Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Gazi M. KemalATATÜRK OÎLT 1, 2 Onuncu bası tle altmışıncı blne ulaşta. TUrkçeleştiren : Ord. Prof. l)r. H.V. V ELtDEDEOGLU EDERİ: 350 TL. tSTEMK AUKKSt: rtirkocagı Caa. 39/41 Cagaloglu tSTANBUt SÖYLEV Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20718 Kıtrucusu : Yunus NADI 20 TL. 8 Nisan 1982 Perşembe • , ı | . ı ı ı .1 ıı ' ı . 1 1 1 . . ı BirinciAsamavaHa/ırhma Modem Matematik ModemRzik ZiTindenCözüm (KoteilereHaarlarna) Beşiktas. kanbtri 60 72 006072 01 Hicabi Koçyiğit bütün ifadelerini değiştirdi . . . ı ıır • • ' MHP yanlılan davanın seyrini değiştirmek icin beni kullandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MHP ve Ülkücü kuruluşlar davasının seyrini değiştirmek savıyla jargılanaıı Hicabi Koçyiğit, daha önce verdiği ifadelerin yaîan oiduğunu belirterek «MHP yanlısı olduğunu açıkca gördüğüm enı tıiyet ınensupları ve bir Msım avukatlar IVIHP davası se bebiyle beni emellerine alet etmektedirler» dedi. Koçyığit '.vukatlarma ücret vermediğini onların kendisine harçlık verdiğini söyleyerek, Askeri Cezaevinde bazı görevlilerin MHP ve bazı emniyet görevüleri lehine ifade vermesi için Kendisine baskı yaptıklarmı açıkladı. Ankara Sıkıyönetım Komutanlığı (1) Numaralı Askeri Mahkemesinde dün yapılan du ruşmada sanık Hicabi Koçyığit «Bazı açıklamalarda bulunacağını» söylejerek duruşmanın kamu güvenliği yönünde gizll olarak yapılmasını istedi. Koçyiğit'in istemi mahkemece kabul edildi. Bunun üzerine sa vunma avukatları Abdullah Çahkoğlu, Sırrı Erkuş ve Faruk Keskinkılıç da salondan çıkanldılar. yapıldığı salona almarak sanık Koçyiğit'in anîattıklannın Gizlilik kararının alınmasmkamu güvenliği açısından sadan sonra yapılan duruşma kıncalı görülmecliğini belirteyaklaşık üç saat kadar sürdü. rek, duruşmanın gizliliği karaDaha sonra dinleyiciler ve savunma avukatları duruşmanın nnın kaldırıldığını açıkladı EVREN PABRIKADA Devlet Başkanı Evren bugün yurda dönüyor. Evren önceki gun Bükreş yakınlarındaki Ağır Mahina İmalat Fabrikasını, dün de Braşov'daki 'Steagul Rosul Kızıl Bayrah* kamyon fabrikasını gezdi. Fotoğrafta iki Devlet Başkanı Ağır Makina İmalat Fabrikasını ziyaretleri sırasında görülüyor... (Fotoğraf: a.a.) Evren, bugün yurda dönüyor Ekonomik işbirliği programı imzalanacak Hasan CEMAL bildiriyor POYANA BRAŞOV Devlet Baskanı Kenan Evren ile birlikte Braşov yaylasına tırmanıyoruz. Konvoy çam ağaçlarıyla kaplı dağa kıvnla kıvnla çıkıyor. Romanya'nın en büyiik kış turizmi ve kayak merkezi o!an Poyana Braşov'da 2000 turistik yatak var. Karlar henüz erimemiş. • DEVLET BAŞKANI DÜN BRAŞOVDAKİ KlZll BAYRAK. KAMYON FABRİKAS1 İLE TURK HAL1LARININ BULUNDUCU .KARA KİLİSE*Yİ ZİYARET ETTİ. Evren, burada Romanyanın 17. yüzyıhn başından kalan en eski ilkokulunu da ziyaret etti. Evren bu arada eski tahta sıraların üstünde duran taştan yapılmış küçük karatahtaları gördu. Ve Taştan küçük ka r a tahtalan biz de bir zamanlar defter gibi kullanmıştık» dedi, gülerek... Bu arada, Evren'in ziyaret prog ramında yer alan ve 137 tane antika Turk halısmın süslediği «Kara Kilise» onarıma alındığı için ziyaret iptal ediJdi. Evren, Braşov yaylasına çıkmadan önce Romanya'nın en büyük sanayi merkezi olan Braşov'daki 23 bin işçinin çalıştığı (Arkası 9. Sayfada) Sanık, bazı emniyet mensuplarıyla avukatları suçladı. «Emniyette verdiğim ifadeler yalandır. MHP aleyhine sahte belgeler tanzim edilmedi.» «Cezaevindeki bazı görevliler, emniyetteki ifademi tekrar etmem için bana baskı yapıyorlar.» «Avukatlarımdan bir kısmı, emniyette ifademi alan polis memurları aleyhinde konuşmamamı telkin ediyorlar.» HİCABİ KOÇYİĞİT Gizli duruşmada eski ifadelcı iııin tam tersi iddlalarda buiundu. lar. Gizlilik kararının kaldırılmasmdan sonra duruşma tutanakları açıklandı. Duruşma futanaklannda, Hicabi Koçyiğit'in I98n yıiı nıayıs ayında Kayseri'de ülkücü ler tarafından kendisine silah zoruyla if'ade verdirtildiKinı söylodiği görüldü. Hicabi Koçyiğit dünkü duruşmada daha önce verdiği tum ıtadelerın yalan olduğunu ve MHP da vasınm seyrini değiştirmek için yapılan bir oyuna alet edildiğini ifade etti. Koçyiğit, özetle şunlan söyledi: «Benim emniyette alınan Ifa demi aynen tekrar etmem konusunda Askeri Cezaevi iç Emniyet Amiri Mehmet Yüîbaşı ve orada görpvli askerler dalıi, bana yapılan eziyete iştirak ediyorlar. Ben bu haskılar içerisinde mahkemenizde dahl doğruyu söyleyemiyorum. Hatta duruşmayı izliyorlar, verdiğim ifadeler sebebiyle bulunduğum koğuşta bana eziyet yapıyorlar. Hatta, iiç gün öuce 17 mart tarihli îbrahlm Altunay imzalı daktilo ile yazılmış bir tehdit mektubu aldım. Bu mektuhu mahkemeye Ibraz ctmek için muhafaza ediyordum. Ancak bugün sabableyin koğuş yazıcısı bu mektubu ben den aldı. Yiizbaşı Tuna Akkurt da, tç Emniyet Amfri Yüzlıaşı Mebmet'e verdi. Adem Eroğlu'na MHP Gençlik KoUanndan Cevat Yurdakul' ıın kendiieri için tehiikell olduğtına dair yazışmalar olduğunu biliyorum. Ben, Adem Eroğlu'nun kendisine emniyet ve MİT* ce işkence yapılarak îfadesinin alındığım da bllraiyorum. Emniyetteki Bckir Puliu'nun talimatı üzerine o şekilde yazmıştım. Meselâ ben, Jandarma (Arkası 9. Sayfada). TÜRKİYE I\JİI\J TANITIM1NDA • Newsweek'te yeralan Türkiye ile ilgili reklam bölümündeki yanlışlar tepki yaratti part ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türk özel sektörü tarafından dünyaca ünlü «Newsweek» dergisinde bastırılan Türkiye konulu özel reklam bölümünce, Türkiye ile ilgili gercskler saptırılarak, bazı konularda ciddi bilgi yanlışları yapıldı. «Newsweek»in 5 nisan tarihli son <sayısında yayayımlanan reklam bölümün de çıkan imzasız bir yazıda «Rus Ermenistanının 1918'de Türkler tarafından istilasındo 1,5 milyon Ermeninln öldüruldüğü» öne sürüldü. Yazıda, lâm bölümü bastırmak istedi. Çıkacak yazı, ilan ve foloğrafların hazırlanması İstanbul'daki bir özel reklam şır ketine verildi. Dünyanm dört bir tarafına dağıian uluslorarası baskının son sayısında «Türkiye. Eski topraklarda modern bir devlet» başlığı ile cıkan 32 sayfa uzunluğundaki özel reklam bölümünde, Türkiye'yi konu alan ceşitli yazılaro yer verildi. Bunlar arasında Türk eko nomisinin durumu ve geleceği, Türkiye tarihi, ulkenin tu Romcmya'dan notlar İKTİSftTCILflR HAFTASÎ J SÜREN 24 Ocak modeli artık ömrünü doldurmustur Ithal ikamesi sağlayan sanayileri ihmal etmemek gerekir. Dışa açılma adı altında yoksullaşmamız hızlandırılıyor Rastgele ihracattan planlı ihracata yönelmeliyiz ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye, Yıman makam larının Batı Trakya'da îskeçe' nin İnhanlı köyünde yaşayan soydaşların topraklanna gereic çe gösterilmeksizin el konması ve yapılan itirazın mahkamece reddedilmesi üzerine diia Yunanistan'ın dikkatinl çekti. Yunanistan'm Ankara'dakl Eüyükelçisi Georges Papulias, Dışişleri Bakanlığına çağnldı ve Ankara'nın bu konudaki gö rüşleri Bakanlık MüsteşarvekiHasan CEMAL li Eüyükslçi Oktay Çankardeş yazıyor tarafından kendisine îletildi. Büyükelçi Çankardeş, Yunan Büyükelçisine «eJlerindeki mev POYONA BRAŞOV Anna Ekonoml Servisi 7. îktisatçı cut tapulara ve bu topraklaAslan'm sihirli kremi.. Gerovilar Haftası'nın dünkü bölümün ruı soydaşiara alt olduğun n be tal... Hemen her yerde bol nıik • NEWSWEEK'KTE BASTIRTILAN TURKtYE ÖZEL REK Itrten resmi belgelere rağınen, de konuşan Transtürk Holding tarda bulmanız mümkün.. DoLAM EKİNDE TÜRKİYE'NİN, TERÖRİZMLE UYCARYönetim Kurulu Başkanı Puat mahkemenin sadecc bir «gizli larla ya da Romen lirası ley Süren «ihracatr üncellk veren LIĞIN BACDAŞMAYACAĞ1 KONUSUNDA İSRAİUrapora» itibar ederek İnhanlı ödeyerek.. Gündüz ya da gece köylülerîntn itirazlaruu reddetbir moclplin sosval vö'nden çnk LE AYNI GÖRÜŞÜ PAYLAŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ. kremi... Gerovital'ın fiyatı demiş oünasmı hukuk ve adalct (Arkası Sa. 11. Sü. 8 de) • EKTEKİ YAZILARDA ERMENİLER VE KIBR1SA İLİŞğişmiyor: Kutusu 35 Romen An attempı in 1974 by GreekCyprim extremanlayışıyla bağdaştırmakta güç KIN CERÇEK OLMAYAN VE TÜRKİYENİN RESMİ I ists supported bv the milrtary govemment in lirası civarında. Resmi kurdan lük çekildiğini» bildirdi. Greece. to torce unıon vvıth Greece led to I üçbuçuk dolar ediyor. Karabor TUTUMUYLA ÇELİŞEN GÖRÜŞLER YER ALIYOR Çankardeş, ayrıca Türkiye' i Turkısh intervention. The island has beenj saya vurursanız iş değişir. O nin hükümetinin soydaşlanmı| partitioned ever sınce. • ' | zaman kutusu bir doların bizm uzun yıilardır resml belgeraz altına düşebilir... Greece ı/vants the Turks to vvithdravv from lere dayanarak kullanageldikTürk dış oolitikasının temel Cyprus. The Turks. and the Turkısh Cypriots, I rizm potansiyellni konu olan Nereden öğrendin diye soraleri topraklar üzerindekl mülEkonomi Servisi «7. îktisay that it is now too late to pui the dock I görüşleri ile celişen bazı gö yazıiar ile büyük holdlngler bilirsiniz. Söyleyelim: Bükreş' kiyet haklarınm korunması hu satçılar Haftası»nın «Bunalım back. and thai the Turkısh Cypriot state they j rüşlere de yer verildiği, ör ve bankaların ilanları yer ol susunda gerekli önlemlen alin merkezindeki gökdelen stili dan Füyümeye Geçişte Dışa . have set up in the north of the island is there j masını beklediğini de «önemlc» neğin 1974'ts Türkiye'nm mü Açılmamn Rolü» konulu dün Intercontinental Otell'nden çık dı. r fot good. in soma form or another. İf Iretand < belirtti. (Arkası 9. Sayfada) kü bölümlinde konuşan Prof. dahalesiyle Kıbns'ın taksim ilan bölümünün , girişınde end Palestine can be paaitıoned. then so can j öte yandan, Batı Trakya Dr. Gülten Kazgan. ihracat keedildiği de öne sürüldü. Der de «generallerin yönetiminde Türk azmlığı liderlerinden îs(Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) gideki yazıyla ilgili olarak so Tanık polis TürkiyeDemokrasisinln yeni kece Müftüsü Mustafa Hilmi ruşturma acıldığı öğrenildi. den inşası» başlıklo son yıllar de sorunun çözümü için giritutanaklardaki TÜRKtYE BÖYLE Mt TANITILIR? Newsweek dersisinin yuEdinilen bilgiye göre, bundakl slyasi gelişmeler konu aşimde buiundu. Atina muhabi kanda görülen satırlannda. «Osmanlıların I'anTiirklst emellerinin işkence sözünün dan bir süre önce Türk ö/el lan bir yazı yayımlandi. Türki rimiz, Hümi'nin dün İskece Va onüne dikilen Ermenileri ortadan kaldırmaya çalıştıgı. Rus Krliliğine yeni atanan Fanis Do sektörü ABD'de yayımlanan ye ile ilgili ciddi bilgi yanlışla «işlem» olarak menistanını istilâsı sırasında 1.5 milyon Ermeni'nin öldiirülriüsü. nas'ı ziyaret ederek durumla il ve tirojı 3 milyona yaklaşan nnm yapıldığı, değerlendirııygarlıkla terörizmin bağdaşmayacağı konusunda Türkiye'nin düzeltilmesi için Ekonomi Servisi «7. îktl(2 milyon 894 bin) «Nevvs melerm yüzeysel kaldığı dik gili bilgi verdiğini bildiriyor. tsraii'le aynı çörüşleri paylaştığı, Kıbns'ın taksim edildiği. trVali, toplu konut şirketini esatçılar Hat'tası'nın «Bunalım week» dergisinin uluslararakati C6ken bu yazıda, Türkilanda ve Filistin'in taksimi gibi, Kıhrıs'm da taksiminin mümbaşvurdu kili araziden çekebileceğini an üan BUyümeye Geçişte Dışa sı baskısında Türkiye'yi tanıt kün olabileceğine inandığı» i'adr ediliyor. Milyonlarca lira vereye'nin uygarlığın terörîzmle cak olay yargı aşamasında olAçılmanm Rolü konuiu dünkü rek 3 milyon tirajlı bir dergıde Türkiye böyle tamtüıyor. mak omacıyla özel bir rek(Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) ANKARA (Cumhuriyet Bü (Arkası 9. Sayfada) otunımunun konuşmacilarınrosu) Naci Zaman ve ar dan PİAR Genel MUdiirü Bükadaşarırun yargılandığı (Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) Haig, arabuluculuk dava duruşmasmda tanık: yapacak olarak dinlenen polis memuru Rahman Gümriikçü, tutanaklara geçirüen «sanık doğru söylemiyorsa, bir müddet bekletildlkten veya Ekonomi Servisi Doç. Dr. işkenceye tabl tutulduktan Taner Berksoy «7. Iktisatçılar Haftası»nda yaptığı konuşma sonra tekrar huzura getirilir> şeklindeki tümcedeki da. «ne pahasma olursa olsun UĞUR «işkence» sözcüğünün «işihracat; tophıma tnaliyetine MUMCU lem» olarak değiştirilmesi ükkat ptmeksizin ihracat. rast f (Arkası Sa. 11. Sü. 8 de) (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) 1 ya da 3,5 dolara sihirli krem Gerovital İSKEÇEDEKİ ELKÖYMA ÇLAYI ÜZERİNE YUNAN HÜKÜMETJNİN DİKKATİNİ ÇEKTİK KAZGAN TANLA: BERKSOY CS0ZLEÜ Dünden Yarına... Faikland bunalımı icin diplomatik cabalar yoyunlasıyor Türkiye'yi •rn "fanıtma Amerika'nın ünlu Newsvveek dergisinde Türkiye'ye Uişkin bir eh yaymlandı. Bu yöntemîn kullanuması doğal karşılanıyor. Batı'nın zengin ülkelerindeki ünlü yaym organlarında Afrika'nın, Ortadoğu'nun, Cüney Asya'nın «gelişmekte olan» devletlerinin propaganda ve reklam eklerine raslamr. Cerçi bu tür yayınların içe riklert, okuyanlnr için belli bir ihtiyat payıyla değerlendirilir ama yine de yararları yadsınamaz. 19'uncu yüzyıhn sonunda ve 2ffnci yüzyUm baslannda bu iş daha başka biçimde yapıhrdı. Batının ünlü gazetelerine el altından para vermeyi beceren bazı devletler yayınları çıkarlarına uygun biçimde yönlendirirlerdi. Bu gizli ilişki açığa çıktığında bir «skandal sayılırdı. Bu gibi yöntemler artıh bırakılmış, tanıtma ve reklam yoluyla açıh yöntemler benimsenmiştir. ••• (Arkası Sa. 11, Sfi. 6'da) Olağanüstü dönemlerin basını ile ilgili bir araştırma yapılsa ne kadar yararlı olurdu. «27 Mayıs basını», «12 Mart basını» ve de bugünlerin basınını anlatacak olan «12 Eylül basını».. Kimler ne demiş. hangi olaylarda ne gibi yorumlar yapmış. 27 Mayıs öncesi, 12 Mart öncesl neler yazmış, 12 Eylül öncesinde hangi yorumlara imza atmış? 12 Eylül'den sonra ne gibi yaklaşımları sergilemiş? 27 Mayıs öncesl ve sonrasmda kıvrak kalemi ile sivrilen bir gazeteci. ihtilal örgütleri ile sarmaşdo!aş olduktan sonra. 27 Mayıs ihtilalcilerine ve ihtilalin getirdigi Anayasa'ya yazmadık satır bırakmamış; bir zamanlar «köpekler» diye saldırdığı. «düşük iktidar» diye aşagıladığı siyasal çevrelerin hizmetine girmekte zerre kadar duraksamamıştı! (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) Dış Haberler Servisi ABD Başkanı Reagan , Faikland bunalımının banşcı yollardan cözülmesi icin iyi niyet girışım lerıni yoğunlaştırırken, Dışışleri Bakonı Alexsandr Haig'i İngiltere ve Arjantin'e gönderi yor. Haig'in bu sabah Londra' ya gideceği daha sonra Buones Aires'i ziyaret edeceği açıklandı. Beyaz Saray'dan yapılan acıklamada Haig'in bu nalımda arabuluculuk yapaco ğı belirtildi İngiliz donanması Faikland adalarma doğru yoluna devam ederken, Başbakan Mor(Arkası Sa. 11. Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog