Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

6 NİSAN 1982 Cumhuriyet 11 Mudteine,ülkesine ve ekonomiye kazandırma yanşında RunuRbankTA&&^^ AKTİF KASA T.C. MERKEZ BANKASI BANKALAR MENKUL DEĞERLER CÜZDANI MEVDUAT KARŞILIKLARI KREDtLER tştiralder Diğer Müşteriler TARIMSAL KREDtLER DENtZCİLtK KREDtLERt MUHTELtF BORÇLULAR ÖZEL HESAPLAR (T.C. Merkez Bankası) KANUNt YEDEKLER KARŞILIĞI KIYMETLER lŞTİRAKLERtMtZ Bankalar Kanunu Md. 48 f 1 Bankalar Kanunu Md. 48 f2 vt Muv.Md. 5 f5 SABİT DEĞERLER Menkuller (Sigorutı 575.527.053,00 TL.) Gayrimenkuller (Sigortası 943.950.000,00 TL.. TAHSfLf GEClKMtŞ ALACAKLAR DtĞER AKTtFLER AKTİFLEŞTİRİLMİŞ GİDERLER Tutar 1.513.746.928,75 Aynlan Karçıhk 175.757.170,86 1.337.989.757,89 2.521.647.803,30 122.551.703,94 415.932.711,08 2.291.594.995,65 74.725.023,51 ' 81.201.OO0.dO 3.070.905.900,00 2.604.595.796,95 955.579.350,20 2.091.741.873,00 31.884.232,323,55 123.2*5.066,45 5.771.»49.56«,74 515.783.509,04 3.615.069.066,02 361.703.39S.67 3.152.106.900,00 120.567.797,49 4.485.136.668.07 90.703.398,67 2.624.313.900,00 Resmi Mevduat Ticari Mevduat Bankalar Mevduatı TasarrufMevduau Dıjer Mevduat DÖVtZTEVDtATI ÖDEMEEMtRLERt MUHTELtF ALACAKLILAR ZAMAN AŞ1MINA UĞRAM1Ş TALEP OLUNMAMIŞ KIYMETLER DtÖERPASİFLER BtLANÇOYILIKÂRI* TOPLAM AKTİF NAZIM HESAPLAR 117.368.362.330,89 234.109.6SS.129.57 52.918.923.877,95 80.862.531.613,01 TOPLAM PASİF NAZIM HESAPLAR Cirotonmır Kefaletlerimiz Kabullcrimiı Dif«NMunHeJâplar 18.470.617.455,47 66.223.893.107,53 7.750.759.819.27 141.664.417.747,30 1981 7.256.321.015,41 3.336.654.783,20 19.876.820.499,14 1.118.170.070,00 I1.677.S39.I97.S9 33.975.974.196,55 1980 PASİF :.827.775.697,62 409.276.944,86 10.806.894.963,25 602.655.970,00 5.401.338.321,32 21.812.428.136,23 SERMAYE YEDEK AKÇELER Kanuni Yedck Akçeler ihtiyari Ycdek Akçeler KARŞILIKLAR T.C. MERKEZ BANKASI Avantlar Reejkom Ettiriten Scnetter DİJer Borçlar ÖZEL HESAPLAR KARŞILIĞI Transfer Emirleri tthalat Teminatlan MEVDUAT •f*ffffffffifffffffffffi*a*ffffff*ffffffffi 1981 1.200.000.000,00 1.502.799.184,48 361.491.684.57 1.141.307.499,91 1980 1.200.000.000,00 380.475.206,45 PAMUKBANK 1981 YILI FAALİYET RAPORUNDAN KAMUOYUNU VE EKONOMÎYİ ÎLGILENDİREN ALINTILAR PAMUKBANK'IN GELÎŞMESt* XX Bankamız, 1978 yıhndan bu yana göstermiş oldugu hızlı gelişmesini 1981 yılındada sürdürmüş ve, elde ettiği başarılı sonuçlarla, Türk Bankacılığındaki yerini daha da yükseltmiştir. 1981 yılı neticeleri 1980 yılı ile mukayese edildiğinde: Bilanço toplamında % 121.79 Toplam mevduatta %153.57 Ticari plasmanlarda %174.48 Gelirlerde %199.33 oranlarında artışlar sağlandığı ortaya çıkmaktadır. Elde edilen bu sonuçlar, halkımızın Pamukbank'a karşı duyduğu ilgi ve güvenin bir 'neticesidir.AA PAMUKBANK'IN ÎHRACAT DÖVİZ GÎRDÎLERt* **Özellikle üzerinde durmak istediğimiz hususlardan biri son yıllarda bankamızın ihracat alanında ulaşmış olduğu düzeydir, Pamukbank kaynaklannın büyük bölümünü ihracat kredilerine ayırarak ve yurt dışı taahhüt sektörümüze büyük destek sağlayarakr yeni ihracat sahaları ve ihracatçılar yaratmıştır. Bankamızın, Türkiye'nin toplam ihracat döviz girdisi içerisindeki payı, her geçen yıl artarak 1981 yılı sonunda 651 milyon ABD dolanna ulaşmıştır. Bu rakam, Türkiye'nin toplam ihracatının %14'ünü teşkil etmektedir. A A PAMUKBANK 1981, MEVDUAT* Pamukbank'ın toplam mevduatı 1981 yılınâa 1980 yılma oranla %153.57 artış gostererek 84.615.349.709.01 liraya ulaşmıştır. Bu artı?, bir önceki yılla karşılaştırıldığında, vadeli tasartuf mevduatında o/ 0279.63,vadesiz tasarruf mevduatında %32.12, ticari mevduatta da %117.72 oranında gelişmeler kaydedildiği ortaya çıkmaktadır. • • % PAMUKBANK'IN PLASMANLARI* V \ Mevduatımızda ve diğer kaynaklarımızdakî yük3ek artı^lara paralel olarak toplam plasmanlarımızda bir önceki yıla göre %161.89, mali plasmanlarda %115.89, ticari plasmanlarda iaa %174.48 artıç kaydedilmiştir. tttt PAMUKBANK'IN ÎHRACAT KREDtLERÎ* x x İhracat kredilerinde bir önceki yıla nazaran %210 »rtış olmutj ve yıl sonu itibariyle müşterilerimize verilmiş olan ihracat kredüeri toplamı 28.193.278.388.88 liraya ulaşmıs bulunmaktadır. • • PAMUKBANK'IN KARI 33.473.659,75 15.506.059.264.55 15.176.624,832,75 328.313.392,61 1.121.039,19 3.551.604.112.59 î.304.280.893.42 1.247.323.219.17 84.615,349.709,01 Vadeli Toplam Vadcıit 9.370.601,05 9.370.601,05 30.500.644.339,21 30.500.644.339,21 8.482.129.952,39 78.771.000,00 8,560.900.952.39 6.395.112.636,64 39.139.819.038,07 4İ.334.931.674.71 9.502 J41.65 9.502.141,65 S.9«S.957,7« 703.2*0.185.24 .6.694.490.218.88 105.090.48 1.933.911.526,07 1.651.774.081,83* 117.368.362.330,89 ?'< 109.6*1.129,57 166.957.438,04 3.340.917.968,36 12.595.380.54 2.153.488.198.79 1.292.307.143,03* 52,918.923.877.95 80.862.531.613,01 33.369.689.346,23 4 395.233.433,59 6.573.786.103,17 ••»'( , *• < * * v i i 351.478.050.460,46 133.781.45S.490.96. GENELTOPLAM : 351.478.050.460,46 133.781.455.490,96 OEİİLW.AM Not: Bankalann kullandıgı "Tip Bilançoda" 1081 yümda yapılan hanuni dtgijihlikler nedeni ilt, batı bilanço kalemleri 1981 ue 1980 yülan Itibariyl* mukoyeseli olarak gaıttriUmtmiftir. Karşdaştomah KârZarar Hesabı/31 Aralıkl981 ve198O BORÇLU HESAPLAR PERSONEL GtDF.RLERİ VERGİ VE HARÇLAR VERİLEN FAİZLER VERİLEN KOMİSYONLAR KAMBİYO ZARARLARI AMORTİSMANLAR KARŞ1LIKLAR MUHTELtF GtDERLER VE ZARARLAR BİLANÇO YILI KÂRI* TOPLAM 1981 2.210.687.247.92 1.824.138.967,37 13.177.222.942.09 41.114.9213 117.576.281.74 150.583.635,32 1.201.825.912.16 1.6S1.774.0S1.83* 20.374.923.989^1 1980 1.227.371.149,90 1.554.749.292,43 2.109.072.684,70 7.866.132,84 371.328.14 57.000.959.00 7.777.720.15 550.347.565,31 1.292.307.143.03* 6.806.863.975.50 ALACAKLI HESAPLAR ALINAN FAİZLER ALINAN ÜCRETLER VE KOMİSYONLAR KAMBİYO KÂRLAR1 İŞTÎRAKLERİMİZDEN ALINAN KÂR PAYI M'JHTELİF GELİRLER VE KÂRLAR 1981 13.573.878.083.94 .'.423.708.920,75 3.256.613.136.92 39.788.978,97 S0.934.S69.23 1980 3.88Z48.V723.8O 1.902.158.703.10 970.216.030.30 16.598,369,75 35.407.148.55 TOPLAM 20.374.923.989.81 6.806 663.975.50 ''Not: 1981 VCİ980BOanço Yıl* Ktrlan, Kurumlar Vtrgisi harphgı aynUıhtan sonra tldt tdüm ntt kin gö$ttrmektedir GrafUderie özetMİLYON TL M.000 Bankamız 1981 yılı "Çahsmalanm 2.905.641.750.83 lira kârla kapatmıştır. Bu kâr üzerinden 1,253.867.669.00 lira kurumlar vergi»l ( karşılığı ayrılmıçtır. Böylece Pamukbank'ın son iki yıldaki kurumlar vergisi katkısı 2,5 milyar liraya ulaşmış ojacaktır. PAMUKBANKLILAR1'* TOPLAM MEVDUAT MİLYAR TL M TOPLAM PLASMAN MİLYON TL 5.000 ^ ^ SERMAYF,, tHTİYATLAR VE BtLANÇO YILI KÂRI . MtLYON TL :.ooo NF.T KAR MllYON DOLAR DÖVİZ GİKDİSİ ortalaması 30 olan "Genç Pamukbinklılar"ın Verimli çahşması, ulaşılan 'iyi banka' imajında yanaımaktadır.## PAMUKBANK TEŞEKKÜR EDER* XX Raporumuzu bitirirken, kendilerine hizmetten büyük kıvanç duyduğumuz saygıdeğer müşterilerimize, sayın ortaklanmıza. Bankamıza ilgi ve güvenlerini esirgemeyen ülkemizin yetkili makarnlarına şükranlarımızı aunar, gayretli çahşmalarıyla bu başanll sonuçların ahnmasında büyük rol oynayan her kademedeki personelimize teşekkür e d e r i z . # A •30.3.19S2 tarihli OUğan Gen«l Kurulund* kabul edilen Pamukbtnk t.A Ş. 1911 yıtt 21. Yıllık Raporundan. Isoo Ifl» ı« . ıın ı«* ıw ını 1*7» |f?9 19» ]9tl ıtn ıtit ım ntı ıtT» ım ım RVMUKBANK SADECE •|(ffffai(IIIIIIIIIIIIIVI*H>l«HIISaHİBBB*fffaiIfIIBBHIIM*fffff(l*f****H*****a**********f**HİBaifffffffffffai ©^^RAMUKBANK x # îyi bankodır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog