Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

BinncıAsamavaH&rlama 1001 Modem Matematık Modemfiak Zihffldenfauro (Koleıterertolama) Beslctas. Isianbul 60 72006077 01 Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20716 Kurucusu : Yunus NADİ V ÇAĞDAŞ YAYINLARI ŞAİRLER DÖVÜSÜR MEHMED KEMAL'in tlışkileri, anılan, söyleşılen . Bunca yıhn binkımınl sıcak bır ılgıyle okuyacaksınız. Ederi :220 Lira ÎSTEME ADRESI ÇAĞDAŞ YAYINLARI Türkocağı Cad. 39 41 Cağaloğlu ÎSTANBUL 20 TL. 6 Nisan 1982 Salı Bukreş'te dıs politika nzerine düsünceler Hasan CEMAL yazıyor BUKREŞ Sıyah ara balardan oluşan upuzun konvoy Devlet Başkanı Evren ın kalacagı Floresca sarayına dogru yolalıyor Bukreş bun dan yedı yıl once devrın ana muhalefet hdenyle yaptıgımız gezıden bu yana fazla degışmemış Bır zamanlar «Dogu'nun Paris'i olmak»la övunen başkent.. Bazı bınaları ve mımari özellıklenyle gerçekten Parıs'e ozenmış olduğu dık katı çekıyor . Ama artık eskıyle yenı vanyana, ıçıçe Işte bır saray yavrusu Atena Palas Otelı Bınncı Dunya Savaşı'nda Osmanlı ordulanna îkıncı Dunya Savaşı yıllarında Hıtler ordularına karargahlık yapmış yuzyıllık bır yapı Az otede Taksım Meydanı'ndakıne benzer bır gokdelen tntercontı nental Otelı Hemen ya nı başında son aerece modern camdan bır va (Arkası Sa. 9, Sü. 6'dal Durdurulan avans bazı KIT'lerde yine veriliyor • SUMERBANK VE TEKEL'DE TOPLU SOZLEŞMESI BITEN IŞÇILERE VERJLEN YÜZDE 10 ARTI 3 BIN LIRALIK AVANS ODENMEYE BAŞLANDI KARAYOLLARI \DA HENUZ liIR KARAR ALINMADIGI OGRENILDI ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Avans uygulaması durdurulan bazı kamu ıktısadı teşebbüslerınde ışçılere yuzde 10 artı ucbın lıra avans verıîmesms başlandı Bakanlar Kurulu nda ımzayo actlan ve toplu sozleşmelerı bıten ışcılere yuzde 10 ariı uc bın lıra avons odenmesıne ilış kın kararnameyı ıptal eden yenı kararname cıkmadan bazı KİT'lerde avans uygu'aması durdurulmuştu Henuz yuzde 10 artı ucbın lıra avans odenmesıne ılışkm kararname yururluk te ıken. bu uygulamanın durdurulması Turklş'te buyuk tep kı yarattı Gerek Bakanlar Kurulu'ndnkı bazı bakanların, gerekse Turklş yetkılılerının hükumetın ılgılı bakanları ıle yap tıkları goruşmeler sonunda ovons odenmesmın durdurulmasına ılışkm uygulama bazı KIT'lerde kaldırıldı Edmılen bılgıye gore, toplu sozleşmelerı bittığı halde kendılerıri9 avans verilmeyen Sümerbank ve Tekel ışyerlerinde calışan ışcılere yuzde 10 artı ucbın lıra odenmesı ıçın emır verıldl Bu ışçılerın nısan ayı bordroları yüzde 10 artı ucbın Mra zamlı hazırlandı. Işcıienn onumuzdekı günlerde üstüne avans eklenmış olarak ücret alacakları bıldırlllyor Bu arada. toplu sozleşmeler bıten ancak avans odemelen durdurulan Karayolları ışçılerinın yuzde 10 artı ucbın lıra avanslarının odenmes'na ılışkm bır karar alınmadığı oğ renıldl Avansları odenmeyen Karayolları ışcılerinm sayıs'(Arkası Sa. 9., Sıî. 3 de) LVBENİ ÇAVUŞFSKU KARŞILADI Yurtdışı gezilennın 4 duragı olan Romanya zıyaretıne dun başlayan Devlet Baş UHTII Kenan Evren'i Bukreş Havaalanı'nda Romanya Devlet Başkanı Nıkolae Çavuşesku karşıladı (Fotograf: a.a ) Devlet Başkamnm 4. yurtdışı duragı Romanya Evren: Balkartlar barıs bölgesi haline gelmeli Hasan CEMAL bildiriyor BUKREŞ, Floresca Sarayı, yemyeşıl agaçlar ve çı menlerle kaplı büyuk bır parkın ortasında eskı bır ya pı Parkın tçınde ağaçlar arasında kaybolmuş tek katlı vıllalar var. Devlet Başkanı Evren ve beraberındeki 3 bakart bu vıllalarda mısafır edılıyorlar. Evren, «Villa Flo resca»da kalacak Bukreş'te bulunduğu surece Otopeaı Havaalanı'nda dun sabah asken tören ve 21 pare top atışıyla Evren ı karşılayan Romanya Devlet Başkanı Nıkolae Çavuşesku konuğuau Floresca Sarayı'na bızzat gotürdu. Vılla Flores ca'da ıkı devlet başkaru bır sure sohbet ettıler. Evren, Saraym bulunduğu parkı, ozelhkle tek katlı vıllaları çok begenmıştı Çavuşesku' ya « Ben oyle yüksek binaları sevmiyorum, ağaçlar içn*le tek katlı evler çok gu zel, burasını çok beğendim» dıyordu Çavuşesku da, Ro manya'da Sunay'dan sonra agırladığı ıkıncı Turk Devlet Başkanının bu goruşüne ka tıldıgını başını sallayarak belh edıyordu Devlet Başkanı Evren ın dorduncü yurt dışı duragı olan Romanya zıyaretı dun ogle uzerı boyle bır havada başladı ve oğleden son (Arkası Sa. 9., Su. 4 de) Rumların mallarına elkoyma tasarısı Danısma Mecüsi nde ANKARA, (Cumhurıyet Bü rosu) Yunan hukumetının Batı Trakya'dakı Turk azınhgın taşınmazlannı kamulaştırması halınde Turk hukumetıne de tstanbul'dakı Rum azınhgın taşmmazları uzerınde benzer onlemler alma jetkısı veren Yasa Tasarısı dun Danışma Meclısı Başkanlıgı na gonderıldı Tasanda Batı Trakyadakı soyaaşlar ıçın «ülkelerinde statüleri uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş Muslüman Turk azınhgı» ıfadesı yer alıyor Statusu uluslararası anlaşmayla belirlenmiş tek bır Turk azmlıgı var O da, Lozan Anlaşmasında statusu belırtılen Batı Trakya'dakı azmlık Bu a7inhgm mallarını kamulaş tıran ulkenın Turkıye'de bu lunan ve bu ulkeyo «dın, dil ve soy bağıyla baglı bulunanlar ıfadesı ıle de tstanbul dakı Rum azınlık» kastedılıyor Tasarının tam metnı aynen şoyle Ülkelerinde statulerı uHıslararası anlaşmalarla be lırlenmiş Musluman furk a7inlıklara ve bunların vakıflanna yonelık mülkiyet. zilyedlik, ıntıfa ve dıger hakları kanunlar, ıdari kararlar ve diğer yollarla kısıtlayan veya tamamen kaldıran ulkelerin Turkıye'de bulunan vatandaşlanna bu ulkelere din, dıl ve soy bagıyla baflı bulunanlara ve bunların vakıflarına aıt tnul kiyet, zilyedlik, intifa \e her turlü haklarına devletler hukukundan doğan karşılıhk ilkesi uyarmca el koy maya Bakanlar Kurulu yetkjlidir » ANKARA'NIN GÖRUŞU Dışışlerı yetkılılerı, «Söz konusu tasarının yasalaşma sı halinde» bunun uygulanmasının tamamen Yunanıstan'ın Batı Trakya konusun dakı tutum ve eylemlerına bağh olacağını bıldırdıler. Bu göruşten de, Turkıye'nın söz konusunu tasarıyi hemen uygulamaya koymak gibi bır arzusunun olraadıgı, d a h a çok Batı Trakya'daki Turk azmhğa donuk tasarruflar uzerınde bır «karşılılıklık» unsuru olarak gorduğu anlaşılıyor Danışma Meclısı Başkanh ğı, Yasa Tasansını dun Mıllı Savunma, îçışlen ve Dışışlerı Komısyonu'na sevkettı Tasarının dun Komısyon da goruşuldukten sonra Da nışma Mecüsi Genel Kurulu gundemıne girmesı beklenıyor. Sellefyan'ın yenı marıfeti 1 milyar liralık kacak sac yurda sokulmak istendi İstanbul Haber hervisi Mı gırdıç Sellelyan tavıtınüan yur da sokulmak îbtencn i Dın ton saç kaçakçılığı Ue ıigıü olarak basiaülan soruşturmanıu aennleştırılarek çok gızlı bır üiçunde sürauruldugu ve bugu ne dek 20'ye yakm kışının ıladesının aiındığı ogrenıldı Kaçak saçın nıtelığı hakkında Dır bügl edırulememesıne karşılıK ctegerinın 300 mılyon üâ 1 mılyar 200 mılyon lira arasmda o labilecegı bdlırlendj. 3 bin ton saçın gümrük depo lannda muhafaza altına alındı gı öğrenıldı 1^ yıl kadar önce Bulgarıs I N S ILTERE AVU5TRALY/* Kacakcılık sanığı 16 isadamı bugün yargılanıyor istanbul Haber aervısi thraç atmek uzere geçıcı kabul yoluyla ıthal edılen 200 mılyon lıra değerınde yabancı menşelı elektronık cihaz ve yedek parçalan nı pıyasa sürduklerı :leri surulen 6 şırketın sahıbı ve yonetıcısı 6 ış adamı hak kında açılan dava bugun istanbul Sıkıyonetım Komutanlığı 2 Numaralı As ken Mahkemesı'nde başlıyor. Toplu gumıuk kaçakçı lığı yaptıklan ve hılelı yolUrla ıthalat yapıp dovız kaybma yol açtıklan savıy la haklannda 15 yıla değin değışen hapıs cezaları ısrenen ış adimlan şbyle: (Arkası Sa. 9, Su. 1 de) tan'ın Varna ümanından, Turk bandıraıı bır şılebe yukleneu ve maauesiüsunda tran'a gotu rulecegı bıldırılen 3 bın ton snç, Oerınce itrngrn^rift boşaltılmaJt ıstenmıştı Gemı istanbul Boğa zı'ndan geçtikıen sonra Deruıce'ye gelmış ve burada saçın bın tonluk bolümu bır şata aktarılmıştı. Kaçak saçm bın tonluk bolumu nakiedılirken, gumruk müiettışlen ve tnaii poüs taraündan kaçakçüık ortaya çıKartılmış ve malm tümune el konulmuştu. 0ış Hsberler Servisi tngıl Mıgırdaç Sellelyan'a aıt 3 bın tere'nm Palkland admı verdığl Malvınas takımadalarım gerı ton saçın, Iran'a gdtürulmes>ı gerekırken, o sırada patlak ve almak amacıyla bazuladığı 40 ren îran Irak savaşı nede gemılık bır fılo bolgeye doğru nıyle «flan» üeğışıkiığı yapucu yola çıkaken Arıantin'm soz ğı ve Ttırkıye'ye sokulmak ısten konusu adaları ışgal etmesının dığı ıddıa edildl. yolaçtığı gerginlıkten dolayı In gıltere Dışışlerı Bakanı Lord Gümrük ve polıs taıatından gerçekleştınlen operasyondan Carnngton dun istifa ettı. Sasonra, soruşturmanın genı^le vunma Bakanı John Nott'un tlldıgı ve çok gızlı bır bıçımde da istifa ettıği ancak ıstıfanın yurütülduğü, toplu kaçakçılık kabul edilmedıği acıklandı. dosj'asmın Sıkıyonetım Komu62 yasındakı Carrıngton Ile tanlığı A>iken Savcılığı'na Intıbirlıkte Dışışlerı Bakanı'nın (Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) yardımcılan Humphrey Atkıns USTITNDE GUNEŞ BATMAYAN IMPARATORLUK.. İngiliz Dışisleri Bakanı istifa etti Savunma Bakanı John Nott'un istîfasını Thatcher kabul etmedi f^ Aralarmda Invincıble uçak gemisinin de bulunduğu 40 gemilik filo, Arjantin'in ışgal ettiği Falkland adalarma doğru yola çıktı. ve Rıchard Luce de istifa etti Başbakan Margaret Thatcher' ın ıstıfaları kabul ettıği bıldırıldı. Lord Carrington'ın yerıne Avam Kamarası Başkanı Francıs Pym atanda Daha once Savunma Bakanlığı da yapan Pym, 60 yaşındadır «Falkland bunalımmnm baş langıcmdan berı parlamentodakı muhalefet temsılcılen, bazı gazeteler ve iktıdardaki Muhafazakar Parti vetkılilerinın bır bolumü, Carrmgton ıle Nott'a istifa çağnsında bulunmuştu Amenkan AP aıansının habe nne gore Carnngton istıta mek tubunda «Arjantin'in Falkland sdalannı işgal etmesi parlamento ve basında hükiimetin tutumunun şfddetle eleştirllme sfne yolaçtı. Bu eleştirilerin büyıik kısmının haklı bir tente le dayanmadığı inancındayım, ancak dış politikadan sorumlu olduğum için istifa etmenin ye rinde olacağina inanıyorum» dedi Savunma Bakanı John Nott' un da çağrılara uyarak istifa ettıği ancak Başbakan Thatcher'ın istifa mektubunu kabul etmediğı belirtıldı Yıne AP ajansma gore Thatcher olası blr silahlı çatışmada, Nott'un Savunma Bakanı olarak görevde kalmasımn gerekli olduğu nu, bu görevi yerıne getıreceğıne inandığım sbyledi. Bu arada Ingılız donanmasının oncu gemısı Invıncıble dun sabah 9 30'da Portsmouth lıma nından, ışgal edılen Falkland adalarma doğru yola çıktı. Bır uçak gemısi olan tnvmcıble ıla bırlikte 40 gemiden oluşan fılo nun hmandan aynlışmı büyuk bır kalabalık izledi. Ingıltere'nın, geçen cuma gü(Arkası Sa 9., Su. 3 de) Direniş 4. gününü doldurdu Denktaş, Cuellarla görüsmek icin bugün Cenevre'ye gidiyor Izzet Rıza VALIN bildiriyor LEFKOSjfc Bırleşmış Mılletler Genel Sekreterı Perez De Cuellar, Kıbns Türk ve Rum toplumu dnderleriyle danışmalarda bulunmayı amaçlıyan gorüşmelenne başladı. Cuellar, ılk görüşmesini, daha once tasarlandıgı gibi, 4 nisan pazar günü, öğleden sonra, Roma'da Rum Yönetimi Başkanı Spıros Kıpnanu ıle gerçekleştırdı FM Genel sekreten iKinci goruşmesım de, 9 nısanda Cenevre'de KTFD Baskanı Raut Denktas'la vapıvor KTFD Bas kam, bugun (salı) saat 15 30'da, istanbul uzerınden Cenevre'ye gıdıyor Ercan Hava Limanı'ndan, Kıbns Türk Hava Yolları ıle uçacak olan KTFD Başkanı'na, Dışışlerı ve Savunma Bakanı Kenan Atakol, toplumlararası gorüşmelerdekt (Arkası Sa. 9., Su. 3 de) BUNALIMD4N BÜYtJMEYE rijRKI\h EKUNUMISI Iktısat Fakultesi Mezunları Cemıyeti'nin düzenledlğl 7. îktisatçıiar Haftası'nı Turgut Özal açtı Ilk otururnun konuşmacılan (soldao soğa) Akın Ukin, Ali Koçman, Prof. Yüksel ülken. Prof Asaf Savaş Akat ve Prof. Erdoğan Alkfn goruluyorlar. (Fotograf: Erdoğan KÖSEOCLU) Ozal: Imalat kredisi sistemi kurulacak Ekonomı Servisi 7. Iktısatçılar Haftasını bır konuşma ıle açan Devlet Bakanı V6 Başbakan Yardım cısı Turgut Özal, yatınm malı sanayılennin verımh bır biçımde ve suratle gehştınlebılmesı ıçın, «ıma^ latçı kredısı> siitemimn kurulaca<?ıru soyledı Ozal. «önemh olan büyuk kuruluşlar kurmak değil kurulmuş ve kurulmakta olan atölyeler yan ve kücük sanayiler arasmda Batı modelinde olduğu gibi mali yönü de olan iyi bîr organizasyonu geliştirmektir.» dedı. Sanayıleşmeyi batının lzledıgi gıbı tabu gelışmesinde gotürmek ge (Arkası t. Sayfada) •• • ATİNA (Cumhuriyet) Batı Iskeço înhanlı Turk köylülerinm topraklarmm ellerınden alınmasını ongoren mahkemenın gerekçelı karan bek lenenzn aksme dun kendilerıne teblığ edilmedi Yenı katılanlarla bırlikte JOO kışıyı aşan dırenışçiler oturma grevını dun de sıirdürdliler. Bır ozel şırketın yapacagı toplu konut lnşaatı ıçın 110 yıldır kullandıkları tapulu arazılerinden başka bır koye goç kararını Iskeçe Sulh Hukuk Mahkemesı nezdmde ıtıraz eden înhanlı Turk koylüleri protesto dırenışlerınm dordüncu gününü dün tamam ladılar. Pazan pazartesıye baglayan gece dırenışçilerm toplandıkla rı saat kulesı yakınına gelen Iskeçe Emnıyet Müdurü Theodorakıs ile koylulerın avukaü PASOK eskı mılletvekılı (Arkası Sa. 9., Su. 3 de) Iskeçe köylülerine gerekceli karar teblig edilmedi • GÖZLEN UĞUR MUMCU Anayasaların Yazgısı... Ankarada elektrik ve otobüs fiyatları yeniden belirlendi ANKARA (Cumhuriyet Börosn) Ankara Beledıyesi EGO Genel Müdürlügü tarafından otobüs bılet ücretlerı yeniden düzenlendı. Aylık toplu taşım kartı 1250 lıra olurken, tam abonman bılet 25 lira, öğren ci v© er abonman biletı 12 =0 5 lıra olarak belirlendi Ankara Beledıyesı EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamava göre, Enerji va (Arkası Ss. 9., Sn. 3 de) Kalutsyan: Ermeniler baskı altında degil • Ermenı Patrığı lıderı Va II Ayaz'a bır teşekkur zıyareti yaptı, tstanbnl Haber Servisi Türkiye Ennenıleri Patriği Şi. nark Kalutsyan dün Valı Nevz&t Ayaz'ı makammda ziyaret etti, son zamanlarda dış ülkelerde Türkiye'dekı Ermenilerın baskı altında oldukları yolundakı propagandalarm asılsız ol dugunu sdyledı. Kalutsyan, Ermem cemaati oîarak butün danı vecıbelerml yenne getırdıklerını kaydetti, •Her ydnden bize karşı gö«(«r. eükleri sevgi ve ivi niyetlere (Arkası S a 9., Su. 1 de) Kocman: Büyümeye öncelik vermek tehlikeli Ekonomi Servisi 7. Iktisatçılar Haftası nedenıyle duzenlenen semmerler dizısının ılk günüade Prof. Asaf Savaş Akat'dan sonra kursüye gelen TUSIAD Başkanı Ali Koçman, onceden bazırladıg; yazılı met nın dışına çıktı ve buyuk olçüde Asaf Savaş Akat'ın bıldınsını eleştırdı Enflasyona onlemek yerine, ekonomıde buyumeve oncelık verme nin son derecede tehlikeli olduğunu savunan Koçman şöyle konuştu«Enflasyonist dönemden büyük sanayiciler ve ışadamlan ile örgutlü sendikalar yararlanır. Nitetdm Tür kiye'de yaşanan enflasyon döneminde de resmi ve gayri resmi büyuk kârlar elde ediltrken, bazı sen dikalar da büyuk ücret artışlan sag Iamayı başarmıştır. Ama 45 milyonluk Türkiye büytik isadamlanyia güçlü sendikalar ve örgutlenmiş tş çilerden ibaret değildir. Ve bn nedenle de yüksek enflasyon dönemi, Turkıye'de ciddi bir takım kavgala rın çıkmasına yolaçmıştır. Once bu yuyeceğiz. sonıa enflasyonu önleye ceğiz görüşü bu nedenle çok tehlikelidir.(Arkası 7. Sayfada) Devlet Başkanı Evren Bursa konuşmasında, yeni hazırlanacak olan Anayasanın •Komünizme, faşizme ve teokratik düzene» kapalı olacağinı söylemıştır 1961 Anayasası da komunızme, faşızme ve teokratık duzene kapahdır. Ceza yasamızda, komünızmı, faşızmı ve teokratik goruş ve orgutlenmelen ya(Aritosı Sa. 9., Sü. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog