Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

7 NISAN 1982 **•• Cumhurıyet 11 (Baştarafı l. Ssaytada» değil, genış kıtlelerın reel go Iırlerindekı duşuştur • dedı îstıkrar polıtıkası dıye ad landırılan uygulamanın ger çekte yapısal bır degışmeye ımkan vermedıgını kayde den Gungor Uras «Açık an lamıyla ekonomide istikrar olarak ortaya konulan kuyruksuz ekonomı bol petrol ve fincandakı kahvedir Bun lar vazgeçilen yatırımın, ar tırılamayan üretımin kısa ca ertelenen kalkınmanın karşıhğıdır» şeklınde konuş tu Uras istikrar polıtıkası adı altında kalkınma ve ure timı artırma arzusunun erte lenmesı sonucu Turk parası ve dövız kaynaklarının baş ka alanlarda kullanılması imkanının ortaya çıktığmı devlet butçesınden banka kredılennden ve dovfz kay naklarından yatırımlara ve uretıra artışına pay ayrılma yınca, bu kaynaklarda yanıl tıcı bır ferahlama goruldu ğunu soyledı Gungör Uras iç fınansman sorununun çozümu içın zorunlu tasarruf araçlanni gozden geçırerek etkılı bıçımde uygulamak tasarruf oranını artıncı uygulamala n gündeme getırmek gerektlğmi behrttı Döviz soru nunun çozumü konusunda ıse Uras «thracatta h«r ma Iı her yere satma çabası ve savuruklugundan vazgeçip, devamlı pazar ve rekabet şartları olan mallarda ihracat artışını gerçekleştirmek lazımdır » dedi Kalkınma hareketının yenı bır ekonomık planlama ıle başlayacagına inandığını kaydeden Gungor Uras fı nansraan planlamasının da (Baştarafı 1. Sayfada) sat Fakultesı Mezunlar Cemıyetı nın duzenledığı «7. Ik tısatçılar Haftası»mn tkincı günunde bır sunuş konuştnası yapan Erdem ekonomının saglam kayniklarla fınanse edılmesı gercktığmı belırterek ıç dengenın açık finansman, odemeler denge smın de kısa vadeh borçlar la finansman yolunun kapandığını vurguladjı Kaya Erdem, tşletmelerde öz kay nak, yabancı kaynak oranınm duzeltılmesıni odemeler dengesı flnansmanında da ihracata ve orta uzun dönemlJ kredılere yönelınmesi ni savundu Uygulanan para politikasmın sadece iç talebi kısma ya yönelık olmadığını aynı zamanda dış ticaret sektorunde yapısal degışımin de amaçlandıgını belirten Erdem, vergı yapısının da duzenlendığıni ve ekonomik şartlar gerektırdıkçe buna devam edıleceğını söyledı Altın alım satımı konusunda da yenı bır teblığ ha zırlandığmı belirten Erdem bu konuda şunlan söyledt«Yeni hazırlanan tebliğ (Ie, 22 ve daha yukarı ayarda altın ticaretinın kontrol edilmesine son verilmiş, bu kistas 24 ayar ve yukarısı olarak de£iştirilmiştir.» (tiaştarafı 1. Sayfada) faiz oranları indirilebilir. Faiz oranlarının indirilme sine önce kredl faizlerinin indirllmesivle başianmab dır» gorüşüne yer verdi 7. İktlsat Haftası'nm dünkü toplantısında Merkez Bankası Ba^kanı Şıklar'm bildüisinl llhan Baş bugoğlu sundu Şıldar bil dlrtstnde o?etle şu noktalar üzerlnde durdu* « Ülkemlzde borç eko nomislnden çıkma siirccl vaşanmaktadır. Vııksek faiz oranları sistemin işle yişini aksatıyorsa. faiz oranlarının bır mıktar dü şurulmesi yerinde olabilır. Boyle bir durumda, faiz oranlarının ındirilmesine kredi faizlerinden başlamak gerekir. Bu ISP banka ların kısa bir sure ıçin kar larından bıraz fedakârlıkta bulunmaları ve malıyet lerinı düsurme yonıınde bı raz gayret sarfetmesiyle, tirmaların ise, Ö7kaynakla rını arttırmaları ve pahalı stok yanmaktansa, biraz fiyat indırimleriyle stoklarını a7altmalan gibi yollarla, kredi talebini du^tır meve erayret etmeleriyle «a&lanabılır Gecıs doneminde krodi talebinln fai?e karşı henıi7 esnek lıale trelmemiş olması mumkıındür. Bu durumda bankala rın olie'opol k^rlar elde et me imkânlan vardır. Ancak bankaların bu vanıltırı cazıbeve kapılmanıaları gerekir Aksl ha'de para otorıtelerinin müdJhalelerı 7orıınlu hale gelecek ve «sistemden fedakârlık yap mak gerekerektir. Geçîş donemi boyunca, tıygun bır enflasyon oranı nın hedeflenmesi ve hedef nlarak alınan enflasyon oranma srore faiz seviyesi ve rlöviz kurunıın kontrol edılmesi gerekmektpdır. Bıınlara e'nre de bir para arzı hedpfınin tesbıt edilmesi ve geçis donomınde ekonomide meydana gelecek gelistnelere gore para arzı hedefmin sık sık değiş tirilmesi normal karşılantnalıdır.» Uras: îc falebi reel bu plan butunlügu içlnde gercekleştırılmesı gerektıgı ni vurguladı Uras fınan* polıtıkalarının hiçbır zaman sorunların başlangıcı değıl tersıne dıger polıtıkaların sonucu oiarak ortaya çıktı ğını belırterek Planlı done me girıldiği tarihten, planın unutuldugu 1980 yılına ka dar geçen sürede yatınm planlaması yapılırken ekonomık programlar hazırlanırken, hiçbır zaman fınans man planlaması yapılmamış tır» şeklınde konuştu. KISA Turkıyeden 1 Erdem (Baştarafı 1. Sayfada) dl maliyetleri üzerlnde çok smırlı bir iyilesmeye yolaçar» dedl Soydarı halen bir yıl va deli brüt faizin yü/de 50 oldugunu ama vadesiz ınevduata verılen faizin çok düşük olması nedeniy le bankaların «pacal faiz» "nalıyetlerinın yuzde 24 25 düzeymde belirlendığıni one sürerek vadell tasarruf faızlenndeki ytbde 10 oranındakl bir gerüemenin, paçal maliyete ancak yüzde 5 oiarak yansıyacağını soyledl Soydan şöyle devam etti* «Kredi maiiyetlerinde iyıie^mrnın asıi çözumıi, mıın7am karşılık, dısponi bılıte. grider vergisi ve faiz farkı fonuna dd*>nıeden Ibaret yasal yıikıimıuluklerın oranlarının d'işurülme sinde vattîaktadır » Turkiye'de bankaların, olanaklarının sımrına var dığını ve artık dışarıya açılmak gerektiğini vurgula yan Soydan. vadelivadesız mevduat tutariarının da aynı düzeye ulaştığını ekledi (Baştarafı 1, Sayfada) sini Istedı önen bankalann hâlâ oontilmsnlık anlaşmasma uymadıklarını ve bu anlaşma dışm da tarlclı taîzler uveuladıkları nı soyledı ve bazı bankaların tanm kredılerinl 1 puan d'Jştır tnelerlnden yakındı Bankalann Istenilen <JUz?y ds hizmet veremedıklerine dlk bati çeken Önen, Zıraat Ban kası'nın özellikle tneyvessbze tahıl ve hayvancılık kredllert ne önem vermeyl sürdüreceğlni ve entes^e tesıs projelerine verilen kredi faizlerinin 2 puan düşuk oiacağını belirttl Yakında, prefınansman tçin 200 milyon dolarlık bir kaynağjn da Turkiye'ye Ketlrilip hizrnete sokulacağını sbyleyen Önen çöyle devam etö: «Tarımda üretim düşer»e !hracat artışı da yeterli diiıeye ula$amaz öle yandan hayvancılık ve özeülkle açık deniz baUkçılıgına da yönelinmeUdir.» önen, Dünya Bankası ile kurulan tlışkilerin de yardımıyla Ziraat Bankası'nın tanm sektörlinde kalkınma bankası yapısma dönüstürüleceftini söyledi (Buştarafı 1. Sayfada) anamedo yer aldı Askerı Sav cı, Nıstaş AŞ sahıplerı, Gören Ticaret Imalat Sanayi Kollektıf Şırketı sahiplerı, Bovl Boğazıçi, Vıdeo Sanayıl Ticaret A Ş ıle Aras Ticaret fırma s sahıplermin de kocak malları bılerek aldıklarının, satlıklcrının ve kaçakçılık suçuna ıştırak ettıkierınin belırlendığını soyledi Duruşma Iddıanamenın okunmasından sonra Cıhan Elektronık Kollektıf Şirketl Sahıbı Tahır Güler'ın ıfaae vermesı ıle sorgulamalar başladı Tahır Guler, 6ahıbı oldugu Grundıg fırmasının buguna kadar 1 mılyonun uzerın de TV ve radyo Imal ettığıni belırterek stok affı yasası çıktıktan sonra fabrıkalarmda bı rıken fazla malların stok beyanlarını verdıklerlni soyledı. Bu mallarla imal edılen elektronık clhazları Anadolu Ambalaı Kollektıf Şırketl'ne sottığını, bu şırketın de malları fa turasını keserek pıyasaya 6ur duğunu belirten Guler pıyasaya ıntıkal etmeyen malların de poda elegeçtıgını ve beyanna melerinın onceden verilmiş olauğunu ıfade ettı Guler, kacokçılık sucuyla llgısı olmadıgmı da belirttı Sorgu ıle devam eden duruşma 3 mayıs tarıhıne ertelendı Önen 16 işadamı • üeniz Kuvvetleri Komutanı Uramıral Nejat Tumer Istanbul'da Kuzey Denız 8aha Komutaniığı'nca duzenlenen «Oruç Reıs» plan tatbıkatını izlijor. # Bogazıçı Unıversıtesi lemeı Bılımler FakıUtesinın düzenledıl îsayfada) ğı «19 Yuzyıl Ingüız Edebıyatı» sempozyumu bugun başiıyor 10 msana kadar surecek olan scmpozyumda Vıktorya aonenn sıne dun bır demeç veren yazmı çeşıtlı yonlerıyle ırdelenecek Danışma Mecbsı Anayasa • (.avıettepe Aşıret bokak 1 numarada oturaıı Munevver CıureKomısyonu Başkanı Sayın bal adlı genç kız dun sabah işıne gitmek uzere evinden çıkOrhan Aldıkaçtı Anayasa Uktan az sonra ıViustafa Kuçuk, Zekeriya Kuçuk ve iVlustafa hazırlığımn 1983 ılkbahan Oun taraiından kaçırılmak ıstendı. Kendılerıne engel oımak na sarkabılecegını soyle ıstejen kızın babası lsnıaıl Gurebal ı (3ö) bıçakla agır $eküde mıştır Bu gecıkmenm sağjaralayan saldırganlar daha sonra polls tarafından yakalan. lıklı bır nedenı bulunamaz dılar Cumhuriyet ın bugun otekı 0 Turkıye Sakatlar Derneğı Istanbul Şubesi, öğrerüm yapan sutunlarında açıklamasım uyelenne burs gelirı sağıamak içın dün Beyoğlu Olgunıaşma tnstitusu nde bir kermes düzenledi Dernek üyelerinln el emeokuyacagmız Danışma Mecgı ıle yaptıkları eşyalar doıt gun sürejle sergilenecek hsı Başkanı Prof Sadı Ir• i. Ağır Ceza Mahkemesi ıkı yıl once Yedikule'de Mablr Akmah, yenı Anayasanın 1932 taş'a aıt evden 500 bin lira değerinde mucevherat gaspettlksonbaharında hazır olacagılert gerekçeslyle yargılanan Sabahattin Beşkardeşler, Hasan nı vurgulamıştır Bu durum Demlray, Yaşar Bovacı ve Veysel Bozkurt adlı gençlerl topda Danışma Meclısı Başkalam 64 5 yıla mahkum ettı nı ile Anayasa Komısyonu # Menmet Olgun a aıt pasaportu 300 bin liraya satın alaraK üzeBaşkanı arasmda bır yaklarıne kendı resmını yapıştıran Aklf Katık, Fransa'ya gitmek şım ya da goruş ayrıhğı var uzere uçağa bınerken suçüstu yakalandı Sanık pasaportu Mehmet Olgun dan aldığını soyledl. dır denemez Sayın trmak'ın • Anadolu AJansı'nın AtatUrk tarafından kuruluşunun 62. yıl açıklamasım bır uyarı saydonumu dolaymyla Anadolu Ajansı Genel Müdurü Cevdet Tanmah daha yararh olabilır yeli, dun saat 18 30'da, Kent Oteli salonunda bır kokteyl verdi. Danışma Meclısı Anayasa Kamisyonu Başkanı yahm ıhşkıler ıçınde bulundugu Tercuman Gazetesıne verdı(Basturafı 12 Sryfada) maralı Askeri Mahkemsei'nce gı demeçte eskı partı lıder10 yıl 10 ay ag:r lıapıs cezasına lerının sıyasal yaşamdan çe Aydın ise, «iaptığımız programa gore, 6 nisan gunlu duruy çarptırıldı. Mahkeme aynı nekılmelen gerektığını ılerı su mada normal olarak sorgulara denle sanık Haydar Yüdıruyor ve bır de «Seçkın geçmemız gerekıyordu Bundan rım'a 11 yü S ay, Ikram emeklılerden» oluşacah bır sonra da muhtemelen tahiiye Gün'e 7 yü 9 ay, 10 gün, Ali «Konsey»den soz açıyor Ana ler olacaktı. Sızler bu davranış Osman'a da bır yü 8 ay hapıs yasa Mahkemesı de buna Unnızla bunu engelüyorsunuz. cezası verdi. Bu engellemeler surdüğü takyahm bır goruş belirterek MHP DURUŞMASI dirdc tahlıyeler mümkun değil parlamento üstunde yetkılı • «MHP ve ulkucü kuruluşdır. Sorgulama safhasında iste iar» davasında dün sorgulaıı bır «mekanızma» kurülmadığinizl goyleyebili'Sİnfz. An yapılan Adem Kayabaşı, Alı sını ısterniştı Fıkırler daha cax şu anda sizi dinlemeyece Kazan, Mehmet Kalfaoglu, Hatam aydınlıga çıkrramakla gım» dedl. Duruşma Yargıcının cı Acar, Satünuş Unlu ve Şukbirlıkte ıkı yeyı bırbınne bu açıklamasından sonra da hanştırmamakta yarar var saruklar aynı tutumlarını sür ru Gunduz kendüerıne yoneltı len suçlamaıoıı kabul etmedl dır dürduler 13'ü bayan olmalt Zorunlulukların sıyasal yo üzere 34 sanık kimlık bıldır ler Sanık Oıner Gultekın ıse, kendısıne işkence yapıldığnı şama ıttıği ve eyleme ge mezken, 14 sanık kimlikleriıu anlatınca Yargıç Bınbaşı Vubıldırmeyı kabul ettl çırdığı hadrolara guvence ral Özenırler, «Işkence ıddıalavermek ıçın bır Anayasal Bu arada sanık avutatlannın rı konusunda ayrı bir dava & önlem alrnah başka şeydır. usul hakkında konuşma istek çarsmız. Orada bunlan anlatırBüyuh Mıllei Mecusı'nın lerı kabul edjlmedi, tutuklu sa sıııız, bız burada iddıalarla ıinıkların cezaevınden getirileustünde yetkıh bır Konsey glll sorgu yapıyoruz» dedl. Gul rek kimlık tespitme. bu celse tekın sorgusunda, Cemıl Erdoaramak başka şeydır. Bu ^an adlı sanığı tammadığun ıkıncısı olamaz Ataturh bi tutuklu sanıklarca verılen dile kendısını Meclıs ustu yet leKçeîere gelecek celsede ka böylerken, £rdoğan ise, «keudisüu 1978'den beri tanırun» kılerle donatmayı duşunme rar verilmesıne karar verildı. Daruşma 8 nısp"a bırakıldı şeklinde konuştu miştt KAWA DAVASI OZTÜRK TAHLtYE EDÎLDÎ «Kapatıîan siya^al part: % Sanıklardan 15'ının blUm ANKARA TMMOB eska ge hder ve yon^tıcılerının ye cezası ıstemıyle yarEilmoıgı 44 nel BaşkT.nı Teoman Öztürk, nıden işlerlık kazanacak sanıklı Kawa davasıncla dun 17 ıkı aylık hapıs oszasuu çekerek rejımdekl yerleri nsdır?» sanığın sorgusu yapıldı. dun tahliye oldu. sorusıı da yanlış yahlaşımDavanın 1 Numara ı Eanığı Öztürk, 25 şubat 1982'de AnŞeref Talay ile diger sanıklar kara 2 Numaralı Askeri tAahlara yol açabihr. Deneyler gostemıştir feı, kanatüan ıddıanamedekl suçları kabul kemesl'nce, mılhendıs ve ır.ıpartılenn yerını eski parti etmedlğlnı belırttıler. Duruş marları, ckcnomık ve demokra tabanlan dstur.e j/Ukselen mada soz venlmeden konuş tık halclaruım verılmesı ıçın ış ısteyen avukat Doğan Zen toplumsal guçler dolduru mak «Duruşma ınz.batım boz başı yapmamaya çağırm<tk sagin, yorlar. o iider ya da bu yo dugu« gerekçesıyle uyarılaı. vıyla yargılanm'ştı. netıcı ıçın siyasal yasakla Menderes Kaya aa, «Ustume HALtL AKGÎÎL malar bir anlam taşımıyor İAKGÎLANDÎ atılan suçlar emnıyette b^jkı Butün bunlar mantıkları ve ışkence sonucu kabul ettiDIYAKBAKIR Feshec"j:en İlgililsrdcn hes&? CHP'nın Dıyarbakır eskı rnillöt çarpıtacak, sıyasal kavgala rilmıştlr. vekıllermden Halil Akgul, 1975 rı kızıştıracah yaklaşımlar soruUnasuu taiep ederhn» ddır. Temel soru ve sorun şu "e konuştu. Duruşma yarına yümda Beledıya Başkanı olertelendı. duğu Lice'da meydana gelen dur. 58 YAŞINDAKÎ SANIK aepreraden sonra felaketzedeleYeni Anayasanın ıçerıği # Yasadışı DevSol orgıitü re gönderılen parayı zımmetıne olacahtır? Insan hcklan ne Uye olmak va örgüt adına ne geçirdlği Iddiasıyla 1. Agır na ve fıkır özgurluğune da gaspa teşebbüsten sanık 58 ya Ceza Mahkemesi'nde yargüanyah dsmokratık ıçerıh be şındaki Yusuf Ufukoğlu, 1 Nu dı. nımsencceh mıdir? Yoksa gudumlu bir çoh partltt reIim mı amaçlanıyor? Turkıye bu soruyu gündeme getıreceh kadar çağdaşlaşmıştır. AAülkiyet hakkına gereken saygı gösterilecek • Başbakan Adana ve Mer sın de ıncelemeler yaptı AD4NA, (Cumhıırhet Guney tllerl Burosu) Basb^kan Bülend Ulusu Adana da japtığı açıklamalarda, «Toprak ve ta> rım reformunda vatandaşın mulkiyet hakkına eereken saygı tam olarak gosterilecektir.» dedl Çukurova bölgesınde incelemelerde bulunmak üzere onceki gün berabennde Tanm ve Orman Bakanı Sabahattin özbek ve Kbyışleri ve Kooperatifler Bakanı Münir Gıiney oldugu halde Adana'ya gelen Başbakan Blılend Ulusu, dün Ticaret Borsası salonunda Adana'dakl tanm kuruluş temsıl cileriyle yaptığı toplantıda çeşitli konularda açıklamalarda bulundu Konuşmasmda toprak ve tanm reformunda sosval adalet ve Uretinün birbirinden ayrılmayan ikl temel unsur olarak görulduğunü vurgulayan Başbakan çöyle konuştu «Vatandaşın mulkivet hakkına gereken saygı tam olarak gosterilecektir. Tanmda birlm alandan azaml ürun alınmasını sağlayacak her turlü tedblr en etkill şekllde getlrileccktlr. Bu arada rcformda tarıaısal kaynaklarm teknik, ekolojık ve ekonomik şartlara gore, en uygun şekilde kullanılması önemle dıkkate alınacaktır Türkiye gerçeklerl ve sosyal adalet ukeleri dikkate alınarak ulkemizde buyiık sayıcla toprak«ız çıftçıye imkanlar elverdiğı oranda bir kısmına sanayl sektorunde iş, bir kısmına da toprak verilerek kırsal alanda daba lyi jaşama imkar.ı sağîanaraktır » Ulusu, dün sabah da, c Kolordu ve Sılcyonetim Komuta nı Korgeneral Büler.t TUrkor ile Çukurova Üniversjtosinl zi yaret etti Ulusu'ya, unlverslteyi ziyaretmde erken yet'şen turfanda çilek ikram edildı Başbakan daha sonra Mersm'ae incelemelerdo bulundu (Baştarafı 1. feayfada) nu şoyle yanıtladi: •O bıraz şüphelı. Halk ta rafından bır teşvık gorursem belki. Istanbul ve Konya benim doğdugum ve çalış tığım yerler. Unıversıtede en yaşh hocalardan bınyım. Bır teşv:k görursem belki duşunuram Bir teşvık gflrmek gerekir tabıi ki .. Yani, olabilir ki, halk «yok artık sız vazıfenızı yaptınız. Daha gençlero rey vereceğız> âerse ona da hurmet ederim. Ancak, yaşh, tecru beli insanlara da Meclis'lerde ihtiyaç oldugu kanısmda UİUSU: Doc. Yavuz'un katli (Baştarafı 1. Sayfada) sey, her uç yılda bır uçte bır oranında yenılenır Üyelerden uçunu Cumhurbaşkanı, uçunu Mıllet Meclısı Başkanı, uçunu Senato Başkanı seçer Eskı Cumhurbaşkanlan, bu konseyın omur boyu üyes'dırler Konsey Başkanı Cumhurbaşkanmca atanır Konsey uyelıgı, Balcanlık ya da parlamento uyelıgı ıle bagdaşmaz Konsey, Cumhurbaşkanlıgı seçımının gdvenhk ıçınde geçmesını sağlayıcı onlemle» başta olmak uzere genel seçımlerde ve referandumda «ne^aret» go revı yapar Yasalar, yayınlanmadan önce bu konseyce ıncelenır Anayasa Konseyının «Anayasaya aykırı» bulduğu yasa uygulanmaz Bu açıdan Anayasa Konseyl yasalann ondenetimi gorevinl yapar Konsey kararları, butua cto^ıet orgauUr^nı buglayıcı nıteliktedır Yenı Anayasarauda, kaba çcgılenm gordugumuz Fransız modelı bir «Anayasa Konseyi» yeralacaktır labıı bızde oiuşacak ba konseyın tıpatıp Fransız Anayasa Konseyıne benzemesı beklenmez Ancak bu konsey benzen bır yuksek kurul oluşacağı anlaşümaktadır 27 Mayıs ıhtılalınden sonra ıhtılalı gerçekleştıren Mılh Bırlık Komitesi ıçin ongorulen «Tabıi Senatorlük» formulu bır geçış donemi ıç:n zorunlu kurum olarak getınlmışti 12 Eylulun geçış donemi İçın Fransa'dakı «Anayasa Konseyi»ne benzer bır kurum oluşturulacağını da Anayasa Komısyonunun agzmdan oğrenmış bulunuyoruz Bızlere ulaşan bllgılere gore, «Başkanhk sıstemı» konusunda bazı sıvıllerden gelen ısrarlı onenler yonetımde pek ılgı ıle karşılanmamıştır Başkanhk sıstemı getirüemcyecektır, ancak Cumhurbaşkanını guçlendırıci, yetkilennı artırıcı bır Anayasa sıstemının gıttıkçe agıriık kazand.ğı ızlecımı guçlenmektedır 1924 Anayasası, «Başkanîıl. sıstemini berumsemi'j degıldı. Ancak, Kurtuluş Savaş.1 nın yuce komutanı ve Cumhurıyet ın ılk Cumhurbaşkanı Ataturk, kışıiıgınden gelon guçle deviclı «Başkanlık sıstemımn> gerektırdıgı otorıte ılo j. onetnuşUr Tabu kı bu, Atatark'ua oiaganustu kışılıgıne baglı bır konuydu 1950 60 donemınde, partı çogunlugunu arkasına alan bır Cumhurbaşkanı da ulkeyı, neredeyse bır •Başkanlık sistemi» ıle yonetmıştı Denetımsız parti çogunlugunun, gıderek partı dıktatoryasma kayması ve Cumhurbaşkanının bu çogunluk dıktatoryası ile ozdeşleşmesı, demokrasiyı, çok partılı hayatı felce ugratmıştır. Gelecegın Anayasasında, yakm geçmışın bu acı anılan da belleklerden sıhnıp .atılmamalıdır Anayasa yapmak kolaydır. Ancak, «bunyemize uygun» duşecek bır Anayasayı ozgun çızgılen ıle belırlemek pek o kadar kolay degıldır. Çunku butçe konusunda goruşler değışıktır ve «rıvayet muhtehftir.» .. GÖZLEM Brmak r.m» Sıklar Yeşilköy'de Israii'li 2 kadında bir kilo eroin bulundu Istanbul Haber Servisl Yeşılkoy Hava Limanı'ndakl gorevlılerce yapüan kontrollerde, yurt dışına çıkan israıl'U ikı kadının uzerınde toplam 1 kılo 61 gram eroin ele geçirildı. Istanbul Emnıyet MüdUrlüğü Narkotık Şube MudürlügU yetkılilerınce yapılan açıklamada, Yunan OUmpio Hava Yol larına aıt O. A 322 sefer sayılı uçakla yurt dışına çıkış yapmak ısteyen Tel • Avıv doğum lu Semadar üadal adlı kddın şuphe üzerme arandıgında, e hnde bulunan Marlboro sıgara sı paketının ıçmde eroin bulun duğu saptandı Semadar Da dal'm vilizinde yapılan aramada da, ıstif edilmış 22 adet Marlboro paketının lçınde, o zel surette doldurulmuş olarak 1 kılo Sa gram eroin ele ge çirıldı Yıne, Semadar Dadal la birlıkte yolculuk yapan Tel Aviv doğumlu Kachel Jan adlı kadının Uzerinde de kilodunun ıçınde 6 gram eroin bulundu Semadar Dadal ıle Kachel Jan, yapılan sorgularında, yakalanan eroını kendılerıne Is raıl uyruklu Yasef Gımati adlı bır kışının temm ettığmı ve eroınleıı uçakla Atına'ya götürmek uz«re kuryelık yaptık larım ıtıraf ettıler. Emnıyet yetkılıleri, eroinlerin asü sahıbı olan Yasef Cı matının kaçtığını, yakalanabilmesı ıçın tüm hudut kapıları ıle İnterpol aracılıgıyla tüm uye ulkelere bıldırıldiğını belırttiler ve bu kışının yakalanmasmdan sonra uluslararası kaçakçılık şebekesının tesbit edılecegını, soruşturmanın sur dtıgunu bıldırdıler 65 KILO AFYON ADANA iskenderun da bır ulkeden sağladıkları uyuşturucu maddeyı yurdumuz üzerinden dlğer bir ulkeye sevk etmeye hazırlanan 12 kışının, 65 kılogram ham afyon ıle bırlikte ele geçlrıldlklerı açıklandı. Vakalanan uyuşturucu madda kaçakcıları arasındo daha once uyuşturucu madde ve sılah kaçakçılığı suçlarından arananların da yer aldığı bellrtılıyor. Türkiye Iş Bankası SanatGalerüerisunar Ankara IşSanat Galerisi (29 Mart16 Nisan) Mezar ve Çevre Düzenlemesi Bağış Kampanyası Tertip Komitesi (Galeri, ulusal va dini bayramlar ile cumartesi va pazar gunleri dıjında her gün 830 12.00 ve 13.30 17.00 arası açıktır.) Ankara İfSanat Gaferisi: Ataturk Bulvarı 77, Yenışehır. Tel: 17 0266 Halikarnas Balıkçısı CEVAT ŞAKİR KABAAÖAÇLt Karma Resim Sergisi (Baştarafı 1. Sayfada) masını ıstıyor Ingıltere dün ge ce yarısından itıbaren Arjantm' den yaptığı tum ithalatı kaldır dı BBC Brüksel muhabiri AET' nın yaptırım karan alması halınde bunun Arjantın içın cıd dı sonuçlar doğurabıleceğını belırtıyor AET Komısyonu da Arjantın'i kmayarak adalardan gen çekil mesıni ıstedı Bu arada Hollanda ve Kana da'nm Arjantın e sılah satışını durdurduğu bıldırilıyor. 40 savaş gemısınden oluşan tngiliz filosu bunalım bölgesıne doğru ilerlerken, Arjantın'de sıvıl savunma tedbirleri aluıdığı haber verilıyor. BBC muhabiri ülkenın güneyinde as kerlik şubeleri önünde uzun kuyruklar olduğunu bıldirdi. Bu arada Londra hukUmeti öncekl gun dünyanın üçüncıl büyuk yolcu gemisi olan Camberra ile bir yük gemi6İni askeri hizmete aldı Dün de Brıtish petrol'e (BP) ait bazı tan kerleri kiraladı. tngiliz filoaurı da tüm Arjantin donanmasından daha fazla silah bulundugu açıklandı. Fılo înRİltere denız gücUnUn üçte ikisinl oluşturuyor. öte yandan îşçi Partisi milletveklllerl Avam Kamarasında Başbakan Thatcher'in ıstılasını ıstedıler. Thatcher bu istejü reddederek «İş yapma ve kararlı goriınme zamanınm asü şimdi gel dığııu» belırtti. «Bu nedenle go revime devam edeceğım» dedı. Thatcher, Falkland adalarını İngılız yonetımme döndürmeye kararlı olduklarını yıneleyerek Reagan veya başka bır dev let başkanımn arabuluculuk gı rışımınde bulunmasmı memnunlukla karşılayacaklannı bıl dırdi. îngiltete, ÂET'den Hükümet Falkland bunahmı ile birlıkte surekli duşüş kaydeden îngilız Sterhninın değerl nı de korumaya çalışıyor îşgalden önce 1 7860 dolar Uzerınden işlem gdren îngilız sterlını dun saban 1 7540 dolar uz°rınden alıcı bulabildı. Borsa çevreleri sterlın'm 1977 yılından bu yana en duşük da ğerden işlem görduğünü, duru mun daha da kotüye gıdebıleceğini belırtıyorlar öte yandan Turkıye Arjantın* in Falkland adalanndan çekılmesini öngoren BM GÜvenlık Konseyinın kararını destekledığını açıkladl «Falkland Çekişmesinüı» baş langıcmdan bu yan «yan tutmayan» Sovyet haber ajansı «T4SS», dün yaymladığı yorumda Ingıltereyı suçladı Yorumda, Ingıltere'nın Falkland'dan daha once çekılmesi gereğmden soz edildı ve tngıltere'nm konuyu Arıantın ile gdruşmekten kaçmdığı vurgulandı. Âdana'daki frafik kazasında 7 kisi öldü ADANA (Cumhuriyet Güney llleri Burosu) E5 karayolunun Adana Mısıs kesımınde bır otomobil ıle bir kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen traiık kazasında i aılenın 7 ferdı oldü, 1 kışı de ağır bıçhnde yaralandı. Edınılen bllgılere gore, Cejhan yonunden Adana'ya gelmekte olan Mehmet Ateş ydne tımmdeki 01 EL 007 plakah otonıobıl, aksı yore gıtmekte olan Alı Genç >onetımındekı H DE 256 plakalı kamyon ıle çarpıştı Kazada, otomobil şoîorü Mehmet Ateş (37), eşi Kadrıye Ateş (30), çocukları Balkar Ateş (8), ıle Makbule Yalçınkaya (291, kızı Perıhan Yalçınkaya (6), ve Gbkhan Ersoy (45), oğlu Hakan Ersoy (10) oldu ler Kazada ayrıca, Huriye Ersoy (18) ağır biçımde yara landı, Numune Hastanesıne kaldırılarak tedavi altına alındı Otomobil ıle kamyonun çarpıştığı sırada Tosun Kılıç yö netımındekı 01 iR 302 plaka'ı yolcu mmıbüsü çarpışan a raçlara bındırmemek ıçın anı dıreksıjon kırması sonucu şarampole devnldı bu kazad? olen ya dd yaralanan olmadı. istanbul Parmakkapı İşSanat Galerisi (29 Mart1 6 Nisan) NEVİN GÖKER ULUTAŞ LÜTFÜ GÜNAY (Galeri, ulusal va dıni bayramlar ila pazar gunlari dışında her gun 12.00 19.00 arası açıktır.) Utmnbul Parmakkapı if Sanat GalerisI: istıklal Cad. Yureklı Han Kat: 2, Tel: 44 20 21 Resim Sergısı Iskeçe (Baştarafı 1. Sayfada) toplumda ılulık yaratan jdyınlar yaptıgını one surerek gazete aleyhıne bır başka dava açtıiar. Avukatlar ayrıca dün Iskeçe Valısı Fanıs Donas ıle goruştuler Gorüşme konusunda bir açıklama yapılmadı Iniıanlı ko yunde toplu konut ın^aasmı yapacak ozel şırketın tekniK elemanlan arazi olçum işlemle nne başladılar. Inhanlı koylulerinin Saat Alanındakı dırenişı ıse dun 5 gu nunu doldurdu Bu arada Turk hukumetının Yunan taraiının dıkkatını hala çekmedıgı bıldırılıyor Hafta sonunda Türk Dışışlerı Bakanlıgı sözcusü Naz mi Akıman Atma'mn dikkatınin çekıiecegını bıldırmıştı Ote yandan KTFD Eaşkanı Rauf Denktaş, Cenevre'ye hareketınden once Yeşılkoy'de verdıgı demeçte" «Iskeçe'de Turklere yapılanlar karşısmda İslam dunyası gozunu açmalıdn» dedı Denktaş, Iskeçe olaylannı Yunanlılarm «Tarilıî ve geleneksel yaklaşımı» olarak nitelendirdi. İzmir iş Sanat Galerisi (29 Mart1 6 Nisan) CAVİT ATMACA Resim Sergisi (Galeri, ulusal ve dini bayramlar ila cumartesi va pazar gunlari dısında her gun 9.00 18.00 arası açıktır.) İzmlr IşSanat Galerisi: Mımar Kemalettın Cad. No: 2, Tel: 14 12 50/376 (Baştarafı 1. "Sayfada) kanlığı mus'eşaıı Taner Etkııı ıle Anayasa Danışmam Pıoi Turhan Feyzioğlu oldugu halde Cenevreye gıden Denktaş, Cuellar'a «Toplumlararası goruşmelerde vanlan nokta \e kaışılaşıian zorluklara ılışkın bilgi verecek, goruş abş ve. rışinde bulunacak.» Denktaş, Ercan havaalanında Cuellerla yapılacak gorüşmeyı gereklı bır temas olarak nıtelendırdi «înşallah olumlu bır sonuç verir» dıyen Denktaş, «Kıbrıs sorununun çozumunutı bir açıdan çok kolay, bir açıdan da çok zor olduğıınu» soyledi Denktaş, «Gerçekler teslım edüirse çözüm cok koiay. dır. Meseleyı Kiprianu gıbi ele alır ve buna Türkiye nın ışgalinden doğan bir sorun gozuyle bakarsak, Kıbrıs sorununun halli de zor olur. Hatta mümkun olmaz» dedı. Kiprıanu'nun Cuellar ile goruşmesmde barışçı bir tutum takmmadığını belirten Denktaş, Yeşilkoy havaalanmda da, bır soru üzerıne gbrüşmede jpnı bır formul veya yeni bır onerı beklemediğinı soyledi Denktaş Cengiz İŞ BANKASI TORKIYE (Baştarafı 1. Sayfada) Baktemur un olüm cezasınm yerine getirilmesıne llişkin Başbakanlık tez (cereslnl gorüşen Adalet Komisyonunun, olüm ceza sınm yerine getırllmesıne ılışkin olarak hazırlayacagı ta&arı daha sonra Danışma Meclisl Genel Kurulun da ele alınacak. (Baştarafı 1. Sayfada doğru çeşıtlı aşamalarda katılunlarla karar oluşturma mekanızmasmdan uzak Uşma şeklindekı buyük ek sıklıgı açıkça ortaya Kon muştur Bu genel yaklaşı nıın sonucu olarak, tek du zelıgi amaçlayan bir anlayışla Üniversitelerin lıse ve ortaokullar gıbı düzenlemesi yoluna gidümıştır. Oysa goruşuınuzce yerleşmiş toplumumuzun duşunce yaşammda belırlı bir yer kazanımş kuruluşlann kendılerıne ozgu nıtelıkierl ile korunrnası, her üniveralteye, unlversite ıçınde her fakulteye esnek uygulama olanağı tanınması çpk daha yarariı olurdu.» Gorüşte ayrıca, SBF li san<!üstü öğretımı ve Basın Yayın Yuksek Okulu'nun fakültsden ayrılması da eleştjrıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog