Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 6 NtSAN 1982 televizyon 19.20 19.50 TV OKULU SAĞLIK Televizyon Okulu'nun 50. Derslnde «Okumo Yazma Kurslorı»ı ve oMektup» konulan işlenecek. Dünya Sağlık Günü ve Kanser Haftası lcin yapılan program da, konuk Prof. Dr. Necati Kücüksu. Doç Dr. Gülsevin Çevik ve Operator Dr. Erdoğan Inal kanserle ılgıli açıklamalarda bulunacaklar. Izmir'de 3(5 yıl sonra ilk kez özel tiyatro j kuruldu Türey KÖSE İZMİR Izmır'de 36 yıldır ilk kez bır özel tiyatro kuruldu ve seyırcılerın knrşısına cocuk oyunları ile çıktı. Otuzaltı yı| once şımdıkı Devlet Tıyatrosu'nun yerinde Avnı Dıllıgıl tarafından Beledıye odenekll bır Şehır Tiyatro su kuruldu. Kısa omurlu olan bu tıyatrodan gunumuze dek İzmlr, ozel tıyat Adnan Biricik. Can Gürzap, Sema Çeyrek başı, «Kahvede Şenlik Var» da.. roların salt turnelerae. Fuar sezonunda Izleneblldiği blr turneler kentı oldu. 1980 yılında Ege Üniversıtesi Guzel Sanatlar Fakültesl Tiyatro Bölümü öğrencılerl yenl bir tiyatro şiler, şiirsel dile gösterilen öSevgi SANLI zen. «Silr. dilln Içlnde blr baç ya varaoak ya da vardıklannı toplulugu kurdular. Ve sanacaklardır. Oyuncuları» «Kahvede Şenlik Var» 1965 fMeydan ka dlldir. Uil kl. gerçehle u1981 yılı Içlnde çeşitli soynşum içinde olan mantığın ü de, Ankara Devlet Tiyatrosun runlarını cözümleyerek, Tiyatroda yenilikler göz ada Melek Ökte'nin sahne düze rfinüdiir. Şilr de kuşkusuz bu çıp kapaymcaya kadar eskir. profesyone! bir tıyatroyla, dilln olanaklarıyla konuşur, a niyle oynandı. Garson'u Mu Bir zamanlar Thornton Wilder' ammer Esı, bütün kadınları İzmir'ln tiyatro yaşamına ma ona kendine özçti mantım «Bizim Şehlr»ini «Avanttemsil eden Kadın'ı Gülgün ğını da yerleştlrmlştlr.» dekatıldılar. Önce önder Pe garde» bulan eleştirmenlere bu Kutlu, bütün erkekler adına mekle kalmaz, Sabahattin ker'ın yazdığı «Küçük gün gülesimiz gelir. Yenilik konuşan Erkek'i Kerim A f Kudret Aksal, bu ilkevi tiyatPrenssl. ardından da adına sözü göz ardı edip göste şar, unutulmaz bir biçimde roya da uygular Kahvede Şen Grimm'ln ü n l ü rnariye, akrobasiye yönelen yönet lik Var'm kişilerinden bıri, canlandırdılar. Aynı oyuncular salı «Bremen Mızıkaçıları» menlerin hızı çabuk kesildi. Gü bu oyunu 1968 ve 1973'te tekGarson, bir tiyatro kahvesının nı gösterime sundular. Her cünü sadece sözden alan oyun rarladılar. Oyunun her tekrar gerçekten daha gercek oldııgu ikl oyunun da gosterıml larsa çekilmiyor artık. «Ne lanışmda oyuncular arasmda nu söyler. Kahve ıcmek, dotuhaf ömriimün sonuna kadar sürüyor. ki blçem birliği daha da gelımino oynamak, kafa dinlemek kelimelerle yaşaraam, ağaçtan şıyor, bu gelişmeyi ızlemek oiçın gereklı bir yerdır burası. Topluluğun Sanat Daçok ağaç söziinü, denizden çok lanağını bulan seyırcı oyunda Umutlar ıçın, umutsuzluklar ınışmanı, Güzel Sanatlar denlz sözünü sevmem.» dı çın gerekli bir yer. «Uyuşmada, oyunculukta da venı parılFakultesi Tiyatro bölümu yen Sabahattin Kudret Aksal, tılann ayınmına vanvordu. nın da, uyuşmazlığın da en bü kuşkusuz, Edebiyata sırt çe asistanlarından Mehmet yük örnejji, kadınla erkek», îstanbul Devlet Tiyatrosu virenlerden olamazdı. Gelgele Buyükağaoğlu ülkemizdeburada buluşurlar. Garson on 1981'de yepyeni bir kadro ile lim sözle görüntüytt böylesine lara şenlik kâğıtlan sunar, ki tüm ozel tiyatrolar ıcın adım attı bu şenlikli kahveye. ince bir denge ile yerli yerine palyaçoların gıysilerınden kegecerli olan sorunları yaIkmci sezona kolayhkla geçen oturtmak. îşte ustalık buna sılmış, çağımız ressamlarının yaşandıklarını belirttı. bu oyunu uzun süre gıdip gordenir. tablolanndan çalmmış renklemekten çekmmıştım, ne yalan Tiyatrolar tekrar tekrar oyrın kâğıtlan, donanma fışes söyleyevim. AKM'deki Konnamaktan bıkmıyorlar. Ben de lerı, Japon fenerlen, Çm kuş seT Salonunda oyunlarım sür yinelemekten kendimi alamaya lan.. Yalmz o kadar mı? Ka düren Uç yetenekli genç oyuncağım. Bu oyunda yazarın ödının çocukluk aşkım geri ge cu bir zor ışm üstesinden gel zellıkleri açık seçik görülür: tirmek de bu yarı filozof yan misler. Aynı ezgiyi piyano yebüyücü Garson'un elüıdedir. rine viyolonselden dinlemiş giSoyutlama, genelleme, stillUzlaşmazlıgın büyük örnekleri zasyon, gerçek dışı tutum, bü bi oldum. yük boyutlu bir kapsamlı kl onun yardımı ile bir uzlaşmaDeğişik olmasma değişik, ge ne de kulağı okşuyor. Yalnız kulağı mı, gözü de.. O an GürLOS ANGELES (a.a.) zap'm sahne düzenı daha haFılm ve Televizyon dunyareketlı, daha akıcı. Rahatça sü sının ünlu karakter oyunrüklenebılen sandalveler stillcularından Warren Oates, ze dekora bir canlılık katmış. bir kalp rahatsızlığı sonuOyuncular gerek oturur, gecu cumartesl günü Los rek dans adımlan ile yürürAngeles'te öldü. 52 yaşın ken güzel resımler çiziyorlar. da olan Oates'in en tanm Söz rejisi üsttınde de titizlikle mış filml <in the Heat of durulduğu belll Can Gürzap, Garson rolünü de başan ile the Night» dır. oynuyor. Bn oyvctiB. "hem'" fÇBit Yakınları, Oates'in cuden hem dışardan bakmak ko martesl gecesi evınde ralay olmasa gerek. Kadın'da hatsızlandığını ve acll mü Sema Çeyrekbaşı'nm oyunu, dahaleye rağmen kurtarıözelhkle, Kahvedeki yapmalamadığını soyledller. cıklı kadınla on beş yaşmın ilk aşkmı yaşayan genç kız a«Have Gun, Cill Travel» rasında belirttıgı renk farkı öv filmıyle sınemaya başlaguye değer. Erkek'te Adnan yan Oates, «The Hired Bıncık doğal yeteneginı araş Hand» ve TwoLane Block tırmalarla besleyen bır aydın top» filmlerınde de oynaoyuncusunun muştusunu verimıştı. yor. Tiyatroda umut var. Tl yatroda şenlik var. Tase bir İngiliz oyunu: RITA Ayşegül YÜKSEL 20.10 20.30 20.55 21.10 UYKUDAN ÖNCE HABERLER HAVA DURUMU MİNİK KONSER G Balarısı Ahmet ağız mızıkası l'e, Ne|at Cendell'nln plyonosu eşliğinde «Rumen Rapsodlsl»ni seslendirecak. 21.15 TURKİYE ÜZERİNE OYUNLAR 4 Dızınin dördüncü bölümünde Anadolu toprakları dışmdaki butün Osmanlılara ait toprakların Işgall konu ediliyor. Parıs Konferansı'nın calışmaları ile Damat Ferit Paşa'nin Ingilizlerle işblrliğl yopmasmın da anlatılacağı dizlde Izmir'ln Işgalıne kadar yaşcman tarlhî dönem İşlenecek. «İlerl Üs» adlı bu bölömde Steed. Purdey ve Gambit telsizde duyulan şifrevl çözmeye çalışacaklar. Bu oraştırmaları sonunda, Kanada'da Su attı toplumu olarak adlandırılan özel olrak yapılmış bir denizaltının variığını ortaya koyuyorlar. 22.05 TATU SERT 23.00 HABERLER 23.05 KAPANIŞ Tiyatroda şenlik var radyo 08.00 Sabah içln mUzlk 09.00 Turhan özekten şarkı lar. 09.15 Polklorumuzdan 08.00 Açıhş proıpram ve motifler 09.30 Sabah konkısa haberler. 05.05 Ezgi seri 10.00 Ahmet özhan'dan kervanı. 0550 Şarkılar ve şarkılar. 10.20 Puat Duruoyun havalan. 06.00 Kısa ha lar'dan TUrküler. 10.40 Ekotoerler. 06.02 BÖlgesel yanomi dergisi 11.00 îki yın. 06.30 Köye haberler. solistten şarkılar. 11.30 Sa06.40 Günaydın 07.20 Özel lih Uygun'dan Türküler. 12. tanıtıcı reklam 07.30 Ha 00 Kadmlar toplulugu. 11. berler. 07.40 GUnün içinden 45 Hafil Müzik. 12. 10.00 Kısa haberler. 10.02 30 KÜçük koro 13.00 Haber Arkası yann. 10.22 Bölgesel ler. 13.15 Hafif müzik 13.30 yayın ve reklamlar. 11.00 Kı Türküler geçidi 14.00 îki so sa haberler. 11.05 Okul rad listten şarkılar. 14.30 Yayosu. 12.00 Kısa haberler. bancı dil öğrenelim. 15.30 12.05 Reklamlar. 12.10 Öğle Barok müzik. 16.00 Türküle Uzeri. 12.55 Reklamlar radriyle Ege. 16.20 Arkası yayo TV. programlan. 13.00 öz'den şarkılar. 17.00 Olay Haberler. 13.15 Saz eserleri. lann içinden 17.30 Yurttan 13.30 Bölgesel yayuı ve reksesler. 18.00 Çağdaş Türk lamlar. 14.45 öğleden sonrs sanat müzigi. 18.30 Solistler 16.00 Kısa haberler. 16.05 geçidi 19.0001.00 TRT1 Üe Okul radyosu. 17.00 Olaylaortak yayın. nn içinden. 17.30 Erkekler Faslı. 18.00 Kısa haberler. 18.05 Çocuk bahçesi 18.20 Haftanın çocuk şarkısı 07.00 Açılış ve program 18.23 Bölgesel yayın 19.00 07.02 Güne başlarken 08.00 0100 TRTII İle ortak yaSabah konseri. 09.00 Türkçe yın. 19.00 Haberler. 19.30 haberler. 09.03 Çeşitli solo Beraber ve solo şarkılar. 20. lar. 09.30 Neil Diamond söy 00 Köyümüz köylümüz. 20. lüyor. 10.00 Caz müziği, 10. 20 Solistler geçldi 20.40 30 Hafif batı müziğinden Türkçe sözlü hafif müzik. seçmeler. 11.00 Öğleye doğ 21.05 Solistler geçidi 21.35 ru 12.00 Haberler. 12.12 DisDinleyici istekleri 22.05 Kü koteğimizden 13.00 Konser çük konser 22.25 Ahmet Üs saati 14.30 TUrkülerimizın [jtün'den şaıSılar. 22.45 Gü dünü bugünü. 15X10 Müzikli ven Yapar'dan türküler. 23. dakikalar. 16.00 Günün kon 00 Haberler. 23.15 Gecenin seri. 17.00 Haberler. 17.12 içinden. 00.55 Günün haber Sizler için 18.00 Gençlerle be lerinden özetler. 01.05 Prograber. 18.00 Haberler. 19.12 ram ve kapanış. Oda müziği 20.00 Hafif mü zik. 20.30 Caz dünyasından ?1.00 Solodan orkestraya 22. 00 Haberler. 22.12 Gecenin getiruıkleri. 23.00 Ses usta 07.00 Açılış ve program 07. lan 24.00 Gece ve müzik. 02 Solistlerden seçmeler 07. 01.00 Program ve kapanış. 30 Haberler. 07.40 Türküler. TRTI TRTIII Sinema oyuncusu Warren Oates öldü enç tngiliz yazan Willy Bussel'in dünya sahnelerinda çok tutulan oyunu «Rlta» bu dönem Devlet Tıyat rolarmm hem Ankara hem de îstanbul kadrolan tarafından sahnelendl. «Rlta» turne yoluy la başka kentlere de götürül dü. «Çok tngiliz» bir oyun olmasına karşın Ankara'da çok tu tuldu «Rita». Bunun nedenlerîni Willy Russel'in, tiyatro tçin çok çarpıcı bir iliskiyi esp rili, zekice kotanlmıs bir konuşma düzeniyle yansıtması ya nında, Sevgi Sanh'nın gerçekten usta işi çevirisinde ve Der ya Baykalla Çetta Tekindor' un başarılı yorumlannda aramak gerek. Sahnelerimizde ilk kez lzladigimiz WiUy Bussell herşey. den önce, toplumunun, güncel'ini kişüer arasındakl Uişkl ye başanyla sindirebilen bir ya zar olarak çıkıyor ortaya. O yun, geleneksel Cambridge, Ox ford ortammm bilim, edebiyat sanat, kültür kokan, ama durmadan değisen bir dUnyamn çelişkllerine entellektUel bir Ka yıtsızlıkla baktığı içln de dina miğini yitirmiş görlinen atmosferinde geçiyor. ÖRretim U yesi Frank bu ortamın kişisi dir, eşinden bosanmış, eskl blr öğrencisiyle yıllarca blrlik te vasadıktan sonra bu ilişkiyi de tüketmeye yüz tutmuş, öğretmenliğine inancı kalmamış, ozanlık uğraşmda kendini yan yolda bırakmıs, tekdüze bir yuksek sınıf vaşarnmdan ve universite lci ılişkılerden usanmış, içkivle yakın dostluk kurmuş, kendisine olan saycısını yitirmiş bir orta yaçlı adam. Frank'ın karşısına, yükseK ögrenim vapma olanaSl bulamamış kisiiere bu olanağı sağ layan «açık universite» sıste mı bsğlamında, eğitmekle y U kümlu olduğu vırmı altı yaşmda bır öğrenci çıkar. Aşağı tabakadan gelme, kendi dü zevmde bir erkekle evli bır berberdir Rita: Yirmi altı yılda kendme hiç bir çey katama mış olmanm sıkıntısını yaşayan, kendine saygısı olmayan, bu saygıyı bilgisini, kültürünü gehştirerek edinmeye yönelen begenı düzevi düşük. ağzı bozuk Rita. Bu iki karşıt sımftan tnglHz' ln öğretmenöğrenci ilışklsl ıçinde yaşadıgı birliktelik Rus sell'in burukça gUldUrüsünün devinimini oluşturur. Yazar çarpıcı bir buluştan yola çıkarak güncel Rerçeklert «fantazi» dünyasma başanyla yerleştirmiştir. Oyunun «gerçek»ten tümüyle kopmadan bitmesi de gerekir. Fu aşama da yazarın zorlandıgı görülüyor. Bu nedenle, oyunun sonuna dogru yer alan sahneler ye rü anlamlar UretemediSI gibi, Prank ve Rita'nm «yaratılış» öncesi ve sonrası tavırları da birbirine kanşıvor, bu arada neredeyse melodramm eşigine geliniyor, v« düşük düzeyde bır dramatık ctegide sona eriyor o yun. Shaw ustamn «Pygmalion»u ise gercekfantazi ilişkisi ni hiç düsmeyen bir dramatik çizgide tutabilmiştir. Yenl Sahne'de izledigimiz «Rlta» yapımında, Ismall Beklr Ağlagül'ün, her hareketin yerll yerine oturduftu abartma sız sahne düzenl ve Serpll Tez can'ın başanlı sahne tasanmıy la giyslleri, çeviride ve oyuncu lukta tutturul&n yüksek düzeyi tamamlıyor. Rita'da Derya Baykal sanat yaşammda önemlı bir asama gerçekleştiriyor: rolünün gerektirdiğince sevimli ve dogal, aokullun bir tiyatro cuya yakısacak denli de ölçü lü ve asiplinli. Çetin Tekindor ise Frank'ta daha ıor bir pörev Ustleniyor. Herşeyden Önce, gerçekte oldufcundan e peyce vaşh görünmesl gerekı vor. Yıllanmış bir edebıyat profesörü tavrını belirleme zo runluğu ise, oyııncularm sık sık başvurduğu «yaşlı kişi oynama kalıplanna» sığınmasım engelliyor. Tekindor başanl) bir ses, mimik ve tavır dene tımiyle çok doğru bır yorum getirmış Frank'a. Daha da güzeli, iki buçuk saat süren oyun boyunca Frank 'ı, TV'de seslendırdiği kişilerı hiç anım satmadan canlandırması. Oy sa «dublaj sesı ve tonlaması» nedenıyle kımı oyunculann sahnedekı başarısı kösteklenmekte. Son bır kaç yıldır Te krndor da yaşamaktaydı bu zorluğu. Yenı Sahne'de izledigimiz «Rita» başarılı bir Devlet Tiyat rosu yapımı. Ferhan Şensoy «Ortaoyuncular'da paranın patronu yoktur» Sanat Servisi Ferhan Şensoy, Ortaoyuncular kadrosunda ayrılan beş sanatçı ile Ilgıli olarak yaptığı yazılı açıklamada kendisinin paranın değıl sanatın patronu olduğunu söyledi. Şensoy kendisine boreu bulunan Hikmet Karagöz, Ayîa Aslancan, Tarık Pabuçcuoğlu, Zeynep Tedu ve kadrodan aynlan öteki sanatçı Meriç Başaran'ın izleyicinin arasından çıkarak tiyatroyu terkettiklerini bildirdi, görüşlerini şöyle özetledi: «Ortaoyuncular'da pa ramn patronu yoktur, kuruluşundan ba yana Ortaoyuncular'da paranın nasıl bölüştürül dUğünü hepsi bilirler. Duvara asılan tntar yazısı ise gelenek sel olarak yazdığım «sinirll sanat yönetmeni» yazılarından bl ridlr ve Ortaoyuncular'da buna herkes alışıktır. Ben Ortaoyuncular'da sanatın patronuyum. Kendileri tiyatrodan kovulmamış, kitnisi nisan 1982° den, kimisi mayıs 1982'den a vans alıp kaçmışlardır.» Fer han Şensoy ticarethaneyi tica retten men ettikleri için beş oyuncu için maddi • manevi tazminat davası açmaktan vaz geçtiğini de söyledi. TRTII Fuat Durular'dan Türküler (TRT2, Saat: 10.00) Türk Halk Müziği sanatçısı Fuat Durular dört türkü söyleyecek: «Çelife pazannda ufacık sesler', •Değirmen başında vurdular beni*. *Garibim attı elimden» ve 'Kevengin yoüarında.» bulmaca Cengiz Karhova'nm Ayın Fotoğrafı seçllen çahsması Caz Müziği (TRT3, Saat: 10.00) Erol P©kcan'm hazırladığı programda Caz Müziğinin günümüzdeki ünlü temsilcilerinden Gitarcı Eric Gale ile George Benson'a yer veriliyor, iki sanatçımn yapıtları karşılaştırılarak dinletiliyor. İFSAK'TA AYIN FOTOĞRAFI CENGİZ KARUOVA'DAN... Sanat Servlsl îstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörlerl Derneğı (IFSAK) tarafından her ay behrlenen Ayuı Fotoğrafı Yanşması'nda şubat ayı bölümünü Cengiz Karlıova kazandı. İFSAK üyeleri tarafından yapılan değerlendırme sonunda Hüse yin Çağın ikinci, tlyas Göçmen de iıçüncü oldu. Bu arada tbrahim Akyürek, Fikret Adaman, Ilyas Göçmen ve Suat Bozkurt' un birer fotoğrafı da sergilenmeye değer bulundu. Bırınci olan Cengiz Karlıova daha once de «Kuşaklar» Fotoğraf Sergisi'nde 1980 ve 81'de iki kez yılın On Fotoğrafı va 81.'de IFSAK 6. Ulusal Yarışması ve AFSAD ödülü almıştı. ODA A1AUS 449295 Gençlerle Beraber (TRT3, Saat: 18.00) Engin Arman'm hazırlayıp sunduğu bu programda once son 10 yılın popüler parçaian potpuri biçiminde sunulacak. Daha sonra günümüzün pop şarkıları şu sıra ile yer ahyor «ru...» (Gal Kosta) «Gat to give IU (Marvin Gaye) 'Solamente ume vez» (Mîchel Franks) *La cunuf (Eay Baretta) «Le professional* (Paul Belmondo). Sanat Galerileri CADDEBOSTAN GÜZEL SANATLAR ATELYESİ ve GALERİSt Bağdat Cad. No. 256 Caddebnsan Tel 58 87 »8 Galeri ıtıim «crglal AbdllpekçîCld 17 N1«ntt>l İST TM: 4110 05 A 220 Nbaa 1982 BURHAN TEMEL RESİM SERGİSİ 3lmart l 3 n i a a n Çocuk bakacak bayan aranıyor. Tel: 24 08 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2345 678 9 SanatGaıem TESVİKİVEOD H«»NTASi sinemalar tiyatrolar I m SS hfr y FİLMTAK I U JJ Wm I SOLDAN SAÖA, 1 Hecenin Beş Şairri'nden biri. 2 Kaldırma, ortadan kaldınna... Bır göz rengi. 3 Kalayın simgesi... Kars'ta bir harabe yeri... Yabanı hayvan bannağı. 4 Kalın ip. 5 Neoriimi" simgesi... Bıçak, kılıç gibi kesici aletlerin kılıfı... Bir renk. 6 Yontma işlerinde kullanılan, ucu sivri, ya da keskin araç. 7 Bir çoğul eki . Bir peygamber. 8 Müstahkem mevki... Lika... Kırmızı. 9 Ankara'nın bir ilçesi. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Birçok uluslararası yanşmalara katılarak, ödüller almış, yurüçinde ve yurt dışında, sergiler açmış, bir fotoğraf sanatçımız. 2 Şey.... Temiz. 3 Marsilya açıklannda küçük bir ada... Kripton'uıt simgesi. 4 Sırt... Bir sıfat eki. 5 Yeni doğmuş çocuklarda başın tepesindeki kemiklerin yumuşak yeri. 6 Para yardımı... Silahlı Kuvvetlerimizden birinin simgesi. 7 Helyumun simgesi... Bir nota. 8 Asya'da bir nehir... llkel bir deniz taşıtı. 9 Bir ilimiz.. 12 34 5 6 7 8 9 1 K.[A j g k u L. A tc A. I VH ± i  T 2 MİA A 3 İR AS A 4 i I N 5 N â i 7 A 8 i S 9 A 6 • U t R L E N •• ü 1 i• ı £B A ÖDA AJANS 449295 ZERRİN Heykel Sergist 6 Nisan • 5 Mayıs I MAÇKA SANAT GALERİSl Eyum Cad. 31 Ist Tel: 40 80 23 ÜRART SANAT AEDİIFCKCI ODOESI 21 N1SAKTASI ISTANBU1. • m £ t O N 4S0326 TELEKS 26482 UBAT TR. Kent Oyuncuları l.ÜMONl) ROSTAND HARBIVE KENIER TIVATROSU Jg 35 g y MEÜKE ABASIYANIK Desan va Saramlk Serglsl SÜLEYMAN SAİM g 118 nisan CYRANOde Yönetmen: ri\l GEUECEK HAFTA SİNEMALARDA. Bırbra Streisand Kris Kristoffcrson Yönetmen: Frank Pieıson siyahtomedi NEJAT UYGUR AVARE r* fa Kadıkdy Bahanye 37 80 83 2 NİSAN CUMA'dan itibaren GÜLDÜRÜ 2 BÖLÜM 6 Nisan 1 Mayıs CALERBlUIAZ'ın HALE ARPACIOĞLU Resim Sergisi 9 30 Nisan Kurtuluş Cad. 191/B Slnemköy 40 47 83 7. Kunıluş Yüdonumü 'Türk Resminde İnsan ve Portre" sergisiyle kutlanıyor Kasım 1982 Resim satmak isteyenier için Kurtuluş Cad. 191/B Sinemköy 404783 REFİKEPİKMAN İlk Toplu Sergisi 8 30 Mayıs Kurtuiu* cad. 191/B Slnemköy 40 47 83 seanslar: I2oo.l5oo.l8oo2loo &HAFTA 70 m m ' FULL STEREOPHONIC SOUNO cuma21.00c.tesha00 pazar 1500 HAROLD c.tesM500 »riMlvıKr Cld 65 T^klim 4< 2S 2S ALO412737461819A1O Ptesi hariç her gün 2100 Ctesi Pazar 160Q210a Pangaltı Erjenekon Cıd. lDlt SINEMASI P.tesi hariç her gece 21.00 Parar 18.30 Çarş. Ctesi Pazar 15.30'da matine bizimtîyat shakespeare' Yönetmen: John Carpenter Usktıdar sunar tiyatrosu halk cad 37/ttf 330618 , NUR KOÇAK Sergi 3 2 0 nisan bui D«vi«t GUMi S* Gaiensı / B»yo8iu İPEK AKSÜGÜR Resim Sergisi bu kösede yaymlanmasını )stec1ıQınız llanlannız ıcın' hamlet newyprktian kaçıs "EscapefromNewYork' Kurt Rund • Lce Van Cleef £mcit Borgnine Itaac Hayeı Donıld Pleuence Adrienne Baıbeaıı Beyoğlu FİTAŞ , HarbiyeGAZİ yöneten zaferdiper •'•; röN:J»cque$DERAY. Oyn: ALAIN DELON P.tesl, Salı, Çarj. Per*. Cum» 14.0016.3019.00 Cumartesl Pazar 11.30 14.00 16.30 19.00 UNUTULMAYANLARDİZİSİ9 ŞERBURG ŞEMSİYELERİ "Les Paraplules de Cherbourg" FLIC STORY •4^ Sahnede25yıl Adnan Senses SOLO KONSERİ 3 BÖLÜM 9 NİSAN 1982 Saat 18.00'de ULUSLARARASI SANAT GÖSTERILERI A.Ş. Isunbui Davıat OlUaı S»nıtlı Gaıansi / BayoSiu 320 nisan piesi dısında hergece 2O.oo ctesi pazar I5OO I8PP;.. ; ; YÖN: Jacqucs Dcmy Oyru Catherine Deneuve Francois'e Dorleac Pers. cu. C.tesl Paz. 21.30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog