Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

7 NÎSAN 1982 Cumhuriyet 9 (Başlarah \. Sa>Udu barışın sağlamlaşması yollarını birlikte gö rüşnıek için bu bölge devletlerlnin ytiksek dü^eyde üır goruşm e yapmalarından yanadır. Şimdiki koşullar altında böyle bir gö rüşntenin mümkiin oldugunu ve bütün kıta yaşamında olumlu ve önemli bir ola yı oluşturacağını takdir etmekteyiz.» Bununla birlikte. fürk tarafı bu konu da herhangı bır görüş bıldırmedi Çunkü Aakaranın oteden beri bu konudak) görü şü şoyle: Balkanların püvenlıği Avrupa'nın güvenliğinden aynlamaz. bu nedenle de Avrupa çerçevesi ıçindb bu konunun ele alınmasında yarar vardır Romanya Devlet Başkanı, konuşmasın da, Kıbrıs konusuna da değindi. Türk heyetinden üst düzeyde Hr yetkilinın deyişı tle Ankara'nın pozisyonu lle Bükreş'in P > <zis.vonu arasında teme) noktalarda bir bağdaşmazltk söz konusu degildi.Romanya diğer Dogu Bloku ülkeleri gibi Kıbns konusunda genel olarak uluslararası konferanstan yana gözükmekle birlikte, toplumlararası görüşmelenn sürmesinden yana bir tavır da alıyor KIBRIS KONUSU Nitekim Romen Devlet Başkanı. öncekı gece Evren onuruna verdığı akşam yemeginde, yaptığı konuşmada. Kıbns konusunda şunlan söyledi«Kıbns sorununun müzakere yoluyla çözümlenrnesine yönelik çabaların yogunlaşmasının Balkanlarda ve Avrupa'da barış ve güvenlik çıkarlarına tamamen uygun olduğunu ve Kıbrıs'ın bağımsızlığı ve hükümranlığının sağlanması, Kıbrıs'ta ikl topIumun barış içinde yanvana yaşamaları gereksiniminden hareket edilmesi gerektiğini addetmekteyiz.» Romen Devlet Baskanı. Törk Vunan tlişkileri konusuna da genel olarak değindiği konugmasında, Türk heyetinden üst düzeydeki bir yetkilinın belirttiğine göre, sorunların karşıhklı, müzakereler yoluyla çözftmlenmesinden yana olduklannı belli etmış ve Ege'nin bir «Barış denlzU olmasından memnuniyet duyaraklannı dile getirtniş. Çavuşesku, her zaman olduğu gibi bu kez de Helsinki nihai «senedinde yer alan ilkeler üzerinde de titizllkle durdu ve bu arada, içişlerine karışmama prensibini vurguladı. FKONOMIK KONULAR lki Devlet Başkanının başbaşa görügmelerinden sonra. özellikle ekonomik konularda heyetler halinde görüşmelere dün sabah da devam ediW Bu görüşmeler sonucu Türk heyetinden üst düzeyde bir vetkili. aşağıdaki konula^a ö?etle değinildiğitıi ackladi: • Ulaştırma alanında iki konu var: Birinrisi Köstenre ve Samsun arasında feribot seferleri. Yine Köstence Trabzon arasında Ro Ro sefprler*. Bu seferlere ilişkin anlasmanın yarın imzalanması beklenfyor. • Orta Anadolu Rafineris! ile ilgiii olarak 24 milyon dolarlık ek bir rnalzemenin Romanya'dan sağlanıp sağlanamayaca ECE BARIS DENİZI OLMALI ğ» eraştırılacak. Bunun için de Turkiye'den bir teknisyen grubu. Romenlerin Köstence'de kurmakta oldukları bir rafinerıye Biclerek teknık ıncelemeier yapacak • Petrol araştırması konusunda Rotninya'dan bir teknık heyet gelerek Türkıven'n çeşıtlı yörelerinde bazı ıncelemeler ie bulunacak. 9 Daha önce Romanya'dan petrol ara ınularında kullanılmak uzere 2ö sondaj kuieii satın alınmış. Şımdı de bu kuleler için gereklı 11 milyon dolariık yedek parça ıçın ınlaşma sağlandı. Bu konuda. aynntılı bir liste Romen tarafına iletiiecek. • Türkıye'nin Bomanya'ya bazı Dorç lan karşılığında madsn satması söz konusu. Hotnenler ozellıkle boraks, asitbcrik. ba rit vo manyezıtle ilgileniyorlar. • Dün sabah heyetler arasında yapı lan görüşmelerde Romcnler, üçüncü ülkelerle Türkiye ile ortak müteahhitlik işlen yapmak istediklerini belirttiler Türkiye'den mütoahhitlerden oluşan bir heyetın yakın dönemde Bükreş'e gelmesi beklenıyor • Romenler. Türkıye'deki lınyıt yatak larıyla da ilgılıler Özellikle Tekirdağ Saray yöresmde ve Anta'ya'daki llnyıt rezervlenyle Türkiye'de termik santral kurulup kurulamayacağını araştınyorlar. Bu konudakı gelişmeler de. dünkü görüşmelerde eie alındı. • Ankara yaktnlanndaki Kapulukaya Hidroelektrik Santrah'nın ihalesi Romenlerde kalmıştı. 3x18 tnegavat gücündekı bu santral konusu da bu toplantılarda görüşüldü. Bir de Denizli'deki 2x30 megavat gücündekı Adıgüzel Barajı için bir anlaşminın mayıs ayında Rcmenlerle ımzalanması da ihtimal dahilinde İNDEPENDENTA'NIN ENKAZI Görüşmelerde İstanbul'daki «îndepen denta» tankerinin enkazınm kaldırılması konusu da ele alındı. Pürüs oluşturan belki de tek konu nitellğinde. Enkazın kaldırılması için Romenlerin 18 milyon dolar sigorta parası ödemesl gerekll. Ko nu bir de bugün ele alınacak. Sonuça ulaşılması bekleniyor. Türkiye ve Romanya arasında bir işbirliği programmm ilân edilmesi söz konusu. Romen tarafı daha önce anlaşma niteliğlnde bir program önermlş, Türk tarafı ise bunun vsaman alacağını bellrterek bir lşbirllği programı önermlştl. Sonuçta, bir işbirliği programı metni yayımı kararlastırıldı. Ancak bu konu yarın sabah kesinleşecek. DÜNKÜ TEMASLAR Evren dün "Viktorya Sarayında yabancı misyon şeflerlni kabul ettl. Bükreş'tekl «Tarih Müzesi»ni gezdi. Bükreş yakmlarındaki Ağır Makina îmalat Fabrikasında ıncelemeler yaptı. Dün akşamüzeri otomobille 2,b saat uzaklıktaki Predeal'a giden Evren, geceyl Romanya'nın bir kış turizm merkezl olan bu kentte geçlrdi. Evren yarın Braşova'ya geçecek, burada «Kızıl Bayrak» kamyon fabrikası ile «Kara Kilise»yl zlyaret edecek. (Baştaralı l. Sayfaüa) yosunlora şoyle bır dokunup, «Mezar Taşı Mermsrden olsaydı yosun tutmazdı yazık» diyor. Bükreş'teki Askeri Ateşemiz de bilgi veriyor Devlet Başkanına yosunları rnezar taşlanndan temızlemek icın hayll astronomik ücret talep edilmiş... Osman oğlu Mehmet Onbu •^ı. 1333'de şehit düşmüş bu lopraklarda. rnezar taşınoc, jyie yazıyor Aşağı yukarı 191/ jlmalı... Bırmcı Düııya Sovo sındo, 1916 da 6. Kolordu Ro •nanya cephesıne gonderılmış Asker mevcudu 16 bın kışi KOdarmış... lki yıl ıclnde erıyıp gıtmiş koca kolordu. 5700 şehit saptanabilmış, ama kimlıkleri saptanabılenler bunların ıçınde haylı azınlıkta kalrmş... Romanya'nın dbrt oyrı yerınrie Türk şahıtlıklerı kurulmuş. 9un lardan bıri de Bükres'te. Evren'ln dün sabotıın erken socıt lerlnde zıyoret edıp calank kov duğu şehıtlikte 460 klmltöı bılinen mezar, 535 şehit icin de toplu rnezar bulunuyor... Yemyeşlı çimenlerln ortasındakl şehitlik son dereoe duzenll ve tertemiz. Etratı duvarla Bükres'te Türk 8 TümDer (Boştarafı 12. Sayfoda) bayrak Kamblyo Işlerı Genel Müdüru Yardımcısı, dlğerleri de bankada memur olarak calışıyor. Askeri Savcıi.kca sürdürülen soruşturmo sonunda münteslh TIP Fatih llce Başkcnı Rıza HalOk Ortaç, yönetim kumlu iiyelerı Hasan ö n gel, Mehmet Bltik ve öğret rnen Rezzan Kıray'm dosyaları TİP Yönetim Kurulu hakkındo sürdürülen 80ruşturma dosyasıyla bırleş tiriimek üzere ayrıldı. Askeri Savcılık bir kısım sanıklarm suc işiediklerine dair yeterli kanıt bulunmo dığından haklarında kovuşturmaya yer oimadığı kararı verdl. Bu sanıkiar şunlar: Erhan Şahingör, Nevzat Ören, Kadir Fuot Sezon, İsmail Ovalı, Ismet Taloy, Yılmaz Bozkurt, S«lahattin Yenersav. Nedim Usta, Zühtü Günar Ersan ! ve Hasan Karataş. cevrili ve hayli genlş alono yoyılmış Gırışte büyükçe bir oda var • tavana kador ysşıi çını bır sobanırt bulunduğu odc nın hemen girışınde renkli bı Atatürk fotoğrafı, onun aıtındo da Atatürk'un genclığe hıtabesı asılmış. Hemen onun aitıno aa zıyaretcıler ıcm bır defter konulmuş. Evren şehıtliğı gezflıkten sonro deftere şu 3otırarı düştü: «Birincı Cihan Harbi sırasın do bu topraklar üzerinde vato nı icin kahramanca savaşofok şehit olan siz vaian evlat'On önundo saygı ile eğiliyorum Ruhunuz şad olsun, 6 Nisar 1982.» Evren dun sabah Türk şenıt Hğlnden önce «Hürrlyet Kahromanlarıı amtına celenk koydu Sükreş'ın en büyük parkı n a n Hürrlyet Parkı'nın en hoklm verlndekl anıt 130 metre yuksekllğinde Koyu yeşıl ve kırmızı mermerden ınşa edılmış, Romanya'do sosyalızmln kuruluşunda emeğı gecen kış.ienn kablrleri de bu anıtın ıcinc*e ve çevreslnde yeralıyor. Romer, Komünl8t Partıslntn ılk Mden George Del'in mezarı da buroda... fürk şehıtiığlnden cıkt:ktan sonra Bükreş'i baştan başcı geçarek Devlet Konseyl Sarayıno doğru yoi alıyoruz. Pırıl pırıbir bchar sabahı. Genlş bir oic na yayılmış, yeşll aionlorı, park lan ve düzenlı coddeleriyle ge: çekten soluk alınabllecek şirın bir kent Bükreş, her taraf bakımlı, düzenli ve temlz. Eski yapılar aynen muhafaza ve res tore edilmiş. Restorasyon faaıl yetlnln hâlâ devam ettigı de dlkkatl ceklyor... ^Çaltsarılar... Sorülan... an 0 * 0 .•.•.•»*.•. İŞ KAZASI YA DA MESLEK HASTAÜĞI SONUCU İŞ GÜCÜ KAYBI: Sigortalı meslek hastalığı ya oa iş kazası sonucu iş gücünün en az %10 ve daha yukarısını yıtirirse sürekli Işgörmezlık geliri aimaya hak kazanır. Yılmaz STPAL SORU: Ben nisan 1975'te 25 yılımı ve 5.000 gunümü doldurarak %70'den emekll olaum Bana ayda 1.770 T L aylık bağlandı. 2564 sayılı Yasadakl yerlm ve gösiergernıe aylığım ne olacaktır A. Ruhi Gürsoy Beyierbeyl İSTANBUL DOĞUM KAYDİ KAÇ KEZ DÜZELTİLİR: Bir kıms8nın doğum kaydı mahkeme kararı lle düzeltıldlkten sonra Ikıncl defa düzettilmeslne Imkân yoktur. YANIT: Sıze %70 üzerinden 1.770 TL. ayda emekli aylığı bağlandığına göre ortalama 2.529 TL. üzerinden (1.770/%70=2.529) aylık bağlanmış. Yenl durumunuz ise: 1975 yılı Gösterge Tesbit Tablosunda 30.348 TL.'nın karşılığı oıan 7. Derece 6. Kademeden aylık alacaksınız. Gösterge sayınız 615 olacak Emekll aylığınız ise 1 Mart 1982'd8n gecer II 15.157 TL. olacaktır. Üc ayda ise 45.471 TL. Üc ayda Sosyal Yardım Zammı 2.500 TL. dahll alacaksınız. YIKANMAMAKTA DİRENMEK: Yıkanmak gibl bir medenl gereğl, haklı sebep olmaksızın yerine getırmeyen bir eş lle. bu yüzden cıkan geçimsızllk, şiddetII geclmsizllk sayılabllır. (Hukuk Genel Kurulu) BankerSerin tasfiye islemleri kıymetlerlnl ellerinde ran gercek ve tüzel kişilerde 15 günlük süre ıcinde bunıon tasfiye kurullarına bildirecekier Tasfiye kuruluna bildırılen temınatlar borçları karşılamadığı halde, herhangi bır hükme gerek kalmadan banker>n mal, hak ve alacakları haczedılıp paraya cevrilerek oiacaklılaro dağıtılacak. Tasfiyanin açılması kaldırılması, kapanması ve tasfiye taleblnln reddi karorları ile sıra cetveime ıtiraz gibl konularda verilecek kararlarda yüzbın lırayı aşan bir meblağa ilişkin olanlara karşı tebliğiden itıbaren 10 gün içinde temyiz yolu açık olacak görevli mahkeme Yenl kararnameye göre oan ce bunun dışında verilecek kakere borcu olan kişller bu ya rarlar ise kesin olacak. kınları crtakları tasviye başlaTasfiye için tasfiye kuruluna masından ıtıbaren en gec 15 başvuran alacaklıların sıra gün içinde borclarım ve borccetvelleri de tasfiye kurullar; ları teminatsız ise borco yeter derecede taşınır ve taşınmaz tarafından Resmi Gazete'de ya* mal ve haklannı blldlrecekier. yınlanacak. Sıra cetveline itıraz davası ilandan Itibaren 15 Borclarım vadeslnde ödemegün İçinde açılabilecek. yenler aylık yüzde 10 faizle bir ükte borçlanmış sayılacakiar. Bu arada Resmi Gazete'de Bankerlere. ortaklarıno, yö yayınlanan 38 sayılı kanun güneticilerme, bunların eşlerine, cündeki kararnameyle de, dausül ve fiiruuna. evlatlarınc, ha önceki kararnamelerde sokendi evlat edinenlere. ait mev rumlu tutulacakları ve mal var duat para, mal hak ve merMiıl lıklarını bildirmekle yükünjlü (Baştarafı 12. Sayfodo) karar verilecek. Tasflye ile ligiil Işlemlerclen önce görevli mahkeme, söz konusu banker, alacaklı ve borçluların ve diğer iigililorin ne şeküde hareket sdecekierini Resmi Gazete, Radyo ve Televlzyonda yayıniatacak. Tasfiyenin açılması kararı da aynı şekilde duyurulacak Tasfiye kurulu gerek gördüğünde bir aylık başvuru süresi 15 gün uzatabileceği gibi, başvuruda bulunacak alacaklıların alacaklarını soyadiarının alfabet'k sırasına göre gerekirse sıraya gerek duymodon vaz dırmalarını isteyecek > o!cn bankerlik kuruluşları yönetıcileri tabirlnin içinde, bu kuruluşların müdürlerinm de bulunduğu acıklandı. Böylece, ödeme güçlüğün Iclnde bulunan bankerlik kuruluşlarının müdürlerl de tasfiye ilanından itıbaren 15 gün icınde mal varlıklarını bildırmeieri ge rekiyor Komisyon (Baştaratı 12. Sayfoda) Jeri dereceye atamalan yapıiacak ve kıdeme eklenen süreleruı en çok 10 yılı borçlandırılarak emeklilik fiili hizmet sü relerine eklenecek. AZINLIK MALLAR1 Yunan hükümetınin Bâtı Trakya'daki Türk azonlığın vakıflarına el koyması halinde Türk hükümetıne İstanbui'daki Bum azmlığın taşınmazları üzerinde benzer önlemler alma yetklsi veren Yasa Tasansı Da nışma Meclisi Milll Savunnıa Içişleri Dışısleri Komısycnun da önümüzdekı hafta başında görüşülecek. İÇ TÜZÜK DEGİSİYOR Danışma Meclisi ıç tüzügünün değiştirilmesı amacıyla ça Uşmalar yapılıyor. Yetkililerden edinilen bılg)lere gore, Bütçe Plan Komisyon ıç tüzüğünü aksayan matidelermi değ;şürmek amacıyia bır Alt Komisyon kurdu. Ait Komisyon, iç tüzügün aksayan maddelerini tesbit ederek, yerıne yeni düzenlemeler yaptı. Bu konuda Alt Komısyon'un hazırladıgı taslak Bütçe Pları Komisyonu'nda görüşülerek be nimsenirse, bir yasa önerısı hazırlanarak Danışma Meclisi Başkanlığı'na verilecek. Yasa önerisiyle. Danışma Meclisi iç tüzüğünün 35'e yakın maddesinin değiştirilmesi öngörülüyor. Değişıkhkler arasmda Danışma Meclisi çalışma günlerinin yeniden belirlenmesi ve Anayasa'mn görüşmelerı sırasında izlenecek yöntemlere açıklık getirilmesi de yer alıyor. Türkiye'yi (Baştarofı 12. Sayfada) bir çözürn olması gerektiği vurgulanmış. Dolayısıyla uyguianacak kurallarm içeriği bakımından hakça bir çözüme gotürmeyi açıkça vurguiaması dıîinda sözkonusu hiiküm ulusiararası hukuk kurallarının neler olacağı konusuna ayrınulı bir bıçimde düzenleme getirmiyor. Bu durumda. bu hükmün yorumunda uluslararası genel hukuk, yani yapılagelmiş hukuku ve ulusiararası hukuk, ilkeleri çergevesinde bir ış;k tutma gereğı var. & Mukadder Özden (Bastarafı 12. SaytMa! Cevher özden'in «Altın kalpli eşim» diye sık SIK bahsettiği Mukadder' Ozdeıîle öşağıdakî söyleşiyi yaptı k: Daha önce eşinizle yayınladığım bir röportajda bana sizdtm «en büyük desteğim odur. Kaç kere battıki beni ruhi çöküntüden o kurtardı diyor. Nasıl başardınız bunu? Çünkü seven bir kadının i'.k ödevl kocasına her konuda destek olmaktır. Öyle günler olurdu ki Cevner bir ışe üzülecek olsa ona hiç sevmediğim halde yalar söyler, Dün gece rüyamda gördüm. o işin rast gıdeı;ek derdım. O zaman çocuk gıbi sevinir. evden neşeii çıkar ve gerçekten ış olurdu. Sonra yedi çocuğumu akşam'.aıı o gelmeden yedirir, odalanna gönderirdim. Evde her gece başbaşa yemek yeme olanağını mutlaka hazırlardım. Kastelli Kültür Vakfı'yla ilgili bir çalışma yapmayı düşünmüyor musunuz? Ben bir süre çocuklarımın yanma gittiğim zar man Cevher bu vakfı kurmuş. Ancak benim görüşüme göre tiyatro ufak bir zumreye hitap eden bir olay. Bugün Istanbul'un zenginlerini eğiendirecek bir müzikal yerine lvimsesiz çocukların veya çok yetenekli Türk çocuklarına dönük şeyle* yapmak gerektiğine inanıyorum, Ornegin? Orneğuı biz Atlas Sineması ve Küçük Sahneyi satın aldıktan sonra orayı onanyoruz ve bir genel müdürlük halıne getiriyoruz. Cevher isranna karşısındd beni kırmayarak orada müdürlük yapmama izin venyor. Bugün sayısı 40O.COO'i bulan Yetiştirme Yurt ve Çocuk Esirgeme Kurumlarındakı çoçukların acıklı halini ızledikçe onların yararlanacağı bır çalışma japmaya kararlıyım. Bu tiyatrolarda çocuklara piyesler. Karagöz, sinema izlettireceğim. Sonra her sahada çocuk yarışmaları düzenleyeceğız. Çahşkan çocukların yıl boyunca her hafta ailesiyle birlikte tiyatroya gelmesi için bedava koltuklar verecegiz Bazı yakınlarınız sizi kocanızın üstiine çok düşen ve onu biraz fazlaca kıskanan bir kadın olarak niteliyorlar. doeru mu? Tabii doğru Kocamı çok sevdigim için kıskanıyorum ve bundan da utanmıyorum. Onun üstüne .çocuk gıbı titrememın nedenı çok heyecanlı ve çok duyt'usal olmasındandır Birçok kişi «Biz paramızı Kastelli'ye yatırıyoruz. Mukadder Özden'in kürkleri ve elmaslarına mı gidiyor bu paralar?> şeklinde konuşuyor. Buna ne diyorsunuz? Bankacı olduğum kadar Cevher'den yirmı dört yılda çok şevi, çok iyi öğrendim. Kastelli'ye yatırılan paralar kocamın cebınde veya kasasında kalmıyor kı. O bir malı aiıp başkasına satıyor. Siz de biliyorsunuz kı buyük şırketler mal varlıklan karşılığında piyasaya tahvU çıkarıyorlar. Bu tahvıller banker aracılığı ile satıldığı zaman banker bundan bir komisyon almasın mı? işte Cevher. yirmiiki yıldan beri bunu yapıyor ve bır banka kadar sağlam olduğunu herkes biliyor. Eşinizın dışarı kaçacağına dair çıkan söylentiler için ne diyorsunuz? Uzülerek ızlıyorum. Her söylentide kuyruklar oluşuyor. Son yılbaşından bir ay önce bir söylenti yüzunden bir gunde altı yüz milyon ödedi Cevher. Sonra aslı çıkmayınca ertesı hafta para yatıracakların Kuyruklarıyla doldu han. Yıllardan beri tek arzum kocamla bir dünya turu yapmaktır. Ama halk bir hafta aynlacağımızı duysa «Kaç*ı» diyecekleri için bu arzumu da gerçekleştıremedik. Halka yalvanyorum. Bizim kaçmamız sözkonusu olamaz. Dışardaki çocuklarınızla temasmız nasıl oluyor? Hafta sonlan cuma gunü uçup pazar akşamı mutlaka Istanbula donüyoruz. Benim için en acı gun pazartesilerı. Çünkü Cevher o gün işinde olmazsa öldüğü bile söyienir. lki kere bu söylenti kasıtlı yayıldı. r Allah geçinden versln, ama gerçekten eşinize birşey olsa Kastellinin durumu nn olacak? (Burada hemen Mukadder hanımın gözlerinden yaşlar akmaya başladı) Böyle birşey olursa benim için yaşamm anlamı kalmaz ama kimse üzülmesin Cevher oğullarımızı yetiştirdv Şirketi öyle bir rayına oturttu ki kimse parasını almamazlık edemez. Zaten gerçek borçlu bankalar oluyor. Eşinizin altın borsası kuracağı söylentilerine ne dersiniz? Kurabılır. O ne yaparsa altmdan başanyla kalkacağma inanıyorum. Örneğin şimdi konut soruruna el attı. Almanya'daki işçılerin dövizini yurda sokup ev sahibi etmelc üzere beş bin konut yapma hazırlıklarını tamamladı. Geri kalan beş bin konutu da dar gelirli vatandaşlara çok uzun vadede satacak. Ben altın borsasını kurmasına sevinirim. Çünkü elime para geçMkçe altın ve gümüşe yatınnm. Dikkat ederseniz evımde kırılacak pek birşey yok. Çünkü aldığım herşeyın ilerde değerleneceğini hesap ederim. Bugun Cevher Bey bütün servetini kaybetse tepkiniz ne olur? Belki inenmanız güç olacak ama. kılım kıpırdamadan derha' çalışmağa ve ona moral venneğe başlanm. ÇOK aeeıe yâöanoıya ö rahk daire, 5 oda, kömür kaloriferli. Osmanbey Kuçükbahçe Sok. Park apart manı 222 peşin isteğımlz vardır. Tatil günlerı dahil ü>15 arası görülebilir. KİRALIK VEFAT Ailemizin değerli büyüğü, babamız, TÜTAV (Bastarafı 12, Sayfada) kisiler seçildi: Kemai Baytaş, Servet Bilgı Maral öztekin, özcan Ynvalı Tevflk Ercan, Nurettin Koçak Kaya Özdemir, Mustafa Demiı kıran, Ekrem Saatçi. OraJ Ma vioğlu. TÜTAV Denetim Kurulu ü yeliklerine de, Kaya Mutln ve Erdoğan Güçlii seçildiler. Türk Tanıtma Vakfı Yönetırn Kurulu önümüzdeki günlerde toplanarak görev bölümü yapr cak. TOTAV'ın önceki gün yapü ması gereken Genel Kurulu 16fc kayıtlı üyeye karşılık 15 • 20 üyenin katılması Uzerine toplanamamıştı. Mukadder Okumus (Bastarafı 12. Sayfada) Edebiyat dahnda tahsUiniz var. Genel koordinatörlükle bağdaşıyor mu? Ingilizcemı unutmamak ıçm sürekli okuyor ve tercümeler yapıyorum. Ama hocalığa uzun süre ara verdim; tekrar başarabileceğımi sanmıyorum. Kocamın şirketinde daha çok halkla ilişkiler ve şirketi tanıtıcı faaliyetleri ayarıamaya çahşıyorum. Eşımm bu işlere ayıracak tııç vakti yok. Bu nedenle şimdilik acemilik çektiğim her ko nuda herkesı soru yagmuruna tutuyorum. Hemen her ayın yirmi günü eşinlz dışarı gidiyor. Avrupa'da son derece güzel bir büro ve mağazanız var; oradayken bizzat gbrüp çok begendim. Eşiniz sizden »ikayet ettl. Yülardanberi bütün ısrarlarına rağmen tek bir kere dışanya onunla gitmemişsinlz. tlstelik ondan en ui'ak birşey de istemezmişsiniz. Niçin? İnsan ancak hakettiği zaman tatil yapmalıdır. Ben isteyereK beş çocuk yetışcırmeye karar verdim. Onlardan ayrılmak her iki tarafı da çok üzüyor. Sonra kocamın ışleri o Kadar yoğun ki beni orada gezdireyim derken ışını ıhmal edecek. Inşallah birgün hep birlikte gldariz tatile. Hem ben daha kendi ülkemde o kadar çok yer tarumıyorum ki... Kendiniz bu kadar zayıfsınız ve sıhhat için fazla yemenin ne kadar zararü olduğunu blliyorsunuz da niçin Mehmet Okumuş'u zayıflatmıyorsunuz? Bır kere, ben hıç kımsemn başka Kımselerın etKisiyle değışebıleceğıne Inanmıyorunı. En yakuu bile olsam, Kocamın yemesıne mani olamıyorum. Vaktıyle sıgarayı da çok. içerdi. Bırgun akiına bırakmayı koydu ve oaşardı. Kmimm, kendi karar verdiği gün en az otuz kilo bir ay içinde verecek. Eşinize özel şlkâyetlerinizi anlatır mısıruz? Kesınlıkle kendi dertierimi ve çocukların problemıerıru ona aktarmam. Ama o, o kadar hassastır lu btitUn işüun gucünun içinde herşeyimızle bizzat ilgllenir. Hatta her gelişınde tek bır kere eli boş dönmez. Sizi tanıyanlar hiç mücevner ve kürkle fönnediklerlni soyluyorlar. Sevmez misiniz? Severim. Ama ınanın buniarı alacak vaktün yok. Kocam da cuşarüan KesınlıKıe yasak olan seylerl buraya getırmez. Geçenierde bırer tolem kutusu getirmışti çocukiara. Birçok yerde «Mehmet ükumuş çocuklarına yüz blnlerce Uraük oyuncak getirmiş» dediler. Çok korkarız bu gibi söylentılerin çıkmasından. Boş vaktinizde ne yaparsınız? Dogaya aşığım. Tarabya'da çok büyük bahçesl olan bir ev aldık. Aylardanberi her hafta sonu oraya gldıp bahçecılik oynuyoruz. Ekmediğimiz meyve ve sebze kalmadı. Hepsini bu yaz dostlara ikram edeceğiz. BAı de orada yerleşmeğe vakit bulsak; en iyi meşgalemiz de o olacak. Çocuklannıza evde yardun ettirir mislnlz? Hem de nasıl. Hepsi birbirine bakar. Arada bir Ud lnz iki erkek takışırlar ama birbirlerim öyle saverler «i bazen gece kügük kıza süt vermeğe kalktığım zaman hepslni sarmaş dolaş, birbirlerlnın üstüne yığılı tetc yatakta bulurunı. Ayırmaya kalksam kıyameti kopanrlar. Bundan sonra nüfusumuza bir katkıaa bulunmağu niyetli misiniz? Bütün sevgime karşın artık çocuk yapmaya paydos. Ama çalışmaya asla. Ord. Prof. Dr. CURT KCSSVVIG 29 Mart 1982 tarihinde Hamburg'da vefat etmiştir. Cenazesi 8 Nisan 1982 Perşembe günü (Yarın) İstanbul Üniversitesi Merkez binasında saat 11.00'de yapılacak töreni takiben, vasiyeti üzerine Aşiyan kabristanındaki ebedi istirahatgâhına tevdi edilecektir. AİLESİ Yozgat'ta (Bastarafı 13. sayfada) le, taşıma ışlemı sırasında patladığını söylediler. Dinamitlerin patlaması sonucu olay yerınde can veren beş işçinin adları şoyle: Turgut Erkıran (45), Ali Cen glz (40), Ahmet Satılmış (24), Hasan Durak (20) ve Bünyamin Satılmış (35) ÇATALCA ASLİYE HUKUK YARGIÇLIĞINDAN DUYURU tlcesl Çatalca Köyü (Mahallesi) Yöresl Karamandere Köyiçi Nitellği Arsa M2sl 800 Dosya No: 1981/226 Sınm D: Köy meydanı B: Nazif Öztürk ve Orman lojmanı. K: Yol Yargıtay (Bastararı iZ. Sayfada) usül hiikümlerinin tatbikl gerekmekte ve 1402 sayılı yasanın 22. maddesinin olayunızda uygulama yert bulunmamaktadırj» Davacı Çatalca'mn Karamandere köy tüzel kişiliği adma l.ci Aza°Yaşar Lapçin Mahye Hazınesi ile Karamandere köyü tüzel kişiliği adına Muhtarlık yukarıda yöresi' sınırları nıtelığı ve yuzölçümü yazılı taşınmaz T.M.K.'nun 639/1 maddesine göre adına tapulanması ıstemıle açığı davanın durusmasında durumun kamuya duyurulmasına karar verılmiştır. Tapulanması istenen taşmmazda bir hak savmda bulunanlann son duyuru eüÜ Z e r e ÜC a y i ç i n d e ar ıc y g ueımıza karşıt çıkma davası açmaları gered e ğ l Ş İ k 639/3 4 " ^ddesi uyarınca kamuya duy^rutu^ (Basm: 3439) 2457 120 KALEM MUHTELİF KESİCİ TAKIM VE EL ALETİ SATINALINACAKTIR Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden aunabilir. 1 KABABÜKTE: Demir ve Çelik Fabrikalan MUessesesi Tedarik ve tkmâl Müdürlüğümüz. 2 İSTANFUI/DA Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıkösttü Han Kat: 4S'deki MUmessilliğimiz. 3 ANKARA'DA: Küçükesat, Büklüm Sokak No. ffi'deki Genel Müdürlüğümüz. ÎSTEKLÎ'lerin şartnamemiz esaslanna göre nazırla yacaklan kapah teklif mektuplannı, geçici teminatlalarıyla blrükte en geç 28 nisan 1982 çarşamba günü saat 14.00'e kadar Karabük'teki müessBsemız Haberleşme ve Arşlv MiidürliiğUnde bulundurmaları Uan olunur. fBasın: 12974) 2454 TESEKKÜR Yıllardan beri çekmekte olduğum hastalıktan, başarılı bir operasyonla beni sağlığıma kavuşturan, ÖZBEN Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Soyın ÜLKÜ ÖZBEN e sıcak ügilerini esırgemeyen tüm hastane teşekkür etmeyl bir borç bilirim. personeline ÖGÜTÇÜ (Cumhuriyet: 2465)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog