Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Ç$ımhuriyet 8 «t, 6 NtSAN 1982 MİS OLSUN 2«Polîldinik nöbetinin bir kâbustan farkı yok!» 15 yıllık bir uzman doktor böyle dedi. Hasta ile ilgilenen asistanı blr an başını çevirip bize döndü, o da birşeyler eklemek istedi, sonra vazgeçti.. Sigorta hastanesinin pojlikliniğinde, ortopedi kıs'mmda doktorun yanmdayım. Bu kez «hasta» olarak değll gazeteci olarak. Tanıştığun ortopedi uzmanı 40 yaşlannda orta boylu biraz topluca, gözlüklü.. Saçları dökülmüş ama enerjik görünüşlü.. Başbakanlığm ge nelgesine göre isminl yazamam.. Baston ya da koltuk değneğl ile dışarıda bekleyen hastalar teker teker içeri ahnıyor. Kenardan çalışmasmı izliyorum.. Doktor baktığı hastanın ayağmdaki alçıyı kendisi çıkarttıktan sonra yeni has ta alınmasım istedi. Hastabakıcı kilîtli kapıyı açtı, sırası gelen bir genç kız içeri girdi. Pabrikada çahşırken sol ayağmm küçük parmağmı incitmiş.. Parmağı ağrıyormuş. Doktor, ustabaşısmdan 1zin isteyip istemediğinl sor du. Genç kız «tzln istedim, vermedi. Ben de hastaneye geldim.» dedi. Bu konuşma daha bitmeden asistan reçeteyi yazmıstı.. Böylece hastaneye geldiğini belge]iyor, o gün için ustabaşısmdan alamadığı izni hastaneden almış oluyordu.. Deniz SOM 1982 TÜRKIYE'SİNDE HEKİMLER.. HASTALAR.. HASTANELER.. Değisik bir muayene yöntemi: durumu var mıydı? Hayır, yoktu. Bugün işte çalışmak istemediği için hastaneye gelmis. Peki neden ilaç yazdınız? Sigortada uygulatna böyledir. tdrar tahlilinden kan sayımına, röntgen filminden her türlü muayeneye kadar, baktığınuz kimse sağlam bile çıksa mutlaka re çete yazacaksımz. En azından, bîr B vitamini vereceksiniz. Karnı ağrıyanlar göndermemek gerekli. Aslında devlet hastanelerinde de durum genellikle böyledir. Muayeneye gelen vatandaşa, hasta olmasa da reçete yazüır. Hasta olmayan «hasta»lar çok mu? Eh, oldukça. Bunlar genellikle o gün canı çahş mak istemeyen, amirinden izin alamamış işçi ve memurlardır. Hastaneden istirahat alamasalar da en azmdan blr gününU işyerinin dısında geçirebilirler.. Sigortalüarın, önce en yakm dispansere gitmelerl gerekmiyor mu? Tabîl. Ancak dispanserler, gelen her hastayı has taneye gönderiyor.. Bunların dışmda, pazara çıkmışken doktora uğrayanlar da var.. Üstelik bir kişi değil. iiçbeş kişi birden geliyorlar. Ayrıca, Anadolu'dan «ileri tetkik», «sağlık kurulu:» gerekçesi ile gönderilen hastalar da bu kalabalığın arasma katıhyor. Herbangi bir sağlık ocağında pratisyen hekimin muayene ve tedavisinl yapabilecegi hasta yollara diişüp bize geliyor. Parmağı ağrıyanın ortopediye geldiği gibi, başı ağrıyan da nöroşirürjiye ge liyor. Sonuçta, gerçekten hasta olanlara gereken ilgi yi gösteremiyoruz. Saat kaçta göreve baş hyorsunuz? Saat 8'de hastanede oluyomz. Klinikte yatan hastaları kontrol ediyoruzSabah viziti en az 1 1,5 saat siirüyor. Poliklinik nö beti varsa sabah vizitinden sonra polikliniğc geçiyoruz. Bu sırada kapıda bek bir adım öne çıksın Fakültesi profesörlerlnden bir hekimin, doktorlarımızın durumuyla ilgıli sözlerl de bunlar.. Bu anlatılanları dlnleyin ce, insan madalyonun ötekt Sağlık hizmetini bir zin yüzünü de duşünüyor.. Saririn halkaları gibi düşün atlerce sırada bekleyip birmek gerekir. Hasta önce lıir .kaç dakika içmde muayesağlık ocağına gitse beiki ne olan vatandaç>ların kızde tedavi olabilecektir. O Rinhsını dogal karşılamak Ancak. kızılması cağin bir üstündp Sağuk gerekir. Merkezi vardır. Hastanın, cerekenler. kamu hastaneSağlık Merkezi'nin yetme lerinde birkaç dakikalığına diğl durunıda hastaneye, bile olsa karşılarına çıkan hastanenin yetmediği du hekimler mi? Kamuda görumda da tıp nıp,rkezine sev revli hPKim. muayenehane kediimeM Kerekir. Fakat bu açsa, vatandaş kızdıgı o hedüzen kurulamamıştır. Ba kımı de bulamayacak.. s» ağrıyan tıp merkezine ge Van'dan bir anı.. lir. Hatta Anadolu'nun u7ak köylerîndpn kalkıp doğ Ankara'dan 1271 kilomet ruca bize gelirler. re otede Van'da bir doktor. blr başka doktor arkadaşının zaman zaman başDünya Sağhk Örgütü vurduğu muayene yöntemini soyle anlatti: dan itibaren hekim halktan uzaklaşır. Hekim ite hasta ilişkisinin arasma para konusunun girmesi de diyalogun kurulmasmı önleyen nedenlerdendir.. Hekimlere göre, poSiklinik nöbetinin kabustan farkı yok! standartlarına göre, bir hekim bir günde en çok 30 hastayı muayene edebilir. Bizde ise bu sayı 120 hastaya kadar çıkıyor.. Yüzlerce, binlerce hasta ile karşılaşan hekimin de kendine göre sorunları var dır. En azından geçinememektedir. üniversitedeki görevini gereği 11e yapmaya kalksa, değil tam gün çahşması. tam günün üstiine geceleri çahşması da rum böyle olunca tıp mer yetmez. Fakat muayenehakezi işlevinl yitirdiği gibi. ne açmaya zorlanmaktadır. buradaki oğretim üyeleri Başlangıçta. özel çalısmade kendilerinden bekienen mak için direnen ögretim gorevi yerine getiremiyor üyelerinin yüzde 80"i direncini yitirmiş, bu yola girlar. Bir öğretim üyesi sorun mistir. Fakülteden istifa edamez, emekli olamaz, yurt lannı şöyle dile getirdi: «Ülkemizde hekim ba!k (iışına gidemez, aldığı para tüşkisi bîçbir zaman sağ ile geçinemez. Ne yapalıklı bir ortam bulamamış cak?..» tır. Eğitime başlandığı anAnkara'da. Hacettepe Tıp Hasta olmayan «Hastalar» Genç kız muayene odasından çıktıktan sonra sor dum: Bu hastanın ilaçhk Ama bu biraz savurganlık değil mi? Hem de nasıl. Fakat, muayeneye gelen kişiye reçete vermezsek doğruca tnü fettişlere gidip bizi şikâyet ediyorlar, muayene edilmediklerinî söylüyorlar. Sonuç ta aklansak bile, hakkımızda bir soruşturma açıhtıış oluyor. Buna meydan vermemek içln gelenleri eii boş «Dışarıda yüzlerre hasta bekliyor, fakat zaman yeterli değil. Ne yapsın doktor arkadaşım, hastalan 10'ar 10'ar içeri aldı. Karnı ağrıyanlar bir adım öne çık sın dedi. Karnı ağrıyanlar bir adım öne çıktıktan son ra. yemek yedikten sonra sonra karnı ağrıyanlar bir adım daha öne çıksın dedi. Böylece toplu muayene ile herkese ilacını yazdı ve dışarıda bekleyenlerin hepsini bîtirdi...» POLİTİKA \/C ATCCİ Mehmed V t V j l t b ! KEMAL Yarm Selarm Milliyet kaldı. Bir yaşında olsa bu çocuk bugün ellisini aşkmdır. Daha önce' bir yerlerde yazmıştım, yineliyorum. Yeni Sabah 1950'den dnce de, 1950'den sonra da ünlü bir gazetenin adıydı. Cemalettin Saraçoğlu bir gün İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'yı ziyarete gider: «Beyefendi,» der. «İzin verirseniz bizün gazetede Hüseyin Cahit Bey'e yazdıracağız. Ynkardan çok kişi sakınca bulunmadığını söyledi. Bir kez de size danışalım îstedik, ne dersiniz?» Gün görmüş, devir sürmüş Şükrü Kaya güler: «Ne yazacak Cahit Bey?..> «Sadeee dış politika yazıları...» «Bence bir sakınca yok. yazsın!..» Cemalettin Saraçoğlu çok sevinir. îzin almıştır. Tam kapıdan çıkacağı sırada Şükrü Kaya: «Bir dakika...» der. «Bir şey söyliyeceğim. Eger bizi överse gazete satılmaz, bizi yererse ben gazeteyi kapatırun.» O dönemde öyleydi. îsmet Pa$a hazretlerinîn îstanbul'a teşriflerinin tepede kaç sütunda gösterileceği Matbuat Genel Müdürlüğü direktifi ile beMrlenirdi. Resmi Gazete'yi bile muhabirler özel izin kâğıdı ile alırlardı. Devletin ilan ettlgi kararları bile devletin izniyle yayınlayabilirdinız. Size bir şey söyliyeyim. genç meslektaşlarla konuşurken soruyorlar, sorulanndan anlıyorum. Bizim meslekte çok acı çektiğimizi sanıyorlar. Hayır efendim biz çok acı çekmedik, çektirmediler de... Danışıklı bir yazma ve yazdırma vardı. Ustalarımız bunu bilirler, ona göre yazarlardı. Kaç yıl geçti diyelim? Elliyi aşkındır... Bunun içinde kırk yıldır varız. * > Son günlerde gazetede haber ver•mekten öte başka bir şeyler de vermek îsteyen yayınlar karşısında sürekli okuyucumuz olan bir dostum: «tkinci gazete olarak hangisini alalım?» diye soruyordu bana... Ne demeliydim? Kimi kime yeğlemeliydim. Oldukça duraladım, sonra: «Gönltin hangisini çekiyorsa onu al!..» dedira. «Kaçıyorsun...> dedi. «Neden?» «Uzmansm diye sormuştuk.> Bir şey diyemedim arkadaşa... Ama artık uzman olamadığımı da söyliyemezdim. Bizim uzmanlık meslektaşlarımızm yeni ölçekleri karşısında çok gerilerde kalıyordu. Ben yetişemedlm ama, söylerlerdi. Yunus Nadi. Ahmet Emin, Zekeriya Sertel, ya da bu ünlü adlardan biri, ikisi toplaşırlar, üçer beşer yüz lira koyarlar bir gazete çıkanrlarmış... Ünlü adlar sattırırmış gazeteyi... Istiklal Mahkemesinin acımasız Başkanı Kel All Bey. Hüseyin Cahit Bey'e soruyormuş: «Gazete çıkarmak lçln parayı nerden buldunuz?» Yanıtı keskin blr kıhç glbl bavada parlamış: «Tanin'i çıkanyordum Beyefendi, sizden para Istesem vennez miydiniz?» Başkan, sorusunu gerl alamamış, yanıt da verememiş... Tanin gazetesi isim olarak yıllanmış bir muhalefeti, Hüseyin Cahit adı da korku bilmez, uzlaşmaz bir direnci slmgelermiş... Tanin, İkdam, Cumhuriyet. Tan, Milliyet, Vatan adları kendiliğinden okur çekerlerdi bir zamanlar. Bu gazetelerden geriye bir Cumhuriyet ile leyen hastalar da sizlerin göreve geç başladığınızı sanıyor galiba.. Evet. Biz hastanın kapı ö'nünde hangi koşullarda beklediğine dikkat etmeylz. Hastalar da bizim hangi ko şullarda çalıştığımızı bilmez. Günde 60'la 120 arasmda hastaya bakıyoruz. Açıkça söylemek gerekirse bu nalıyoruz. Poliklinik nöbetinîn bir kabustan farkı yoktur. Öğle tatili sırasında, şimdi acil servise gideceğun. İki vak'a gelmiş, on lara bakacağım. Ardmdan yine poliklinik gelecek. Me sainin bitiminden sonra da sık sık gece nöbeti var., Gece nöbete kaldıktan sonra sabah 8'de tekrar klinikte vizitim olacak. Eğer servisün sıkışıksa çalışmaya de vam edeceğim. Bu çalıştnalarımın karşılığmda da hiç bir ek iicret almayacağım.. Ayda elinize net kaç lira geçiyor? 34 bin lira. Özel muayenehaneniz var mı? Hayır yok, sadece has tanede çahşıyorum. Eşintz çahşıyor mu? Çahşıyordu. Kimya mii hendisidir. Tamgün Yasası sırasında benim maaşım 40 bine çıkmca eşim işinden ayrıldı. Şimdi ise ona iş bulamıyoruz.. Neden muayenehane açmıyorsunuz? Pek içime sinmiyor. Hastanede tam gün çalıstığım halde yine de çalıgmalanm yeterli olamıyor. Hekimin bir esnaf gibi has tasından para almasını benimsemiyorum. Fakat sizin bir ayda kazandığınızı, bir günde hatta yarım günde kazanan doktorlar var. Olabilir.. ne.. Burası, Ülkenln sayılı tıp merkezlerinden biri. Ve tabii gene anababa günü.. Yapılan araştırmaya gore, Fakültenin acil servisıne başvuran hastalann yüz de 65'i üst solunum yolu enfeksiyonundan şikâyetçi.. Nezle, grip, bronşit muayene ve tedavisinin yeri bir acil servîs değll, üstelik bir tıp merkezi hiç değil.. Du Sigorta ve Devlet Hastanesine muayene olmaya gelenler arasmda hasta olmayan «hasta»lar, pazara çıkmışken doktora gidenler de var. Hastanelere olan yoğun başvuru karşısında hekimin düşündüSü, hastaya şifa bulmaktan çok veznenin kpstiği fişlerl bitirmek oluyor. Hatta bazı hektmler. veznedeki görevlive «Bana 100"den fazla fîş kesme.» gibllerinden tallmat veriyorlar. Daha da llgind. has tane başhekimleri bile devreye girip «Hadi bugün 120 fiş kessln..» diyorlar... Diinya Sa&lık Örgütü'nün dakika üzprinden saptadıgı «ffüi muayenp» süresi sanl yelere sıkıştırıhvor.. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre blr hastanın şikâyetini anlatması, sovunması giyinme si dışmda fiili muayene sü resinin pratisyen hekim içln 2.5 12.5 dakika. uaman hekim için 13 30 dakika arasmda olmas» gerekiyor. örgüt aynca. blr he kimin günlük çahsması 1çinde en çok «30 hastayı» muavene edpbileceğini sap tamış.. DoklorlarM Hipokrat yeminı > * «titfağvdnki iöslerimi ~VĞ yeminimı • bütün kuvvet ve kudrettmle yerine getirecegime hekim Apollon, Hygieia, Panakeia ve bütün tanrı ve tannçalar uzerine yemın eder ve hepsimn tanıhlıgına başvururum,: Hekimlik hocamı annemle babam kadar seveceğim, mallarımı kendisıyls paylaşacagım ve gerekirse onun ıhtiyaçlarını karşılayacağım; çocuklannı kardeşlerim bilecek, isterlerse hekimliği onlara karşıhksız öğreteceğım. Kuralları. sözlü dersleri ve öğretimin geri kalan bütün önceliklerini. oğullanm, hocamın ogullan ve tıp yasalanna göre yemın etmiş ve söz vermiş öğrencilerden başka kimseye ögretmeyeceğim. Hastalarımın tedavisini, bütün kuvvetim ve düjüncemle onların yaranna ayarlayacağım. Benden istense bile hiç kimseye zehir vermeyecek ve böyle bir telkinde bulunmayacağımz Aynı şekilde hiç bir kadına çocuğunu düşürmeyi sağlayacak bir aleti teslim etmeyecegim. Hayatımı namus ve saflık içinde geçırecek, mesleğimi bu yönde uygulayacağım. Mesaneden taş çıkarma ameliyatı yaptnayacağım. Girdiğim her eve sadece hastalann yararı için gıreceğim Bozııcu nitelikte olan ve ısteyerek yapılan her çe$ıt kötülukten uzak duracağım. ozelükle hür olsun. esir olsun, kadınlan ve erkek çocukları aldatmafrtan kaçınacağım. Mesleğimi uyguladığım sıradc ve bunun dı$ında. toplunt içinde gördüğüm veya ışittiğim açıklanması gerekmeyen hiç bir şeyi açıklamayacak ve böyle durumlarda agız sıkılığını bir görev sayacağım. Bu yemınimi hiç bozmadan yerine getirebihrsem. hayatımı ve mesleğimi mutluluk içinde geçireyim, insanlardan daima saygı göreyim. eğer yemınimi bozar, yerine getiremezsem bütün bunların tersi olsun. Milyonlar «Hasta» mı? Devlet îstatistlk Enstltusti'nün 1981 yıllıgında yer alan rakamlara göre 1980 yılmda Türkiye'deki hastanelerde 26 milyon 161 bin 521 kisi muayene ve ayakta tedavi olmuş. 1981 yılmda bu sayı 30 mllyona yak laşıyor.. Türkiye deki Hekimtîk andI Hekimlıh mesleği üyeleri arasına katıldığım şu aruda. hayatımı insanlık hizmetıne vakfedeceğimi alenen ve resmen taahhüt ediyorum. Hocalarıma karşı lâyık oldukları hürmetı ve mınnettarlığı muhafaza edeceğim. Sanatımı vicdananın dairesinde ve vekarla ifa edeceğim. Hastamın sağlığını baş kaygum olarak telakki edeceğim. Kendini bana tevdı eden kırnsenın sırrını muhafaza edeceğim. Hekimlik ntesleginin serefini ve necip anunelerıni idame ettireceğim. Meslektaşlanm kardeşlerim olacaktır. Din, milliyet, ırh, parti veya içtımal sınıf kaygulannın vazifemle hastam arasına girmesine müsaade etmeyecegim. Insan hayatına, ana karnına düstüğü andan itibaren mutlak bir surette hürmet edeceğim. Tehdit altında bile olsa tıp bilgılerımi ınsanhh kanunları aleyhinde kullanmayı kabul etmeyecegim. Bunları resmen ve alenen, serbestçe ve namusum uzerıne yapmaya ant içiyorum. Ankara'dan... îstanbul'daki sigorta has tanesinden sonra, bir de Ankara'ya gidelim dilerseniz.. Hacettepe Ünlversitesi Tıp Fakültesi poliklinikleri Poliklinik nobetindeki doktor, hastaları muayene etmekten çok veınenin kestiği Eisleri bitirmeyi duşünüyor.. Saghk ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın degerlendirmeslne göre Sağhk Bakanlığı ile Sosyal GÜvenlik Bakanlığı'nın hastanelerinde 10'ar milyon muayene ve ayakta tedavi yapılmış. Üniversite polikliniklerlnde İse bu sayı 1 milyon dolayında.. Sayılar her geçen gün biraz daha artıyor. Vatandaşm muayene olmak içln bir sağlık kuruluşuna başvurmasını yetkililer «sağlıkh grelişme» olarak değerlendirlyor. Ne var k(. poliklinlkler «muayenp olamama yeri»ne dönüştükçe, hastalar da «özel muayenehanelerse yoneliyor ve devletin, sağlıklarmı korumakla yükümlü olduğunu giderek unutuyorlar.. Yani Anayasa'mn 49'uncu maddesinl: «Devlet, herkesin heden ve ruh saghgı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla görevlidir.» DUYURU tSTANBUL BELEDİYE BAŞKANUĞINDAN 1) Belediyemiz Temizlik tşlerinde kullanılmak üzere 50 adet sıkıştırma tertibath komple çöp kamyonu 412.500.000. liralık keşif bedeli dahilinde satın ahnacaktır. İlk terainatı 12.375.000. liradır. (Makine Elektrik ve Sanayi İşleri Müdürlüğünde). 2) Ulasım ve Trafik İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan 17 kalem trafik malzemesi 15.506.125. lira lık keşif bedeli dahilinde satm alınacaktır. İlk temmatî 465 183.75 liradır. (Fen İşleri Müdürlüğünde). Keşif bedelleri ile ilk teminat miktarlan vukanda yazıh işler 27 NISAN ie82 SALI gunü saat 11.de Beledıye Merkez Binasında toplanan Belediye Encumeninde kapah zarf eksiltmesi usulü il© şartnameleri veçhile ayn ayn îhale olunacaktır. Şartnameleri hlzalarında yazıh Müdürluklerde bedelsiz ola rak görıilecek veya tesbit olunan ücretleri nıukabiünde satın alınacaktır. thalelere iştirak etmek isteyenlerin ilk teminat makbuz veya banka teminat mektuplan ile 1982 yılı Ticaret Odası vesikası veya bağlı oldukları dernek belgelerini havı olarak ha/ırlayacaklan kapalı zarf teklif mektuplanm ihale gunü saat 930'dan 10a kadar Belediye Encumerune vermeleri lâzundır. (Basm: 13314) Cay Kurumu Genel Müdürlügünden 1 Kurumumuz ihtıyacı olacak Bediord kamyonuna bir adet arasöz yaptınlması işı teklif alma usulü ile ihaleye çıkarümıştır. 2 Bu işe aıt şartnameler Çay Kurumu Pazarlama ve Satınalma Dairesi Başkanlığı Rize, îstanbul, Bölge Ti caret Müdürlüğü Sinan Paşa Köprüsü Sok. No. 19 BeşıktaşİSTANBUL ve Ankara trtibat Müdürlüp Konur sok No. 28 Yenişehir ANKARA adreslerinden ücretsız olarak temin edilebilir. 3 İsteklüerin şartname esaslan dahilinde Hazırlayacaklan teklif mektuplannı en geç 21 nısan 1982 günü saat 17.30'a kadar Kurumumuz Fazarlama ve Sa tmalma Dairesi BaşkanlığıBize adresine elden vermeleri veya aynı gün ve saatte bulundurulacak şekilde posta ile ladelitaanhütlü göndermeleri gerekir. 4 Arazöz monte edilecek Bedford kamyonu mesal saatleri dahUinde TJlaştuma MüdürlUğümüzde (EtZE) görülebilir. 5 Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaat lar kabul edilmez. 6 Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabı olmayıp iha lpyi yapıp yapmamakta veya diledığme yapmakta serbesttir. (Basın: 12956) 2417 • S.S. NETAŞ mensuplan (NETKO) Tüketım Kooperattfinin 19801981 yıllarma aıt olağan genel kurulu 4 nisan 1982 günü çoğunluk sağlanamadıgından yapılamamıştır. Aynı döneme ait genel kuruı 24.4.1982 cumartesi günü saat 11.00'de Ümraruye Alemdag Cad. Netaş Kafeterya salonunda yapılacaktır. Üyelere duyurulur. G Ü N D E M: 1) Açılış ve yoklama 2) Divan heyetinin seçimi 3) 19801981 yıllarına ait yönetım kurulu faalivet raporu, Bılânço, kâr zarar cetvelının okunması, 4) Aynı yıllara ait denetim teurulu raporunun okunması, 5) Okunan raporlar Uzerinde müzakere ve yönetim ve denetim kurullaruun ibrası, 6) Yönetim ve denetim kurullarınm seçimi, 7) Dilekler ve kapanıs. YÖNETtM KITIÜLD • Nüfus hüviyet cüzdanrnıı kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet NECtPOĞLU • Kimliğimi kaybettim. G«çersizdır. Raçit ARSL4N ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN 1 Kurumumuz Ankara GölbaşıOgulbey Köyü Merkez Atölyeleri Tesisleri 500 KVA 34.5/0.4 KV'luk indiricı trafo merkezi ve E.N.H. işi yaptırılacaktır. 2 îşin tahmini bedelî: 3.500.000, TL.'dır 3 İhale kapalı zarf birim fiyat usulüne göre yapılacaktır. 4 Işin geçicî teminati: 120.000, TL.'dir. 5 Jlhaleye iştirak edecek Firmaların (14 4 1982 . günü saat 17.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz Makina ve Tesisat Dairesi Başkanlığına bir dilekçe ve gerekli belgeleri ile başvurarak 15.4.1982 gunü 17.30'a kadar yeterlik belgelerini alraalan gerekmektedir. 6 ihale 16.4.1982 günü saat 15 30'da Genel Müdurluğümüzde yapılacaktır. 7 Şartnameler (2.000,) TL. karşıhğmda Genel Müdürlügumüz Makina ve Tesisat Dairesi Başkanlıgından temîn edilebiiir. 8 thaleye iştirak edecek firmalar yeterlik belgelerini alıp engeç ihale günü saat 12 00'ye kadar teklif mektuplannı Genel Evrak Yazı İşleri Şefüginde. teminatlannı (Nakit olarak verilmesi halinde) Genel Müdürluk veznesine teslim etmiş olacaklardjr. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 9 Kurumumuz 2490 Sayılı Kanuna bagh olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tayinde serbesttir. (Basui: 13234) 241S YARIN: FAKİR DOKTORSUZ, ZENGÎN DOKTORLA ÖLÜR..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog