Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

7 NISAN 1982 Cumhuriyet 7 SermayeSirketleri NasılVergilendiriliyor? Bülent SOYLAAi kurum kazancının bulunmasında gıder olarak indirüebileceğini açıklıyordu. KOB'a işlerlık kazandıran tebliğlerle başlayan yorumVergİ Matrahının Hesaplanması larda iş çevreleri bu gelişmeyi olumlu karşıladılar. Bu olumlu gelişmenin ana çizgileri neydi, şimdi kısaca onlaurumların kazançlan ile vergi matrahlan bırbirlerin n özetleyelim.den farklı kavramlardır. Bîri diğerinden buyük ya da • Menkul değer alım satımı ile uğraşanlar dışında kuçuk olabilir. Kazanç sözcüğu bir şırketin yıllık ca kalan anonim şirketler, önceden Merkez Bankası'ndan izin lışmasjrtın sonunda elde edilen ticari sonucu. matrah ıse aimak koşuluyla yurt içinde ve dışında gerçek ve tuzel kıvergi yasalan açısmdan eldo edilmiş sayılan (mali) sonu şılere satmak amacıyla, kâr ve zarara»ortak eden Kâr Orcu anlatır. Bu farkhhğı yaratan nedenlere iki örnek ve taklığı Belgeleri (KOB) çıkarabileceklerdir. relim: Devlet tahvilleıinin faiz gelirleri. şirketler için vergi • KOB. anonim şirketin son bilançosundaki sermaye + • dışı tutulmuş bîr kazanç kalemıdır. Bunlardan elde edilen ihtiyatlann yedi katına, Merkez Bankası'nm özel izniyle ffelir ticari kazancın bir unsuru sayılmasına karşın: vergi de on katına kadar çıkanlabilecektir. matrahı, yani mali sonuç belirlenirken gözönüne ahnmaz. • Kâr payı ödemeleri ve zarar paylannın mahsubu Bir baska örnek: Hem işte hem ortakların ö?el işlerinde KOB vadelerinın sonunda yapılacaktır. kullanılan şirket otomobilinin giderleri yasalara gore ka• KOB çıkanlırken kâr ya da zarara hangi oranda bul edilmeyen giderlerdendir. Bu iş için ödenen paralar katılınacağı belirtilecek ve bu oran hiçbir zaman % 80'i Hcari kazancın içinde yeralmadıgı halde vergiye tabi ka geçemiyecektir. zancın (matrah) içinde var sayılırlar. • Amortismanlar KOB için hesaplanan kazançtan ındinlmeyecektir. Vergî yasalan açısmdan asıl olan, vergi matrahı yani mali sonuçtur. Muhasebe kayıtlan tutulurken ticari fşlemKOB Nasıl Uygulanacak? ler esas alınır ve önce ortaya ticari sonuç çıkar Daha sonra buna bazı eklemeler. bundan bazı çıkarmalar yapılarak na çızgilerım burada verdığımız KOB un, konumuz mali sonuca ulaşılır. Yapılacak hesaplamalarda nelerin ekolan vergicilik yonunden neler getırdığinı aşağıdaki leneceği, nelerin çıkarılacağı konulan Geür Vergisi Yasaörnek yardımıyla şimdı biraz daha açık olarak irsı'nm 40. 4i ve Kurumlar Vergisi Vasası'nın 14. 15 mad deleyelımdelerinde düzenlenmiştir. OJdukça fazla ve teknik açıkla• Odenmış sermayesı ve ihtıyatları toplamı 100 mılmalan gerektiren bu maddeleri yazımuın çerçevesıni yon lıra olan P anonim şirketi Merkez Bankası'ndan aldıaşacağı için tek tek buraya almıyoruz ama, içlertnden 1980 ğı ızınle, kâr ve zarara % 80 oranında katılmalı 700 mılyasa değişikliği ile getirilen birinin; faizsiz olarak kredı yon lıralık belge (KOB) çıkarmış ve bunların tumunü verenlere ödenen kâr paylannın gider yazıimasının. yeni satmıştır. bir uygulama olması nedeniyle açıklanmasmın yerinde Çıkanlmış bulunan belgelerın 300 mılyon liralık kısOlacağını duşünüyoruz. mını P anonim şirketinin ortaklari; 250 milyon liralık kısmını aynı gruba dahil T anonim şirketi; kalan 150 mılyon Kâr Ortaklığı Belgesi (KOB) Nedir? liralık kısmını da diğer yurttaşlar satın almışlardır. KOB çıkaran P anonim şirketinin dönem kârı 200 milurumlar Vergisi Yasası'nın 14/8 maddesınde gıder kayon lıradır. Kârın hesaplanmasında 50 milyon liralık amor bul edilebileceği yazıb olan faizsiz kredi verenleıe tısman karşılığı daha once kazançtan indirılmemiştir. ödenen kâr paylarııun ne olduğunu anlayabilmek için Bu durumda: önce kâr ortaklığı belgesi ya da kısa adıyla KOB'un ne • P anonim şirketinin 200 milyon liralık kârının % 80'i olduğunun bilinmesi gerekir. olan 180 milyon lira KOB sahiplerine dönem sonunda dağıtılacaktır. Belge sahiplenne ödenecek bu tutar Kurumlar Kâr Ortaklığ] Belgesi'nin temelî 29 8.1874 gunü Resrni Vergisi Yasası'nın 14/8 maddesino gore şirketin gideri saGazete'de yaymlanarak yürurlüğe giren Türk Parası Kıyyılmıştır metini Koruma Hakkında 22 Sayılı Kararla atılmıştır SeYapılan hes>aplamada, KOB sahıplennın her bın lirakiz yıl önce çıkarılan bu karara gore (7/8810) anonim şirsına brut 228 lira pay duşmektedir. P şirketi bundan, Geketler. kuruluş amaçlan içindeki faaliyetlerinin finansmalir Vergisi Yasası'nın 94/11 ve 105/7 maddelerine göre nını karşılamak üzere ilgili yasalara ve bu karardaki esas lara uymak koşuluyla kâr'o iştirakli tahvil çıkarabilecek % 25 geür vergisi kesintisı yaparak 171 lıra odeyecektir. lerdi. Karar çıkmasına karsın uygulamaya geçilmedı KOB'a Hatırlanacağı gıbi KOB kazançları. elde eden açısmdan menkul sermaye iradı sayılmıştır. Buna goreilîşkin ilk gelişme. 1980 yılı sonuna raslayan vergi yasala • P şirketi ortaklannın aldığt KOB gelıri için yalnız n değişikliği sırasında oldu. Gerekçesi, İslam ulkelennden % 25 oranında geür vergisi kesintisı yapılacaktır. alınan krediler için faiz tahakkuk ettirmek yerine onlara • KOB'ların 250 milyon lıralık kısmını satın almış bubu faizsiz verdikleri krediler karşılığında kar payı ödenelunan T şirketi. gerçek kışı gibi gelır vergisıne tabı olmabîlmesi ve kâr payı ödenmesi halinde bunun ödeyen tadığından, paymdan hiçbir vergi kesilmeyecektir. rafmdan gider yazılabilmeslnin <=ağlanjTiası dive bilinen • KOB'ların 150 mılyon lıralık kısmını satın alan diyeni huküm. daha sonra 15 ocak 1982 tarihinde çıkan Resğer yurttaşların elde ettıklen menkui sermaye iradından mi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile canlılık kazanacak olan % 25 vergi kesılecek, kalanı kendılerine odenecekt*r. KOB'un onemh yasal dayanaklarından birini oluşturdu • P anonim şirketi. çıkardığı KOB dolayısıyla ödediğı Kurumlar Vergisi Yasası'nda 1980 yılında yapılan de 160 milyon ürayı ve daha once amortisman yazamadığı 50 ğiVklıkleri açıklayıp yorumlayan 20 no lu tebliğ bu konu mılyon lirayı, kurum kazancınm hesaplanmasında gider da, ...Kanun gerekçesinde de açıkça belirlendiği üzere ya olarak indirınce, geride vergiye tabj ka«ınç kalmadığınpılan bu değişiklik. bazı Islam ülkeleri finans kuruluşlann dan 40 milyon lira için herhangı bir kurumlar vergisi odedan alınan kredi Harşdığında bu kuruluslara yapılan öde meyecektir. meler bakımından hüküm ifade etmekte, bunun dışında • P şirketinin KOB'larını satın alan T şirketi, elde etbir anlam ve uygulama değişıkliğine ilişkin bulunmamah tığı pay bir iştirak kazancı olmadığmdan istisnadan yarar tadır... derken. bundan iki buçuk ay sonra yayınlanan 22 lanamayacak ve bir yıl gecikme ile bunun üzermden kuno lu teblig aym madde ile ilgili açıklamasında. 1974 tari rumlar vergisi odeyecektir. hinde çıkanlmış bulunan 22 no.lu karara yollamada bu• T şirketi de KOB çıkanrsa bu kez T'nin KOB'larını lunarak; bu karara ihşkin 1 no.lu Merkez Bankası tebliğ; alan şirketler vergi kesintisı yaptırmadan kazanç elde ede ne göre. yalnızca Türk Ticaret Kanunu uyarınca tahvil cek ve bu zincirleme işlem KOB çıkaran şirketler devreye çıkarma olanağına sahip anonim şirketlerce T.C. Merkez girdikçe tümüyle vergi dışı olarak surebilecektir. Bankasfndan izin alınmak koşuluyla çıkanlabilecek Kâr Ortakhgı Belgeleri (KOB) için ödenecek kâr paylannın Yarın : Vergi, faiz farkı iadelcri, pul farkı 7 Kılıcturgay: Yaşl'ilık: biyolojik bir alın yazısı ANKARA (UBA) Sağlüt ve Sosyal Yardım Bakanı Kaya Kılıcturgay, 7 nısan «Yaşlılar Güntt» nedeniyle verdiği de meçte, ınsan omrünun uzamasımn ülkeleri «yaşhlık» sorunu ile karşı karşıya getırdiğini belirterek, «yaşhlık biyolojik bir alın yazısıdır» üedı Kılıcturgay, 2000 yılında durı ya nüfusunun 600 mılyonunun ö0 yaşın üzennde olacağını ıfade ederek, Turkiye'run genç bır nüfus yapısına sahıp olduğunu, yuksek olmayan yaşlı nüfus oranının gel^acek yıllarda artmasının beklendiğinı soy ledi. K A CGD "Yerel Basın ve AAesleki Eğitim,, konulu bir semıner düzenledi ANKARA, (ANKA) Çağdaş Gazetecıler Derneği, Türkıye'de yerel basının sorunlan'na ılışkın bır semıner düzenledi. Çağdaş Gazetecıler Dernegi Genel Merkezınden yapılan açıklamaya gore, 10 nısan cumartesı ve 11 nısan pazar glınlerı Ankara'da Turk Mühendıs ve Mımar Odaları Bırlıgı salonunda yapılacak olan semınerde, 13 ılden 22 gazeteci, yerel basının sorunlarına ilişkın teblığler sunacak. TRT dünya tarihine ısık tufuyor TV'de 3 Nısan cumartesi gunu saat 18 5019.15 arasında Petek adlı prog ram yayınlandı Bu prog ramda 12 lyon kentınden bırı olan Milet tanıtıldı. Anadolu'nun en eski ve ılk tapınaklarından olan Apollon Tapınağı ile Iyon kentlerınin bır diğer tapınağı Panyonyum'dan soz edildi. Öyle onemlı bilgiler verıldi kı bu prog ramda. ızleyemeyenler ıçın çok büyük bır kayıp oldugu rahatlıkla soylenebılır. Dunya tarıhini allakbul lak edecek niteükte olan 25 dakikalık bu kısa prog ram içinde çok buyuk ve onemlı bulgulardan soz edilmesı TRT için çok bu yuk bir puan oldu. Kimbilır bu program tüm dunyada ne biçim yankılar yapacak? Yuzyıllardır insanlığı kandıran sahtekar tarıhciler patır patır nasıl ıntihar edecek ler? Efendım bu programda: »Hırıstiyanlık dınının îsa ile degıl, çok daha once ortaya çıkan bır ta kım ınsanlar tarafından başlatüdıgı, programdakı en onemlı tarıhı gerçektı. Nasıl, çok şaşırdımz değıl mi' Bu ıhm ve irfan yuvası TRT'nın yayınlanan programında Mılet tapınaklarındakı papazlardan soz edildi. Hem de tarih olarak açık açık milattan once (Mö.) 500 yılında denilerek. Dıl surçmesi mi acaba dedık, hayır bunu tam 4 kez yineledi spiker. Milat Hıristıyanlığın kurucusu kabul edilen (tabii TRT'nın bu programmdan once) îsa'nın doğum yılıdır. Milaltan önce, ya da son ra bu nedenle İsa'dan (1. Ö ) önce veya İsa'dan son ra diye biliniyor. İsa'nın doğumundan önce Hıristı yan din adamlan olan pa pazlardan soz edildiğine göre, İsa son derece sahtekâr bir adam olup, tum insanlığı yuzyıllardır kan dırmış, kendisinden en ai 500 yıl önce kurulmuş olan Hırıstiyanlığı, ortaya çıkıp «Ben kurdum» demıştır. Ne yazık ki buna bunca yuzyıldır yaşa yan tarihçiler de alet olmuştur. Tüm dunya bunca yıldır kandırılmıştır. Fakat, ışe yaramaz personelini surüp, işe yararlarla olay uzerine olay yaratan, çokdeğerlive bi hmsel programlarla dün ya ılraine, dunya tarihine ışık saçan kıymetli TRT'miz bu büyük yanlışlığa dur demıştir. Efendim bu kısa süreli kıymetli programda ortaya çıkarılan gerçek bununl.i. da kalmamaktadır. Orneğin: «tüm dünya ta rihinde bunca zamandır, Miletlerin Perslere baş kaldırmalan üzerine, Do ğu Anadolu'ya sürüldüyğü yazılıp çizilmiştir» hayır, TRT bunu da duzeltmiştir: TRTye göre. «Miletliler Perslere saldır mıştır. Bunun üzerine Persler Miletlileri Mezopotamya'ya sünnüştür. Böylece dünya insanhğınm yözyüdır kandırılmasına dur denilmlştir.. Sonra efendim Mılet. Pers çatışmasmın bır de vamı olan Leda Deniz sa vaşı'run dünya'nın ilk da niz savaşı olduğunu biliyor muydunuz? M.Ö. 400 yıllannda meydana gelen bu denız savaşı aslında M.Ö. 500 yıllannda yapılmış ve dünya böylece ilk deniz savaşına tanık olmuştur. TRT bu gerçeğı ortaya çıkarmıştır. Oy sa Akdeniz'de Milet'lerden ve Perslerden çok çok önce yaşayan Feni keliler. Kartacalılar'ın bmlerce kez deniz sava şı yaptıklannı yazan tarıh kıtaplarının böylece birer paçavra olduğu TRT tarafından ortaya çıkarıl mıştır. Demek kı örneğin Kartacahlar, gemileri ile denize açılmış, yolda fırtınaya tutulup perişan olmuşlar, ulkelerine dönuşte Etrafa ayıp olma sm ve havamız bozulmasın» diye yalan söylemişlerdir. Kendi yurttaşlanna «yolda Fenikelilerle karşılaştık, biraas dalasrp deniz savaşı yaptık di> yerek. hem kendi halkmı hem de bunca zaman dunyayı kandırmışlardır; tabıi TRT'nin 3 nisan 1982'ieki programına kadar. Bu kısa ve dünyaya ışık tutan «petek» programını dinleyemeyenler için gazeteniz Cumhuriyet kısa bir tekrar yapmaktan saym okuyuculanna «efendim rica ederim. Ne demek görevlmiz» der, başta TRT'mizin genel müdüru ve yönetim ve denetleme kurulu olmak üzere bu programı hazırlayan ilim adamlanna saygı ve sevgilerini su^ nar. K Işverenlerin SSK'ya borcları 30 milyar liraya yaklastı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Işverenlerin Sosyal Sıgortalar Kurumu'na odemeleri gereken prım borçlarının 30 milyar liraya yak laştıgı öğrenıldı. Işverenlerin SSK'ya olan yaklaşık 30 milyar liralık borcun büyük bır kısmının lcrada taklp edildiğı ya da takside bağlandıgmı bildıren Îlgililer, borçların 1970 yıllarından bu yana blriktigini söylediler. Türk Tıcaıet Yasası uyarınca, ışverenlerin SSK'ya olan borcları 10 yıl içerisinde tahsil edılemezse, zaman aşımı nedeniyle ortadan kalkabıliyor. İşverenler borçlarını 10 yıl içinde odemezlerse, borçların zaman aşımma ugradıgını blldirerek, tahsılde oulunmuyorlar. Işverenlerın SSK'ya olan borçlarının gıderek art masına gerekçe olarak ayrıca, prım odemelennın takside baglanması gosterı lıyor. Bu uygulamaya gore, işveren prımleri zamanında odeyemedıği takdlrde, SSK ya başvurarak, prımleri tak sltle odeyecegini bildiriyor. Bu durumda, işveren lpotek Karşılığı ya da bankadan teminat mektubu gostererek 12 takside kadar primleri odüyor. • Yapı Kredi KütahyaTâvşanlı Şubesi Cuma günü yeni yerinde! Bu Cuma'dan itibaren (9 Nısan 1982) Emırler Caddesı No. 58'deyiz. Tüm hızmetlenmizle... RICA DOGDU FKÖ'nün Ankara Temsilciliğinin îki Numaralı adamı Abdül Aziz Türkiye'de daha büro açılmadan yıllar once Yaser Arafat'ın temsılcisi olarak Ankara*ya gelmlşti. Kudüs'te üniversiteyi bitirdiği halde yeniden öğrencl olarak ODTÜ'ye giren Abdül Aziz, FKÖ ile Türkiye arasındaki çeşitli kültürel faaliyetleri ve gazeteci, akademisyen ziyaretlerini düzenlemlşti. Ankara'daki Mısır Büyükelçıliği 1979 yazında da EsSaika gerillalarınca basıldığında da FKÖ Temsilclliği ua ha açılmadığı halde Dışişleri Bakanlığınm yardım için çağrıda bulunduğu İlk kişi yine Abdül Aziz olmuştu. /•^•dül Aziz, uzun yıllar Türkiye'de bulunmanın getiro.jı iyi Türkçesi ve sempatlk kişiliğl İle Ankara'da geniş bir çevre edindi. Gelgelellm yaşı 30'u geçlnce «evde kaldım» diye yakınmaya başladı. Sonunda Beyrut'a giderek ve görücü usulü ile Lübnanlı genç bir hanımla evlendi ve Ankara'ya döndü. 1 nisan tarihinde baba olunca Abdül AzJz'in keyfine diyecek yoktu. Aziz, kızına 1956'da Kudüs'teki dırenişte şehit olan Filistin'in ulusal kahramanlarından «Rica»nın adını verdi. Isverenler erkekleri calıskan, kadınları uysal oldukları icin seciyorlar Filistin Gününde gözler Suudi hüyükelçisini aradı «Filistin Toprak Günü» geçenlerde Filistin Kurtuluş Örgutu'nun Ankara'daki temsilcılığinde du zenlenen sade bir torenle kutlandı. Ankara'daki Arap ve Islam ülkelennın Büyukelçılen toplu halde FKÖ temsılcîsı Abu Firas'ı zıyaret ederek dayanışmalarını bildirdıler Bır noksanla.. Törende gozler Suudı Arabistan'ın Ankara Buyukelçısı «Muhammed Al Avvadi'yi aradı Al Awa di'nm gelmeyışı diğer bu yukelçıler arasında çeşıtlı yorumlara yol açtı. Ertesi gun Libya'ya ya kınlıfı ile bilinen, «AsyaAfrika Haber Ajansı» nin bültenınde yer alan bir haberde, Suudı Arabıstan Büyükelçisinin torenm yapılması kararını onayladığı, ancak Ankara'da olduğu halde kutlamaya gelmekten kaçındığı one süruldu. Bültende «dipiomatik çevreler»e atfen büyukelçinin gelmeyişınin Fahd planının yeniden gündeme getırilmeye hazırlanıl dığı bir sırada Suudı Arabistan'm «açık bir tavır almaktan kaçındığı» yorumuna da yer verildı Abu Firas da, konuşma smda «bi/im kanımız su ve petrolden daha pahaIıdır» derken yoksa Suudi Buyükelçisine kolayîık olarak eleştiride mi bulunmuştu?.. Saygıyla duyururuz. . YAPI V© K R E D İ *hizmette sınır yoktur* BANKASI GAYRIMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI BURSA İKİNCİ İCRA MEMURLUĞUNDAN Dosya No: 1981/1229 Satılmasına karar verilen . gayrimenkulün cinsi, kıymetı, evsafı, adedi: Bursa'nın Arabayatağı koyti Halkahçmar mevkiinde kain 1. Bölge Tapu Sicil muhafızlığımn pafta 2, parsel: 1302 numarasında kayıtlı ımar durumu bulunmayan 2641 M2 miktarındaki arsa vasıfındakı gayrimenkulün borçluya isabet eden 117/2641 hissesi. KIYMETİ: Borçluya isabet eden 117/2641 hissesi 175.500, Liradır. SATIŞ ŞABTLARl: 1 Satış 10.5.1982 saat 10.00'dan 10.30'a kadar Bursa îkinci İcra Dairesinde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmm edilen kıymetin % 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı Ue ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 20.5.1982 perşembe günü aynı yerde saat 10.00'dan 10 30'a kadar ikinci artırmaya çıkanlacaktır. 8u artırmada da rüçhanlı alacaklılann alacagını ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur. 2 Artırmaya ıştırak edecekJenn tahmm edilen kıymetin % 10'u nisbetinde pey akçası veya bu miktar kadar mıllî bır bankanm teminat mektubunu vermelerı lazımdır. Satış pesin para ıledir. Aheı istediginde 20 günü geçmemek üzere mehil vertlebilir. Oellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmış vergüer satış bedelinden ödenir. 3 îpotek sahibi alacakhlarla diğer ılgilüerin (X) bu gayrimenkul uzermdeki haklarım hususıyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde ıcra dairemize bildirmelerı lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îcra ve îflas Kanununun 133. maddesi gerefince ihale fesh edilir. İki ihale arasındakı farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bır hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektır. 5 Şartname, ilan tarıhınden itibaren herkesın görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildigi taktirde istiyen alıcıya bırer örneği gönderilebilir. % 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacakları, baskaca bilgi almak istiyenlerin 1981/1229 sayılı dosya numarası ile memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. Borçlu Balıkesir Hasan Basri Çantay Mahallesi, Atatürk Caddesi Bılâ no'da Ziya oğlu Yunııs üsta'ya tebligat yapıtamadığından ışbu saüş ilanı kendisine ilanen tebliğ olunur. (X) îlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildır. (Basm: 3419) 2459 ANKARA, (THA) İşverenlerin göreve bağlılık, dakiklık, çalışkanhk gibi konularda daha çok erkek lere güvendikleri saptandı. îşverenlerin kadınları seçmesinin tek nedeninın ise «uysallık» oldugu orta ya çıktı. Personel yoneticıleri arasında Ortadoğu amme ldaresınin yaptığı araştırnıaya 103 personel yoneticisi katıldı. Yonetıcilerın kadın görevlilere karşı pek olumlu tutumları olmadığı anlaşıldı. Konuyla ılgıli oJarak altı nitclik sayıldı ve personel yöneticilerinden kadın ve erkek görevlilerl bu nitelikler açısmdan karşılaştırmaları ıstendi. Yapılan araştırmada «göreve bağlılık» konusun da işverenlerln yüzde 52'sı nin erkeklere. yüzde 37'si nln ise kadınlara oy verdi ği saptandı. «GüvenlHr olmak» kriterinde ıse erkek ler yüzde 71 oy alırken, ka dınlar yüzde 20'de kaldı. «çahşkanlık» konusunda işverenler erkeklere yüzde 65. kadınlara yüzde 25 oy verdl. Anketde kadınların seçllmesmin tek nedenlnin «nysallık» olduğu ortaya çıktı. Eldeki verilere gore işverenler bu konuda kadmların yüzde 72, erkek Jerin ise yüzde 19. «daha i.vi» olduğıınu belirtmişler. Mitterrand'ın ressam ablası Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın ablası Marie Josephe Mitterrand, 67 yaşında ün kazanma fırsatı buldu. Yülardır geçımini ressamlıktan sağlamaya çalışan Marie Josephe nıhayet resımlerini daha genış bir kamuoyuna sergileme fırsatı buldu. Çoğu yuharıdaki gibi suluboya resimler olan tablolan şimdi Paris Schehadö galerisinde halkm görmesi için sergileniyor. Ancak Başkan'm ablasınm 1939 yılında yaptığı François Mitterrand'm bir resmi sergide bulunmuyor. Marie Josöphe bu konııda şöyle diyor: «Başkan'ın ablası olarak değıl ressam olarak ciddiye alınmak istiyorum.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog