Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Ctımhuriyet 12 6 NİSAN 1982 Deniz Hukuku Konferansı ne getiriyor? (2) "Başkan Reagan'ın önerileri uzlaşmayı ortadan kaldırdı,, • «KfiJVI ABD YONETIMI, ULUSLARARASI DENİZ YATAGINl IŞLETECEK 0RGAN1N, BM GUVENLIK KON~ SEYl'NDE OLDUGU GlBl VETO HAKKl OLAN SUREKL1 UYELERI OLMASINI IST1YOR » • .GEL1ŞMIŞLER ULUSLARARASI DENİZ SERBESTÇE 1ŞLET1LMES1NI GELIŞME LER ISE 1NSANL1GIN MIRASI OLARAK IŞLETILMESIN1 1ST1YORLAR * YATAĞ1N1N YOLUNDAKlORTAKLAŞA ORTAK MtRAS MI, DEGIL Mİ? SORU Uluslararası denız yataği üzerinde gelişmış lerle, gelışme yolundaki ulkeler arasındakı tartışma neydı? YANIT Esas kavga bu konuda koptu Bugun de ha len çozulmuş degıl ve knnferansın bır sonuca baglinıp baglanmayacagı uzenndekı ana tereddüt noktasını oluşturuyor Bu kavga utus lararası deni7 yatagmın ınçanlıgın ortak mırası olup olmadıgı noktasmda çıkıyor Gelışmış ulkeler, bu fıkır ılk kez BM Genel Kumlu çerçevesmde ortaya atılıp da denız tabanmın ışletılmesı soz konusu oldugunda çekımser ya da olumsuz oy verme yoluna gıdıyorlardı Çunku bunun ınsanlıgın or tak mırası olmasını ıstemı yorlar sadece ve sadece ış letebılenın ı^letmesıne açık bır uluslararası alan olarak kalmasını ıstıyorlar Gelış mış ulkeler butun ın<=dnlı gra yaranna olabılecek ve butun devîetlerın belırlı ol çude du7enlenmesmde ve daha sonra ışlet'lmesınde soz sahıbı olacagı ve belırlı bır pay alacagı bır du?en oluştutulmasına pek taraf tar olmuyorlar Ancak bu konudakı genel ılke 1970 ler de kabul edıldıkten sonra gehşmekte olan ülkelerle gelışmışler arasındakı catış ma bunun kımın tarafından ışlptılecegı seklıne donustu TEMEL DUZENLEMEYI OTORtTE YAPACAK Gelışmış ulkeler ıstlyorlaı kı ınsanlıgın ortak mı rası bıle olsa kurulacak bır uluslararası otorıte sadere bu yerlere ıhşkın Işletme hakkı ısteven devlet ya da onlann fırmalarına lısans vermekle yetınsın Oysa ge hşme yolundaki ulkeler bu alanın kurulacak bır uluslar arası kuruluş aracıhgıyla dogrudan ışletılmesını talep edıvorlar Yıllar alan tartış malardan sonra bunun da bır çozumu bulunuyor ve paralel bır ışletme duzenıne vanlıyor Bu paralel işletme duzenmde, «otorite» adı verilen bır uluslararası kuruluş kurulacak «Otorite», uluslararası denız yatagına ılışkın temel duzenlemeyı yaptıktan sonra soz konusu alanm bır bolumu bu kuru luş organlanndan «Enterep rıse» (ışletme) aracılıgı ıle ışletılecek otekı bolumu de ısteyen devletlere ya da o zel fırmalara lısans verme suretıyle ışletılecek RCAGAN IN ÖNERİLERİ DURUMU DEGÎŞTIRDİ Bununla bırlıkte geçen yü sonuna kadar Başkan Caı ter donemı sırasında ABD clahıl gehşmış ulkeler sonuç ta bu formüllen ana çızgılerı ıle kabul ettıler Fakdt Başkan Reagan goreve gel dıktan sonra ABD bazı te reddutler olduğunu ve du rumunu yenıden saptama yoluna gıdeceğını bıldırdı Dolayısıyla sozleşmenın ka bul edılıp edılmeyecegı ko nusunda geçen yıl başlayan tereddutlu anlar süruyor ve bugun de bunlar henuz ço zulmuş degıl Şımdı konfe ransm bu donem toplantısı ne verecek bunu gorecegız Her halıyle ABD yonetımı getırdıgı yenı onerılermde «otorite»nın yurutme organını oluşturacak ve 36 devle tı kapsayacak olan <Konsey«m uluslararası denız ya tagınm ışletılmesi konusunda karar verecek organ olmasını ıstıyor ABD ısteklerı bu kadarla da kalmıyor Re agan yonetımı ayrıca «Kon sey»m BM Guvenlık Konseyı gıbı, kımı sureklı uyelerının bulunmasını ve bunların kararlan veto etme hak kımn bulunmasında ısrar edıyor YARIN Yent sbzleşme Turklye'yi nasıl etkıliyor?. ANKARA, (Cumhurıyet Bu «tnunhasır ekonomık bolge» rosu) Ankara Ünıversıtekavramını gelışme yolundası Sıyasal Bılgıler Fakultesı kı ulkeler ortaya attı Bu ogretım uyelerınden Devlet kavrama gore karasulan dı ler Hukuku doçentı Dr Hu şındakı bolgenın su tabaka seym Pazarcı, Uçuncu Denız sı denız tabanı ve onun alHukuku Konferansı ıle ılgılı tındakı toprak kıyı devletısorularımızt yanıtlarken Re nm yetkısıne verıhyor, boy agan yonetımının getırdıgı lehkle uluslararası alan daönerılerın uluslararası denız lahyor Buna gelışmış ulke î atagının ışletılmesı konu lenn belırlı bır tepkısı oldu sunda gelışmışlerle gelışme Ama onlar da durumu devolundakı ulkeler arasında gerlendırdıklennde kendıle kı ulaşımm ortadan kaldınl rının de genellıkle bu tur dıgını soyledı alanlardan yararlanabıle ceklennı gorduler Ayrıca Pazarcı'ya yonelttıgımız bıhyorlardı kı ılen bır tek sorular ve kendısımn yanıt nolouye sahıp olmadan kıyı larının devamı şoyle dan 200 mıl uzaklıga kadar SORU Üçuntu Denız Hukuku Konferansfnda de gıden bu alanların gelışmek te olan ulkelerce ışletılmesı nız yataklarının kullanımı soz konusu degıl Dolayısıy ltonusunda gelıştnekte olan la sonuçta yıne bu alanları ülkelerle, gellşmışler arasın dd kendılerının ışletecegı go daki çekışmeler ne şekılde ruşünden hareketle «Bu yet seyrettı? kıyı venriz, bilahare teknoYANIT Ana temaslar lojık ustunlügumüzle bu abakımmdan soruna baktıgı mızda yenı kavramlarla ıl lanların ışletılmesınden ken dı payımızı nasıl olsa ahrızgılı çatışmalar gruplaşmala ra yer veren temel sorunla dedıler ve ışı çok buyuk bır rı oluşturuyor Örnegın kavgava goturmedıler. tstanbul Haber Servisi Karadenız den Boğaz'a gır meic ısteyen Yunan bandıra lı Mıtsakı şılebı dun saba ha karşı Rumelıfenerı Ga rıpçe koyu mevkunde kara va oturdu Saat 02 dolayla rında baştankara olan şıle bın kaptanı, yardım çagrı larım gen çevınrken ge mmın Istanbul aoentasmı da şılebe almadı Istanbul Boğazı'ndan transıt geçış yapacak Yunan bandıralı gemının sunı gubre yuklu olüuğu ogrenüırken, kap tanın tutumu kuşku yarat tı 8500 gross tonluk Yunan şılebı kendi olanakları ıle kurtulmaya çaüşırken, De f nız Polısı mo orları tara fmdaıı gozlenmeye başlan dı Bir Yunan silebi • Boğazda karaya oturdu SINAV HAFTASI BASLIYOR ÖSS 1. basamak sınavı 12 nisanda Anadolu liseleri sınavları 15 nisanda tstanbul Haber Servisi 600 bın cıvanndakı oğrencıden 500 bınden fazlasınm başansız lığa mahkum oldugu, acımasız eleme sınavlarının son 15 gu nune gırıldı OSS 1 basamak sınavları 12 nisanda, Anadolu hselerı, Türk ve yabancı ozeı okullar 1 basamak sınavı ıse 15 nisanda yapılıjor Ortalama yarı yarıva yapılan ılk elemelerden sonra hazıran ayı ıçındekı uvinu elemelerden yapılacak Bu ıkı smav sonun da başarı duıumları ne olursa olsun sma\lara katılan her 1 ) 1 ogrencıden 9'u elenecek Geren unıversıte gerekse orta oğre nım kapılaımdakı acıroasız ya rışta basarılı olmak ıçın yu lar oncesınden başlatılan hazır lıklar ozel ders almalar bılgı lenmeler gelıştıkge sınavlarda genel bılfi duzeyı vukselıyor Ancak sınavlara katılanlarla kontemar'T arasındakı buvük OSS IÇIN BAŞVURAN 408 BIN ADAYDAN 2 ELEME SINAVI SONUCU 60 B1NI UNlVERSlTbLFRh GIREB1 LECEK ANADOLU LISELER1NE ISE BAŞVURAN 80 BIN ILKOKUL OGRENC1S1NDEN 6 B1NI GlREBlLECEh farklar değışmedığınden, başa nsız duruma duşenlerın sayı sında bir değışlklık olmuyor Öğrencıler her geçen yıl, başa ıılı bır oğrenım ugruna gıde rek olanaklı aıleler çocukları lehıne gelışen, ama ruhsal açı dan çok sakıncah gerçek eğı tıme de pek katkısı olmıyan mantık dışı bır çalışma tempo suna zorlanıyorlar Egıtım ve çoculdara olumsu/ etkibi açısmdan en sakmtaıı yaıış,ma ılkokulu bu \ıl bıU recek ogrencıler arasmda yapı lıyor Anadolu liseleri ıle Turk 1 ve yabancı ozel okullara gıri sınavının 1 basamagı 15 mayıs gunu butun ıl merkezlerınde vapMıvor Bu sınavlara 60 bın oıvannda ılkokul ogrencısı ka tılıyor Yaklaşık yarısımn ele neceğı 1 sınav için ver büdinm kartları, ögrencılere bıraz ge rıkmelı postalanmış En geç 3 şun ıçmde butün ogrencılerın sınav yerleıını bıldıren kartla rını alacakları çarşambaya ka dar kartı gelmıvenlenn Mıllı Egıtım Bakanlığma baglı mer keze başvurması gerektıgı bıl dırıldı Anadolu hselerı ıle Turk ve yabancı ozel okullara gırış içın 2 basamak sınavı 17 hazıran da Adana, Bursa, Ankara De nızlı Dıyarbakır, Elazıg Erzu lum Istanbul Izmır Samsun ve Trabzon ülennde vapılacaK ve sonunda 6 bın kadar ofiren cı bu okullardan bınne gırm»ve hak kazanacak Bır başka anlatımlı ıkı uç vıl oncesınden ozel dersler kurslarla henuz oyun çağında, aşırı bır çalış maya zorlanan her on çocuk tan dokuzu, boylesme bır 7or lamadan sonra, o yaşta, acı bır başansızhğm tadmı tada cak Eğıtımcıler ve psıkoloklar, ozellikle aılelerın davranışlan nın çok buyuk onem taşıdıgı üzerinde dumyorlar çocuğu nun başarılı olmasını çok ıs te',en aılenın duş kınklıgının, bulug çagına gırmekte oUn ç > cuğun kışıhgınde onulmaz ya ralar açabılecegı u^ennde du ruyorlaı Anne babaları duygıa larım denetleme ve smav heye caMna gırılen şu gunlerde, çocuga aşırı baskı yapmama konusunda uvarıvorlaı Yuksek oğrenım kapısındakl eleme sınavı ıse kuçuk kar deşlerınden S gıın once lıse son sınıt ve beKİemelı rigren cılerın katılımı ıle 12 nisanda yapılıvor 45 ıldekı OSS 1 bd samak eleme sınavına 408 bın adav katılacak 1 basamak sınavına ılı^kın son hazırlıklar süruyor 45 bın kı$ının goıev aldı^ı devasa bovutlu sınava ılışkın joğun guvenlık onlemlerı yanında kent merkezlerıne gelen öğrencıler ıgın kalacak yer ve jemek soıunlan ıçın de çesıtlı onlemler alındı Kredi Yurt lar Kurumu yurtlan ya mnda bazı ozel kuruluşlar da ozel ındırım yapacaklar Kent lere sınav ıçın gelen oğrencılerın danışma burolanndan varHrlanmalan perekıvor Yük sek oferenım kurumlarının yenı artışlar olabıleceğı ıçm ke sın kontenianları henüz beltl degıl Ancak butun vuksek og renım kurumlanna alınabılecek toplam ogTencı savısı 60 bını oek: tazla Keçemıvecek Dıeer taraftan 1 nisanda 1 basamak sınavı yapılan Devlet parasız vatılı ve oftretmen lıselerı içın ıkıncı bısamak sına vı 23 hazıranda yapılacak 128 bının üzerinde oğrencı de bu sınavda şansmı denemıstı Ayrıca orta sonlar ıçm para sız yatılı sınavı 1 basamağı 14 mayısta yapılacak Pen lisöleri nın 1 basamak sınavına ıse 3 gun kaldı 8 nısan gunu yapı lıyor Pen lıselerinde 2 basamak sınavı 10 hazıranda. Gırmek ısteyenlerle konten J«n arasmdakı farkm büytik boyutlar kazanmaya başladıfı bır başka yarış alanı endüstri meslek liseleri olacak 9 nisana kadar on kayıtlar sona erıyor Smav tarihlerı daha sonra belırlenecek Araştırmalar yetersiz kaiıyor Kanserden ölenlerin sayısı saptanamıyor Dr Kemal Baydar nufus ortalamasına göre Tıcrkıye'de yılda 67 500 kışınm kanserden olmesı gerektıgını oysa ulkemızde bu sayınıtı 8 bın kabul edıldıgını soyledı DÜNKU DURUŞMADA Samklar soldan saga Zafer Yal çm, Recep Kotılos;lu Çctın Çakmak, Kudret Cevherh, Metın Yurtseven, Mehmet Tekbaş goruluyor Sdnıklardan Me hmet Tekbaş olum cczdsı ıle cezelandıuhrken yanındakı ar kadaşlan omur boyu hapıs yatacaklar (Fotoğraf Necdet DOGAN) THKPC Kurtulus davası sonuclandı Selim YALÇINER Kanser, tıp dünyasımn temel araştırma alanlarmdan bın olmaya devam ederken, ulkemızde de bu illetle ılgılı çalışma. lar yoğunluk kazaruvor. Ütııver sitelerm onkolojı servıslerıne ek olarak, gehşmlş hastaneler de kanser tanı ve tedavısıne gıderek daha buyuk onem veı meye başladılar SSK Okmey danı Hastanesı'nde 1972 yılın da kurulan Onkolojı Semsı nın 10 yılı, Kanser Haîtası ıle bırlıkte kutlanırken, Türkıye' de, olum nedenlerı arasmda kanserın 6 sırada ver aldığı, oysa bu hastalığın gehşmış ul kelerde 2 sırada bulundugu be lirtıldi ve ulkemızdekı durumun, kanserle ılgılı araştırma eksekliğuıden dogdugu savunıü du VİROLOG, İMMÜNOLOG Kanser Haftası ve SSK Ok meydanı Hastanesi'nın Onkolojı Servısı'nın kuruluşunun 10 yılı nedenlyle hastanede düzen lenen torende konuşan Başhe kım Dr. Emın îstanbullu, «Geçırdiğlmiz on yılm incelemesi gostermektedir ki, memleketimizde batta dünyanm bir çok yerinde, onkoloji nosyonunun yenl yerleşmeve baslamış olma sı unitemizde de kuruluşta kalan, işleyışte aksayan ve ilerive yönelik olarak çözümlenmesl gereken bir çok sorunlar vardır» dedı. Hastanelerınde vırolog ve im münolog bulunmadığını, oysa bu uzmanlann kanserle ılgiH çahşmalann vazgeçılmez öğelerl olduğunu bıldıren Dr Îstanbullu, SSK Okmeydanı Hastanesi'nın Onkolojı Klınığı'nın uzmanlık oğrenımi veıen bır duzeye getınlmesının de zorun lu gorüldüğünu vurguladı ÖLIÎM NEDENI S1RASI Sosyal Sigortalar Kurumu Ge nel Müdür Sağlık Işlerı Yar dımcısı Dr Kemal Baydar da dünyada olüm nedenlerı sıra lamasında kanserın ıkıncı sırada yer aldıgıru, nufus ortala masma gore, Turkıvede de yıl da 67 bın 500 kışmın kanserden olmesı gerektığıru, oysa bu sayının ulkemızde sadece 8 bın olduğunu belırterek «Ne yazık ki, kanserden olüm savısındaki bu azlık. kanser has talığının azlığından defcıl, ara? tırma eksikliğinden kaynaklan maktadır. Bız butun gucumuzle kanserle savaşmava devam edeceğiz ve bu aratla universitelerımızden \e decerli hoca larıtnızdan yardun beklıyonu» dedl KADRO AYNI, HlZMET ARTIYOR SSK Okmeydanı Hastanesı Başhekım Yardımcısı Doç Dı îletın Aran da olanaklara de gındığı konuşmasmda servıste jatan hasta sayısında 10 yılda juzde 114 artış goruldüğunu, klmığe ıık başvuran hasta eayısının ayru sure ıçınde yuzde 94 arttıgını, radyoterapı uygula nan hasta sayısımn 10 yılda yuzde 99 çoğaldıgını, kemoterapıye tabı tutulan hasta sayı sının da yuzde 415 arttıgını bıldırdı ve 1972 ile 1982 yıllan arasında SSK Okmevdanı Hastanesı Onkoloji Servısı'nın per sonel sayısımn ayru kaldığmı soyledı Bir idanu 6 ömü r boyu hapis tstanbul Haber Servisi Ya sadışı THKPC Kurtulus örgu tu uyesı olmak ve eylemlerde bulunmaktan sanık olarak Is tanbul Sıkıyonetım Komutanıi ğı 2 Nolu Askeri Mahkemesın de yargılanan Mehmet Tekbaş oıum cezasma çarptırıhrken mahkemece verilen 7 ıdam ka larından 6'sı yaşam boyu hap se l'ı de 16 yıl 8 ay ağır hap*s Le<:asına donuşturuldu Mah keme, 32 sanığı 1 yıldan 28 yı la kadar hapse mahkum eder ken 6 samğın da beraatını ka rarlaştırdı «Kurtulus» o^gutu uyesı ol mak, gasp guvenlık kuvvetle rıne ateş etmek karşıt goruş lu kısıierle süahlı çatışma ış >erı taıamak Mustafa Başalp ve Kemal Turkkan'm olduruı mes! olaylaıma katılmaktan TCKnın 1 f 1 maddesı uyaıın 4e ca ölum cezasına çarptırılan Mehmet Tekbaş. m oz annesı Sahinde Tekbaş ıle kardeşı Me tın ın oldurulmesı olaylarında mahkeme gorevsızhk kararı ve lerek dosyamn Agır Ceza Mah kemesıne gondeıılmesım karar laştırdı Mahkeme bu kararı samğın annesı ve kardeşını or gutsel amaçla oldurmedıgı ka naatıne vararak aldı Mahkemece verilen Metın \urtseıen Kudret Cevherlı, Çetın Çakmak Recep Kotiloç lu 7afer Yalçın ve Faruk Ba ranoçlu haklarındakı olum ce zası da samkların butun ey lemlermde katıl suçunu ışleme meye ozen gosteıerek hıçbır kımseyı oldurmemelen sanık lar lehıne hafıfleücı neden gö lulerek TCKnın 59/1 maddesı uvgulanarak veı ılen cezalar ya şam boyu hapse çevnlaı Sa nıklardan Teomaoi 'Çuhadar haklunda TCK 146/1 uyarınca verilen ıdam cezası da samğın yaşı ve ıkrar ıtırafı, orgutu çokertmede gosterdıSı ıyı nıyet gozonune alınarak sonuçta 16 yıl 8 ay hapse çevrıldı 2 Nolu Askeri Mahkemece verilen kararla dıger samklar şu cezalara çarptırıldı ISTANBUL DAKl YARG1LAMA SONUNDA 32 SAN1GA 128 YIL ARAS1NDA HAPIS CEZASI VER1L1RKEN, 6 SANIK DA BERAAT ET11 ISTANBUL TKP B DAVASINDA 5 SANIK TAHL1YE EDILDI İZMIRDE «SAVAŞ VOLU» YAZI IŞLERI MU DURU 7 YIL 6 AY HAPSE MAHKUM OLDU Serıf Oguz 16 vıl 4 ay İsmaıl Agan 9 yıl, lhsan Gırıt, Gulum Bavram Çetin Keskın Yılmaz Koçck Arıf Kuş Cafer İnan Mehmet Mcmı 5 er yıl Erol Mutlu Nun Bılgın, Kemal Yıl dız 3 er yıl 4 er ay Mehmet E nıııı Çankaja, Mehmet Bozkurt Lmıt Adalı 3 er yıl Nusret Ba saıan 2 yıl Bayranı Alakaş, Halıt Demırağaç 1 er vıl Nadide Reket 28 yıl 10 ay 20 gun laııık Koltka 5 yıl 4 ay Zekı Kuş 2 yıl 8 ay, Metın Oıova 9 yü 2 aj Habıp Orhan Can 10 yıl 8 av Kadrı Sıvayı lîavrak Osman Nıhat Başaran, Fevzı Çakmak Cemıl Demırcı 5'er yıl Isedım \>han Tarık Yılmaz Betul Os nıan Aı>;aoglu Aytul Osman \ eaoglu Fatına Osman Agaoglu 3 er yıl 4 er ay Beraat eden sanıklar ıse şun laı Ekrem Konak, Muzaffer Sever, Ömer Beyazıt, Faık Kolt ka Sınan Gurdoçan, Mahnıut Meto Dunku duruşmamn sabahkı bolumunde sanıklardan Teonıan Çunadar geçen duruşma da bulunamadıgı ıçm bu deta bır sayfalık yazılı savunmasım veıdı Olum cezası isteğıyle jargılanan sanıgm yaşmm ku çuk olduğunu belırttıgı ve ıçın de bulundugu ortamda eylem lere Katıldığını soyledığı gorul du Daha sonra savunma avu katları ve tanıklara son sozle ıı soruldu Sanık Metın Yurt seven Galıp Aşkın ın mucevher lennın alınması olayına katıldı gım son sozlermde behrttı Sa mklar eskı savunmalarım >ı neledıler Bır kısım samklar suçsuz olduklannı one surerek beraatlerını ıstedıler Duruşma, saat 12 15 de kararın açıklanma sı ıçın 14 30'a bırakıldı Duruşmamn oğleden sonrakı aşaması 2 saat geçıkmey'e başladı Duruşma yargıcı kara rı 50 dakıkada açıkladı • TKPBırlık orgutunun ku rucu ve u>esı olmaktan 2 Nu maralı Askeri Mahkerucde yar gılanon 8 sanıktan tu'uklu bu lunan ?zız Tumer öncer, Hıda yet Ka^a, Suat Bozkuş, Ersoy Okut ve Mehmet Guneş tahlı ye edıldıler TCK'nın 141/1, 5, 7 ve 296/1 maddelerı uvarın ce cezalandırümaUn ıstenen samkların tahlıye edılmelerıj le davada tutuklu sanık kal madı • MISPB orgut davası ıle bırleştırılmesı isteğıyle açılan ıkı ayn davada 6 sanık ıçm olum cezası venlmesı ıstendı Is tanbul Sıkıyonetım Komutanlı gı Askeri Savcıhğınca hakların da ek ıddıaname ile dava açılan Talıp Yılmaz, Ömer Mujtlat Tekınalp ve Yılmaz Bektaş ıle başka bır ek ıddıaname ıle hak larında dava açılan Muzaffer Karataş, Metin Pamik ve Fıkri Guneş'm TCK'nın 146 1 madde sı uyarmca ölüm cezasına çarp tınlmalan istenıyor Sıkıyonetım 3 nolu Askeri Mahltemesıne açılan davalarda samklar or gut amaçlan doğrultusunda çeşıtll oldürme, soygun eylemlen ne katılmakla suçlanıyorlar IZMtR «Savaş Yolu» adlı haftahk siyası gazetenm Sorum lu Yazı îşlen Mudürü Mustafd Sayım Sılar, gazetede 26 ey lul 1979'da yer alan TKP ile ıl gılı yazılar nedenıyle «yayın yo lu>la komtınızm propagandası yapmaktan» TCK'nın 142 mad desıne gbre 7 yıl 6 ay ağır ha pıs cezasına mahkum oldu YENİ BIR DOSYA ANKARA Danışma Mecli sı Adalet Komısyonunun bugun ku toplantısmda Cengız Aktımur hakkmdaki ölüm cezasın ı ı yerıne getırılmesme ılışkın Başbakanlık tezkeresı ele au nacak • Mısır Elçıhğinl basan Fılıstınh genllalarm yargılanmalarma dun devam edildı 1. A gır Ceza'dakı duruşmaya sanık ların getırılmesıne gerek gorul medı Tutuklu sanıklardan Şuk ru Akbayrak'ın salıvenlme ıstemı mahkemece reddedıldi. Duruşma Adlı Tıp Mechsıne gonderılen yazınm yanıtının gel memesı nedeniyle ılen bır tarı he ertelendı ODTÜ'de 130 bilimsel araştırmanın maliyeti 426 milyon lira ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Orta Dogu Teknık Ünıversitesı'nde yurütülen 130 bilimsel araştırmanın maliyetınm 426 milyon hra olduğu açıklandı ODTÜ'den yapılan açıklamaya göre 130 bilimsel araş tırma projesının 10 adedi 2 Z milyon hra, 120 tanesı ıse 404 milyon 716 bın karşılığında yü rütüldu Araştırma programı na 4 yenı proje daha eklendığ vurgulandı Yurutulecek olan projeleı arasmda ulaşım etüdlerinır bulundugu açıklanarak ozetl< şoyle denıldı «Kentln yoguı trafiğine uğrayan ve bakaniık <,a tanunldnacak kavşahlarında cadde ve sokaklarındakı trafı! yoğunluk saptanması ve kaps sıte anabzleri, aşırı trafik yt ğunluğu zamanlarında akı; sağlamak için yapılması gerı ken lşiemler gercktiğinde yı ğun oto Kkımınm alternatıf yo lara aktarabılme olasılığını saptanması, vogunluk saptaı masının haftanın degişık guı lerinde zırve saat ve zırve sa, dışı sayımlarla yapılması». 8BANKER İCİN DAHA TASFIYE KARARI VERİLDİ ANKARA (UBA) Ankara Ashye 3 Tıcaret Mahkemesı'n de bankerlerle ılgılı tastıye da valarına dun yapılan 22 duruş ma ıle devam edıldı Mahkeme heyetı dun yapılan duruşmalarda g tasfıye kararı aldı, 8 dava ılen tarıhlere erte lendı. 2 dava karara kalırken, davanın reddıne, 2 dava ha* kındakı kararın da dosya uzermde venlmesıne karar kıhrtdı Boylece Asliye 3 Tîcaret Mahkemesı'nın verdjgi tasfıve kararlan 137'yo çıktı, Ankara Asliye 3. Tıcaret Mah kemesınce dunkU duruşmalarda tasfiyesine karar verilen bankerlüc kuruluşlan şunlar Anıi Tıcaret, Akfın AŞ., Ismaa Akın Tongur, Altmkaya Bilgiçer, Adın Tur Gür. buz Tıcaret, Hurtaş ve Fıyban (bırleştınlerek) Mahkeme neyeti, Baokdaş, Faruk Tumer, Pmans Holdıng, Tur Tlcaret Pahn Saner, Ayhan Toker, Arıkan Kâğıtçüiıc Ltd Ştı, Ahmet Hamdi Kılıç ve Güney Tekstü Ticaret hak kındakı duruşmaları ılen tanh lere ertelerken Arsa Pazarlama Ofısı ve Mustata Uyanık hak kinri^if^ davaların tamamlan dığıru, gerekçeli kararın bıla hare vazılacağı açıklandı. Ahmet Demırbaş ve Aytaç Menkul Değerler uyesı Üısan Turhan'm haktandakl davalar reddedıldı 2 dava hakkmda da dosya üzerlnde karar verılece ğı bıldınldı Durusmalar sonunda Ankan Asliye 3 Tıcaret Mahkemesı'n ce tasfiyesine karar verilen banker sapsı 137'ye yükseldı, 117 dava ıse devam edıyor. Demirel icin kovusturmaya yer olmadıgı kararı verildi Istanbul Haber Servisi Munfesıh Adalet Partısı'nın es kı Genel Başkanı Suleyman Demirel ıle Hayat Dergısı'mn sorumlu Yazııslerı Muduru Ke mal Uzan haklarmda Istanbul Sıkıjönetım Komutanlığı Aske rı Savcüığınca MGK'nun 52 numaralı kararma muhalefetten sürdürulen soruşturmada, kovusturmaya yer olmadıgı ka rarı verıldı. Suleyman Demırel imzası ıle Hayat Dergısı'nın 1 şubat 1982 tarıhli 5'ınci sayısında yayın'a nan «Müyarlar kul olmuş mudur?» başlıklı yazı nedenıyıe, dergınin bu sayısı toplatılmış, Komutanlık emn üa soruştur ma açılmıştı Açılan soruştur ma nedenıyle Kemal Uzan te Süleyman Demırel'm ıfadelerı alınmıştı Danışma Meclisi'nde tarını girdilerinde fiyat artısları elestirildi ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Danışma Mecusı'run dunKU bırleşımınde gündem dışı soz alan ıkı uye, tarunsal üyat po htıkası ıle Almanva'daki ışçl lenn durumunu düe getırdı Genel Kurul'da gündem dı>ı ılk sozü alan Konya tjjesı Os man Yavuz son yıllarda tarım sal uretımde gerıleme ıstıda dı gorulduğunu kaydettı ve uy gulanan fıyat politıkasım eleş tırdı Tarım sektorunde uygulanan fıyat polıtıkasıtun pazar dengesmi bozduğuna dikkat çeken Yavuz, bu polıtıkanın tek bır orgamzasyon tarafırıdan yurutulmesınde yarar bulundugu nu, çıftçmin yatınm gucunun yukseltiUnesı gerektığıru bıl dırdı. Kımyevi gıibre fıyatları, motonn tıyatları ve tıaktor fıyat iarının son yıUarda arttıgına değınen Yavuz ılan edılen ta ban fıjatlarının toptan eş^a fıyatlan endeksme göre hesap lanan sevıyenm altmda kal dıgını, alım ve uretım gucuıı de bır lyıleşme gorunmedığını savundu Osman Yavuz, tarımsal gırdilerde uzun vadeli ve ıstıkrarlı bır fıyat polıtıkası izlenmesı gerektıgıne ışaret ettı Genel Kurul'da ıkıncı gun dem dışı konuşmayı yapan stanbul uyesı Muhsın Zekaı Ba yer, Almanya'dakı ışçılerın du rumlannı anlatarak, temsılcııe nrruzın Türkıye'nm polıtıkasını bılmedıklennı one surdü Bır sure once bu ulkedekı kentlerde vaptıgı araştırmala ıın ve edındıgı ızlenımlenn >o nuçlarım anlatan Eayer, Tur kıye ye douecek olan ış gucu nun ve getıreceklen paraların Tıirkıye'de ıjri değerlendırılmesi gerektığinı bıldırdl. Ulastırma Bakanı Danışma AAeclisi'nden istifa etti ANKARA (Cumhurıyet Büros Eır sure once Ulastırma I kanlığı'na atanan Mustafa i san, Danışma Mechsı uyelığ den istifa ettı Aysan'm Danışma Mechsı î kanlığı'na gonderdıgı istifa zısı, Damşma Meclısı Geı Kurulunun dunkü bırleşım de okundu Başkanvekılı Fı ı ı îslımyelı ıç tuzuk gereğ ce gereken ışlemın yapılaca m soyledı Ulastırma Bakanı Must. Aysan'ın Danışma Meclısı ü lıgınden istıfası ıle boşalan ı hk ıçm, Millı GüvenUk Koc yı'nce dogrudan doğruya seç yapılacak Kurucu Meclıs hakkmdaki nunun, «Boşalan uyelikler ı seçım» başlığını taşıyan maddesı şoyle «Bu kanun uyaıınıa seçı uyelıklerde, herhangi bır se le bosalma olması halinde, şalan uyelik ıçın Milli Guveı Konseyi'nce dogrudan do| ya seçun yapüır.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog