Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 7 NtSAN 1982 Erzurum'da UKO üyesi bir sanık idama mahkum oldu Doç. Yavuz'un katli davosmda hakim görevsizlik kararı verdi Haber Merkezi Erzurunı Atatürk Üniversitesi Pen Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Orhan Yavuz'un beş yıl önce öldürülmesiyle ilgıli olayın duruşmasına dün Erzurum 1 numarah Askeri Mahke mede başlandı. Duruşmada önce tutuklu sag cı sanıklar, Ktnin Yıünaz, $enay Öztürk ve Muzaffer Okutan'ın kimliklen saptandıktan sonra iddianame okundu. İddianamede, ÜOD Başkanı Emin Yılmaz'ın o tarihte sol görüşlü öğrenciler ile öfretim üyelerı arasındaki işbirliğinin kınlma sı gerektiğini Cezayir Baysala anlattığı, Baysal'm bu rada Ziraat Fakültesi Dekanı Ali O?.cengız'i iyi kurunduğu ıçm, «korkutamadığı» belirtildi ve şöyle denildi: «Sanıklardan Emin Yılınaz, bu durum üzerine Doç. Orhan yavuz'a gözdağı verilerek korkntulmasını ve shıdirilmesini Istemiştir. Sanık Emin Yılmaz ifadelerinde, ayın lti'sınd.ı C*zayir Baysat'ın üniversitenin 1. yurıiu önünde yanına geldiğiııi ve kısık bir sesle kendisine, (Senin dediğin olmadı. Orhaıı Yavuz'u korkutmak istedim, bana karşı geldi. Ben de üzerimdeki bıçakla vurdunı) dediğini belirtmiş, Baysal'a, Şener Öztürk'Un yardım ettiğini söylemiştir.» Savcıhk iddianamesinde, MHP davasından yargılanan Ümer Tanlak'm da olayla ilgili ifadelerine yer verildi. İddianamede Ömer Tanlak'm ifadesinde Orhan Yavuz'un katillerinın Şenay Öztürk ve Muanımer Cindilll adlı kişiler olduğunu söylediği kaydedildi. Ankara Balgat katliamı sanıklarmdan, Mustafa Pehlivan•ğlu'nun da idam edilmeden önce 22 eylül 1980 tarihinde Askeri Savcıhkta verdiği yemın li ifadeye de yer verilen iddiananıede, Pehlivanoğlu'nun (Bekir Kum) takma adlı Cezayir Baysal'ın kendisine Erzurum' da bir doçentin öldürülmesi olayına karıştığını, bu nedenle Genel Merkez tarafından Kütahya'ya gönderildiğini söyle 8 TümDer üyesi hakkında dava acıldı • 3 KIŞI HAKKINDA OA SORUSTURMA DOSYALARININ TİP YÖNE TİM KURULU HAKKIN DAKİ SORUSTURMA DOSYASI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ İSTENDİ. Islanbul Haber Servisi Mesleki bir teşekkül gö rünümü altında, yaprnış olduğu icraat ve faaliyeılerle yasa dışı bir örgule dönüştüğü iddia edilen Tüm Memurlar Birleşme ve Dayanışma Derneği'ne (TÜM DER )üye olma'<, komunızm propagandası yapmak ve kanunun suc soydığı fiılı övmsk gerekceleriyle. Merkez Bankası'nın Istanbul Şubesi'nde calışan 8 personeli hakkında dava acıldı. 1. Ordu ve Istanbul S:kı yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca 3 No!u Askeri Mahkemede acılan davada sanıklar Mesude Meliha Ortac, İncilay Kızıltoprak, Ayşa Binnur Kiper, Fatma Nur Baysal, Melin Tosyalıoğlu, Tuncer Eraslan, Emine Eren Abacı ile Emin Ferhan Gökbayrak'a TÜMDER'e üys olduklan, bu demek içersinde çalıştıkları, Sedefada sı'na düzenledikleri gezirie «Nazım Hikmet, Zülfü Livanelioğlu ve Ruhi Su gibi solcu şair ve ozanların ko münizm propagandası olacak nltelikteki şiir ve türkü lerini kasetten motordakiie re dinlettikleri» ve aynco «Enternasyonal marşını söyleyerek komünizm pro pagandası yaptıkları» tddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası verilmgsi isteniyor. Sanıklardan Metin Tosyalıoğlu Merkez Bankası Unkapanı Şubesi'nde müstahdern, Ferhan Gök(Artuıst 9. Sayfada) Deniz Hukuku Konferansı ne getiriyor? (3) "Türkiye'yi kıta sahanhğı sorunu ilgilendiriyor,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Siyasal Bilgiler Fakültesi Devletler Hukuku Doçentlerinden Dr. Hüseyin Pazarcı, yeni Deniz Hukuku sözleşmesinde Türkiye'yi en çok kıta sahanhğı konusundaki hükümlerin ilgilendirdiğini bildirdi. Pazarcı ile Deniz Hukuku Konferansı üzerinde yaptığımız söyleşinin üçüncü bölümü şöyle: SORCJ Sözleşme Türkiye'yi hangi açılardan ilgilendiriyor? YANIT Genel olarak insanlığın ortak mirası olarak Uluslararası Deniz Yatağı ele ahndığında, bu kaçmılmaz olarak Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye'nin teknolojik verileriyle kendl hesabına bu alanın bir bölümünü işletme durumu bulunmadığı gibi, adil bir uluslararası düzen bakımından da, bu alanm işletilme sinin bütün insanlığın yaranna olmasmda Türkiye'nin de yararı var. Ama Türkiye'yi bu konleransta en çok kıta sahanlığı sorunu ilgilendiriyor. Kıta sahanlığımn sınırlandırılmasında Ege'de çok sayıda adanın bulunması dolayısıyle adalar rejimi de yine bizi doğrudan ilgilendiriyor. Özel olarak ve bu arada son zamanlarda gittikçe artan bir şekilde sözü edilen karasularımn genişliği sorunu da bizi ilgilendiriyor. Çünkü karasularımn genişliği sorunu da bizi ilgilendiriyor. Çünkü karasularının genişliginin 13 mili geçmeyecek şekilde devletlerin yetkisine bırakılmasını öngören bir hükme dayanara* Yunanistan'm soruna yaklaşımı büyük uyuşmazhklara yer verecek bir nitelik tasıyor. Ege bakımından sözleşmeyı incelersek kıta sahanhğı sınırlandırılması ile ilgili hükmün durumu şöyle özetleme olanağı var: Eğer Türkıye ve Yunanistan sözleşmeye taral olurlarsa sorun bu hüküm çerçevesinde çözüme bağlanacaktır. Eğer Türkiye sözleşmeye tarat olmazsa, o hükmün zamanla yapılageliş (teamül) kuralı olarak değer kazanması sözkonusu. Dolayısıyla kıta sahanhğı sımrlandırüması maddesi her haliyle önemlı oluyor. Bu madde şöyle ifade edilmiş: «Kıyıları yan vana va da kaışılık'ı olan devletler arasmda kıta sahanlığı sınrrlandjrılması, Uluslararası Adalet Uivanı statüsünün 38'nci maddesinde öngorüldüğü biçimiyle uluslararası bukuka uygun olarak anlasma yoluyla Rerçekleştirebilecek» dolayısıyla ana çizgileriyie, bu tür bir sorunun (1) bir anlaşma yolla çözülmesi öngörülmüş. (2) Bu anlaşmanrn uluslararası hukuka uygun olarak yapılması belirtilmiş ve sonucunda (3) Hakça (Arkası 9. Sayfada) DANİSMA AAECLISINDEN 13 BAYAN SANIK DEVSOL davosının dünkü duruşmasına 13 ü bayan toplam 48 tutulvlu sanık getirildi. Sanıklardan 34'ü kimlik bildiriminde bulunmayı reddettiler. Fotoğrafta, 13 tutuklu bayan sanık. Hayriye Ayderoir, Zekiye Yıldırım, Selma Demir, Münevvcr Yangöz, Bedia Uğurcan Toktamış, Ferda Aydın, Lale Ozgür, Tüten Ateş, Çiğdem Güngör, Güler Altır.ay, Sevim Aktaş, Hazan Aslantürk ve Gülşen Firenci bir arada görülüyorlar. IFotoğraflar: Erdoğan KOSEOĞLU) diği de bildirildi. Olayın sanıklarından Cezayir Baysal'ın dosyası, bu davadan daha önce tefrik edümişti. GÖREVSİZLtK KARARI Daha sonra sanıklar iddiaları kabul etmediler ve «ifadeleri nin zor altında alındığını» ileri sürerek tahliyelerini istediler. Mahkeme daha sonra davayla ilgili görevsizlik kararı verdi, dosyaıun Erzurum Ağır Ce za Mahkemesi'ne gönderilmesini kararlaştırdı. Dünkü duruşmada tutuksuz sanık Muammer Cindilli duruş ırıaya gelmedi. 1 İDAM, 1 MÜEBBET ^ Erzurum 2 Numarah Askeri Mahkemesi, Ulusal Kurtuluş Ordusu (UKO) üyesi Meh met Kara'yı idama mahkum etti. 1979 martında Doğubeyazıt'ta Mustafa Çamlıbel'i öldümıekten idama çarptırılan Mehmet Kara'ya ayrıca, Nihat Ekelink ve Rafet Şahin'i de yaralamak suçlarmdan 33 yıl ağır hapis verildi. Aynı davadan sanık olarak yargılanan Puat Aslan da önce idama mahkum edildi, ancak yaşı küçük olduğundan cezası 20 yıla indirildi. Sanıkiardan tutuklu olarak yargılanan Seracettin Salman ıle tutuksuz yargılanan Cavit Özdemir, Mehmet Keskin ve Ahmet özdemir ise beraat ettiler. Bu arada 1978 kasımında blı eve patlayıcı madde atarak Fat ma Yılmaz adlı kadırun ölümüne nedan olmaktan yargılanan yasadışı TKKP örgütü üyssî Enver Toksöz de dünkü duruşmada ömür boyu hapis cezasuıa hüküm giydi. UEV SOL UAVAS1 İSTANBUL Hü'sınm idamı istenen 428 sanıklı Dev Sol davasmın dünkü duruşmasında, tutuklu sanıklardan yalnızca 13'ü bayan toplam 48 sanıgın getirildikleri, tutuksuz sanıklardan da 45'inin geldiği gö rüldü. KUrsüye çagrılan sanıklardan Hüsamettln Güzel'in dışın daki sanıklar, cezaevindek: koşulları protesto ettiklerinı bildirerek kimlik bildiriminde bu lunmayacaklarını söylediler. Duruşma yargıcı Seyfettin (Arkası 9. Sayfada) Komisyon, hükümete verilecek yetkiyi 18 aya indirdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden düzenlenme si konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki veren Yasa Tasansı Bütçe Plan Komisyonu'nun dünkü toplantısında değiştırile rek kabul edildi. Komisyon'üa yapüan tartış^ malar sonucunda, hükümete verilen yetkinin süresi ikı yıldan 18 aya indirildi ve Bakanlar Kurulu'na meslek kuruluşlarının yeniden düzenlenmesı için yasa hükmünde kararname çıkarma yetkisi öngörüldü. Yasa 26 şubat 1982 tarihinden geçerli olacak. Tasarı ile Bakanlar Kuru iu'na kamu hizmetlerinin dü zenli, süratli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütüle bümesi için kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluş iarının, kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin konularda yasa hükmünde kararname çıkarma yetkisi tanınıyor. İLKELER BÖLÜMÜ Tasarının ilkeler bölümünde, asli ve sürekli kamu hizmetlerinden Genel İdare esaslarına göre yürütülmesi serekenlerin Başbakanlık, Bakanlıklar ve bunlara bağlı müsteşarlık ve Genel Müdürlükler eliyle gördürüleceği, Bakanlıkların kuru luş ve teşkilatlanmasında kaynak israfının önlenmesi esasına uyulacağı öngörülüyor. TAZMİNAT FAİZLERİ Öte yanttan, Danışma Meclisi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu merkez üyesi Mustaia Alpdünciar ve arkadaşlarınm kıdem tazminatlarınm zamanın da ödenmemesi halinde, resmı laiz oranında faiz uygulanarak ödenmesine ilişkin maddeyi de kapsayan önerisini görüştü. Komisyonun dünkü toplantısında, Alpdündar'ıu genelde benimsenen yasa önerisinin maddelerıne geçilmedi. Çalışma Bakaniığı Müsteşarı Eüşlü Altay'a hükümetiıı yasa önensi hakkında görüş biidirmesı ıçın 12 rnsana üegm süre verildi. ADLİ PEKîsONELE TAZMİNAT Danışma Meclisı'nın 82 üyesi, lıakım ve savcılarla Adli Tıp Kurumu'nda çalışmalarm dışın ciakı adalet personeline aylıkla ruun yuzcie oU'sı oranındu taznunat ödennıesıne üiskm yasa uııerısi hazııladı. Oneriye ıiışkm olarak dun Dir oasın topiantısı düzenleyen Bekir saraı Uace, iurhaıı Güven, Fikri Uevrimsel ve Özer Uürbüz, hakim ve savcılann ücretieıi ile diğer adalet persu nelinin ücretleri arasmda büyük dengesizlik bulunduğunu, önerileri ile bu dengesızliğm bir ölçüde gıderilmesinin amaç landığını söylediler. SAGUK l'ERSONELİ Danışma Meclisi üyesi Mehmet Akdemir ve 74 arkadaşı sağlık personeli hakkında hazır ladıkları yasa önerisini Başkan lığa sundular. Yasa önerisi ile labib, diş tabibı, eczacı ve yük sekokul mezunu saglık personeii ile öteki yarduncı sağlık personelinin devlet memurları yasası ile Sosyal Güvenlik Kurumları Yasalan'ndan herhangi birine tabi olmaksızm geçmiş hizmet sürelerinin emeklılik sürelerine eklenmesi öngörülüyor. Yasa önerısine göre, bu hızmet sürelerinin hizmet sosyaüzasyon bölgelerinde geçmiş ise, tamamı, bu bölge dısmda veya yurt dışında geçmiş ise, dörtte üçü memuriyette geçrniş gibi sayılarak Eİrebilecek(Arkası 9. Sayfada) Yozgat'ta bir demir ocagında dinamit patlaması sonucu 5 isci öldü AKDAĞMADENI (Yozgat) (a.a.) Yozgat'ın Akdağmadeni ilce sine bağlı Karakir köyü yakın larındaki kurşun ve demir cıkarılan ocakta dinamit patlaması sonucu beş işçi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı yetkllilerinden alınan bilgiye göre, dün saat 01.00 sıralarmda, 20 kilogram dinamit galerlye götürülmek üzere depodan cıkorıldı.. Yetkililer, dınamitin, hsnüz belirlenemeyen bir neden (Arkası 9. Sayfada) Yargıtay: Sıkıyönetimi tahkir sucunun askeri mahkemede görülmesine gerek yok ANKAKA, (ANKA) Yargı tay Dokuzuncu Ceza Dairesı, devletin askeri kuvvetlerinı tahkir etme suçunun, sıkıyönetim ilan ve faaliyetlerine ilişkin olmadığına karar verdi. Yargıtay, kendisine intikal eden bir davayı sonuca bağlarken, sıkıyönetimi tahkir suçunun Askeri Mahkemede bakılmasına gerek olmadığı görüşüne vardj. Adalet Bakanhğımn bu konudaki itirazım sonuçlandıran ve Bakanlığın talebini reddeden Yargıtay kararında davaya ilişkin olarak şöyle denildi: «Olay, sanı&ın köyde başkaları İle yaptığı kavga sırasında muhatap olduğu, (Sıkıyönetim var bilmiyor musun) şeklindekl sözlere karşüık, (Sıkıyönetimi edeyim) demek suretiyle, devletin asfceri kuvvetlerinl tahkir ve tezyif etmesinden Ibarettir. Bu olıışa göre eylem, sıkıyönetim ilan ve faaliyetlerine ilişkin değildir. Sıkıyönetim Komutanlığınca davaya Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde bakılmasına lüzum eörülmeyerek Asllye Mahkemesine gönderilmiş bulunduğundan, genel (Arkası 9. Sayfada) lsadamlarının esleri konuşuyor Leyla UMAR TÜTAV nihayet kongre toplayıp secim yapabildi ANKARA (Cumhuriyet Börosu) Türk Tanıtma Vaklı (TÜTAV) 1. Genel Kurulu dün yapıldı. TÜTAV geçici Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Baytaş, «Devletin kıt ve kısıtlı imkânları yıllardır etkili bir Unıtma iyin yetersiz kalmaktadır» dedi. Metin Toker, «Bu Genel Kurul siyasi partl konerelerine donüii» şeklinde konuştu. Türk İs eğitim sekreteri Ka ya özdemir ise, Türkiye'nin dı şarda sinsi laaliyetlerle karşıkarşıya oiduğunu öne sürdü. Daha sonra söz alan Günerı Civaoğlu ise, Yönetim Kurulu listelerinde bulunan kişilerin Genel Kurul'da bulunmadığını belirterek, «işadamı Şarık Tara ile kendim konustum. Çok işi oiduğunu sövledi» şeklinde konuştu. Doktor, işadamı Ekrem Saatçi ise, saat 10'da başlayan Genel Kurul'da saat 12' ye kadar Atatürk'e saygı duru şu yapılmasmı istedi. Yönetim Kurulu seçimlerine iki liste girdi. Seçimler sonucunda Yönetim Kurulu'na su (Arkası 9. Sayfada) Bankerlerin tasfiye islemleri basın yoluyla acıklanacak «ŞEYTAN ÇEKİCt» ÖZDEN: Yedi çocugumu akşamları Cevher gelmeden yedirir, odalarma göndeririın. OKUMUSj: DOĞAYA AŞjIĞlM «Mücevher ve kürk severim ama alacak vaktim yok..» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ödeme güclüğü icinde bulunan banker islemleri hakkında 35 sayılı kanun hükmünde ki kararnamenrn bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kararnameye ek madde eklenmesine ilişkin yeni bjr kanun hükmünde kararname Bo kanlar Kurulundan cıktı. Yeni kararnameye göre, tasfiye ku rullarına banker ve alacaklıla rmın nasıl başvuracağı, hangi sürelerde başvuru yapııaca ğı görsvli mahkemeler tarafın aan Resmi Gazete, Radyo ve TV'den ilan ettirilecek, kararnameye göre alacaklılar ııan tarihinden ttibaren 1 ay icinde gerekli belgelerle tasfiye kuruluna başvuracaklar. Gerektığın de bu süre 15 gün daha uzatı(abilecek. • Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan 38 sayılı kanun hükmündeki kararname şu hükümiere yer veriyor: «Bu güne kadar tasfiyesi için başvurulmamış ve ödeme güçlüğüne düşmüş bankerler için alacaklılar da başvuruda bulunabilecekler. Başvuru görevli mahkemede incelenecek. Gerekirse banker de dlntenilerek, ondan sonra tasfiyeye (Arkası 9. Sayfada) TANIK POUSIN İFADESI: Mukadder özden: Kocamın üstune titrememîn nedeni heyecanlı olmasıdır Kastelli ekonomik haberlerde, tüm reklâınlarda ve renkli röportajlarda yaşamımızm bir parçası oldu. Ve yavaş yavaş eşi Mukadder Ozden'den de bahseden mini röportajlara rastlamaya başladık. Kiminde, «Eşime sevdiği yaprak dolmasını elimle yaparım, kiminde, «Biriktirdiğinı cep harçlığımı derneklere verivorum» gibi beyanatların bulunduğu mini röportajları okuyoruii. Ve biz, de kendisini tanımak istedik. Çiftehavuzlar'da, deniz kenarında güzel bir apartmanın ikinci katında yaşayan Mukadder Ozden yedi çocuk annesi olmasına kaışın son derece dinç, bakımh, ve kesinlikle yaşından en az on beş yaş küçük gözüken, neşeH, sade ve herşeyi içtenlikle söylediğini karşısındakine inandıran bir kişüiği var. Kısaca oize yaşam öyküsünü anlattırdık. «Biz aslen Kafkasyahyız» diyor, «Babam, Kâzım Kara Bekir Faşa'nm yaveriydi. Genç yaşta ölünce annem kız kardeşimle beni tüm mal varlığımızı satarak büyüttü. Orta mektebi bitirdigim zaman satacak birşeyimis kalmadı ve ben bir bankaya girip çalışmağa başladım. Dil bilmemeıne karşm kambiyo ser visinde çok çahşkan olduğum içia «Şeytan Çekiçi» adını taktılar bana. Hâlö çok sık görüştüğOm banka arkadaşlarım arasmda adım değişmedi. Sonra ailece çok iyi tanıştığımız Cevher'le evlendim. Ondan önceki evliliğimden üv oğlum vardı. Cevher'den de dört çocuğum oldu. Şimdi hepsini büyüttük. tki gelinim, üç torunum var. Cevher ilk eçimden olan üç çocuğumu kendl evlâtları kadar sevdi. Çocuklar ancak son zamanlarda çıkan röportajlardan Cevher'in öz babaları olmadıklarını öğrendiler. Ama bu konuda bir tek söz dabi etmediler,» (Arkası 9. Sayfada) Mukadder Okumus « Kocamın yemek yemesine engel olamıyorum Holdingler fazlalaştıkça eşlerine yarduncı olmak isteyen hanımlarımızın da sayısı artıyor. Bu kervana Mehmet ükumuş'un eşi Mukaddes Okumuş da katıldı. Şirksünin genel koordinatörü oldu. Böylelikle Mukadder Cevher ile Mukadder Okumuş birbirlerım hiç tanımadıkları halde ve iki larkla aşağı yukarı aynı sayıda çocuk sahibi olmalarına rağmen ayni anda çalışmaga başladılar. Camcridge Üniversitesinde Shakespeaıe üzerında doktora yapan Mukadder Okumuş ile yeni işinde, aşağıdakl söyleşiyi yaptık: Sizi ilk deta eşinizle bir röportaj yapmak için geldiğinıde evinizıle tanımıştım. ü zaman dünyaya yeni getirdiğiniz ve attuıı altt ay sonra koyduğunuz beşinci çocuğunuz Beyza ile haşır neşirtliniz. Size niçin çauşmadığınızı sorduğıun zaman, «Bukadar çocukla mı?» demiştıniz. Şimdl nasıl değiştitdiniz fikrinizi? Evimde hiç yardımcım yoktu. Birbırıni lıem çok seveıı, hem de sürekli çekişen ve benden bir dakıka ayrı durmak ıstemeyen çocuklarımı ihmal etmekten çuk korkuyordum. Sonra yavaş yavaş sizin hakli olduğunuzu düşünmege başladım ve eşime bunca yıl tahsll ve hocalıktan sonra bu çabayı boşuna harcamamam garektiğmi söyledim. Hemen kabul etti. Oysa biraz mırın kırın edeceğini samyordum. Bilâkis derhal kendi katındakl en güzel odayı bana ayırdı. Birbirimizi bütün gün görmediğirruz oluyor. îkimiz de çok meşgulüz. Beş çocuğıı kime emanet ettinlz? Uzun yıllar tsrzilik yapan annemle babam artiK kendilerini emekli ettiler. Biliyorsunuz bir kere çaUşmanm tadını alan boş oturamaz. Babam Pierre Cardin'e gönderdigimiz giysilerin kalite kontrolü ile meşgul. Bu en güç ama en gerekli bir işlem. Annem de dünyanın en iyi dadısından daha iyi olduğu için gözüm hiç arkada kalmıyor. Sadece üç yaşındaki oğlum Aykut'u işime hergün getiriyorum. Eurada ojnarken beni hiç rahatsız etmiyor. (Arkası 9. Sayfada) Sanık iskenceye tutulduktan sonra huzura getirilir ANKARA (Cumhuriyet Büro. su) Naci Zaman ve arkadaşlannın yargılanmalarına devam ediliyor. Sanıklar hakkında Bev Yol üyesi olduklan savıyla açılan davanın duruşmasında tanık olarak dinlenen Em niyet Müdürlüğü 1. Şube'de gö revli polis memuru, Rahman Gümrükçü, «sanık doğru süylemiyorsa. bir müdclct bekledikten veya iskenceye tabi tutulduktan sonra tekrar huzura getirilir. Doğruluğu teyit edilmesi akabinde ifadesi zapta ge çirilir» diye konuştu. BERAAT ETTÎ Bu arada yalancı tanıkhk yaptığı savıyla 2 numaralı Askeri Mahkeme'de yargılanan Ankara Emniyet 1. Şubesi'nde görevli komiser muavini Mehmet Yılmaz'ın beraatine karar verildi. Yılmaz halen aynı mah kemede M. Nadir Kaya adlı sanıga işkence yaptıgı savıyla yargılanıyor. Istanbul Haber Serrisi İstanbul 2. Ticaret Mahkemesi'nce haklarında tasfiye kararı verilen bankerlik kuruluşlannrfı tasfiye işlemlerini yürütmek üzere îstanbul'da 8 tasfiye kurulu olusturuldu. 35 ve 37 sayılı kanunun hükümleri gereğince Başbakanlık ve ilgili mahkemece seçilen üyeler, kidem durumları itibariyle yapılan inceleme sonucunda tasfiye kurullarında görevlendirildiler. Üyelerin rahat çalışabilmeleri amacıyla Tasfiye Kurullan'na Sirkeci'deki Yalıköşkü Ham'nın beşinci ve altıncı katlarınm ayrıldığını belirten ilgililer, «kurulların yer sorunlarımn çuzümlemnesinin yanı sıra, ihtiyaçları olan memurlar da sağlanmıştır. En kısa zatnanda çalışmalar baslıyacaktır» dedüer. Istanbulda 8 tasfiye kurulu olusturuldu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog