Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYTNLAR1 Söylevin BfcJMiELER DölümUnü ıçeren J. cildi lle ATATÜRK'ÜD btiyük NTJTUK' unu tamamladı Ord rtlrlcçeleştlren t*ro» Ur H. V VULtDKUEOftLl) BDERÎ :5 I LtRA M l İ8TEMK ADRESİ: Türkocagi Cad. 3»/« Cafcaloglu tSTANBtTl Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20719 Kurucusu: Yunus NADt 20 TL. 9 Nisan 1982 Cuma ÇAĞDAŞ YAYINLARI Öyküieriyle Atatürk'ün Ozel Mektupları Derleyen: SADİ BORAK EDERİ:)200 LİRA tsteme adresi: Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL Kıdem taznıi icin calısma ANKARA, (Cumhurtvet Börowı) Çalışma Bakanlığında kidem tazminatı fonu oluşturul masifta iliskin çalışmalar yapıldıfr bildirildi. Yetkiülprdpn edlnilen bilgive sröre, vapılan çahşmalarda iki avn konu tartışılıvor. Üst düzeydeki tartışmalarda. fonun «etnekll Ikramfyesl» islevini m1 yoksa, «issizHk slçortası» lşlevini mi yerine Retirpregi konusu sçıklı&a kavuşmadi 1475 savılı 1s yasasınm 14 maddesindp Işvpren sorumlulu£u altında. vslnırca «vaslılık. «nekllHk. maiüHük. Slöm *p tapfan fideme hallerlnde» devlet kurumlarında va da ban kalannda kıdem tnzminatı fo Evren döndü Diplomatlarımıza saldırılar sürüyor Fonun, emekli ikramiyesi îşlevini mi, işsizlik sigortası işlevini mi yerine getireceği konusu tartışılıyor. nu olusturulması hükmüne yer verildiğini anımsatan yetkililer, bu hükme açıklıfc Retirilmp si jrerefctigini belirtivorkır. Bfr Insım yetkiliier. kıdem tazminarımn valmzca emekH olmak istpven itçilpre ernekl! n ikramiyesi ol rak flrtenmesini finenrken, digerlen t«e. kıdem tazminatının i$çinin haksız ışten çıkartılmasında bir sosyal euvence, btr işslzlik sigortasi islevini verine getirmesinden yana olduklarmı bildirivorlar. Çalısma Bakanı Prot. Turhan Esener de, fcıdem ta7mlnatı fonu kurulmasma iHskin bir ça lısma vapıIdıSını ancak çahsmalann hpnüz bır noktada odaWa?msdıgîni biidirdi Edinilen bilerfve eöre. yenı hazırlanacak fon tasarısı, da. ha önce hazırlanan kıdem tasminatı fon tasansına benzer yonde hazırlanacak eski tasan, işverenlerln. her bir işçînin blr avlık llcret ve sosval haklannjn yüzde 10'unu fona yafırmalarını ve kıdem tazminatının bu fondan ödenmesini önsörüyordu. Fonun kurulus sermayesf lçin bir kereve rnahsus olmak üssre devlet bütçeslnden 5 milyar Hra yardım vapılmasını Içeren bu tasan, ödenecek kıdem tazminatı giin savrsım 30 11e sınırlamaktavdı KıdPm tazminatı fon tasansı ile ilsili calışmalann önümUzdpki haftslar içinde tamamlanarak ilfdli verlere ulaştınlaca§ı ıfade ediliyor. Romanya ile 3 ayrı belge imzalandı ANKARA (Cnmharlyet B«rosu) Devlet Başkam Orgeneral Kenan Evren'in Romanya Sosyalist Cumhu riyeti"ne yaotığı dört gün . süren resmi zıyaret, iki Ul ke arasmda çeşitli alanlar daki işbirliginin daha da yoğunla,ştırılması konusunda vanlan "örüs birliği ile sona erdi. Evren ve Çavuşesku tarafmdan dün sabah Bükreş'te törenle lmzalanan Türk Romen or(Arkası Sa. 11. Sfi. 1 de) Ottawa Ticaret müsavîrimiz vuruldu Haber Merkeri Türkiye'nin Kanada'nm Başkenti Ottawa Büyükelçlllğl Ticaret Müşavlri Kani Güngör, dün silahh bir saldın sonucu ağır yaralandı. Dışişlerl Bakanlığı Enformasyon Daire Başkanlığı'ndan verilen bllglye göre, Ka ni Güngör, dün yerel saatle 09.30'da Işine gltmek üzere evlnden ayrıldı. Güngör, evinin garajında otomobiline binerken, kendısine iki el ateş edildi. f • EVtNDBN ÎŞÎNE GÎTMEK ÜZERE AYRILAN KANÎ GÜN GÖR'E İKt EL ATEŞ AÇILDI. AĞIR YARALANAN GÜNGÖR'ÜN SAĞLIK DURUMU CtDDt. Sağ omuzundan ve göğsünün sol tarafmdan kurşun yarası alan Kani Güngör. eşinin ve komşülarmm yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Hastane yetkilileri Büyük elçillk Ticaret Müşavîri Ka ni Güngör'ün sağlık durumunun ciddi oldugunu bildirdiler. Dışişlerl Bakanlığı'nca ya pılan açıklamada, Kanada Dışişleri Bakanlığı ile polis yetkililerinin Büyükelçiliğimizle irtibatta olarak, tahkikatı sürdürdüğü kay, dedildi. Saldtnyı gazetemiz baskıı ya verildiği saate kadar hiç bir örgüt üstlenmedi. Atina: Hükümet adalete müdahale edemez Newsweek'teki skandalın boyutSarı büyüyor Yanlış tanıtım için 100 milyon YETK1LILER, TlCARl KAZANÇ AMACIYLA YAPILAN BOYLE BIR İŞTE BU OLÇUDE BİR SORUMSUZLUK COSTERILMESININ AFPEDİLECEK BIR İŞ OLMADlÛ1NI* BELIRTİYORLAR. ANKARA, tCıunhuriyet Bürosut IstanbuTdaki bır özel reklam fırması tarafından furkıye'yı dışarıya lanıtmak amacıyta. «Newsweek» dergısinde para verilerek baftınlan özel ekte. ciddi bılpi hatalan ile yanlış de£er*lendirmelere yer veri!me«ı olaymın boyutlan bövüvor. Otayı vakından araştıran yetkıhlar durumun «En üst makamlora» ıntıkal etfınldığını bildirdıler Bır yetkili, •Ticari kazanç sağlamak amacıyla yapılan böyle bir işte bu ölçGde bir sorumsuz luk gösterilmesi affedilecek bir iş de£iU dedi Bu arada 32 sayfalık özel reklam bölümünün «New«ı week» dergısinln uluslararası baskısında çıkması içın 100 milyon lıranın üzennde bır para ödendığı saptandı. «Newsweek» dergisıne verilon bır sayfa reklamın ucreti 38 bin dolar. Bu Turk oarasına döküldü&unde her sayfa içın 5 milyon 700 bın lira ediyor Derg'nın özel reklam bolümünd9 banka VP holdin^lerin 18 sayfa tufan reklamı çıktı. Bu durumda ödenen para 684 bin dolara yaklaşıvor. Dovız olarak odcnen bu rek Romanya gezisinin ardından Iskeçe Türklerine müslüman dayanışması cağrısı yapıldı ATİNA Iskeçe înhanlı köylülerinin topraklarınm el lennden alınması olayına direnış amacı ıîe sürdürdukleri oturma eylemıne Batı Trakya'dakı tum Türkler müftüluk aracıhğıyla maddi ve manevi her türlu yardımın yapılması çağrısında bu lundu. Ankara"da Turk Hukumeti'nin Atina'ya verdiği nota'ya karşılık Yunan Hukumet Sozcusü de bır açıklama yaptı Oturma direnışlerinın 7. gunünde köyluler, tskeçe Müftusu'nü ziyaret ettiler. Türk azınlık lıderlerinden Iskeçe Muftüsü Mustafa Hil mi, köylulere, «Mücadeleniz hepimizin mücadelesidir. Da vanız, sonuna kadar davamızdır» dedi. önceki akşam, fskeçe müf tusunun başkanlığmda yapılan azınlık hderleri toplantısında, tnhanlı köylülerine her türlü maddi ve manevi • Türk azınlıh Hderleri Iskeçe Müftusu'nün başkanhğında toplandı. İsheçe Muftüsü. Türk azın hğını, direnişçi köylulere maddi ve manevi yardım da bulunmaya çagırdı. yardımın yapılması ve bu amaçla ulkedeki tum camilerde cuma gunu îskeçe muf tusunun hazırladığı bır hutbenın okunması kararlaştırıldı. Hutbede muslumanlararası dayanışma kavramı ışlenıyor ve ozetle şöyle denılivor.«Bugün, soydaşlarımız olan Evlalı (İnhanlı) köylülerinin başmda bfiyük bir felaket vardır. Ellerinden tar lalan alınmış, evlerînden çıkartılmışlardır. Sadece şehir meydanında yer yatak, gökyüzü yorgan. aç susuz görevlerine devam etmektedfrler. Bu soydaşlarımıza yardım konusunda müftülüklerimizce yardım kampanyası açılmıştır. Müslüman kardeşlerîmizin bu kampanyaya katılmaları bir müslümanhk borcudur. Bugün kardeşlerimizia üzerinde olan açılar yarın. bizlere de olabilir. Allah, yar dımlarınızı şinıdiden kabul etsin.» ATİNA'NIN AÇIKLAMASI öte yandan Türk hukumetımn Ankara'da verdıği notaya ilişkin olarak Yunan Hukumet Sozcusü şu açıkla mayı yapmıştır: «Batı Trakya'da ne Türk azınhği ve ne de Türk nufüsii buhınmaktadır. Yalnız ca eşit hakları olan Yunan vatandaşlan vardır. Bölgede yalnızca uluslararası anlaşmalarla değil. ay ni zamanda Yunan anayasası ve Yunan yasalan il« korunan bir müslüman azın (Arkası 9. Sayfada) lam ücretı Turk parasma vurulduğunda 100 milyon Uranın ü^tünde bir miktara ulaşıyor. Öte yandan. yapılan ara§ tırma sonucunda «orumlulu srun tümuyle Istanbuldaki ıian firmasına ait oldu^u, ya7'lar hazırlanırken resmi makamlara herhangı bır şekilde danışılmadıfı oğrenıldl. Bildirildifine göre. söz konusu reklajn firması. Tur kiye'yi tanıtmak amacıyla bir proje hazırladı. Buna gö re büyük holding ve bankalardan îlan alınarak Nevrsweek'te bir özel «TürMye» bolümü hazırlanacaktı. Gerek ilanlann ahnmast, gerekse yazılann hazırlanması reklam fırmasınm koordJnasvonunda yürütuldü. Türkiye hakkmdakl gerçeklerİT saptırılması nedeniyle tepki yaratan yazı İs«. Turkive've Kelen «News(Arkası Sa. 11. SU. 8 de) EVRENLE U r AKTA DİVALOG... Hasan CEMAL Devlet Başkaru Kenan Evren'in dıs gezilerınm ilgınç bir özellı&mden soz edilebılır Bu ozellık. Sayın Evren ile gazetecjler arasında kurıılan sıcak diyalogdur. Za man zaman samimi bır sohbete don,ü$en bu diyalog daha çok uçakta kuruluyor. Dörtbuçuk ay içinde İ7!ediğim dört gezide de bu sohbetlere tanık oldum zaman za man katıldım FHY'nın özel uçaprı Esen(Arkası Sa. II. Sü. 1 de) '•"£" ' Ingiltere Adaldrı abluka altına alıyor Ingiltere Savunma Bakam önceki gece yaptığı açıhlamada adaları çevıren 200 mıllık alamn savaş bölgesi sayılacağım açıkladı. Arjantin Içişleri Bahanhğı adaların *son askere kadar savunukıcağını* belirttı Dış Hsberler Servlsı ABÜ Dısıslert Bakanı Alesander Haig, Falkland bunalımında arabuluculu^ yapmak üzere Londra'ya gıderken, îngıltere hukümetı Palkland adalarınm 12 nisan oazartesı Türkiye saatıyle 07.00'den itibaren ablukaya ahnacagını açıkladı. îngiltere Savunma Bakanı Jonn Nott. önceki gece parlamentoda yaptıgı açıklamada adalan çevreleyen 200 millik alanın «savaş bölgesi» sayılacagını ve bu alana girecek Arjantin savaş gemilerine ates açıiacağını bildirdi. Savunma Bakanlıgı çevreleri ablukavi yarmaya çalışacafc Arjantin tankerlerl ile her türlü İkmal gemisine de ates acılacagını belirttiler Ariantin hükümetl ise, tngiltere'nm Falkland adalannın ab luka edileceSinl açıklamasından birkaç saat sonra, Güney Atlantik bfilgesinde bîr «Harekât Komntanlığı* kumldugunu açıkladı. Hükümet bildirisine göre komutanlığm başına Denız Harekât Dairesi Komutanlıgı Amiral Juan Nose Lambardo sefirildl. Arjantin askeri hükümetl ayrıca yedebleri silab altına ça« ğırdığını açıkladı. AA., hUkümeun bu açıklaıtıasmın, tngiliz gemıleri Arjantin gemilerine saldırdıgı taky dirde, aynen karşılık verileceğl anlamına geldiğini belirtiyor. Arjantin İçişleri Bakanlığı da, Falkland adalarınm «Son Arjantin askerine kadar savunulacağını» açıkladı. Bakanlık askere gönüllü yazılmak ıstevenlere hitaben yayımladıgı bıl Idama hükümlu Erhan davasının tek tanıgı yeniden ifade verdi îstanbul Haber Servisi Tek tamğın ıfadesı ile venlen oium cezası olayının sanığı Ahmet Erhan içın tanık Aysel Altış'ıın yeniden ıfadesı almdı. AV.SPI Aluş adı ıîe bır süre önce Danışma Meclısi ve Başbakanlığa gönderilen bır mektup ta tanık mahkemede yalan söyledıŞıni bildırmiştı, Dün yaymlanan bir Istanbul gazetesinde ise, tanık Aysel Aluş'un bu mektubu kendisuun yazmadığmı öne sürmesi ve mektubun sahte oldugunu bildirmesi üzerine Askeri Savcılık bu yaytru ihbar kabul etti. Askeri Savcı Kıdemll Hakim Albay Süleyman Takkeci olayın tek taruğı oldugunu ileri süren öldürülen Mehmet Aluş'un kızkardeşinin ıfadesini aldı. Aluş'un savcılıkta verdlği ifadede de mahkemede yalan tat nıklık yapmadığını ve Danışma Meclisi'ne bö^ıe bir mektup <,azmadığım soyıedigi ögrenlldi. Tanık. Aysel Aluş'un Savcılıkça alınan tfadesi Askeri Targıtay Başsavcılıgı'na gönderildi. Ancak, sanığm el yazısı ile Danışma Meclisi'ne gönderilen ya zı arasında ekspertiz raporu ile bir karşılaştırma yapılıp yapılmadığı öğrenilemedi. dınde, sorunun bansçı yollar(Arkası 9. Sayfada), ABUZER UGURLU VE ARKADA$>LARI Toptu kaçakçılık savıyla Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı (3) Numaralı Askeri Mah kemesi'nde yargıianmalarına başlanan (sağdan solal Abıuer Ugurlu «ayakta duran), Hasan Akın, Halil Anlaşan. Kadir Anlaşan ve Erkan Eroğlu'nun dün sorguları yapıldı. (Fotoğraf: Necdet DOGAN) TISK Baskanlığma yeniden Narin seçildi Sanayi malzemesi kaçakçılığı Abuzer Uğurlu için savcı 15 yıla kadar hapis istedi tstanbııl Haber' Sfrvisl ı TIR dolusu kaçak sanayi malemestni vurda sokarak, alıpatarak resekkıll halinde edm iJk esvası fcacakcilıSı 'suçunu •slediklpri savıvla haklannda lava acılan Abu7pT Ufurln ve arfcadaşimn varplanma'anna «itanbu! SıkivHnetim 2 Numaal» Askeri Mahkeme'de bas»ndı. Dıınışma bır avııkatın tlerı iirdtiŞı") mahkempnin bıt davaa bakmakta eörpvlı olmadıŞı avı knnıısunda savcmın K^TÜS lîldtrmpsi için ertelemrken Abu er Ügiırlu'nun tahHve istemı eddedildi Duruşmnda tttmliV saptamamdan sonra Askeri Savcı idianameyi okudu. Savcı, «saıklardan Ahn/or Uğurlu'nnn enliz vakalanamavan sanıklar Narin: Zorunlu isci* • cıkarma istemi olumlu karsılanmalı ANKABA, (Cumhuriyet Börosu) Türkiye Işverenler Sendikası Konlederasyonu Genel Kurulu duıı Ankara'da yapıldı ve Başkanlığa yeniden Haht Narm seçildi. TİSK Yonetim Kurulu Başkanı Halit Narin, «İşçi lehine düşünölen tek yanlı ve tek yönlü çözümler. çalısma hayatımızı çok 7or bir noktaya getirmiştir» derken, TÜSIAD Yönetim Kurıı lu Başkanı AH Koçman da, «Işçi kesiminln 12 Eylül sonrasındaki dönemdo gösterdiği tarihi so rumluluğu takdirle karşıladıklannı belirtti. TTSK'ın 14. Genel Kurulu açarken yaptığı konuşmada Halit Narin, 24 ocak kararlarıyla ekonominin yeniden canhlığa kavuştuğunu, ancak butün bu olumlu gelişmelerin yanında bazı ciddi, sosyal ve KUBALI: ekonomik sorunlann çözümünde giîçlükler ile karşıla şıldığını belirttı, istihdam e Tanmsal sanayi etkiîi lastikiyötî sağlanmasını iste biçimde desteklenmeli. yerek, «Bu elastikiyet sağlanmadiğı takdlrde işyerlet'konotnl Servisi 7. îkrine yuklenecek aşın istihdamm mali yukümlülügrü tlsatçılar Haftasınm dünkıi oturumunda konuşan Dr. (Arkası 9. Sayfada) Ali Nalli Kubah, «Türkiye 1960'larda planh döneme gi Ekonomik Yorum rerken. tarım ve tarıma da (Arkası Sa. 11. Sü. H de) • Askeri Savcı, Uğurlu ve 4 arkadaşınm teşekkül halinde gümruk eşyosı kaçakçılığı suçu işlediklerinı ıleri sürdü Seiahattın ttâvensoT ve Halll Kılıçoclu isimll jahıslarla anlasarak sanavi mal^emeal kaçaki'ilıgı vapmak fizrre ortak oldnklarmı vıırt dıjından eetirilpn malwmenfn ırtvasav» K0f rülmıdpn 15 nlsan 1981 de Karsköv'dp ele eeçtl&ini» soyiedi. Bu aramanın yapıldıgı tşyerinde ve daha sonra sanık beyanlanyla vapılan dlger aramaiarda kaçak olduklan saptanan çesitli el aletlert. 5 bin 500 adet fiber zımparasma da el konuldugu iddianamede yer aldı. Savcı bu lşverlerinin HaHI Olaganıistü ve Normal ADANA, (Cumhuriyet Güney UJeri Bürosu) Gazıantep'te adam oldurmek su(Arkası 9. Sayfada) çundan yargılanan yasa dışı TKP/ML Devnmcı Halkın Birlığı üyesı 8 kişıden 2'si (2) Nolu Mahkemece ölüm Içişlert Bakanı Selahattin lendırildiğinde olumlu so cezasına çarptınldı. Temmuz 1980 tanhinde Çetiner 12 Eylul'den sonra nuçlar çıhmaktadır. Dünkü basın toplantısın Gazıantep'te Abdülkadir Eüstlendiği sorumluluk sınavında dürust bürokrat kim da sayın Bakan'ın açıklama kinci, Halil Çalışkan ve Şev lan düşündürücü olmuş ket Dernirel adlarındaki kiliğiyle dikkati çekmiş bir emekli askerdir. Içişleri Ba tur. ız Eylul'den sonra te şılen öidurtnekle yargılakanlığı öteden beri tartışrör ve anarşiye karşı başa. nan 8 sanıktan Cuma Kekmalann odakla$tığı bir kıı rılı bir savaşım verildiğini likçi ve Hanifi Yılmaz, plan ruluştur. Uzun yıttar Em söyleven sayın Çetiner şu layarak adam öldünnek su niyet öroütünde yarattığı kaygıstnı dile ^petirmekte çundan ölüm cezasına çarpDiğer sanıklan bozuklüklann da birden bi dir. *Normal döneme geçil tınldılar Osman Dilek 10 Musa KoVra düzplmesi alanahsızdır. dikten kısa süre sonra eskı kut 15 yıl. Tavyar Dölek 11 Buna karşın Bakanlık dü anarşi ve terör ortammm yıl 8 av, Niyazi Korkmaz zeyinde saytn Çetiner'in tu++• 24 yıl 4 ay Celal Demir 20 tum ve davranışUın değer • (Arkası Sa. 11. Sü. 8 de) yıl ve Mehmet Ali Yılrâaz da 12 vı 1 hapis cezalanna çarptırıldjlar. Kılıçogla'nun ortajtı Hasan Akın ile Halll Anlaşan ve Erkan Erof In'na ait oldugunu bildırdi Bu sanıklann ifadelerınde kaçak mallan ttalyan uyruklu varlıSı da saptanamayan Bemar ChampiKnou'dan aldıklannı söyledlklerini belirttl. Sanıklar tarafmdan verilen faturalann kaçak mallara uygun olmadıgının anlaşıldtjb iddiana mede kaydedildi. Kadlr Anla»an adlı sanık da babasma ait isyerlnde vapılan arama sırasında buiundugundan şebekeye dahil olmaktan sanık gösterildi. Asken Savcı iddıanamesınde tüm sanıklann teşekMU halmde giimrük e^yası kaçakçılığı stıçunu işlediklerinın belirlendığini e\ l o ™'" r ' n p ııvan «liin Adana'da 2 kisi ölüm • cezasına çarptırıldı .HflFTASI cmujEfi UĞUR MUMCU Kimler lsbirlikci? • • Mutsuz Azınlık ÇAKMAKU: Yalçm BOĞAN ANKARA înanmak biraa güç ama, dün TUrklye'de tari he geçecek bir olay yaşandı: Türkiye'de ilk kez «mutsuz annlık» genel kurul düzenledl Gcçen halta Türkiye îsveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSS) tarafmdan basma yapı lan açıklamada «işçilertn mutlu azınlık» oluşturduğu vurğulandı. Dem:k W, işverenlerin ken (Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) Tanma yeterli kaynak aynlmaması ciddi sonuçlar doğurur. Ekonomi ServisJ Istanbul Üniversitesl Mezunlar Cemlyeti'nce düzenlenen 7. îktisatçılar Haftası'nın dor düncü gününde bir konuşma yapan Danışma Meclisl üyesi Cemil Çakmaklı, t a n (Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) Ceza Yasamızda «örgrütltt suç» adını rerebilece|imiz suç türlerinde Işjedikleri suçları itiraf edenlere ya da ihbarda btılunan suç ortaklarma ceza indirimi sağlayıcı hükümler yeralmıştır. Sözgelişi, örneğin Ceza Yasasmm ünlü 141 ve 142"nci (Arkası 9. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog