Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

7 NİSAN 1982 01$ HABERLER Cumhuriyet 3 Arnavutluk'a göre, Çin, Sovyetler'le yakınlaşmak istiyor PARİS, (ANKA) Arnavutluk, Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Fransız Komünist Partisi aracılığı ile. Sovyetler Birîiği fle yakınlaşma sağlamaya çalıştığını öne aürdü. Arnavutluk Emek Partisi organı Zert Populit gazetesinde ve resmi «ATA» haber ajansında bu konu ile ilgili olarak yer alan bir yorumda, Çin'in. Sovyetler Birliği'ne karşı sürdürdüğü ideoloiik kampanyaya karşm, «Kısa süre fçinde iki taraf ara sında bir yakınlaşma görülmesinin sürprlz sayılamayacağı, bir sure once siyasî bO ro üyesi Masime Gremetz başkanhğında bir Fransız Komünist Partisi heyetinin Pekln'e yaptığı ziyaretin bir arabuluculuk gîrişimi çerçpvesinde gerçekleşmiş olabilecegı» görüşü savunuldu. Küba, Nikaragua'ya 130 milyon dolar yardım yopacak MANAGUA (AP) Küba'nın Nikaragua'ya bu yıl 130 milyon dolarlık mall ve teknik yardımda bulunacağı açıklandı. Başkent Managua'da Nıkaragua Tanm Bakanı Jaime Wheelock Roman ile Küba Ekonomik İşbirligi Komitesı Başkanı Hector Rodriguez arasında sürdü rüien görüşmeler sonunda vanlan anlaşmaya göre, yar durun 80 milyon dolan tek nık yardıma ayrıhrken 50 milyon dolar da ekonomik vardım adı altmda verilecek. Belırtildiğıne göre teknik yardım kapsamına şun lar ginyor: Tanmsal ve endüstriyel makinalar, ilaç lar, gıda maddelerı ve kül tür araç gereçlerl. İki ülke arasında ımzalanan anlaşma ışığında çeşitli hükümet programlan yojuyla, 3500 Kübalı tekrusyen, doktor ve öğretme run Nıkaragua'ya gönderıl mesinın gerçekleştirileceği duyuruldu. Guatemala'da hafta sonımdaki çarpısmalarda 30 kişi öldü • EL SALVADOR'DA DA SOLCU CERİLLALAR, ÇARP1Ş he bdlgesinde. gerillalann üs MALAR1N ŞIDDETLENDIRİLMESI VE SABOTAJLARI olarak kullandıkları bir okuSURDURME ÇAĞRISINDA BULUNDULAR. la yaptıg* baskın sırasında 9 gerillayı öldürdüğü behrDış Haberler Servisi öldü. Öldürulenlenn arasın tildi. bir başka gerillanm da Hukumet kuvvetlen ile sol da 12 asker bulunuyor. Sol Chacalte kentinde vurulducu genllalar arasında yoğun cu gerillalann Rabinal kasa gu duyuruldu çarpışmaiann surdüğu Gua basını ele geçırmek amacıyÜtkede yönetime karşı temalada hafta sonundaki la yaptıkları saldın sırasınmücadete veren genllaların. çatışmalarda 30 kışi öldu da öldürulen bu askerlerın Amenkan AP Ajansının Sivil Savunma Karakolunda saldırdıklan Rabinal kasaba Guatemala Silahlı Kuvvetle görevli olduklon, içlerinden sının koyunu ele geçirdiklebirinin de kadın olduğu be ri de gelen haberler arasınri'nın bir bıldirisme dayana da rak verdığı habere göre, ül hrtildi. Batılı dıplomatık kaynakla kenin ku^eyı şıddetlı çarpış Askeri Komutanlıkça yamalara sahne oldu. Bölgede yınlanan bildiride aynca. ra dayanılarak venlen haki bu çarpışnjalarda 22 kişi hükümet kuvvetlerinin Quic berlere gore, koyun ele geçınlmesi sırasında genllalar. 8 asker öldurdüler. Çok Hamenei: Türkiye, Pakistan ve sayıda kişinin yaralandığı Körfez ülkeleriyle ekonomik da bildiriidi. Bolİvyada Villa hükümeti istifa etti LA PAZ, (a.a.) Bolıvya' da, geçen hafta, askeri yuk sek komutanhğm, bazı Bakanların değişmesini isteme sı üzerine, Celso Torelio Vil la hükümeti istifa ettiğini açıkladı. Hükümet krizi, geçtiğimiz cumartesi günu, Bolivya Merkez Bankası Başkanı'nın ust duzeyde yolsuzluklar ya pıldıgı gerekçesi ile istifa et mesinden sonra ortaya çıkmıştı. Merkez Bankası Başkanı Guido Salinas, hükümetin 5 Şubatta peso'nun dolar karşısında devalüe edılmosini açıklamasmdan bırkaç gün önce, bankanm dolar rezervlerinin yüksek düzeydeki görevlilere ve ba zı dostlarına satılmış olduğunu iddia etmiş ancak bu kişilerin görevlerini açıklamamıştı. Salinas, üst düzeydeki gö revlilere satılan dolarlarm, peso'nun devalüe edilmesin den hemen sonra bankaya geri satıldığmı ve bu kişile rin büyük kârlar sağladıkla rını da öne sürmüştü. Son devalüasyonla 1 dolar 25 pe so iken, 1 dolar 44 pesoya yükselmişti. ' Çin, ABD ile diplomatik iliskilerinin düzeyini indirebileceğini acıkladı PEKİN, (ANKA) Çin Halk Cumhuriyeti. ABD'nin Tayvan'a silah satışlannı durdurmaması halinde bu ülkeyle diplomatik ilişkileri nin düzeyini indireceğini açıkladi; Çin'in bu açıklaması, Dışişleri Bakanlığı'nın göruşme lerini vansıtan «Uluslararası Çalışmalar Dergisi>nde yayınlandı. Dergi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin hiç bir şekilde Tayvan'a silah satılmasına tolerans gösteremeyeceğini kay detti. Açıklamada, Çin'in so runu diplomatik yollara çöz mekten yana olduğr fakat bımda başan sağlanamadığı takdirde uygun davranıs tarzlannm benimseneceği de duyuruldu. ilişkilerimizi artıracağız Israil birlikleri Goîan'daki kasabalardan geri cekiliyor Dış Haberler Servisi Golan'ın tsrail tarafından il hakını protesto amacıyla bölgede başlayan gösteriler surerken, Arap kasabalarda ki Israil birlikleri önceki gün geri çekilmeye başladılar. îsrail birliklerinin geri çe kilmesine karşm, kasabaları kuşatan polis kuvvetlen çok sıkı kimlik kontrolü ya parak Israillilerin dışındaki lerin kasabalardan çıkmasını engelliyorlar. Israil'in Golan tepelerini ilhak karannı protesto için 14 Şubatta Araplarm ilan ettiği genel grev nedeniyle îsrail birlikleri sözkonusu kasabalara girmişlerdi. Bu arada. bir haftadır işgal kuvvetleri tarafından ab luka altında tutulan Mecdel Şems Köyu'nde gösterilen yo ğun biçimde sürdüğü kayde diliyor. Arap halkı ile Israil birlikleri arasında şiddet li çatışmalar olduğu da gelen haberler arasında. Golan'daki gelişmeler bu şekîlde surerken Arap gaze teciler de, Arapça yayınlanan gazeteler üzerinde îsrail'in yaptığı baskıyı protesto için Kudüs'teki Kızılhaç bürosunu işgal ettiler. Buroda oturma grevine başlayan ga zeteciler, Israil'in gözaltına aldığı 18 gazeteciyi serbest bırakmasını ve Arap basmı na yönelik'baskıların ortadan kaldınlmasını istediler^ BEYRUT (AP) îran Devlet Başkanı Ali Hamenal, ülkesinin aralannda, körfezdeki «düşman» Arap ülkelerinin de bulunduğu komşulanyla ekonomik ve ticari iliskilerinin artınlabileceğini söyledi. tran resmi haber ajansı Irna tarafından yayınlanan açıklamasında Hamenei özöllikle Türkiye, Fakistan ve Körtez ülkeleriyle ekonomik ve ticari iliskilerinin artmasının İslaın Cumhuriyeti'nin yararına olacağını söyledi. Hamenei, Iran'ın komşularına yönelik dış politikasmın çok açık olduğunu ve komşuiarının ABD'nin etkisine girmemelerini temenni ettiklerini belirtti. Hamenei açıklamasmda ayrıca hem Doğu nem de Batı ülkeleriyle ilişkilerini sürdüreceklerini, ama bunlara ABD'nin dahıl olmadığıru söyledi. Bir başka Orta Amerika üJkesî olan ve kanlı bir iç savaşın yaşandığı El Salvador'da da çarpışmalor tüm şiddetiyla sürüyor. Aşırı sağ cı Areno, Partisi"ne bağlı bir milletvekilinin, solcu gerillalar tarafından öldürülmesınden sonra, El Salvador Katolik Kilisesi liderleri tarafından yopılan banş çağrısına pek uyulmadığı belırtiliyor. Güney Yemende su baskınlarında 500 kisi öldü ADEN (a.a.) Güney Y*men'de 40 yıldır görülmedik yoğun yağışlar ve su baskmlan nedeniyle 500'e yakın kişl öldü. 10 bin kadar kişinin de evsiz kaldığı su baskınlan sırasında maddi hasarın 950 milyon doları bulduğu açıklandı. Güney Yemen Hükümeti, ülkenin ağır bir ekonomik yülc altında kaldığını bildirerek Uluslararası yardım çağrısı yaptı. Başkent Aden'in kuzeyinde ve doğusundaki bölgelerde seller, 50 bin baş hayvanın ölmesine VÖ geniş ekili alanlann na sar görmesine yol açtı. PARANIZI YATIRDICINIZ KURULUS mm CUVENCELI DEGILSE ••SACDAKİ ŞIFIR1ARIK SOLDAKILERDEN FARKI YOKTURşş Dünyadan • Batı Java'da Galunggung yanardağı yenldan faallyete g»cll yanardağın lov, kül v« taş porçacıklan püskürttüğü v« clvar köytertl* oluranlorın bölgeden uzakloşmalarına neden olduğu blldirlllyor. • Hindistan'ın Depalpur kentinde kaçak olarak yapılan icklJ den içen 18 kişi öldü, 60 kişi de hastaneye kaldırılorak tedavl altına alındı. • Kuzey Callfomla'nın «Alptno M«adows> koyok merkezinde S gün cığ altında kalan 22 yoşındakl Anna Marla Conrad adlı bir kadın sağ olarak bulundu. • Polonya, 500'ü cşkın Batılı bankaya olan 1961 yıiı ticari boro larının yüzde 95'inin (2,4 milyar dolar) dört yıl ertelenmesînl öngören anlaşmayı imzaladı . • Bağlantısız ÜHceler Koordlnasyon Kurulu toplantısında konuşan Kuveyt Başbakan Yardımcısı Şeyh Sabah El Ahmet Es Sabah, iran He Irak arasında devom eâen savaşa derhal son vertlmesi cağrısında bulundu. Toplantıda konuşan Yaser Arafat da Körfez Sovaşınm sona erdirilmesinl istedi. • Sovyetler Birliğî Dışlşlerl Bakanı Andrei Gromiko Yugoslavya'ya yoptığı iki günlük riyareti tamamlayarak ülkesine döndü. • Uluslararası Para Fonu (İMF) Yönetlm Kurulu Macarlstan'ın üye olabltocflği komısunda bir tavsiye kararı aldı. Yüksek Mühendis ve Mühendisler Alınacaktır Baçmudürluğömüz Telekomönlkasyon servlslerlnd» calıştırılmak uzere 12.4.1962 gunü saat 14.00'de yapılacak secme İle Yüksek Mühendis ve Mühendisler alınacaktır. Aşağıdakl şartlan taşıyonların en gec 9.4.1982 gunö mesal bltlmine kadar nufus cözdanı (ash), dlploma (aslı) ve bir adet fotoğraf İle birlikte Gayrettepo Yıldız Posta Caddesi'ndeki Personel Mödürlüğü'ne şahsen müracaatlan İlan olunur. 7 İSTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1. 2. 3. 4. ARANILAN SARTLAR: Inşaat Bölömü mezunu olmak, Elektrlk ve Elektronlk Bölümü mezunu olmak, 30 yaşmdan buyük olmamak, Askerllğinl yapmış olanlar ve llsan bllenler terclH ed!lir. (Basın: 12859) 2463 1 Bu lşe ait şartname müessesemizden veya Sirkeci'deki 5. Vakıfhan altındakl irtibat büromuzdan temin edilecektir. 2 Teklifler 12.4.1982 günü saat 16.00*ya kadar müessesemizin Beykozdaki Muhaberat Şefliğine kapalı zarfla verilecektir. 3 Teklifler arasında şartnameye ve ihtiyacımıza an uygun olanlar tercih edilecektir. i Müessesemiz diledigi miktarda almakta veya Slıp almamakta serbesttir. SÜMERBANK DERt VE KTJNDURA SANAYİİ MÜESSESESİ (Basın: 13124) 2453 KAPALI TEKLİF ALMAK SURETİYLE 15 TON LEPTON SCHVVARZ VEYA MUADİLLERİ SATINALINACAKTIR Osmanh Bankası 1863 den beri süregelen Osmanh Bankası güvencesı ue sizlere destek ohnaya devam ediyor. tLAN KADTKÖY tKİNCt SULH HUKUK HAKtMLÎĞtNDEN 1981/346 vesayet Kadıköy Selamiçeşme Lalezar Sokak Lalezar Apt. No. 6 D. 12'de îkamet eden Patma Me sude Alper, aynı adres* te ikâmet eden ablası Hatice Muhlise Bonmatepe'ye hastalığı nedenl ile vasi tayln edilmiştir. Keyfiyet İlan olunur. (Basın: 34452456) ^^ İLAN FATİH İKİNCf HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN Esas No: 1982/89 Geri Zeka hastalığı nedeniyle hacir altına alınan 14.5.1963 D. lu fkiz kardeşler ŞEREF VAN İle TAHSİN BÜLENT VAN'a, anneleri Fatih Halic Caddesi, Yeşilsarık sokak no 23 D. 1 de ikamet eden Recep kızı 1940 D. lu Emıne Nezahat Van'ın va si tayin edildiğl ilân olunur. 25.8.1982 (Basın: 3429) 2460
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog