Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 4 NİSAN 1982 An ka ra kurulunün tasfiye edilen banker ve bankerlik kuruluşlarınm tasfiye iş Jemlerirıl yürütecek 9 Tasfiye Kurulu’ndan 5’inln istifa etti. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dakl işlemlerini yUrütecek Tasfiye Kurulları’ndan, l’nci Tasfiye Kurulu Başkanı Dr. Burhan Gündoğan, 3’ncü Tastiye Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ejder Yılmaz. 6’rıcı Tastiye Kumlu Başkanı Avukat Yüksel Babur, 7’nci Kurulu Başkanı Avukat SaTasfIye mirrı Ergene ve 9’ncu Taafiye Kumlu Başkanı Avukat Atilis Elmas istifa etmişlerdir. Tasfiye kurullarından istifa eden hukukçu üyelerin yerine emekli Hakim MüfetUş Haluk ANKARA, (THA) Anlcar11gmmahkeme tarafından ‘da beş tasfiye istifa etti 5. Taafiye Kurulu Başkan: Avukat Aslan Alp, Üye: Hüsnü Küçükyıldırım. Üye: Bi za Temelci. 6. Tasliye Kurulu Başkan: Avukat Dinçer Güvendik, Üye: Salih Yavuz, Üye: Ömer Armutlu. ‘7. Taafiye Kumlu Başkan: Avukat Süresya Aksel, Üye: Ahmet Aycan. Üye: Galip Aytar. 8. Taafiye Kurulu Başkan: Avukat Gürbüz Doğan, Üye: Hüseyin Uslu, Üye: Hidayet Doğan. 9. Taafiye Kumlu Başkan: Avukat Kamil Çetinsoy, Üye: KAmil Gökoğlu, Üye: Ergün Arpacioğlu. 7aktardık Türkiye nin sanayt gündeminde halk şir ketleri neden özel bir öşirketinin. Sormaş Refrakter Tuğla Fabrikası tınde şoyle deniyor. «Bizler. Söğüt ve yöresinde yurt dışında ve ynrt içindeki işçiler. köy bi ve esnaf hasta olmak üzere ,5fl00 kişinin tasarruflarını iki ayrı teşehhiiçte organize ederek Sit früt Seramlk ve Sörniaş A gerçeklestiren insanların ve halkın temçileilcriviz. Temel amacıetmız. herhangi bir fahri Bu ka yapmak değildi. yolla. ülke ekonomisine yanında geıl kalmıs hir yörede çok ortaklı şirketler vasıtaçıvla hane halkı taaarruf larını yatırıma tak en az kpçlm kadar Pınçarılı. katılmaya drend’rlel iirnekler vermek ur. Kimsenin istismar e<lemeveceği çok ortaklı kilvasıtasıyla erbabına çiık tasarruf alternatiflç’rJ cıınarak ta’ıarrufları bn vııt!arda pek cok ekonnııık efkileri olacaktır Çövle k!: Tiiketim azalaraktır. 1 İstihdam snrumınun çözümüne katkıda hulunulacaktır. . Gelir dağılımının 1ytleşmesinc ve miflklyetin yar dini edilecektir. e Çağımızın önemil sa runiarından biri olan köy den kente göç önlenecektIr. Yeni vergi alanları yaratarak kamu gelirleri ni artıracaktır. . Türk finans piyaaalarında tıkalı olan fon akım kanallarının gelişmesine katkıda bnlıınacaktasarruf ve hacmi yükselecektir. . Yurt dışındaki işçiIprin tasarrııfiarını yin’da çekerek döviz girdilerinin artmasına yardımd /<enan MORTA.[V Avukat Süreyya Hadimoğlu, Aksel, Avukat Dinçer Güvendik, Avukat Aslan Alp atanmışlardır. Yeni atamalardan sonra, yeniden düzenlemesi yapılan Tas Kıırulları’nın son şekli ştiy ledir: 1. Taafiye Kumlu Başkan: Prof. Dr. Necdet Özdemir, Necdet Tali, Üye: Hikmet 2. Tasfiye Kumlu Başkan: Doç. Dr. Şanal Gdrgün, Üye: Muhsin Koçyiğit, Zek! Can. 3. Tasftye Kumlu Başkan: Prof. Kaya Ttlrker, Üye: Engin Ahmet Özpolat. Sever, 4. Taaflye Kurulu Başkan: Avukat Haluk Hadlmoğlu. Üye: c*ız Aydemir, tye: Mehmet Güner. a . Nefes borusunda karpuz çekirdeği çinilenen çocuk öldü (Cumhuriyet) nefes borusunda kar puz çekirdeği çimlenen Zafer Bakşi adında 6 yaşında bir çocuk kurtarılamayarak öldü. 10 ay önce karpuz yerken de birlikte yutan Zafer Baksı’run nefes bo rusunda kalan çekirdek çim lenmeye başladı. Bu arada önceleri baş ağırısı ve mide sancısı görülen çocuğa doktorlar .soğuk teşhisi koydular. Bir süre bu teşhislo tedavi edilmeye çalışılanÇOCUğUO rahatsızlığı giderek artınca İstanbul Tıp Fakültesi’ne sevkedildi. EGO ESKİ GENELMÜDÜRÜ ÖZBAKIR BERAATETTİ ANKARA. (Cumhuriyet Bil Görevi ihmal savıyla hakkında dava açılan Ankara Belediyesi ECO Eski Genel Mü dürü Ethem Özbakır hakkında mahkemece verilen beraat kazarı argıtay tarafından onayY lanarak kesinleşti. hakkında Ethenı Özbakır EGO personeli için kullanılan 148 Iojmandan 19 adedini hiç lojmanı olmayan Ankara hizmetine ayırdığı Belediyesinin iÇin Ankara Belediyesi’nin veni yönetimi tarafından müfettiş soruşturması açıldı. Mü fettişlerce hazırlanan rapor uyacincada Eski Genel Müdür hakkmda Belediye’ye yapılan tahsis ve bu tahsise ilişkin 0larak EGO’nun «Belediyeden doğan alacağını zamanında tah sil et.memeks fiillerinden ötüitl görevi ihmal suçundan da ya Yapılan yargılama sırasında Ethem Özbakır’ın yasa ve alınan enetimen kararları ile ken dizine tanınan yetkiye dayalı olarak görevini yaptığı ve edilen kanıtlara saptandı giire olayda herhangi bir ihmal ve davranısmın olamayacaği ne uca ve kanaatine varılmış nidoğımdan heraatine” karar verildi. Müdahil idarenin mahkeme itiraz tkararına karşı sa Yargıtay tarafından heraat ka ile ovbiriıği rarı onaylandı. KİLts 7 SANTİM UZAMIŞ Burada yapılan konsiltasyonda çocuğun nefes borusunda kalan karpuz belirlendi. çekirdeğinin çimlendigı Grafik ve film çalışmaları sonucu ameliyat dahi edilmeden küçük Zaferin nefes borusunda 7 santin kadar tızayan karpuz fideal alındı. Yakınları tarafından hastaneden taburcu edilen kUçük Zafer birden bire tekrar fenalaşınca yeniden hastaAncak neye götürüldü. gerekli müdahaleye rağmen kurtarmak mümkün olmadı. MİDE VE CİCERLERE KÖK SALMIŞ Yapılan otopside nefes borusundasaçak salan karpuz çıkan çekirdeğinden köklerin ve ciğerlere kadar mide inerek ağır tahriş meydana getirdiği, karpuz fidesinin da iç kanama alınmasıyla meydana geldiği ve ölüm olayının bu nedenden ger. çekleştiği belirlendi. Kilis’te fırıncılık yapan Hamdi Bakşi’nin çocuğu olan küçük Zafer’in bu şekildeölümü üzüntüyle karşılandı. DOKTORLAR NE DİYOR? Kendileri ile görüştüğüınüz doktorlar bu konuda bilgi verirken genellikle mideye inen sebze ve meyve çekirdeklerinin eriyerek insan vücuduna zararlı olmadığını. ancak çok ender rast lanan bu gibi durumların ise hayli tehlikeli olduğunu belirttiler. 4 Plan Türkiye’de yüzde kalkınma Için birey lerin mariinal tasarruf oranının her yıl yüzde ,9nartrnasırn öngörrnüştü. Bir başka deyişle kazandığı her yurttaşın 1 liradan 30 kuruşunu ar tırması ve (bn alana) ya tırması zorunludur. Türkiye’de bugün Ile uygulanan hirikim modeli bunun gerçekleşmesi oiarıaksızdır. Bu nedenle cözüm daha huylut dış bor<’lanma ve rehrl tasar ruflar (vergi vb.) Ile a ranmaktariir ve bu ridişle aranacaktır da. Bu ya lui cerr.ek yakın günlerde göre yeni bir tasarruf modeli gel lst,iri lmel ldlr. ön tkinctsl. istikrar lerolerinin uygulandığı 1980 yılından bu yana bir de sirket cerçebi vartür. Bu Ekrınomik Ft.üdler T<nn ferarıs Heyetinin sonbahar otıırıınıunda tie rt n ın yaş a (t 1m a s ı ev et gere eni yapmalıdır 1rke . eçağdaş teknolojialmak zorundadıra sözleri ekorı6mlnln et ve kemikten oluşmuş Insanların yarattığı bir olay olduğu gerreğini göz ar. dı etmektedir. aHalk şirketlerini saran sorunlar dizisinin ana özellikleri şöyledtr: ‘ bir güç Ortada vardır. Bu şirboşluğu aketlerde yönetim boşluğu Olaya ivme kazan devletin etkisi ortada gözük film memektedir. Oysa diinyada «hehek saııayile rina gellsm si devıet,in gildümleyici etkisi altında gerçekleşir. Genel gidişi ve akışı yörıiendlreeek plantarilama vardır. ve sanavlel İşadamı Vehbi Koc. Türkiye tktimaddeslrıS St ca temel ekonomik gefhalka açık şir 2 topiumn ortaya çıktı. İşçi ise bir sosyal ol gudur ve örneği başka bir yerde yoktur. Bugün dııraklamıştır ama dinamik bir olgııdur. Bu olgu üste Ilk bir ekonomik katılma olgusu ile perçinlenmektedir. Ama ne yazık ki işçi şirketleri sessiz çoözlemlerlne ya Bunıt verememistir. gün bu potançiyel nliıvın diinüskinetik enerilye platforIçin mini kaçınılmazdır.s Bn shzler giirıtismi rita ler önüne ynlınRiz Tfirkivede lıktndır artık irdelenen her anrunda belli bir rözlim itretmenin inancındayız. Bu nedenle bn alanda ele alınması gereken önlemleri satır başları Ile ele almak istiyoruz. 1 Önlem her doldıırulmasr . kurumlar tara dağılmış yerine bir nazım kuruluşiiri kurulmasıdır, Halen bağlı olarak kurulması riüşüniilen işçi Sorunları Milateşarlığ bu konuda yararlı bir dım olacaktır. Bu Müste şarlik üretim hııkukunun çatisıni kurarak genel ge lişmelere yön verecektir. h) Genel özeııdirrne raciarı Türkiye’de lanagelen tesvik örılemla riııln halk şirketlerini de kapsayacak şekilde penl$ letilmE’sidlr. Finansman ve verde cok geniş olarak ele alınm9ltrlır. konufinansman surırla acil yaklaşım DEStYAWın güclentltrllnıe aldir. 11 ntsarı 1i175 binde. yasa 1 le kıırulnııış olan y .AB’ in amac çıırt POUIİKA vL; ?STrri ‘.4J1C31 Mehmed KEMAL Geride Kalanlar Burhan Felek üstadımız, Ittihat ve Terakki dönemi anılarını yazarken bazı gençlik arkadaşlarının da adını anıyor. Bunların içinde devrimcisl, alyasetçisi. şair olanı var. Zamanın ılnutkanlık bulutları arasında allinmiş gibi olan bu isimler yeniden canlanıyor. Gazeteci Hasan Fehml’nln öldürülmesinden ötürü mltlng yapan öğrenciler Babıa II’ye gelip. Başbakandan Hasan Fehmt’nln katillerird istiyorlar. Başbakan, yaverini gönderip mitlngcllerden Iki kişiyi çağırıyor. 0 e’rada bir genç atılıyor: «Biz mlting değil mlfletiz., diye bağırıyor. Üstad. bağırarıın, «Türk ihtilalellerlnden Çerkez Hasan adında bir Tıbblyeöğrencisl» söylüyor. olduğunu «Doğmayan Hürriyet» diye bir kitap yazan bu Hasan Amca’yı yıllar önce tanıdım. kullandığı ad Kitaplannda «ITasan Amca» idi. Bir çok siyasal olaya karışmış. sürgüne gitmiş. idama mahküm olmuş. ilginç bir kişiydi. Gene üstadın. (<Baba Rıfkı adında Ihtilalci şaira dediği Baba Rıtkı’nın kim Bayan Tabende. bana bir gün Her türlü babasının şiirlerini getirdi. zulme. baskıya. tutsaklığa karşı çıkmış olan Baba Rıfkı, sonunda işi vuruyor. Bektaşiliğe Münir Süleyman Baba Rıfkı’yı, Onun kanısı Çapanoğlu da tanımış. da. Baba’nın halkçı, devrimci bir şair olduğudur. Çapanoğlu. «Baba Rıfkı’yı Ilk kez Meşrutiyet’in ilanından sonra 1912 yılında Sirkeci istasyon birahanesinde tanıdım.» diyor. «Yanında bilyük hiciv şairi Eşref. Raha Tevfik vardı. Biz de rahmetli babam ve tistadım Ahmet Rasim’le gitmiştik. Ben 0 zamandaha öğrenci Idinı. !lnkuku Beşer gazetesinde, Esref dergisinde okuadını bildiğim duğum. yazılarından Baba Rırkı. o gün üstümde büyük etki ve bıraktı. Güzel konuşuyor, şiirler hicivler okuyor, fıkralar anlatıyor, çok 0 günkü giyimi güzel konuşuyordu. cok temiz ve düzenli idi. Siyah boyunüstünden aşağı bağı fantezi doğru sarkıvnrdu. Saçları slm.siyah ve uzundu. Gözleri bir mehtap gibi pay Zavallı dostum. sonraları işi lıyordu. Şık giyinnıekten derbederliğe vurdu. Bir gün geldi ki sırtındaki vazgeçtl. elbiseden başka giyecek bir şeyi kalmadı.. Bir devrime kendini adamış. onun yolunda ömrünu harcamış. devrim de kişinin yazgısı yaşlanmış gecikince böyledir; çaresizlik ve yoksulluk Içinde göçer gider. Baba Rıtkı, Fransız edebiyatını bilir. Fransız devrimini bağrına basardı. Daha o yıllarda Rlanqui için şiirler yazmıştı. emel gözlerlnde nurıl deha Şu canlı kaleyi bir sözle eyilyor tedvlr, Biançul, hfirmete şayan olan e şanlı deha Mubabbet1 beşerin en bülent heykelidir. Yüziinde azmü Baba Rıtkı, altı dörtitikten oluşan bu şiiri Ittihat ve Terakki’nin bir zamanlar önde gelen liderlerinden İhral Temo’ya adamış. Demek ki, İttihatçılarla da bir zamanlar ilişkisi olmuş. Dr. İbrahim Tenıo gibi. Baba’nın da devrimci olarak gelip. sonra su koy arası açılmış. veren İttlhatçılarla Abidin Taiha Balkı, 1940’larda Yeni Yol diye Neslini ve arkadaşları bir dergi çıkarırlardı. Dergileri, yurtçu, milletçi gençlik devrimci, «Halkçı, Burada Baba Rıfkı’nın dergisi. İdi. diye «devrlmcl, halkçı Türk şairi. hem resmini basmışlar. hem de örnekler verşiirlerinden nefeslerinden ve Baba, bir nefesinde şöyle mişler. diyor: Barabat mülkünün sultanı olduk olduk MeI%met utkunun Öyle bir dldRrın hayranı olduk eşiğinde yataniardanız. Rıza Tevflklerin. Eşreflerln, daha ile onlar gibi nice nefes ve taşlama bir aktarabildikleri düşüncelerini dönemdeBaba Rıfkı da bu yolu deneyecekti. nıelkmet yolu çoktan ka. Oysa Bunu panmış, ömrünü tamamlamıştı. gene o yıllarda. «Melünıet söndü Şarkin her yerinde. diyerek Yahya Kemal çoktan vurgulamıştı. Yararları bu denli faz la olan bu olaya dönük çözümler artık pragmatik olamaz. yaklaşımlar halk şirketlerini bir çizgiye oturtmaktır ar tık. ku Çizgiye oturtmanm şullarmı tartışmadan. Türkiye’nin gündeminde iki temel irdelemek isterlz. Birincisi. gerıel ekonomik gerçektir. mahküm. Özhan Erçığıız ve Alparsları sı.rndukları hlr Alagöz net te.bllğde şirketin işletme sermayesinin sıtı ra indiğini. 159 şirketin net vü7de 12’yt geçmediğlrıl Iki saptayatak açıklıyorlardı. araştırmacı. «Kredi maliyetinin bir zeçtiği durumda. civarındaki aktif ve it, diişiindıtriiciidür sanayinin devamlı kapItailtıl anlamını ta sıra diyordu. Bıı durumda halka açık şirketleri saran sorunlar yumağı güçlü şirketleri de sarmıştır. Ancak ilginç nmu hıı şirketler 1 çin geliştirilen özel kurunıa örılernlerirılrı (V”r gi affı. ihracat kredi sUresirıin uzatılması. özel kredi acılması) halk şir ketlerinden esirgenmealdir. Oyta. halk şirketleri nin ve varatah! glzllgücflı büyük ulusal ekonomi açısından vansımalı etkisi denli .çoktur. tartışılmayacak Herhalde. bunların desteklenmesinin net maliveti. yararlarının cok altında olacaktır. Bu bakımdart.«verimll çalışmı yorlarsa kapansınlara. «öz sermayesini düzeltme yen batmaya . bu yönetim <loldurulnıiılı, hunlaTl yonlernlırecek bır nazım kuruluş knrulbu şirketler teşvik kapsamına ahnmabilir. .. . . Hnlk sirketlerhıi vasatmak Ckonomtk hnllnde ve dı bir Ile fınanarnorı riiç de lf2desi olıl katkısı keller olduğunu ve bunun yeniden Ti.lrklye gündemine alınması dile bulundu. Sayın Koç. 34 yıldır unutulan bu gündemi neden tekrar getirdi? Kuşkusuz Türkiye’nin çarpıcı ekonomik gelişmesini ve sıçramasını 193fl’lu yıllar darı beri içinden izleyen bIr Insan olarak sayın Koç. cılız silklnrne.ler ile güçlü Tllrklye’nln yaratılamayacağının 1i177 bilmemdeydi. yılının aralık ayında Bursa’da yapılan şirketlerinin seminerirıde Yahya Doç. «Ekonomlk katılımZahunoğlu dan siyasal katılıma* baş lıklı Türk toplumunun yeni rini şöyle özetllyordu: «Modern demokratik toplumlarda ekonomik ve sosyal katılma. çağdaş de makratik hayatın hayatmemat sorunadur. Oysa Türkiye’de katıbmcı top isim yerlne bir dilekler şeyden önce hünyenin tçinden gelmeliriir. Bu ne denle halk sirketlerlrıtn süratle bir birlik veya ya kıf nlust,ıırarak kendilerine davranış rrnrm özgü ları sapt.arnaları gerekir. Bu yolla calışmaların halk eirlslrnleri eski Genel üdürü Ferit. Yurt M sever tarafından yiiriltül düğünü sevtndlrtct oldu. 2 Devletin etkisinin güdliraleyiol varatılmaı: kıırumsal des Bunlar saklanması. genel özendirme aradan .getirilmeal. finansman ve ver gi önlemlerinin katılnıasıdır. Kuşkusuz. bunlar, da kııcakbıyaesk olan bir genel plan disiplinidir. Ekonomide artık deneme sınama yönteraiyle gündelik kararlar almanın sonuç alleflığı kalmamıştır. al Kurumsal desteğin en önemli aracı bölükpörçük olarak Bakanlık;1] Vergi önlemleri Ile fon sonucu (halk) Ile kııllanıeıla,n ara(işletmeler. sıtıda finansal kanalla rının kurulup geliştirilrne Bunun icin: . Vercileme de ırtışı üstünden vapıl m a1t. . artışında bir endeks sistemi yaratılarak halk payı korımnı a ii. e Blriçet kaza.nclarının ver. kazancın elde tnt ma süresine göre hesaplartması sağlarınıalı, e Bn şirketlerde çalı şanlara hlsse senedi verllmesl halinde. buna kiirumlar vergisinden indi rim hakl:ı tanınialı. e Yatırım Indirlnılrıln halk şirketlerine de yerli mesi Özetle anlettıklarımız ve çözüm olarak lmiz önerdikler hep yaşam icinde sınanmış gerçekler olmuş tur. Gerçek bir ameliyat gibi acı verir ama tedavi edleldir... BİTTİ . . . . . Sanat bu köşede İbnI8flflZ 1 FORIJMSANATGALER(Sİ ETAP MARMARA TAKSiM . PASAJI 00.1 AJANS smD 21.00 ,o,,5 IÇIfl LEVENTAKAYU 0ü4 AJANS tel :44 Resim Sergid İSmaıt.,3 nisan82 XAINAT ama SANAT GALERİSİ (PA.JONK) Çıd. TflEFCNasiı» 31 Mzıti2Nlwıl9*2 Yanı KurRifli . SÜLEYMAN SAİM £rftkamk*>: L, 1* :!iiL449’ özgün baskdar 1l8nisan BURHAN TEMEL İLAN BAKIRKÖY 1. SULH (CU?ı14AU) . RESİM SERGİSİ 31 I3 nisan TSI.471743 NUR Sergi lstanbW O.vl.t 00141 / tPEK AKSUGOR 1982 Resim Sergid ODLIJ G1*rNı 1 GWOOIU 3 20 NiSAN 1982 NECDETKALAY Resim Sergisi 1 Dosya Ne: 1977/1074 evvelce Fatma Şen’e Nurcan Şan yazI tayin edilmiş olup, 4 yıl dolmuş olduğundan vesayetin ye. nilenmesine 30.31982 ta. rihlnde karar verilmiştir. İlan olıınur. (Basın: 33902386) MERHABA YAŞAMAK K*maResim Sergid 2OMart5 Nisan NO.45 7. Kuruluş ‘TürkResminde Insanve sergisiylekutlanıyor Kasım l98Z Redı,ı satmakisteyenler için . HALE.ARPACIOĞLU Resim Sergisi 9 30 Nisan kurtuluş Cad. 191/8 Slrı.mk5y REFİK EPİKMAN IlkToplu Sergisi .MODOL S.nat GaIWIIL 40 35 86 731 Mayıs 404783 Cad. 19115 Sineı.köy 404783 Cad. 191/8 sınemksy 40 47 83 ODAAJANS449295 1 ODVİ kasefleriile SONY UmatiC de BERGERPC Cuma ıaoc 1 Btrbrı Sıreisaad Kdgofierıon Yonetınen. seanslar 5, HAFTA 150Q 6S İLAN KADIKÖY İKİNCİ SVLH HUKUK HAKİMLİÖİNDEN vesayet Kadıköy, Kuyubaşı Ara lık Sokak Dr. Selim Bey Apt. No. :toD. Il sayılı ad reste ikamet eden Mıısta ta Kuş aynı adreste Kuş’a hastalığı nedeni ile vasi tayin edilmiştir. Keyfiyet ilan olunur. 1.4.1982. eden kardeşi . . c,tesi ULUSLARARASISA)4AT . A.Ş. siyah Sahnede 25yı1 AdııaııSenses SOLO 3 BOLUM 18 ()O’de 1982 komedi , via’. ••. BEYAZGEMİ CENGİZAYTMATOV YtIN: BOLOTSHAMSHİEV P.teıt, Salı. g Ahmet ı Cad . YKB Vakh Binası. Kat 5 0/4 18t*nbul ‘re4 4602 10 (PABX) 14.00• 16.30 19.00 Pazar 3019 00 11.3014.0015 Cur”a UNLJTULMAVANLAR 25 ILE SANATÇI BAŞLADI 18İ9A 21 Pala, ‘ et JİM Yön: FRANCOİS TRAFFAIJ Cu Ct$t $evqiW’ (Besin: 3363) a384 LNIS TiYATROSU’NOA ŞAN . A1041 273746 L Pa.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog