Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

6 NISAN 1982 Cumhuriyet 7 SermaveSirketleri Nasıl Vergiiendiriliyor? 6Teşvik belgesi nasıl alınır? eşvık Belgest almak için DPT Teşvik Uygulama Dairesi'ne üç örnek fizibilite etüdü ile. gümrüklü toplam vatınm tutarınm binde birinin Merke? Bankası'ndaki ihracatı teşvife fonuna teminat olarak yatınldıöına llişkin makbuz, bir düekçeye eklenerek başvurulur. Teşvik Uygulama Dalresi yatırımci flrmadan ayrıca eerekii gördüâu her türlfi bllgi ve belgeyl de istemeve yetkiHdlr. Teşvik Uygulama Daire Başkanlığı'na verilen projeler: ilgili plan ve programlara uvgunluk, genel arz/talep dengesi Ribi makro ve mikro açılardan Incelenerek defterlendirllir. Teşvlk Üygulama Dairest. gerpkli eördüeü deStşiklikleri yapar veya yapılmasını yatırımcıdan fster. Proje bu son şek Uyle. hangi koşullarla hangl teşvlklerden yararlanabilecegi tesbit eriilerek tesvlk belgeslne ba§lanır veya reddedüir. Teşvik Belgesini alanlar. yatınm tndirtminden yararlanabilmek içln aynca yatırım Indlrimi belgesl de alacaklardır. Bülent SOYLAN «7 T 120 milyon hra fon ayırmak mumkun ıken, tamamianması Kereken yatırım 95 milyon lira kaldığından bu kadar aynlacak; geçcn yıldan bankada 5 milyon lira bulunduğu ıçm buna 90 milyon lira eklenecek ve yıl içınde de 95 milyon hralık yatırım ynnılarak fon hesabı kapanmış olacaktır. f4) (5) (ı) (31 (21 Yatırım Bankaya Vıllar Kazanç Fona yatan ayrılan 1981 4CX1 80 80 300 1982 75 60 250 55 1983 40 600 50 30 1984 45 350 95 90 95 1985 Rakamlar milyon TL. olarak okunmalıdır. tKTİSATCILAR HfîFEflSI Enflasyonla mücadeie değil, büyüme önemli Ekononıi Servisi Istanbul Ünnersıtesi Iktısat Fakultesı Mezunları Cemıyeti tarafından dıuenlenen 7. Iklicatçılar haftasının ılk gunundc bir bıldirı sunan Prof Dr Asaf Savaş Akat, enflasyonun değıl. buyumenın ön plana ahnması serektiğinı soyledı Akat, 8 büyük bankanın devletlestırılmesini ve asgari iıcretin 20 bin liraya çıkartılmasını istedi. Bugü.ı uygulanan politikaların ciddi bir strateiisi olmadığını bPİirten Asaf Savaş Akat gelır bolüşıımiınu du?eltmek igsızlieı aznltmak ve yapı değisimini sağlama nin tek yoiunun büyümeden geçtiğini vıırguladı. Akat önerdiği alternatif iktisat politikası konusıındfi da şunları söyledı Gelir bö lüsümünü düzeltme ve işsiz lifti hafifletme temcl hedefle rine varmak için tarımın, üc retlerin. devletin ve tasarrufların milH eıelirdeki payı yükseltümeH. Bunun için rie mpi'cut kaynakların dağılımı piyasa ve fiyat mekaniz malarıvla saclanmalı ama, gelir bölüşümü fiyat dışı mekanizmalarla belirlenmplidir. Büyüme de pivasa me kanizmasına bırakılamaz. Ftı<in fizik planlama gerçekçldir.» «Kla.sik bürokrat devlet ye rinp akılcı ve verimli devlet anlayışı hedef alınmahdır» diyen Akat ekonomıdP yapısal reform çerçevesinde alınabilecek önlemlerl ise şoyle sıraladi: • Asgari ucret 20 bin lira olmalı ve otomatikman fiyatlara endekslenmeli. • Devlet memurlannın maaşlan da otomatık endekslenmeye bağlanmalı • Köklü bir vergi reformu yapılarak. asgari geçim indirimi 40 bin lira olmalı, tarımdan ciddi arazi vergisi. kentlerde yüksek oranlı emlak vergisi alınmah. • Sekiz büyük özel banka devletleştirilmeli • DPT lağvedilerek yerine ciddi bir planlama örgütü kurulmah. • Kambivo reformu yapılarak Türk oarası konvertibl hale getirilmeli. • Ekonominin ağırlıklı öğesi haline gelecek olan KÎT'lerde ciddi reforma gidilmeli. • Halka kapalı büyük şir ketlere teşvik vermekten va7geçmeli. • Yüzde 10 reel getirili 7orunlu mevduat hesabı yön temi kullanılarak tasarruflar değerlendirilmeli. Televızyon ekranlarının boyutlarından s ! Z de şihayetçi misiniz? Hani en sevdiğiniz şarhıcının yo da Dallas'taki Pamela'mra hem yuzünu, hem ba caklarını bir arada görmenizi önleyen enıne cliktörtgen biçımmden'? Televızyon ekranlarının em fazlayhen, yuksekİiğinın az olması yuzunden örneğin unlü sunucu Bülent Özveren'in hem saçlarını, hem pantolonunun utusunu bir arada qö remezsiniz Bir Alman program yapımcısı mhayet bu soruna eğilerek, televızyon ekranlarının bu kusurunu giderdi. 1 nisanda gosterüen 30 dakikalık bir program boyunca. Federal Almanya Televizyonu'nun birinci programı, resimleri yan yatırarah boylu boyunca görülmesini sağladı. Programın yapımcısı. televizyonun eninin değil, boyunun fazla olması gerektiğini kanıtlamak için, 30 dakika boyunca zürafalar, gökdelenler ve palmiye agaçlan gösterdi. Program yapmtcm, bu hrsattan yararlanmaları için izleyidlere şu ogütte bulundu: Televizyonunuzu dikkatlice 90 dakikalık bir açı yapacak şekılde yan yatırın.» Yapımcmın tavsiyesini yerine getirmeyen izleyıciler ise, resimde görüldüğü gibi programı fazlasıyla yorucu buldular... Uygulamada doğabilecek sorunlar furumlar Vergısi Yasası'nın rnükerrer (ikıncı) sekizin,cı maddesi, yatırım yapacak olanlara, buraya harcayagi ka7ancının vergisini bir yıl erteleme olanağı yaratıyor. Maddeye göre: sermaye şirketleri ile kooperatifler, yatınm indıriminden yararianması kabul edilmiş bulunan yatırımların finansmanında kullanmak ve yatınm ındirimi bolgesinde bu yatırım için öngörülen sure ile sınırlı kalmak kaydıvla. asağıdaki koşullarla finansman fonu ayırarak bu fufarı safi kurum kazancmdan indirebilirlcr • Finansman için aynlacak fon, bu fon indirildikten sonra belirlenecek matrahın % 25'ini ve yapılacak yatırım tutannı gcçemez. • Bu fonun Merkez Bankası'ndaki her an paraya çevrilebilir devlet tahvill hesabına yatınlması zorunludur. • Bu fondaki paralar DPT tarafından düzenlenecek belgelere dayanılarak cekilecek ve çekilen kısım yıl içınde yapılan yatınm miktarını asamayacaktır. • Safi kurum kazancmdan finansman fonu olarak ayrılan tutarlar, izleven hesap dönemi sonunda tekrar kurum kazancına eklenecektir. Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım: Bir anonim şirket. 1982'de başlayıo 1985 yılmda tamamlayacagını planladı&ı 25H milyon liralık yeni yatırımı için teşvik belgesi almış, vıllar ftibarıyla kazançlan tablonun 1 nolu sütunundaki. vatınm harcamalan 5 nolu sütunundaki gibi olsun Buna göre. finansman fonuna aynlacak (3) ve Merkez Bankası'na yatırılacak C4) tutarlar söyle bulunacaktır: • 1981 yılı kazancının % 20'si (matrahın % 25'i) olan 80 mılvon lira. finansman fonu olarak kazançtan indirilecek, 1982 nısan avı sonuna kadar Merkez Bankası'na yatırılacaktır • 1P82 yılındq 75 mılvon lira yatınm harcaması yapılmış frerive bankada 5 milyon lira kalmıştır. • 1983 yılı nisan aymda 1982 yılı kazancı beyan edılirken. bunun 60 mılvon lirası finansman fonuna ayrılacaktır. Beyanname vprilirkpn Mprkez Bankası'na yatırılacak para. geçen dönemden harranmadan kalan 5 milyonun üzerine tamamhnfirak 55 milvon liradır. • ı<v?3 vılı içinde 40 milyon lira yatınm harcaması yapılmıs bankadaki fonda daha 20 milyon lira kalmıştır. • 1984 yıh nisan avmda 1983 yılı kazancı beyan edilirken 50 milyon lira finansman fonu avnlarak düşülecek, gecen dönemden artan 20 milyon lira 30 milyon lira ilavesiyle 5> mılvon lirava tamamlanacaktır. f • 1984 yılında 45 milyon lira yatırım harcaması yapılrnış. fonria 5 milvon lira daha kalmıştır. .*,*„,. *, ^ • 1985 vılı nisanında. 1984 yılı kazancının %2ff& olarT* YARIN: KÂRA ORTAKLIK BELGELERI... K Finansman fonu nasıl uyqu!anacak? ygulamada şu noktalara dıkkat edılmelıdır: Kurumların kazançlan. gelir vergisinde olduğu gıbı kural olarak 31 Arahk günundpki duruma gore belirlenmekte. yeni hesap dönemi 1 Ocakta başlamaktadır Bura karşılık kurum kazançlannın saptanması ve beyannamenin verılmesi 30 Nfisanı bulmaktadır Bu işleyiş. finansman fonuna yatınlscak oaranın tutarınm sonradan belirlenmesine ve yotırılrrmsı ıcin tanınan surenin de bu tarıhe kadar uzamasına volaçnıaktadır. 1 Ocak 30 Nisan arasındaki dönemde. vani yılın üçte birlik kısmında yapılacak vatırımlar fon uvKUİamasından nasıl vararlanacaktır? Yatırım önceki vıldan beri sürüyor olabıleceği eibı orak ayı içinde de başlamıs olabiür. Yasa koyucu ocak nisan aylarmda vapılan yafırımları teşvik dışı mı bırakmıştır? Finansman fonunnn düzenleme amacı, yatırıma harcanacak kazançlann bir dönem için vergi matrahmın dısında bırakılması vani verrçisinln bir yıl ertelenmesidir. Temel düşunce bud'ir. Ancak. bu yolun kötuye kullanılmasını önlemek amacıvla bazı düzenlemelere gidilmiş ve fona ayrılan paranın yatınm harcamalan yapılana kadar Merkez Bankası'nda tutulması istenmiştir. Bu düzenleme tamamen. yatınm yapacafcım denilerek bir kısım vergilerin kevfi ertelenmesini önlemeye yöneliktir. Bu esastan vola cıkarsak ocak nisan avlannda gprçeklesmiş vatınmlara kullanılan paraların da finansman fonundan yararianması yani bunlara düşen verginın ertesi yıla ertelenmesi göruşunu kabul etmemız gerekir Aksi haldp; bir vandan daha gerçpklesmemiş vatınmlan bile bu volla desteklerken, gerCPklcşmış vatırım sahıplerıni gÖ7ardı etmiş oluruz Kaldı ki, konuvu duzenleyen madde üzerinde yapılacak katı vorumlar. bazı yatınmlann ocak nisan döneminde yapılmasına karşm. daha sonra yapılmış gibi gösterilmesivle vapay muhasebe kayitlarının ortava çıkmasma yol açabilecektir. Bu durum karşısında Kurumlar Vergisi Yasası'nda Finansman Fonu'nu düzenleyen mnkerrer 8 maddesindeki ikinci koşulun; bpyanname verilene kadar fiilen yatırıma sarfedilmemlş finansman fonunun Merkez Bankası'nda açılacak heran paraya çevrilpbilir devlet tahvili hesabına vattnlması zorunludur biçimindı» anlaşılması ve bu konunun bir genel tebli& ile ele nlmması gereklidir Açıklamalarımızı bir örnekle somutlaştıralım: 1981 yılı kazancı 400 milvon Hra olan bir anonim ç1rket 1982 yılı orak avında vatırım harcamaianna başiamış ve kurumlar vergisi beyannamesini verdi^i nisan ayına kadar 70 milyon lirplık yatırımını gerçekleştirmiştir. Şirketin 1982 yılı yatırımları için ayırabileceği finansman fonu 80 milyon lira olduğuna göre bankaya yatmlacak fon da yalnızca aradaki 10 milvon lira olacaktir. Aksi bir yorumda elindekini yatırıma kullanmış şirketin. buna ilişkin vergileri ödemesinin istenmesi gerekir ki, düzenlemenin bütun esprisini ortadan kaldıran böyle bir yoruma katılmaya olanak yoktur U Faklr ilmuhaberini nasıl aldt? Burokrasınin işlemleri yıllardır tartışıhr. Her bü rokratık ışlemın altından bir çapanoğlunun çıkması olasıdır. Bürokrasıdeki yerleri ve guçleri tartışmasız ka bul edilen muhtarlanmız. 7aman zaman fakir ılmuhaberi de verirler Hastaneler, Aş Ocaklan, Kızılay. Çocuk Esirge me ve benzeri kurumlar da. bu belgeye göre kar şılıks!7. parasız. pulsuz, işlem yaparlar. Zeynep Kamil Hastanesi Nisaiye Servisi'nden M. Erbay adh bir bayan. arahk 1981 sonunda fakir ilmuhaberi ile taburcu edildi. Doktorlar, hemşireler ve hastabakıcılar yoksul bir yurttaşın derdine deva olmaktan mutluydular. Ancak. mutluluk Divrifti'dpn gelen bir mektupla bozuldu. M. Erbay'ın kocasının fotoğrafçılık yaptığı, dük kanlan ve otomobili olduğu yazılıydı. Hangi muhtar diye araştıran oiur dıve bu kadar yazıyoruz. Fakir il muhaberı ile hasta kabul eden tedavi kurumlannın, «Fakir mi, zengin mi?» diye araştırma olanaklan olmadığına göre. bu tür araştırmayı birilerinin yapması gerekir diye düşünüyoruz... "Ariık suskun otmıyacağrz,, Avrupa'da çalışan bir kı sım işçilerimizin de ortağı bulunduğu Bandırma'da kurulu îşkur Klmya Sanayi kuruluşlan A,Ş.'nın hafta lçlnd® yapılan geneı kurulu, hayli yakınmalı geçti. Yakınmalar or taklardan geliyordu. Konu, hükümetçe uygulanmakta olan döviz kur'un zaman zaman artınlması ve bu yüzden îşkur'un dış ülkelero olan borçlarının büyük ölçüde artış göstermesiydl. îşkur'un Almanya'da çalışan ortaklarından Abdülkerlm Vardar, artan döviz kurları yüzünden îşkur'un borç ödemede güç duruma düştüğünü belirterck, «Bunu bugünkü ida recllere anlatmak zamanı gelmlştir. Her sabah artan döviz kurlan İle bu borç ödenmez. Yarın Başbakan Yardınıcısı büyük ekonomist Turgut Özal'ın fabrikamıza geleceğinl öğrendim. özal'ı «Yeter bu azap» diye hazırlayacagımız pankartlarla karşüayalım» dodl. îşkur'un ortaklarından îs tanbullu Avukat Naim Yamaner de, döviz kımi artışlarından yakmarak, «Artık suskun olmayacağız. Ağlayarak değil, bağırarak haklarımızı arayacağız» diyordu. Ertesi gün, Başbakan Yar dımcısı Turgut özal, Bağfaş ve İşkur tesislerine gel dl ama, bu her iki konuşma cı da, özal'ın gelişınde bulunamadı. «Yeter bu azap» diyen pankart da taşınmadı. Devlet Orman Isletmesi Baymdır Müdürlüğünden BÖLGFSt DKPOSU CÎNS VE NEV't PARTt ADEDİ 39 66 69 3 10 2 1 3 9 1 1 25 60 32 3 19 33 2 10 3 1 2 6 1 4 4 2 1 7 10 3 6 15 2 6 15 4 1 9 18 1 1 1 511 37 21 7 6 8 1 3 19 21 1 11 14 33 1 183 M 1 K T A RI M3.Dm3. ADET 6253 11184 19294 674 4269 202 114 1023 Ster > > 3011 10761 15274 277 3458 16587 Ster > > > 146 1219 105 715 4687 232 93 1859 8216 526 1220 9080 325 1059 8335 Ster 151.646 2252.095 1628.026 100.273 254.096 45.093 19.664 59.465 1772.000 19 000 32.000 789 926 2278.299 1180.504 50.321 534.610 1233.112 205.000 1602.000 381.000 20.000 34.156 195.517 23.466 112.592 87.025 54.925 14.318 285.090 299.919 113.890 184.843 555.008 69.259 166.728 379 091 323.000 50.000 1418.000 3361.000 230.000 36.000 108.000 14520.957 M3. 9557.000 Ster 1784.020 756.251 214.238 145 236 1379.000 1775.000 382.000 649.957 568.061 18.126 293.824 398.034 767.186 103.000 5694.943 W3. 2039.000 Ster MUH. BEDELÎ 74004082 38335400 3250 4350 3250 5900 4350 3250 600 750 1000 7400 5400 3250 5900 4350 3250 1000 600 750 550 36205900 4350 5900 4350 3250 5900 4350 4350 3250 7400 5400 3250 5900 4350 3250 600 750 1000 600 950 1100 750 GEÇ. TEM. 604500, 693.400, 357500, 25600. 53200. 15900, 5500, 14500, 65800, 1100, 2400, 323800, 694700, 231800. 18700. 140500, 241000. 12700. 58100. 17900, 800, 8900, 45400, 8200, 29500, 19200. 18800. 4400. 72800, 61100, 45200, 56700, HO400, 23000, 43400. 81700, ' 13800. 2800. 82700. 123200. 12200, 3000. 5300, 4451100, 696100. 229800, 44200. 31400, 51600. 10000. 16300, 259800. 182900, 4200, 129800, 106100. 165900, 5100. 1933100, III S.N.B Çk.Tomruk IIISKBÇk.Tomruk Ck. Sanayt Odunu ITISKBÇz.Tomruk C? Sanavi Odunu ITISN.B.Çz.Tomruk TIIS K B Çy, Tomruk Cz.Sanayl Odunu îbrell Kanşık Odun Yapraklı Karışık Odun îbreli LlfYonga Odunu III.S N.B.Çk.Tomruk ITT.S K.B Çk.Tomruk Ck.Sanayl Odunu IIT S N B Cz.Tomruk ITTSKB.Çz.Tomruk Cz Sanavi Odunu îbrell LlfYon?a Odunu îbreli Kanşık Odun Yapraklı Karışık Odun Süceyrat Odun III.S N.B Cz.Tomruk ITI.S K.B.Çz.Tomruk I I I S N B.Çz.Tomruk I I I S K.B.Çz.Tomruk Çz.Sanayi Odunu ITI.S.N.B Cz.Tomruk III.S K.B.Çz.Tomruk TII.S.K.B Cz.Tomruk Çz. Sanayl Odunu I I I S N B Çk.Tomruk y > III.S.K.B Çk.Tomruk > > Ck. Sanayl Odunu > > ITI.S N B Cz.Tomruk > > ITI.S K B Ç7.Tomruk > > Cz. Sanayi Odun TORBALT Muhtelif O.t. îbreli Kanşîk Odun » Meryemana > Yapraklı Karışık Odun KORUCUK Muhtelif » îbrell LifYonga Odunu » » > îbreli Karışık Odun » Kavakalan îbreli Karışık Odun > » Yapraklı Karışık Odun > Marmartc O î. Yapraklı Karışık Odun 12.4.1982 SATTŞI YEKÜNÜ.. ÖDEMİŞ ödemiş > > > > ÖDEMÎŞ ö demtş > Muhtelif O.î. BEYDAĞ Hanbogazı > » > > KÎRAZ K1r a z > » > > y > Ebcet hesabı ve Prenses Dsana Açıklandığına göre geleceğin îngiltere Krallçesi Dıana, dünyanın dört buçağmda dört gözle beklenen bebeğini bir temmuzda dünyaya getirecek. 1 temmuz, aynı zamanda, Prenses Diana'nın dogum günü. Çoçuğu ile değil aynı doğum gününü, aynı burcu blle paylaşan anne sayısı çok endermış. Şimdi Ingiltere'de ve dunyada •Diana sever»ler arasında, «Böyle bir enderlik» modasınm patlak vermesi bekleniyor. Ancak bunun için iki koşul gerekli. Birincisl arltmetiği ve takvim bilgisi, çok keskin bir koca. İkincisi ise babasının bu hesabını bozmayacak bir bir bebek. Çünkü, 9 ayı dolunca, «küsurunıi beklemeden» (artık yeter) diyerek doğmaya karar verecek sabırsız bir bebek herşeyi altüst edebilir. Bir de «Ne var sanki dünyada. Bir kaç gün daha fazla kalıp, anamın karnmda kafa dinleyeyim» diyecek yorgun bir bebek de tum hesaplan kanştırabilir. «Tarih düşürmek» İsteyen tüm Diana sever ana ve babaları uyarırız. BAYINDIR Alankıyı » > > > > > > > > Karpu?lr > > » > » MuhtPİif O î. » Alankıvı » > Havuzlu > OVACIK Ovaeık » » » > » > > » » » » Muhtelif O.î. > > > > > > » Asmalı > T 1RE Büyükkale > > TORBALI Acarlar > > > > > Dağkızıica » » KORUCUK Korucuk » » » Kavakalan Özal (Baştarafı 1. Savfada) rektigini kaydeden özal, özellikle yatırım malları sana yıini sosyalist blokta olduğu gibi, büyük kuruluşlar halin de değil, zamanla gelişen atölyelerden oluşturmak gerektiğini söyledi. özal şöyle devam etti. «Devlet özellikle iktisadi sahada, vatandaşa rakip de gil onun faaliyetlerini düzen leyici ve teşvik edici olmalı monopolleşmeye giden yıkıcı rekabeti engellemelidir. Öte yandan tüketlciye artık gereken önem verilmeli ve pollsiye tedbirlerle korunma sına son verilmelidir.» • Türk ekonomisinin yapılan bir değişim geçirmek zorunda olduğunu ve bunun çok kısa zamana sığdırılma sı gerektiğini lfade eden Özal, «Bunu yaparken dışarıdan büyük yardım alacağımızı ümit etmemeliyiz. Ken di gücümüzle bunu yapmaya devam edeceğiz.» dedi. • Turgut Özal, tanmda tahmin edilen üretimin sağ lanması durumunda bu yıl, yüzde 4,5'lik büyüme öngörüşünün gerçekleştirileceğini de ekledi. Ulusal sanayi ne yapıyor? Türkiye'de yüksek faiz politikasından sonra Anadolu Sanayinin yatırım yapması çok zorlaştı. Yine de bu olumsuzluk çemberini yararak üretimini geliştiren veya üretıme geçen yatınm ve ara malları sanayileri yok degil. Üç yıllık bir kısa kuruluş dönemi sonrası Ayduı Koçarlı'da Akay BUgill yönetiminde aykım dönemi üretimine geçti. Ancak bu «siirat projesinin» uygulanmasmda Koçarh Kaymakamı Erol Bejin büyük katkısı oldu. îkincl proje, Izmir Menemen'de kurulan Akın Baran'm Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Hassas Döküm. Bu projede de Türk Hava Kurumu yöneticilerinin maddi ve manevi büyUk katkısı var. Üçüncü proje Eskişehir'de, temeli rahmetll Mümtaz Zeytinoğlu tarafından atılan Eston Prefabrik Konut Elemanlan Fabrikası oldu. Açılışmda Mümtaz Bey'l arayan gözler arasında gözyaşını blle tutamayanlar vardı. > 130171 7418 4178 4699 1853 Ster > > 2754 2617 184 1825 2147 7749 Ster 35424 » > > Umurköy O î. III.S.N.B.Çk.Tomruk III S.K.B.Çk.Tomruk Çk. Sanayl Odunu Cz. Sanayl Odunu îbrell Karışık Odun îbrell LlfYonga Odunu îbrell Karışık Odun TII.S N.B.Çk.Tomruk ITIS K.B.Çk.Tomruk Clc Sanavi Odunu ITI.S N.B Cz.Tomruk TTT.S N B Cz.Tomruk Cz. Sanayi Odunu Yapraklı Karışık Odun 7400 5400 3250 3250 600 1000 600 7400 5400 3250 5900 4350 3250 750 Koçman (Baştarafı 1. Sayfada) Prof. Asaf Savaş Akat'ın bugünkü ekonomik politikasında radikal değişiklikler isteyen önerilerine karşı çıkan Koçman, «Ben de taleplerimde ondan aşaği Ualmam. Asjarl üo ret 20 bin lira olmasın. herkes kendi ücretlnl kendl taytn etsin, derîm. 8 hüyük banka tieğil. biitiin bankalar devletleşiiriJsln derim. Sosyal giivenlik harcamalan smırsiz arttırılsın ve halka açılmavan büyüh $irketlerin sahlplerl valnırca tpşvikicrripn yoksun hırakilma. sın, ayrıca her cün 2 saat Taksim'rie knşturulsun divpbilhim. Ancak bu tiir uyeıılamalarla ülkp nereye gider bilenıern» dedl. 13.4.1982 SATIŞI YEKÜNÜ.. Yulcarıda müfredatı gösterllen orman emvall 15/C model açık artırmalı satış şartnamesi gereğl %50 peşin. bakiyesi %50 mal bedeline karşılık banka mektubu veya devlet tahvili almmak suretiyle vadeli açık artırmalı olarak satılacaktır. Açık artırma: 12 4 1982 pazartesi gtinü îşletmemiz Satış Salonunda. 13 4 1982 salı günü ödemlş Belediye btna^ınria saat 14 00'dP Satis Komisvonu huzurunda vaDilacaktır. Alıcılarm satış eünleri 12've kadar almak istediklerl partilerin teminatlannı yatırarak makbuzları ile Komisyona başvurmaları duyurulur. MüOüRtYET Bu köşede 18 şubatta •Bekârlara yasak> başhğıyla Karayollarının Sarımsakh (Ayvalık) ve Uludag'daki kamplannda uygulamalara değinen bir yazı yayınlanmıştı. Bayındırlık Bakanı Tahsin Önalp, gönderdiği 1 nisan tarihli bir raektubu ile konuya açıklık jgefirdi. Bakah önalp, mektubunun başmda, dinlenme kamplannda lojman verilmesine ait kuralları kapsayan ek yönergede «Tek kişi olarak veya grup halinde kampa fcatılmak isteyen bekâr personele lojman verilmez» hukmünü hatırlatıyor. Ancak bekâr per sonelin annesi ve bnbasıvla kampa istirak edebıleceğini bildirivor. Önalp divor ki: «Ya7ida babsprtilen ilsili personel müracaat Kız arkadasıyla gelmis formuna annesinin ismini yazarak kamp kurasına iştirak etmiş, ancak kurada kendisine çıkmamıştır. Buna rağmen talimatlara aykırı olarak, kurada kazanan (yine annesi ile birlikte katılacağmı formda beyan edip, sonradan annesinin gelemeyeceğini belirten) bekftr bir bayan arkadaşı İle kampa gelmiştîr. Kamp yönergemizin 6. maddesinde» kendilerine kamp tahsis emri verilenler bu haklarını hicbir sııre*le baş kasına aktaramazlar ve» kamp tahsis formlannda adları yazılı olanlardan baska kampa katılması ıstenenler Kamp Müdürlüğü'nce ke sinllkle kampa alınmayacaktır «hükümlerine istinaden ilgili personelin Ayvalık kampında bir gece misafir edilerek ertesi günü kampı terketmesinin temini için Kamp Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Kamp müdürü, bu talimata uyarak ertesi günü ilgiliyi kamptan çıkarmıştır.» Önalp ayrıca, 1982 yılı sömestr tatilini kapsayan surede tahsılde çocuğu olan aılelerin çocuklanyla birlikte tatil yaoabilmelerine öncelık tanmdığını. daha sonra kalan yerlerin tahsilde çocıığu olmayan aılelere tahsis edıldığini. bekar personelın İSR sömesh tatili dışındaki gunlerde Uludalr Bakım evı'nden ıstıfade ettınlmeleri hususunda prensip karanna vanldığmı bildıriyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog