan Denlzli yönütie gltmekte olan Adem Cansız yönetlmlndekl 34 TU 302 plakolı yolcu otobüsü İle aksi yönden gelmekte olan Mehmet özesmell yönetlmlndekl bos büiangazı tüpü Vüklü 07 FF 728 plakalı kamyonun carpısması sonucu meydana geldl. Aşırı sürat ve uykusuzluk yu zünden meydana geldlğl blldırl len kaza sonucunda 16 kışi oldu, 13 kişl de yaralandı. ölenlerden fki kişlnln klmllklerınin tesbit edllemedlğ! blldlrlldi. Kazada hayatlarını kaybedenlerın adları şoyle: Adem Cansız, Mehmet özssmell, Orhon Apaydın. Hürriyet Apaydın, Mehmet Doğan, Ramazan Ak, 8«rdar Cetlnkaya, Uğur Darılmaz, ibrahlm Llmon eu, Sellm Mühüroglu, Mehmet Nadlr Büyükculha, Sedat Acar. Münevvtr Büyükculha, Işmet Kasapofilu. Yaralıların adları Ise çöyle: Mustafa Hacıoemanoğlu, Murşlt Ayhan, Semlha Hacıömeroğlu, Sedat Kozalak, Celal Ay, AH Tuna, İbrahlm Bakır, Ahmet Asker, Hamdl Darender, ibrahim Kutaş, Mehmet Tabak, Gül Clmen Kayralı ve soyadı tesblt edllemeyen ismall adlı blr yolcu. İSTANBUL'DA 3 ÖLÜ Kücukyalı'da demıryoİLmdan geçmek isteyen Vedat MoCora (7) banliyö trenln carpınası sonucu oldü. Üsküdar Kısıklı caddeslndeki kazada ıse karşıdan karşıya gecmekte olan 40 yaşmdaki blr kadın can veraı. Istinye'de deni?e uçan otomobilde Mehmet Öztürk adlı Iş adamı boğularak öldü. Balık adam tarafından cesedi cıkarılan 2 cocuklu Mehmet öztürk'ün kesekağıdı tuccarı olduğu bellrtlldl. Kumkapı sahilınderı ikl mll ccıkta demlr alan Erdal adlı germden denıze duşen Hü seyln Bakır bıılunamadı. DİĞER KAZALAR Kütahya, Ankara ve İzmir'de meydana gelen dlŞer kazalarda lse 6 kişi öldü. izmlr'de ölen Latlf Sevsay'm TRT muhabirlerlnden Tunca Sevsay'm babası olduğu belirtildi. Luns Temmuzda silah altına alınacakların başvuruları başlıyor ANKARA (a.a.) Er ola rak temel askerllk eğltlmine tabi tutulmak üzere tem muz 1982 celblnde silah altına alınacak Yüksek öğrenim Kurumu mezunu yükümlüler, bugünden ltibaren yabancı askerlik şubelerine başvurabilecekler. Temmuz 1982 celbinde silah altına alınacak yükümlülerln yabancı riskerllk şubelerine başvurma süresl. 15 haztranda sona erecek. Yükümlüler 21 haziran 1 temmuz tarihlerl arasında ise kayıtlı bulundukları yer 1 1 askerllk çubelerlne müracaat edebllecekler. Temmuz 1982 celblnde 56, 57, 58. 59. 60 ve 61. grup olarak askerllklerine karar aldıran yüksek öğrenlm ku rumu mezunları, dört aylık er olarak stlah altına alınacaklar. Ayrıca, bu celp döneminde, 82. 83, 85 ve 94. gruplardan 1951 ve daha yaşlı doğumlu olanlar da sll.ih altına alınacaklar. Bugdcsya (Dastaıafı 1 q nomlk trelişmenin yükilnün önpmli ölçüde bu spktör tarafından tlsUenllmeslnp Imkân vermiş, tanmın bn katkısı blraz cvvel de İfade ettlm llzere, geçlrdii^lmlz son krlj; döneminde ekonoml 1Cİn hayatl hlr boyuta ulaşmı«ftır. Bıı perçek, dıs ve iç kaynaklı yen' yükler sebPblyle mevrııt sartların aynen sür mpsl hnlindo, tanmın bu katkıvı cclerpkte sağlanıaya takatinin yetmeyere^ldlr.» Başbakan konıışmasının daha sonraki bölümünde toprnk ve tarım reformunun amacının. «topragın verimII blr sekilde işlptilmesl, blrlm alandan azami verlmln ahnmn<;ı, tarımsal Uretimln sürekll olarak arttırılması. dejrerlpndirllpbilmesi, pazar lanması ve ulusal kalkınma yı Imlandıracak tarımsal yapınm oluştıırulması» oldu gunu bellrterek şöyle devam ettir «Tanmımızın yapısmda en önemli sorun. arazllprin parealanmıs olmasidır. Bu durum özelllkle toprak nıuhafaza. sulama ve drenaj Işlerinin aksamasına, verimln duşmpslnp, nıaliyptlprln artmasma yol acmakta ve teknolojinin hızla yayılmasına engel teşkll etmektedlr.» Talat Asal, zina iddiasıyla yargılanacak IZMİR (Cumhuriyet Gge Bürosu) Oençllk ve Spor eski Bakanlarından Talat Asal hakkında zlna İddiasıyla dava açıldı. öncekl gün Ege Ünlversltesi doçent lerlnden Leyla Uğur Bllglç ile blrllkte yakalanan ve nöbetçi mahkemede yapılan sorgusundan sonra serbest bırakılan Asal'ın tutuksuz olarak yargılanacağı bellrtlldi. Alev Coşkun'un ifadesi alındı ANKARA, (Cumhurlyst Bürosu) Münfeslh CHP soruşturmasına ilişkln olarak dün de askeri sovcılıkta CH» Izmlr es kl mlıletveklll Alev Coşkun'un ifadesi alındı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog