Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

ÇAODAŞ YAYINLARI OKTAY AKBAL Oünyaya Açılmak Ç IKTI Sanat ve yazın dunyamızlfl yaşam Ustüne dsnemeler EDEEt 200 LİBA ÎSTEME ADRESI: Turkocağı Cad. 39/41 Cağaloğln İSTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20717 Kurucusu : Yunus NADt 20 TL. 7 Nisan 1982 Çarşamba ÇAĞDAŞ YAYINLARI Prof. Nusret HIZIR Felsefe Yazıları 2. Basısı Çıktı Ederi: 250 Lira İSTEME ADRESÎ: Törkocağı OML 39/41 Cağaloğln ÎSTANBUL Avans tartışması yeni boyutlar kazandı Evren'le dün 2. kez aelen Cavusesku: Avans uygulanmayan isyerlerine öncelik ANKARA (Cumhuriyet Burosu) 1983 yüında sona eren sözleş rosler ıçın ödenmesı gereken avanslar tartışması yenı boyutlar kazandı Sozleştnelerı so na erdığı halde avans uygula ması yapılmayan ış yerlennın sozleşmelerlmn, sıra atlanarak YHK'da oncelıkle gonlşulmesı onenlıyor Planlama ve Malıye Bakanlı ğı kaynaklı olduğu bıldınlen onerıler üzerine gortişu alınan YHK Başkanı Nacı Varlık 1981 yılının mayıs hazıran YHK Başkanı Naci Varlık, 1981 yılının mayıs haziran aylarına ait sözleşmeler görüşiilürken, 1982 yılının geniş kapsamh sözleşmelerinin de ele ahnabileceğini bildirdi. aylaıına aıt sozieşmeler goru şulurken, 1982 yılmm genış kapsamlı sozleşmelennın de ele alınabıleceğını bıldırdl. YHK'nun daha çok tartışılan ve yetersız kabul edılen, 1982 yılı ıçın yuzde 25 şeklındekı ıl ke kararınm altına ınebılmesı Ege, barış denizi olmalı,, §ğ Turkıye, Romanya'ya anlaşma u İKTtSATCILAR HAFTASI J ERDEM: Dış yardıma dayalı finans yapısı terkedildi Ekonomı Servısı Malıve Bakanı Kaya Erdem «Hıbe, yardım ve hukumetler arası kredilenmeye dayalı bır Cinansman yapısı terkedılmiştir» dedı fstanbul Ünıversıtesı tktı (Arkası Sa. 11, Su. l'de) KAYA ERDEM Altın teblı ğ1. sadece 24 ayar ve ustundekilerı denetlevecek URAS: Iç talebi recl gelirlerdeki düşiis daralttı Ekonoml Servısi 7 fkti satçılar Haftası nın ıkıncı gunku konuşmacılarından Ak Sıgorta Yonerim Kunılu Başkanı Gungor Uras «Iç ta lepteki daralmanın tpmel npdenı yuksek faı? polıtıkası (Arkası Sa U, Su l'dc) ne ortam na^ınancügı s>avunu zaman alacağı ıçın bır işbirliği iuyor. Bakanlar Kuıulunun iü resı sona eren sozle^meleı ıçııı programı önerdı. Romanya, ma uygulanan yuzde İÜ + J U $eü OO den cevhen ıstiyor. lındekı avans oüemeierınUBiı iunra, VHK nun ılke karaılaım B Independente'nm enkazının kal dan yapacagı iapmalaı, avan dırılması konusunda da bır uzsın sozivi^me oaemesıi usmn lasma bekleruyor. Evren dün ae kalınabi gıbı uır (.«"î^ı 3 a ratabılıyuı. Bu nedeme, i H K Predeal'a gıttı. ııtıa ılke karaıınaa sapmaua eı»nekıılî. saglanabümesı ıgın, Hasan CEMAL bildlriyor bır kısım buyuK iozleşmeleruj avaııs uygulamasi dışında tu tuımasıııa çalışüıyor. BUKREŞ Devleı Başkanı Kenan Evfauresı sona eren so^lejme ren ıle Romanya Devlet Başkanı Nıkoiaı lere ujgulanan avans üaıaına mesınııı kaldırılması yuluıma Çavuşesku Devlet Kon.seyı Sarayı nda dun ta Maııye Ha^anJıgı ve Flaıuasauah ıkıncı ke^ bir araya geldıler Öncema kaua.lı onenleıe, bajla.ı kı gun daha çok Evren Turkıye nın ulusgıçta ^ereK.^e uıaıak, üu ı» >erlaı *rası konularda goruşunu açıkJamıştı iennae işçüere oaenınesı üaş Du!i sabah da Çavu^esku aynı konularda lanan veıgı uüeierı gobienüuıj ul iebinın goruşlennı c?etledı tı KarayoUaımda vergı ıaüele Çavuşesku bu arada Balkan ulkelerı nnm ılü taicsıtıerının ae lopıu oüennıemesıne karşııid, topıu ar^binda bır Zırve Korferansı onerdı Nıvergı ıaaesuıın pıyabadakı pa. teLım oncekı akşam Lvren onuruna verra arzim arUrdıgı, loiennuyea dıçı zıyafette bu konuaa Çavuşesku şuntıyat aıtışlarına yol ayabılecelan soylemıştı i;i savunuımustu Ancau iHK'Tun) Balkan devletlerıyle lyı ihşkıler una oemmsetuân, bu s>ı)zlebnıe kurnıuş olan Romanya, Balkanlarda ınevEVREN 1URK ^EHITUGINDL De\ İPt Bnşkanı KPO.ÎII tı.ren Bukreş lerın one alınması uygulamahi, cut sorunların çözumıi, guven. ışbırhğı ve tekı Turk •»ehıtlıgını gezerek çelenk koydu ^ehıtlikte 46O'ı kimliğı bıliasıl anıacm, ucreüeıı yuKseii gurultn oazı ivdmu 15. yerierın (Arkası 9 Sayfada) nen olmak uzere 335 mezar buiunuyor. li otograf d a ) de, Y*iK a» kendı ılke karaı 1 nın aitınaa ucret artışı japabıime olanağmın tanırunası olduguna oıtaya koyuyor. Işçı aleyhme ıliıe Kaıarlarm dan sapn<a sgılımırun uelırmesı uzerıne, sozlebmelerın tara£1 bendıkalar ve TurkIş duzeymde dun de ılgılı Bakarüar ANKAKA, (Cumhuriyet Bü yonu'nda tek Meclis'e dogru Anayasa Komısyonu nun mesalesi Şımdi zor kısmını ve YHK uyelen üe temaslar rosu) Danışrna Mechsı bir meyıl bulundugunu soy yavaş çalıştıgı ıddıalarını ele aldıklan içın kamuoyuiurduruldü Avanslarm bır an Başkanı Sadı Irmak «Anaya ledı reddeden Irmak, komısyona sık sık yenılikler veremi once ödenmesı ve ılke karar samız zamanında yetişeceknun «muntazam çalıştığjDanışma Meclısı Başkanı yoruz. Iyi bir netıceye varalarına uyujması ıstendı tır Marta kadar seçım ve nı», kendısının de ılgılendığı Sadı Irmak, Cumhuriyet mu caklar ve benim kanıma go sıyasi partiler yasası çıkmış nı bıldırerek sozlerını şoyle habırının sorularmı yanıtJar re Anayasa zamanında yetıolacaktır. dedı burduıdiL ken, yenı Anayasa, seçım yu şecektir.» •Halk tarafından bır teşsası ve dıger yasalann «Ke<Zor olan safhayı yapıyor 1983 yılınm mart ayına ka vık gÖrdügö takdirde önu malist esprıde» olacağını lar Zor olan iş, ilkelerin tes dar olan dönemde de yenı muzdekı pariamentoya gırbunda da tum uyelerın «Fi bıti. Bu bfttikten sonra buseçım ve sıyasi partiler yameyı duşundugunu söylekir birligi» ıçınde bulunduk nun detaylannı yapmak ve sasınm yetışeceğını, böylece yen Irmak «Anayasa Komıs larını belırttı ya bunu kaleme almak K n Ü mıllete karşı venlmış olan Bükreş'te Türk Şehitliği Hasan CEMAL yazıyor BUKREŞ Hasan oğlu Osman, a 38, b 1, 1333. Ahmet oğlu Mehmet, a 38, b 1 1333 Osman oğlu Meh met Onbaşı a 38, b 1, 1333 Bukreş tekı Turk şehıtlığındeyız Osman oğlu Mehmet Onbaşı nın mezar taşı hafıften yosun tutmuş Yeşılımsi bır renk grıleşmış mezar taşının ustune yoyılmış... Evren, el yle mezar taşını okşuyor, yosunlaro (Arkası 9 Sayfada) Irmak: Anayasa zamânmda yetişecek vaadlenn yerıne geimış oia cagına ışaret eden Sadı Irmak, gerek Genel Kurul'da, gerekse komısyoniarda fıkır ler arasında derın uçurumlar gormedığını bildirdi Bu Meclısm tauhı gorevinı yapacağmı vurgulayan Danışma Meclısı Başkanı «Gelecek parlamentoda sizi gorebilecek mlyiz?» sorusu(Arkası Sa. 11, Sü. 6'da) Cengiz Baktemur'un ölüm cezasını Komisyon benimsedi (»ÜN(r<)K LKAs Kaynaklar daki vanılttcı ferahlama, ertetenen kallnnmanın karşılığtdır ŞIKLAR: Once kredi faizleri indirilmeli Ekonomi Servisi TUrkiye Cumhurtyet Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar. Ulkemi7de borç ekonomislnden çıkma sürecl yaşandığını bellrttJ ve «yuksek faiz oranları «siste min Islpyisini aksatıvorsa, (Arkası Sa. 1 1 , Sü 1 de) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Danısma Mec lısı Adalet Komısyonunun dunkü toplantısında Cengız Baktemur hakkında verılen olum cezası benıra sendı Bıltndıği gıbı Cengiz Baktemur 20 şubat 1980 de CHP Malatya Doganşehır Gençlik Kolları ÎJçe Baj.kanı Hasan Dogan 1 oldurmek suçundan Elazıg Sıkıj'onetım Marikemesın ce ıdam cezasına mahkum edıltnist) (Arkası Sa 11. Su ide) Iskeçe Mahkemesinin kararı tebliğ edildi "Arazinin kullanım izni, sahipliği için gerekee olamaz,, Ştely^^ERBERAKIS^İldmyor ATlNi Batı Irakya Iniıanlı Kojlulennln 5 gundur suıdürdugü dırenış dun Turk taraiının bır dava açması ıle yenı boyutıar Kazandı Bu aıada Iskeçe Sulh Hukuk Mahkemesı'nın gelesçeJı Kararı dun avukatlara yazılı olarak tebhğ edıldı Kararda, bu toprakların 1872 yılmda mera olarak ıkı koyluye verılmgı, bu nedenie arazının Yunan devletme aıt oldugu belııtılıyor Kararda şoyle denıjor «OsmaıUı de\ letinın mırasçısı Yunan devletı oijııaktatlır. Hıçbır bıçimde arazının kullaıumı araziııın sahıplıgıne gerekçe oJarak kabul edıiemez.» Öte yandan Tarım Mudurlugu'nün gızlı raporunun açıklanması ıgın açılan davaja dun başlandı Türkler'm 110 yıllık arazılerının devlet mah sayılmasma yol açan raporuıı gorüşüldüğu duruşmada, yonetım avukatları mahkemenjn ANKARA (Cumhuriyet bır ay ertelenmesmı ısteyeBurosu) Sıyasal Bıîgı rek zaman kazanma yoluna gıt ler Pakültesı, Yuksek üg tıler. Ancak koylülerın avukat retım Kurulunun Akade ları buna ıtiraz ettıler ve gızü mik kururaları yenıden dü raporun bır üst mahekemede zenleyen ılkelere ıllşkm temyıze dayanak olacağını soygoruşlennı açıkladı ledıler. Matıkeme avukatlann SBF, goruşunde, YOK ısteğı üzeruıe duruşmayı yarıün yasa onerısmae Unıver na erteledi Bu arada koylülesıtelerın bılım uretme, a rın avukatları îskeçe de çıkan raştırnıa goıevı gozonuııe bır gazetenm kendılerıne yaalınmayarak, oğretım ujeyın yolu ıle bakaret ettıgını ve lığmın lıse oğretmenJığı gl (Arkası »a ıı, su. 4'de) bı gorulduğu üade edıle rek, ozetle şu gorüşlere jer verildı «Oluşması yuzyülar gerektıren büimsel gelenekler, ancak uzun bırıkımler sonucunda ulaşüabılen bılim ve araştırma ortanıı bır tarafa ılumıştır. Vetkı lerı kışılerde jogmılaşıı ran tek elden yonetım bıçımıyle yenı onerı bugune degin yerlesmıs bulunan demokratık tartışma yonHaber Merkeri KTPU Baş temını terk etmıştlr. Onekanı Rauf Denktaş, 9 nısanda ride Ünlversite ve FakulCenevre'de BM Genel Sekretetelere sorulmadan, soruln Psrez de Cuellar ıle yapadugu durumlarda da kucagı görüşmeler ıçın dun adaruluşlann goruşlerinın dan ayrıldı ve Istanbul uzenngozonune alınmadıgı izteden îsvıçre'ye gıttı nimı yaratılarak duzenleBeraberınde KTîTî Dışışlen meler yapılnuş, boylece ve Savunma Bakanı Kenan AVuksek Ögretım Kanunutakol, Türk gorüşrnerı L'mıt nun, aşağıdan vııkarıva Onan, toplumlaıarası gorüş(Arkası Sa. 11, Su. 8'de) melerdekı hukuk danışmam Necafl Ertökun ve KTFD Baş(Arkası Sa. 11, Su 7 de) OSMAN ıjlKUR Bankalann vanıltıcı cazibeve kapılmaları mudahaleve vol acabilır SOYDANMevduat faizlerinîn düşmesi kredi maliyetini çok etkilemez Ekonomi Servısl 7 th racatçılar haftasınm dünkü bolümünde konuşan Yapı Kredt Bankası Genel Mudürf) Halıt Sovdan «Vadeli tasarruf mevduatı fauinde bir ffprilenıo kre(Arkası Sa 11, Su. 2 de) Ingiltere, AET'den Arjantin'e yaptırım uygulamasını istedi • Ingıltere, dunyanın uçuncu buyuk yoicu gemısı olan Canberra'yı asken hızmete aldı Ster lın, son 5 yüın en düşuk duzeyıne ındı • Ingıltere Arıantın'den tum ıthalatı durdurdu Dış Haberler Servisi Ingıltere ıle Arjantın arasmdaki Malvınas (Falkland) adalanna ılışkın bunalım gıderek buyur ken, Londra hükumetı Avru pa Ekonomık Topluluguna başvurarak Arjantin'e ekono mık yaptırımlar uygulanması nı ıstedı Ingıltere'nın başvurusu üze rıne toplanan AET'nin konuyu inceledığı bıldirıldı Diplomatık kaynaklara gore Ingıltere, ortaklarından Arjantın'e ozellıkle sılah satışlarınm azaltılmasını ve bu ülkeden ©t ıtahluım kısıl (Arkası Sa. 11, Su 7 de) SANIKLAR Tutuksuz olarak yargılanma\a ba^lanan CUıan Elektronık Sanayıı A !j. (Gnın dıg) sahibi Tahir Ouler (sağ baçta), babası lonetım Kurulu Başkanı Mehmet Guler (yanında), dunku duruşmada. Davanm diğer sanıklan: Erhan Bılal, Rafael Behar, Re^at Cevahır, Sulcyman Utku (şofor), Kemal ve Yalçın Vslucan, Tahır \e Murtaza Uyanık, Avni Bahar. Ahmet Husnu ÇS1, İzzet özdemır, Metln Bıyıkoğlu, Tevfik Cenani Ercan ve Semih Aras. (Foto N. Doğan) SBF: Öyretim üyeligı lise HALÎT SOYIJAJV Bankalar olanaklarının sınırına varmıştır, dısa açılmak gerekir ONEN: Vadesiz mevduatm faizi artmalı hkonoml servisi «7 tlrtlsatçıiar Haf(ası»nın finans Keslmınm durumu konulu dun ku nölumünde konuşan TC. Zıraat Bankası Genel Mudüru Rahmi önen, vadesiz mevduat (aırının yükseltılmesmı ve tlcarî mpvduata da faiz venlme (Arkası Sa. 11, Sü. 2'de) 16 işadamı elektronık esya kacakcılığından yargıEandı Istanbul Haber Servisi Toplu gumruk kaçakçılıgı ve hılelı yoldan ıthalat yapıp dovız kaybına yol actıklan savıy la haklarında 15 yıla değın ha pıs cezaları verılmesı ıstegıy le davo açılan 6 fırmanın so hıp ve sorumlusu 16 kışının yargılanmolarına 1 Ordu ve Istanbul Sıkıyonetım Komutan lıgı 2 Nolu Asken Mahkemesı nde başlandı. Dun sabah saat 10 da başlanacağı açıklanon duruşma savunma avukatlarının dosyo ya koydukları mazeret dıleKçe sı nedenıyle oğleden sonro 14'e bırakıldı Saat 15'te başlayan duruşmado sanıklardan 14'u hazır bulundu Duruşmado, kımlık saptama sından sonra iddıaname okun du Asken Savcı, Cıhan Elek tronık Sanayıı A Ş Sahibi ve Yonetım Kurulu uyelermı Başbakanlık DPT Teşvık ve Uygulama Daıresı'noe kendııerıns verilen Ihracat Teşvik Belgesı'nden yarorJonarok Isvıce'dekı Ponaudıo AG firma sından geçıcl kabul esaslarıno gore ıthal ettıkleri etektronık cıhaz aksamlarının yanısıra gumruk vergısı odemeden kacak olorak yurda soktukları ve fabrıkalannda bırıken yak laşık 200 mılyon lıra degerın dekı malları Aıwa markası ol tında monte ederek pıyasoyo surmekle suçladı Anadolu Ambala| Kollektıf Şirketı sahıplennın elektronık cıhazları, kacak olduklarını bıl dıklerı halda depolanna kabul edıp menfaat sağlamak amacıyla kendı mallanymış gıbı gosterdıklen ve bu şırkete aıt faturalaria sattıkları da tddı(Arkası Sa 11, Su. 2'de) gibi görülüyor KAHMt ÖNEN Centitaıenler anlaşmasına bâlâ uymayan baukalar var. GÖZLEN UĞUR MUMCU Temel Soru ve Sorun Anayasasız devlet olmaz. Bır yenı Anayasa hazırlanırken oluşan belırsızhğm sayısız sakmcalan vardır. Bunun içındır ki, yenı Anayasanın bir gun vitirmeden hazırlanmasımn önemtnı butün çevreler dıle getırıyorlar. «En mükemmelını» yaprnak amacıyla yenı Anayasanm hazırhk suresını uzatmak da bır anlam taşımıyor. Çünkü «en mukemmel» sanılan Anayasalann eksıkhkleri kısa sürede ortaya çıkar. Çağımızda ve ıçınde yaşadıgımız uluslararası orgutlenmelerde bır Anayasanın temel ühelerı aşağı yukan bellıdır Türkiye Cumhunyetı Devletinın temel ukelerı de hımserun degıştıremeyecegı nıtelıklerıyle behrgındır Bu bakımdan yenı Anayasanın 1982 sonbahanna yetışmemesı ıçın hıçbır neden yoktur. Oysa Tercuman Gazete(Arkası Sa. U, SO. 3'de) Anayasa Konseyi... Denktas, De Cuellar ıle görüsmek icin Cenevre'ye gitti Danışma Meclısı Anayasa Komısyonu Başkanı Prof Dr. Orhan Aldıkaçtı'nın Tercuman gazetesıne verdığı demeçten de anlaşılacağı uzere, yenı Anayasada, Fransız Anayasasında yeralan «Anayasa Konseyi» benzen bır kurul oluşturulacaktır Fransız Anayasasının 56ncı maddesınde yeralan Anayasa Konseyı, dokuz kışıden oluşur Kon(Arkası Sa. 11., Su. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog