Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

6 NÎSAN 1982 Türkiyeden Cumhuriyet 9 KISA • Istanbul'da son 24 saatte meydana gelen traffk kazalarında Cemll Yakut (3), Şenem Turjut (2), Musa YUdırım (18) öl düler. • Istanbul'daki 7 hırsızlık olaymdan ikislnln sanıgı olarak Caner Dülek ve Huseyin Şarak yakalandılar. • Istanbul Ünlversltesi, tşJetme Faküitesi Üretim Vönetimi Ens titüsü tarafından düzenlenen «Üretim Planlama ve Kontrol Semineri» dün başladı. • Bakım çalışmalan nedeni Ue Istanbul'da pazar günü saat 8.0012.00 arasında Okmeydanı'nın bir bölümüne, Hasköy, Ha hcıoğlu, Şişhane, Azapkapı, Kasırnpaşa, Kulaksız, Istiklal Caa desi'nin Tünel Galatasaray arasında kalan bölöm ile Boğazkesen'in bir bölümü, Kuledlbi, Tophane"nın bir bölümU ve Perşembe Pazan'na elektrık verilemeyecek. • tstabııl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ııe baçlı Sağlık Lisesi'nln Hemşlrelik ve Lnborantlık Bölümlertne yatıJı olarak alınacak kız öğrencilerin ön kayıtlanna 3 mayıs 1982 tarihinde başlanacak. İskeçe (Baştarafı 1. Saytada) Orhan Hacıibrahım arasında bir tartışma çıktı. Avıucat Kaınu Düzeni Batıa.nına gönderdığı bir telgratla, iskeçe Emniyet Müdürü taratından tehdıt edıldığını bıldırerek olayı protesto etti. 110 yıldır kullandıkları tapulu topraKlarmın once yerel Malıye Mudurluğu sonra, Issege Suüı Hukuk Mahkemesi'n co ellennden yasa dışı yollarla âlınması karşısında dun bekledıklerı gerekçeli kararın kendilerme teoliğ edılmeyışı, endişe ve tepküere yol açtı. KTFD Başkanı Rauf Denktaş, dun Letkoşe'de gazetecılerle konuşurken, «Vuııan baskısı altında inlemekte ve mücadelelerini sUrdürmekte olan Batı Trakyalı kardeşlerimizle beraberiz. Oıuarm davası bizlm davamızdır insanlığın davasıdır.» dedi. Denktaş, «Kıbrıs konusunda uluslararası kon ferans toplanması, toplumlararası goruşmelenn sona ermesı demok olacağını» da soyledı. • Evren Balkanlar ra Devlet Konseyi Sarayı' nm büyukelçıler salonunda Evren ve Çavuşesku başkan Uğındaki heyetlerin resmı gorüşmeleriyle devam ettı ve birıncı gun, Evren onuru na Çavuşesku'nun Devlet Konseyi Sarayı'nda verdiğı resmi ziyafetie noktalandı.. Türk heyetinı Bükreş'te bahar yagmurları karsıladı. Hafif kapalı havada yağmur çıseliyordu dun. Heyetin bir bölumü ıle Evren e eşlik eden gazetecılerin kaldıkları resmı Tnumf Otelı bahann gelışiyle yeşermeye başlamış ağaçlıklı bir ala oın ortasında.. Belki de bahann aşıladığı lyımserlikten de etkilenmis olacaklar. heyetler ara sında hemen her şey Evren' m daha Romen topraklanna ayak basmasindan önce yo luna koyulmuş gozükuyor Ulaştırma Bakanı Mustafa Ay san'a «roro anlaşması»na sa dece imza atmak kalmış. Köstence ile Trabzon limanlan arasında roro'larla taşı nacak konteynerler. Türk top raklarından itibaren Ortado ğu ülkelerine Türk TIR'lany la ulaştınlacak. Daha doğru su, yüz konteynerden seksensekizini Türk TIR'ları geri kalanlan da Bomenler ta şıyacaklar. Türk heyeti yet kilileri, bu çözüme yanaşma yan Bulgaristan'a bu anlaşmanın örnek oluşturmasını da bu arada dilemekten geri kalmıyorlar. Anlaşmaya göre Köstence Samsun arasında da feribot islefilecpk. ENERJİ tÇtN ÎŞBtRLÎĞt Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahir Ilkel, dün ögleden sonra Romen meslektaşıyla enerji alanmda iki ülke arasındaki işbirliğinin nasıl geliştirilebileceğini görüştü. Romen'ler, Kırıkkale"deki Orta Anadolu Rafineri si'ni yapıyorlar. Bunun bazı finansman sorunlan var. An cak asıl önemli olan, Yumur talık'tan rafineriye ham pet rol getirecek olan petrol bo ru hattının gerçekleştirilmesi. Buna henüz bir çözüm bulunabilmiş degil. Eger finansman sorunu halledilemezse, Kırıkkale'deki rafine ri, Anadolu'muzun göbeginde bir büyük abide gibi kalabilir. Türk tarafından konuştuğumuz bazı yetkililerin bİ7e söylediklerini slze nak Iediyoruz... (Baştarafı 1. Sayfada) GÖZLE (Baştaraft 1. Sayfada) saklayıcı yasa maddeleri bulunmaktadır. Anayasa, ayrıca, ceza yasasında yeralan hükumlerle de yetınmemış. teokratik duzen konusunda «Kimse, devletin sosyal, iktisadi slyasi ve hukuki temel düzenini din kurallarına dayandırma veya siyasi veya şahsi çıkar ve nüfuz sağlama amacıyla, her ne surette olıırsa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.» diye bir madde getirmiştır. Bu Anayasa maddesine göre, bu yasaklara uymayan sıyasal partiler temellı kapatılacaktır 1961 Anayasası, yalnızca, komünizme, faşizme ve teokratik görüş ve örgütlenmelere kadar; aynı zamanda, 27 Mayıs 1960 ihtilaline karşı olan partılere de kapalıdır; Anayasa'nın önsozünde «Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme haltkı kullanılarak 27 Mayıs 1960 devrimini yapan Türk milleti» tanımı ile 27 Mayıs ihtilali Anayasanın, varlık nedenlerinden bıri olarak sayılmıştır 1961 Anayasasının hangi tur sıyasal ıktidarların elınde kaldığını, uzun, uzadıya anlatmaya herh^lde gerek yoktur. Bu siyasal seruven, Anayasalarda yazılı hükumlerden çok uygulamaların onem kazandığını Köstermektedir Siz istediğınız kadar. belli IIkeleri Anayasaya yazınız, bunları uygulamadıktan ve uygulayamadıktan sonra. bu ılkelerin. bu kuralların hiçbir kalıcı etkisi olmaz. Geçmiş deneyler sanırız bu olguyu yeterinco kanıtlamıştır. Din sömürüsünü yalnızca ceza yasası ile değll; Anayasa ile yasakladık da ne oldu?. Hemen hemen bütün sıyasal partilerin sözcOleri, dince kutsal olan kavramlan siyasal amaçlarla alabildiğınce sömürduier Bu sömurüyü yapanlar. yetkili devlet koltuklarında otururlarken, kim bunlara «Anayasayı çlğniyorsunuz» diyebilirdi kim? Onemli olan yazılı kural rie&il bu yazılı kuraiın nasıl ve ne biçimde uygulandığıdır. 1924 Anayasası, olduğu gıbı uygulansaydı, hiçbir sorun çıkmazdı, 1961 Anayasası, «Kurucu trade»nın amaçlarına uygun olarak uygulanmış olsa, bugünkü sorunların hiçbiri ile karşılaşılraazdı. Anayasa ile bu Anayasayı uygulayacak siyasal iktidarlar arastnria uyum sağlanabilseydi, bunalımların hiçbiri yaşanmazdı. tktidarlar ve bu iktidarlann siyasal ve de sınıfsal kökenleri, k&ğıt üzerinde yazılı yasaklan aşmış ve böylece Anayasaya yabancı siyasal iktidarlar oluşmuştur. tşte 1961 Anayasası da bu ellerde tanınmaz hale gelmiştir. Anayasa'nın yazgısı budur; bundan sonraki Anayasanın da yazgısı korkanz ki böyle olacaktır. Bu yüzdendir kl, Anayasalarda ya da ceza yasasında yeralan yasaklardan çok uygulamalar ve ve siyasal iktidarların bu Anayasayı uygulamadaki «demokrasl ahlaki» önem kazanmaktadır Biz bu ahlaka, bu moral değerlere. bu demokratik terbiyeye «babayasa» admı veriyoruz. Ve «babayasayı» Anayasadan, çok ama çok daha önemli sayıyoruz. IngiEiz (Baştarafı l. Sayfada) nü Falkland adalarını Arjantın'e kaptırmasının ardından, İnlgiltere ıle toprak parçalan üzerinde uzlaşmazhklan bulunan diğer ülkelerın de aynı şekılde hareket edeceklerinden kaygılandığı, özellıkle tspanya'dakı Cebelitarık üssunün «Artık daha tazla tutulamayacağına» mandığı belirtilıyor. Madrid'dekı yabancı diplo matik gözlemcilere göre, Arjanları üzerındeki egemenlik hakkını tanıyan Ispanyol hükümetinin. «benzer yöntemlere başvurmama» konusunda verdtgi güvence tngıltere'nin Cebelitarık Boğazı konusunda yürütülen goruşmelenn hızlandınlacagı yolunda bir gizli güvencesı üzerine verılmış bulunuyor. İspanya Başbakanı Leopoldo Calvo Sotelo, hafta sonunda yaptığı bir açıklamada, «tspaoya'nın, Cebelitarık üzeriadeki egemenliğlnln görüsmeler sonunda kurulacağı gün artık çok uzak değil» dedi. TEPKİLER Portekız Dışişlen Bakanı Le onard Matias, Arjantin ile açıit çatışmaya gırmesi durumunda, îngilız donanmasına Azor adalarında bazı kolaylıklar sağlıyacaklanra söyledi. Yenl Zelanda Başbakanı Ro bert Muldoon da Falkland ada lannı işgal ettiği için, Ulkesınin Arjantin ile diplomatik U15 kilenm kestiğini acıkladı. (Baştarafı 1. Sayfada) Cihan Elektronik Sanayıı A.Ş. sahibi Tahlr Güler ile yönetim kurul u üyeleri Mehmet Güler, Erhan Bilal, Rafael Behar, Reşat Cevahir ve şoför Süleyman Ltku; Anadolu Ambalaj Sanaylı Kollektif Şirketi sahiplerı Kemai ve Y'alçın Uslucan, Nıstaş A.Ş.'nin sahipleri Tahir Uyanık, Avni Bahar, Murtaza Uyanık, Gören Tıcaret îmalat ve Sanayii Kollektif Şirketi sahiplerı Abmet Hüsnü Çil ve t » zet özdemir, Bovı Bogaziçı Video Sanayii Ticaret A.Ş.'nin sahiplerı Metin Bıyıklıoğlu ve Tevfik Cenani Ercan Ue Aras Ticaret firması sahibi Semilı Aras. AIWA marka cthazların pıyasada artığının görülmesj Uze rine İstanbul malı şube müdür lügü taraiından yapüan araştırma sonucu, Nistaş Niğcte liler £ v Gereçlen Sanayıi Ticaret A.tj.'de 3 temmuz 1981 giı nü yapılan aramada 25 adet AIWA marka 31 ekran televızyon Ue aynı marka 16 adet rad yo teyp ele geçırılmiştl. Şirketın deposıında ıse 103 adet 31 ekran televizyon ıle 94ü adet kasetlj radyo teyp tmlunmuşru. Anadolj, Ambalaj Sanayn'nın Haramıdere Yakıplar kovılnde kı deposuna yapılan Daskın sonucu ıse 299 adet 31 ekran televızyon 544 adet oto teybi, 1998 adet üuparlor, 4t)U adet pıXap, 795 adet ampul, 813 adet reyp, 770 adet radyo, 213 adst 44 ekran televizyon, ÖfiO adet otomatik oto anteni, 2550 adet televizyon iç aksamı ve 3360 Hdet teyp makına aksamı ele seçmlştı İbraz olunan stok beyannams lerı fotokopileri incelendığınds Anadolu Ambala] Kollektif Şiı KACAKCİLSK ketı adına toplam maliyetl 83 mılyon 358 bin 500 lıra olan elektronik cihazlar için Kocamustafapaşa Vergi Dairesi'ne 17 milyon 671 bin 700 lıra vergi ödendiği anlaşılmıştı. Cihan Elektronik Sanayii A.Ş.'nce de toplam değeri 21 milyon 238 bin 426 lira 34 kuruş değerinde cihaz için Mecidiyeköy Vergi Dairesi'ne 21 mayıs 1981 tarihın de stok beyanında bulunulduğu belirtilmişti. Ancak ele geçen malm piyasa değerinin top lam 200 milyon lira civarında olması üzerine bildirimin stok beyannamelerme uygun olmadığı ortaya çıkmıştı. VEFAT Baromuzun 8776 sicil sayısında kayıtlı, Avukat A. ŞEVKİ KÎTAPÇI vefat etmiştır. Cenazesi 6.4.1982 salı günü (bugün) Şişli Camiinde kılmacak öğle namazını muteakip ebedi istirahatgâhına tevdi edilecektir. Merhıuua lanrı dan ranmet, kederli aitesine ve meslekdaşlarımıza başsağlı ğı dileriz. ÎSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI Kalustyan (Baştarafı 1. Sayfada) îam bir lıiirıivet icerislnde yasadığımızı bildirmpve, teşekkür i'tmeye «eldik» dedi Vfllı Ayaz da Türk Devletı Türk milleti'nin busrüne kadar oldugu gibı bundan sonra da Ermeni vatandaşlarma sevgilenni devam etrirecegini söylemigtir. Vali Nevzat Ayaz «Esasen Türk vatandaşı olan herkes Türktür. Türk vatandaşlan ile bırlikte her türlü haklarından vararlanarak yaşantılarını devam etirecektir. Bu konudakl güzel duygularınızı devlet büyüklerine ileteceğim» dedi. Patrik Kalutsyan'ın ziyareti sırasında Dr. Garabet Arman da hasar bulundu. Gazetemizin 1 rüsan tarihll sayısında yayınlanan, «Dogramacı: YÖK başarıya ulaşırsa Türkiye kurtulur» başlıklı haberde Prof. thsan Doğramacı'ya atfen «2 yıl dnceld bir olayın bugün kııllanılmasına ben pek bir anlam veremedlm. Kasıtlı olduğu görüşündeytm.» şeklindaki sözler haberde yan lış olarak yeralmıştır. DUzeltir özür dileriz. ORTAK BtLDtRt HAZIR Ziyaretin bifiminde perşembe günü her iki başkent te yaymlanacak olan ortak basın bildirisi konusunda da her şey tamamlanmış gibi... Romenlerin bir hafta kadar önce Ankara'da Türk tarafı na verdikleri on sayfalık ay nntılı bir bildiri taslağına karşıhk, bizım Dış'şleri de bir taslağı karşı tarafa ulaş tırmış. Evren'in ziyareti öncesinde Bükreş'te yanılan gö rüşmeler sonucu nihai metin üzerinde bir iki küçük nokta dışında anlaşmaya va rılmış durumda... Dün ögleden sonra başlayan resmi görüşmeler dostane ve samimi bir hava içinde geçtl. îki ülke arasmda zaten öteden berl herhangi bir sorun yok. Ancak, belirli uluslararası konularda yaklaşım farkhlıkların bu lunması da doğal. Örneğin, Kıbns konusunda biz toplumlararası görüşmeleri savunurken. Bükreş Yunanistan'a daha vakm blr yaklaçıtn içinde. «Uluslararası Konferans»dan yana gözu(Baştarafı 1. Sayfada) küyor, ya da Balkanlar'ın Tabii Kaynaklar Bakanlığı'n nükleer silahlardan anndml ca onanan elektrik fıatlan şöy ması isteğine karşılık. Anka le: ra, bunun Avrupa'dakl geÇift terimli tarifeler Mes nel bir silahsızlanmanın ukenler 830 krş, ticarethane zantısı olarak gerçekleşmeve yazıhaneler 880 krş, resmi sini arzu ediyor... daire ve kurumlar 905 krş, EVRENİN DÎLEĞÎ büyük sanayi 705 krş. Evren'in Cavuşesku ile Ticaret ve yazıhaneler • (Kurulu gücU 3 kw'a kadar olan dün öğleden sonra Devlet aboneler 980 krş, kurulu gü Konseyi Sarayı'nda yaptıkla n başbaşa görüşmede Balcü 3 kw'dan büyük olanlar 1030 krş, resmı daire ve ku kanlar'ın blr «Banş ve Işbir rumlar 1055 krş, büyük sana Iiği bölgesl» haline gelmesi yi 805 krş, küçük sanayi 905 dileginde bulunduğu ögrenil krş, genel aydınlatma 855 krş, di. Devlet Başkanı ayrıca dıger aboneler 730 1305 krş. «Uluslararası terörizme kar şı işbirliginin» önemini de vurguladı, Kıbns'a illşkin Türklye'nin görüşünü özet(Baştarafı 1. Sayfada) lerken ayrıca, Türk Yunın 35 bini bulduğu ifade edı nan ilişklleri konusuna doliyor. ğal olarak deftindi. Türkiye' Yetkıliler. avansları ödenme nin dilayog ve müzakereler yen bazı ışyetlerindeki işcile yoluyla meselelere çözüm nn toplu sözlesmelerınln Vük getirme isteğine karşılık Asek Hakem Kurulu'nca blran tina'nın uzlaşmaz blr tavra once yenı yönetmelik gereğl yönelmiş olduğunu Evren, ele alınarak inceleneceğini be Çavuşesku'ya belli ettl... Ça llrtıyorlar. vuşeşku gelecek ay Atina'ya Türk görüşünü birinci agızdan öğrenmiş olarak gideDÜZELTME cek artık... (Baştarafı 1. Eayfada) Türk gorüşmeci Ümıt Onan, Onan'ın Hukuk Danışmanı Necati Ertekiir VP KTFD Baskanlığı MUsteşan Taner Etkın eşlik ediyör. KTFD Başkanının Anayasa Danışmanı Profesör Turhan Peyzioğlu, Denktaş'a, îstanbul'da katılacak. BM'm, Roma'dakı Enformasyon Merkezl'nde 2 saate yatan bir süre görüşen Cuellar'la Kiprıanu'nun, «Kıbns sorununu, bütün yönlerlyle derinllğlne förüştükleri» bildirildl. Basın mensuplarına bir demeç veren Cuellar, «Kıbns sorununnn tüm yönlerinin aynntıl] bir biçimde ele almdığını», «llginç ve yararlı bir görüsmede bulunulduğunn» acıkladı. Bir soru üzerine, «Kıbns sorununun çözümünc yapıcı bir katkısı veya berbangi bir olumlu etkisi olması halinde, Kıbrıs'a, her zaman pelmeye hazır olduğunu» belirten Cuel»ar, bir baska soruyu yanıtlarken, «Papandreu'nun, Kıbns'taki Türk askerlcrinin Ada'dan gcri çekilmesiyle BM Barış Giicü'nün asker sayısının artınlması yönündeki görüşfinfln de ele almdığını» kaydetti. Ankara'da Durdurulan Ali NACİ ÇEVİKER Arkadaşımız; ölümünün 1. yıhnda anıyoruz. HACETTEPELİ AKKAOAŞLARI 9 A.Ö.S.'den aldığım 2.11.1981 gün ve 182929 sayılı depozito makbuzumu yitirdim. Geçersiz dlr. Hüseyin EKCİYAS • Nüfus Cüzdanımı kaybettım. Geçersizdir. Nurl BELX.t • 8.9.1975 tarihinde aldıgım 308284 nolr ehliyetiml kaybetr tim. Hükümsüzdür. MUSTAFA ÖZKAN Devlet Başkanı Evren'i bugün hayll yoğun bir pro« ram bekllyor. Bu sabah 09' da Bükreş'tekl Hürrlyet Kahramanlan Anıtma çelenk koyacak, daha sonra Devlet Başkanı 93 Harbi ve 1. Dünya Savaşında özellikle Galiçya Cephesinde sehit düşen Türk asker lerinln şehitliğlne çelenk koyacak. Daha sonra resmi görüşmelere iki ülke heyet leri arasında devam edilecek. Evren bu arada Bükreş'teki Agır Mokina îmalat Fabrikasını da gezecek. Evren öğleden sonra Bükreş'teki yabancı dlplomatik misyon şeflerlyle tanışa BUGÜNKÜ PROGRAM cak. Daha sonra da tarih müzesini ziyaret edecek. Akşama doğru 18'de ise Bükreş'ten arabayla 2.5 sa atllk mesafedeki Tredeal kendine gidecek. Bir kayak merkezi olan Tredeal aynı üamanda Romanya'daki en büyük kış turizmi merkezle rinden biri. Genel bıt silahsızlanmanın önemıne her iki Devlet Raşkanı da başbaşa gtfruşmelerinde değındıler. Dış mudahaleler konusunda ozellıkle hassas olduğunu bıl diğımiz Romanya Devlet Başkanı'nın iç işlerine kans mama ilkesini vurgularken Evren'in buna yurokten katıldığını söylemek mümkün. Romen Devlet Başkanı bu ilkeye değinirken herhalde Polonya ıle Afganistan'ı da kastediyordu. Başbaşa go ruşmeden once fotoğraf cekımi uzun surunce Çavuşesku, «Gazeteciler hep böyledir» dedi. Ekonomik ışbırlıği de iki Devlet Başkanı'nın geliştiril mesini arzu ettikleri konular arasında yeraldı. Türkiye ile Romanya'nın ikili dış ticaret hacmi 300 milyon do ları biraz geçiyor. Ancak Turkiye'ye 230 milyon dolerlık dışsatım ile Romen dostlarımız arslan payını almaktır. Nitekim resmi görüşmeler strasında Türk ta rafı, iki ülke arasmdakl ticaretln daha çok Romanya lehine olduğunu. bu nedenle de tek taraflı işleyen bu tlcaretin dengeli hale getirilmesini istedi. Romen Devlet Başkanı Ça vuşesku ise, Türk tarafmm bu önerlsi makul karşıladı ve «Daha çok mal alabilir sek alahm» dlyerek konunun inceleneceğini söyledi. Ekonomik işbırlıği alanında iki de baraj projesi var. ihalesini Romenlerin kazandığı birinci proje Ankara yakınlanndaki Kapılukaya Barajı 30 milyon dolarlık. Yine Romenlerin ilgilendiği Adıgüzel Barajı'nın ise fizibilıte çalışmalan halen sünnekte... İki ülke arasında pek bir sorun yok derken, ilginç bir anlaşmazhğa tanık olduk. Bukreş'teki bizim sefaret ar tık çok yetersız kalmış. Yıllardan beri Ankara, kendisine Bükreş'to yeni bir sefaret binası için yer rica etmekteymış... Bakalım Evren'in ziyareti bu sorunun çözümü için bir vesıle oluşturabilecek mı? GAZETECtLERLE SOHBET Evren, Esenboğa'dan aynlışı sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin komşula rı ile dostane amaçlar surdürmeyi amaçladığmı belirt ti. Evren uçakta ise, gazetecilerin bulunduğu bölüme geldi, sohbet edildi. Sohbette Bursa konuşması ve idam lara değinildi. ÇAVUŞESKU'NUN YEMEĞİ Devlet Başkanı Evren, Ça vuşesku'nun kendisi onuru na verdiği yemekte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çe şitli uluslararası sorun ve gelişmelere bakışmı anlattı. «Uluslararası ilişkilerin hali hazır durumunun tum in sanlık için karamsar bir tablo görünümü» taşıdığını belirtti. Evren konuşmasına tanışmaktan «memnuniyet» duyduğunu ifade ettiği Çevuşesku'nun «engin siyasi tecrübesi ve konulara derin vukufunu» överek başla dı. Evren, tarih içinde Türk ve Romen milletlerinin birbirlerini çok yakından tanımak fırsatmı bulduklannı, ortak bir sınınn bulunmamasmm yakm komşuluk iliş kilerinde bir eksiklik meydana getirmediğini anlatarak «Karadeniz, aramızda zaten bir bağ ve köprü teşkil etmektedir» dedi. Kıbns toplumlararası görüşmeler sürecinde ortaya suni engellemeler çıkanlma ya çalışıldığmı açıklayan Ev ren, «Türkiye, mensubu olduğu Balkanlar'ın bir banş ve işbirliği bölgesi haline dönüşmesini içtenlikle arzu etmektedir» dedi. Evren aynca silâhlanma, Afganistan sorunu, Polonya bunalımı ve Ortadoğu sorunu üzerinde durdu. Heyetler halinde yapılan görüşmelerden sonra bu kez Dışişlerl Bakanlarının eşliğinde iki Devlet Başka nı yeniden btr araya geldi ler. Evren Türkiye'nin do ğubatı ilişklleri bölgedeki durum, Ortadoğu konulanndakl görüşlerini dile ge tirdl. Bu arada Kıbns ve TürkYunan sorunlarına Ankara'nm yaklaşımmı da Romen Devlet Başkanma anlattı. tki Devlet Başkanı bugün yeniden bir araya geldiklerinde bu kez Romanya Devlet Başkanı Çavuşesku uluslararası konulardaki görüşlerini dile ge tirecek. Caltşanlar... Sorülan..; Soruntarı... Yılmaz ŞtPAL miş ve kendilerine belirli koşullan yerine getirmeleri durumunda aylık bağlanması öngorülmüştür. Ancak Gelir Vergisi'nde yapılan değışikliklerle işgücünün en az %80'ini kaybedenlerin ücretlerinden 18.000 TL.'lık bölümünün vergi dışı bırakılması hükmü getirilmiştir. Önceki uygulamada ise sakat sayılanların ücretlerinin tümü vergi dışı bırakılmaltta idi. SORU: 1 şubat 1957 günü slgrortaiı işe başladım. 1 şubat 1982"de de 25 yılıra doldu Bu süre içinde 7.343 gün prinı ödedim. Ancak ilk sigortalı oluşumda 15 yaşımda idim. Şimdi 40 yaşırtu doldurdıım. Bu durumda emekli olabilır miyim? Olabilirsem yüzde kaçtan emekli olurum? 18 yaşmda işe başlayıp da 25 yılını ve 43 yaşmı dolduranlarla aynı aylığı alebilir miyim? Elime yakacak yardımı 11e ne geçer? Emeklillğitni SSK'dan bugünkü tavan üzerinden isteyeceğim. Savaş ARI Berlin ALMANYA 2SAKATLAR VE VERGİ DURUMLARI: Gelır Vergısı Yasası sakatlan üçe ayırmış ve bu uç gruba da belirli ölçade ındirım tanımıştır. Sakatlara tanır.an indirımler şöyledir. Işçigü Sakatlık Sakathk Indirimin Kaybı Derecesi Indirimi Gellr ve (En az) M. Denge Vergisi *80 1. 18 000 7.380 Bunun yanı sıra, sakatlar ucret özel ındirimi olan ayda 4 500 TL ile bekarlar ayda 600, evlı çocuksuz 1.050, evli 1 çocuklu 1.200, evli 2 çocuklu 1.350. ovli 3 çocuklu ise 1.500 Tf. Genel Indirimden dc yararlanacaktır. Ancak sakatlık indirimi «ücretliler» için tanınmış bir indirimdir. %60 %40 2. 3 9 000 4.500 3.HÖ0 1.845 YANIT: 25 yıl sigortalılık sürenizi doldurmuş ve bu süre içinde 5.000'in üstünde (7.343) gün prim ödediğimze göre emekli olursunuz. Size bağlanacak aylık ile 43 yaşmı ve 25 yılını dolduranlar arasında aylık bağlama oranmda bir ayncalık olmayacaktır Size bağlanacak aylığın oranı ise: %69'dur. 5 000 gün için = %60 aylık bağlama oranı • %9 (7.343 5000 = 2.343 fazla gün / + 240 = 9) %69 size bağlanacak aylık oranı. Ayhğınız ise 840 gösterge sayısı X 30 katsayı = 25 200 aylığa esas. 25.200 X %89 = 17.388 emekli ayltğı 348 %2 hastalık sigortası primi 17 040 net emekli avhğı. 2 500 TL. sosyal yarriım zammı 19.540 TL. toplam aylık. Ancak bu aylığı alabilmeniz için Almanya'daki çalışmalannızı SSK'ya borçlanıp tümünü de döviz olarak ödemeniz gerekir. ÎSGÜCÜMÜM ÜCTE İKİSİNİ YİTİRENLER: Çalışma gücünun üçte ikisini (%68) yitirenler, gerek SSK ve gerekse Bağ Kur Yasası uyannca «Çalışabilir durumda» olmadıkları ve bu durumda olanlann da «Malü!» sayılacaklan kabul edil KİRALIK Çok acele yabancıya kiralık daire, 5 oda, kömür kalorıteılı. Osmanbey Ku çükbahçe Sok. Park apart manı 22 2 peşın ısteğımız vardır. Tatil günlerı dahıl 1015 arası görülebilır. (Baştarafı 1. Sayfada» pi: Kültur Sarayı ya da ünlü Bükreş Operası... Tarihimize «Kazıklı Voyvoda» diye geçen onbeşinci yüzyılın Eflak Voyvodası IV. Vlad Tcpeş... «Arkadaş» ve «Anfel Dayı» romanlanyla Panaıt Istrati ve ünlü heykeltraşları Brankuş... «Genç lik aşısı» peşindekilerin «Go rovital» ile bildikleri ünlü Anna Aslan... Ve ekranlarımızdan pek sık izlemiş oldu ğumuz sempatik cimnaslikçi Nadia Gomaneci... Aynca «Gagavuz» adı verilen bir avuç Hıristiyan Türkler... Romanya deyince yalnızca bu isimler akla gelmiyor kuşkusuz. Romenlerin kendi deyişleriyle Romanya, «Slav Denizinin ortasında bir Latin adası...» bununla da övünduklerini hıssetmek mümkün... Dilleri de Latin kökenli, kendileri de... Dış politikalanna kazandınnış oldukları özellikler açısından da «Slav Denizinin ortasında bir ada» sayılabilirler. Çünkü, Varşova Paktı'na üye olmakla ve içte Sovyet modelini en katı biçimde uygulamakla birlik te dış politikalan hayli özerk, bağımsız çizgiler taşı yor. Isterseniz satırbaşlanyla şöyle bir değinelim: • Topraklannda Sovyet askeri birlikleri, ya da Sovyet Ussü bulunmayan tek Varşova Paktı ülkesi. Bununla da yetinmiyor, toprak Ian üstünde Varşova Paktı manevralarına da izin vermiyor. • 1968'de Çekoslovakya işgaline katılmadıgı gibi, Varşova Paktı birliklerine topraklanndan geçiş izni de vermedi. • Sovyetlerle Çin arasındaki çatışmada taraf tutmaktan öteden beri özellikle kaçındı ve Pekin'le yakın ilişkiler sürdürmekten geri kalmadı. • Varşova Paktı'nın savunma giderlerinin artınlması konusunda Moskova'nın önerisine surekli direnmekte... • Sovyetler'in Afganistan'ı işgal etmesini destekle diğine ilişkin resmi bir açık lama yapmaktan Bükres ka çındı, ancak karşı da çıkma dı. • tsrail ile diplomatik iliş kilerini sürdüren tek Varşova Paktı üyesi. Bununla bir Iikte, Arap ve Filistin davasını desteklemekten de hıç geri kalmıyor. • Avrupa Güvenlik ve tş birliği Konferansı'nın toplanmasında önayak olan ülkeler arasında yeralıyor. • İMF ile ilişkilert olan Romanya, aynı zamanda Or tak Pazar ile doğrudan ilişki kurmuş olan tek Varşova Paktı ülkesi. Brüksel'de tem silciliği var. • Bir blok üyesi olmasına karşın Romanya, bağlan tısızlarda da «gözlemci» sıfatmı kazanmış ender ülkelerden biri durumunda... Görüldüğü g bi dış politika alanmda Bukreş'in manevra yeteneği hayli yüksek. Bir pakt üyesi olmasına rağmen dış politikasına bağımsız ögeler kazandırabilmenin yolunu, yöntemini bulmuş. Buna karşılık bir başka paktm, NATO'nun otuz yılİık üyesi Türkiye'nin, dış po litikasmda bugün gelebilmiş olduğu nokta nedır? Günümüz koşullannda Ankara'nın sahip olduğu manevra alanı dış politikada nedir? Geniş midir, dar mıdır? Ra 'te dı^ politika Sürecek hat mıdır, sıkışık mıdır, daha da sıkışmakta mıdır?... 1960'lar, 1965'lerden itibaren geliştirilmeye çalışılan çok yönlü, dengeli özellikler aşınmaya mı yüz tutmuştur?.. Böyle bir düşünce geçerli olabilir mi?.. Devlet Başkanı Evren'in dörduncü yurt dışı gezisinin başlamış olduğu dün sa bah, konvoyumuz Floresca sarayma doğru yolalırken bu soruların karşılığını gözümüzün önünden geçirmek ten doğrusu kendimizi alar madık... Poîitikada Sorunlar (Baştarsn i. Sayfada) içinde sokaklarda oynayacak, cunta da bugün o sokaklarda oynayan naJkın erısesınde ooza pışırmeye devam edecektı. Gelelim tonumuza, Arjantin cuntasının karşısında ıse, «vay, bana ha!» dlyerek burnundan soluyan eski bir emperyalist ülke var. Bir zamanlar Üzerinde güneşin batmadıgı bu ıllke bugün rekor düzeye ulasan işsiz sayısı, sosyal ve ekonomik bunalımı Ue deyun yerındeyse kuyruksuz aslana dönmtlş. Oönmüs ama majestelerının başbakanı «demiı bayan» Thatcher «bir zamanlar kartaldık» diyerek Ingılız donanmasını pupa yelken Malvınas (Palkland) adalarına göndermiş. Bu arada adalarda 1800 kişı yaşıyor. O garibanlara «arkadaş bo konuda siz ne düşünfiyorsunuz?» diye görüşlerini sormak kımsenın aKlına gelmiyor. Bütün dünya eski emperyalistlerle yeni faşistlenn gemilerı 15 güne kadar karşı karşıya geldiginde ne olacağını merak. ediyor. Bunalıma daha ciddl bir yaklaşımda bulunduğumuzda ıse ılgınç sonuçlar çıkıyor ortaya. Once «İngiltere'nin Falkland adalannda ne işl var?» sorusu takılıyor kışinın aklına. Adalarm Arjantin'e uzak hğı 900 1000 km. arasında, Ingıitere'ye uzaklıklan ise, 12.000 km. Adalar ılk olarak 1592'de Ingıliz John Davıs tarafından keşfedılmış, 1763 yılında ıse, Fransızlar çıkmışlar; ancak ıkı yıl sonra îngilızier tarafından kovulmuşlar. Ingilizler bir süre sonra buralan terk eı> nuş. Bu kez ArjantinlUer yerlbşmış adalara. 1833 yılında geri gelen Ingıltere bölgeyi ilhak ederek împaratorluga katmış. Bu bakimdan Falkland adalan Ingllızienn sömürgesı. Îngilızier Arjantinlilerden süah zoruyla almışlar adalan. Ne var kx, bir sömürge yönetimı de mevout değil. Daha doğrusu yabancı bir halkm sömUrülmesl olgusu yok ortada. Çünkü 1833'den sonra ArjantinlUer terk ederken tngilız asıllılar yerleşmiş adalara. Böylece sorun, iki ülke arasında 150 yıl geriye giden bir toprak anlaşmazlığı nıtelığınde. Günümüzde guncellik kazanmasırun en önemli nedenlerinden bırı de kuşkusuz Dölgede zengm petrol rezervlermm bulunması. Arjantin gerçı bu anlasmazlıkta temelde haklı. Ama unutmamalı kı, her Ulke 150 yıl geriye gıden toprak anlaşmazlıklarını ortaya atacak olsa, dünyamızm hariiası tanınmayacak biçimde degişır, başta Avrupa Devletlert oımak üzere UçüncU dünya ülkelerının hemen tümU blrbirmin boğazma sanlırdı. Soruna salt hukuksal açıdan baktığımızda tse Arjantin'in eylemmin BM Anayasasının tkincı maddesı İle bağdaşmadığı görülebilir. BM Anayasasının ikıncı maddesinin üçüncü paragrafı, örgüte Uye tüm ülkelerin anlasmazlıklan banşçı yoldan çözümlemesını Ongörür. Oörduncü paragrai ise, anlaşmazlıkların çözümünde kuvvet mıllanılmasmı yasaklar. Üye Ulkeler yalnızca 51 maddede belirtılen «meşru müdafa» hakkım kullanırken sılaha başvurabılirler. ö t e vandan nıınaiım Sovvetler Binıgi Ue Çin Halk Cumhuriyetini de güç durumda bırakmış görünüyor. Bu tki ülkenın geçtıgımız cumartesı gttnü Güvenlik Konseylndekı oylamada takındıklan tutum ilgınçtı ArjanUn askerisrtnin Falkland adalarmdan derhal çekilmesıni öngören karar tasansı için yapılan oylamada MosItova Ue fekın çekımser tcaimışlardı. tki ülke de güvenUk Konseyının daımi üyelen olduklarından veto Kullanarak karar tasansını engelleyebılirlerdı. Ne var ki, bunu vaptıklan takdirde belkl temelde Arjantin'in haklı olduğu bir davayı destefclemiş olacaklardı ama. buna karşılık taşist cuntanın yanında yer alacak ve BM UKelerinln çiğnenmesıni onaylamak durumuna düçeceklerdi. Ayrıca Sovyetler Bırllgı Kuril adalarından ötüril Japonya (le. Çin tse Paracel adalan konusunda Vietnam Ue anlnimazlıı? ıcindedir Ariantini desteklemeR Japonya ile Vietnam'a da ihtilaflı adalan almak için silaha baîvurma nakkını tanıma anlamına Kele<îektır Arlantin askeriertnln Falkland adalarından çekilmesini öngören karar tasarısımn lehinde oy kullanmak ıse, İnRiliz era peryallzmmın yanında yer almakla eş anlamlı olacaktır. Bfivlece «vukan tükürsen bıvık. aşagı tükürsen »»• kal» durumunda kalan iki Ulke. oylamada çekimser kal mayı yeğlemışlerdlr. Palkland adalan bunalırru ilginç gellşme ve tartışmalara yolaçacağı benziyor. 1 mslyar (Baştarafı 1. Sayfada) Kal ettiği de nğranıldı Ünlü kaçakçı Sellefyan'm Türkıye'de işbirliği yaptığı kişilerin bulunup bulunmadığı da ayrıca araş tınlmaktadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog