Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

6 NİSAN 1982 KÖLTÖR YAŞAM Cumhuriyet 5 SEZON BITERKEN GECEYE SELAM lan «Kanlı Nîgar»dan bu ya na seyirciyi kötüye yanlışa şartlandırmaktan başka hiç bir işlevi olmamıştır. Mü Kastelli Kültür ve Sanat zikal bu mudur? eldeki bir Vakffnın ilk yapıtı «Geceye yapıtın orasma burasına üç Selam» sezonun son günleri beş şarkı üç beş dans ekleolmasına rağmen kapalı gi mek, ya da hiç bir pınltısı şe oynanmakta. Bu, alkışla olmayan. günümüzden, insa nacak bir başarı mıdır tartı nımızdan köpuk ölü bir oyun yazarak bunu beylik şüabilir. alaturka güldürü yöntemle•Geceye Selam»ın yazar riyle, tüyle, renkle, kostümyönetmeni Haldun Dormen'e le. şarkıyla, dansla (!) sotüm maddi olanaklar tanın luklandırma yoluna gitmek. mış: Önceükle şehrin orta Bugün bizde yapılan bunyerindo şık bir salon; elverişli bir sahne, müzikaller dan yetmiş beş yıl önce Cofuryasının yıldızlan yıldız han'ın Amerikan müzikalicıklari; hafif batı müziği tü ne uyguladığı formülün kö rünün en populer söz yaza tü bir kopyesinden başka bir n ve bestecisi; şifonlan. tüy şey değil. Açıkçası bir asır leri, kadifeleri, pullan. pa geriden izliyoruz özendiğiyetleri en can alıcı biçlmde miz bir gösteri türunü ve kullanan bir kostüm ustası kendi toplumumuza kendi uygulamadan ve dekoratör; hetnen ber yaşamımıza muzikalde nedense ısrarla yapıyoruz bunu. Aynca, biliriz ki en zor kendini tekrarlayan ama ba le sanatının şöhretli bir ko türdür üyatroda müzikal. reografi: ve ne yazık ki Küçücük bir dengesizlik. uşanssızlık olarak nitelendiri facık bir ihmal, birazcık olebilecek dansçılar. Adunlan luruna bırakma, iyi niyetli nı atarken yanındakini kol de olsa acemilik tüm rengini layan, sahne acemisi, genel değiştiriverir olaym. Bütün de dans etme yeteneğînden güzelikler uçar, gider ortayoksun delikanhlar ve belki da sadece müzikal özentisi yetenekli ama ruhsuz genç bir gösteri kalır. kızlar... Dikmen Gürün UÇARER "Izmir Filarmoni Dergisi,, eıktı İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) İzmir Filarmoni Derneğı'nin yayın organı olan «İzmir Filarmoni Dergisi» yayırı hoyatına başladı. Seslerini dıryuramodıkları yerde. sözlerini duyurmak Isteğinde olduklarını belirten dergi yöneticileri amaclannı şöyle belirttüer: «Atatürk Itke ve devrimlerlne olan inancımızla kentlmiı muzik yaşamında etkln bir rol üstlendik. Halkımızın müzik kültür seviyesinin yükseltllmesini, tüm yurtta evrensel ve ulusal cok sesli sanat mü ziğinin yayılmasını omoç blldlk.» Derginin ilk sayısında Hlkmet Şimşek, Fehomettin Özgüc, Hazar Alapınor, Hüseyin Cantürk, Müzik Eğitimi. Şarkı öğretim Yöntemlerl köşesinde Süleyman Kıvrak ve Idil Biret'le bir söyleşl yapan Selda Onurlular var. Ünlü Türk heykelcisi Müridoğlu: Heykelciliğimiz cok önemli asamalar yaptı Sanat Servisi Zühtü Müridoğlu son çalışmalarını Teşvikiye Cumalı Sanat Galerisi'nde sergiledi. Sayın Müridoğlu son serginizdekl çalışmaların niteligi üzerîne bilgi verir misiniz?» Çahşma yerimin elverişsizliği nede^ niyle, üç yıldır pişmiş topraktan küçük heykeller yapmaktayım. Sergi; bu tür çaiışmalarımın son yıl (1981 sonu, 1982 başı) ürünleridir. Ama bu türün sonuncusu olacaktır. sanınm. Aynı btçim ve aynı gereci yinelemek beni sıkar. Değişmem gerek. Izleyicilerin resmi ve heykeli daha sağlıklı değerlendirebilmeleri için okullarda nasıl bir sanat eğitimi uygulanmaktadır?» Orta öğretimde, öğrenci, veli ve yöneticilerin bir saplantısı vardır. Sanat derslerinin. ancak yetenekli çocuklan ilgilendireceğine inanırlar. Bu derslerin amacınm sanatçı yetiştirmek rieğü, öteki derster gibi genel bilgi vermek oldugunu kavrayamazlar. Tum çocuklar. iyi ya da kötü cizer, boyar, biçimlendirebilirlcr. Yeter ki. onlara bunu sevdirmek çabası gösterilsin. «Türkiye'de bugün heykel sanatımn düzeyi ve yeri nedir? Heykelcîliğimiz yuz yıh ancak bulan sürede çok önemli asamalar yaptı. Ya kın bir gelecekte. gençlerimizin büyük aşa malar yapacağına inanıyorum. ROMANIARl DAHA PAHALI Yaşar Kemal'tn «înce Memed»1 Lomlra'da öteki romanlara RÖre daha pahah. "Ince AAemed,, iki haftadır Ingiltere de best seller listesinde Ahmet TAN ZÜHTÜ MtİRİDOĞLIJ Yapıtlan birçok ünlü anıt ve müzeleri süslüyor. Evet. bütün bu yıldızlara LONDRA. (CumhurlyetV r Yaçar KemaVin ünlü «7nce yıldızcıklara, dekorlara, Memed» romaru Ingiltere'de şu sıralarda en fazla satan kostümlere, dans gösterileri beş roman arasında gösteriüyor. ne rağmen sanat açısmdan tlh baskısı 1961 yılında yapılan CMe.rn.ed, my hawh)'ın,hakildığında «Geceye SeIngilizce yeni baskısı (Writers and Readers Yazarlar ve lam» bir başansızlık örneği Okuyucular) dizisinde yeniden basıldı. olarak diğer müzikallerin 'Türk Halk Kahramanı Memed'in feodal adaletsizlikle yanındaki yorini almış. Halmücadelesinin epik romanı» diye tanıtımı yapılan 'İnce dun Dormen gerçek yaşamMemed iki haftadan beri beş kitaplık (Best Seller) liste da bir Kemal Özer olmasa sinde yer alıyor. Londra'nm daha çok toplumsal ve siyasal bile, bundan daha iyisinî ya içerikli kitaplar satan en büyüh on beş hitapçısmdan elde pabilir, yapabilmeli; üstelik edilen bilgileri degerlendiren haftahk magazin dergisi de bunca olanak ve yıllannı 'City limits» de yayımlanan en çok satan kitap listesinde verdiği vatanı Amerika tecYaşar KemaVin İnce Memed'i dışında. D.H. Thomas'ın 'The rübeleriyle. White HoteU. Margaret Drable'in 'The Diddle Graund». A. VValker'in 'Meridian», Vincent Virgönun Gctyvvycfe» adlı Denebilir ki «Seyirci g romanları yer alıyor. *Memed, my Hawfe»m fiyatı öteki ro yor, salon doluyor, Şu halda manlara göre 12 sterlin daha yükseh: (3.95) sterlin (1.100 bu konuda yazılanlar çizilen TL.) ler hiç önemli değil.» Bu. Ote yandan Yaşar KemaVin tngilizce baskıları yapılan çarpık bir düşünce biçimi. öteki romanlannda Londra'nm en geniş halk kütüphanele Çünkü her şeyiyle kapmaca, ri arasında gösterilen Creat Smith Library'de, yabancı çağ kotarmaca müzikallerin baş daş romanlar arasında en fazla ödünç alınan hitaplar ara langıçtan bu yana, yani bir çeşit Ayten Gökçer Sbow osında olduğu belirtiliyor. PEkTI 8l"B OKUNUZU GÖNDERSENIZ 8/LME2 ütsert HAKKINIZDIR Yatınm yaparken kazanmayı, kazanırken de güvenli olanmı tercih edersiniz. Ama, nerede ve nasıl yatırımyapacağmızı bilmeyebiiirsiniz. Gelin, sizi aydmlatalım. Alıpsattığımız, kısa vadeli yüksek faizli tahvil ve mevduat sertifikalannı tanıtalım. Seçiminizi yapm, alın, kazanın. Satın^dıgınızmenkuldegerleri dilediginiz an geri satabilirsiniz. u* V. nf? uaiîb Üö fmtt KankerKa stellı Menkul Degerier Tîcaret A.S. OECCT.EBTlCfflETAS.'hi» NOMtHM.S8»«YESjT*M*W{»ENMlSOlUPSOCOOO«ıOTl.>*r. •GENEL MÜDÖRLÜK Hamidiy«ödKas«elJ?MerketiKat:3Tel:M99M/on28O259 IBAHCEKAPI 4.VaiafHârt.AsmaKatNo:21 TEL: 20 53 50(5 Ha()221479223398 •ELMADAĞ CumhurlyetC«d.ErkApt.No:14Kat:2TEL:41625O.Ut6251416252.4162S3 «KADIKÖY.AlbyolEfeslşh3nıKat:1 TEL:381828380693330758384173 •BAKIRKÖV EbözziyaCad.Kasle)HanNo:9 TEL:712644 •Şl$LÎ BayükdereCad.No:'4Kat:1{Şi»liCamiKarşısı) TEL:4S43i246394346427i •ANKARA AtaturkBuh«n.No:97Kat4 TEL:'175900183254 BÎZMİK CumhufiyetMey.MeydanApt.No:11Kat:i Daire:3 TEL212094219590/91/92 BMERSİN AiafürVCad.No:14/L TEL16 4S8 • BURSA AtaturkCad.Kurtull»henıNo;59A»maKat TEU20359H336 » S A M S U N ' KâzımpaşaCad.hlo:5Ka!:1 TEU194622089320894 BKONYA HükumetMeyd8nıMıhçız*deIşharHKat2TEL:11957 MKAYSERİ CumhuriyetMah.VatanCad.Büyül<aksalealişhanıNo: 16Kai:2 TEU13931 • ESKİŞEHİR KöpRJba$ıM6ydatu,inonüC*d.Por»uk)thantKat:2no:201202 TEL1618S «ANTALYA Ata!urkCad.RaîitBerberoğlu!ştianıKat:1No:6 : 7'TEU50497551 «FRANKFURT KAİSEBStr.606000Frank(urt'M.Deutschland TEU(0611)233243233244.253326 TELEKS:4189679KastD.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog