Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLARI KÜLTUR ÜZERİNE Doç. Dr. EMRE KONGAK Her aydıtu yakından flgilendiren yapıt Eden: 200 TL. Isteme adre*: Turkoca^ı Cad. 39/41 Cağaloğlu tSTANBUl Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20715 Kurucusu : Yunus NADİ 20 TL. 5 Nisan 1982 Pazartesi lendi. Bu işçilerin SEKA, Tekel. Sumerbank, ÇayKur, Devlet Su Işlen ve Karayotlannda çahştıklan da saptandı. Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide'nm de açıkladığı üzere SÖJ konusu KİT'lerde avans uygulamasına yeniden başlanabilecek. Toplu sözleşmeleri biten işçilere, sözleşmeleri yenilenene değm yüzde 10 artı 3 bın lira avans venlmesine ilişkin kararnameyi iptal eden yenı kararnamenin ise henüz Bakanlar Kurulu'ndan çikmadı&ı öfirenildi Ha zırlanarak Bakanlann imzasına an'an bu kararname(Arkosı Sa. 9., Sü. 5 de) ÇAGDAŞ YAYTNLARI Söylev'in BEUiELER bölumünu ıçeren 3. cild» Me ATATÜRK'ün büyük NUTUK' unu tamamladı. TUrkçeleştiren Owl. Prof. Dr. H. V. VELÎDEDEOGLÜ EDERt 300 LIRA tSTEME ADRESİ: Türkocagı Cad. 39/41 Cagaloglu tSTANBUL Avansı durduran kararname askıda Mahkemenin karannı bugün temyiz edecekler 250 bin isci avans beklîyor SOSYAL GUVENLIK BAKANI ŞIDE, KARARNAME ÇIKMADAN BAZl KİT'LERDE YÜZDE 10 ARTl 3 BİN LİRA AVANS UYGULAMAS1NIN YANL1Ş ANLAMA SONUCU DURDURULDUĞUNU. BU YANLIŞ UYGULAMAN1N K1SA SÜREDE TELAFİ EDİLDİĞINÎ SÖYLEDİ. İŞKEÇE DİRENİŞİ 3. GÜNÜNDE Stelyo BERBERAKİS bildiriyor Devlet Baskanı Evren bugün Bükres'e • gîdiyor ffr Dört gün sürecek Romanya gezisine katılacak heyette 3 de Bakan bulunuyor. Isık KANSU ANKARA Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide. «Toplu sözleşmeleri biten bazj Kamu Iktisadi Teşebbüsleri'nde işçilere avans verilmemesi yönündeki uygu Iamaların telafi edilecegini» söyledi. Şide. Cumhuriyet'e yaptıği açıklamada, toplu sözleşmeleri biten işçilere yüzde 10 artı 3 bın lira avans veril mesine .'lişkin kararnamenin iptalini öngören yenı kararname çıkmadan bazı KIT'lerde avans uygulamasının bir yanlış anlama sonucu durduruldugunu ıfade ederek, bu yanlış uygulamanın en kısa sürede teiafı edıleceğini söyledı. Sozlü emir ile. toplu sözleşmeleri bittigi halde kendilerine yüzde 10 artı 3 bin liralık avans ödenmeyen ışçilerin sayısının 250 bin dolaylarında bulundu£u belir 1982 TÜRKİYE'SİNDE HEKİMLER.. HASTALAR.. HASTANELER.. Deniz SOM SORU : Turistik lüks bir otelden daha pahalı nerede kalınır? YANIT: Hastanede.. SORU : Hasta olsun olmasın hastaneye gelenlere ne yapılır? YANIT: Reçete yazılıp ilâç verilir. SORU : Türkiye'de insanlar nasıl ölür? YANIT: Zengin doktorla, fakir doktorsuz.. ATINA Batı Trakya'da Inhanlı köyunde yaşayan Turk köyluleri, 110 yıldır kullandıklan tapulu arazılennin yasaJ olmayan yollardan ellerınden aiınmasım protesto amacıyla dırenışlerının uîüncü gününu doldur dular. Bir öze! yapı şırketının ko nut ınşası amacıyla arazileri ellerinden alınmak istenen InhonJı köyluleri, protesto amacıyla aşın soğuğa rağmen geceyı Iskeçe Saat Meydanı'nda. battanıyelere ortunerek geçirdiler. Oturma direnişlerlnin 3. günunü dolduran köylüler, ancak pszar günleri yapılan geleneksel bayrak çekme ve ulusal marş çalmması törenıyle ayağa kalktılar. Yunanıstan'da her pazar, butün kentlenn merkezmde bayrak çekme ve ulusal marş çalınma torenleri yapılıyor. Oturma direnişlerini seyredenler içın. Inhanlı koy lülerinin ulusal marş çalındığında ayağa kalkıp kalk(Arkası Sa. 9., Sü. 5 de} Denizcier: YHK, isci ile isverenin arasından cekilsin lstnnbui Haber Servisl Türktş'e baglı Türkıye GenelÎS Sendikası'nın genel kurulun da komışan TürkIs Genel Baş kanı tbrahim Denızcıer, Yüksek Hakem Kurulu'nun tşçı Jle ışverenln arasından çpkılmesini tstedi ve uzlasma sagla namaması halınde YHK'nın dpvrpvp nrmpsmı önerdi. Denizcier, yatırunlann artınlmasını ve issızhgın önlenmesl için yoğun çaba gösterilmesini istedıgl konuşmasında «Blı para musluklarının açıltnasını Istiyornz. Piyasadan çeldlen para. Merkes Ban kası'nda yatacajrına yatınma döniişmeH. ts snhalan açılarak Eittikçe artan işsizIijHn önüne eeçiJmeHdlr» dedi. TUrklş Genel Baskanı, YUk sek Hakem Kurulu'nun işçilere verdigini bUe isverenlerin çott sördügtinü vurüulayaralc bu durumun haksızhgına degındı. Denızcıer, işçileri mutlu azınlık olarak nıteleyen işverenlerın bu dtlşüncelennin, 10 bın lira olan asgarı ücretın an cak bır secekondu kırasma ye tebilmesıvle cıddiyetten ne ka dar uzak olduŞunun kanıtlan dığını da bildirdı Türkıvp GenPİîs Sendücası (Arkası Sa. 9., Sü. 3 d«) Askeri Yargıtay'ın kararı: tiraf ancak serbest iradeyle geçerli sayılır,, MAskert Yargıtay Daireler Kurulu, Emniyettekı ıfadesıni tutuklama hakıtni önunde kabul eden. mahkemede ise reddeden bir sanığa Istanbul Sıkıyonetım Komutanlıgı Askeri Mahkemesi'nce verilen 7 vıllık cezayı bozdu. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosul Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, «Blr itirafın hukuken varlığının kabulü için, hakbn veya savcı huzurunda yapılmasınin dahi yeterli sayılmayıp, tamamen serbest irade ile maddi ve manevi cebir ve hileden azade surette vuku bulmuş olması gerektiğine» karar verdı. Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, emniyette alınan i(Arkasi Sa. 9., Sü. 4 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Baskanı Orgeneral Kenan Evren, Romanya Sosyalıst Cumhurıyetı'ne dort gun surecek resmı bır zıyarette bulunmak uzere bugun berabenndekı bır heyetle birlikte Bükreş'o gidiyor. Evren'ın bu gezısı, Romanya Devlet Başkanı Nıkolay Çavuşesku'nun 1976 yılında Turkıye'ye yaptığı ziyaretı iade amacını taşıyor. Devlet Başkanlığına Mıüı Guvenhk Konseyi üyesı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettın Ersm'ın vekalet edeceği bu zıyaret, Evren'ın dordun (Arkası Sa. 11, Sü. l de) Bugün 8. sayfada Aranan 7 bin kişiclen çoğu Almanya 'da Ankara'da 28 DevYol üyesi ve 20 aşırı sağcı militanırı yakalandıği acıklandı ANKABA (ANKA) Tür kiye'nin aradığı yaldaşık 7000 teröristin büyük çoİunluğunun halen Pederal Almanya'da bulunduklan bildirildi. TUrk askeri yetkiUleri. Fe deral Alman haber ajansı DPA'ya verdiği btlgiye göre. 12 Eylül 1980 harekâtın w dan bu yana toplam 601 klşi teror olaylarıyla bağlantılı olarak hayatlannı kaybettL Askeri barekâttan önce İse lç savaşa benzer koşullarda 4000 kişi ölmüştü. Askeri yetkililer, terör ey lemleriyle bağmtılı olarak 19480 klşinin gözaltma a lındığını bildirdller. Bunlar dan 5674 'ünün hüküm giydıği kaydedıldi. Hüküm giyenlerin 2901'inin sol eylemci, 903'ünün sağ eylemci ve 276'smın bölücü oldukları bellrtildi. DPA'nın haberinde askeri mahkemelerin şimdiye kadar 83 ölüm cezası ver dlği, şimdiye kadar 14 ölüm cezasınm infaz edildigi, 20 olüm cezasınm da Temyızde bozulduğu kaydedildi. öte yandan Sıkıyönetim güvenlik kuvvetlerinin yaptıkları operasyonlarda aşırı sol ve aşın sağ örgütlere mensup 48 mllitanın yakalandıği acıklandı. Ankara Emnlyet Müdürlüğünden yapılan açıklama da, Ankara'nm Haskoy ve Kayaş semtlerinde «Halkı birbiri aleyhine kışkırtan ve silahlandıran» aşın sağ ve sol görüşlü orgüt milıtanlarının olaylarda kullandıkla rı silahlarla birlikte ele ge çirildigi bildirildi. Açıklamada yakalanan sanıkların 28'ln)n aşın sola mensup Devrimci Yol mi litanları, 20'sinin İse aşın sağa mensup militanlar oldugu bellrtildi. Sanıkların üzerlerlnde ve hücre evlerinde yapılan ara malarda çoğu toprağa gö(Arkası Sa. 9., Sü. 4 de) De Cuellar Kipriyanu ile görüstü ROMA, (a.a.) Kıbrıs Rum Yonetmu Lıden Spiros Kipnanıı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterı Psrez de Cuellar ile dun Roma'da gorüştu. Goruşmelerın «Yapıcı ve olumlu» geçtığı acıklandı. De Cuellar ve Kıprıanu'nun yıl ortalarında yemden goruşme kararı aldıkları bildirildi. Bır saat suren gorüşmeden sonra De Cuellar ve Kiprianu, Kıbrıs sorununun görüşmeler yoluyla olumlu sonuçlara ulaş(Arkası Sa. U, Sü. 8de) Ingiltere: Adaları geri alacağız BM Güvenlik Konseyi Arjantin'in geri çekilmesini istedi Dış Haberler Servlsi tngU tere ile Arjantin arasında Falk land adaları bunalunı sürüyor. îngıltere Savunma Eakanı John Nott, Falkland adalarını geri at maya kararlı oJduklannı, gerekirse savaşabıleceklerın soylerken, Arjantin Devlet Başkanı General Gaıtien de tngıltere'nin saldırıya geçmesı na llnde savasmaktan kaçınmayacaklannı bildırdi. Bu arada BM Güvenlik Konseyi Arjantm'in adalardan çekilmesini ön gören bır kararı kabul etti. Ancak Arjantin bu karara uymayacağını açıkJadı. Falkand bunalunında başka bır gelışme de adalarda bulunan sivıl halkın ve Ingıliz askerlerınln dırendığı yolunda. îngıltere parlamentosunun 1956 yılmdan bu yana oncekı gun yaptığı ılk olaganustu toplantıda bazı mılletvekilleri tara fmdan yuhalanarak, ıslanarak ağır eleştırılere uğrayan, ayrıca istifası da ıstenen Savunma Bakanı John Nott, dun Ingllız televizyonuna verdıgi demeçte Birleşmiş Milletler kuruluş sozleşmesinin, bır ülkenın topraklarını korumak ıçuı savaşımına ızin verdıgıni, banşçı gırışımlerden sonuç alınmaması halinde adalan geri almak için kuvvete başvurmaya kararlı olduklannı söyledı. Falklana adalanndaiı Güney Georgıa'da çıkarma sırasmda çıkan çatışmada Ingılız askerlerinin bır Arjantin helıkopterını düşürdugünü, bır savaş gemısinuı de tanksavar ateşıyle hasara uğratıldığını belırten Nott, 22 Ingılız askerirun daha sunra yenılgıye uğrayarak etkısiz hale getirildığını söyledı Nott, her iki taraftan yaralı ve olu olabıleceğını de ekled' Bunalimin sürrnesi uzenne (Arkası Sa. 9., Su. 1 de) "Kim, Kimdir Çavusesku: Doğu Blokunda değişik bir ses.. ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Nıkolay Çavusesku 26 Ocak 1918 tanhınde Scorni Cesti koyunde fakır bır çiftçi ailesinin uçuncü çocugu olarak dunyaya geldi Dokuz kardeşı vardı tlk oğre nımını tamamladıktan sonra daha 11 yaşındayken hayata atıldı. Bukreş'te çeşıtli fabrıka ve atölyelerde yamak olarak çolıştı O günlerde yaptığı îşlerden bıri de kundura tamırcılığı ıdı. Genç yaşfa komünist oldu. Romanya Genç Komü nistler Birliğı'ne ve Komünist Partisi'ne üye olduğunda henuz 15 yaşında bir ço(Arkası Sa. 11, Sii. ı dp) Calışarılar... Sorüla Sorutı an... • • « • • • • « • « • • • • • • • a * • • • • • • • • • • • • • • • • w Ingiltere de muhalefet iktidara ates püskürüyor Ahmet TAN büdiriyor U5NDRA, «Savaş Hali» yaşayan Ingiltere'de olağanustü top lantı halindeki Parlamento'nun ve Hükümet'in yanıtını aradıfı so ru şu: «Ûzerinde çüneş batmayan ülke» kartvızıtmı tarıhın çop tenekesıne atalım mı atmayalım mı?. İngılız resmı devlet kılavu zu'na gbre halen dunya'da tam 13 îngıliz sömürgesı bulunuyor. Ingılız bayrağı dalgalanan ve ı Kraliçe EUzabeth'ın gonderdiğı «Valiler» ile yönetılen bu duzene dönüşte askeri yö somürgeler «lngriltere Toprağı» netime yardımcı olmak do sayılıyor. Arjanün'uı işgal ettıği Palkğal bir işlevdır. Çünkü işleri zorlaştırmak değıl, feo land Adaları da bunlardan bilaylastırmakta «sayısız ya n. Inglltere'den 13 bin kılomet re uzakta GUney Vanmkürerarlar» bulunmahtadır. nin yanındakı bu adalarda 1800 Bununla birlikte siyasal İngiliz yaşıyor. 149 yıl önce îs açılmanın ekonomık olanak panyollann elmden almmış olara bağh bulunduğunu da lan Falkland Adaları, Arıantın' yadsımak olasızdır. Eğer in bumunun dibınde. Ada halTürkiye'de (dar kapsamh kı her bakımdan ulaşım, haber da olsa) çok partili re/imi leşme, yiyecek ve gıyecek bala mından Arjantin'e bağımlı. ••• Uzun süreden beri Falkland' (Arkası Sa. 9., Sü. 3 de) hlar «An» Vstan»dan hiç ilgl (Arkam Sa. I I , Sü. 7'de) YOL HAZIRLIG1 Ingiltere'nin Malvinas (Falkland) adalarını Arjantin kuvvetlerinden geri almak için gönderecegH filo bugün >ola çıkıyor. Resimde filodaki gemilerden HMS Hernıes adlı uçak gemisine Portsmouth donanma üssünden malzeme ve araçlann yüklenişi görülüyor. (Foto: APa.a.) Ulusu, Güney gezisine cıkıyor • Bugun Adana'ya gıdecek olan Başbakan Adana'dan sonra Mersın, Hatay ve Iskenderun'da da ınce lemelerde bulunacak ANKARA, (Cumhunvet Bürosu) Başbakan Bülant Ulu su bugun ınceleme gezisine çı kıyor. Adana, Mersın, Hatay ıjlert ile Iskenderun bölgesinl kapsayan ınceleme gezisine çıkan Ulusu'ya Tanm ve Orman Bakanı Sebahattm özbek ile Koy Işleri Bakanı Münir Güney de eşlık edecefc. Bugün Adana'ya gıdecek olan Başbakan Ulusu incelemelerlnden sonra salı gü nü Mersin'e gidecek. Çarşamba günü tskenderun ve Hatay* da incelemelerde bulunacaic, Ulusu perşembe günü Ankara' ya dönecek. •^•.• m m " . " , • • • • • • • • • • • • •"• • • a *^m • * • • • • • • • • • • • * * • • •"• • • •*•*•*•*•*• BUGÜN 9. SA YFADA olayların ardımbki e Sertlik... Türkıye'nın önünde iki yol var: Ya «Demokrasi Takvimi» ile oelirlenen prog ram zamanlamasıyla uygulanacak ve normal Anayasal düzene geçilecek, ya da isivılleşme' suresinde olu$acak iç ve dı? engeller ülkeyı başka çozum vollanna sürükleyecek Bu bakımdan sabırsızlık gostermekte yarar yoktur. Demokrasi takviminın uygulanmasında ve Anayasal Erdem: Orkestra şefimiz ÖzaVdır Haber Merkezl Malıye Bakanı Kaya Erdem, Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'ı or> kestra şefıne benzeterek, «BU zlm başanlı olmamızın ana nedenlerinden birisi de orkesf ra şefimiı Turgut Özal'ın tüm ekonomik karar mekanizması unsurlarını ahenk içinde idare ctrnesindendir» dedı. Erdem, kambıyo sımrlamalannmın ekonomidekı iyilesmelere paralel olarak asgari düzeye indirilecegini büdlrdi. Maliye Bakanı yabancı bit ajansa verdiği mülakatta. orkestra'nın uyum icinde çalıştığım, Para Kredi Konseyinin her hafta düzenli bır şekılde toplanmasının bunun bır kanıtı olduğunu behrttı B;> kan faiz oranları ile ilgılı olarak şunları söyledi: «Şimdiki faiz oranlarının ta sarruf sahiplertne pek vardırn cı olduğunu zannediyonım, çün IFO yfizde 50'Ilk faiz net grelir olarak yüzde 37 demekür. Enl lasronun ancak 1981 nisanuıda yüzde 27'e bıdifin] düşünürse niz. o zamandanberi faiz nran lanmn tasarruf sahipleriııin te hîne olduğunu anlarsmız. Sanavlcllerin şikâyetlerlnln temelinde vatan Rerçek ^u: son 30 ya da 31) vıldır \Ü7.de !M) ticari kredi ve vÜTÖe 10'da öz kavnakları ile is görmeye alışmışlardı. Ba çnk normal Wr dengedir. îjüphesiı bu bir denge.yf terclb edivorlardı, çün t â dlyellnı td enflasyon oraıu yüzde 40 Iken tlcar) bankerlerden yüzde 20 faizie borç alıvorlardı. Şimdl şikâvet edlvorlarrtı. Çünku çok uzun sure çok kolay kazanmaya alışmışlar. Ozel sektörle yantığım her toplaııtıda onlara taız oranlartnm hir parça dıizeleee ğîni an!atma\a çalışıvorum.» Yankı dergısıncie yaymlanan ^nulakatmda Erdem gerçek çozümun «daha fazla özkarnak ve daha az borç kullanmak oldu(Arkası Sa, 9., Sü, 2 dei
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog