Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 1 HAZIRAN 1982 Liselerarası Satranç Birinciliğinin ardından Güngör: Satrancın temelini I Cumhuriyet,, atmıstır Gazetcmİzin kupasını Suat Atahk'a veren Bakan Vecdi Özgül, «Cumhuriyet>e teşekkür etti. Ncvzat SÜER hildîriyor ANKARA Gencllk ve Spor Bokanlığı tarafından llk kez duzenlenen Turklye llseleraraai bıreysel satranc şamplyonası sonuclandı Ankara da yapılon bır torrnde Genclık ve Spor Bakonı Vecdi Ozgul ılk 10 aereceye gıren satrançcılara odul lerını verdı CUMHURİYET KUPASINI BAKAN ÖZGUL VERDİ Cumhuriyet gazeteslnln en başarılı satranccıya verilmek üzore ortaya koyduğu kupayı Bokan Vecdi özgül Galotasarny lisesinden Suat Atolık'a verdl Bakan Özgul kupa toreninde Cumhuriyet gazeteslne teşekkür ederek beyln sporu olan satrança yapılan katkıya çld temek, kuşkusuz her insanın hakkı Düşünün bir kez boğazda, guneşin rk yumsuz seyrıne dalarak, ba lık, yeşıl salata ve kızart mayla donanmış bir masa da bir duble rakı lcmek . Ancak bır duble değil de blr şışe içerek ve körkütük sarhoş olarak spor yarışmalanna gıtmek olur mu? Hem de bu karşılaşmalarda hakemlik yapacaksanız Hem de minik sporcular yanşacaksa tşini ciddıye almayan, sarhoş bır ınsan görllnumU varattıktan sonra, bu çocukların bir daha nasıl suratlanna bakarsmız' Nasıl ^po run yararlanndan söz eder saglıklı blr vaşam 1çin ge teklı dersinız? Bunlart söyledijmir zaman, o kUçüctlk beyinler sızle alay etmez mi? Bir daha si7in sözünUzü dinler rnı'' Şımdl ve gelecekte di sıplın edılebılir mi bir da taa? Sarhos hakemler dernsyon lçin uyan nitellgl taşıyor Bc^arısızlıgı sunmak... fişarısızlıgı, bfişan gi bt sunmak. toplum sal hastalıklanmı zın en basmda geU yor hiç kuşkusuz Blr şampıvonaya gidıldt ğinde yener veva venilir, bi rıncı ya da sonuncu olabi lırsinız Anoak sonuç ne olursa olsun olavı, gerçek leri kamuoyundan saklaya rak ve hangi ko$ulda olur sa olsun ille de başm çığ lıklan atarak cttzümleyemezsıniz Punun son Ornegi geçtlgi mİ7 hafta ülusal Genç Takı B mımızın Finlandlya'daki başansızhğı, takımı vöneten ler tarafından basan diye lanse edilmeye çalışıldığmda görüldU Hollanda'va 3 1, U koçva"ya 2 0 yenilen genç takımımız Arnavvıtluk ile berabere kalarak Rrubunda UçUncU olurken, ülusal Takımlar menecerl Erdogsn Senay'ın «Arnavutluk »e beraherp kalmak basandır» spklindeki dpmeoi dilsündürilrUvdü Şenay dpmeclnde. Hollan da futbolımu ayrıntıları ile anlatıyor, Ajax kullibünUn genç takımlarınrian 10 fut bolrunun ulusal takıma alm dıgını belirterek çalısma lardın tirnekler verivor ve ekliyordu «Blzde bu l?l valnız Bpşikta? yaptı 10 mllvona 200 milvon degerinde ovrnıcu yptiştlrdi. Bunun öduhınu de her vıl aldığı gençler samplyonluğuyla eör dflj. Ancak bu nasıl anlasılmaz bir çelişkıdir ki aynı Şenay ve dığer teknık adamlar, şimdı övdükleri Beşiktaş alt yapısını, ulusal ta kıma tpk futbolcu almayarak yok saymLşlardı Takımın diğer bir çalu?tlncısı, Lefter KUçükandonya dıs ise, bır fa/etedekl vn/t smda, «Balkanlar duzevinde bir takımız. Avrııpa'ya çıktıginuz zaman blr sey va pamıvoruı. Balkanlar'da hiç yenilgi almadık» dıyerek ka muoyundan bır baska gpr çpği, Bulgarıstan ypnilgisını saklamaya çalışıvordu Ulusal gpnç takımımızın Yugoslavya'jT elemesi ile son anda yerındo kalan ve şımdi de kamuoyuna yerini korumak içın başarı şarkılan okuyan Teknik Komite' yi, zor günler bekllyor olsa gerek tşte yukarıua saydjgımı? nedenlerden ötllrü bir İstan bul Yıidızlar Greko Romen GUreş Bırıncilığı yapılama dı Yonetırıler, sporcularını karşılaşmalardan çekerek «Çocuklanmızı garhoşların ellne bırakmayız» dediler ATAUK KUPASINI ALIYOR Lısslerarası Bıreysel Satranç Blnncihgımn 4 şampiyonundan biri olan Suat Atalıh kupasL/ıı Bak an Vecdi Özgul'un elınden alırken teşekkür ettl ve şunları soy ledl t Bu tumuva blr deneylm niteüğlndeydl iclnlzde bundan once bir çok turnuvalara katılmış olanlarınız var Fakat Ilk kez katılanlarınız da var. Tec rubell olanların bu ilk turnu vada Ilk sıraları paylaşmaları gayet normaldlr Gelecek yıl daha guçlu satrancalar muco dole edecektlr Buna Inanıyorum Ayrıea gelecek yılki turnuva organizasyon yonunden de daha gellşmlş olacaktır Bakanlık olarak birçok turnuva duzenlemeyi ve slzlerin deneyimlerlnizl artırmayı planlıyoruz » MÜSTEŞAR GÜNGÖR • SATRANCIN TEMELİNİ CUMHURİYET ATMISTIR» Genclık ve Spor Bakanlı^ı Musteşorı Ismail Hakkı Gungor de «Satranc sporunun temelini Cumhuriyet gazetesl atmıştırı dlyerek şunları soylPdi «Bundon 1315 yıl once Cumhuriyet gazetesi santrançın Ilk temel taşlarını otmıs v« beyin sporunun onculuounü yopmıstır Bugun Bakanlık olarak dev let adına Ilk kez satrancın orgutlenmeslnl ustlenmlş bulunu yor ve Ilk kez yurt capında blr turnuva yapmıs bulunııyoruz Liselerarası nda blreysel olarak vapılan bu turnuvada 44 lllmlzde secmeler yapılarak en seckln llsell satranccılan An kara'da topladı İlk turnuvaya 44 ll'ln lıselerlnln katılması ovu l»c«k blr durumdur Gelecek yıllarda bu turnuva daha guclu satrançcılorın mucadele edeceğl blr pfatform olacaktır.» Turklye capında liselerarası blr turnuvanm duzenlenmesı Satranc Federasyonunca < 1 a olumlu karşılanmış ve Federo9 yon Teknik Heyetl Ankara'dnH bu turnuvanm gelecek lcln cok umlt verdıfyni belirttl TURNUVADA CUMHURİVET KÖŞESİ İLGİ CEKTİ Turnuvaya Hakkarl glbl cok uzak lllerden de gelen satranccılar ve oğretmenlerl tumuvanın yapıldığı salonun blr koşeslndekl Cumhurlyet'ln satranc la llglll yayınlarını llgl Ile Izledller Bu arada gerek oğretmenler ve gerekse oğrencıler yazın kamplarda da acılacok satranc derslerlnln büyuk «Igı toplayocağını bellrttller SPOR DUNYASINDAN Peki hakemler neden sar hostular? Belki de «olavı rıddlvr almadıkJarı lcln> sar hostular Sağlıksız blr bı çimde. salt gösteris olsun. «düzenlenmlvor» denmesın dıye dllzenlenen bir turnu vada, yıne saglıksız, teknik ten, gıdadan, her ttlrlu bil giden yoksun, yalnızoa «yıldıx» damgası kendilerine vakıştırılan aslında meteordan (nereye gittigi bilınınp ven goktaşı) ayncalığı ol mnyan bu çocuklann, karşılaşmalarla bir yere ulaşma yacaklannı bildikleri ve bunu bıle bile rıddı bir iş ya par gorünmekten sıkıldjkları içın sarhoştular Şlmdi her olaydan sonra olduğu gibl, sporumuzu yönetenlerin olay karşısındaki tutumlan bekleniyor Merak la sorulan bir soru var «Bu olav da dlger blr cok örneklırlnrtp olduğu (flhi banraltı mı fdllecek?» Yoksa Ancak bilinmelidir Jd, s o nuçta hiç bır şey, bu yapılanı küçük sporculara tmutturmaya yetmeyecek. Galatasaray, süresi dolan yedi futbolcusuyla yeniden anlastı • SARI KIRMIZILILARIN TRANSPER E1MLK tSTEDIKLERİ AHMFT KELOGLU DÜN ÇALI^, MALARA KATILD1. Spor Servisi Galatasaray Kulubu anlaşma süresi dolan sekız futbolcudan ye dısıyle yeniden sozleşme ım zaladı Beyoglu Hasnun Gahp sokaktakı kulupte yapılan görüşmede Genel Sekreter Ersan Feray, Fatlh. B. Metin, K Metln, Eser. Cengiz, Müfit ve K. Mustafa ile yo nıden anlaşma yaptı Suresı dolan diğer futbolcu ö n e r ıse klralık oldugundan sozleşme toplantısında buhına madı Öte yandan, Sarı Kır muılıların trnnsfer etmek amacıyla Hollanda'dan getirdıgı Ahmet Keloğlu, Galatasaray ın dünkü antrenmanmda yer aldı Bu arada bır çok kulu bun talip oldugu Trabzon spor kaptanı Kaleci Şeno! kulubu ıle yenıdon ıkı yıllık ttıukavele ımzalodı. Birîncî Lîgde Haftanın Görünümü Şampiyonluk dügünıu bu haftaya kaldı Spor Servısl Beşiktaş ve Irabzonspor arasındaki şampiyonluk dugumü iki lakımında tnuçlalannı kazanmasıyla bu hafıa tstanbul da oynanacak Beşiktaş Trabzonspor maçına kaldı Lider Beşıktaş Göztepe dış sahasından Alı Kemal ve Necd e t ı n golleriyle İki altın puan alırken Trabzonspor Bursaspor'u kendl alanında tek golle yenebildi Trab zonsporun golünu 4 dakikada Ali attı Ug lklnci ligl umuduyla vaşayan Fenerbahçe ise Zonguiaakspor'u 30 dakikada Begovlç 80 dakikada Arif ve 87 dakikada Selçuk un penaltıdan attıklan gol'erle 3o yenerken, Sakaryaspor Adanaspor'u Şenol Sezaı Omer (2)'nın golleriyle 41 yendl 17 golün atıldıftı hnftanın basarılılan şöyle HAPTAN1N TAKIMI Beşıktaş HAFTAN1N FUTBOLCULARl B Murat (Kocaelispor) Omer (Sakaryaspor) HAFTAN1N HAKEMİ tbrahlm Acar (Göztepe Beşiktaş) HAFTANIN KARMAS1 Sabahattln tGazlantep) Recai (Sakarya) Fatih (Gaziantep). K Zafer (Altay), Bahattın (Trabzon) Ömer (Sakarya) Turgay (Kocaeli), Arif (Fenerbahçe) h Murat (Kocaeli), Begovıç (F Bahçe) Ali Kemal (Beşlktaş) GOL KRALLIĞI13 GOL ATAN Halil tbrahim (Ankaragucfl) 12 GOL ATAN B Mustafa (Altay) Küpede ESIKTASmoda Dünya 15 yıl sonra şampiyonluğa ulaşacak Beşiktaş'ı kutluyor mu dersiniz?.. fiti Nlçln Emir var efendim kimsey e haber veremeyiz. Bu haber degll ki ka tılacak okulları istiyoruz sadece. Emir var veremeyiz Bolgeye telefon edın Bölge'ye soran gazetecl ye ise sadece yarışmalarda gorev alacak hakemlerin isımleri verilıyor Şım dı gerçekten böyleslne bır emir var mı, yoksa vur denilince olduruluyor mu? Merak sadece.. Balon muydu ?.. asketbol ulusal takımiOT, Çalenfi Turu elemelerinde, Porto grubunda ddrdüncü, Lızbon grubunda beşıncı ola rak fınallere katılma hakkını yitırdı Geçtığımız ay tstanbul'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda ikinci olan takımımızın, bu şampiyonada yendiği ekipler karşısın da bile başarısız olması, takimmnzın '•ışırüdigı kadar biiyük ve gtlçlu olmadığını gün ışığma çıkardı Geçen yıl Bulgaristan'da iki Ulke gençlerinin savaşımında binnci, bu yıl ise tstanbul'da «lalt seyircinin olağanüstü destefti ile ikinci olan basketbolcularunızın, son maçlarda eörtilen vetersizllği Fe B Haftanın diyalogu AIo, Milli Eglttm M0dürlügfl mü? M Evet Burası gazetesl Sporla Ilgill bölümü rica edecektim Burası, buyrun Ilkokullararası yflzme musabakalan yapıla cak. Sizden bu yanşmalara hangi ilkokullarm ka tılacaklannı rica edecektlk. Haftanın birincisi Istanbulda Gül Kupası atletızm yanşmalannda bayan yüksekçı Yasemın Aksoy (Beşiktaş) binncl oldu Çunkü yarışmaya tek bayan katılmıstı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Al| Şen şamplyonluk türküleri çığırmaya başladı «F Bahçe gelecek yıı mutlaka şamplyon olucaktır.» Geçen yıl da aynl şeylerl aöylemiştı Şen Ne demişler «Tarih tekerrür den lbarettir.» Haftanın sorusu Yakup . Atay Ankaralı bır Banker Hem de aJacaklılarına borçlarını ödeyemedığl içın tasfıyesini isteyen bır Banker Yakup Atay geçen yıl 7080 milyon. Hra verdigt İçın Ankaragücune Başkan seçılmıştı Bu yıl da arkadaşı Ayabakan ile Ankaragucu'ne 35 milyon vereceklennl vaadederek Başkanlıfta talip olmuş Başkan olduğuna göre bu 35 mılyonu vormlş de mek ki •Peki ama Yakup Atay 35 milyonu nerden bul A. Y. Efeş PilseiiL Şpar Iuriübü. Açphyor! KlSfl KlSfl EFESPÎLSEN GENÇLERİ BUYAZ Dft BASKETBOL ÖGRENMEYE ÇAGlRIYOR. Bdsketbolu oVuîunda öŞrenın Öcjıenm ve oynaym E§er; 1965 doğumlu, boyunuz en 196o dotjumlu, boyunuz en 1967 dogumlu boyunuz en 5 Ha/ıran Cumarteı gunu arası JIZI beklıyoruz Ayrıea, 1968 doğumlu, boyu en az 1 80 1969 dogumlu, boyu en az 1 75 1970 doğumlu, boyu en az 1 70olanlarda 6 Hazıran Pazar gunu 10 0018 00 arası başvurabılırler. EFES P1LSEN SİZLERÎ BEKLtYOR! • Taşrada olup da gelemeyenler özellıklerını ıçeren bır mektupla başvurabılırler. az î 95 az 1 90 az 1 85 ISP, 10 0018 Ou • Fuibol Federasyonu Gene) Sekreterl Ayban Syarman, dun yaptığı açıklanıada, Ankaragüctt'nün Boluspor'la oynayarafcı Ug maçının Adapazan'na alın dıgını blldlrdl. Ankaragücü'nun gelecek sezon Ankara'da oynıya cağı Ilk maçın yeri İse, daha sonra TUrklye HKI fiksturu çeklldlkten sonra belirlenecek. # Sigorta îlrketleri arasındakl bahar turnuvasında dün 9u sonuçlar alındı Anadolu Slgorta Halk Sigorta 3 1 , Şaker SigortA Başak Sigorta. 5 1, GUven Sigorta Tam Sigorta 2 1, Ak Sigorta tmtaş Stgorta 3 2 • T. S. Y. D. Coca Cola Futbol Turnuvasında grup maç lanna devam edildl. Gunıin en farklı sonucnnu Doğanşafak'ı 5 1 yenen Kabataş aldı. Diğer sonuçlar snyle: Sanayl K. Bulvarspor: 2 0, Bcşyüıcvler Beşyol: 4 0, Hurrlyetgenç Hacı Evhat. 2 2. # Profılo Holding Spor KulUbü tarafından 9 10 1 aziran tarihleri arasmda Altunizade Spor Salonu'nda yapılacak I Uluslararası Bayanlar Voleybol Turnuvasının programı belII oldu 9 harinn 1982 İHIJO Eczacıbaşı Eskişehir DSt Spor, 19 00 Elprom Profilo 10 haziran 1982 18 00 ilk gün ye nilenler, 19 00 ilk gün yenenler. Haftanın haberi Sıırt te ılkokul öğretmenlerı ile ortaokul ögretrnenlerı ıddıalı maçlar yapıyorlar. Ogretmenier gununde yapılan ılk maçı 61 kazanan Ilkokul 6g retmenlerı rovanş maçınd a 4 d yenıldıler Karsılaşma sırasında zaman zaman çıkan ve maçın durmasına noden olan tar tışmalar kavgaya dönüşur ken maçın hakemi olayı •ögrencilere ayıp oluyor» dıyerek önledı Slirt (UBA) SPORTOTO AdanasporGoztepe 1 GaziantepSakarya 10 ZonguldakG Saray 012 DBakırF Bahçe 2 BursaEskişehir 102 BeşiktaşTrab^on 012 Ankaragucu Bolu (Iptal) AltayAd D Spor l KaragümrükSarıyer 20 KırklareliEdirne 10 MuğlasporBalıkeslr 102 KonyasporAnk D Spor 1 OrdusporRlzespor 102 SltesporErzlncan 10 ÎskenderunBurdur 1 İ8t.YıIdız S.Kaynarc& 1 TAHMİHİ Haftanın telgrafı flnal. çıkan dlfi.r «klplcr okJul Turkiye Gazetedler Ce miyeti Toplantı salonu CağalogluIstanbul tşlerimm yoğunluğu ne denıyle Turk Spor Basını 8empo7yumunu onurlandıramadıgım lçin özür di ler Turk sporuna defterli katkılanna inandıgım sempozyumu düzenleyenleri kutlanm Ali Rıza OlcavSporToto Teşkllat Efes Pilsen Spor Kulübü LEFTER Ml, ŞÜKRÜ MÜ? YOKSA İKİSİ DE DEĞİL Mİ?.. Modj Çem Sok. Nc Kddıkoylstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog