Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 6 EKONOMİ 7 NİSAN 1982 EKONOMİDE GÜNÜN AYNASI Dıs ticaret rakamlan ANKARA, (THA) 1982 yılı ocak ayına Mskin dış ticaret rakamlan belli olciu, buna göre ocalc ayı dış tlcaret açığı 1981 yılmın aynı ayına göre yüzde 55.4 oranında gerlleyerek 161.9 milyon dolara indi. Devlet Istatistlk Enstittisü*nüh verilerine göre, ocak ayı ihracatı, geçen yıhn ocak ayına göre ytade 8.6 oranmda artarak 410.6 milyon dolardan 446.1 milyon dolara yükseldi, buna karsılık ithalat T73.9 milyon dolardan 603 milyon dolara gerileyerek viizde 21.4 oranmda azaldı. Böylece 1981 yılı ocak ayında 363.3 milyon dolar olan dış ticaret açıgı, bu yıl yiizde 554'lük Rerilemeyle 1619 rmlyon dolara indl. Ocak aymdaki dışsatımm dökümü ise şöyle: (Milyon (Pav ııllyon (Pay dolar) yüzde) dolar) yüzde) (Yüzde) olar) Degişme 1981 1982 234.2 62.5 7.4 Tanm ürünleri 253.9 61.9 10.1 13.0 2.9 Madencilik Ur. 11.8 2.9 36,3 198.9 44.6 Sanayi Ürünleri 145.9 35.5 8.6 446.1 100.0 TOPLAM 410.6 100.0 lstanbul'da fiyatlar üc ayda yüzde 11 arttı Ekonoml Servisi tstanbul Ticaret Odası (ÎTO) tarafmdan düzenlenen tstanbul ücretliler geçinme indeksi mart ayında % 2.5'lik bir artış gösterdi. Geçen yılın mart ayında sözkonusu artış % 0.7 olmuştu. Böylece İTO endeksinde yıhn ilk Uç ayındaki toplam artış yüzde ll'i buldu. Marttan marta yıllık artış oranı ise 1981 yıhnda % 33 8 iken bu yıl % 41.2'ye yükseldi. Bu gelişmede 1981 kasımından bu yana gö7İenen vüksek fiyat artışlan etken oldu. Mart ayında tstanbul'da meydana gelen fiyat artışlannın ısıtma aydınlatma giderleriyle bazı gıda maddeleri ve Tekel zamlanndan kaynaklandıgı belirtildi. Çeşitli mal gruplarına göre mart avmdaki fiyat artışlan şöyle oldu: 1981 Gıda Isıtma Aydınl. GiyimEv. Eşy. Kira Çesitli Genel Endeks % % % % % 3.1 3,5 3.0 0,7 % % % % % 0,4 0,0 0,3 2,0 2,7 Şirketlerin 1981 kâr payları rekor düzeyde Yüksek kâr payları hisse senedi talebini artırmayı amaclıyor Serdar ESENLİ özel sektör sanavlcilerl halen sürdürülen ekonomi politikalarmdan olumsu?: yönde etkllendlklerlni ve rözümienmeM güç sorunJar'a bunaldıklarmı sık sık vinelerlerken özel sanavl lsletmelerlnin keslnlesen 1981 sonu bllancoları lncelendi6inde, öncekl yıla lîöre yüksek oranda kâr artışlan görülüvor. Aynca. genel kurullarda eeçen yıla göre daha yüksek oranlarda kftr payı dafeıtımı kararlan alımyor. Şlmdiye dek, genel kurulları toplanan ve bllancoları ile kâr pavı dağıtım oranlan kesinleşen 27 slrketten 4'ünün kâr payı dağıtımmda gecen yıla tcöre azalma gö rültirken, I8'inin kâr pavı daftıtım oranmda artıs olduftunu 5'inde ise değlşim olmadığı görüldü. özel kesim sanayli lsletmeîerinin büyük ölcöde îs letme ve yatırım sermayesl vokluğu lcinde bulundukla rt ve avrıca enflasyonun gerilediei bir süreçte kâr pavı dagıtım oranlannın vükselmesinp ilişkln bir ilk de&erlendirme yapma ları 1cîn görüşlerlne başvnrdufeumuz uzmanlardan Î Ü tşietme Fakflltesl ö§ retlm üvesi Prof. Dr. Alpasian Peker. konuya ikl aridan yaklaşmak gerekti^lnl bellrterek çunları söyledl: PROF. ALPAStAN PKKER NE DtYOR?.. «Konuva verRf ve finan •sal nol'tika açılarından vak lasılabilir. vprsrl arısından riuruına bakıldıfiında. mfv n i t sietemde kurumlar ver ?>si o l a n k 8dpn«»n ver?inîn yiizde 50's! sahM sreHr vpr ndirllerpk kı«smı etmektodlr. Sahs! jrelir versrisl Ir'n bpyanname verme mfikeileflyett de 1982 kîîranrloTindan baslavarak 3 mnvon Hrayı asan Keifrier Ojspr'nde ortava rıkmiktarfır. Rn nprtprı1P div'dant Brtemp'eri pk vprci vükü te (zira eWe pdllen iirennrfpn kayrcktan vttrdp 50 vprsri Jtpsilm's olrnfk •adır> hpm dp ?en!s bir lıî«!SPdar zttmrrii Icin hpvanname verme zonmhılıı*n da ortaya çıkmamak tadır. Finansal polltlka ve enf lasvona karsı önlemler arıiarından durutna bakıldıihnda Isp su srö'riiimekte Û\T; mevcnt enflasyon'st vapı ve narakrpd! polHikası fçinde «renetde firma !ar yeni hiwp senedi s« mayesi tedarik olanaklarının ve normal yollarla tahvil sprmayesl sağlaına yollarmın sınırlarına gelmiş bulunmaktadırlar. Hal buki yine bu enflâsyonist yapı nedeniyle ilk elde ça Yamani, Batılı petrol şirketlerini tehdit etti BONN, (ANKA) Suudi Arabistan Petrol Bakanı, Şeyh Ahmed Zeki Yamani, Batılı büyük petrol sırketlerinin Nüerya petrolünü boykotları sürerse «harekete geçeceklerlnl» açıkladı. Bonn'da bir basın toplantısı düzenleven Şeyh Yamani, Batılı petrol şirketlerine kar^ı önlem almak istemediklerini, ancak gerekırse önlem almaktan çekinmeveceklennı bıldirdı. Yamani, Nijerya'nın durumunu ele almak ıçın «Petrol İhraç Eden Ülkeler örgüttt» (OPEO içinde bir özel toplantı düzenlevebileceklerinı de söyledi Alkin: 1980'e göre kârını yüzde 36 artıramayan şirketler zarar etmiş sayıltnalı. Peker: Öz kaynak gereksinimi artan bir çok firmanın sermaye artırması beklenîyor. lışma sermayesine. uıun vadede yatınm mallannın finansmanına perpksinme cıür Kİbi artmaktadır. Ru nedenle saglam sermaye kaynakianni 7ormılu duruma Bu nedenle 1982 ve onu \z leyen yıllarda blrçok firmanın sermayp arttnmma Ritmesl beklenir. Röviere normal yollarla fir kavnak artırımı ve buna ba&h olarak da tahvil serma yesl artimlan gerceklesmls olacaktır. tste bu yıl yüksek kâr paylan da^ıtılması. hisse senedi rtiva sasını canlandırma amacma hizmet eder viiksek kâr payı da&ıtım politikası bu açıdan yerindedir.» PROF. ALKtN'İN GÖRÜŞÜ l.Ü. retim doğan lişkin îktisat Fakültesl ög üyesi Prof. Dr. ErAlkin'in konuya 1görüşü İse şöyle: H ölciide artmıs görünnıpktedir. Ancak gerçek kâr ertışını belirİpyebUmek için 1981 yılı kâriarım fivat enflpks»eriyle îndirKPmek (defia** etmek) perekmekted'r. Buna göre örneğin %3R'dan daha dü şUR orandaki nomlnal kâr artışlan aslında reel anlamda azalma demektir. ö t e yandan sıkı para no Htika^mın devam ettiğl blr dönemde ba?ı şlrketlprin yük«!ek oranda temettii da&ıttıkları jrnze çarnmaktadır. Gerçl şirket türlerîne göre temettii politlkası de&ismekle blrlikte ytiksek or&nlı dağ:ıtımda sör konusu şirketlerin kendi nay senetlerine Hîbar saglamak amacınm rol oynadı frı s?5ylenebfUr. Takm jre lecekte sermave arttırımına giderek sirketlerîn veya yeniden değerleme yasasıyla llgil! lyimssr sSylcn tilerin de kâr dafcıtım poli tîkasmı etkileyebileceğl açıktır.» İSADAMININGÜNUJĞÜ Hazırlayan: H. Turgut AEIĞ 1 Nisan'a kadar Anonim Şirketlerin Mart 1982'de kullanmalan gereken damga pulları bedeli, makbuz karşılıgı Vergi Dairesine yatınhr. 15 Nisan'a kadar Gider (îstihsal) Vergisi Mart 1983 Beyannamesı Vergi Dairesine verilir ve ödenir. Yıllık Gelir Vergisl E«yannamelerini Mart'ta veren, fakat vergısinin ilk taksidini ödeyemeyenler, ödeme süresi uzatıldığından, gecikme faizi eklenmeden Ödeyebilirlar. Mart lçinde 1981 Yılhk Gelir Vergisi Beyannamesini veremeyenler, sadece usulsüzlük cezası (ışletmeterde 1000, bilançolarda 2000 lira) alınarak büdirimde bulunabUlrler. Verginin ilk taksidine gecikme faizi aynca yüklenmez. 20 Nisan'a kadar 10 kişiden az işçi çalıştıran işyerlerinde Ocak Mart 1982 döneminde, 10 kişiden fazla işçi çalıştıran işyerlerinda ise Mart 1982'de ödenen yada tahakkuk eden Ucretlerin bordro kesintileri, kiraların %25'1, tanm ürünlerinin %5'i, hayvancılık ve hayvan ürünlerinin %2'si ve diğer ödemelerin kesintileri, Muhtasar Beyanname ile bildiriUr ve ödenir. Kendi adlanna reklam yapanlar ile reklam islerini sürekli meslek edinenler. geçen aya ait tlan ve Raklam Vergisini Belediyeye bildlrlr va öderler. Biletle girilen Eğlence Yerlerinde biletleri kullanmadan önce, biletsiz girilenlerde ise geçen aya ait eğlence Vergisi tutan Belediyeye bildirüir ve ödenir. 26 Nisan'a kadar îşletme Vergisi Ocak Mart 1982 döneml Beyannamesi vergi dairesine verilir ve vergi kesıntilen yatmlır. 30 Nisan'a kadar Eag Kur'un Nlsan 1982 aylık primi bankaya yatmlır. S.S.K. Bölge MUdUrlüğüne Ocak Mart 1982 döneminde çalışan hizmetlilerin Üç Aylık Bordrosu ile Mart 1982 Aylık Sigorta Bildirgesl verilir ve aylık sigorta pirimi ödenir. Toplu î ş Sözleşme SUreleri bitmeyen yada paralelinde zam alınan işyerlerinde, yeni vergi yasası indlriminden doğan Ücret Artış Farkı, Merkez Bankası Fonu hesabına yatmlır. Televizyon Vergisi geçen ay Postaneye ödenmedıyse %20 zamlı ödenebilir. Ticaret ve Sanayi Odalan ile Ticaret Borsaları Yıllık Aidatı geçen ay Oda Veznesine odenmediyse yada bankaya yatınlmadıysa %50 fazlası U« tahsil edüir. 1981 Yıllık Gelir Vergisl Beyannamesini 15 Nisan'a kadar Vergi Dairesine veremiyenler, Pişmanlık Dilekçesine ekli olarak stınabilirler. ödenmesi gereken vergi taksidinin Uk 1/3 üns. sadece % 2 aylık gecikme zammı eklenir. Sermaye Şirketlerinin (Anonim ve Urnited) 1981 Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilir ve ilk (1/3) taksidl ödenir. Sermaye Şirketlerinin 1981 Bilanço ve Kâr • Zarar Tablolannın birer örneğl Ticaret Bakanlıgına gönderilir. Hisse senedi, ve tahvil gibi taşınır (menkul) kıymetlenni halka satmak isteyen 100'dsn fazla ortaklı anonim şırketlerın, Sermaye Piyasası Kurulu'na beyanname vermeleri gerekir. 1.1.1981'den önce verilen Emlak AUm ve Gayrimenkul Kıymet Alıs Vergisi Beyannameleri ile 22.3.1981'e kadar verilen Veraset ve tntikal Vergisi Beyannamelerinde yazıh değerin en az %30 fazlasını (30.4.1982'ye kadar> takdlr edilen değer yada rayiç değer olarak kabuı ettiklerini ılgili Vergi Dairesine bildirenler (ve 30.6.1982'ye kadar ödeyenter) yeniden değerleme ve rayiç bedel takdirinden kurtulurlar. Gelir Vergisinl Götürü üsuld« ödemekle yükümlü olanlar (defter tutmayanlar), ilk y a n vergl taksitlerini ödemelidirler. Gelir Vergisi Götürü usulünde tanmsal fcasanç sahibi olmayanlar ilk <l/3) vergi taksidini ödemelidirler. Meslek Vergisi ilk y a n taksidl Bslediye'ys ödenir. 1.3.1982'den itibaren gerçeklesecek Ucret ödemelerinde ve bu ay bildirgesi düzenlenecek Taban (Asgari) Ücret 12.600 ve Tavan (Azami) ücret ise 25.200 lira üzerinden pirimlendirilerek Sosyal Sigortalar Kurumu Bölge Müdürlügüne verilecek. PROF. ALPASLAN PEKER: «Şirketler tahvil sermayesi sağlama yollarmın sınırlarına geldiler.» % 2,5 % 0,7 Lastik ithalatına karsı cıkıldı Ekonomi Servlsi Lastik ithalatının serbest bırakılmasına karşı çıkan Goodyear ve Lassa yöneticiteri «ithalat tüketicl fiyatlannın ucuzlamasına yol açmayacaktır» dediler ve «bu karar îyi düşünülmeden alınmıs gibt eîteükmektedir» görüşünde birleştıler. Ayn ayn görüşlerine başvurdııgumuz Goodyear Genel MUdürü Danıel J. Fearn ile Lassa Genel MüdUrü Hazım Kantarcı, lastik fiyRtlarına yapılan zammın sürekli maliyetierin al tında hıruldtıSunu belirterek, «ashnda lastik zamırtı dövize bagh dış kaynaklı girdilerin pahalılanmasından ve Türk IIrasının dolar karşısmda sürekli deşer yitirmesinden kaynak lanmaktadır.» şeklinda konuştular. Türkiye'de 4 milyon 800 bın lastik kapasitesi bulunduğunu belirten Fearn ile Kantar cı 1981 yılı üretiminin 2.5 rml yon dolaylarında gerçekleştiği ni anımsatarak özetle şu görü şe yer verdiler « Aslında Türkiye'de lastik fiyatlan pahalı ve Istikrarsiz değildir. I«ı»tik fiyatlanmn bel 11 oranda yükseltilmesi ise üre tici kuruluşlarm dışında mevdana geien gelişmelerle ilgılidir. Büyük bir atıl kapasitenin bulundupu lastik sektörün de, ithalat yoluyla fivatların indirilmesi de tartışma götürür. Lastik hammaddesinin genellikle yüzde 50 gütnrük ödenerek Retlrilmesi de maliyetlerin yükseltilmesine yol açan bir olgudur.» Son olarak lastik fiyatlarına yüzde 14 dolaylannda zam yapılması gerekirken, 8.9 dolayla rında zamla yetinildiğini de be lirten Genel Müdürler, «Hhalatın Türklye genellnde serbest bırakılması, döviz kaybı yanın da, işsizlfğin artmasına neden olacaktır» dediler. Lassa Genel MUdürü Hazım Kantarcı bu arada ithal malı lastiklerin kalitesmden kuşku duyduğunu da belirttı ve «1978 yılında Uzak Doğu ülkelerinden getirilen lastiklerin bir böliimii dört yıldır satılamamıştır» dedi. Falkland bunalımı altın fiyatını yükseltti Ekonomi Servigi Sovvet İıderı Breinev'in hasta olduğıınun anlasılmasıvla bir kıpırdama gösteren dünva altın fiyatlan Ingiltere'nin Falkland adaları nedeniyle Ariantin'le anlaşmazlığa duşmesinden de güç alarak vükselmeye başladı. Londra borsasmda dünkü açılış fivatı önceki güne göre 10 dolar bir den yükselen altının son bir haftadaki kazancı 25 dolan geçti. Bövlece altının ons fiyat 450 dolara yaklastı. Altın fiyatlan Tür kıye'de de buna paralel bir artış kaydettı ve Cumhuriyet altını dün 11.850 liraya kadar çıktı. «Bu yıl bllançolarda kâr lar geçen yıla göre önem PROF. ERDOĞAN ALKİN: «Şirketler kendi pay senetlerine itibar saglamaya çalışıyorlar.» Kuruluş adı Dağıtılan kâr payı % 1980 1981 50 100 110 60 200 50 30 15 100 51,3 100 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Akçimento 50 Anadolu Cam 34 d. Baştaş 50 Bursa Çlmento Çanakkale Seramik 200 Çelik 50 25 DEVA Holding Döktaş 9.7 60 GoodYear 40 Hektaş d. İ7ocam 40 Kartonsan 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Kav 200 Koç Holding 40 Koç Yatırım 20 Kordsa 60 Korjıma Tanm 70 Makina Takım 50 Nasaş 65 Olmuk 50 Plastifay 75 Rabak 55 Sarkuysan 155 Tezsan 25 Türkiye Şişe Cam 60 Transtürk Holding 36 Uniroyal 25 150 50 35 75 75 50 50 50 50 75 160 14 80 37.5 120 OECD Faik Başbuğ: Bankaların kârları görüldüğü kadar yüksek değil Ekonomi Servisi Banka ların 1981 yılı hesaplarının açıklanmasının ardından ko nuya ilişkın goruşlerıni açıklayan Îktisat Bankası Yö netım Kurulu uyesi Faik Baş buğ, «Bankaların kârı, bilan çolarda görülenin aksine yüksek değildir» dedi. Faik Başbuğ, gazetemize yaptıgı açıklamada şöyle de di: •1981 yılı btlanço kârlan, uygulanmakta olan farklılaştırılmış bilanço yöntemle ri sonucu veya özellikle kamu bankalarının resmi mev duata dayalı kaynaklarmın yapısına bağlı olarak oluşmuşsa da, yine de beklentilerin çok üstüne çıkmışrır. Hatta bu yılın kârı, bu kez milyarlann çok rakamlı ola • 'Bazı zamanlama hata\cvrı ve yuzevsel etkenler sonucu 1981 yılı sonuç hesapları çok yukseh olmuştur.» en belirgin ozelliği olmustur. Katı para politikasma bağlı olarak hâla da öyle... Üçün cü önemli nokta, belgeli ihracat seferberliginin henüz sonuçlarımn ahnamamış olması ve bankaların bu işlem lerden yana bir hayli sıkıntı çekip karşılık ayırma durumunda kalacapıdır. Tabil o zaman mali bünye sonucuna bağlı kaydi de olsa bir başka gerçek kâr konusu or taya çıkacaktır ki. şimdl gözlemlenen çok rakamları o zaman görmrk oldukça güc olacağa benzer. Sonuç olarak bazı zaman lama hataları ve yüzeysel etkenler sonucu 1981 yılı so nuç hesapları sanılanın ötesinde yüksek olmustur. Ancak bu olgu bu kez 1982'yl ortada bırakmıştır.» Konsorsiyumu Baskanı Geberth: "Türk ekonomisi iyi yolda,, ANKARA (a.a.) OECD Ttirklye'ye yardım konsor siyumu Başkanı Dr. Ralf Geberth, «Tiirk ekonomisi 1981 yılında beklenenden daha büyük bir gelişme göstermistir» dedi. Ankara'daki temaslarını sürdüren Dr. Geberth bugün Maliye Bakanlıgı, Dış işleri Bakanlıgı ve Devlet PlanTfema Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilileriyle görüşmelerde bulundu. OECD Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu Baskam Dr. Ralf Geberth Anadolu Ajansı muhabirinm bir sorusu üzerıne, «Türk ekonomisinîn 1981 yılı için de, alınan tedbirler sayesin de, beklenenden daha büyük bir gelişme gösterdiğini;> soyledi, rak tekerlenmesi ile ortaya konabilmektedir. Oysa bu biçimsel olgn, ak la, bir dizl soruları da ayni anda getirmektedir. Bunlardan ilki, kamu fonlarının ka mu bankalarını açıkça öne geçirmesidir. Tabii bankacılık sistemi içinde. İkincisi, sektörlerine göre bankalar arasında fark da bulunsa, gözlemlenen kâr kaydidir. Bu olgu o denli belirgindir ki, banka ve holding kârları, beyanlarına göre son derece yüksekken, işletmelerin fon sıkıntısı tüm 1981'in 651.000.000$ Toplam'ihracat gelirlerimizdeki %14'lük payı ile BANKERLER BANKERLER HiSSE SENETLERi HiSSE SENETLERi /TAHViLLER TAHViLLER • • • • • NUH ÇtMENTO, OLMUK, SARKUYSAN, SİFAŞ, TOZMETAL, MEBAN YAYINLARI: PARA DERGtSt, Türkiye'nın en önde gelen finans dergısı, Sermave ve para pıyasaları bankacılık ve bankerllk sektörleri ve Türk ekonomismin genel gıdışatı hakkında etraflı ve aydmlatıcı bılgiler verir. Memleketimizın başhca yöneticılennin görüş ve önerilennı her sayısında sızlere " sunar. • Ayda bir kez yayınlanır. Piyatı 200 TL. Yıllık abone ücretı 2400 TL. «Para» abonelerine aynca Meban Sermaye Pivasası Bülteni ücretsız gönderılmektedir. • HtSSE SENEDt, NEDtR? Fiyatı 25 TL. • TAHVİL NEDİR? Fiyatı 25 TL. Her türlü yatınm kararıannızda sıze yardımcı olabilmek MEBAN'ın en önemli amacıdır. • TAHVÎL VE HÎSSE SENEDt ALIM SATIMI İLE HÎZMETİNÎZDEYÎZ. • TAMAMI ODENMÎŞ SERMAYE: 500.000.000. TL. İKV baskanlığına Fazıt Zobu getirildi İSTANBUL (UBA) tktisadı Kalkmma Vakfı (ÎKV) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na îstanbul Sanayi Odası'ndan Fazıl Zobu getirildi. ÎKV Yönetim Kurulu'nun öteki üyelerı çunlar: Başkanvekilleri Jack Kam hi (ISO), Ali Zafer Taciroğlu (ITO), Muhasip üye Mehmet Suhubi (İSO), üyeler Ferıdun Alpat (Türkiye Odalar Birliği), Nejat Basmacı (îstanbul Tıcaret Borsası), Refık Baydur (Türkıye Işverenler Sendikası Konfederasyonu), Ömer Dinçkök (ÎSO), Ersın Faralyalı (Ege Bölgesi Sanayi Odası), Necmettın Gozlüklü (Ankara Ticaret Odası), Turhan Onur (Ankara Sanayi Odası) , Evnk Saraçoglu (ÎTO), Sami Sözat (Türkıye Ziraat Odalan Bırligi) ve Doğan Torunoğlu (ÎTO). MEBAN MENKUL DEĞERLER BANKERLîKve FtNANSMAN A.Ş. îüCMZ KURLARIi DÖVİZIN CÎNSÎ 1 ABD Dolan 1 Avusturalya Dolan 1 Avusturya Şilini 1 B. Alman Markı 1 Belçika Prangı 1 Danimarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Plorini 1 îsveç Kronu 1 îsviçre Frangı 100 100 1 1 1 1 1 îtalyan Lireti Japon Yeni Kanada Dolan Kuveyt Dınarı Norveç Kronu Sterlin S. Arabistan Riyali DÖV Alıs 147.00 154.01 8,68 60,90 3,23 17.83 23,43 54,96 24,69 74,92 11.10 59.13 119.65 512,28 23,95 258,06 42,86 îz Satıs 149.94 157.09 8,85 62,12 3,29 18,19 23,90 56,06 25,18 76,42 11,32 60.31 122.04 522,53 24.43 263.22 43.72 EFEKTtF Aiıs Satıs 147.00 146.31 8,68 60.90 3,07 17,83 23,43 54.96 24,69 74,92 10.55 56,17 113.67 486,67 22,75 258,06 40.72 151.41 158,63 8,94 62,73 333 18,36 24,13 56,61 25,43 77,17 11.43 60.90 123.24 527,65 24.67 265.80 44,15 PAMUKBANJİ TÜRMYE'NIN İHRACA3IAKİ EN BÜYÜK ÜÇŞANKAS1NDAN BİR1DIR. 451250 (5hat) Kayıtlı Sermayesi: 500.000.000,TL. Ödenmış sermayesi: 200.000.000,TL. Merkez: tstıklâl Cad Odakule İş Merkezı No: 286/A Tel.: 45 12 50 51525354 Telex 24124 MEANTR Tahvil, hisse senetleri ve mevduat sertifikalan alım ve satıfhına ilişkin tüm işlemlerînizde Meban uzman kadrosu ile hizmeünizdedir. ARANAN HtSSE SENETLERİ: • • • • • • ANADOLU CAM, ALPA. BAGFAŞ, ÇUKUROVA ELEKTRİK, KORDSA, NASAŞ, Halit Kara Desiyab genel müdürü oldu ANKARA (THA) Devlet Sanayi ve îşçı Yatınm Pankası (DESİYAB) Genel Mtidur ve Yönetim Kurulu Başkanlıgı'na TUrkıye Şeker Fabnkalan A.Ş. Genel Mudürlüğü Elektromekanik Fabrikası Müdurü Halit Ka ra atandı. Sanavi ve Tekno lojı Bakanhğı Sanayi Genel Müdürlüğu'ne de Türkiye Şeker Fabnkalan A.Ş. Genel Mudürlüğü Makina Imalat Dairesı Başkanı Üstun Engür getirildi. Cumhuriyet Reşat kulpsuz 24 Ayar 22 Ayar bilezik Gumu$ * Nisan 1982 11.750 11.850 12.200 12.500 1.775 1.785 1.620 1.720 54 00 55.00 5 Nisan'la fark 100 lira arttı Fark yok 10 lira arttı 1520 lira arttı 10 lira arttı ^PAMUKBANK i bankadır^ Her hastahğm olduğu gibi, kanserin de tedavisi mümkündür. Yeterki zamanında teşhis edilsin. Türk Kanser Arastırma ve Savaş Vakfı Ataç Sokak 21 ANKARA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog