Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CtLT 1. 2 Ozunou. bası ile altmışıncı bin» ulaatı. Türkçeleştıren Ot. Prot. Dr H V VELİDBDEOĞLV EDERİ 350 TL Adresi Türhocağv Cad 39/41 Cağaloğlu tSTANBUl 3ad M. Kemal ATATÜRK SÖYLEV YAYINLARI Cumhuriy 59. t ü ; Sayı: 20772 Kurucusu : Tunus NADt 20 TL. 1 Haziran 1982 Saiı Kıdem tazmlnatı İle asgarl ücretln lllntlsl blrblrln den ayrıldığında, kıdem taz mlnatı lçln bir tavan oluşturulması gereklyor Bu tavanm nasıl oluşturulacagı sorusu beraberlnde aşagıda kl seçeneklerl getirlyor • Bunlardan btrlsi şlmdlkl yasaya gore yürürlükte bulunan «yıllık 75 bln IIralık» saptamanın kıdem ta/minatının blr yıllık tavanı olarak kalması Bu anlamda btr yıllık kıdem tazmlnatı 75 bln llrayı aşamayacak • Blr başka seçenek de. blr yıllık kıdem tazmlnatını Işçtnln 30 günlük ücretlyle dondurmak Bu seeenegl tleri sürenlerln savları şu noktalara dayanıyor «TtSK'in 1980 vıh Içerlsindp vaptıgı bir ara^ttrmaya grire. blr Işçinln tüm yan odomelerle aldıgı ortalama (trret 25 bln llravdı Bu orta lama Ürretin hugün vardıftı nokta en vükseb 40 bin llra dolavlarında Bu durum(Arkası 3a 11, 8u 3 de) EDEBİYAT yöneten NURİ PAKDİL HAZİRAN SAYISIKİTAPÇILARDA PK:50 As9ari iicret konusu gündemde Kıdem tazminatmda tavan kalkmayacak Iş>k KANSU ANKARA Kıdtm tazmlnatının asgarl ücret İle lliskisintn kesllmesl yolundakl çalışmaların hükümet dtizeylnde başlatıldığı öğrenlldl. 2320 Sayıh Vasa İle degl8lk 1475 Sayıh îş Yasasının 14'üncU maddesl kıdem taz mlnatı İle asgarl Ucret arasındakl şu İllntlyl getlrlyor: «Ancak toplu sözleşmelerle ve blzmet akltlerlyle bellrtllen silrelerle heiap edllen kıdem tazminatının yıllık mlktarı. 1475 Sayıh ts Kanununa göre tesblt edilmls hııhınan srflnHlk as Tarımsal destekleme fiyatları acıklandı Buğdaya 21 lira avans verildi Ege tipi pamuk 78, Çukurova tipi pamuk 75 lira olarak belirlendi. Beyaz arpa ve çavdar için 15 lira avans fiyatı uygulanacak... ANKARA (Cumhnrlyet BU rosu) Başbakan Bülend Ulusu'nun, 1982 ürünü bugday, arpa. cavdann avans flyatlarının açıklamasına göre geçen sene 16 llra avans fiyatı uygulanan lklncl grup ekmekllk buğdaya 21 llra avans fiyatı vertldl Beyaz arpa ve çavdara da 15 llra avans fiyatı uygulanacak Başbakan Ulusu avans flyatlarını açıklarken söyle konuştu «Geçen sene getlrdl&lmlı slstem gereğlnce flyatlar önttmUzdeki eylUl ayı Içlnde keslnle^tirilecek ve avans fiyatı ile besin fiyat arasındakl fark üreticllerlmlze ödenecektir.» Ulusu daha sonra destekleme fiyatları lçln şu açıklamayı yaptı: «Fiyatlar Egp tlpl pamuklar Icin 78 lira, Çukuro va tipi pamuklar lçln de 75 lira olarak hrllrlenmi«jtir. Kışlık ckilmls hnşha<j kapsUlU 48. yarhk ekllmlş haşhas kapsUIU 36 Ilradan alınacaktır. Ayrıca merclmek İle ikincl UrUn projesi çerçeveslnde mnır ve yer tn* tıfeının destekleme ahmlan yapılacaktır.» Başbakan Ulusu Türklye Ziraat Odaları Blrllğl Yonetim Kurulu üyelerlyle ya pılan hükümetçlftcl blrincl zirve toplantısında nüfusu en genlş, buna karşın en düşük gellrll grubun geçlmlnl tarım sektdründen sagladığına dlkkatl çekerek sunları soyledl«Şu hususu da bllhassa bellrtmek Isterlm. Geçmi;te. tarımsal geli^menln hızlandırılması ve tarımın temel ekonoınik strateiiden doğan bazı handlkaplarının telafl ediimesi yonunde alınan ktsml tedbirler, eko(Arkası Sa 11., Su. 8 de) KIDEM TAZMİNATININ ASGARİ ÜCRETLE İLİŞKİSİNİN KESİLMESİ YOLUNDAKİ CALISMALARA HÜKÜMET DÜZEYİNDE BASLANDI gart ücretln 30 gttnHlk tuta rmın 7,5 katından fazla nlamaz.» Bu maddeye göre. kıdem tazminatının yıllık tutarı aylık 10 bln llra asgarl i\crete göre 75 bln llrayı aşamıyor. Hüktimet çevrelerl asgarl ücretln artınlması hallnde, kıdem tarcninatı tavanınm da artnrafhnı bellrterek. bunun bütceve btlyük mall yükler getireceftlnl llerl sürüvorlar Bu nedenle. son günlprde Hel kesimince a/lıeından vakınılan asgarl ücretln artırılma sı lçln, hükümet kıdpm ta7 mlnatı İle asparl ücrftin bağlantısını kesmek amacıy la blr dlzl çalışmalara başla dı. Hükümetin görüşü orlada ANKARA |ajı.) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut 07al, Ttirk Iş'ın asgari Ucretle ilgill görüşU konusunda, (Arkası Sa 11 . Su 2 de) Öneri icin • hazırlık yapıyoruz raz OECD Türkiye'ye yardım toplantısı eylüle kaldı Yalçın DÜĞAN ANKARA Ekonomik Is bırİLgi ve Kalkınma Örgütu (OECD) çerçevesinde Tür kıye ye bu yıl venlecek ekonomık yardımın mlktarı Din açıklanacağı taahhül toplantısı» eylül ayına kaldı Boylelıkle son uç yıldır mart haziran aylannda ger çakloşen •yardım toplantısıbu yıl eylül ayına sarkmış oldu Aslında Turkıye nın dıs ekonomik illşkilerl arasında 1982 yılında «en çok tartısı lan eknnomik konuların ba şında» OECD çerçevesinde Türkiye'ye venlmekte olan •yardım. geldi 12 Fylul «on rasında 1981 yılında Törklye'ye ekonomlk vardım» olağan lşleylş kuralla.n rultusunda gerçekleşrniş olmastna karşın bu vıl «yardımla politlk koşullar arasında» baölantı kurma egıll mı Avrupa ulkelerinde gi derek hız kazendı •Yeniden dcmokraslye dönüş takvlmi nın Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından açıklanrna Sl oedenlVİP 'nVnrirln'ri (Arkası 9 Sayfada) Sayıstay ın 120. kurulusu kutlandı Evren: Sayıstay bürokraük Ingiltere baskentin kuzeyine çıkarma yaph engel teşkil elmemeli ANKARA, (Cumhurivet Burosu) Devlet Buşkanı Kenan Evren, Sayıştav a devletln malını korumak İcin ödevler düştü&ünü bildirerek «Bu dnem II ve huvıik gnrev Sayıstay gorevlllrrınre devlet çarkının sılratle dönmesfnl Anleylcl blr biırokratik engeller serlst teş kil etmemelldlr. dedl (Arkası Sa 1 1 , Sü 4 de) Dı? Haberler Servlsl Inglllz bırliklerinln Folklond Adaları nda kıskac harekalı surer ken. Oueen Ellzabeth 2 de bu lunan 3500 askerin Port Stan ley ın kuzeyine cıkarma /ap tıkları bıldırıldı «Press Assoclatlon» haber ojansının bıldirdığıne gore Q ueen Elızabeth 2 transatlantl ğınde bulunan yaklaşık 3 500 Ingllız askerl, Falkland Adala rı nın başkentl ve Arıantln bir lıklerinin en guçlu olduğu Port Stanley'ln kuzeylnde cıkarma yı gercekleştirdıler Press As soclatlon a gore, Ada'da ılerleyen dort bin kadar asker de Port Slanley'ln 12 mil kador doğusuna yaklâşmış duruai ANKARA ( I A ) TUrk t? Oenel Başkanı Şevket STümaz Konfederasyonun asgarl ücret konusunda ça lışmalannı sürdürdüğıinü blldirdi, «gelecek hafta Içlnde Asgarl Ücret Teshlt Knmisyonu toplantısına ha (Arkası Sa 11 , Su 1 de) Port Stanley düşmek üzere dalar Stanley'e «çok yakın» olrtukInglllz bağımsız televlzyonu larını ve ılerlediklerlnl açıkioITU, daha once yaptığı blr a mıştı Port Stanley In 80 km Ciklamada inglllz blrlıklerlnln. batmındakl San Carlos da InFalkland Adaları ndaki en guç gllız askerlerl ile b'rlıkte bu lu Arıantm karargahı Port lunan BBC muhabırı Mıchaie Stanley den «atıs menzlll u Nicholson «Port Stanley \Ozaklıkta» olduğunu blldırmış lundayız Port Stanley'l almotır Ingıllz yayın kurumu BBC mız kolay olmayacak ama bude. ingıllz askerlerının Port (Arkası Sa 11 , Su 1 de) Tasarımn tümü kabul edildi YA^LI KADININ DUASI Devlet Bnşkanı, ıinı.ekl gun glUıği yerlerde sevçi goNtemiyle karıjı tandı Bu aratla Kurtbogazı Barajıntla vaşlı blr kadın Evren için dua ettl ve yanaklarını okşadı KIZILCAHAMAM'DA YURnASLABLA bncekl gün Batıkent'ln temeı atma torenlnden sonra Kızılcahamam llçesl, Kazan nahlyesı ve Kurtboğazı barajında lncelemelerde bulundu Evren, Ankara lstanbul karayolu ü/erlndekl Kazan nahlyesınde bir kahvehanede vatandaşlarla solıbet etti Koyün en yaşlılarından oluşan bir gurup yurttaşa çeşltlt sorular (Arkosı So. 11., Su 1 de) Anayasa Mahkemesi, Elçi'nîn tutukJpnmasmı kararlastırdı ANKARA (Cumhurivet Burosu) Bcıyındırjık Eskı Bokonların aan Şerarettın Elcı ve 5 orka da B ,nın Yuco Dıvan da tutuktcınrnalarına korur vorıldl Şf> ralötlın fclcı ve sonık Adnan Mıdyad ın doırelerine tedblr rfo nolmofcina koror verildl Yüce Dıvon da dun yqpılon dıunısmada doha öncekı dunjş "noda belırtılen ıstemler konu snndakı aro knror ocıklondı Ajv kararda sanıklar Şerafetttf? Elcl Mohmet Badur Mehmet Nımet Kılıçer Adnan Mld yad Nurl Oebeloğlu ve Yaşar Cehreli nln «Bazı suçların ağıı cezalık olması, delıllerln henuz toplanmamış olması» nedenıy le Başsavcılık ıstemıne uygun olarak tutuklu yargılanmaları nın kararloştırıldığı acıklanriı Ayrıccr sonıklardan Vedat Ge beloğlu nun solıverilmesine ko rar verıldı Şerafettın Elcl'nln Gozlos manpaşa'dokı Adnan Mıdyad ın Ayrancı'daki dalrelerlne ruş vet miktarıyla stnırlı olarak ten bir konuldu Yüce Dıvan Şerafettln Eıcl nın, Mıllı Guvenlık Konseyl so ruşturmo komısyonunun Ana yasa'nın 90 maddeslne aykırı olarak kurulduğu ve bu ne'len le Yuce Dlvan da hukukca acı lan bir dava bulunmadığı yo lundakl savını oybirlığiyle red dettl Bazı sanıkların soruşturrm komısyonu raporundakl ıddıo (Arkası 9. Sayfada) Özal: Yetkî tasarısı bürokrasiyi asgariye indirecek ANKARA, (Cumhuriyet Bu rosu) Danışma Meclısi Ge nel Kurulunda yetkl yasa ta sarısının tumu kabul edılereı< maddelere gecıldı Başbakon Yardımcısı Turgut özal goruş meler sırasında 4 kez soz ala rak tasarıyı sundu Özel tasarının burokraslyı as garıye Indırmek Taşra Merkez denges nı duzenlemek amacıyla (Arkası Sa. 11., Su. 4 de) Ivrupalı RÜzeller soğuk ha\a yUzünden mayo glvemeylnce frlyslleıi İle poz verdller (F"toi;rsf: Ejider C R M K ) Luns: Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlasmazlıklar kaygı verici • Bayulken. taraflann beyanatta bulunurken gergmhklere sebebıyet vermemelerım söyledi. GÜ ELLER SOÛUK YUZUNDEN FAZLA «AÇILAMADILAR» Yalçm PEKŞEN Ulİ5emlzde ilk kez duzenlenen Avrupa Güzellık yanşmasına katılacak guzellenn çoftu dün lstanbul da toplandılar. Ancak Navaların ansızın soğuması üzerine dort gunden berı hazırlandıkları •uçılmayi» gervekleitıremedıler iö nıayıs cuma gu^u lstanbul a gelen guzeller arasındaki gergınlik dün son haddıne varmıştı Çünkü dort gundür sadece bırbırlenrun yuzkıru görebılen guzeller «klmin ne olduğunu anlayabilmek lçln> dun Rumelıhısar'da yapılacak olan mayolu Koa tenyl bek lyorlardı Cumartesi günü EtapMarmara otellnde yapılan elbıselı tanışma kokteıybnde blrbirlertnın yuzlorıni Incelemışlei' ancak tam bir karara varamamışlardı Daha dogrusu tek tek konuştugumuz (Arkası 9. Sayfada) Otobüstüpgaz karnyonu carpıştı, 16 ölü var AFYON, (Cumhurlyet) Af yon Antai/a karoyoı jndn dOn saboha karşı meydana gelen trafık kazasinda 16 kışl uldu, 13 klşl de ağır seklHe vara landı Kaza. Dlnar ilceei yakınıarın(Arfcnı So. 1 1 . 80 7 de) GÖZLEH UĞUR MUMCU Bir •• Ozerklik Dramı... Türklye Bıümsel ve Teknlk Araştırma Kuru mu (TÜBtTAK) Ünivorsitelere blrer yazı yazarak son yıllarda yapılan btllmsel araştırmaları ıstemlg selen yazılara gore ünlversltelerde, klm hangl jrofesör. hanpl doçent ve hangl aslstan ne glbi (Arkası Sa. 11, SU. 7 de) Haber Merkezi Kuzey Atlantlk Asomblesl Genel Kurulu nun Porlekiz de yaptıjı cahşmalar sıraeında bir acıklamada buluian NATO Genel Sekreteri Joseph Luns. «Turklye İle Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklardan kaygı duyduğunu» soyledl Luns, Turklye ile Yunanıs tan'ın NATO ya uye olmaları nın aralarındokı anlaşmazlık ların daha ciddl boyutlara ulaş masını engelledlğlnl savundu NATO Genel Sekreteri 12 Evlul'den önce Türklye'de tam (Arkası Sa 11., 8ü 6 da) Cocuk Mahkemeleri Yasası bugün yürürlüğe giriyor Suçlu çocukları, 30 yaşından b'iyük ve çocuğu olan yargıçlai* yargılayac1 ANKARA (Cumhurlyet Bıırosu) Çocuk Mahkemeleri YHsası bugünden itibaren vllrUr lüğe giriyor 1979 yılında çıka rılan «Çocuk Mahkemelerlntn Kurulusu, Gttrev ve YarfnJam» Usullcri Hakkında Yasa»ya R f > re, Çocuk Mahkemelerlnin ku njluşu beş vıl ıcindo tamaml» nacak Halen 1115 va?)anndak| sa nık çocuklann dsvalnrırm b»kar 1 Nedir?Çocuk mahkemeleri tlk Çocuk MahKemesl ABD'nln Şıkago kentlnde 1899 yılında kuruldm Avru pa'da ise ilk Çocuk Mahkemesi 1905'de îngllUr»' de gerçekleşörlldl Sonra sırasıyla 1911'de Portekte. 1912 yılında Fransa ve Bel çika 1014'de Macaristan, (Arkası Sa. 11., 8u. 4 d») 1 11 ruk «ı y. keım ro, keraeye yetkl verllmestnl» istedi Her 11 ve Asliye Mahkemesi teşkllatı bulunan her llçede bir Çocuk Mahkemesinin kurul teı görevslzük masını Ongören yasa mahkeme yc, bu davalaru baskan ve Uyelertyle haldmlemderin bellr rinln 30 yaşından btlyük ve çoradosyalan u cuk sahibi olmalarını öneörlluılacak yor. ı 18 nisan Yasaya göre. 15 yaşını bltlr t gönderd'gı meyen küçükler tarafından 19 «tnde <Çn lenen genpl mihkPinpİPrln gtt % Inırulaca « ba mah revine glren ağır cezalı suçla«Ini bo ra iliskın davalar lllerflekl Ço ılr roah (Arkası Sa. 11., Su. 2 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog