Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 6 NISAN 1982 EKONOMİDE Şirketler banka borclarını bile zamanında ödeyemiyor GÜNÜN AYNASI Banka bilançolarında tahsili gecikmiş Merkez Bankası kredilerî Ekonomi Servisi Merkez Bankası kredileri 1926 mart terıhleri arasmda 5,3 milyar lira arttj. Kamu kesiml kredilerl ayni donemde 218,1 mılyonluk bır azalroa gösterdl. Banka sozkonusu donemde, bankalara sağladıgı kredılerın 9,6 mılyar lirasım ticarl senet reeskontu, 2.95 milyar lirasmı aa orta vadeli kredi olarak açtı. Tanm Kooperatifleri kredilenndekı gerilemenm 7,87 müyar lırası Tanm Satış Kooperatifleri Bırliklerinin destekleme kredılermdekı azalmadan, 1,85 milyar lirası da Tanm Kredi Kooperatifleri kredilerındeki azalmadan kaynaklandı. Böylece Merkez Bankası mart ayınm son haftasında, bankalar aracılığıyla özel kesıme 15,2 mılyarlık kredi sağlamış oldu. MERKEZ BANKASI KREDİLERt (MİLYON T.L.) 19 Mart 1983 26 Mart 1982 » KAMU KESİMİ Hazine Avansı KIT'ler I BANKALAR Ticarî Senetler Smaî Orta > TARI MKOOPERATİFLERt TOPLAM 523.749,4 249.334,5 165.570,5 227.204,5 143.871,4 36.531,0 94.093,9 845.047,8 523.531,5 250.429,9 164.692,2 242.452,5 153.503,3 39.481,7 84.355,8 850.339,6 YORUM M Yalçın DOĞAN alacaklar büyük hoyutlara ulaştı gosterge olarak nıtelenlyor. tş Banka«ı'nm bılânço aktıfindeki tahsılı gecıkmiş alacaklar 2,4 milyar lırayı bulurken, Pamukbank'm 1,5 mllyar, Garanti Bankası'mn ise 1,2 milyar liraya yaklaştıgı görülüyor. Aynı şekilde, Osmanlı Bankası ve Emlak Kredi Bankasının da sozkonusu alacakları yanmşar mılyarı aşmış durumda. Yapı Kredı Bankası ve Akbank'ın ayırdıkları karşılık mıktannın yuksek olması nedenıyle tahsılı gecikmiş alacaklannın net tutarı düşük gözüküyor. önde gelen Bankaların bu alacaklara ayırdıkları karşılıklar yilzde 2 10 arasmda değişirken, bu oran Akbank'ta yüzde 73'il, Yapı Kredi Bankasmda yüzde 70'i, îş Bankasmda ise yüzde 60'ı buluyor. Banka büânçolarındakl tah JMTGDHVPF E olmuş yanl?... Insan mutlaka her adımını atarken, bin kez düşunmeli. Atalarımız boşuna dememişler. cTa« yerinde oğırdır» diye. Merdıvenden yuvarlanmak Istıyorsan, F. Bahçe ile G. Saray neden berabere kaldılar. Futbol bır bilımdır, dıye burun kıvıronlar. bahcelerde hiç borülce yetiştlrmışler mıdlr acaba?... Sen Dorulce görmedin, ben borulce gormedım. o borulce görmedi. Klrr. gorduyse, gelsın soylesln. Bır, iki ucler yaşosın Türkler, dört, beş, altı, Polonya baıtı, yedl, sekiz, dokuz, Alman domuz, on, onbır, oniki Amerika Tılki... Çocuklar kimln ebe olacağını boyle mi secerler?... ister seçsin, ister secmesin. Ben seçmedıkten sonra. Olur mu, böyle de bsncllllkle yola çıkılır mı?... insan bencil bir hayvanmış, Pekı, o halde İstanbul'un metro sorununa yetkilıler neden Boğaz trafığı acısından yaklaşıyorlar. Boğazdan geçmek zor da Kristalın değerını ölçmek dcho mı kolay?... Dışorda yağmur yağıyor, ne munasebeı, dışarda yoğmur yağmıyor. Yağmurun yağdığını gore göre, yağmadığınt soylesene İster soylenm, ister soylemem. .Yoo. oyle kaçamaklara alışmak gıbı kotü alışkanlıklara paydos o senın soyledığın, unlu bır oyun adı. Neyın tadı, baltanın sapı. O zaman yultun hapı Bahar geldı Bahar gelmedı. Çıcek açtı Çıcek acmadı. Şu Fransız yozarı kendını ne sanıyor. Hem gerceğı goruyor Hem tersını soyluyor Yazar olmak ıcın ters.nı mı soylemek gerek. Ne demışler, efendım «Orıtinalite»ne de olsa başka bır haslet Ne soyleyeceksen soyle. Yalnız ağzında eveleme, bır bardak ıckıyle ne de gıder o tekerleme. Bır zamcnların unlu aktoru şımdı meynane Koşelerınde sızıyormuş. Kabarıat ıckıde mı, ucakların gec kalkışında mı?... Ne bıri, ne dığerı Asıl onemlısı boşanmalar artmış. Hem de ne bıcım bır artış. Sunger avcılığı aa azalmış buna karşı. Zaten oyle olmasaydı, Arıantın hıc Falkland adaln mı elıne gecırır mıydı 9 ... Geçen Dunya Futbol Kupasmı kazandıgı ıçındır kı, Arıantın petrol aramalarını hızlandırmış. O zaman Ingıltere de Hımalayalara adam gondersın. Ama, Ingıltere |udoda Dunya bırıncılığıne sahıp değll kı!... İflcslar artmış. Neyzen Teyfık hayatta oısaydı, nasıl uzulurdu kım bılır!... Bır şarkısın sen, sakın omur boyu f ılan sunreye kalkma. Yoksa, Beşıktaş'ın bu yıl şampiyonluğu tehlrkeye gırer. Zeytının cekırdeklerı tabokta hıcbır şeyden habersız dururken, guneş tam tepemıze yukselmıştı. Kıım tanelerının arasından suztilmeye çalışan ışığın o deMci ve kızgın bakışlarla bıneştığını bır an duşunduğumde, sıcaktan tltremeye başladı. Hayır, tıtremeya başıamadı. Tıtrerse kardan tıtrer. Hayır sıcaktan t>trer. lş»a. bak bu oyle koıayca soyle bır dokunulup geçıştırılecek konu değıl. Uzun uzun duşunmelı, araştırmalı Hic gerek yok. Ben nerşeyl bıliyorum Benım bilmediğım tek bır şey var, o da cok şey bıldığım Al sana pop muzik, al sana klasık muzik. Al sana cıfte tellı, davul da var, kerpeten de var. Davuiia cıvı soksene. Kolaysa. sen kerpetenle oymalı aynayı tamır etsene Senın altın dışin varsa, ben de ayakkabımın bağını supürge yaparım. Kaftonın üzerındekı yaldı/lı ışleme bır an senı çarptı ve derhal kendıne geldın. Duşundun ve kendi kendıne dedın ki «Heyhot, bu no hayat, Insana lazım olan asıl sıhhattir sıhhat, onun lcin kendini köprüden at*. İşte, bu ımkansız. Yaşamaya asıl asılabıldığın kacar .. Uuuuffffff... Ooooffff... Puuuufffff... Cuuuffff... Hayırdir inşallah. ne oluyor yahu 7 ... Ekonomi Servisi önde gelen bankaların geçen yılki bılânçolan incelendiginde tahsiiı gecikmiş alacakların önemli bo yutlara vardığı görülüyor. Üç bankada sozkonusu alacakların 6 milyar liraya ulaşmış olması, ozellikle bankalara olan borçlarını geri ödeme konusunda çok titiz davranan şirketlerin içınde bulunduklan darboğaz hakkında önemli bır sili gecıkmış alacakların bu düzeylere ulaşması, şirketlerin borçlarımn buyük bir bölürnünü zamamnda ödevemediklerinı gösteriyor. Bankalardan aldıkları borcu zamanında geri ödeme konusunda çok hassas davrandıklan bılmen şirketlerın bu duruma düşmeleri, öteki borçlarımn durumu hakkında da iyimser tahminlerde bulunulmasım güçleştiriyor. İKV Hisse senedi piyasası Nuh Çimento Unıroyal Kordsa Çehk Halat Ege Bıracıhk Eczacıbaşı Yatırım Olmuk Kav Hükümetin pamuk ipligi politikasını destekliyor OECD'ye göre, pazar yetersizligi Türkiye'yi zarara uğratıyor ANKAHA (ANKA) OECD tarafmdan hazırlanan Türkiye raporunda, «Pazarlann yetersizliğinin» önemli bır sorun ol duğu belirtilerek, «Türkiye. ge niş toprakları, alt yapı eksikHği. geri tarımı, kiicük sanayii ve OECD ülkelerine göre palarların yetersizligi nedeniyle çok daha fazla zarara uğramak tadir» denıldi. Raporda, pazat guçlerine ve rekabete öncelık tanmmasmın, Turkiye'de «moda bir doktrinden» değil, eko nomik sıstemm etkinliğının arttınlması gereğınden kaynaklandığı kaydedıldi. Türkıye'de, fıyat ve faiz kontrolü ile yüksek değerli kur politikasına ilişkin devlet müdahalesımn kaldırılmasından sonra «rekabet» ve «ekonomik teşvik lerin» avantajlarmın görülmeye başlandığı görüşü savunula rak şöyle denildi: «Son iki yılda uygulanan istikrar önlemleri, enflasyonun yavaşlatılması ve ödemeler dengesl açığınm azaltılmasında başarılı olmnştur. Ayrıca, Tiirkiye'nin kredl alablllrliğinin arttığına ilişkin belirtiler vardır. Eğer bu politikalar, ı?e rekli orta vadel! politika yöne Hmiertylc desteklenirge, Ttirki. ye mevcut ekonomik krizi yakın gelecekte aşacaktır.» «İhracat için gerekll asgari kalite standartları tuiturulsmı yor. Bu nedenle. mal ve hizmetlerln pazarlanmasına ilişkin rekabet biçimlerinin ülke çapmda yayginlaştırılması önemlidir. Bununla birllkte. mo dern ticarotin gelişmesinin zo runlu koşulu olan haberleşme altyapısının geliştfrilmesl gereklidir.» Önceki hafta Geçen hafta 13500 2600 2900 2200 2000 1200 6250 2400 , 15000 3000 3300 2500 2300 1500 6500 2600 Fark 1500 400 400 300 300 300 250 200 DÛVİZ KURLARI Dövizin Cinsl 1 ABD Dolan 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şılini 1 Batı Alman Markı 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florinl 1 İsveç Kronn 1 Isvıçre Frangı 100 îtalyan Liretl 100 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dlnarı 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S. Arabistan Riyall Alış 146.75 154.09 8 68 60.95 3.24 17.85 23.48 55.02 24.75 75.26 1109 59.22 119 62 511.94 24.09 260 41 42.80 Döviz Dövu Satış 149.69 157 17 8.85 62 17 3.30 1821 23.95 56.12 25.25 76.77 11.31 60.40 122.01 522.18 24.57 265.62 43fi6 Efektif Efektif Alış Satış 146.75 151.15 146.39 158 71 8 68 8.94 62 78 60.95 3 08 3 34 17 85 18.39 23.48 24.18 55.02 56.67 24.75 25.49 75.26 77.52 10.54 11.42 56.26 61.00 113.64 123.21 486.34 527.30 22.89 24.81 260.41 268.22 40.66 44.08 Ekonomi Servlsi îktlsadı Kalkınma Vakfı, Tiirkiye çıkışlı pamuk ipliklerine AET'nin sürekli olarak koyduğu %12'lik vergiyi eleştirdı ve «Türk ozel sektörü, konuyla ilgili olarak hükUmetimizin aldığı önlemleri destekler» gorüşüne yer verdi. Antıdamping vergisınin başta Katma Protokol olmak üzere AET anlaşmasınm pek çok maddesine ters düşecek şekilde getırıldigi de İKV bildirisind* belirtildi ve: «1} bu raddeye ge\dfkten sonra Türkiye'nln basit bir ihracat getiri hesabmın ütesinde çok daha kapsamlı değerlendirmeler yapma durumunda kalacaihm unutmamak gerekir.» denıldi Öte yandan AET'nın Türkiye çıkışlı pamuk ipliğine koyduğu ve süreklılik kazandırdığı yüzde 12 oranmdaki vergmin ekonomık de§il sıyasal nedenler den kaynaklandığı belirtildi. Konuyla ilgili olarak dün gö rüşlerini aldığımız ISO ve ÎTO yetkılileri, «Karar Yunanlstan' ın baskısı sonucıı alınmıştır», noktasmda birleştıler. ÎSO Ydnetım Kurulu üyesi Mehmet Şuhubi, görüşmeier sırasında pekçok konuda anlaşmaya varıldığmı ve kararm siyasal yönünün ağır bastığını da belirttı ve: «Ihtilaf halledilecektir» şeklinda konuştu. İTO îplik Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Saka da «Yüz de 12 oranmdaki vergi ihracatı mızı ters yönde etklleyecek, sa nayicilerimiz gtiç durumda kalacaklardır» dedi. mSirketlerden Haberlerm ASILÇELIK DEVLET ORTAKLIĞI İÇİN DPT'Yfi BAŞVURDU BURSA, (THA) Kuruluşundan bu yana 2 milyar 590 milyon lira zarar ettığı bıldırılen Asıl Çehk'ın. «devlet ortakhğını sağlamak» ve «kâr ortaklıgı sisteminden yararlan rnak» amacıyla DPT'ye başvurciuğu oğrenıldı. Dorr milyar lira sermaye lı Asıl Çelık'in «filizlenme aşamasında ekonomik buh rana yakalandığı ılgililer ce ifade edildı ve istisnai tedbirlerle de olsa devleti mizin bu kuruluşa sahip çıkması son çaredir» denıl di. DPT'ye yapılan başvurunun olumlu sonuçlan ması halinde, Asil Çelik' in sorunlarının büyük olçude giderileceği de ilgilılerce ifade edildi. GÜIVJÜŞ Cumhuriyet Reşat Kulpsuz 24 Ayar 22 Ayar bılezık Gumuş 5 Nisan 1982 11.650 11750 12 200 12.500 1 765 1 775 1605 1.700 44.00 45 00 FİYATUR! 2 Nisanla fark 50 ıoo lira arttı. Fark yok 10 15 h r a arttı. 15 10 lira arttı. Fark yok da pay'a sahıp olacağı be lirtildi. Kararda ayrıca, kurulacak olan yabancı sermayelı şırketın serma HAVA KUVVETLERÎ yesının ilk aşamada 100 VAKFI ABD'Lİ BİR milyon lira olması ve bır ŞIRKETLE yıl içerisınde 1 milyar li ORTAKLIK KURUYOR ra'ya çikarılması ongorul ANKARA, (THA) du. Turk Hava Kuvvetlerı Guç YIBİTAŞ SERMAYE lendirme VakfYna ABD'lı ARTIRDI bır fırma ile elektronık YOZGAT, (a.a.) Yurt sanaynnde ortak yatırım dışında çalışan ışçilerin yapma ıznı verildi Bakan ortak clduğu Yibitaş Hol lar Kurulu kararına gore, dıng sermayesını 500 mıl elektronik sanaynnde ya yon hraya çıkardı. Yibıtaş tırım yapmak amacıyla Holdın^ Yonetım Kurulu kurulacak yabancı ser Başkanı Erdogan M. Akmayeh şırkete Turk Ha dag. Daha once 100 milva Kuvvetlerini Guçlen yon h r a olan şırket serma dirme Vakfınin yüzde 51 yesi 500 milyon liraya yuk oranında ABD'li «Aydm seltıldı ve yurt dışında iİnvestment ICC» şirketinın kı bın adet hisse senedi yüzde 38 oranında ya satışa çıkanldı. Bır hisse bancı sermaye ortakhğı, senedi 100 bin lira değeTestaş'in yüzde 10 oranın n n d e olup, bir kışı anda Tusaş'm bınde 5 ora cak 10 hisse senedi alabıl nında ve «Aydın Corpora me imkânına sahiptir.» de tıon.»un da bmde 5 oranın di. ACI BIR ÖLÜM Istanbul Sarosu avukatlarından çok sevgılı arkadaşımız, Av. Şevki Kitapcı'yı 4 4 1982 gunu kaybettık. Cenazesı bugun öğle nama zından sonra Şışlı camiinden kaldırılarak Zıncirhkuyu'dakı aıle kabrıstanında toprağa verilecektır. Tanrıdan mağfıret dilerız. Av. Arkadaşları adına Av. Adnan Doğangün BAŞSAĞÜĞI Üsküdar bayılerımızden OSMAN ERYILMAZ 4.4,1982 gunü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kederli aılesme ve yakınlarma başsağlığı dılerız. GAMEDA LTD. ŞTİ DUYURU 6.4.1982 gunu, bu gunde rusap sağlanamaması halinde 11 4.1982 gunu yapılacağı ılan edılen 18 Genel Kurul toplantımız, Sıkıyonetım Komutanlıgı'nın 2.4 1982 gunlu ızmlerıyle, 17 4 1982 gunu, bu gunde nısap sağlanamaması halinde 9 51982 gunu saat 10 30'da Turk Standartları Eııstıtusu Toplantı Salonunda yapılacak. Duyurulur. TURK IDAREClhER DERNEĞI CENEL YONETİM KURULU G U N D E M .1 Açılış ve Dıvan seçımi, 2 Çalışma raporunun okunması, 3 Denetçüer raporunun okunması, 4 Raporların goruşulmesı ve aklanması, 5 Dernek ve fon butçelennm goruşulmesı ve kabulu, 6 Dernek organlarınm seçılmesi, 7 Sandık işlemleri, 8 Dilek ve temennıler. Maden ve Jeofizik Mühendislerine DUYURU Okuldan mezun olup da henuz bir ışe girpmemiş olan Maden ve Jeofizik Muhendıslerinin bu sorunlarının çozumune yardımcı olabılmek amacıyla kısa ozgeçmişleriyle bırlikte duıumlarını Odamıza bıldırmelen rica olunur. TMMOB MADEN MUHtNOlSLERl ODAS1 YONETİM KURULU Adres: Selanik Cad. 19/3 Kızuay ANKARA (Cumhuriyet 2433)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog