Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

• 4 NİSAN 1982 ** ** Cumhuriyet 9 İNGİLTERE (Baştarafı 1. Sayfada) bulunduğu bildiriliyor. BBC’nin bir başka haberine göre Falkland’da önceki gece silah sesleri duyuldu. BBC redyosu Arjantinlilerden kaçmayı başaran bir Iki İngiliz askerinin ormanlık bölgelerde adada saklandığını bildirdi. Arjantin gazeteleri işgal sırasında şiddetli çarpışmalar olduğunu her Iki tarafın da kayıp verdiğlni ölenler arasında bir Arjantmil teğmentnin bulundu. deniz ğunu yazdılar. tşg5lden sonra teslim olan 80 dolayında İngiliz askeri ise bir uçakla Uruguay’a gönderildi. arasında sekiz Grubun kadin çocuk da bulunuyor. ve İngiliz askerleri daha sonra bir otele yerleşttrildiler. a.a’nm haberine göze İngiliz donanmasına bağlı bir uçak geınisiyle olduğu samJan bir nükleer denizaltırun Arjantin kıyıları açıklarında gö rüldüğü de gelen haberler arasında. TEPKİLER Bu arada Ankara, Palkland adalarmın Arjantin tarafından Işg5l edilmesi ve bunun ardındarı İngiltere ile Arjantin araSında başgösteren geruinıl üzüntü ile karşıladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, adalarınm ilhaki» ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptl: Tesvik türlü ça. ümid et Tanık eski polis ödeme olmasını üzüntü Ile karşılıyoriiz. tarafm da barışın Her lid korunması Için her bayı harcayacaklarını mek Isteriz, dedi. (Başta •iı 12. Sayfada) verileıl güç ise, bizi rehavete ııevketmeslıı. Aslında ülkemizin Beyaz Saray Basın SözcUsü Larry Speakes, ABDnIn Faikland adaları sorununa BM GUverıJfl Konseyi ve diğer ulus. kuruluşlar aracılığıyla barışçı bir çözüm bulmaya çalıştığını ve Başkan Reagan’ın konuyu sürekli izlediğini açık. ladı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Dean Fischer ise, bu anlaşmazlığa son vermek ama cıyla zora başvurulabileceğinı belirtti. Güney Amerika ülkelerinden Brezilya, Peru, Ekvator ve Bolivya, Arjantin’in Malvinas (Falkland adaları) fizerindeki egemenlik hakkından yana çıkarken,adaların işgsi edilmeSine resmen arka çıkmaktan kaçındılar. ler dengesi açığı sorunu öneminl sürdükmektedir’. dedi. Akgüç, ihracat kredilerinin amacı dışında kutlanılmasına yönelik önlem. ter üzerinde de durdu ve, önlemler kredilerin paiıaiılandırıimasına yöneIlk olmamalıydı’. dedi. SORIJLAR YANITLARI Iskeçe Öte yandan, 1872 yılında Os. manlı devleti tarafından verilen tapuların geçersiz sayılma. sı Ankara’da tepki ile karşılan dı. Dışişleri Bakanlığı Sözcü. SU Büyükelçi Naami Akınıan gazetecilerin sorusu üzerine şunları söyledi: geçerli tapulara dayanarak uzun yıllardır kutlandıkları topraklara devlet ma k olduğu gerekçesiyle el konniak Istenmesi karşısında tnkanlı köylülerinln İskeçe mah kemeslnde açtıkları dava soy. 1. Sayfada) sında 180 parçaya bölündü. (Baştarafı Toplantının soruyanıt bö lümünde, Tt.TD Başkanı Pakdemirli 100’e yakın $0Juyu yanıtladı. TIJD’a yapı lan başvuruların girişte görevli dört uzman tarafın dan ön değerlendirmeye ehndığııu belirten Pakdemir 11,«Bu arkadaşların verdi. ğl cevaptan tatmin olmayanlar, Başbakana da gitseler sonucun değişeceğini sanmam’. şeklinde konuştu. Pakdemirli, sanayicllerden başvurularını randevU alarak yapmalarını da istedi. yılda 45 bin dosyayı soııuçlandırdiğını anımsatan Pakdemirli, geri döneııierin sa yılan l000’i geçmez. dedi. Merkez Bankası Yardımcısı Ibrahim Kurt ise, sanayicilerden gelen bankalara yönelik eleştiriler konusunda açıklama Başkan eTürldye tüm uluslararası uyuşmazlıkların barışçı yollardan çözümlenmesi gerektiği daima savunmuştur, Bu görüşünti açıdan Falkiand meseieslnde kııvvete adaları başvurulmuş Prof. Kaynarın tIr? BIz 1961 Anayasası’nı ya parken. 1924 Teşkiiatı temel ilkeEsasiye sinde,, avrıldık. daşlarımız aleyhine sonuçlanInıştır. ğından mahkemenin bu kararı. mektedir. Bununla birlikte, söz konusu pulardan nın dayandığı unsurlar hiflnme toprakların başka, soydaşları. Gerekçesi henüz açıklanmadı (Baştarafı 12. Sayfada) yaptı. Kurt, pıılsuz senetlere de ismi. nat mektubu komisyonu tıyguluyorlar>. şeklindeki yakınmayı, ge rekir. Ancak bizim elimizde de bankaları bundan vazgeçirecek birşey yok’. diyerek karşıladı. Anayasa (Baştarafı 12. Sayfada) Görüşler, alınacak eski isimleri poriamenterlerin arasında sürprizlere rastlonmayacağı,kim olursa olsun. belli bir görüşün aktarıiabiieceğinin edinilen bilgiler düşünüldüğü arasında bulunuyor. Bilindiği gibi. Milli Güvenlik onseyi’nin 13 ŞuK bal 1982’de yayınladığı 85 numaralı kararında, Ko misyon başkanlığınca söziü veya yazılı istekte bulunulmosı halinde, yeni Anayasaya ilişkin konularda yönetici olmayan fesh edilen siyasi parti üyelerinin bir partiye atıf yapmadon kişisel olarak görüşlerini bildirebilecekiori öngörülmüştü. mıza alt olduğunu gösterir ta. bu hususı, kanıt layazı resmi belgeleri ile Tarım Bakanlığının oııaylı bir Topog rafik haritası da bulunmaktadır. resmi belgelere Bütün bu aleyhine tecelli etmesinden, mahkemenin sadece iskeçe Ta. nın i)airesi’nin «gizII» raporunu gözönünde tııttuğıırııı ortaya koymaktadır. Soydaşlarımızın avukutlarının savunma haklarım kısıntısız kulianal>llmeleıl için bu raporun kendilerine veması da bu hususu doğrular ni. rağmen kararın soydaşlarımız ilgili Yunan Anayasast Millet Meclisinl, Büyük kullanan egemenliği organlardan sadece biri olarak gör melctedir. Ve bunun yanında çeşitli organlar getirmiştir. Egemenlik bu çeşitli organlar eliyle kullanılacaktır. Kişisel düşünceme göre. bu durum devlet gücünü zayıflatn,ışt,r. Karşılaştığı. mız bunalımlarda bunun etkIsmi de görmekteyim. Atatürk’ün bu konudaki dilşüııcelerinl benimsiyorsaic. 19R1 Anayasası’nın hiikrufInde gösterdiği rilmesi talebinln reddedilmiş ol. teliktedir. bu çeşit Il organlar yerine sadece Bil yük Millet Meclisi’nl egetek bir or menliği kullanan gazı haline getirmeliyiz. Su Savunma hakkını da hiçe bu yarak alınan mahkemenin kararı, Batı Trakya TiirJ<üniin hakları söz konusu olduğunda beil bir politik uygulanıaya ln adaiet dahi alet edileblleceği. nin ibret verici bir örneği olarak rörülmektedir. nu belirtmek latiyorumı Biz halkın kayıtsız şartsız bir kullanabilecek yetenek ve nitelikte olduğuna Inanıyorsak, onun seçtiğj Büyük Millet Meclisi eliylrı egemenliği kullanmasını ilke olarak benlmsemer”ıiz gerekir. izlemekte ve adalete leke süren kararın bir üst mahke. bu mede düzeltileceği umudunu halen muhafaza etmek istemek yük bir dikkat ve Türkiye bu gelişmeleri bil. yapın Okusa (Baştarafı 12. Sayfada) diyerek, eski yerine tedir. Soydaşlarımızm mühidyet ve mahkemede savunma hakları. sıtlanmasının yarattığı ciddi dutruma hükümetimiz Yunan hükümetlnindikkatini çekecektir’. geçti. Avukatın sesi sessiz salonu doldurdu ..Annesinl. babasını tanırım. Iyi InsanJardır. Tlcp kefillm kefaletle bırakırsanız ben mahkemeOna ben ye getiririm. derken. kefitim. terini heyecanlı heyecanlı Akdeniz üç ekiple koştuğu turda sporcularımız başarılı sonuçlar alamadılar. etapta hem birey Son sel, hem de takım klasmanında birinciliği garantileyen D. Almanlar etabı Türk bisikletçislne vermek için oldukça çaba harcadılar. Bu etapta önce Kazını Asma, sonra Faik Yağcı, daha sonra da Nurettin Kirpiksiz gruptan kopup öne geçtiler se de kürsüye çıkacak başarıyı zösteremediler. (Baştarafı Sporda) (it), (B) ve Ümit olmak üzere nın Hukuk ve Insan Hakları ilkelerine aykırı bIr şekilde ki. Ankara’da (Baştarafı 57 Gol mü tu. Savunmada Ali Çoban ile Fatih, ileride Raşit takımın en iyileriydi. Maçı yönetmekle görevil düdük çalmakta rekor kır dı. İlk 45 dakika içersinde her Iki takımın bir iki sonuçsıız birIki atağın geliştirdiği sertlikler hakimdi. yanısıra Fenerbahçe’nin 2. yarıöo yaptığı iki oyuncu değişikliği ve Galatasaray’ın son dakikalordaki atakları sonucu takımlar kazasız. be değştirmeyince losız ve golsüz maçta puanları bölıiştüler: 0ü. (Baştarafı Sporda) Pazar oyun cözüm!eri MATEMATİK OYUNU Eksik rakamları şu yöntemle bulabilirta: (KoLaylık sağlamak ıçin der satırı nufllaralayallfl1.) 1 *1* İİ 3*2 *3* 3*2* *2*5 ‘Il Iv v Vİ 1*8*30 111. satırdakl son rakamın «O»OldUğUnutabnıin etmek ko laydır; çünkü Vİ. satırın « sonuncja0» vardır. Şimdi de 1. satırın sonundaki yıldızın ne olduğunu araştı. ralım: «2»yle çarpılınca sonu «0» olan ve «3>;le çarpılınca da V. satırın sonundaki sonu «5» olan sayıyı ancak bu sayı verebilir: 5. IV. satırdaki son rakamın da «O» olduğunu anlamak (111. ve Vİ. satıriardakt ItOlaydır sondan bir önceki rakamlara bakLnız). İİ. satırdaki yıldızın gi rakam olduğunu bulmaic bu sayı «8» pek zor olmalıdir, çünkü «t5»le çarpıl. dığında sonu «20»yle biten bir sayıyı ancak bu rakam verebiUrsatır). <IV. ilk 1. yıldızuı s4s gbriirUa 1am Tamzop, Dono Acorbaş. Niyazi Kürşat Toker. Mahmut Saçın. Özgür Akçün, Osman Hacıosmonoğlu, Haydar Özen. M Erdoğan Batum, M. Ah Albayrak, İbrahim Deniz. Hakkı dorda diğer bekledolaşan Selahattin Hacıosmanoğlıı, kenstılar. venlerin arasına Gökçam, Ali Ihsan Akbaş. Gür Ve yargıç başka bir davasen Şahin. Sevim İşbilir. ya bakmqk için unübaşire Coşkim Incekara, A. Tayfun emir verdi. Cemal Osman Yılmaz, Ozaras. .Obllr davalılar gelsin.. Aysel Kazancı, Soba. Mübaşir bütün gücüyle be hot Hacıosmanoğlu, Ali Vedat ğırdı: Aktunç, K Bülent Serttoşı, Ne. Mustafaaa.... .Ha,anrın, zahcıt Mora, Hotice Nilgün gelslnnnn.. Uğur. Adnan Kahiroğullorı. Fahrettin Ergüven, Halil Emek. imdat Avşar. Halil Cengiz, (Baştarafı 12. Sayfada) Mehmet Binboğa AlI 1laydor değerAli Öz duklan potansiyelin Doğan, Mustafa Şahin. belirtildi. hal,, Emirhan Güçlü. Hikmet lendirilemediği ve mevduatlar açısın Demir. Yalçın Atılgan, Aslan Kredi dan da bu bölgeler aleyhine Bağcı. Şerife Yurtsever, HOsevur(lengesizliğin sürdüğü yin Teretoğlu, Merve Pekar. gulandı. Necmi Şimşekar, Özer. Sahir Kaik’nmada öncelikli yörelerdeistihdam Sorununun incelendiği raporda. Iki cn’un üzerinde işçisi bölgedeki «Bile çarpıldığında lUc olan iş yerlerinin %73’ünün Çünkü olan bir sayıyı an kamu. % 26’sının özel iş yerakamı «3>.’ cak «4» rakaıru verebilir (IV. ri olduğU. işçilerin ise % 8T sinin kamu iş yerlerinde satır). Bu çözürnlerden sonra geri istihdam edildiği kaian bilinnıezleri yerlerine Ito vurgulanıyor. Bir işçiye kadar iş yeryabiliriz. Bulduğumuz sayıları ieri toplamı alındığında ise çarpmamız yeterlidir. Ve sa işyerlerinin ortalama büyük nuç: IÜğÜ 8 işçiye, kamu sektörü 415 için 27 işçiye düşüyor. 382 Raporda daha sonra 1981 830 yıh fiyatları ile bir kişiyi is 3320 tihdam edebilmek Için köy1245 de ortalama 5.983.885. kalkınmış yörelerde 8.357.223 ii158530 genelinde raya ve Türkiye OYKÜ KURMACA 5.204.997 liraya ihtiyaç oldu ANKARA ANARAK vurgulanıyor. ARKANA KARANA ARAKAN KAN ARA KARA AN. 1. Sayfada) siiiyordu Sonra yargıç sanı klar hak kmda kararını verdi. 5000 Şerafettin’in lira ile kefaletle serbest bırakılmasını uygun bulurken. diğer iki sahallerinin fliğın tutukluluk devamına karar verdi. Ve edliye koridorlannı üz gün bir anne. baba. sevinçtl bir diğer baba doldurdu. kartSanıkların akrabaları DPT AŞK GEMİSİ Kadınlar K, Erkekler de E olsun: KKKKEEEEEKK EKKKEKEEKKEE E K E E K K E. OKUR OYUN okununca Tersinden da aynı olması. ESANLAMLI 1. RADYOAKTtV2TE 2. MEVZUBABtS 3. KOORDİNASYON 4. 5. ifadeye taraflar bir diyeceKlerinin olmadıklarını bildirdiler. mizde çeşitli anlamlari varSanıklardan Adil Öner en büyük kidır. vekili Selahattin Solakoğlu yamct 1919’da yurt düşman talebi üzerine soruldu: düştüğü işgali altına .6m kendi Isteğimle Emni. zaman kopmuştu. 0 kuyarnette ‘<yel teşkilatından ayrıldım. bile bir anayasanın ve mir olmam gerekiyordu, yap. madılar. Bit nedenle ayrıldun. seçilrnfşbir de bulunmayan bazı polislerin Slci] yoluyla emniyet teşkllatm hunali‘nı icin. gerekli olduaşmak imzası da açılmış olabilmekte. dan ayrılmış değilim. Gerçeği Atatürk (lir. Bu nedenle bu yer gösterinanmıştu. ğuna konuşmak gerekirse emnlyette Bağımsız Türkiye Cumhurimede hulunmadım). dedi. tüm soruşturmalarda hua<usunsuç olabileceği yapılan su yett’nirı kuruiuşurıdcıki Iskence yapılıyordu. Ben bu duruşma hakimi tarafından ta tarihleri saptamak yararlıolayda işkence yapıldığını görüzerine ta. nığa hatırlatılması dır: 13 mart mediin. Ben de vapmadım. nık bu kez: Meclisi Mebusarı Fstanhuldaki I Soruşturmayı lk önce bIz yöneYer ıcOiayı hatırladım. bizden çalıdüşman isoali altında göslermeye gittik. Ben polis oto tiyorduk. Daha sonra alındı. Hasan Ceylan’ın ekibiqerehçesivle şıfamavacağı arkadaşsunda kaldım. diğer ne verildi. Bu ekip soruştur. kendi kendini doğıfrnıştı. An.lar yer göstermeye ilişkin mayı kendisi yaptığı içlıı biz kczra’da Büyük ?ılillet zabti tuttular. Ben de Imzaladım.> soruşturma yerine dedi. Tanıktan bu beyanlarınin Meclis( açtIm 23 nisan. 1920’Bu nedenle Hasan 2 hangisinin doğru olduğu yeni giremiyorduk. de .çercekleştirilrrıiştir. ve Ceylan soruşturmayı yürüten den soruldu: mayıs 1920’de meclis, arkadaşlar bu olayın sanıkları. (Az evvelki beyanlarim yan devletin örgütlenmesi için mıdır, Ben na işkence yapmışlar ü, anlaşıldı zannederim. diyemem. Ancak emni. ilk yasayı kabul etmiş. 20 birşey sorgulamaların ekip halinde ya ocak Teşkilatı yetlerde işkence yapılmaktadır. pıldığını. bu işin bir ekip Ben de istemeyerek bazı Kanunu yürürlüğe girEsasiye işolduğunu Ifade tutanak çahşmaeı keıice olaylarına katıldım’. de mistir. larına IsInı açılırken e şahsın clt. Tarihler arasındaki sorgusliflu yapmayan bir şahTanık Ekrem Özbe’ntn din vaki.lik altı da imzaaıntn açılmış olabi Ve Mustafa çarpıcıdır. lenmesinden sonra öbür tanık Kemal Istemiştim. leceğini söylemek Paşa’nın Ulusal Egelar dinlendi. Duruşma ileri bir yer Ancak bana okııduğunuz menlik takvimi böylesine tarihe ertelendi. gösterme tutanağının hızlıdır. Hızlı bir tanziminde buiundum. Yer gös ben de Sayın Olduğunu bildiğimiz terıneye gittik. Aa evvel de beSadi Frmak’ın bu takvtmden gibi ekip otosunda kal lirttiğim 1. Sayfada) (Baştarafı dini. Ben şoför değilim. TelsI7 bn 57 milyon dolordo kaldığı hnherlj olduğu kuukusuzdur. 27 mayıs 195O’dan sonra Için ekip konuşmaları yapttğım gözleniyor Aradaki fark daha da yani Anayasanın halk otosunda kaimıştım. Diğer çok TürklyWnin bu ülkeden oyuna sunulması. bir yıl iki de zahtı yaptığı motorin, fueloil gibi av oibi k7sa bir sürede di. petrol ürünleri ıthalatından koy perçe Soruldu: atŞtmdl bana göster l’ieşmisti. naklanıyor. Salt bu kalemlerin diğinlz ve isminin Metin Özen Bir ülke bir devlet uzun söylediğiniz sanığı ithalatı 170 milyon dolara ula Süre Anayasasız olduğunu yer göstermek için görüşmüŞ’ şırken, Orta Anadolu yönetilemez. vasczmızın bir Temel tük.>. dedi. Rafinerlsi•nin aksomı icin ya gün önce tüm boyutları ile makina «POLISİN puan ithalat da 62 milyon .sagtanıp halk oyuna sunu 1Soruldu: ‘<Bir cinayet oldud masi gerekiyor. Danışma ğunds telsizle anons yapılır. dolar olayında. Ihracatındokl Türkiye’nin Meclist’ndeki Bütün cinayet masasında gecikmelere gerevliekipler olay mahalline gi bulmak başlıca grup ise limon ve man inandırıcı gerekçe derler. Cinayet masasının ekip daima gibi narenciye ürünleri. zor olacaktır. Danışma teri cinayet olaylarını görürler. Bunu pamuk ve bazı modenler kleclisimizirz tarihsel Böylece cinayet olayının gerceklerimizi de izliyor. Gectiğimiz yılların ekihe bIr masadaki soruşturınası temelilkesi savrnası rakamlarınabakıldığında da gerekir, verilir. Biz öldürme olayının Bir ülkede kıvçımetleri aş. ihracatıRomanya’nın mahalilıli biliyorduk. Şoför de bir artış eğilimi mak icin hotk oyuna dayalı nın sürekli olay mahaillnl biliyordu. Bizi şoför olay mahalline götürdü. gösterdiği gözleniyor. 1978 yı Anayasa yol göstericidir. Sanıkların tarifi üzerine gitme linda 174 milyon dolar Olan bu dik. Buna da gerek yoktur” ülkeden ithalat. 1979da 234 ve dedi. 1980’de de 253 milyon dolara Soruldu: «Türklye’deki p011ulaşıyor. Türkiye’nin bu ülkeye sln kanasitesi, eğitlmi bu ihracatı ise sürekli iniş çıkışduğundan biz olay mahalline (Baştarafı 12. Sayfada) lar gösteriyor: 1978: 74. 1979: sanıkların tarifine gerek kalma £ Ceyhan’ın ve çevresinin 38 1980: 7i milyon dolar. dan götürmekteyiz. halkın, fakirzengin farkı gözet deSoruşturma yapıhııaktadır» böyle ORTA ANADOLU meksizln hepsinl boğrıma bedi RAFİNERİSi sıyorum. Bugüne kadar hep Soruldu: ‘<Yer göstermeye Türkiye ile Romanya oranın halkın hagiderken karakola giderken isteği doğrultusunda ça dakl ekonomik işbirliğinin en evrakını zırlık almanııştık. Kırıkkale’dekl iıştım. Gördüğüm kadarıyla hiç Öyle hatırlıyorum yer göster büyük projesi bir teçhizat ekslkllğl olmayan Orta Anadolu Rafinerisi. 200 meye giderlcen bir kaç ekip Devlet Hastanesinde, halka hIz uğrayip milyon dolarlık bir maliyeti met gitmiştik. Başka ekip edecek başta doktor olOlan ve Romen kredisi Ile almış olabilir. dedi. mak üzere sağlık personeli Sortıldu: gostermelere gercekleştirilen roje. Yumurtalık sıkıntısı eklimektedir. Örnek vep ç gtdllirken umumiyetle cerahim ton getirilecek ham petroıün recek olursak bunlar Ceyhan’a evrakı götürillür. Sanık işlenerek Orta Anadolu’nun bir kadın bulunıır. Anlatım zabta anlatımda doğum mütehassısı, akaryakıt ihtiyacının geçirilir. Daha sonra da bu kulak, burun. boğaz amaçlıyor. yapan karşılonmasını olayın soruşturmasını mütehasSısı ve en önemlisi de bIr rönt tamamlanmış alan rörcvüler bu anhıtımla gen mütehassısıdır. Bunlar cerahim evrakında gözüken olayın ve halen montajı süren prale. ilçede sağlık tarzı cerevanı karsılaştırilır. nin bu aşamada karşı karşı gIderilmedikçe hizmetlerinin arzet. ya aızedin yeterince yapıldığı Bir tutarlılık bulunduğu başlıca güciük. Bir medlği araştırılır. her iki ülkenin de bulamadığı söylenemez.a dedi. tutariilık sanıitın bn olaya Dr Közım Mutlu, Devlet Has yoksa ve üçüncü ülkelerden katılmamıs Olduğuna kanaat tanesinde bir saatlik ücretsiz sağlanmani gereken bazı makina okgetirilir. Ben bu olayı sami için gereken 70 milyon muayene sisteminin hastalara hiç bir yarar sağlamayacağıdolar dolayındaki finansman. söylüyeEsener 1984 yılında bitirilmesi öngö nı da sözlerine ekledi. Ve esabahın erken saatlerinde sıra (Baştarafı t Sayfada) rülen rafinerinin colışabllmesi kapmak Için Devlet Hastanesimentrı çıkmamasına karşın için montajın tamamlanması ne doluşan hastaların bir kısmı toplu sözleşmeleri biten yeterli değil. Cünkü projenin bam kamu iktisadi teşebbüsrafinerinin hastaneye ait bir köğıtla birikinci aşamasında ilkte bize yolianırsa biz seve lerinde çalışan işçilere petrolün kurulacak işleyeceği seve muayene eder ve ücret avans uygulanmaması Için bir boru hattı ile Yumurtalık’de olmayız telefon Ile emir verildiği 1 ton getirilmesi gerekiyor. fade ediliyor. Şimdilik hattının inşası boru TÜRKİŞ’TE TEPKİ ihale aşamasında. TürkBu gelişmelerin. BARAJLAR İşte büyük tepki yaratma12. Sayfada) (Baştarafı Ekonomik işbirliği alanında önceki al gün üzerine, !ktlsadl işler Komisyonunun eyrıca 2 boral prolesi var. Bun Genel Başkanı Türkİş iardon Ankara dolayında yapı salı günü yapacağı toplantıda İbrahim Denlzcler ve üst ise, Türk Ticaret Yasası. delacok Kapılukoyo Barajı l düae3rdekTürkİş yetkilileri, nizde Can VS mal koruması ile üzerinde ilke anlaşması prolesi Kaya ErMaliye Bakanı sağlanmış durumda. Açılan iha ilmonlar yosasındaki değişiklik dem’le görüşme yaptılar. leyi Romenler kazandı. 30 mil ler ele alınacak. Ayrıca. Türktş İcra KuruDanışma Meclisi Genel yen dolara malolacak boral 51 çok lu. işçiler açısından rulu’nun 5 Mart pazartesi Iki ünlteden megovat gücünde hassas görülen konu Ile ilsaat 14.00’dekl birleşiminoluşacak. Yine Romenierin ilgi günü gili olarak Sosyal Güvenlik de ieridlğl Adıgüzel Baraji’nın ise de önceki gün geçici komisyon BakanI Sadık Şide’nln tarafından geri alınan eToprak henüz tizibliite çalışmaları katılmasıyla toplandI. Side, ve Tarım Reformu Öntedbirier Türksürüyor. kararname olayını Bu iki barajın dışında Romen Yasasına gecfcl madde üyelerine İş tcra Kurulu hakkında yasa tasonsıs larIn üzerinde durdukiarı bir ekıenmesi tüm ayrrntısı ile anlattı. nın ele alınması bekleniyor. Gerek İcra Kurulu’nda. başka proje de Tekirdağ Sagerekse Maliye Bakanı ray Llnylt lşletmelerlnln E Kaya rdem Ile yapılan (Maden yotaklorırıın prospeksiyon gürtişrnelerde. toplu sözleşme iş?etlleblllrilk tesbiti) çaiışmaio leri biten işçilere avans ri. Romenler Ereğli Demir uygulamasına devam edilmetesislerinin kapasitesinin 2 Ceiik yabancıÇok acele st savunuldu. milyon tona çıkarılması projeya kiralık daire, 5 oda, Prof. Bakanı Çalışma al için de teklif hazırlıyodar. kömür kaloriferli. Esener ve Turhan RORO TAŞIMACILIĞI Osmanbey Küçükbahçe kabinedeki Bakanlar da, yebazı Devlet Başkanı’nın BükreşSok. Park apartmanı kararnamesine ni avans teki temasları sırasında iki Ol222 peşin Isteğimiz var karşı çıkarlarken, yüzde 10 ke arasında RoRo dır. Tatil günleri dahil artı 3 bin liralık avans taşımacılığına anlaşmanın da ilişkin bir 1015 arası görülebilir. kararnamesinin halen imzalanması bekleniyor. Kösyürürliikte olduğu için tence Ile Trabzon limanları ara ııygularıması gerektiğini sında Işleyecek RoRolar Kukaydediyorlar. rey Avrupa yolundan Orta Da Ayrıca. avans uygulamağu’ya yapılan TIR taşımacılığıslnln entlasyonu nın Türkiye’nin Batı yakasında savlarma karşı son körüklediği meydana getirdiği yükü hafifle çıkarılan yönetmelikle. çok tecek fazla işçiyi kapsayan Anlaşmanın bir özelliği Re Işyerlerininoplu sözleşmelerit Ro’iorla yalnızca nin Yüksek Hakem Kurukonteynerierinr’ olması ve kan taşınacak lu’nca öncelikle ele teynerlerin Trobzon’don sonra alınmast sağlandı. Türk TiRiorı ile yoluna devam etmesi anlaşmaya göre, her Ro.Ro’nun taşıyacoğı 100 kon Suay Atik teynerden 881 Türk TİR’ları, 12 al lee Romen TlRian tarafın(Keleş) don götürülecek. SAĞLIK ANLAŞMASI ile Sağlık ve Sosyal Yardım Sa Mustafa Atiıı kanı Prof. Kaya Kılıçturgoy da Evlerı4tler Evren’in beraberinde RomanSerısizliğln 2. yılında ..eni. sevgi ve özlemle anıya’ya gidecek. Kılıçturğoy’ın 3 Nisan 1982 “otuzTürkiye ile Romanya arasında EŞİ ve AİLESİ KİLİS sağlık konularında yapılacak (Cumburiyetı 2381) bir onişbirliğini düzenleyen loşmo Imzoiomaaı b.ki.niyor. rumen huzurda bulunan sanıklardan Metin Özen ayağa kaldırıldı ve kendisine gösteril clt. Dosyada mevcut yer göster me tutanağı okundu. Soruldu: şimdi bana gösterdiğiniz sanığı hatırlıyorum. E’m niyette yer göııtermeler açıkça konuşmak gerekirse şu şekilde yapılmaktadır. Umumiyetle göstermeye birkaç kişi gider. Tıttanak tanrIm edilir. Ancak imza açılırken yer gösterme <Baştarafı 1. Sayfada) rum. Yer göstermede bulunasla madım. Sanık Metin’in ıtmiarı cerahim evrakı uygun hatırlamı luk arzediyormuydu yorum. dedi. . GÖZLEM aSıkı Evren in Ucretsiz ratmıştır. Sıkı para politikası. ABD’de. işsizlik 0 ranmı görülmedik biçimde artırmıştır. Kapitalizmm kalesinde işsizlik oranı yüzde dokuza fırla mıştır. Her onsekiz zenciden b!ri işstzdir. On mil yon Amerikan yurttaşı iş aramaktadır. Ya İngiltere? İngilizlerin başı önce enflnsvonla belaya gird!. şimdi de ada işgali nedenlyle faşist Arjantin cuntası Ile.. Bakalım. bundan sonra ne olacak? Uygulanan ekonomik modele. Bayan Thatcher’In partisinde bile karşı çıkanlar var. Eski Başbakanlardan Heath bunların başında geliyor. Bu ekonomik model belki Amerikan ve tngiliz ekonomilerirıde bir ölçüde basan sağlar. diye diiştlnülüyordu. Bu bile olmadı. Hale dünya petrol bütün ekonomi«1974 szçrarnası» fiyatlarındaki teri altüst etti. Türkiye gib!. ekonomisi, geniş ölçildedış yardıma bağlı bir ülkede bu modelin geçerli1> çok kuşkuluydu. Bu kuşkuyu dile sermaye siz sözcülerince. «Efendim yayınlar yapıyarsılnuza dtye suciamalarla karşılaştılar. Sonra «Baska varsa göstersenlzes alternatif gihisirıden yoktur, sorular da soruldu. Elnvılarla, armutları blrhlrlne karıştırınamak gerekir. Türkiye, bu ekonomik bunalıma, sosyalist bir model ile ya da «devletçl» bir sistem Ile gelmedi. Varılan nokta. 1950’lerden bu yana sistemi, Ile gelinen uygulanan «dışa bağımlı kapitalist noktadır. Bu yüzden. bugünkü modeli baskalarına dönüp. «Baska caresi var mıydı’?» savunanlerın. ama. bakmasınlar hani kusura diye sormaları, türünden «yavuz hırsıym, ev sabibini bir ylIzsltzTflktür. Evet çare? ve «devletçia politikaCare. <qılanb 1930’larda diz. Bu. Atatürk’ün uyguladığı ekarıomtk modeldir. Bu yüzden yüzdeyüs yerlidir, daha önce ııT7rş’ılanmıstır ve sonuç da alınmıştır. Diyecekler ki: Dünya. 1930’lerm dünyası değildir,.. Doğru, değildir. Böyle olduğu tçifl Türkiye’nin 1950’lerden bu yana bağlandığı dış ekonomik 0daklar, Türkiye’yi döne. dolaşa böyle bIr noktaya Şimdi. getirmiştir. Bu, bir «dış borç kapanıadır. Bu yüzden seçeneklerimiz bir içindeyiz. sınırlırlır. 1930’larda Türkiye’de «nlanlı devletelVk» uygulan’rken çok partili hayat yoktu, toplu dozenl yoktu. petrol fiyatları bu denli yüksek sözlesme V80’lerde «serhest piyasa ekonomis!» var ama bütün işveren cevreleni, siyasal özgürlükleri kısıtlamak. grev hakkını sınırlartiak icin ellerin den geleni yapıyorlar. Böylelikle. ekonomide 11hem liznıt sa vtınııyorlar. ancak siyasal özgürlüklerde hiç de «liberal» olmuyorlar. Sonuçta, pek de «demokratik» olmayan bir «modelııi benimsetmeye çalışıyorlar. «Dahi ekonomistlerıı bir de enfiasyonu örılemek bula, bula «iççl fonlarına elkoymaka icin. gibiyollar buluyorlar. Ya, yüzde yetmişe varan işveren kğrları? Bu hiç dokunmuyorlar! Ekoııomistler ne düşünün bilmeyiz. Bizim bildiğimiz şudur: ekonomiyi gözaltına alır. Dış Enflasyon borç ekonomiyi tutuklar.. yerla ise halkın kendisidir. Ama bu «Sikayet kapıyı açık tutalınL.. para politikası» 1. Sayfada) (Baştarafı bu sonucu yaşimdilik ROMANYA (Baştarafı lan devletlerden 1. Sayfada) biridir Re manya* diyor ve dolaylı olaralc Romanya’nın Türkiye’deki terör olaylarına karıştığına dair hiçbir belirtiye Romen rastlanmadığını, Radyosu’nufl Türkçe yayınında olumlu olduğıınu kaydediyorlar. 400 bin Alman’ın 250 bin Ma car’ın. yanısıra 50 bin civarında da Türk yaşıyor. Romanya’da. Hiç ummadığınız yerde bir Türkle karşılaşıveriyor Insan. Örneğin konferans sarasında verilen aralardan birinde kahve içerken yanımısa gözlü bir erkek yakla çekik .Slz Türk gazetediled şarak dedi. İLGİNÇ BAĞLAR ağırlarken, acŞImdthava sobk, baharda gflfler açar, inşallah Evren Paşa ziyaret eder buza yı, görür o zaman ne güzel ol dıığunu» dedi. EKONOMİK İLİŞKİLER TürkRomen ekonomik ve tl cari ilişkileri tuzla gelişiyor. Süren büyük bir ortak var: yatızım Orta Anadolu Rafine 1982’de bitmesi planlanan biraz gecikecek eancak lan bu büyük tesisin dışında enerji alanında, Adıgüzel Berajı’nın yapımı Için görüşmeler sürüyor. Köstenee’den Sam sun ve Trabzon’a RoRo sefer leri düzenlenmesine Ankara ve Kayseri Için çalışıliyor. merkezi ısıtma prolesi gündemde, turizm konusunda bir protokol imzalandı. Ticari tuş kiler de iyi, resmi deylınlo iyiye gidİyor. Ancak gözlemle ıimlze göre «lyi» olan bu fiş Idlerin daha da iyi olmasa mümkün her Iki tarafında bi ıaz özverlsl ve çabasıyla. Suyun altındaki ufak pürüzler de kaldırılabilir. Ortak yatırımlarda Türk ta rafının yavaşlığınm giderilmest Romenleri memnun edecektir. Türkiye’yi de 1981’de 300 milyon dolara ulaşan alış veriş içindeki ‘70milyon dolar Irk payının yükselmesi haklı olarak ve dengeli bir mke.. ma ulaşması memnun edecek, Yetkililer bu konuda Romanya’nın bizden özellikle tarım ürünleri aldıklarını, sanayi malları almaya pek yanaşma dıklarını belirtiyorlar. SONUÇ Bir konferans nedeniyle git tiğiru Romanya hakkında gün içinde edindiğim, çeşitli gözlemlere ve konuşmalara da yanan izlenimler bunlar. Türkiye ile ilişkileri dışında ülke hakkında çeşitli haberlere iddialarakarşılık olarak Romanya’nın durumunu şöyle özetle inek mümkün: Ekonomik yönden. kararlı önlemlerle darboğazdan çıkmaya çalışıyor. Ticari ilişkileri sürekli ideolojintrı önünde tu tuyor. Dışsatımı arttırmak iÇin sanayi ürünlerinin kalitesi ni yükseltmeğe çalışıyor. Tarımda, hedeflerin altında kaldıklarından 3 ay önce bakan dşhil, bazı üst düzey yöneticile rini değiştirdiler. Ve jüdetlerin bölge, ülkede 40 tü (idari, det var) Gıda bakımından kendilerine yeterli olması il. kesini getirdiler. Sosyal yönden, Polonya ile bir benzetrne yapmak ancak aşırı ve ge reksiz Zorlamayla mümkün elabilir. Gerçi Lech Valesa kar şılığı diyehileceğimiz bir Vs sile Paraskiv ancak bu sadece ad olarak karşılığı elabilir adresi bile belli değil. Romen kilisesi de Polonya’nın aksine Htiktumet’e bağlı. Danrma ilgi çekici bağlar var iki ülke arasında. 400 yıl süren beraberlikten bir çok özellik kalmış Romanya’da. Örneğin sözcükler, özellikle ev ve nıut fakla ilgili çok sayıda Türkvar Romencede: çe kelime Tencere, çarşaf, çorba, russa, çay, murdari (Murdar). KARA KİLİSE VE SEOCADELERt e. .Bundan yaklaşık 250 yıl önce çıkan bir yangında, taş ları kararınca halk kara kili. ap dlye sözettiğl için daha son ra adı Kara Kilise olarak kaliri . dı, yÜICSekIIğI. Esmer, gözlü rehber kız kilisenin orta sında konuşuyor. Çoğunluk ilgisiz dinliyor veya dinliyor gibi yapıyor. Aniden Osmanlı İmparatorluğu, Türkler gibi sözcükler geçince canlandım. Kilise’de kaza olduğundan her halde iyice loş, loş da değil ka ranlık adeta, ancak iyice bakınca anlaşılıyor. Kızın dediğt gibi kilisenin duvarları yek pare lıalı kaplı, tanı 118 tane, gerçekte bunlar dalı da de ğiI, seccade. Getiren tüccarlar ve bu tüccarlardan satın alıp kiliseye armağan edenler seacadenin ne olduğunu bilmiyor larnıiş. Sonuçta Braşov’da du varları Müslümanların namaz Icılmak Için kullandığı Ladik. Gördes, Milas, Hereke, Sivas ürünü 118 seccade ile kaplı bir kilise ortaya çıkmış. ŞEHİTLİK Btikreş’te bir şehitlik var. Üstünde «Türk şehltllği» yazıyor. Pirinci Dünya Harbinde KIRALIK ALIYE ÇATALOLLJK (AKGÖKÇE) rında Alman, Avusturya ve Buigar birlikleriyle birlikte Galiçya’da da savaşınışlardı. Kısa sürede Romanya’yı işgal eden bu ortak güç, Gallçya’da ki zorlu savaşlardan sonra çe kilmek zorunda kalmış, Osmanlı Kolordusu bu savaşta 12 bin şehit vermişti. Şimdi bu şehitlerin saptanıları 360’ı yıllar önce Bükreş Ataşeliğimizce güzel bir şehitdüzenlenen likte yatıyor. Türk olan yaşlı şehitlik bek çisi Devlet Başkanı Kenan Ev ren’in Romanya’yı ziyaret ede ceğIni duymuş. kapıdan 4 cephede savaş veren Osmanlıorduları 19161917 yılla
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog